SPIS TREŚCI. M. Foryś Ranking Wyższych Uczelni M. Krawczyk Otwarcie OIOM Plan Kongresu Wysta pienie JM Rektora AM...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. M. Foryś Ranking Wyższych Uczelni... 2. M. Krawczyk Otwarcie OIOM... 3. Plan Kongresu... 10. Wysta pienie JM Rektora AM..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI M. Foryś Ranking Wyższych Uczelni M. Krawczyk Otwarcie OIOM E. Kępska Z SENATU D. Choromański I Międzynarodowy Kongres Naukowy Młodych Medyków Plan Kongresu Wysta pienie JM Rektora AM Wysta pienie W. Jędrzejczaka Opiekuna STN Sesje tematyczne: anatomia, biochemia, biologia, choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, kardiologia, patologia, pediatria, stomatologia, wolny temat Zakończenie Kongresu T. Kocon Dyplom nr 1 AM Stypendia Fundacji Nauki Polskiej Lekarze patronami ulic Warszawy F. Groer Międzynarodowa Konferencja Conflict of interest KOMUNIKATY (Zwiększenie dotacji KBN, Sympozjum Zakładu Chemii, Elsevier) Fot. okładka I: Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych prof. dr hab. Leszek Pączek wręcza I nagrodę w Sesji Plakatowej Pediatrycznej. Fot. okładka IV: Prof. dr hab. Marek Krawczyk przecina wstęgę. Wszystkie zdjęcia: Dział Fotomedyczny AM. Nr 4 (107) kwiecień 2001 WYDAWCA: AKADEMIA MEDYCZNA Rada Programowa: prof. dr hab. Janusz Piekarczyk przewodnicza cy prof. dr hab. Andrzej Członkowski, prof. dr hab. Wiesław Gliński, prof. dr hab. Mirosław Łuczak, prof. dr hab. Leszek Pa czek, prof. dr hab. Józef Sawicki, prof. dr hab. Jerzy Stelmachów, prof. dr hab. Mieczysław Szostek, prof. dr hab. Hubert Wanyura Redaguje zespół: Bogdan Ciszek (redaktor naczelny), Mariusz Foryś, Mirosława Kurpeta Magdalena Zielonka (redaktor prowadza cy numeru), Jacek Żbikowski Adres redakcji: Biblioteka Główna Akademii Medycznej, ul. W. Oczki 1, Warszawa, tel./fax: , zapraszamy na nasze strony internetowe: Skład tekstu, druk i oprawa: Zakład Poligraficzny U Mianowskiego, Warszawa, ul. Daniłowskiego 3 tel./fax , Kwiecień

2 WARSZAWSKA AKADEMIA MEDYCZNA, po raz drugi z rzędu, zwycięża w kategorii uczelni medycznych Mgr Mariusz Foryś Miesięcznik Edukacyjny Perspektywy, w tym roku w koalicji z dziennikiem Rzeczpospolita, opracował drugą już edycję ogólnopolskiego Rankingu Wyższych Uczelni. W ubiegłym roku obie redakcje konkurowały ze sobą, przygotowując swoje własne rankingi, rządzące się nieco odmiennymi kryteriami. Wnioskując ze aktualnego składu Kapituły strzegącej procedur rankingowych, jak i kierunku ewolucji zastosowanych kryteriów, to właśnie koncepcja Perspektyw została uznana za bardziej pragmatyczną, wobec przyjętego przesłania Rankingu. Jego misją jest bowiem dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Informacja ta ma, przede wszystkim, służyć pomocą przy wyborze szkoły i kierunku studiów tegorocznym maturzystom, stać się też może przesłanką do wstępnych przemyśleń dla uczniów klas młodszych, a zapewne także ich rodziców. Na inny jeszcze konsumencki charakter Rankingu wskazuje red. naczelny Perspektyw Waldemar Siwiński; w tym kontekście interesuje nas (-) jak oceniają uczelnie firmy odbiorcy ich produktów, czyli absolwentów. Podstawą Rankingu było specjalne badanie ankietowe przeprowadzone wśród kilkuset największych polskich firm i instytucji (m.in. kulturalnych, sportowych, a także sądów, szpitali i innych) oraz prawie 400 profesorów belwederskich (z tytułami nadanymi w latach ). Dodatkowo uwzględniono dane zawarte w publikacjach GUS, MEN i KBN. Wielokryterialność Rankingu była pochodną uwzględnienia w nim czterech nadrzędnych grup kryteriów, były to: preferencje pracodawców, ocena uczelni przez środowisko akademickie, siła naukowa uczelni i warunki studiowania. W sumie, w obrębie powyższych kryteriów, ocenie podlegało 15 różnych czynników szczegółowych. Podobnie jak w minionym roku, Kapituła na swoim jesiennym jeszcze posiedzeniu ustaliła obowiązujące zasady rankingu, po czym zostały one przesłane władzom wyższych uczelni. Kierownictwo i merytoryczną pieczę nad przedsięwzięciem postanowiono przekazać prof. Markowi Rockiemu wybitnemu ekonometrykowi, rektorowi SGH. Ranking składa się z 4 odrębnych zestawień: klasyfikacji obejmującej wszystkie szkoły wyższe w Polsce (z wyjątkiem uczelni artystycznych), klasyfikacji uczelni artystycznych, które wyodrębniono kierując się specyfiką ich procesu dydaktycznego jak i rekrutacji, klasyfikacji uczelni niepaństwowych, klasyfikacji w grupach kierunków studiów, opartej na badaniach przeprowadzonych wśród największych firm w naszym kraju oraz najmłodszych polskich profesorów, podpowiadającej, gdzie najlepiej studiować poszczególne dziedziny wiedzy. Laur najlepszej w naszym kraju uczelni Anno Domini 2001, przypadł w udziale Uniwersytetowi Warszawskiemu, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński (zeszłoroczny triumfator), a na trzecim Politechnika Warszawska. Akademia Medyczna w Warszawie została sklasyfikowana na miejscu 11, najwyższym spośród wszystkich uczelni medycznych. Zatem, w zestawieniu obejmującym typy poszczególnych 2 Kwiecień 2001

3 szkół, nasza Uczelnia zajęła analogicznie do roku ubiegłego pierwsze miejsce (100 pkt.), wyprzedzając Akademię Medyczną w Poznaniu (96,89 pkt.) oraz Śląską Akademię Medyczną w Katowicach (93,50 pkt.). W klasyfikacji odnoszącej się do poszczególnych dziedzin wiedzy, AM w Warszawie zdecydowanie wyprzedziła pozostałe uczelnie medyczne gromadząc 46 pkt., przed Collegium Medicum UJ 31 pkt. i AM w Poznaniu 29 pkt. Jak co roku, obok wyników każdego z rankingów, najbardziej komentowane są ich kryteria. Dr Grzegorz Wójtowicz Przewodniczący Kapituły, podczas oficjalnego ogłoszenia wyników Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw 9 kwietnia br. w hotelu Bristol, wyraził przekonanie, iż jego obiektywność wynika z wielości trafnie dobranych kryteriów subiektywnych. Podczas gdy prof. Marek Rocki Członek Kapituły, konsekwentnie mówił o profesjonalnie zrealizowanej, subiektywnej koncepcji istotnych czynników rzutujących na status danej uczelni, przy maksymalnym wykorzystaniu danych egzogenicznych wobec uczelni. Niezależnie od tego, który z powyższych poglądów bliższy jest rzeczywistości, należy przypuszczać, że wszelka merytoryczna dyskusja może tylko dobrze przysłużyć się dalszemu rozwojowi i doskonaleniu formuły Rankingu. Inaczej niż w przypadku kryteriów, prawie nikt już nie podważa samej potrzeby istnienia profesjonalnych rankingów. Stały się one pewnym sposobem na porządkowanie edukacyjnej rzeczywistości. Jak zauważyła red. Ewa Kluczkowska ( Rzeczpospolita ) ocena jakości placówek edukacyjnych to problem zajmujący miliony polskich rodzin. OTWARCIE ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI CHIRURGICZNEJ W KLINICE CHIRURGII OGÓLNEJ I CHORÓB WA TROBY Prof. dr hab. Marek Krawczyk 2 kwietnia 2001 r. odbyło się otwarcie Oddziału Intensywnej Opieki Chirurgicznej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby. Uroczystość uświetnił swą obecnością JM Rektor Akademii Medycznej w Warszawie prof. dr hab. Janusza Piekarczyk, który odłożył inne ważne spotkanie, by osobiście przeciąć wstęgę. W uroczystości wzięli udział także prorektorzy prof. dr hab. Leszek Pączek i prof. dr hab. Józef Sawicki. Rektor prof. Janusz Piekarczyk przecina wstęgę w asyście dyr. szpitala prof. Mariusza Łapińskiego i prof. Marka Krawczyka Rangę uroczystości podkreśliła swoją obecnością Podsekretarz Stanu w Komitecie Badań Naukowych pani Małgorzata Kozłowska wraz z zespołem pracowników: Małgorzatą Kosmalą, Mirosławą Laskowską i Krzysztofem Gutmanem. Władze Uczelni były także reprezentowane przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Wiesława Glińskiego, Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. dr hab. Longina Marianowskiego i Dziekana Wydziału Farmacji prof. dr hab. Jana Pacheckę. W uroczystości także wzięli udział: Dyrektor Administracyjny AM mgr Jacek Żbikowski i jego zastępcy, jak również Kwestor AM mgr Halina Biernacka. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło Dyrektora Szpitala prof. dr hab. Mariusza Łapińskiego i jego zastępców, jak również Przełożonej Pielęgniarek w SP CSK mgr Elżbiety Wolewicz. Władze samorządu lekarskiego reprezentował przewodniczący Okręgowej Izby lekarskiej dr Andrzej Włodarczyk. Otwarcie nastąpiło w obecności Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. dr hab. Jacka Szmidta i Dyrektora Poltransplantu prof. dr hab. Janusza Wałaszewskiego. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu kierowników Klinik naszej Uczelni. Podczas otwarcia reprezentowani byli przedstawiciele Kwiecień

4 Wśród zaproszonych gości Podsekretarz Stanu w KBN Małgorzata Kozłowska (pierwsza z lewej) firm sponsorujących powstanie oddziału. Nie zareagowali pozytywnie na zaproszenie przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Kas Chorych. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby prof. dr hab. Marek Krawczyk gorąco przywitał wszystkich przybyłych i podziękował za przyjęcie zaproszenia. Następnie przedstawił genezę powstania Oddziału, przebieg budowy i firmy, które odegrały istotną rolę w finansowaniu przedsięwzięcia. Oddział Intensywnej Opieki Chirurgicznej w nowoczesnych klinikach chirurgicznych jest nieodzowną ich częścią. Dotyczy to szczególnie oddziałów wykonujących transplantacje narządów. Do chwili obecnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie wykonano 85 ortotopowych przeszczepień wątroby u 79 chorych (6 retransplantacji) oraz u 17 osób pobrano część wątroby do przeszczepów rodzinnych (pobrania od żywych dawców). Przeszczepianie wątroby nie jest jedyną wizytówką Kliniki. W Klinice w latach leczyliśmy 1580 chorych z guzami nowotworowymi wątroby, z czego tylko w ostatnich 3 latach 771, a więc prawie połowę. Wykonaliśmy 679 resekcji miąższu wątroby. W ciągu 1 roku hospitalizujemy 350 chorych z nadciśnieniem wrotnym, 60 z guzami trzustki, u których rocznie wykonujemy 25 duodenopankreatektomii. W ostatnich 10 latach wykonaliśmy również 280 gastrektomii z powodu raka żołądka i 160 ezofagektomii z powodu raka przełyku. Zainteresowania kliniki obejmują i wiele innych chorób leczonych chirurgicznie, których nie sposób tu wymieniać. Te dane należy odnieść do stanu technicznego klinik chirurgicznych, w tym także i naszej mieszczących się w SP CSK. Tak jak cały Szpital w części zabiegowej, tak i nasza Klinika została wybudowana przed 30 laty, a oddana do użytku 26 lat temu. Wszystkie Kliniki były zbudowane identycznie i w żadnej z nich nie było oddziału intensywnej terapii. Biegnący czas, zmiany w wielkości i jakości wykonywanych operacji od dawna nakazywały podjęcie decyzji stworzenia takich oddziałów. Bezpośrednim bodźcem nakazującym zmiany jakościowe w Klinice był rozwój transplantacji wątroby. W krótkim czasie Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby wyniosła Akademię Medyczną w Warszawie na pierwsze miejsce w Polsce wśród przeszczepiających wątrobę u osób dorosłych, a wyniki nie odbiegają od europejskich. Transplantacja wątroby to jedna z największych procedur operacyjnych wymagająca wysiłku wielu zespołów i wykonania trudnej operacji, ale wymagająca także, a może przede wszystkim bezbłędnego prowadzenia pooperacyjnego. Do tego potrzeba nowoczesnego Oddziału Intensywnej Terapii Chirurgicznej i taki oddział zbudowano. Kolejnym nakazem czasu był program przeszczepów wątroby od dawców żywych, rodzinnych. Program, który tak znakomicie udało się nam wprowadzić, a obecnie realizować wraz z Zespołem doc. P. Kalicińskiego z Centrum Zdrowia Dziecka wymaga zaplecza. Współczesne leczenie chorego po ciężkiej, dużej operacji to kontrola czynności wszystkich ważnych funkcji narządów chorego człowieka. To wszystko zapewniono w tym oddziale. Wreszcie jeszcze jeden bardzo istotny element, równie ważny jak prawidłowy przebieg pooperacyjny. Klinika chirurgiczna wyższej uczelni musi być nie tylko wysokiej klasy jednostką usługową, ale także naukowo-badawczą. Dla tych celów potrzebna jest odpowiedniej jakości aparatura badawcza. Klinika w momencie rozpoczęcia programu transplantacji wątroby prowadzi w ramach Komitetu Badań Naukowych kilka projektów badawczych. Były one realizowane w trudnych warunkach, na przestarzałych aparatach. Nowy oddział zmieni niewątpliwie jakość tych badań. Współcześnie nie można uprawiać nowoczesnej medycyny klinicznej bez badań naukowych, dlatego współudział Komitetu Badań Naukowych w tworzeniu takiego oddziału jak nasz, jest w pełni uzasadniony i zrozumiały. Całość inwestycji była prowadzona przez Uczelnię i jej agendy techniczne. Projekt został wykonany przez zespół znakomitych architektów firmy UNIMED, ale projekt to początek. Niemniej projekt uzmysławia zakres zmian. Badawczy charakter oddziału pozwolił zwrócić się z wnioskiem o współfinansowanie do Komitetu Badań Naukowych. Pozytywna decyzja zapewniła bardzo ważne zabezpieczenie finansowe, ale tylko częściowe. W finansowaniu miał partycypować Szpital. Takie były uzgodnienia pomiędzy władzami administracyjnych Uczelni, ówczesną dyrekcją Szpitala, Zarządem Inwestycji Akademii Medycznej i Kierownikiem Kliniki. Rozpoczęcie prac w realizacji zadania wiązało się z wymianą okien, by zapewnić, nie tylko ich nowoczesny charakter, ale i możliwość klimatyzacji. Koszt tego zadania zgodnie z decyzją ówczesnego dyrektora miał być przejęty przez Szpital. Wymiana okien wobec specyfiki technologii naszego szpitala nie jest możliwa. Konieczna jest wymiana elewacji. By wymieniać elewację takiego obiektu, jak szpital potrzebny jest projekt i jego akceptacja przez architekturę miasta. Po wykonaniu projektu ówczesna dyrekcja Szpitala wycofała się z finansowania. Wydawało się, że inwestycja musi upaść. Tylko dzięki chirurgicznej decyzji podjętej przez dyrektora administracyjnego AM, dyrektora Zarządu Inwestycji AM i przez Kierownika Kliniki 4 Kwiecień 2001

5 Pielęgniarki Uroczystość otwarcia nowego oddziału udało się zadanie, które w tym momencie wisiało na włosku, uratować. Elewacja musiała być zmieniona przed jesienią. Wyścig z czasem został wygrany. Dzisiaj patrząc z zewnątrz na Szpital rzuca się w oczy ta część elewacji, która wskazuje drogę do niezbędnej wymiany w całym budynku. Dalsza część modernizacji polegała na zburzeniu całego wnętrza i wybudowaniu go na nowo. Z dawnych sal chorych nie pozostało nic. W trakcie prac sprawdziła się biegłość budowlana i rzetelność firmy Budgem. Nie było im łatwo, gdyż przyszło im pracować pod czujnym okiem znakomitego fachowca ds. działań inwestycyjnych dyrektora Tadeusza Długosza. Część budowlana to jedno, choć wielu osobom wydawało się naiwnie, że to najważniejsza część pracy. Zaczęło się wyposażanie. Co chwila powstawały nowe potrzeby. I wówczas przyszły nam z pomocą wszystkie te instytucje i organizacje, które zostały wymienione na tablicy podziękowań znajdującej się w Klinice. Podstawowy koszt części badawczej poniósł Komitet Badań Naukowych. Na ręce Pani Minister Małgorzaty Kozłowskiej i jej Zespołu zostały przekazane serdeczne podziękowania, także w postaci pisemnej. Niezwykle duży ciężar finansowy wzięła na siebie Fundacja Polsat, która mając w swoim statucie pomoc dzieciom, tym razem przez zapewnienie właściwych warunków dla pooperacyjnej opieki dawców rodzinnych wątroby, po raz kolejny stanęła na szczególnie wysokim poziomie. Pani Prezes Małgorzata Żak i jej Zespół był dla nas nieocenionym partnerem finansowym. Podziękowanie zostało przekazane na ręce przedstawicielki fundacji POLSAT pani Doroty Pokuć. Nie było nam łatwo zdobywać fundusze z dalszych instytucji i organizacji. Pozytywnie na nasz apel i potrzeby odpowiedziały takie firmy jak PZU S.A. Nasze podziękowanie zostało wręczone przedstawicielom firmy panu Adamowi Taubertowi i pani Grażynie Kądzieli. Kolejnym ważnym partnerem finansowym było PZU Życie, dla którego podziękowanie przyjęła pani Adrianna Niecko. Niezwykle przyjaźnie pod każdym względem współpracuje się z Mazowieckimi Zakładami Przemysłu Owocowo- Warzywnego w Tarczynie Agros-Tarczyn. Podziękowanie odebrał od nas prezes zarządu pan Wojciech Sobczak. Przedstawiciele pozostałych sponsorów, którzy pomogli w modernizacji oddziału, nie mogli wziąć udziału w otwarciu. Podziękowania zostały przekazane im w innym terminie. Są to: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Energoprojekt Warszawa S.A., Energoefekt Sp. z o.o. Ruda Śląska, Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA Warszawa, Polservice Sp z o.o. Warszawa, Protektor SA Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych, Elcon Elbud SA Kraków, Elektrobudowa SA Kraków. Słowa podziękowania przekazano jeszcze jednemu sponsorowi, który swoją pomoc finansową wyraził w zupełnie inny sposób. Otóż wymieniana już firma Unimed wykonała cały projekt modernizacji oddziału gratisowo. Podziękowanie odebrał prezes Unimedu mgr Lech Królik i jego współpracownicy inż. Jerzy Sobiepan i inż. Iwona Jastrzębska. Za szczególne zaangażowanie podziękowanie na piśmie otrzymał również dyrektora byłego Zarządu Inwestycji mgr Tadeusz Długosz. W tworzeniu naszego oddziału nieocenioną pomoc niósł nam dr Cezary Kosiński, ordynator Oddziału Intensywnej Terapii naszego Szpitala. Służył nam stale swoimi fachowymi uwagami i doradztwem. Zespół Kliniki przekazał mu na piśmie serdeczne podziękowanie. Inwestycja była wykonywana nie z finansów, ale przez Akademię Medyczną. W imieniu swoim i Zespołu Kliniki prof. dr hab. Marek Krawczyk podziękował władzom rektorskim i administracyjnym Uczelni, które przez cały czas były niezwykle życzliwe i choć skrupulatnie kontrolowały poczynania, to była to kontrola twórcza. Podziękowanie złożono na ręce Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej w Warszawie prof. dr hab. Janusza Piekarczyka. Kończąc listę podziękowań należy wymienić jeszcze jedną osobę. Jest nią pani mgr Halina Biernacka. Pani Kwestor jest wspaniałym partnerem i pomocnikiem zarządzającym finansami Uczelni. Trzeba jednak podkreślić, że przy całym swym uroku, często sprowadza na ziemię, a zwłaszcza wówczas, gdy okazuje się, że w sposób niezamierzony czyni się ruchy niezgodne ze sztuką księgową. Kwiecień

6 Przedstawiając początki powstawania inwestycji wspomniano o współpracy z Dyrekcją Szpitala. Dotyczyła ona dwóch zespołów, które w tym czasie zmieniały się. Pierwszy, który nie dotrzymał umowy i obecny, a w szczególności dyrektor prof. dr hab. M. Łapiński, który od momentu objęcia przez niego funkcji wykazywał pełne zrozumienie i właściwą pomoc, podobnie zresztą jak jego zastępcy i Przełożona Pielęgniarek. Bez ich pomocy oddział nie mógłby być otwarty. Wyrazy podziękowania należą się także całemu Zespołowi Kliniki, który przez ponad rok pracował w bardzo trudnych warunkach, bez zmniejszonej liczby dyżurów i obowiązków z pracy dydaktycznej. Rolę zasadniczą odegrał zawsze cichy i skromny adiunkt administracyjny Kliniki dr Bogusław Najnigier, bez którego aktywności nic nie mogłoby się wydarzyć. Zawsze przyjazne i gotowe do ponadobowiązkowych działań były obydwie panie sekretarki Anna Jakubowska i Katarzyna Zimna. Szczególne wyrazy uznania należą się paniom pielęgniarkom i salowym, które w niezwykle trudnych warunkach ciągle obsługiwały chorych. Najistotniejszą rolę podczas całej modernizacji odegrały dwie Panie pani Oddziałowa Bożena Biankietti i pani Ania Izdebska. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Janusz Piekarczyk, pani Minister Małgorzata Kozłowska, Dyrektor Szpitala prof. dr hab. Mariusz Łapiński i Kierownik Kliniki prof. dr hab. Marek Krawczyk. Następnie Księża Kapelani pobłogosławili nowy oddział, który powstał na miejsce starego, w którego salach przed 20 laty był leczony Prymas Tysiąclecia ks. Kard. Stefan Wyszyński. Po obejrzeniu Oddziału Goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej, a następnie zostali poczęstowani kieliszkiem szampana i lunchem. Rangę zdarzenia podkreślała obecność licznych dziennikarzy ze stołecznych gazet i przedstawicieli stacji telewizyjnych. Odbyła się konferencja prasowa. Wieczorne wydania TVN, WOT-u, Polsatu i innych stacji telewizyjnych nadały materiały o otwarciu, a następnego dnia gazety stołeczne zamieściły na swych łamach odpowiednie informacje. Oddział Intensywnej Terapii Chirurgicznej 3 kwietnia przyjął pierwszych chorych, a 11 kwietnia 2001 pierwszą chorą po transplantacji wątroby. Z SENATU Mgr Ewa Kępska Posiedzenie Senatu, które odbyło się 26 marca 2001r. rozpoczęto sprawozdaniami Przewodniczących następujących Komisji Senackich: Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, której przewodniczy prof. Piotr Zaborowski, Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem, której przewodniczy prof. Janusz Cianciara, Komisji Bioetycznej, której przewodniczącym jest prof. Aleksander Dubrzyński. Perspektywy przekształceń oraz rozwoju Uczelni Zdaniem Pana Rektora główne priorytety, wymagające obecnie głębokich analiz to sprawy finansowe. Poinformował, iż sytuacja szpitali klinicznych ciągle nie jest stabilna (tylko w stosunku do niektórych szpitali Akademia uzyskała część uprawnień). Wspomniał także, iż na posiedzenie Kolegium Rektorskiego został zaproszony Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, który przedstawił historię kierowanej przez Niego Uczelni. Rozmawiano o ewentualnym przyłączeniu CMKP do Akademii na zasadzie utworzenia w naszej Uczelni Wydziału Kształcenia Podyplomowego. Połączenie doświadczeń Centrum w zakresie kształcenia podyplomowego z doświadczeniem AM w zakresie kształcenia przeddyplomowego ma uzasadnienie w fakcie, iż tereny działania obu uczelni pokrywają się. JM Rektor poinformował, że planowane jest sukcesywne uruchomienie (ok.12 kierunków) studiów na poziomie licencjatów. Trzeba uruchamiać nowe kierunki ze względu na budżet, bowiem czynnikiem, który zwiększy dotacje jest liczba studentów. Przyjęcie i otworzenie nowych wydziałów w żaden sposób nie wpływa negatywnie na inne funkcje uczelni, np. na naukę. Być może na uruchomienie kształcenia zamiejscowego w 5 ośrodkach zostanie przekazany Uczelni 1 mln złotych. Otworzenie tych kierunków zmieni procentowo dotację podziału pieniędzy przekazywaną na dydaktykę. 6 Kwiecień 2001

7 Prof. M. Szostek dodał, że Uczelnia nasza funkcjonuje na bazie 6 szpitali klinicznych i 7 szpitali miejskich, w których posiada swoje kliniki i wykonuje usługi dydaktyczne. Problemem jest to, iż dyrektorzy szpitali żądają od Akademii coraz większych pieniędzy. Uczelnia posiada pewne środki, które otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie dydaktyki. Cała suma dzielona jest na jednostki proporcjonalnie do liczby studentów tam kształconych. Żądania szpitali przekraczają nasze możliwości. Suma, której domaga sie szpital w Konstancinie jest 30-krotnie wyższa od tej, którą jesteśmy w stanie zapłacić. Nasuwa się pytanie, czy musimy z tej placówki korzystać? Może należałoby ograniczyć ilość placówek na bazie obcej, skupiając kliniki w jednym miejscu, np. w Szpitalu Bródnowskim, którego przejęcie zaproponowano Akademii. Pozwoliłoby to uniknąć problemu, z jakim borykają się kliniki na bazie szpitali miejskich. Opinia Senatu w sprawie przyznania nagród dydaktycznych Ministra Zdrowia Prof. Piotr Zaborowski Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktyki poinformował zebranych, że Komisja wytypowała trzy następujące prace do nagrody Ministra Zdrowia w dziedzinie osiągnięć dydaktycznych: 1. Prof. dr hab. W. Sawicki Histologia 2. Prof. dr hab. Z. Dziubek za prace: Choroby zakaźne i pasożytnicze, Zarys chorób zakaźnych, Choroby zakaźne i inwazyjne, Choroby wewnętrzne, Zarys neurochirurgii, Pediatria, Vademecum lekarza praktyka, Medycyna naturalna, Wielki słownik medycyny, Pokąsania i użądlenia, Choroby pasożytnicze człowieka, Przewodnik Farmakoterapii, Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. 3. Prof. dr hab. H. Strzelecka, prof. dr hab. J. Kowalski, prof. dr hab. M. Goleniewska-Furman, dr J. Nartowska, dr G. Glinkowska, dr J. Malinowski, mgr B. Dobrowolska, dr J. Guzewska Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Senat pozytywnie zaopiniował przyznanie wyżej wymienionych nagród. Opinia Senatu w sprawie przyznania nagród naukowych Ministra Zdrowia Prof. S. Moskalewski Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki przedstawił następujące prace i ich autorów wytypowanych do nagrody Ministra Zdrowia w dziedzinie osiągnięć naukowych. 1. Prof. dr hab. S. Majewski, dr n. med. B. Noszczyk, lek. med. A. Pura, prof. dr hab. S. Jabłońska Udział wirusów brodawczaka w fizjologicznych i patologicznych procesach związanych z regeneracją naskórka. 2. Dr M. Biały Precontact 50-kHz Vocalizations in Male Rats During Acquisition of Sexual Experience Female Presence During Postejaculatory Interval Facilitates Penile Erection and 22 Hz Vocalization in Male Rats. 3. Prof. dr hab. S. Moskalewski, dr n. med. A. Hyc, dr n. med. A. Iwan Odtwarzanie chrząstki stawowej przez przeszczepy syngenicznych allogenicznych chondrocytów. Senat pozytywnie zaopiniował przyznanie wyżej wymienionych nagród. Sprawy osobowe Senat pozytywnie zaopiniował powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego następujących osób: dr hab. Bożeny Tarchalskiej-Kryńskiej w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, dr hab. Andrzeja Kańskiego w II Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr hab. Grażyny Młynarczyk w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, dr hab. Jadwigi Dwilewicz-Trojaczek w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych. Senatu wyraził zgodę w sprawie powołania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. nadzw. dr hab. Jana Pachecka w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmacji. Przyznanie Medalu za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie Senat podjął uchwałę w sprawie przyznania Medalu za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie dla następujących osób, których kandydatury uzyskały aprobatę Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń: mgr Elżbiecie Mańkowskiej dr Wojciechowi Rewerskiemu mgr Magdalenie Zielonce Małgorzacie Krzywickiej Joannie Lędzion. Komunikaty i wolne wnioski Prof. J. Polański poinformował, że zgodnie z decyzją Rektora rozpoczęto pracę nad naborem pierwszego roku 4- letniej szkoły medycznej w języku angielskim. Przeprowadzone zostały rozmowy z przedstawicielem prywatnych Kwiecień

8 szkół średnich w Norwegii, który zaproponował współpracę z Uczelnią podejmując się naboru studentów norweskich. Strona norweska podejmuje się także prowadzić dodatkowe kursy, które pozwolą uzupełnić program (z biologii, fizyki) w Norwegii do poziomu wymaganego na egzaminach wstępnych do AM w Warszawie. Umowa ta również dotyczy przyjęć na Wydział Farmacji. Nasze notowania w Norwegii idą w górę. Rząd Norwegii oraz Uniwersytet w Olso, który reprezentuje władze norweskie oraz Sekretariat For American Doctors wystąpili do naszej Uczelni z prośbą o zorganizowanie egzaminu nostryfikacyjnego dla studentów kończących studia w Polsce. Jest to uznanie dla Władz Uczelni. Egzamin odbędzie się 27 kwietnia dla wszystkich studentów norweskich studiujących w Polsce. Prof. L. Marianowski przedstawił zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu propozycję utworzenia w AM Zakładu Zdrowia Publicznego. Na stanowisko kierownika zakładu proponuje się prof. J. Szczerbania. Zakład byłby zlokalizowany w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha. Pan Dziekan poinformował także, iż w ramach tworzenia nowych struktur Wydziału Nauki o Zdrowiu kierownicy 10 klinik i zakładów wyrazili zgodę na współpracę z tym Wydziałem. Senat zaakceptował utworzenie Zakładu Zdrowia Publicznego. Dr H. Rebandel zwrócił się z prośbą do JM Rektora oraz Wysokiego Senatu o zaakceptowanie zasad rekrutacji na Oddział Fizjoterapii. Zasady te wpisuje się w jednolity system naboru kandydatów na studia na Wydziały Lekarskie, Oddział Stomatologiczny oraz na Wydział Nauki o Zdrowiu. Proponuje się egzamin obejmujący obligatoryjnie biologię i do wyboru chemię albo fizykę. Do wyniku egzaminu doliczać się będzie sumę punktów za oceny końcoworoczne z 3 przedmiotów ze świadectwa dojrzałości: z biologii, fizyki, języka obcego. Pełnomocnik Rektora ds. Oddziału Fizjoterapii proponuje, aby wszyscy zakwalifikowani na podstawie punktów kandydaci przeszli rozmowę kwalifikacyjną z Oddziałową Komisją Rekrutacyjną. Zaplanowano 60 miejsc na studia dzienne i 30 miejsc na studia wieczorowe. Przewiduje się trzy terminy naboru: pierwszy na podstawie egzaminu przeprowadzonego w tym samym terminie co na pozostałe kierunki, drugi kwalifikacja zamienna osób, które nie dostały się na studia wyżej punktowane, trzeci termin wrześniowy byłaby to kwalifikacja na odrębnych zasadach ustalona przez Wydziałową Komisję. Senat jednogłośnie zaakceptował zasady rekrutacji studentów na Oddział Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. I MIE DZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY MŁODYCH MEDYKÓW WARSZAWA 2001 Dominik Choromański Przewodnicza cy STN W dniach 6-7 kwietnia w budynku nowego rektoratu Akademii Medycznej przy ulicy Żwirki i Wigury 61 miało miejsce historyczne wydarzenie. W tych oto dniach odbył się Pierwszy Międzynarodowy Kongres Młodych Medyków Warszawa Kongres ten organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe po raz trzynasty w historii, lecz w tym roku było wiele rzeczy, którymi różnił się on od kongresów poprzednich. Po pierwsze tym razem na Zjeździe gościli młodzi naukowcy nie tylko z Warszawy i innych miast Polski, ale także osoby z innych krajów. Na Kongres zgłoszono 197 prac, z czego blisko 20 pochodziło z zagranicy. Na tegoroczny kongres zgłoszone zostały prace m.in. młodych medyków ze Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Grecji oraz Indii. Oprócz tego otrzymaliśmy zgłoszenia z większości polskich medycznych ośrodków akademickich. Nie da się jednak ukryć faktu, że dominowały prace z naszej Alma Mater. Po drugie, w tym roku po raz pierwszy w historii zjazdów studenckich w Warszawie oficjalnym językiem konferencji miał być angielski. Po długich obradach zarząd STN doszedł jednak do wniosku, że taka decyzja mogłaby przestraszyć znaczną liczbę osób chcących zaprezentować pracę na Kongresie w Warszawie. Podjęto więc decyzje, aby Pierwszy Kongres był kongresem przejściowym. Oznaczało to tyle, że w zasadzie kongres stał się wydarzeniem dwujęzycznym, gdzie językowi angielskiemu towarzyszyłby polski. Uczestnicy byli zobowiązani przygotować wszelkie materiały w języku angielskim (slajdy, plakaty, folie, prezentacje Power Point). Natomiast samo przedstawienie pracy mogło odbywać się w języku angielskim bądź polskim. Z przykrością muszę stwierdzić, że z jakiejś przyczyny uczestnicy nie chcieli sprawdzić swoich umiejętności komunikacyjnych w 8 Kwiecień 2001

9 języku angielskim. Większość uczestników zdecydowała się prezentować swoje osiągnięcia naukowe po polsku. Taka kombinacja wyszła trochę dziwnie i chyba niezręcznie. Część uczestników wyrażało opinie, że byłoby to sztuczne mówić po angielsku, gdy większość uczestników obecnych na sesji pochodziła z Polski. Nam z kolei wydawało się, że możliwość zaprezentowania swojej pracy po angielsku i sprawdzenie się w tym języku, byłoby na tyle ciekawym przeżyciem, że uczestnicy chętnie by tego spróbowali. Jest to faktycznie pewien problem, który trzeba będzie rozwiązać przed przyszłorocznym kongresem. Kolejną niespodzianką była dla organizatorów liczba prac zgłoszonych do prezentacji ustnej. Spośród 197 prac ponad 125 zostało zakwalifikowanych do prezentacji ustnej. Na tegorocznym kongresie odbyło się 18 sesji, z czego 10 było sesjami ustnymi, a 8 plakatowymi. W bieżącym roku odbyły się następujące sesje ustne: Anatomia i Fizjologia (Anatomy and Physiology) Kardiologia (Cardiology) Biologia Komórki (Cell Biology) Stomatologia (Dentistry) Wolny Temat (Free Topic) Ginekologia i Położnictwo (Gynaecology and Obstetrics) Choroby Wewnętrzne (Internal Medicine) Patologia (Pathology) Pediatria (Pediatrics) Chirurgia i Ortopedia (Surgery and Orthopaedics). Tak jak w latach poprzednich, na każdą prezentację w sesji ustnej przeznaczonych było 10 minut. 7 minut miała każda z osób prezentujących na przedstawienie swojej pracy. Pozostałe 3 minuty przeznaczone były na dyskusję. W tym roku odbyły się następujące sesje plakatowe: Biochemia i Farmakologia (Biochemistry and Pharmacology) Stomatologia (Dentistry) Wolny Temat (Free Topic) Ginekologia i Położnictwo (Gynaecology and Obstetrics) Choroby Wewnętrzne (Internal Medicine) Patologia (Pathology) Pediatria (Pediatrics) Chirurgia i Ortopedia (Surgery and Orthopaedics) Także tu nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego zasada przedstawiania pracy. Prezentacja plakatowa zaplanowana była na 5 minut. 3 minuty dla prezentującego na przedstawienie plakatu i 2 minuty dla jury na komentarze i pytania. Nierzadko jednak czas ten ulegał dość znacznemu wydłużeniu. Duża liczba sesji, skrócenie czasu trwania Kongresu z trzech do dwóch dni wpłynęła na to, że program był bardzo napięty. Tylko dzięki wyjątkowym staraniom Komitetu Organizacyjnego oraz osób które pomagały nam na zasadzie wolontariatu, spowodowały, że jednoczasowo mogły toczyć się nawet 4 (!!) różne sesje. Chwilami jednak brakowało nam ludzi. Nie jest rzeczą prostą zorganizować duży i poważny Kongres w siedem osób. Pomimo naszych usilnych starań było trochę wpadek, za które chcieliśmy w tym miejscu przeprosić wszystkie osoby poszkodowane. Kongres rozpoczął się w piątek, 6 kwietnia 2001 roku o godzinie Przewodniczący STN, Dominik Choromański powitał przybyłych oraz powiedział kilka słów w imieniu Komitetu Organizacyjnego: Ladies and Gentlemen, It is my honor to welcome everybody to the First International Congress for Students and Young Physicians. Organizing this Congress we kept in mind that we have to create environment that will prepare students, the future doctors to live, learn and work effectively in an international community. That is why we have decided that the Congress cannot be just a event for polish young scientists. Right now, when multi-center research is taking place it is impossible and unreasonable to isolate from what is happening in other countries. The world is evolving constantly. Everyday it becomes smaller and smaller. Everything is almost within grasp of our hand. Internet provides us with enormous amount of valuable information. The world is becoming our playground. That is the reason we have decided to change the official language of the Congress. In the 21 st Century it is simply impracticable not to know English. Please, do not consider it to be any form of snobbism, because it is not. Polish is not any worse than English, however, the truth is that the whole world is communicating in English. Thus, we have decided to create an opportunity for the students from our Medical School, from Medical Schools from other cities and countries to gather in one place, where they will be able to meet, present their works, discuss many scientific issues as well as non-scientific ones. Simply, where they will practice and learn things that will pay off in the future. At this moment, I would like to thank the Chancellor of the Medical University of Warsaw for allowing us to organize the Congress in this new, beautiful building. I would like to thank all our sponsors without whose financial contribution this Congress would never take place. I would also like to express our gratitude towards all medical societies that has decided to take patronage over sessions at our Congress, what makes it more professional and splendid. I am also very grateful to all the Professors and Doctors who have helped us to prepare this event. Especially, I would like to express my gratitude towards Professor Grzegorz Opala, the Minister of Health, for being honorary patron of our Congress and Paweł Piskorski, the Kwiecień

10 President of Warsaw, for supporting the idea of organizing student scientific congress in the capital city of Poland. We have to, and thanks to you we can, expand, start marking better our presence at the international level. Of course, it will not happen during those two days. This process will take some time. However it must start. And as an old polish proverb states: The hardest is to begin. This Congress has been considered to be the best medical congress for students taking place in Poland. Our ambition and dream is that one day it will become one of the best in the world. Po przewodniczącym głos zabierali kolejno JM Rektor AM Janusz Piekarczyk, Opiekun STN prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak oraz w imieniu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski. Poszczególne sesje na tegorocznym kongresie objęły liczne towarzystwa naukowe. Wśród nich znalazły się: Polskie Towarzystwo Anatomiczne Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Polskie Towarzystwo Biologii Komórki Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Oddział Warszawski Towarzystwo Internistów Polskich Polskie Towarzystwo Lekarskie Polskie Towarzystwo Patologów Polskie Towarzystwo Pediatryczne Polskie Towarzystwo Patologii Dziecięcej Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Polskie Towarzystwo Neurologiczne Polskie Towarzystwo Neurochirurgiczne. Minister Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie objęły honorowym patronatem Pierwszy Międzynarodowy Kongres Młodych Medyków. Także Prezydent Miasta Stołecznego Warszway otoczył swoim protektoratem tegoroczny Kongres. Oprócz tego, lokalna telewizja WOT została naszym sponsorem medialnym. I Międzynarodowy Kongres Naukowy Młodych Medyków-Warszawa Kwiecień 2001

11 Plan sesji Komitet Organizacyjny Monika BORKOWSKA III r. I WL Oddz. Stomatologii Dominik CHOROMAŃSKI IV r. I WL Joanna KORDULA IV r. WL Małgorzata KOZIOŁ III r. I WL Oddz. Stomatologii Maciej MAKOWSKI IV r. I WL Kamil SZULBORSKI IV r. II WL Michał ZMORZYŃSKI III r. I WL Oddz. Stomatologii WYSTA PIENIE JM REKTORA AM W WARSZAWIE Prof. dr hab. Janusz Piekarczyka Szanowni Państwo! Moi Drodzy! Każdego roku, wiosną, mamy święto uczelni; święto młodego medyka naukowca. Właśnie dzisiaj przypada to święto! Jest to sprzyjający czas na podsumowanie roku studenckiej pracy, czasami dwu, trzech lat pracy. Ja, podobnie jak wszyscy wasi opiekunowie, pamiętam wiele kongresów naukowych młodych medyków. Wyobraźcie sobie, że pamiętam jeszcze moment, gdy sam na IV roku studiów, jak wy teraz, wygłaszałem swoją pierwszą pracę; było to w Domu Medyków. Bardzo dobrze to pamiętam, pamiętam towarzyszące temu emocje, i dlatego z wielkim zadowoleniem i uznaniem patrzę na was przygotowujących i wygłaszających wasze prace. To wielki wyczyn przygotowaliście przecież blisko 200 prac w formie prezentacji ustnych i plakatowych. Wiem, z jakim zapałem, w jak twórczej atmosferze prace te powstawały; jak wiele więcej wiecie dzisiaj w zakresie swoich specjalności, niż wiedzieliście kilka miesięcy temu. Sami, ze stosunkowo niewielkim udziałem opiekunów kół, zrobiliście tak wiele. Choć roli opiekunów nie można nigdy przecenić, zdobyliście rzeczywiście bogatą wiedzę w wąskiej, wybranej przez siebie specjalności. Wiem, że zdobywanie tej wie- Kwiecień

12 Panowie Profesorowie, Panowie Dziekani, popatrzymy na tych młodych, zdolnych ludzi i wyciągnijmy wnioski z ich postaw. Gdyby mogli wybierać, gdyby zajęcia fakultatywne stanowiły 20 30% programu, a nie 2% -3%, to może studia medyczne byłyby mniej porównywalne do... galer; szczególnie na pierwszych latach. Być może studia stałyby się bardziej przyjemne, a przez to bardziej efektywne. Mówi się ciągle o reformie studiów, lecz na ogół próby reform kończą się na dyskusji ile godzin należy przeznaczyć na poszczególne przedmioty. Trzeba w końcu wyjść z tego zaklętego kręgu i zdecydować się na odważne postawienie, na wspólną odpowiedzialność za treści i formy nauczania. Zarówno pracownicy uczelni akademickiej, jak i jej studenci stanowią uczelnię. Niech mają prawo współdecydować o programie i o formie zdobywania wiedzy. Upraktycznienie studiów, różnorodność form kształcenia, alternatywność i fakultatywność zapewne uczyniłyby te studia o wiele bardziej przyjemnymi, a już z pewnością bardziej efektywnymi. Rektor AM prof. Janusz Piekarczyk dzy być może było żmudne, ale z pewnością nieuciążliwe, było przyjemnością! Bo ten wysiłek podjęliście dobrowolnie, bez przymusu, sami z własnego wyboru. Młodzi Przyjaciele, Szanowni Państwo, Obecnie już wiemy, że najważniejszą rzeczą jest mieć co robić. Ciężko pracując można się męczyć, być wykończonym psychiczne i fizyczne, ale tak samo ciężko pracując można tę pracę lubić, być szczęśliwym i nie czuć zmęczenia. Wy wiecie, że odnosi się to także do studiów medycznych, a my musimy potrafić to wykorzystać i pomóc Wam, abyście przy tym samym wysiłku, mogli odczuwać przyjemność i uzyskiwać jeszcze lepsze efekty. Wiemy wszyscy, że jest to możliwe. Wiemy, bo udowodnili nam to studenci z STN-u, ponad 1000 studentów z niemal 100 kół naukowych naszej Akademii. Wydaje mi się, że warto tę ideę przekazać Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych i Międzyuczelnianej Komisji do Spraw Programów Nauczania w Akademiach Medycznych. Wierzę, wiem, że ta konferencja będzie waszym zbiorowym sukcesem. I nie tylko dla tych, którzy otrzymują nagrody, wyróżnienia. Przecież nie podjęliście tego trudu dla nagród. Niech Jurorzy pracują i obiektywnie oceniają wartości naukowe pracy i formę prezentacji. Przyjemnie jest otrzymywać nagrody, ale nagrody nie mogą być celem naszego życia, powinny być naturalną konsekwencją dobrej pracy. Życzymy Państwu tak właśnie rozumianych sukcesów. Wysta pienie Pełnomocnika Rektora AM w Warszawie ds. studenckiego ruchu naukowego Prof. dr hab. med. Wiesław W. Jędrzejczak Znakomita większość obecnych i przyszłych pracowników naukowych naszej Uczelni to członkowie (byli, obecni lub przyszli) jednej organizacji: Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Ta właśnie organizacja jest łącznikiem między uczeniem się medycyny a uprawianiem medycyny i to uprawianiem w jej najwyższej formie: formie tworzenia medycyny, czyli pracy badawczej w tej dziedzinie. Studenci wnoszą do tej działalności ciekawość, zapał i nowe spojrzenie. Aktywność ma tu swoją okresowość: zaczyna się zwykle wraz z każdym nowym rokiem akademickim, a ulega kulminacji wczesną wiosną, chociaż tak naprawdę najlepsze prace powstają w czasie wakacji. Wczesna wiosna (między sesjami) to tylko typowy okres dla podsumowania tej aktywności w ciągu całego roku. Czas dorocznego Kongresu, czyli 6 i 7 kwiecień Już od pewnego czasu Kongresy STN naszej Uczelni 12 Kwiecień 2001

13 miały charakter ogólnokrajowy, ale cel na rok bieżący był bardziej ambitny; zorganizowanie kongresu międzynarodowego. To oznaczało większy wysiłek nie tylko ze strony organizatorów, ale również polskich uczestników, którzy musieli przygotować streszczenia i wystąpienia w języku angielskim. Jedno tylko było łatwiejsze: można było skorzystać z własnej bazy Uczelni: z pomieszczeń wspaniałego nowego Rektoratu. Wprawdzie nie dopisali jeszcze zagraniczni uczestnicy (chociaż byli na Kongresie studenci z Rumunii i Słowacji), ale imponująca liczba prawie 200 prac mówi sama za siebie. Rangę Kongresu podniosło także to, że aż piętnaście lekarskich towarzystw naukowych ufundowało swoje nagrody dla najlepszych prac z zakresu swoich dziedzin. Jak zwykle Kongres został rozpoczęty i zakończony wykładami wybitnych zaproszonych gości, którymi w tym roku byli prof. Zbigniew Gaciong (wykład na temat medycyny opartej na dowodach) oraz ubiegłoroczny Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie medycyny prof. Leszek Kaczmarek (wykład na temat genów pamięci). W Kongresie wzięła też udział w charakterze Jurorów liczna rzesza profesorów naszej Uczelni. W sumie Kongres okazał się istotnym wydarzeniem naukowym (a także towarzyskim, gdyż wieczorami odreagowywano całodniowe stresy). Za jego zorganizowanie byli odpowiedzialni koledzy: Dominik Choromański (Przewodniczący STN) oraz Monika Borkowska, Joanna Kordula, Małgorzata Kozioł, Maciej Makowski, Agnieszka Milaniuk, Kamil Szulborski i Michał Zmorzyński, a autor tekstu, pełniący rolę Opiekuna STN, starał się im nie przeszkadzać, co wszystkim wyszło na dobre. Sesja Anatomia i Fizjologia Joanna Kordula Sesja ANATOMIA I FIZJOLOGIA odbyła się 7 kwietnia w sali Posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu Akademii Medycznej w Warszawie. Sesję prowadziła Joanna Kordula, członkini Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego organizującego Kongres. Sesję rozpoczęło uroczyste powitanie uczestników, zgromadzonych gości, a w szczególności Jury, w którego skład weszli prof. Bogdan Ciszek, prof. Hanna Dobaczewska, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska. Honorowy patronat nad sesją objęło Polskie Towarzystwo Anatomiczne, którego przedstawicielami byli prof. Henryk Kobryń oraz prof. Małgorzata Brózka. Towarzystwo ufundowało nagrodę dla najlepszej ich zdaniem prezentowanej pracy w dziedzinie anatomii. Na sesji, która była sesją ustną zaprezentowano 9 prac naukowych: MICROSURGICAL RELATIONSHIPS OF THE CI- STERNAL SEGMENT OF THE OCULOMOTOR NERVE Jacek Kunicki Department of Anatomy, Medical University of Warsaw ANATOMICAL STUDY ON HYPOPLASTIC SEG- MENTS OF THE INTRACRANIAL VERTEBRAL AR- TERY Jacek Kunicki Department of Anatomy, Medical University of Warsaw ANATOMICAL RELATIONSHIPS BETWEEN CRANIAL NERVES AND THE PONTINE ARTERIES Magdalena Kwiatkowska Department of Anatomy, Warsaw Medical University Kwiecień

14 ENDOSCOPIC ANATOMY OF THE CHORDAE WILLISI IN THE SUPERIOR SAGITTAL SINUS Mansoor Sharifi, Jacek Kunicki Department of Anatomy, Medical University of Warsaw ARTERIES OF THE PROXIMAL OLFACTORY TRACT Maciej Ciołkowski Department of Anatomy, Medical University of Warsaw THE ANATOMIC STRUCTURE OF THE PELVIC FLOOR IN FEMALE ADULTS AND FETUS Joanna Zakrzewska, Tomasz Rowicki Department of Anatomy, Medical University of Warsaw CHARACTERISTICS OF BRONCHO-ALVEOLAR CELLS EXPRESSED BY DIRECTIMMUNOFLUORE- SCENCE IN ASTHMATIC CHILDREN Prince Gupta Department of Physiology, Medical University in Timisoara, Romania FUCOIDAN IMROVES THE RENAL BLOOD FLOW IN THE EARLY STAGE OF REAL ISCHE- MIA/REPERFUSION INJURY IN THE RAT Agnieszka Zwolińska, Jolanta Łodzińska, Anita Łucka Dept. Of Experimental and Clinical Physiology, Medical University of Warsaw CIRCULATORY PARAMETERS ADAPT TO RE- PETITIVE VOLUNTARY APNOEAS IN HUMANS Tomasz Grochowski Students Research Group at Dept. of Experimental and Clinical Physiology Medical University of Warsaw Nagrodę otrzymali: Mansoor Sharifi i Jacek Kunicki za pracę pt: ENDOSCOPIC ANATOMY OF THE CHOR- DAE WILLISI IN THE SUPERIOR SAGITTAL SINUS Nagrodę Polskiego Towarzystwa Anatomicznego otrzymała Magdalena Kwiatkowska za pracę pt: ANATOMI- CAL RELATIONSHIPS BETWEEN CRANIAL NER- VES AND THE PONTINE ARTERIES Sesja Plakatowa Biochemia Michał Zmorzyński Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma prof. dr hab. Wojciech Kostowski prof. dr hab. Jan Pachecka prof. dr hab. Adam Płaźnik prof. dr hab. Zofia Porembska prof. dr hab. Hanna Strzelecka-Gołaszewska prof. dr hab. Bogdan Szukalski NAGRODA REKTORA AM W WARSZAWIE W SE- SJI BIOCHEMIA I FARMAKOLOGIA (BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY) ANTIOXIDANT STATUS IN Human Brain Maria Pokorska-Lis, Sebastian Szymczakowski, Ewelina Gawryszewska Chair and Department of Biochemistry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Banacha 1 Wyróżnienia: INTERACTIONS OF MELATONIN AND ITS PRE- CURSORS WITH HUMAN BRAIN GLUTATHIONE- S-TRANSFERASE Paweł Wierzbicki, Michał Lipiński, Marzena Gutowicz Chair and Department of Biochemistry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Banacha 1 THEORETICAL STUDIES OF CONFORMATIO- NAL CHANGES IN THE 2,2,5,7,8-PENTAMETHYL- CHROMAN-6-OL DERIVATIVES Damian Dziok, Dorota Maciejewska Department of Physical Chemistry, Faculty of Pharmacy, The Medical University of Warsaw CHIRAL EFFECTS ON 1 H, 13 C NMR RESONAN- CES OF 4-PHENYL-OCTAHYDRO-PYRIDO[1,2- C]PYRIMIDINE DERIVATIVES, POTENTIAL AGO- NISTS TO 5-HT1A RECEPTOR Cezary Bugajczyk, Dorota Maciejewska, Franciszek Herold Department of Physical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw, Warsaw, Banacha 1 14 Kwiecień 2001

15 ARTERIAL KETONE BODY RATIO AND SERUM CONCENTRATION OF BILE ACIDS IN PATIENTS WITH LIVER CANCERS Rafał Gąsiorowski, Iwona Bugajczyk, Paweł Iwańczuk Department of Biochemistry and Clinical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw, Banacha 1, Warsaw THE ROLE OF THE -AMINOLEVULINIC ACID IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC INTOXICATION WITH LEAD Eufemia Stefanescu, Alice Stroe, Georgeta Pavalache "OVIDIUS" University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Ioan Voda Street, N O 58, 8700 Constantza, Romania. PYRIDO[2,3-D]PYRIMIDINE SYNTHESIS OF DE- RIVATIVES, LIGANDS OF SEROTONINERGIC RE- CEPTORS (5HT1A, 5HT2A) Bożenna Gutkowska, Franciszek Herold, Andrzej Chodkowski, Katarzyna Gajda, Marta Maj Department of Drug Technology, Faculty of Pharmacy, The Medical University of Warsaw Sesja Biologia Komórki Joanna Kordula Sesja BIOLOGIA KOMÓRKI odbyła się 7 kwietnia w sali posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu AM. Sesję prowadziła Joanna Kordula. Sesję rozpoczęło uroczyste powitanie uczestników, zgromadzonych gości, a w szczególności Jury, w którego skład weszli: prof. Anna Dziedzic-Gocławska, prof. Wojciech Sawicki, prof. Stanisław Moskalewski, prof. Marek Jakóbisiak, prof. Krzysztof Włodarski. Honorowy patronat nad sesją objęło Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej którego przedstawicielem był prof. Kazimierz Madaliński oraz Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, reprezentowane przez prof. Marię Jerka-Dziadosz, prof. Jerzego Kawiaka oraz dr hab. Małgorzatę Manteuffel-Cymborowską. Oba towarzystwa ufundowały nagrody dla najlepszych ich zdaniem prezentowanych prac w danej dziedzinie Na sesji, która była sesją ustną zostało zaprezentowanych 9 prac naukowych: ANTITUMOUR ACTIVITY OF TRIBUTYRIN IN MURINE MELANOMA MODEL Dominika Nowis, Ahmad Jalili, Grzegorz Basak, Marcin Makowski, Anna Czajka, Izabela Młynarczuk, Adam Giermasz Department of Immunology. Center of Biostructure. The Medical University of Warsaw THE EXPERIMENTAL INFLUENCE ON THE PRESEVATION-REPERFUSION INJURY IN AUTO- TRANSPLANTED KIDNEYS Peter Baláź, Stanislav Jackanin, Ivan Matia, Peter Jakubik Department of Histology and Embryology of Medical Faculty UPJŠ, Šrobárová 2, Košice, Slovak Republic INCREASED EXPRESSION OF MONOCYTE CD 124 IN GRASS POLLEN-SENSITIVE ALLERGIC PA- TIENTS CORRELATES WITH IL-4 MEDIATED SUP- PRESSION OF IL-12 PRODUCTION Maciej Łazarczyk, Monika Ołdak, Justyna Niderla Dept. Of Histology and Embryology, Center of Biostructure, 5 Chalubinskiego St., Warsaw AdAMP A NEW IMMUNOMODULATORY AGENT WITH POTENTIAL APPLICATION IN CAN- CER THERAPY Grzegorz Basak, T.Świtaj, P.Mikłaszewicz, Małgorzata Maj, I. Młynarczuk, Witold Lasek Department of Immunology, Center of Biostructure, Medical University of Warsaw, Chałubińskiego 5 PHENOTYPIC AND GENOTYPIC CORRELA- TION IN BRCA1 GENE MUTATIONS Krzysztof W. Mędrek Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM., ul. Powstańców Wielkoposkich 72, Szczecin, POLSKA PEDIGREE AND CLINICAL CRITERIA FOR DNA TESTING IN BRCA1 GENE MUTATION Krzysztof W. Mędrek, Jakub Lubiński, Kazimierz Kowalski Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM., ul. Powstańców Wielkoposkich 72, Szczecin, POLSKA THE PATTERN OF APOPTOSIS DURING RAT HEART DEVELOPMENT Joanna Dmowska, Elżbieta Fiejka Dept. Of Patological Anatomy, MU of Warsaw, Warsaw, 5 Chałubińskiego St. Kwiecień

16 CONSTITUTIONAL MUTATIONS IN GENE NBS1 IN PATIENTS WITH SPORADIC AND HEREDITA- RY CANCER OF MAMMARY GLAND Bartłomiej Masojć, Marek Mierzejewski Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM, Al. Powstańców Wielkopolskich72, Szczecin THE COMPARISON OF THE INFLUENCE OF HLA ANTIGENS AND TIME OF THE COLD IS- CHAEMIA ON PHYSIOLOGICAL FUNCTION OF THE TRANSPLANTED KIDNEYS. Monika Szczupak, Hanna Drechsler, Agnieszka Dudka, Miłosz Kawa Student Research Group at Internal Medicine Department, Pomeranian Academy of Medicine, SPSK Nr 2, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 ; Szczecin Zwycięzcą sesji został Krzysztof W. Mędrek z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej za pracę pt: PHENOTYPIC AND GENOTYPIC CORRELATION IN BRCA1 GENE MUTATIONS. Nagrodę Towarzystwa Biologii Komórki otrzymała praca Joanny Dmowskiej i Elżbiety Fiejki pt: THE PATTERN OF APOPTOSIS DURING RAT HEART DEVELOPMENT. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej otrzymali Maciej Łazarczyk, Monika Ołdak, Justyna Niderla za pracę pt: INCREASED EXPRESSION OF MONOCYTE CD 124 IN GRASS POLLEN-SENSITIVE ALLERGIC PA- TIENTS CORRELATES WITH IL-4 MEDIATED SUP- PRESSION OF IL-12 PRODUCTION. Sesja Choroby wewnętrzne Joanna Kordula Sesja CHOROBY WEWNE TRZNE odbyła się 6 kwietnia w budynku Rektoratu AM w Warszawie. Sesję prowadziła Joanna Kordula. Jury obradowało w składzie: dr hab. Jadwiga Dwilewicz Trojaczek prof. Zbigniew Gaciong prof. Wiesław Jędrzejczak prof. Danuta Liszewska-Pfejfer prof. Kazimierz Ostrowski. Honorowy patronat nad sesją objęło Towarzystwo Internistów Polskich, które ufundowało również Nagrodę Towarzystwa. Reprezentantem Towarzystwa był dr med. Marek Jutel, uczestniczący w obradach Jury. W prezentacji ustnej przedstawiono 5 prac. WHY ATHEROSCLEROSIS? WHY YESTERDAY? WHY TODAY? Renata Główczyńska, Piotr Gierej, Aneta Słobuszewska Departament of Pathologic Anatomy, The Medical University of Warsaw PRELIMINARY RESULTS OF ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE FOR ONCOLOGICAL PA- TIENTS Magdalena Bujko, Dorota Sierakowska, Aleksandra Milewska, Anna Urbaniak, Małgorzata Mocoń, Joanna Wierzbowska, Milena Kołodziejczyk, Andrzej Deptała The Medical University of Warsaw TIME TO DIAGNOSIS IN BLOOD NEOPLASIA: AN INDEX OF THE EFFICIENCY OF HEALTH CA- RE SYSTEM? Emilian Snarski, Małgorzata Wamil, Aleksander Prejbisz, Magdalena Kędzierska, Piotr Pędzisz Klinika Hematologii i Onkologii CSK AM, ul. Banacha 1a, Warszawa 16 Kwiecień 2001

17 SHORTER TIME TO DIAGNOSIS IN LIGHT CHA- IN DISEASE COMPARED TO OTHER TYPES OF MULTIPLE MYELOMA Małgorzata Wamil, Emilian Snarski, Aleksander Prejbisz, Magdalena Kędzierska, Piotr Pędzisz, Magdalena Bujko, Monika Paluszewska Klinika Hematologii i Onkologii CSK AM, ul. Banacha 1a, Warszawa ASSESSMENT OF SENSORY NEUROPATHY USING NEUROTHESIOMETR IN DIABETES MEL- LITUS Justyna Domienik, Anna Kowalska, Irena Siergiej, Małgorzata Zdanowska, Piotr Pacuła Students Research Group at Dept. of Gastroenterology and Metabolic Diseases,The Medical University of Warsaw Do prezentacji plakatowej zgłoszono 10 prac. CONGESTIVE HEART FAILURE-OPINIONS AND REALITY Renata Główczyńska, Dorota Piotrowska Internal Medicine and Cardiological Department,Central Clinical Hospital,1 Banacha Street TRYPTASE SERUM CONCENTRATION IN ACU- TE CORONARY SYNDROMES CORRELATE WITH TNFalpha LEVELS BUT NOT WITH CRP AND FI- BRINOGEN CONCENTRATIONS Adam Rdzanek, Dobromir Ciaś, Krzysztof J.Filipiak Department of Cardiology, 1st Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw. ul.banacha 1a, Warszawa ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES AND THEIR EVOLUTION IN PATIENTS WITH HEMO- DYNAMICALLY SIGNIFICANT ACUTE PULMONA- RY EMBOLISM Małgorzata Wamil, Wojciech Leśniak, Urban Kowalik, Justyna Grela Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego CSK AM, ul. Banacha 1a, Warszawa CAUSES OF SUDDEN DEAFNESS IN PATIENTS ADMITTED TO THE OTOLARYNGOLOGICAL CLI- NIC DURING THE EMERGENCY SERVICE IN YE- ARS Olimpia Stanisławek, Anna Chojnacka, Aleksandra Pyzik Otolaryngological Clinic MU of Warsaw, ul. Banacha 1a, Warszawa CLINICAL FOLLOW UP IN PATIENTS WITH CONGESTIVE HEART FAILURE Edyta Ciesińska, Urszula Marczak, Agnieszka Fudała, Zuzanna Rymarczyk Klinika Chorób Wewnętrznych I.S. AM, PSK Nr 1, Pawilon Nr 3, ul. Lindley a 4 Warszawa ANTICOAGULATION TREATMENT IN PTS WITH CONGESTIVE HEART FAILURE Urszula Marczak, Agnieszka Fudała, Edyta Ciesińska, Zuzanna Rymarczyk Klinika Chorób Wewnętrznych I.S. AM, PSK Nr 1, Pawilon Nr 3, ul. Lindley a 4 Warszawa TREATMENT OF CONGESTIVE HEART FAILU- RE IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE DEPT. OF INTERNAL DISEASES Urszula Marczak, Agnieszka Fudała, Edyta Ciesińska, Zuzanna Rymarczyk Klinika Chorób Wewnętrznych I.S. AM, PSK Nr 1, Pawilon Nr 3, ul. Lindley a 4 Warszawa THE EVALUATION OF OPACIFICATIONS OF THE LENS IN A GROUP OF PATIENTS TREATED BECAUSE OF ASTHMA WITH HIGH DOSES OF INHALED GLICOCORTICOSTEROIDS AND PERI- ODIC ORAL GLICOCORTICOSTEROID THERA- PY PRELIMINARY STUDY Iwona Rospond, Ewa Czaplicka, Anna Brębowicz Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i KliniceOkulistyki Akademi Medycznej w Poznaniu HEMATOLOGICAL AND IMMUNOPHENOTY- PIC REMISSION IN THE PATIENT WITH RECOG- NIZED CLL-B WITH A NUMBER OF DETERMI- MENTAL RISK FACTORS Edyta Wójcik, Magdalena Oleszek, Ewa Wąsik-Szczepanek Department of Hematology SPSK 4 Hospital, Jaczewskiego 8, Lublin, Poland THE FUNCTION OF GROWTH FACTORS AS TY- ROSINE KINASE-1 RECEPTOR LIGANDS IN PRO- LIFERATION OF HUMAN LEUKEMIC CELLS. IN VITRO STUDIES Miłosz Kawa, Alicja Gabriel, Anna Karbicka, Magdalena Baśkiewicz Student Research Group at General Pathology Department, Pomeranian Academy of Medicine. Al. Powstańców Wlkp SZCZECIN Zwycięzcami w sesji ustnej zostali: Emilian Snarski, Małgorzata Wamil, Aleksander Prejbisz, Magdalena Kędzierska, Piotr Pędzisz z Kliniki Hematologii i Onkologii CSK Akademii Medycznej w Warszawie, którzy zaprezentowali pracę pod tytułem TIME TO DIAGNOSIS IN BLOOD NEOPLASIA: AN INDEX OF THE EFFICIENCY OF HEALTH CA- RE SYSTEM? Kwiecień

18 W sesji plakatowej pierwszą nagrodę zdobyli: Miłosz Kawa, Alicja Gabriel, Anna Karbicka, Magdalena Baśkiewicz ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Patologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej THE FUNCTION OF GROWTH FACTORS AS TY- ROSINE KINASE-1 RECEPTOR LIGANDS IN PRO- LIFERATION OF HUMAN LEUKEMIC CELLS. IN VITRO STUDIES. Nagrodę Towarzystwa Internistów Polskich otrzymała Iwona Rospond ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Okulistyki AM w Poznaniu, która przedstawiła pracę pt: THE EVALUATION OF OPACIFICA- TIONS OF THE LENS IN A GROUP OF PATIENTS TREATED BECAUSE OF ASTHMA WITH HIGH DO- SES OF INHALED GLICOCORTICOSTEROIDS AND PERIODIC ORAL GLICOCORTICOSTEROID THE- RAPY PRELIMINARY STUDY. Sesja Ginekologia i Położnictwo Maciej Makowski Sesja Ginekologia i położnictwo odbyła się 6.04 w sali Posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu AM. Sesję prowadził Maciej Makowski członek STNu. Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. Leszek Bablok doc. Paweł Kamiński prof. dr hab. Stanisław Radowicki doc. Roman Smolarczyk prof. dr hab. Jerzy Stelmachów. Honorowy patronat nad sesją objęło Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a także Warszawskie Towarzystwo Ginekologiczne, którego Prezes prof. dr hab. Michał Powolny zasiadał w Jury. Nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w prezentacji ustnej zdobyła praca pt. WOMEN PREFE- RENCES CONCERNING THE COURSE OF LABOR Joanna Moneta, Agnieszka Oknińska, Iwona Szymusik I Katedra Położnictwa i Ginekologii Plac Starynkiewicza 1/3, Warszawa, Polska Nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w prezentacji plakatowej zdobyła praca pt.: THE CONDITION OF PREMATURE NEWBORNS OF PATIENTS HOSPITALIZED TO PROM Agnieszka Oknińska, Katarzyna Maciejewska, Agnieszka Koncy, Iwona Szymusik I Katedra Położnictwa i Ginekologii Plac Starynkiewicza 1/3, Warszawa, Polska Nagrody Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego otrzymały prace: THE ABDOMINAL HYSTERECTOMY AND LYMPHADENECTOMY IN CERVICAL AND ENDO- METRIAL CANCER Ewa Surynt, Dariusz Schab Katedra i Klinika Położnictwa I Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, ul. Kondratowicza Warszawa EFFECTS OF PROTEASOME INHIBITORS ON PREIMPLANTATION EMBRYO DEVELOPMENT Łukasz Biały, Marcin Bury, Anna Niemierko, Eliza Pleban, Cezary Wójcik Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury, AM w Warszawie, Chałubinskiego 5, Warszawa. SEXUALITY IN PREGNANT WOMEN Anita Hamela-Olkowska, Maciej Brandt, Katarzyna Jalinik, Iwona Kalmus, Wojciech Łabusiewicz, Kamila Romankiewicz Studenckie Koło Seksuologiczne, II Katedra Położnictwa i Ginekologii, ul. Karowa 2, Warszawa 18 Kwiecień 2001

19 Sesja Kardiologiczna Dominik Choromański 6 kwietnia o godzinie rozpoczęła się w sali posiedzeń Komisji Senackich rektoratu sesja Kardiologiczna. Sesja ta zgromadziła dość liczną publiczność, Na sali było obecnych ponad 50 osób. Sesji tej przewodniczyło Jury w składzie: prof. dr hab. Jolanta Chodakowska prof. dr hab. Maciej Karolczak prof. dr hab. Jerzy Kuch dr n. med. Stanisław Stawicki. Sesja ta odbywała się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Prowadzącym sesję był Dominik Choromański. Sesja Kardiologiczna była sesją ustną. Przedstawiono 11 zgłoszonych prac: FACTORS INFLUENCING PROGNOSIS IN PA- TIENTS WITH HISTORY OF UNSTABLE ANGINA UNDERGOING PTCA. A.Bardyszewski, Łukasz Kalińczuk, Jerzy Pręgowski, lek. med. Jerzy Kruk Klinika Kardiologii Ogólnej, Instytut Kardiologii w Aninie ASSCOIATION BETWEEEN ANGIOGRAPHIC MORPHOLOGY AND REMODELLING TYPE OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUE. AN INTRAVASCU- LAR ULTRASOUND (IVUS) STUDY Łukasz Kalińczuk, Jerzy Pręgowski, lek. med. Jerzy Kruk Klinika Kardiologii Ogólnej, Instytut Kardiologii w Aninie WHAT REMODELLING TYPE IS REPRESENTED BY INFARCT RELATED ARTERIES? AN INTRAVA- SCULAR ULTRASOUNDS (IVUS) STUDY Jerzy Pręgowski, Łukasz Kalińczuk, lek. med. Jerzy Kruk Klinika Kardiologii Ogólnej, Instytut Kardiologii w Aninie THE PREVALENCE OF INSOMNIA AMONG PA- TIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION Aleksander Prejbisz Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Aninie THE ULTRASONOGRAPHIC ASSESSMENT OF LOCAL COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER CORONAROGRAPHY AND PUNCTURE OF FEMO- RAL ARTERY USING SELDINGERS METHOD Joanna Miśkiewicz, Katarzyna Jarząbek, Agnieszka Jurek, Małgorzata Żółtowska SKN przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej AM w Warszawie SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie ELEVATED PLASMA FIBRINOGEN AND SMO- KING MAY IMPLICATE THE FOLLOWING PER- CUTANEOUS REVASCULARIZATION IN YOUNG PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE Zenon Huczek, Wojciech Głuchowski, dr Grzegorz Jan Horszczaruk Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie PRACTICAL USE OF ELECTROCARDIOGRAP- HIC CRITERIA OF LEFT ATRIAL (LA) ENLARGE- MENT DETERMINED BY ECHOCARDIOGRAPHY Emil Wojda, Ewa Kowalik, Aleksandra Wisłowska, Sławomir Stawicki SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie ESTIMATION OF SHORT TERM RESULTS OF MODIFIED BLALOCK-TAUSSIG ANASTOMOSIS WITH THE USE OF VASCULAR PUNCHER A.Ciarka, P. Litwiński, P.Syska, D. Zieliński, P. Tyczyński 1 st Dept. Of Cardiothoracic and Paediatric Surgery, 24 Marszałkowska St., Warsaw IMMUNOGLOBULIN PROFILE IN ACUTE CO- RONARY SYNDROMES PATIENTS Adam Rdzanek, Dobromir Ciaś, Krzysztof J. Filipiak Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie FIBRINOGEN DETECTION IN THE ATHEROSC- LEROTIC CORONARY PLAQUE: AN ASSOCIA- TION BETWEEN SYMPTOMATOLOGY AND PLA- QUE MORPHOLOGY Marios Loukas, Christos Dimopoulos Instytut Reumatologii Kwiecień

20 ANGIOGENESIS AND CORONARY ARTERY DI- SEASE, BASED ON A PATHOMORPHOLOGICAL STUDY OF STABLE AND UNSTABLE ANGINA Christos Dimopoulos, Marios Loukas Instytut Reumatologii Sesje tę rozpoczął 10-minutowy wykład sponsora sesji na temat oferowanych przez tę firmę leków kardiologicznych i nie tylko. Sama sesja trwała ponad 2 godziny. W jej przebiegu kilkukrotnie powstawały dość burzliwe dyskusje. Wszystkie przedstawione prace były bardzo ciekawe, dlatego Jury miało ciężkie zadanie. Po długich obradach zdecydowało się ono przyznać następujące nagrody. Pierwszą nagrodą wyróżniono pracę zatytułowaną: ASSOCIATION BETWEEEN ANGIOGRAPHIC MORPHOLOGY AND REMODELLING TYPE OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUE. AN INTRAVASCU- LAR ULTRASOUND (IVUS) STUDY Łukasz Kalińczuk, Jerzy Pręgowski, lek. med. Jerzy Kruk Klinika Kardiologii Ogólnej, Instytut Kardiologii w Aninie Jury postanowiło przyznać także Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nagrodę tę otrzymała praca pod tytułem: THE ULTRASONOGRAPHIC ASSESSMENT OF LOCAL COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER CORONAROGRAPHY AND PUNCTURE OF FEMO- RAL ARTERY USING SELDINGERS METHOD Joanna Miśkiewicz, Katarzyna Jarząbek, Agnieszka Jurek, Małgorzata Żółtowska SKN przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej AM w Warszawie SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie Sesja Patologiczna Dominik Chromański 7 kwietnia w sali posiedzeń Komisji Senackich odbyła się sesja Patologiczna. Sesja ta zgromadziła stosunkowo sporą publiczność. Sesja składała się z 2 części. Pierwszą z nich była prezentacja ustna, a drugą prezentacja plakatów. Sesji tej przewodniczyło Jury w składzie: przewodniczący prof. dr hab. Sławomir Maśliński prof. dr hab. Aleksander Wasiutyński prof. dr hab. Bogdan Woźniewicz dr hab. Teresa Wagner dr n. med. Jadwiga Małdyk dr n. med. Ewa Walczak Honorowym członkiem Jury był wybitny specjalista z dziedziny patomorfologii prof. dr hab. Stefan Kruś. Sesja odbywała się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów. Prowadzącym sesję był Dominik Choromański. Do prezentacji w sesji ustnej zgłoszono 8 prac: HEART CONGENITAL MALFORMATION ONE OF THE MOST INTERESTING PRESENT PRO- BLEMS OF THE CARDIOLOGY Isabella Cristina Murariu, Doina Mihaila, Iulia Braescu EXPERIMENTAL STUDIES ON CONGENITAL CARDIAC MALFORMATIONS INDUCED BY RETI- NOIC ACID Magda Błażejczyk, Renata Złotorowicz Uczestnicy plakatowej sesji Patologia PRIMARY AND METASTATIC PANCREAS TU- MOURS IN THE SECOND HALF OF THE 20 TH CEN- TURY Zuzanna Kaszycka, Helena Stawidło 20 Kwiecień 2001

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 3 (73) Listopad 2011 Inauguracja 2011/2012 Zdjęcia Ilona Samborska W Biuletyn Informacyjny numerze Wszystkim czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

Transplantacja płuca w Klinice Torakochirurgii

Transplantacja płuca w Klinice Torakochirurgii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1/2015 Transplantacja płuca w Klinice Torakochirurgii ISSN 1899-2978 2 W skrócie Estetyka twarzy 20 lutego w budynku

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIV WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 1/2012 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 AM we Wrocławiu wyróżniona nagrodą AWANS 2009 w rankingu szkół wyższych Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 3/2014 ISSN 1899-2978 2 W skrócie Z prac Konferencji Rektorów Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbywało

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) 2 Gazeta AMG nr 6/2008 Z życia Uczelni Rektor AMG dziękuje W dniu 26 maja 2008 roku rektor prof. Roman Kaliszan przyjął w swoim gabinecie

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Rok 24 Lipiec 2014 nr 7 (283)

Rok 24 Lipiec 2014 nr 7 (283) Rok 24 Lipiec 2014 nr 7 (283) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 7/2014 Dyplomatorium ED Z ŻYCIA UCZELNI Osiemdziesięciu absolwentów Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarskiego anglojęzycznego rocznika 2008-2014 odebrało

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 9 (169) październik 2011 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 9 (169) październik 2011 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 9 (169) październik 2011 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 W numerze: Wyzwania i dylematy

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) 2 Gazeta AMG nr 5/2007 Z życia Uczelni Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej sali w Atheneum Gedanense Novum Doktor Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Dolnośląska Izba Lekarska Komisja Etyki oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012

publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012 publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012 W świąteczne dni bliskości, radości, ciepła, życzy Redakcja Serdeczne życzenia radosnych, pełnych ciepłych chwil i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 10 październik issn 1899-5810 Inauguracja 2010/2011 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mgr Anna Pielesiek Biuro Promocji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (83) Kwiecień 2014 XLV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowa STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH w Szczecinie Zdjęcia Foto Praktyka

Bardziej szczegółowo

Vol. V 2012 Nr 6 czerwiec ISSN 1899-5810. Biuletyn Informacyjny. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wywiad z profesorem. Volkerem Sonntagiem

Vol. V 2012 Nr 6 czerwiec ISSN 1899-5810. Biuletyn Informacyjny. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wywiad z profesorem. Volkerem Sonntagiem Vol. V 2012 Nr 6 czerwiec ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wywiad z profesorem Volkerem Sonntagiem w w w. u m e d. p l talent to połowa sukcesu, na drugą połowę musimy

Bardziej szczegółowo

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi Wywiad z Kanclerzem um w Łodzi Jackiem grabowskim www.umed.pl medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo