Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017"

Transkrypt

1 Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, zwanym dalej Uczelnią lub PUM. 2. Niniejsza uchwała dotyczy rekrutacji na studia prowadzone w PUM w języku polskim. 3. Wszystkie informacje o postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym w PUM oraz wykaz kierunków i specjalności, jakich dotyczy rekrutacja, dostępne są na stronach 2 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia - należy przez to rozumieć osobę, która przystąpiła do postępowania rekrutacyjnego poprzez złożenie elektronicznego zgłoszenia kandydatury, o którym mowa w pkt 2, 2) elektronicznym zgłoszeniu kandydatury, należy przez to rozumieć dokonanie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacyjnym PUM na formularzu pn. Podanie o przyjęcie na studia, znajdującym się na stronie 3) kandydacie należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, która dokonała elektronicznego zgłoszenia kandydatury i została ujawniona na listach rankingowych, 4) limicie miejsc należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku, w ramach określonego stopnia i formy studiów w granicach limitów przyjęć ustalonych przez PUM oraz dla kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego w granicach limitów przyjęć określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 5) nowej maturze należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdany w roku 2005 lub później, 6) starej maturze należy przez to rozumieć egzamin dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdany przed rokiem 2005, w tym uzyskanie zaświadczenia ze szkoły średniej o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, w oparciu o art. 44 zzp. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 7) maturze zagranicznej - należy przez to rozumieć świadectwo lub inne dokumenty uzyskane za granicą, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), potwierdzone 1

2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U ), w tym zaświadczenie, o którym mowa w pkt 6, 8) maturze IB (International Baccalaureate) należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, 9) maturze EB (European Baccalaureate) należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), 10) egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć każdą z form egzaminu, o których mowa w pkt 5-9, 11) egzaminie wstępnym należy przez to rozumieć egzamin organizowany przez Uczelnię z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka dla kandydatów posiadających świadectwo inne niż tzw. nowa matura, matura IB i EB Postępowanie rekrutacyjne w PUM prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (zwane dalej WKR), powoływane przez dziekanów poszczególnych wydziałów. 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne przy pomocy Wydziałowych Podkomisji Rekrutacyjnych, powoływanych przez Uczelnianą Komisję ds. Rekrutacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie(zwaną dalej UKR). 3. Organem nadzorującym pracę WKR oraz Podkomisji Rekrutacyjnych jest UKR, która jest również organem odwoławczym od decyzji WKR. 4. Obsługę administracyjną na wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, w tym obsługę WKR i UKR, prowadzą pracownicy Działu Rekrutacji. 4 Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa odrębna Uchwała Senatu. Uprawnienia do przyjęcia na studia w pierwszej kolejności wynikające z posiadania tytułu laureata olimpiady stopnia centralnego kandydat może wykorzystać jeden raz ubiegając się o przyjęcie na studia w PUM Rekrutacja na studia w PUM na rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się nie wcześniej niż 18 kwietnia 2016 roku i trwa nie dłużej niż do 03 października 2016 r. 2. Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy egzaminów wstępnych oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną określone w drodze odrębnej uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i podane do publicznej wiadomości do dnia 30 marca 2016 r. na stronie internetowej Działu Rekrutacji 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia oraz kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i podawanymi do publicznej wiadomości na stronie internetowej Działu Rekrutacji 2

3 Etapy postępowania rekrutacyjnego 6 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w PUM obejmuje niżej wymienione etapy: 1) rejestrację osób ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez formularz elektronicznego zgłoszenia kandydatury, o którym mowa w 2 pkt 2, 2) dokonanie przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia opłaty rekrutacyjnej, 3) uzupełnienie elektronicznego zgłoszenia kandydatury o wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z wymaganych na danym kierunku przedmiotów lub wpisanie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 7 ust. 3, 4) utworzenie w oparciu o wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym lub średnie ocen ze studiów list rankingowych dla poszczególnych kierunków, 5) złożenie lub dostarczenie przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia kompletu dokumentów, o których mowa w 14 ust. 3, 6) wydanie przez WKR decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia. Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego 7 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia może brać udział osoba, która: 1) posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. starej matury lub inny dokument lub uprawnienie, o którym mowa w 2 pkt 5-9 uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub 2) posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia II stopnia, a nadto: 3) w wymaganym terminie dokonała elektronicznego zgłoszenia kandydatury wypełniając na stronie formularz pn.: Podanie o przyjęcie na studia, 4) dokonała w wymaganym terminie opłaty rekrutacyjnej, określanej zarządzeniem rektora, którą należy wnieść na każdy z aplikowanych kierunków (niezależnie od stopnia i formy studiów). Termin na wniesienie opłaty rekrutacyjnej określa odrębna uchwała Senatu w sprawie szczegółowych terminów rekrutacji, 5) nie jest studentem na kierunku, na który dokonała elektronicznego zgłoszenia kandydatury, chyba, że zgłoszenie dotyczy innej formy studiów niż ta, na której studiuje. 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która nie spełniła warunków, o których mowa w ust. 1, nie bierze udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która spełniła warunki określone w ust. 1, zobowiązana jest w wymaganym terminie uzupełnić formularz elektronicznego zgłoszenia kandydatury o: 1) średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w przypadku osób aplikujących na studia II stopnia, 3

4 2) wyniki z matury - dotyczy osób z tzw. nową maturą, oraz osób z maturą IB i EB. 4. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, skutkuje wykreśleniem z listy osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, bez prawa udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. 5. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia z tzw. starą maturą i maturą zagraniczną (z wyłączeniem matury IB i EB ) oraz aplikujących na studia tzw. pomostowe zobowiązane są do dostarczenia do PUM w wymaganym terminie niżej wymienionych dokumentów: 1) wydrukowany i podpisany formularz elektronicznego zgłoszenia kandydatury, 2) świadectwo ukończenia szkoły 3) świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, 4) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, uzyskane przez osoby zdające egzamin maturalny w szkole średniej, o którym mowa w 2 pkt 6, 7, 5) dyplom uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika w przypadku kandydatów na studia uzupełniające, tzw. pomostowe, 6) dowód opłaty rekrutacyjnej. 6. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2-6, należy złożyć oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie. Istnieje możliwość potwierdzenia oryginału i odpisu za zgodność z oryginałem przez pracowników Działu Rekrutacji PUM, 7. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która nie spełniła warunków, o których mowa w ust. 5, nie bierze udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. 8. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza elektronicznego zgłoszenia kandydatury, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji. 9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za trudności lub niemożność rejestracji lub dokonania zmian w elektronicznym formularzu, spowodowanych awarią sieci internetowej, niezależną od PUM lub okresowym przeciążeniem jej serwerów. 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. 11. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym mogą być wysłane pocztą lub złożone w Kancelarii lub w Dziale Rekrutacji PUM w dni robocze w godzinach od 8 00 do W prowadzonym przez Uczelnię postępowaniu rekrutacyjnym, na wszystkich jego etapach, zachowanie terminu dostarczenia dokumentów liczone jest z dniem wpływu dokumentów do Kancelarii lub Działu Rekrutacji PUM. 13. Dokumenty składane w postępowaniu rekrutacyjnym wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zasady dotyczące rekrutacji 8 W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w PUM stosuje się następujące zasady: 4

5 1) w przypadku kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, bierze się pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów oraz poziomów wymaganych na dany kierunek, z zastrzeżeniem, że uzyskany wynik nie jest zerowy. 2) kandydaci, którzy zdali tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły lub wyników z egzaminu wstępnego lub zaświadczenia wydanego przez szkołę średnią, o którym mowa w 2 pkt 6,7 z przedmiotów wymaganych na dany kierunek, 3) wynik egzaminu maturalnego z tzw. nowej matury oraz wynik z egzaminu wstępnego wyrażony w procentach przeliczony będzie na punkty, według następującej zasady: 1% = 1 punkt, 4) dla osób z tzw. starą maturą oraz tzw. maturą zagraniczną, z wyłączeniem matury IB i EB, wyniki wyrażone w ocenach będą przeliczone na punkty, według zasady określonej wzorem zamieszczonym w załączniku dotyczącym właściwego kierunku, 5) sposób przeliczania wyników uzyskanych na świadectwie matury IB i EB określają wzory zamieszczone w załączniku dotyczącym właściwego kierunku, 6) w przypadku kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i analityki medycznej, osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, a zdające egzamin wstępny w innej uczelni medycznej, winne dostarczyć zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów. PUM będzie uznawać wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w PUM lub na innych uczelniach, z którymi podpisano stosowne porozumienie dotyczące zasad wzajemnego uznawania wyników egzaminów wstępnych. Uznawane będą wyłącznie zaświadczenia o liczbie punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym, który odbył się w roku rekrutacji oraz w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się rekrutacja, 7) w przypadku studiów uzupełniających, tzw. pomostowych o kierunku położnictwo i pielęgniarstwo wynik rozmów kwalifikacyjnych jest punktowany. Jeżeli liczba osób aplikujących na te kierunki nie przekracza limitu miejsc Uczelnia odstąpi od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. 9 W postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia stosuje się następujące zasady: 1) warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, 2) w postępowaniu uwzględnia się średnią ocen ze studiów, uzyskaną podczas studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Przeprowadzane przez PUM egzaminy wstępne są egzaminami pisemnymi. Autorem i właścicielem zadań i arkuszy egzaminacyjnych jest Centralna Komisja Egzaminacyjna. Oceny wyników egzaminów dokonuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 2. Dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego z przedmiotu biologia oraz do wyboru z przedmiotu chemia lub fizyka, na poziomie rozszerzonym. W przypadku 5

6 jednoczesnej aplikacji na kierunek analityka medyczna wyniki egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów zostaną uznane. 3. Dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek analityka medyczna wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego z przedmiotu chemia i biologia, na poziomie rozszerzonym. W przypadku jednoczesnej aplikacji na kierunek lekarski lub lekarskodentystyczny wyniki egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów zostaną uznane. 4. W przypadku osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu wstępnego, należy złożyć do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pisemne zawiadomienie o konieczności dostosowania warunków egzaminu, wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentacją medyczną, potwierdzającą stan zdrowia kandydata, w terminie do dwóch tygodni przed wyznaczonym dniem egzaminu wstępnego Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PUM mogą jednocześnie ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki (uwzględniając poziom i formę studiów) z zastrzeżeniem ust. 2 do Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarskim z oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kierunek lekarski mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie: 1) na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ, albo 2) na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLBMiL. 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarskim z oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kierunek lekarski, które nie ubiegają się o przyjęcie na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej, mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie: 1) na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLBiML i na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ, albo 2) na dwa kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ. 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarsko- Stomatologicznym na kierunek lekarsko-dentystyczny mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie: 1) na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNOZ, albo 2) na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLBMiL. 5. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarsko- Stomatologicznym na kierunek lekarsko-dentystyczny, które nie ubiegają się o przyjęcie na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej, mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie: 1) na jeden spośród kierunków prowadzonych na WLBiML oraz na jeden spośród kierunków prowadzonych na WNoZ, albo 6

7 2) na dwa kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ. 6. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunku lekarskim lub lekarskodentystycznym prowadzonych formie niestacjonarnej jest wcześniejsze ubieganie się o przyjęcie na studia na ten sam kierunek w trybie stacjonarnym. 7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku higiena dentystyczna na WLS mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie: 1) na jeden spośród kierunków prowadzonych na WLBiML i jeden z kierunków prowadzonych na WNoZ, 2) albo na dwa kierunki studiów spośród kierunków prowadzonych na WNoZ. 8. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie: 1) na jeden inny kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WL, albo 2) na jeden inny kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLS, albo 3) na jeden inny kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunków prowadzonych na WLBiML. 9. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na jeden z kierunków prowadzonych na WLBiML mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie: 1) na dwa kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ, albo 2) na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WL, albo 3) na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych WLS. 10. Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego dla określonego kierunku, w tym wykaz wymaganych na danym kierunku przedmiotów, zawierają załączniki od nr 1 do nr Osoby posiadające polskie obywatelstwo, legitymujące się świadectwem lub innym dokumentem lub uprawnieniem do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, o których mowa w 2 pkt 7, uzyskanym za granicą i uprawniającym do podjęcia studiów wyższych, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu na tych samych zasadach, co pozostali kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed 2005 rokiem. 2. Osoby posiadające polskie obywatelstwo i posiadające równocześnie obywatelstwo innego państwa przyjmowane są na zasadach obowiązujących obywateli polskich Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia w języku polskim zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz z późn. zm.), przy czym cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 7

8 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą podejmować studia na zasadach dotyczących obywateli polskich. 2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli: 1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub 2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub 3) uzyskają potwierdzenie Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim oraz: 4) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego Na podstawie wyników z postępowania rekrutacyjnego tworzona jest w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów lista kandydatów na studia, zwana listą rankingową. Lista tworzona jest odrębnie dla każdego kierunku, stopnia i formy studiów. 2. Podstawą uprawniającą do przyjęcia na określony kierunek studiów jest: 1) uzyskanie wymaganej liczby punktów uprawniających do przyjęcia na dany kierunek, do wyczerpania limitu miejsc oraz 2) złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów, wymienionych w ust W wyniku zakwalifikowania osoba ubiegająca się o przyjęcie zobowiązana jest dostarczyć do Działu Rekrutacji (w zależności od kierunku, stopnia i formy studiów) następujące dokumenty: 1) wydrukowany i podpisany formularz elektronicznego zgłoszenia kandydatury, 2) świadectwo ukończenia szkoły średniej, 3) świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, o którym mowa w 2 pkt 6 i 7, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej 4) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia, 5) suplement albo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia, 6) dyplom uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika, w przypadku kandydatów na studia uzupełniające (tzw. pomostowe ), 7) zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych kandydata do studiów na wybranym kierunku studiów w PUM, 8) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, 8

9 9) jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm 4,50 cm, zgodną z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z ich cyfrową wersją zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji lub na nośniku elektronicznym, 10) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, 11) dowód opłaty rekrutacyjnej. 4. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 2-6, należy złożyć oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie. Istnieje również możliwość potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Rekrutacji PUM. 5. Kandydatom, którzy przystąpili do matury IB i EB w roku 2016, w przypadku niewydania im przez szkołę dyplomu matury w wymaganym terminie składania dokumentów, będą kwalifikowani na studia w PUM warunkowo, w oparciu o wystawione przez dyrektora szkoły zaświadczenie o wynikach matury, z zastrzeżeniem, dostarczenia dyplomu do r. 6. Odebranie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia złożonego kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnych są jawne. 2. Wyniki na listach rankingowych, terminy składania wymaganych dokumentów, informacje ogłaszane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego podawane są do wiadomości publicznej wyłącznie na stronie internetowej PUM: 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na ww. stronie internetowej aż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego, tj. do 03 października 2016 roku. 4. Dział Rekrutacji nie udziela telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego. 5. Niedotrzymanie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia terminu złożenia wymaganych w postępowaniu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy rankingowej, co jest równoznaczne z wyeliminowaniem z postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek. 6. Ujawnienie przez Uczelnię rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi do formularza elektronicznego zgłoszenia kandydatury, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 7. W przypadku rezygnacji z aplikacji na dany kierunek, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia winna ją złożyć pisemnie i dostarczyć do Działu Rekrutacji. Złożenie rezygnacji i odbiór dokumentów równoznaczne są z rezygnacją z podjęcia studiów, bez prawa ponownego ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek w danym roku W przypadku uzyskania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia niewystarczającej liczby punktów na dany kierunek, na Wydziałach Lekarskim z ONwJA, Lekarsko- 9

10 Stomatologicznym i Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej, zmiana kierunku w ramach tych wydziałów nie jest możliwa, nawet w przypadku, gdy uzyskana liczba punktów jest większa od minimalnej liczby punktów wymaganej na kierunku, którego zmiana miałaby dotyczyć. 2. W przypadku aplikowania na kierunek na Wydziale Nauk o Zdrowiu, który nie został uruchomiony, zmiana jest możliwa w obrębie wydziału na inny kierunek, na który nie został wyczerpany limit przyjęć, z zastrzeżeniem, że osoba występująca o zmianę legitymuje się zdaniem na maturze przedmiotów wymaganych na tym kierunku. Niniejsza zmiana dokonywana jest i rozpatrywana na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia, składany do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 3. Jeżeli liczba kandydatów o jednakowej liczbie punktów, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, przekroczy ustalony limit przyjęć lub go nie dopełni, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mogą, z zastrzeżeniem ust. 5, zakwalifikować do przyjęcia na studia większą lub mniejszą liczbę kandydatów legitymujących się tą samą liczbą punktów, tak aby ostateczna liczba osób przyjętych w jak najmniejszym stopniu odbiegała od ustalonego limitu. 4. Na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w przypadku dużej liczby kandydatów z taką samą punktacją, o przyjęciu decyduje najwyższa liczba punktów z przedmiotu biologia. W dalszej kolejności, kryterium decydującym o przyjęciu będzie najwyższa liczba punktów z chemii albo fizyki, w zależności od wyboru dokonanego przez osobę aplikującą na dany kierunek. 5. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek studiów będzie mniejsza od ustalonego limitu przyjęć, wówczas na dany kierunek studiów zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie, pod warunkiem złożenia wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów. 6. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu naboru na dany kierunek studiów, limit przyjęć nie zostanie wyczerpany, wówczas Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, z zastrzeżeniem ust. 8, może przeprowadzić nabór uzupełniający na dany kierunek studiów. 7. Nabór uzupełniający nie jest przeprowadzany na kierunki studiów, na które obowiązuje egzamin wstępny. 8. Terminy naboru uzupełniającego określa właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i podaje do wiadomości publicznej na stronach internetowych Działu Rekrutacji 9. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów podczas naboru uzupełniającego dopuszcza się możliwość zakwalifikowania wszystkich kandydatów, pod warunkiem złożenia wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów. 10. W przypadku, gdy liczba osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podczas naboru zasadniczego lub uzupełniającego nie będzie stanowiła grupy dziekańskiej, Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia danego kierunku. Komunikat Rektora w sprawie nieuruchomienia kierunku zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Działu Rekrutacji 10

11 Przepisy końcowe Postępowanie rekrutacyjne kończy się wydaniem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia. 2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie. Odwołanie składa się do Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, o których mowa w art. 169 ust. 2 ww. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Decyzja Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji jest ostateczna. 18 Niniejsze Zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydziale Lekarsko- Stomatologicznym, Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017 zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Działu Rekrutacji PUM w Szczecinie prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu 11

Załącznik do Uchwały Nr 50/2016 Senatu PUM

Załącznik do Uchwały Nr 50/2016 Senatu PUM Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 na nowo utworzone kierunki studiów: Administracja

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 Postanowienia ogólne 1 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 140/2017 Senatu PUM

Załącznik do Uchwały Nr 140/2017 Senatu PUM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 na nowo utworzony kierunek Farmacja studia jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020 Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020 Załącznik Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020 Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012 z dnia 30 maja 2012 r. stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013 Senatu SUM z dnia 27 marca 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik r 1 do Uchwały r 6/2009 Załącznik do Uchwały r 72/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2010 / 2011

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2010 / 2011 Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2010 / 2011 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019

z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 B I U L E T Y N INFORMACJI PUBLICZNEJ h t t p : / / b i p. a j p. e d u. p l U C H W A Ł A N R 21/000/2017 S E N A T U A K A D E M I I IM. J A K U B A Z P A R A D Y Ż A Z S I E D Z I B Ą W G O R Z O W

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

Postanowienia ogólne. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1658 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r. Warunki i tryb rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU.

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik do Uchwały 73/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu

Uchwała Nr 15/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu Uchwała Nr 15/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Pomorskim

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 291/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 291/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 291/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2019 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2019 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2019 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia 30.01.2019 r. REGULAMIN W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW, TRYBU ORAZ TERMINU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI ORAZ JEJ FORMY NA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Bogusław Machaliński Rektor PUM Przewodniczący Senatu

Uchwała Nr 10/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Bogusław Machaliński Rektor PUM Przewodniczący Senatu Uchwała Nr 10/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie, prowadzone w języku angielskim w formie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/2011. Rozdział I WYDZIAŁ LEKARSKI Tytuł I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Uchwała Nr 20/2011. Rozdział I WYDZIAŁ LEKARSKI Tytuł I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE Uchwała Nr 20/2011 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1763 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1763 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1763 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43 /2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016r. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust.

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz dokumentów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 50/2017 z dnia 23 marca 2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 50/2017 z dnia 23 marca 2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 50/2017 z dnia 23 marca 2017 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 125/VI/XII/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 125/VI/XII/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 20 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 125/VI/XII/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 90 (2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 maja 2010 roku

Uchwała nr 90 (2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 maja 2010 roku Uchwała nr 90 (2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich na unikatowym kierunku Prawno-ekonomicznym*

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/2012. Senat GUMed ustalana rok akademicki 2013/2014 następujące warunki i tryb rekrutacji:

Uchwała Nr 22/2012. Senat GUMed ustalana rok akademicki 2013/2014 następujące warunki i tryb rekrutacji: Uchwała Nr 22/2012 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019 / 2020

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019 / 2020 Załącznik do Uchwały n r /2018 Senatu WUM z dnia 26.11.2018 r. Załącznik do Uchwały nr 61/2018 Senatu WUM z dnia 21.05.2018r Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r.

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Bardziej szczegółowo

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 64/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

LIMIT MIEJSC: LIMIT MIEJSC: niestacjonarne 60 osób (2 grupy x 30 osób)

LIMIT MIEJSC: LIMIT MIEJSC: niestacjonarne 60 osób (2 grupy x 30 osób) Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie 1 Regulamin określa warunki i tryb rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI nr 5/S/2018 z dnia r.

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI nr 5/S/2018 z dnia r. UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI nr 5/S/2018 z dnia 17.12.2018 r. zmieniająca oraz wprowadzająca tekst jednolity Uchwały nr 1/S/2018 Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 77/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 77/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr 77/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2018 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2018 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2018 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia 18.12.2018 r. REGULAMIN W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW, TRYBU ORAZ TERMINU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI ORAZ FORMY STUDIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN KWALIFIKACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN KWALIFIKACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik do Obwieszczenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia lutego 013 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2012. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 33/2012. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia: 1. Rekrutacja na studia jest dwuetapowa.

Studia I stopnia: 1. Rekrutacja na studia jest dwuetapowa. Załącznik nr 1 - Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie 1 Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 52 SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

UCHWAŁA 52 SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 52 SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 242/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 242/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 242/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie dostosowania warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Zasady i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Postanowienia ogólne. Zasady postępowania kwalifikacyjnego Uchwała Nr 17/15 Senatu WSHE z dnia 23.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU nr 9 / Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA SENATU nr 9 / Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA SENATU nr 9 / 2018-2019 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rekrutacji w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

Warunki i tryb rekrutacji na studia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 Załącznik do uchwały nr 16/05/2019 Senatu SGSP z dnia 22 maja 2019 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30 /2008 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 maja 2008 r.

UCHWAŁA NR 30 /2008 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 maja 2008 r. UCHWAŁA NR 30 /2008 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr CDXXVIII./2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 maja 2012 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Studia I-go stopnia (licencjackie) STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ FORMY STUDIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ FORMY STUDIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do Uchwały Nr 19/2017 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego oraz form studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

specjalność: Psychologia menedżera i organizacji specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

specjalność: Psychologia menedżera i organizacji specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie 1 Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2011 r.

Uchwała Nr IV/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2011 r. Uchwała Nr IV/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Uniwersytecie Rzeszowskim ZASADY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/106/18

UCHWAŁA NR XXII/106/18 UCHWAŁA NR XXII/106/18 Tekst jednolity załącznik do uchwały nr XXXIII/167/19 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 25 kwietnia 2019 roku SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku

Uchwała numer 01/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku Uchwała numer 01/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Zasady i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Harmonogram

Harmonogram Harmonogram rekrutacji dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji i analityki medycznej na rok akademicki 2017/2018 22 maja 29 czerwca 2017 29

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 33/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 33/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. Uchwała nr 33/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. W sprawie: zmiany treści załącznika nr 1 oraz nr 2 do Uchwały nr 12/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. podjętej

Bardziej szczegółowo