PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) / Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa, ul. Rydygiera 8 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie w ramach Projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie umowa nr 321/46/1/08 działka nr OBIEKT: PIASKOWNIK OB.6 OPRACOWANIE: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. al. J. Piłsudskiego Lublin Konsorcjum: MGGP S.A. /BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. Siedziba: ul. Okulickiego Rzeszów TECHNOLOGIA -Tom I ZESPÓŁ IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS AUTORSKI PROJEKTOWAŁ mgr inż. Henryk Babiarz S81/01 PROJEKTOWAŁ mgr inż. Andrzej Trzyna S-241/81 OPRACOWAŁ mgr inż. Krzysztof Ceglarz OPRACOWAŁ mgr inż. Joanna Bąk SPRAWDZIŁ dr inż. Bogumił Kucharski S-O.Środ.-166/84 Rzeszów, wrzesień 2009 EGZ. 1/8

2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Opis stanu istniejącego Opis stanu projektowanego Instalacja wody technologicznej Instalacja sprężonego powietrza Uwagi końcowe...17 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Piaskownik rzut skala 1:50 2. Piaskownik przekrój A-A skala 1:50 3. Piaskownik przekrój B-B, C-C skala 1:50 4. Piaskownik przekrój D-D skala 1:50 5. Przyłącz wody technologicznej skala 1:100 Uwaga! Rysunek: Schemat technologiczny linii ściekowej dla obiektów Budynek krat, Pompownia główna, Komora zasuw, Piaskownik, zamieszczono w opracowaniu części technologicznej dla obiektu Budynek krat patrz Część rysunkowa tego opracowania. 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: Umowa nr 321/46/1/08 zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12 Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie w ramach Projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie ; Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Modernizacja obiektów w oczyszczalni ścieków Hajdów realizowanego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie Warszawa 2009 rok; Uzgodnienia z Inwestorem; Mapa do celów projektowych; Wizje lokalne na terenie oczyszczalni; Normy i przepisy obowiązujące; Dokumentacja archiwalna: - Projekt techniczno-roboczy: Piaskownik na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Cześć mechaniczna. Lublin 85/15/94, październik 1994r.; - Projekt techniczny: Modernizacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Technologia. Lublin 85/15/94, październik 1994r.; - Projekt techniczny: Modernizacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Konstrukcja. Lublin 85/15/94, październik 1994r.; - Projekt techniczny: Modernizacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Rysunki zamienne i uzupełniające. Lublin 1994r. 3

4 2. Cel i zakres opracowania Zakres opracowania określony w umowie przez Inwestora obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12 Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie w zakresie branży technologicznej i instalacyjnej dla piaskownika ozn. OB.6. Z punktu widzenia celu niniejsze opracowanie i jego zakres służy również jako: - opis przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane, - podstawa do realizacji podanego zakresu robót, - załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę 3. Opis stanu istniejącego Z przepompowni głównej ścieki tłoczone są dwoma przewodami DN1400 mm do dwóch komór rozdzielczych skąd poprzez system zastawek mogą być kierowane do każdej z czterech komór piaskownika. W każdej komorze zainstalowano ruszt napowietrzający oraz pompę zatapialną do usuwania piasku, umieszczoną na pomoście jezdnym. Wypompowany z dna komór do koryt piasek spływa grawitacyjnie do leja, gdzie jest zagęszczany grawitacyjnie, a następnie spuszczany do kontenera, którym wywożony jest poza teren oczyszczalni. urządzeń. - pojemność jednego koryta piaskownika 150 m 3, - długość L = l8,0 m, - czas przepływu t = 90 sek., - przepustowość jednej komory 1,67 m 3 /s (6000 m 3 /h), - czas przepływu ścieków 90 s, - prędkość przepływu ścieków 0,2 m/s, - ilość powietrza 15 m 3 /mb*h. Piaskownik w ostatnich latach został zmodernizowany z przeprowadzeniem hermetyzacji 4. Opis stanu projektowanego Niniejszy projekt przewiduje demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego i systemu napowietrzania tj. pomp pulpy piaskowej, wózków jezdnych wraz z torowiskiem i korytami, lej pozostaje bez zmian, przewidziano jedynie wymianę skorodowanych rurociągów przelewowych DN100 w leju na nowe wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9. Projektuje się usuwanie piasku przy wykorzystaniu zgarniaczy liniowych, o ruchu posuwisto-zwrotnym typu Z- 2001HD z dwustronnym napędem hydraulicznym, umieszczonych w każdej z komór 4

5 piaskownika. W miejscu zlikwidowanej ostatniej sekcji rurociągów powietrza projektuje się lej zasypowy, do którego zgarniacze przemieszczają piasek. Dla potrzeb zgarniaczy przeprojektowano ukształtowanie dna komory piaskownika. Przewiduje się nadlanie komór betonem i ukształtowane w miejscu montażu pomp leja piaskowego. Korekty komór należy wykonać zgodnie z projektem częścią rysunkową i projektem konstrukcji. Projektuje się nowe pompy do usuwania piasku umieszczone w nowo ukształtowanym leju piasku, pod powierzchnią ścieków. Są to stacjonarne pompy zatapialne typu FA08.52WR w wykonaniu odpornym na ścieranie, z głowicą mieszającą. Wydajność pompy 8,8 l/s dostosowana do przepustowości separatora-płuczki piasku. Pompy będą włączały się niezależnie, w ten sposób, że gdy jedna pracuje pozostałe mają postój i tłoczyły pulpę przewodami stalowymi DN80 do istniejącego leja spustowego, a następnie grawitacyjnie przewodem DN100 przechodzącym w DN150 do separatora płuczki piasku ustawionego w pomieszczeniu kontenera. Praca płuczki uzależniona będzie od pracy pompy tzn. gdy pracuje pompa pracuje też płuczka. Może pracować maksymalnie jedna pompa. Na każdym przewodzie tłocznym DN80 i na przewodzie DN150 projektuje się zasuwy nożowe z wkładką przeciwcierną odpowiednio typu MFA.080B226 oraz MFA.150B226. Do wyciągania pomp zaprojektowano dwa żurawie słupowe o udźwigu 150kg z wciągarką linową typ ZSS. Jeden żuraw obsługuje dwie pompy. Podstawy żurawia montowane są w poziomie nad komorą piaskownika. Zastosowano separator-płuczkę piasku typu RoSF4-BG1. Jest to zintegrowane urządzenie do separacji, płukania oraz odwadniania piasku dostarczanego z piaskownika w formie pulpy piaskowej. Urządzenie wypłukuje z piasku cząstki organiczne w procesie fluidyzacji. Piasek jako cząstki cięższe gromadzone są w dolnych partiach urządzenia. Cząstki organiczne jako lżejsze odprowadzane są automatycznie przez górny króciec odpływowy. Zwiększony system separacji piasku osiągany jest przez optymalne wykorzystanie objętości czynnej urządzenia oraz zastosowanie kształtki Coanada. Cały proces wspomagany jest pracą wolnoobrotowego mieszadła. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą przenośnika ślimakowego, gdzie odbywa się grawitacyjne odwodnienie piasku. Odprowadzanie piasku z płuczki jest sterowane czasowo i zależy od ilości odseparowanego piasku mierzonej sondą ciśnienia. Piasek po separacji i płukaniu gromadzony będzie w kontenerze. Mając na uwadze zunifikowanie taboru kontenerowego projektuje się (dwa kontenery otwarte o wymiarach 3850x1800x1520mm) takie, jak na stacji separacji ścieków dowożonych. Popłuczyny z separatora odprowadzone są do istniejącej kanalizacji ϕ200 poprzez nowoprojektowaną studzienkę betonową ϕ1000, jak w części rysunkowej, stara studzienka wraz z kratą do likwidacji. Nową studzienkę projektuje się w ten sposób, że wystawać będzie 90cm ponad posadzkę. W części nad posadzką projektuje się króciec stalowy ϕ150 ze złączem strażackim takim, jak istniejący po stronie spustu ścieków z piaskownika. 5

6 Króciec winien być posadowiony 10cm poniżej istniejących wylotów z piaskownika i wykonany ze stali nierdzewnej. Spuszczanie ścieków z piaskownika projektuje się poprzez oba króćce,( ten istniejący po stronie spustu i ten projektowany) po podłączeniu elastycznego węża φ160 mm l=10 m zakończonego obustronnie złączem strażackim, (długość i średnice sprawdzić przed zamówieniem ). W studzience na poziomie 80cm nad dnem projektuje się pływak włączony do systemu alarmowego na piaskowniku. Sygnał alarmowy dźwiękowy i świetlny będzie się uruchamiał z chwilą przekroczenia tego poziomu. Wyniesiona na poziom posadzki studzienka pozwala na popiętrzenie o ok. 1m poziomu ścieków ponad stan alarmowy, co powinno umożliwić obsłudze jej płukanie. Uwaga: - elastyczny wąż do spuszczania ścieków powinien być ciągle podłączony nawet wtedy gdy nie spuszczamy ścieków, - do płukania układu przewiduje się użycie ścieków z piaskownika, - zaleca się okresową kontrolę i profilaktyczne płukanie układu, gdyż istniejąca kanalizacja na odpływie posiada zbyt mały spadek, zaledwie 0,8%, - po zlikwidowaniu istniejącej kratki ściekowej profil posadzki należy tak ukształtować, aby umożliwić oczyszczenie i spłukiwanie posadzki do istniejących odwodnień liniowych po obu stronach pomieszczenia kontenera, - dla utrzymania czystości w pomieszczeniu kontenera projektuje się na podejściu wody technologicznej do płuczki odejście z zaworem ze złączką do węża, - w studzience należy zamontować stopnie złazowe oraz jej dno wyprofilować, jak w części rysunkowej, - pionowa część studzienki, jako kompletna wraz z króćcem i stopniami złazowymi powinna być wykonana na zakładzie prefabrykacji i dostarczona do miejsca wbudowania. Niniejszy projekt przewiduje także wymianę istniejących zastawek kanałowych na nowe typu ERI. Są to zastawki z napędem ręcznym, wykonane ze stali nierdzewnej służące do odcinania i regulacji przepływu, o stabilnej, samonośnej ramie i zintegrowanym łożyskowaniem wrzeciona. Trójstronnie uszczelniana, uszczelka wymienialna. Obustronnie szczelna dla wysokich wymogów szczelności wg DIN cz.4, klasa3. Dopuszczalne ciśnienie robocze na stronę przednią i tylną płyty = wysokość płyty. Zlikwidowane zostaną dwie zastawki na odpływie z piaskownika a otwory zamurowane. Wymiana zastawek w piaskowniku nie będzie wymagała konieczności zrzutu ścieków przy zastosowaniu wykonanej tymczasowo przegrody ( na czas wymiany zastawek) w komorze odpływowej z piaskowników umożliwiającej normalną pracę dwóch piaskowników. Przegroda ta będzie wykorzystana do zamurowania dwóch wylotów po 6

7 zlikwidowaniu istniejących zastawek. Przykrycie piaskownika w miejscu obsługi zgarniaczy i pomp należy wykonać z blachy ryflowanej gr. 6mm. Przewidzieć otwory eksploatacyjno montażowe dla projektowanych urządzeń technologicznych. armatury: Szczegółowe parametry techniczno-technologiczne poszczególnych urządzeń i 1. Zgarniacz denny Z-2001 HD 4szt. Ilość cztery (4) szt. Parametry 18 m x 0,5 m (dł. x szer.) Materiał szwedzka stal nierdzewna SS2343/ASTM304 Płaskowniki ślizgowe specjalna stal nierdzewna 3CR12 z domieszka tytanu Listwy ślizgowe polyetylen HD1000, grubość 6 mm Napęd agregat hydrauliczny podwójny cztery (4) szt. Szafka sterownicza dwie (2) szt. Napięcie sieciowe 3x400 V, 50 Hz Napięcie sterownicze 24 V AC Agregat hydrauliczny jest przystosowany do pracy w temp. minusowych Projektuje się cztery kompletnie wyposażone agregaty hydrauliczne do obsługi zgarniaczy dennych Z-2001 HD o mocy 2x1,1 kw/szt. Sygnalizacja alarmowa niskiego poziomu i wysokiej temp. oleju., klasa ochronna IP 55, klasa izolacji F, środek chłodniczy IC41 (odpowiada normie IEC 34-1). Zbiornik oleju stal nierdzewna SS 2333/ASTM 304. Czujniki ciśnienia na każdym agregacie. Dodatkowo: 4 x 90 l. oleju hydraulicznego pochodzenia roślinnego prod. firmy Statoil cztery (4) daszki ochronny ze stali nierdzewnej SS2333/ASTM306 Cztery (4) grzałki oleju 500 V Cztery (4) komplety gumowych przewodów hydraulicznych Hydrauliczne zgarniacze denne typu HD (heavy duty) przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Każdy ze zgarniaczy posiada dwa tłoki w wersji HD (napęd obustronny). Płaskowniki ślizgowe wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej z domieszką tytanu, odpornej na ścieranie. Listwy ślizgowe odporne na ścieranie wykonane z wysokomolekularnego PEHD o współczynniku 7

8 twardości HD1000 i grubości 6 mm. Każdy agregat hydrauliczny zostanie dodatkowo wyposażony w czujniki ciśnienia umożliwiające załączanie agregatu w przypadku za wysokiego ciśnienia roboczego. Sterowanie i automatyka: Dwie (2) szafki elektryczne do obsługi czterech (4) zgarniaczy dennych Z Każda szafka wyposażona jest w główny wyłącznik sieciowy, stop awaryjny, przełącznik na sterowanie ręczne i automatyczne oraz w sygnalizację świetlną pracy i awarii (włączenie się ogranicznika przeciążeniowego silnika, niskiego poziomu i wysokiej temp. oleju). Dodatkowo dwa wolne styki do odprowadzenia sygnałów pracy i awarii do centralnego komputera sterowniczego. Dodatkowo każda z szafek będzie wyposażona w: dwa (2) wolne zestyki do odprowadzenia sygnałów pracy i awarii do centralnego komputera sterowniczego graficzny panel operatorski grzałkę elektryczną oprogramowanie, rozruch i dokumentacja powykonawcza opisy na szafkach w języku polskim. Zakres robót instalacyjnych po stronie dostawcy urządzeń obejmuje: montaż mechaniczny zgarniaczy dennych (4 szt.) spawanie konstrukcji stalowych (stal nierdzewna SS2333/ASTM304, 3CR12) orurowanie hydrauliki siłowej (4 agregaty) montaż kompletnie wyposażonych agregatów hydraulicznych (4 szt.) montaż systemu sterowania na który składają się: 2 szafy zewnętrzna okablowanie sterownicze Projektuje się urządzenia w wersji Zickert Standard. Montaż zostanie przeprowadzony przez autoryzowaną firmę. Rozruch następuje bezpośrednio po zakończeniu montażu. Przed rozruchem technicznym na sucho następuje indywidualna kontrola poprawności wykonania robot budowlanych, instalacyjnych i montażowych. Po przeprowadzonym rozruchu technicznym wszystkie urządzenia powinny pracować w nastawie ręcznej oraz automatycznej. 8

9 2. Pompa pulpy piasku FA08.52WR 4 szt. Typ: Rodzaj montażu: Króciec tłoczny: Średnica wirnika: Nominalna prędkość obrotowa: Częstotliwość: Typ wirnika: Konstrukcja wirnika: FA08.52WR; ustawienie mokre; DN80, PN10; 170mm; 950 1/min.; 50 Hz; wirnik ze strumieniem swobodnym; otwarta; Ciężar pompy: Ciężar silnika: Ciężar agregatu: 35 kg; 43 kg; 78 kg; Materiały: Korpus pompy, wirnik: EN-GJL-200 Silnik: Moc nominalna: 1,75 kw; Liczba biegunów: 6; Maksymalny dopuszczalny pobór mocy: 2,5 kw; Dane punktu pracy: Przepływ objętościowy: 8,3 l/s; Wysokość podnoszenia: 2,6 m; Moc na wale: 0,51 kw; Sprawność pompy: 41,5 %; NPSH pompy: 1,3 1/min. Zanurzeniowa pompa ścieków jako jednostopniowy, stacjonarny, pionowy agregat blokowy do tłoczenia nieoczyszczonych ścieków nie uszkadzających pompy ani mechanicznie ani chemicznie. Króciec tłoczny umieszczony promieniowo, dopływ do pompy osiowo. Agregat 9

10 łatwy w serwisowaniu dzięki dzielonej obudowie silnika i części pompowej. Silnik zanurzeniowy w wykonaniu odpornym na ciśnienie. Wirnik i woluta pompy pokryte powłokami ceramicznymi przeciw ścieraniu o przyczepności nie mniejszej niż 13 N/mm 2. Komora uszczelniająca wypełniona medycznym olejem wazelinowym. Silnik suchy. Uszczelnienie silnika na wale od strony medium przez niezależny od kierunku obrotów pierścień ślizgowy z pełnego karborundu i z drugiej strony przez specjalny pierścień uszczelniający. Uszczelnienia chłodzone i smarowane olejem wazelinowym. Przewody zasilające i sterujące w wykonaniu odpornym na wodę z zalanymi żywicą żyłami jako dodatkowym zabezpieczeniem przed kapilarną penetracją wody przez lutowane styki. Uzwojenie silnika zabezpieczone czujnikiem temperatury. Oba bezobsługowe zamknięte łożyska kulkowe wypełnione wysokowydajnym smarem. Możliwość wyposażenia w układ kontroli szczelności przed napływem wilgoci za pomocą elektrod prętowych. Wszystkie elementy obudowy z żeliwa szarego. Wał i elementy łączące ze stali nierdzewnej. 3. Separator płuczka piasku RoSF4 BG1 1 szt. W skład urządzenia wchodzą następujące elementy: komora wlotowa - wirowa kształtka Coanda przyspieszająca sedymentację piasku, ślimakowy transporter piasku (ukośny), dwuramienne mieszadło pulpy piaskowej, dysze płuczące pulpę przystosowane do płukania ściekami oczyszczonymi. Urządzenie zapewnia nieprzerwany proces płukania piasku również podczas napływu pulpy piaskowej. Parametry technologiczne: redukcja zanieczyszczeń organicznych do 3% strat przy prażeniu przy zużyciu medium płuczącego na poziomie 5 m 3 /h - woda wodociągowa lub technologiczna Stopień separacji 95% dla ziaren o średnicy 0,2 mm Wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową 8 l/s Wydajność w przeliczeniu na piasek surowy 1 t/h Ciśnienie medium płuczącego 3-5 bar 10

11 Odpływ: DN 200 Przyłącze wody technologicznej: 1 1/4 Króciec do opróżniania urządzenia: DN 80 Waga urządzenia (puste) 920 kg Waga urządzenia (napełnione) 4000 kg Sprawność odsączania piasku 80% Urządzenie wyposażone w osobny króciec do odprowadzania związków organicznych DN 100, PN 10. Przewód odprowadzenia części organicznych skierowany jest przed kraty w celu uniknięcia koncentracji części organicznych w piasku. Załączanie separatora w zależności od gęstości nasypowej pulpy piaskowej. Parametry techniczne napędu transportera ślimakowego: Moc P = 1,1kW Napięcie U = 400 V Częstotliwość 50 Hz Prąd znamionowy IN = 2,8 A Liczba obrotów n = 11,5 min-1 Typ ochrony IP 65, II2GEExeIIT3 Parametry techniczne napędu mieszadła: Moc P = 0,55 kw Napięcie U = 400 V Częstotliwość 50 Hz Prąd znamionowy IN = 1,6 A Liczba obrotów n = 5,6min-1 Typ ochrony IP 65, EEx e II T3 Wykonanie materiałowe: Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami (za wyjątkiem armatury, łożysk itp.) stal nierdzewna nie gorsza niż DIN poddana powierzchniowej obróbce chemicznej (trawienie w kąpieli kwaśnej). Przenośnik ślimakowy wałowy (łożyskowany dwustronnie) stal 11

12 nierdzewna nie gorsza niż DIN poddana powierzchniowej obróbce chemicznej (trawienie w kąpieli kwaśnej). Całe urządzenie w wersji ocieplonej. 4. Zasuwy nożowe typ MFA 1MFA.080B226 + WKŁADKA PRZECIWŚCIERNA 4szt. Zasuwa nożowa typ MFA Średnica : DN80 Korpus : żeliwo sferoidalne EN-JS1072, wkładka przeciśwcierna Ni-Hard Płyta : stal nierdzewna (A ) Uszczelnienie : typ 27, poprzeczne NBR, obwodowe PUR, skrobak EPGC Konstrukcja wsporcza: stal ST50K Napęd : ręczny, kółko Ochrona antykorozyjna zgodnie z SL29125: Chemicznie odtłuszczona (wartości średnie) warstwa podkładowa WACATOP x100mm. dwuskładnikowa poliuretanowa warstwa wierzchnia 1x80mm RAL 7030 szara. Medium : Pulpa piasku Temperatura : max 80 C Ciśnienie robocze : 10bar Zabudowa : PN10/16 EN1092/ISO7005 1MFA.150B226 + WKŁADKA PRZECIWŚCIERNA 1szt. Zasuwa nożowa typ MFA Średnica : DN150 Korpus : żeliwo sferoidalne EN-JS1072, wkładka przeciwścierna Ni-Hard Płyta : stal nierdzewna (A ) Uszczelnienie : typ 27, poprzeczne NBR, obwodowe PUR, skrobak EPGC Konstrukcja wsporcza: stal ST50K Napęd : ręczny, kółko 12

13 Ochrona antykorozyjna zgodnie z SL29125: Chemicznie odtłuszczona (wartości średnie) warstwa podkładowa WACATOP x100mm. dwuskładnikowa poliuretanowa warstwa wierzchnia 1x80mm RAL 7030 szara. Medium : Pulpa piasku Temperatura : max 80 C Ciśnienie robocze : 10bar Zabudowa : PN10/16 EN1092/ISO7005 Wymagania techniczne: - zabudowa międzykołnierzowa, - zawieradło ze stali kwasoodpornej, - korpus: DN80, DN150 - żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy (grubość:175µm), - uszczelnienie poprzeczne zasuwy profilowo-wargowe wykonane z elastomeru. Docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się wewnątrz uszczelki elastomerowej. Konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać: a) doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu z pracy i demontażu zasuwy), b) uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym rurociągu, pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz bez konieczności rozszczelnienia rurociągu, - nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo, - uszczelnienie w kierunku przepływu obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego osłona nie mogą zawężać światła przepływu, - konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej podczas zamykania noża, - kształt dolnej krawędzi noża zapobiegający klinowaniu się - do DN 200 prosty, powyżej DN 200 łuk o rozwarciu nie większym niż 60 st., - szczelność zasuw w obu kierunkach, 13

14 - dolna część płyty noża sfazowana, - wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury w wykonaniu stal nierdzewna A2, - do montażu należy stosować (tam gdzie to możliwe) złącza bezkołnierzowe, pozwalające na optymalny montaż króćców kołnierzowych, ułatwiając dostęp do zasuwy oraz odciążając korpus od naprężeń montażowych. Należy zwrócić uwagę na charakter pracy złącza (przenoszące siły osiowe, lub nieprzenoszące sił osiowych) i zapewnić odpowiednie zakotwienie rurociągów. Nie dopuszcza się stosowania do montażu zasuw wydłużek montażowych. 5. Zastawki kanałowe ZASTAWKA KANAŁOWA ERI lub XL3 2000x800mm TRÓJSTRONNIE SZCZELNA; GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU 1500mm szt.6 - obustronnie szczelna do wysokości płyty wg EN , klasa szczelności C, tabela A.5 (max. nieszczelność 0,03xDN [mm3/s]) - testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą) - uszczelnienie miękkie za pomocą uszczelek obwodowych - uszczelnienie główne wymienialne - materiał uszczelek EPDM - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal , elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej - dla kanałów z dnem równym z dnem komory zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna - montaż w szczelinach kanału zabetonowanie pozycjonowanie ramy na pomocą śrub z przeciwnakrętkami - wykonanie ścian i wnęk kanału zgodnie z DIN tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 5mm na długości 2m) - nakrętka wrzeciona z brązu odpornego na ścieki, samooczyszczające się - napęd za pomocą kółka ręcznego zamocowanego na ramie 14

15 ZASTAWKA KANAŁOWA ERI lub XL3 1500x1800mm TRÓJSTRONNIE SZCZELNA; GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU 2200mm szt. 4 - obustronnie szczelna do wysokości płyty wg EN , klasa szczelności C, tabela A.5 (max. nieszczelność 0,03xDN [mm3/s]) - testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą) - uszczelnienie miękkie za pomocą uszczelek obwodowych - uszczelnienie główne wymienialne - materiał uszczelek EPDM - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal , elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej - dla kanałów z dnem równym z dnem komory zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna - montaż w szczelinach kanału zabetonowanie pozycjonowanie ramy na pomocą śrub z przeciwnakrętkami - wykonanie ścian i wnęk kanału zgodnie z DIN tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 5mm na długości 2m) - nakrętka wrzeciona z brązu odpornego na ścieki, samooczyszczające się - napęd za pomocą kółka ręcznego zamocowanego na ramie ZASTAWKA KANAŁOWA ERI lub XL3 1000x1200mm TRÓJSTRONNIE SZCZELNA, GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU 1550mm szt.5 - obustronnie szczelna do wysokości płyty wg EN , klasa szczelności C, tabela A.5 (max. nieszczelność 0,03xDN [mm3/s]) - testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą) - uszczelnienie miękkie za pomocą uszczelek obwodowych - uszczelnienie główne wymienialne - materiał uszczelek EPDM - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal , elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej - dla kanałów z dnem równym z dnem komory zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna 15

16 - montaż w szczelinach kanału zabetonowanie pozycjonowanie ramy na pomocą śrub z przeciwnakrętkami - wykonanie ścian i wnęk kanału zgodnie z DIN tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 5mm na długości 2m) - nakrętka wrzeciona z brązu odpornego na ścieki, samooczyszczające się - napęd za pomocą kółka ręcznego zamocowanego na ramie 4.1. Instalacja wody technologicznej Projekt obejmuje doprowadzenie (przyłącza) wody technologicznej do piaskownika (pomieszczenie kontenera) w ilości wynikającej z zapotrzebowania separatora. Zapotrzebowanie wody technologicznej do separatora Coanda RoSF4 BG1 wynosi 5m 3 /h = 1,39l/s. Przyłącz należy wykonać z rur PE lub PP łączonych przy zastosowaniu odpowiednich kształtek systemowych. System zamocowań HILTI lub CADY. Przyłącze wody doprowadzone w obręb urządzenia technologicznego zakończyć kulowym zaworem odcinającym o odpowiedniej średnicy. Bezpośrednie połączenie podejścia wody technologicznej do urządzenia wykonuje dostawca urządzenia. Projektuje się na podejściu wody technologicznej do płuczki odejście z zaworem ze złączką do węża. Szczegółowe rozprowadzenie wody wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurach ochronnych z zastosowaniem uszczelnienia typ WGC, elastomer EPDM z pierścieniem dociskowym i opaską zaciskową ze stali nierdzewnej. Wykonane rurociągi poddać próbie ciśnienia na cieśninie 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, utrzymywać to ciśnienie przez 20 min. i obserwować przewody i armaturę. Dla pomieszczenia kontenera należy zapewnić wentylację mechaniczną wyciągową przez istniejący wentylator wyciągowy ( w wypadku jego niesprawności wymienić na nowy tego samego typu) Instalacja sprężonego powietrza Sprężone powietrze doprowadzane jest do piaskownika przewodem φ200mm stanowiącym element istniejącej na terenie oczyszczalni sieci sprężonego powietrza, która z centralnej stacji dmuchaw zasila wszystkie odbiorniki na oczyszczalni. Projektuje się wymianę istniejących rur sprężonego powietrza wraz z armaturą na nowe z zachowaniem średnic oraz materiałów. Rury HDPE prowadzić po trasie istniejących. System 16

17 napowietrzania wewnątrz komór przepływowych zostaje podniesiony do góry i dostosowany do nowo ukształtowanego dna piaskownika patrz część rysunkowa. W podniesionym układzie likwiduje się w każdej z komór pierwszą sekcję napowietrzania, po stronie dopływu ścieków do komór. 5. Uwagi końcowe Niniejszą projekt rozpatrywać łącznie z projektami wykonawczymi branży Elektrycznej AKPiA i Konstrukcyjnej Roboty montażowe wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii. Wszystkie elementy powinny posiadać atest i decyzję dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Roboty instalacyjno-technologiczne objęte niniejszym projektem wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 poz. 438). Przed dokonaniem zamówienia urządzeń należy po opróżnieniu komór dokonać dokładnych pomiarów. Wszystkie elementy złączne stosować wyłącznie ze stali nierdzewnej (dotyczy to wszystkich elementów: śruby, podkładki, nakrętki itp.) Dla potrzeb wykonania rysunków szczegółowych w projekcie wykonawczym (zgodnie z umową zobowiązani jesteśmy do wykonania projektu budowlano wykonawczego) dobrano i wrysowano konkretne urządzenia technologiczne i instalacyjne oraz materiały z podaniem parametrów i nazw własnych. Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji Projektant dopuszcza stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów innych producentów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji projektowej. 17

18 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Piaskownik rzut skala 1:50 2. Piaskownik przekrój A-A skala 1:50 3. Piaskownik przekrój B-B, C-C skala 1:50 4. Piaskownik przekrój D-D skala 1:50 5. Przyłącz wody technologicznej skala 1:100 18

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 220 MS 210 MS MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 220 MS 210 MS MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET Sp. z o.o. Brzeg MIESZADŁA Karty katalogowe Mieszadła śmigłowe MS 1 MS edycja: 1 r. Mieszadła (1) MS ZASTOSOWANIE Mieszadła stosowane są przede wszystkim w gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach ścieków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A: A. Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń:

ZAŁĄCZNIK A: A. Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń: ZAŁĄCZNIK A: SZCZEGÓŁOWY OPIS DOSTAWY Z MONTAŻEM I ROZRUCHEM DLA SITOPIASKOWNIKA ZINTEGROWANEGO Z PŁUCZKĄ PIASKU, NAPOWIETRZANEGO, WYPOSAŻONEGO W KOMORĘ TŁUSZCZOWNIKA ORAZ POMPĘ TŁUSZCZU. W skład dostawy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa SEV...0D Cena na zapytanie Nr katalogowy: 96077 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma

Bardziej szczegółowo

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834 IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834 1 Spis treści : 1. PRZEZNACZENIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MAGAZYNOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pompy do fekalii (PFA)

Pompy do fekalii (PFA) Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA MODERNIZACJA TECHNOLOGII ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA Opis do projektu modernizacji technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho Zastosowanie Pompy zatapialne US 73-253 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody silnie zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości 30 i 40 mm, bez kamieni. Za pomocą tych pomp

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Pompy monoblokowe liniowe

Pompy monoblokowe liniowe Pompy monoblokowe liniowe mpml, PML PRZEZNACZENIE Pompy PML służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

JAFAR. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwiecień 2013r.

JAFAR. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwiecień 2013r. JAFAR XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwiecień 2013r. Informacje o firmie Firma Polska istniejąca od 1953 roku 100% kapitału polskiego leasing pracowniczy ( 1993-1994 rok) produkcja zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody zanieczyszczonej US 62-251. Zastosowanie. Charakterystyka. Dopuszczalna praca na sucho. Łatwa konserwacja dzięki zabudowie na stopie

Pompy do wody zanieczyszczonej US 62-251. Zastosowanie. Charakterystyka. Dopuszczalna praca na sucho. Łatwa konserwacja dzięki zabudowie na stopie Zastosowanie Zatapialne pompy US -251 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości do 10 mm, np. w zbiornikach zbierających wodę gruntową,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 34 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 35 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 ARKONA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 OBIEKT: Numer zlecenia: 4/2008 z dn. 17.01.2008r. Rezydencja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Opis Wskaźnik położenia Ogranicznik momentu obrotowego Urządzenie fabrycznie kompletne i gotowe do instalacji Cechy zaworu: Zamocowana na wielowypuście kuliście

Bardziej szczegółowo

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór proporcjonalny jest zaworem 2/2 do sterowania przepływami mediów. W położeniu wyjściowym jest otwarty. Elementem odcinającym jest cylindryczny element zaciskowy wykonany

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

kyoptymalna praca pomp

kyoptymalna praca pomp . kyoptymalna praca pomp ky LKH Pompa odśrodkowa Zastosowanie Pompy LKH są wysokowydajnymi i ekonomicznymi pompami odśrodkowymi spełniającymi wymagania sanitarne (higieniczne) oraz zapewniającymi łagodne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2 hawle-combiflex E2 PN PN Cechy konstrukcyjne Modułowa armatura AWE-COMBIFEX przystosowana do indywidualnych potrzeb Zwarta konstrukcja pozwalająca na oszczędność miejsca zabudowy, materiałów, kosztów robocizny,

Bardziej szczegółowo

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE 400-BQ0 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy 400-BQ0 reprezentują

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 6 według PN EN 858 klasa I

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 6 według PN EN 858 klasa I Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS - NS według PN EN 858 klasa I min / max Opis Separator koalescencyjny klasa I, W 0 według PN EN 858, z tworzywa sztucznego,, Ze zintegrowanym osadnikiem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW NOŻOWYCH HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW NOŻOWYCH HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW NOŻOWYCH HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW NOŻOWYCH Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM I NIEWZNOSZĄCYM SIĘ WRZECIONEM NR KAT. 3600 Spis treści :

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. POe Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do tłoczenia czystej wody grzewczej. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa,

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków ZASTOSOWANIE Przepompowywanie ścieków bytowo - gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompowywanie wód deszczowych. Przepompowywanie wód drenażowych. KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Przepompownia ścieków z systemem tnącym MultiCut. Zastosowanie. Charakterystyka. Gotowa do podłączenia. Odporna na zalanie. Zaciskowe przyłącze

Przepompownia ścieków z systemem tnącym MultiCut. Zastosowanie. Charakterystyka. Gotowa do podłączenia. Odporna na zalanie. Zaciskowe przyłącze Zastosowanie Przepompownia compli 100, compli 500 i compli 1000 z zabudowaną pompą posiadającą narzędzie tnące jest przeznaczona do przepompowywania ścieków z obiektów specjalnych takich jak: przewoźne

Bardziej szczegółowo

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 426 2.98 11.91 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Z pomp DE można skorzystać

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Zawory pierścieniowo-tłokowe typu Y Fig. 10 Zawory regulacyjne DN 100 DN 2000 PN 10 PN 100 ANSI 125 600 lb/sq.in

Zawory pierścieniowo-tłokowe typu Y Fig. 10 Zawory regulacyjne DN 100 DN 2000 PN 10 PN 100 ANSI 125 600 lb/sq.in typu Y Fig. 10 Zawory regulacyjne DN 100 DN 2000 PN 10 PN 100 ANSI 125 600 lb/sq.in ZASTOSOWANIE: medium woda surowa, pitna oraz przemysłowa funkcja odcinanie i regulacja przepływu, redukcja ciśnienia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁOWE

WYKONANIE MATERIAŁOWE wykonanie wafer lub wykonanie luger 3.5.1. Fot. Zasuwa nożowa typ TAF wykonanie wafer. CECHY: PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA: armatura pełnoprzelotowa, brak stref martwych stacje przesypowe materiałów sypkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 19-500 GOŁDAP, ul.sikorskiego 9A, tel. +87 615 49 49, fax + 87 615 01 85 NIP 847-13-83-832 Konto: PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31102047240000360200459008

Bardziej szczegółowo

Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis

Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis PKS-B 800 z pompami do ścieków Zastosowanie Zabezpieczona przed działaniem siły wyporu studzienka, stosowana jest jako gotowa przepompownia w systemach kanalizacji ciśnieniowej oraz jako kolektorowa studzienka

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KRZYŻOWICE, GMINA PAWŁOWICE UL. ORLA

KRZYŻOWICE, GMINA PAWŁOWICE UL. ORLA CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Telefon: 0-22 / 551-93-00 Fax: 0-22 / 551-93-80 poland@cdm-europe.eu INWESTOR: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PAWŁOWICACH ŚLĄSKICH UL. ZWYCIĘSTWA 2C 43-254 KRZYŻOWICE

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO Spis treści Zastosowanie. 1 Właściwości.... 1 Cechy użytkowe.... 1 Dane techniczne.... 2 Budowa 2 Materiały.. 2 Działanie..... 2 Identyfikacja zaworu.. 2 Przegląd oferty..... 3 Wymiary..... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 232421-9,Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 232421-9,Roboty w zakresie oczyszczania ścieków BIOWOMA Iwona Regulska 05-660 Warka, ul. 35-lecia 3/43 PRZEDMIAR ROBÓT 45232421-9, Roboty w zakresie ocz Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 232421-9,Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL 01/2013 Spis treści SPIS TREŚCI Zastosowanie... Dane techniczne... Konstrukcja... Oznaczenie i struktura indeksu... Wykonanie materiałowe...

Bardziej szczegółowo

Zawory Valvex stosowane w górnictwie

Zawory Valvex stosowane w górnictwie Zawory Valvex stosowane w górnictwie Sprawdzona technika Wydział Sterowania i Napędów Elektromagnetycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. L.p. Nazwa materiału Ilość Cena netto Wartość netto 1 Hydrant nadziemny. Producenci hydrantów : JAFAR, AKWA, AVK, HAWLE

FORMULARZ OFERTOWY. L.p. Nazwa materiału Ilość Cena netto Wartość netto 1 Hydrant nadziemny. Producenci hydrantów : JAFAR, AKWA, AVK, HAWLE Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na Sukcesywną dostawę fabrycznie nowej Armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

Pompy do ścieków MultiStream. Zastosowanie. Dane techniczne. Wirnik jednokanałowy z możliwością regulacji na miejscu

Pompy do ścieków MultiStream. Zastosowanie. Dane techniczne. Wirnik jednokanałowy z możliwością regulacji na miejscu Pompy do ścieków MultiStream Zastosowanie Pompy do ścieków MultiStream nadają się do pompowania ścieków w pompowniach komunalnych i przemysłowych, jak również w zbiornikach retencyjnych. Mniejsze typy

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo