PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) / Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa, ul. Rydygiera 8 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie w ramach Projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie umowa nr 321/46/1/08 działka nr OBIEKT: PIASKOWNIK OB.6 OPRACOWANIE: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. al. J. Piłsudskiego Lublin Konsorcjum: MGGP S.A. /BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. Siedziba: ul. Okulickiego Rzeszów TECHNOLOGIA -Tom I ZESPÓŁ IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS AUTORSKI PROJEKTOWAŁ mgr inż. Henryk Babiarz S81/01 PROJEKTOWAŁ mgr inż. Andrzej Trzyna S-241/81 OPRACOWAŁ mgr inż. Krzysztof Ceglarz OPRACOWAŁ mgr inż. Joanna Bąk SPRAWDZIŁ dr inż. Bogumił Kucharski S-O.Środ.-166/84 Rzeszów, wrzesień 2009 EGZ. 1/8

2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Opis stanu istniejącego Opis stanu projektowanego Instalacja wody technologicznej Instalacja sprężonego powietrza Uwagi końcowe...17 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Piaskownik rzut skala 1:50 2. Piaskownik przekrój A-A skala 1:50 3. Piaskownik przekrój B-B, C-C skala 1:50 4. Piaskownik przekrój D-D skala 1:50 5. Przyłącz wody technologicznej skala 1:100 Uwaga! Rysunek: Schemat technologiczny linii ściekowej dla obiektów Budynek krat, Pompownia główna, Komora zasuw, Piaskownik, zamieszczono w opracowaniu części technologicznej dla obiektu Budynek krat patrz Część rysunkowa tego opracowania. 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: Umowa nr 321/46/1/08 zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12 Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie w ramach Projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie ; Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Modernizacja obiektów w oczyszczalni ścieków Hajdów realizowanego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie Warszawa 2009 rok; Uzgodnienia z Inwestorem; Mapa do celów projektowych; Wizje lokalne na terenie oczyszczalni; Normy i przepisy obowiązujące; Dokumentacja archiwalna: - Projekt techniczno-roboczy: Piaskownik na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Cześć mechaniczna. Lublin 85/15/94, październik 1994r.; - Projekt techniczny: Modernizacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Technologia. Lublin 85/15/94, październik 1994r.; - Projekt techniczny: Modernizacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Konstrukcja. Lublin 85/15/94, październik 1994r.; - Projekt techniczny: Modernizacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Rysunki zamienne i uzupełniające. Lublin 1994r. 3

4 2. Cel i zakres opracowania Zakres opracowania określony w umowie przez Inwestora obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12 Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie w zakresie branży technologicznej i instalacyjnej dla piaskownika ozn. OB.6. Z punktu widzenia celu niniejsze opracowanie i jego zakres służy również jako: - opis przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane, - podstawa do realizacji podanego zakresu robót, - załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę 3. Opis stanu istniejącego Z przepompowni głównej ścieki tłoczone są dwoma przewodami DN1400 mm do dwóch komór rozdzielczych skąd poprzez system zastawek mogą być kierowane do każdej z czterech komór piaskownika. W każdej komorze zainstalowano ruszt napowietrzający oraz pompę zatapialną do usuwania piasku, umieszczoną na pomoście jezdnym. Wypompowany z dna komór do koryt piasek spływa grawitacyjnie do leja, gdzie jest zagęszczany grawitacyjnie, a następnie spuszczany do kontenera, którym wywożony jest poza teren oczyszczalni. urządzeń. - pojemność jednego koryta piaskownika 150 m 3, - długość L = l8,0 m, - czas przepływu t = 90 sek., - przepustowość jednej komory 1,67 m 3 /s (6000 m 3 /h), - czas przepływu ścieków 90 s, - prędkość przepływu ścieków 0,2 m/s, - ilość powietrza 15 m 3 /mb*h. Piaskownik w ostatnich latach został zmodernizowany z przeprowadzeniem hermetyzacji 4. Opis stanu projektowanego Niniejszy projekt przewiduje demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego i systemu napowietrzania tj. pomp pulpy piaskowej, wózków jezdnych wraz z torowiskiem i korytami, lej pozostaje bez zmian, przewidziano jedynie wymianę skorodowanych rurociągów przelewowych DN100 w leju na nowe wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9. Projektuje się usuwanie piasku przy wykorzystaniu zgarniaczy liniowych, o ruchu posuwisto-zwrotnym typu Z- 2001HD z dwustronnym napędem hydraulicznym, umieszczonych w każdej z komór 4

5 piaskownika. W miejscu zlikwidowanej ostatniej sekcji rurociągów powietrza projektuje się lej zasypowy, do którego zgarniacze przemieszczają piasek. Dla potrzeb zgarniaczy przeprojektowano ukształtowanie dna komory piaskownika. Przewiduje się nadlanie komór betonem i ukształtowane w miejscu montażu pomp leja piaskowego. Korekty komór należy wykonać zgodnie z projektem częścią rysunkową i projektem konstrukcji. Projektuje się nowe pompy do usuwania piasku umieszczone w nowo ukształtowanym leju piasku, pod powierzchnią ścieków. Są to stacjonarne pompy zatapialne typu FA08.52WR w wykonaniu odpornym na ścieranie, z głowicą mieszającą. Wydajność pompy 8,8 l/s dostosowana do przepustowości separatora-płuczki piasku. Pompy będą włączały się niezależnie, w ten sposób, że gdy jedna pracuje pozostałe mają postój i tłoczyły pulpę przewodami stalowymi DN80 do istniejącego leja spustowego, a następnie grawitacyjnie przewodem DN100 przechodzącym w DN150 do separatora płuczki piasku ustawionego w pomieszczeniu kontenera. Praca płuczki uzależniona będzie od pracy pompy tzn. gdy pracuje pompa pracuje też płuczka. Może pracować maksymalnie jedna pompa. Na każdym przewodzie tłocznym DN80 i na przewodzie DN150 projektuje się zasuwy nożowe z wkładką przeciwcierną odpowiednio typu MFA.080B226 oraz MFA.150B226. Do wyciągania pomp zaprojektowano dwa żurawie słupowe o udźwigu 150kg z wciągarką linową typ ZSS. Jeden żuraw obsługuje dwie pompy. Podstawy żurawia montowane są w poziomie nad komorą piaskownika. Zastosowano separator-płuczkę piasku typu RoSF4-BG1. Jest to zintegrowane urządzenie do separacji, płukania oraz odwadniania piasku dostarczanego z piaskownika w formie pulpy piaskowej. Urządzenie wypłukuje z piasku cząstki organiczne w procesie fluidyzacji. Piasek jako cząstki cięższe gromadzone są w dolnych partiach urządzenia. Cząstki organiczne jako lżejsze odprowadzane są automatycznie przez górny króciec odpływowy. Zwiększony system separacji piasku osiągany jest przez optymalne wykorzystanie objętości czynnej urządzenia oraz zastosowanie kształtki Coanada. Cały proces wspomagany jest pracą wolnoobrotowego mieszadła. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą przenośnika ślimakowego, gdzie odbywa się grawitacyjne odwodnienie piasku. Odprowadzanie piasku z płuczki jest sterowane czasowo i zależy od ilości odseparowanego piasku mierzonej sondą ciśnienia. Piasek po separacji i płukaniu gromadzony będzie w kontenerze. Mając na uwadze zunifikowanie taboru kontenerowego projektuje się (dwa kontenery otwarte o wymiarach 3850x1800x1520mm) takie, jak na stacji separacji ścieków dowożonych. Popłuczyny z separatora odprowadzone są do istniejącej kanalizacji ϕ200 poprzez nowoprojektowaną studzienkę betonową ϕ1000, jak w części rysunkowej, stara studzienka wraz z kratą do likwidacji. Nową studzienkę projektuje się w ten sposób, że wystawać będzie 90cm ponad posadzkę. W części nad posadzką projektuje się króciec stalowy ϕ150 ze złączem strażackim takim, jak istniejący po stronie spustu ścieków z piaskownika. 5

6 Króciec winien być posadowiony 10cm poniżej istniejących wylotów z piaskownika i wykonany ze stali nierdzewnej. Spuszczanie ścieków z piaskownika projektuje się poprzez oba króćce,( ten istniejący po stronie spustu i ten projektowany) po podłączeniu elastycznego węża φ160 mm l=10 m zakończonego obustronnie złączem strażackim, (długość i średnice sprawdzić przed zamówieniem ). W studzience na poziomie 80cm nad dnem projektuje się pływak włączony do systemu alarmowego na piaskowniku. Sygnał alarmowy dźwiękowy i świetlny będzie się uruchamiał z chwilą przekroczenia tego poziomu. Wyniesiona na poziom posadzki studzienka pozwala na popiętrzenie o ok. 1m poziomu ścieków ponad stan alarmowy, co powinno umożliwić obsłudze jej płukanie. Uwaga: - elastyczny wąż do spuszczania ścieków powinien być ciągle podłączony nawet wtedy gdy nie spuszczamy ścieków, - do płukania układu przewiduje się użycie ścieków z piaskownika, - zaleca się okresową kontrolę i profilaktyczne płukanie układu, gdyż istniejąca kanalizacja na odpływie posiada zbyt mały spadek, zaledwie 0,8%, - po zlikwidowaniu istniejącej kratki ściekowej profil posadzki należy tak ukształtować, aby umożliwić oczyszczenie i spłukiwanie posadzki do istniejących odwodnień liniowych po obu stronach pomieszczenia kontenera, - dla utrzymania czystości w pomieszczeniu kontenera projektuje się na podejściu wody technologicznej do płuczki odejście z zaworem ze złączką do węża, - w studzience należy zamontować stopnie złazowe oraz jej dno wyprofilować, jak w części rysunkowej, - pionowa część studzienki, jako kompletna wraz z króćcem i stopniami złazowymi powinna być wykonana na zakładzie prefabrykacji i dostarczona do miejsca wbudowania. Niniejszy projekt przewiduje także wymianę istniejących zastawek kanałowych na nowe typu ERI. Są to zastawki z napędem ręcznym, wykonane ze stali nierdzewnej służące do odcinania i regulacji przepływu, o stabilnej, samonośnej ramie i zintegrowanym łożyskowaniem wrzeciona. Trójstronnie uszczelniana, uszczelka wymienialna. Obustronnie szczelna dla wysokich wymogów szczelności wg DIN cz.4, klasa3. Dopuszczalne ciśnienie robocze na stronę przednią i tylną płyty = wysokość płyty. Zlikwidowane zostaną dwie zastawki na odpływie z piaskownika a otwory zamurowane. Wymiana zastawek w piaskowniku nie będzie wymagała konieczności zrzutu ścieków przy zastosowaniu wykonanej tymczasowo przegrody ( na czas wymiany zastawek) w komorze odpływowej z piaskowników umożliwiającej normalną pracę dwóch piaskowników. Przegroda ta będzie wykorzystana do zamurowania dwóch wylotów po 6

7 zlikwidowaniu istniejących zastawek. Przykrycie piaskownika w miejscu obsługi zgarniaczy i pomp należy wykonać z blachy ryflowanej gr. 6mm. Przewidzieć otwory eksploatacyjno montażowe dla projektowanych urządzeń technologicznych. armatury: Szczegółowe parametry techniczno-technologiczne poszczególnych urządzeń i 1. Zgarniacz denny Z-2001 HD 4szt. Ilość cztery (4) szt. Parametry 18 m x 0,5 m (dł. x szer.) Materiał szwedzka stal nierdzewna SS2343/ASTM304 Płaskowniki ślizgowe specjalna stal nierdzewna 3CR12 z domieszka tytanu Listwy ślizgowe polyetylen HD1000, grubość 6 mm Napęd agregat hydrauliczny podwójny cztery (4) szt. Szafka sterownicza dwie (2) szt. Napięcie sieciowe 3x400 V, 50 Hz Napięcie sterownicze 24 V AC Agregat hydrauliczny jest przystosowany do pracy w temp. minusowych Projektuje się cztery kompletnie wyposażone agregaty hydrauliczne do obsługi zgarniaczy dennych Z-2001 HD o mocy 2x1,1 kw/szt. Sygnalizacja alarmowa niskiego poziomu i wysokiej temp. oleju., klasa ochronna IP 55, klasa izolacji F, środek chłodniczy IC41 (odpowiada normie IEC 34-1). Zbiornik oleju stal nierdzewna SS 2333/ASTM 304. Czujniki ciśnienia na każdym agregacie. Dodatkowo: 4 x 90 l. oleju hydraulicznego pochodzenia roślinnego prod. firmy Statoil cztery (4) daszki ochronny ze stali nierdzewnej SS2333/ASTM306 Cztery (4) grzałki oleju 500 V Cztery (4) komplety gumowych przewodów hydraulicznych Hydrauliczne zgarniacze denne typu HD (heavy duty) przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Każdy ze zgarniaczy posiada dwa tłoki w wersji HD (napęd obustronny). Płaskowniki ślizgowe wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej z domieszką tytanu, odpornej na ścieranie. Listwy ślizgowe odporne na ścieranie wykonane z wysokomolekularnego PEHD o współczynniku 7

8 twardości HD1000 i grubości 6 mm. Każdy agregat hydrauliczny zostanie dodatkowo wyposażony w czujniki ciśnienia umożliwiające załączanie agregatu w przypadku za wysokiego ciśnienia roboczego. Sterowanie i automatyka: Dwie (2) szafki elektryczne do obsługi czterech (4) zgarniaczy dennych Z Każda szafka wyposażona jest w główny wyłącznik sieciowy, stop awaryjny, przełącznik na sterowanie ręczne i automatyczne oraz w sygnalizację świetlną pracy i awarii (włączenie się ogranicznika przeciążeniowego silnika, niskiego poziomu i wysokiej temp. oleju). Dodatkowo dwa wolne styki do odprowadzenia sygnałów pracy i awarii do centralnego komputera sterowniczego. Dodatkowo każda z szafek będzie wyposażona w: dwa (2) wolne zestyki do odprowadzenia sygnałów pracy i awarii do centralnego komputera sterowniczego graficzny panel operatorski grzałkę elektryczną oprogramowanie, rozruch i dokumentacja powykonawcza opisy na szafkach w języku polskim. Zakres robót instalacyjnych po stronie dostawcy urządzeń obejmuje: montaż mechaniczny zgarniaczy dennych (4 szt.) spawanie konstrukcji stalowych (stal nierdzewna SS2333/ASTM304, 3CR12) orurowanie hydrauliki siłowej (4 agregaty) montaż kompletnie wyposażonych agregatów hydraulicznych (4 szt.) montaż systemu sterowania na który składają się: 2 szafy zewnętrzna okablowanie sterownicze Projektuje się urządzenia w wersji Zickert Standard. Montaż zostanie przeprowadzony przez autoryzowaną firmę. Rozruch następuje bezpośrednio po zakończeniu montażu. Przed rozruchem technicznym na sucho następuje indywidualna kontrola poprawności wykonania robot budowlanych, instalacyjnych i montażowych. Po przeprowadzonym rozruchu technicznym wszystkie urządzenia powinny pracować w nastawie ręcznej oraz automatycznej. 8

9 2. Pompa pulpy piasku FA08.52WR 4 szt. Typ: Rodzaj montażu: Króciec tłoczny: Średnica wirnika: Nominalna prędkość obrotowa: Częstotliwość: Typ wirnika: Konstrukcja wirnika: FA08.52WR; ustawienie mokre; DN80, PN10; 170mm; 950 1/min.; 50 Hz; wirnik ze strumieniem swobodnym; otwarta; Ciężar pompy: Ciężar silnika: Ciężar agregatu: 35 kg; 43 kg; 78 kg; Materiały: Korpus pompy, wirnik: EN-GJL-200 Silnik: Moc nominalna: 1,75 kw; Liczba biegunów: 6; Maksymalny dopuszczalny pobór mocy: 2,5 kw; Dane punktu pracy: Przepływ objętościowy: 8,3 l/s; Wysokość podnoszenia: 2,6 m; Moc na wale: 0,51 kw; Sprawność pompy: 41,5 %; NPSH pompy: 1,3 1/min. Zanurzeniowa pompa ścieków jako jednostopniowy, stacjonarny, pionowy agregat blokowy do tłoczenia nieoczyszczonych ścieków nie uszkadzających pompy ani mechanicznie ani chemicznie. Króciec tłoczny umieszczony promieniowo, dopływ do pompy osiowo. Agregat 9

10 łatwy w serwisowaniu dzięki dzielonej obudowie silnika i części pompowej. Silnik zanurzeniowy w wykonaniu odpornym na ciśnienie. Wirnik i woluta pompy pokryte powłokami ceramicznymi przeciw ścieraniu o przyczepności nie mniejszej niż 13 N/mm 2. Komora uszczelniająca wypełniona medycznym olejem wazelinowym. Silnik suchy. Uszczelnienie silnika na wale od strony medium przez niezależny od kierunku obrotów pierścień ślizgowy z pełnego karborundu i z drugiej strony przez specjalny pierścień uszczelniający. Uszczelnienia chłodzone i smarowane olejem wazelinowym. Przewody zasilające i sterujące w wykonaniu odpornym na wodę z zalanymi żywicą żyłami jako dodatkowym zabezpieczeniem przed kapilarną penetracją wody przez lutowane styki. Uzwojenie silnika zabezpieczone czujnikiem temperatury. Oba bezobsługowe zamknięte łożyska kulkowe wypełnione wysokowydajnym smarem. Możliwość wyposażenia w układ kontroli szczelności przed napływem wilgoci za pomocą elektrod prętowych. Wszystkie elementy obudowy z żeliwa szarego. Wał i elementy łączące ze stali nierdzewnej. 3. Separator płuczka piasku RoSF4 BG1 1 szt. W skład urządzenia wchodzą następujące elementy: komora wlotowa - wirowa kształtka Coanda przyspieszająca sedymentację piasku, ślimakowy transporter piasku (ukośny), dwuramienne mieszadło pulpy piaskowej, dysze płuczące pulpę przystosowane do płukania ściekami oczyszczonymi. Urządzenie zapewnia nieprzerwany proces płukania piasku również podczas napływu pulpy piaskowej. Parametry technologiczne: redukcja zanieczyszczeń organicznych do 3% strat przy prażeniu przy zużyciu medium płuczącego na poziomie 5 m 3 /h - woda wodociągowa lub technologiczna Stopień separacji 95% dla ziaren o średnicy 0,2 mm Wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową 8 l/s Wydajność w przeliczeniu na piasek surowy 1 t/h Ciśnienie medium płuczącego 3-5 bar 10

11 Odpływ: DN 200 Przyłącze wody technologicznej: 1 1/4 Króciec do opróżniania urządzenia: DN 80 Waga urządzenia (puste) 920 kg Waga urządzenia (napełnione) 4000 kg Sprawność odsączania piasku 80% Urządzenie wyposażone w osobny króciec do odprowadzania związków organicznych DN 100, PN 10. Przewód odprowadzenia części organicznych skierowany jest przed kraty w celu uniknięcia koncentracji części organicznych w piasku. Załączanie separatora w zależności od gęstości nasypowej pulpy piaskowej. Parametry techniczne napędu transportera ślimakowego: Moc P = 1,1kW Napięcie U = 400 V Częstotliwość 50 Hz Prąd znamionowy IN = 2,8 A Liczba obrotów n = 11,5 min-1 Typ ochrony IP 65, II2GEExeIIT3 Parametry techniczne napędu mieszadła: Moc P = 0,55 kw Napięcie U = 400 V Częstotliwość 50 Hz Prąd znamionowy IN = 1,6 A Liczba obrotów n = 5,6min-1 Typ ochrony IP 65, EEx e II T3 Wykonanie materiałowe: Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami (za wyjątkiem armatury, łożysk itp.) stal nierdzewna nie gorsza niż DIN poddana powierzchniowej obróbce chemicznej (trawienie w kąpieli kwaśnej). Przenośnik ślimakowy wałowy (łożyskowany dwustronnie) stal 11

12 nierdzewna nie gorsza niż DIN poddana powierzchniowej obróbce chemicznej (trawienie w kąpieli kwaśnej). Całe urządzenie w wersji ocieplonej. 4. Zasuwy nożowe typ MFA 1MFA.080B226 + WKŁADKA PRZECIWŚCIERNA 4szt. Zasuwa nożowa typ MFA Średnica : DN80 Korpus : żeliwo sferoidalne EN-JS1072, wkładka przeciśwcierna Ni-Hard Płyta : stal nierdzewna (A ) Uszczelnienie : typ 27, poprzeczne NBR, obwodowe PUR, skrobak EPGC Konstrukcja wsporcza: stal ST50K Napęd : ręczny, kółko Ochrona antykorozyjna zgodnie z SL29125: Chemicznie odtłuszczona (wartości średnie) warstwa podkładowa WACATOP x100mm. dwuskładnikowa poliuretanowa warstwa wierzchnia 1x80mm RAL 7030 szara. Medium : Pulpa piasku Temperatura : max 80 C Ciśnienie robocze : 10bar Zabudowa : PN10/16 EN1092/ISO7005 1MFA.150B226 + WKŁADKA PRZECIWŚCIERNA 1szt. Zasuwa nożowa typ MFA Średnica : DN150 Korpus : żeliwo sferoidalne EN-JS1072, wkładka przeciwścierna Ni-Hard Płyta : stal nierdzewna (A ) Uszczelnienie : typ 27, poprzeczne NBR, obwodowe PUR, skrobak EPGC Konstrukcja wsporcza: stal ST50K Napęd : ręczny, kółko 12

13 Ochrona antykorozyjna zgodnie z SL29125: Chemicznie odtłuszczona (wartości średnie) warstwa podkładowa WACATOP x100mm. dwuskładnikowa poliuretanowa warstwa wierzchnia 1x80mm RAL 7030 szara. Medium : Pulpa piasku Temperatura : max 80 C Ciśnienie robocze : 10bar Zabudowa : PN10/16 EN1092/ISO7005 Wymagania techniczne: - zabudowa międzykołnierzowa, - zawieradło ze stali kwasoodpornej, - korpus: DN80, DN150 - żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy (grubość:175µm), - uszczelnienie poprzeczne zasuwy profilowo-wargowe wykonane z elastomeru. Docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się wewnątrz uszczelki elastomerowej. Konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać: a) doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu z pracy i demontażu zasuwy), b) uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym rurociągu, pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz bez konieczności rozszczelnienia rurociągu, - nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo, - uszczelnienie w kierunku przepływu obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego osłona nie mogą zawężać światła przepływu, - konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej podczas zamykania noża, - kształt dolnej krawędzi noża zapobiegający klinowaniu się - do DN 200 prosty, powyżej DN 200 łuk o rozwarciu nie większym niż 60 st., - szczelność zasuw w obu kierunkach, 13

14 - dolna część płyty noża sfazowana, - wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury w wykonaniu stal nierdzewna A2, - do montażu należy stosować (tam gdzie to możliwe) złącza bezkołnierzowe, pozwalające na optymalny montaż króćców kołnierzowych, ułatwiając dostęp do zasuwy oraz odciążając korpus od naprężeń montażowych. Należy zwrócić uwagę na charakter pracy złącza (przenoszące siły osiowe, lub nieprzenoszące sił osiowych) i zapewnić odpowiednie zakotwienie rurociągów. Nie dopuszcza się stosowania do montażu zasuw wydłużek montażowych. 5. Zastawki kanałowe ZASTAWKA KANAŁOWA ERI lub XL3 2000x800mm TRÓJSTRONNIE SZCZELNA; GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU 1500mm szt.6 - obustronnie szczelna do wysokości płyty wg EN , klasa szczelności C, tabela A.5 (max. nieszczelność 0,03xDN [mm3/s]) - testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą) - uszczelnienie miękkie za pomocą uszczelek obwodowych - uszczelnienie główne wymienialne - materiał uszczelek EPDM - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal , elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej - dla kanałów z dnem równym z dnem komory zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna - montaż w szczelinach kanału zabetonowanie pozycjonowanie ramy na pomocą śrub z przeciwnakrętkami - wykonanie ścian i wnęk kanału zgodnie z DIN tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 5mm na długości 2m) - nakrętka wrzeciona z brązu odpornego na ścieki, samooczyszczające się - napęd za pomocą kółka ręcznego zamocowanego na ramie 14

15 ZASTAWKA KANAŁOWA ERI lub XL3 1500x1800mm TRÓJSTRONNIE SZCZELNA; GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU 2200mm szt. 4 - obustronnie szczelna do wysokości płyty wg EN , klasa szczelności C, tabela A.5 (max. nieszczelność 0,03xDN [mm3/s]) - testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą) - uszczelnienie miękkie za pomocą uszczelek obwodowych - uszczelnienie główne wymienialne - materiał uszczelek EPDM - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal , elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej - dla kanałów z dnem równym z dnem komory zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna - montaż w szczelinach kanału zabetonowanie pozycjonowanie ramy na pomocą śrub z przeciwnakrętkami - wykonanie ścian i wnęk kanału zgodnie z DIN tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 5mm na długości 2m) - nakrętka wrzeciona z brązu odpornego na ścieki, samooczyszczające się - napęd za pomocą kółka ręcznego zamocowanego na ramie ZASTAWKA KANAŁOWA ERI lub XL3 1000x1200mm TRÓJSTRONNIE SZCZELNA, GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU 1550mm szt.5 - obustronnie szczelna do wysokości płyty wg EN , klasa szczelności C, tabela A.5 (max. nieszczelność 0,03xDN [mm3/s]) - testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą) - uszczelnienie miękkie za pomocą uszczelek obwodowych - uszczelnienie główne wymienialne - materiał uszczelek EPDM - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal , elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej - dla kanałów z dnem równym z dnem komory zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna 15

16 - montaż w szczelinach kanału zabetonowanie pozycjonowanie ramy na pomocą śrub z przeciwnakrętkami - wykonanie ścian i wnęk kanału zgodnie z DIN tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 5mm na długości 2m) - nakrętka wrzeciona z brązu odpornego na ścieki, samooczyszczające się - napęd za pomocą kółka ręcznego zamocowanego na ramie 4.1. Instalacja wody technologicznej Projekt obejmuje doprowadzenie (przyłącza) wody technologicznej do piaskownika (pomieszczenie kontenera) w ilości wynikającej z zapotrzebowania separatora. Zapotrzebowanie wody technologicznej do separatora Coanda RoSF4 BG1 wynosi 5m 3 /h = 1,39l/s. Przyłącz należy wykonać z rur PE lub PP łączonych przy zastosowaniu odpowiednich kształtek systemowych. System zamocowań HILTI lub CADY. Przyłącze wody doprowadzone w obręb urządzenia technologicznego zakończyć kulowym zaworem odcinającym o odpowiedniej średnicy. Bezpośrednie połączenie podejścia wody technologicznej do urządzenia wykonuje dostawca urządzenia. Projektuje się na podejściu wody technologicznej do płuczki odejście z zaworem ze złączką do węża. Szczegółowe rozprowadzenie wody wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurach ochronnych z zastosowaniem uszczelnienia typ WGC, elastomer EPDM z pierścieniem dociskowym i opaską zaciskową ze stali nierdzewnej. Wykonane rurociągi poddać próbie ciśnienia na cieśninie 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, utrzymywać to ciśnienie przez 20 min. i obserwować przewody i armaturę. Dla pomieszczenia kontenera należy zapewnić wentylację mechaniczną wyciągową przez istniejący wentylator wyciągowy ( w wypadku jego niesprawności wymienić na nowy tego samego typu) Instalacja sprężonego powietrza Sprężone powietrze doprowadzane jest do piaskownika przewodem φ200mm stanowiącym element istniejącej na terenie oczyszczalni sieci sprężonego powietrza, która z centralnej stacji dmuchaw zasila wszystkie odbiorniki na oczyszczalni. Projektuje się wymianę istniejących rur sprężonego powietrza wraz z armaturą na nowe z zachowaniem średnic oraz materiałów. Rury HDPE prowadzić po trasie istniejących. System 16

17 napowietrzania wewnątrz komór przepływowych zostaje podniesiony do góry i dostosowany do nowo ukształtowanego dna piaskownika patrz część rysunkowa. W podniesionym układzie likwiduje się w każdej z komór pierwszą sekcję napowietrzania, po stronie dopływu ścieków do komór. 5. Uwagi końcowe Niniejszą projekt rozpatrywać łącznie z projektami wykonawczymi branży Elektrycznej AKPiA i Konstrukcyjnej Roboty montażowe wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii. Wszystkie elementy powinny posiadać atest i decyzję dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Roboty instalacyjno-technologiczne objęte niniejszym projektem wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 poz. 438). Przed dokonaniem zamówienia urządzeń należy po opróżnieniu komór dokonać dokładnych pomiarów. Wszystkie elementy złączne stosować wyłącznie ze stali nierdzewnej (dotyczy to wszystkich elementów: śruby, podkładki, nakrętki itp.) Dla potrzeb wykonania rysunków szczegółowych w projekcie wykonawczym (zgodnie z umową zobowiązani jesteśmy do wykonania projektu budowlano wykonawczego) dobrano i wrysowano konkretne urządzenia technologiczne i instalacyjne oraz materiały z podaniem parametrów i nazw własnych. Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji Projektant dopuszcza stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów innych producentów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji projektowej. 17

18 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Piaskownik rzut skala 1:50 2. Piaskownik przekrój A-A skala 1:50 3. Piaskownik przekrój B-B, C-C skala 1:50 4. Piaskownik przekrój D-D skala 1:50 5. Przyłącz wody technologicznej skala 1:100 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

AL. ARMII KRAJOWEJ 101 43-316 BIELSKO-BIAŁA. Bielsko-Biała 01.07.2015r.

AL. ARMII KRAJOWEJ 101 43-316 BIELSKO-BIAŁA. Bielsko-Biała 01.07.2015r. Załącznik Nr 1 do siwz WYTYCZNE MODERNIZACJI BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PODŁĄCZENIEM CIEPŁA DLA TECHNOLOGII BASENOWEJ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kody CPV. 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne. 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Kody CPV. 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne. 45331210-1 Instalowanie wentylacji Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT (WRAZ Z MONTAŻEM/ INSTALACJĄ) I. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce CZĘŚĆ 2. Remont stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY 0pracował : Jarosław Pospieszyński Poznań; 20 grudzień. 2007r. Spis treści I. Opis techniczny 1. Wstęp 1.1. Inwestor 1.2. Tytuł inwestycji 1.3. Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Lokalizacja obiektu: Gmina Dobra, miejscowość Dobra, Jurków i Porąbka Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Dobra tel.18

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck Numer dokumentu: E820-PB-OCS-PAB-BG-OG-0008 Inwestor: Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo Swarzewo, ul. Władysławowska 84 84-120 Władysławowo Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia. Wykonanie robót budowlano montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. Przedsięwzięcie inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo