1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2013 roku"

Transkrypt

1 Katowice, dnia r. UCHWAŁA Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2013 rok 1 Kierując się zasadą zawartą w Rozdziale III ust. 1 pkt 1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy dnia 21 listopada 2012 r., Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA przyjmuje: 1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2013 roku Skład osobowy Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA na dzień r. przedstawiał się następująco: Dariusz Mańko - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Karol Żbikowski - Zastępca Przewodniczącego, Agnieszka Godlewska - Członek Rady, Eryk Karski - Członek Rady, Tomasz Mosiek - Członek Rady, Ryszard Rafalski - Członek Rady, Paweł Tarnowski - Członek Rady. W 2013 roku nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. W minionym 2013 roku odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA, na których łącznie podjętych zostało dwadzieścia uchwał. Nadto przeprowadzone zostały cztery głosowania w trybie pisemnym, w wyniku których podjęto pięć uchwał. W 2013 roku Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosownych przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Omawiała na swoich posiedzeniach bieżące sprawy Spółki, a w szczególności: - analizowała bieżące wyniki ekonomiczno - finansowe Spółki w poszczególnych okresach, - zapoznawała się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki, - oceniała sytuację otoczenia rynkowego, na którym działa Spółka. Ponadto Rada Nadzorcza oprócz bieżącej działalności w ramach wykonywania swych czynności rozpatrzyła i zaakceptowała: - sprawozdania finansowe ELEKTROBUDOWY SA i grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniami Zarządu za 2012 rok, - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2012 roku, - plan audytu wewnętrznego oraz budżet finansowy audytora wewnętrznego na 2013 r., - nabycie nieruchomości stanowiących własność gminy Łomża, - Budżet ELEKTROBUDOWY oraz grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA na 2013 rok, - propozycję podziału zysku netto za rok 2012, - daty nabycia praw do dywidendy i wypłaty dywidendy za rok 2012 rok, - podwyższenie limitu gwarancji bankowych i akredytyw,

2 - zmianę wynagrodzenia zasadniczego dla Członka Zarządu Spółki - Dyrektora Oddziału Rynek Wytwarzania Energii, - wypłacenie Członkom Zarządu pracownikom ELEKTROBUDOWY SA bonusu rocznego za 2012 rok, - wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za 2013 rok, - zasady wynagrodzenia bonusowego dla Członków Zarządu pracowników ELEKTROBUDOWY SA na 2013 rok, - powołanie Członka Zarządu Spółki - Dyrektora Oddziału Rynek Przemysłu, - zbycia nieruchomości w Mikołowie, - wystąpienie do Zarządu o powołanie eksperta oraz kancelarii prawnej, - zabezpieczenie kredytu bankowego hipoteką na nieruchomościach Spółki położonych w Tychach i Płocku, - upoważnienie Członka Rady Nadzorczej do rozwiązania stosunku pracy z Członkiem Zarządu Dyrektorem Finansowym Spółki, - powołanie Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Spółki z dniem 1 stycznia 2014 r. - rozwiązanie stosunku pracy z Członkiem Zarządu Dyrektorem Finansowym Spółki, - zmianę uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Spółki w zakresie wcześniejszego terminu jego powołania z dniem 1 grudnia 2013 roku, - wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej Rynku Przemysłu, - stan prac nad budżetem Spółki na 2014 rok. W skład Rady Nadzorczej w 2013 roku wchodziły dwa komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Komitet Audytu Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień r. przedstawiał się następująco: Tomasz Mosiek Przewodniczący Komitetu, Eryk Karski Członek Komitetu, Paweł Tarnowski Członek Komitetu. W 2013 roku nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu. W minionym roku odbyło się siedem posiedzeń Komitetu Audytu. Komitet służył pomocą Radzie Nadzorczej w wypełnianiu statutowych obowiązków poprzez przegląd oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie następujących zagadnień: Zachowanie niezależności biegłego rewidenta Zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. (2005/162/WE, zał.1 pkt 1.6.2) Komitet Audytu potwierdza, iż jest zadowolony z niezależności procesu audytu w Spółce. Wypełnione są zasady niezależności przewidujące wymóg zmiany Audytora Spółki raz na 5 lat. Obecny Audytor Spółki firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. przeprowadził audyt za lata , spełniając tym samym kryteria określone w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (w szczególności w Art. 89). Kontroli Komitetu Audytu podlegały ponadto charakter i zakres usług pozarewidenckich. Monitorowanie rzetelności informacji finansowych Podobnie jak w latach poprzednich Komitet Audytu monitorował sytuację finansową Spółki w oparciu o dokonywany z podziałem na poszczególne segmenty działalności Spółki, schemat raportowania międzyokresowych wyników finansowych w ramach posiedzeń Rady Nadzorczej. W zakresie monitorowania raportowania finansowego przedmiotem szczególnego zainteresowania Komitetu Audytu były dodatkowo następujące kwestie: 2

3 1. Weryfikacja prawidłowości metodyki rozliczania kontraktów i poprawności prowadzonej ich ewidencji w obliczu istotnego w ostatnich latach wzrostu rezerw na kontraktach długoterminowych. W I kwartale 2013 roku Komitet Audytu zwrócił uwagę Zarządowi i Radzie Nadzorczej na niepokojącą w Spółce tendencję stałego wzrostu poziomu rezerw na kontrakty długoterminowe i rosnącego z tego tytułu ryzyka dla Spółki. Zauważona przez Komitet Audytu niekorzystna tendencja w poziomie rezerw na kontrakty długoterminowe oraz fakt, iż ELEKTROBUDOWA zawiera kontrakty o coraz wyższej wartości, skłoniła Komitet Audytu do zarekomendowania Radzie Nadzorczej przeprowadzenia dodatkowego zewnętrznego audytu mającego na celu m.in. zweryfikowanie metodyki i poprawności prowadzonej ewidencji i wyceny kontraktów długoterminowych. Rada Nadzorcza zgodziła się co do konieczności przeprowadzenia takiego audytu. 2. Sytuacja finansowa Spółki ELEKTROBUDOWA SA i podjęte działania w związku z ujawnieniem nieprawidłowości w Rynku Przemysłu. W połowie 2013 r. Zarząd poinformował Radę Nadzorczą i Komitet Audytu o wykryciu nieprawidłowości związanych z ewidencją (dekretowaniem dokumentów) i wyceną kontraktów długoterminowych w oddziale Rynek Przemysłu oraz przedstawił propozycje dokonania korekt i ujawnienia ich w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2013 r. Komitet Audytu uzgodnił na spotkaniu z Biegłym Rewidentem oraz Dyrektorem Finansowym, iż przegląd sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r. prowadzony będzie ze szczególnym zwróceniem uwagi m.in. na weryfikację korekt ustalonych wewnętrznie przez Spółkę, a po zakończeniu przeglądu półrocznego Biegły Rewident skieruje do Rady Nadzorczej pismo z opisem sposobu i podjętych kroków w zakresie przyjmowania wyjaśnień dotyczących rozbieżności pomiędzy dokumentami źródłowymi i zapisami księgowymi. Komitet Audytu omówił ponadto z Prezesem Zarządu oraz z nowo powołanym Dyrektorem Rynku Przemysłu podjęte działania i aktualną sytuację w oddziale Rynek Przemysłu w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami. 3. Przygotowanie rekomendacji Radzie Nadzorczej przeprowadzenia w Spółce dodatkowego audytu zewnętrznego w kierunku badania ryzyka nadużyć w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w Rynku Przemysłu. Ujawnione nieprawidłowości w oddziale Rynek Przemysłu, ich skala, zakres czasowy i liczba osób zaangażowanych w proceder skłoniły Komitet Audytu do zarekomendowania Radzie Nadzorczej podjęcia decyzji o przeprowadzeniu w Spółce dodatkowego audytu w kierunku badania ryzyka nadużyć (forensic). Zdaniem Komitetu Audytu wnioski pokontrolne z takiego typu badania przyniosą Spółce wymierne długoterminowe korzyści poprzez zdiagnozowanie przyczyn i mechanizmu powstawania nieprawidłowości przy dekretowaniu dokumentów, wskazanie popełnionych błędów na poziomie kontrolnym oraz wskazanie sposobu poprawy procedur obowiązujących w Spółce, aby w przyszłości ograniczyć ryzyko powstania takich oraz innych podobnych nieprawidłowości. Dodatkowe badanie powinno obejmować wszystkie oddziały (Rynki) Spółki tj. Rynek Przemysłu, Rynek Wytwarzania Energii oraz Rynek Dystrybucji Energii. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego zewnętrznego badania audytowego w tym obszarze i oddelegowała członków Komitetu Audytu do nadzoru nad przeprowadzaną zewnętrzną ekspertyzą. 4. Bieżąca sytuacja na największych kontraktach realizowanych w ramach oddziału Rynku Dystrybucji Energii. 3

4 W portfelu zamówień ELEKTROBUDOWY w 2013 r. w Rynku Dystrybucji Energii, pojawiły się znaczące kontrakty na budowę stacji elektroenergetycznych jest to nowy, istotny obszar działalności biznesowej Spółki. Komitet Audytu zwrócił się o rozszerzenie na potrzeby własne oraz Rady Nadzorczej zakresu raportowania i wydzielenie w ramach raportowania dla oddziału RDE części stacyjnej (Wydział Stacji i Systemów Elektroenergetycznych) i objął ten obszar szczególnym monitoringiem z własnej strony. 5. Aktualna sytuacja związana z roszczeniami dotyczącymi budowy Stadionu Narodowego. 6. Aktualna sytuacja związana z toczącym się postępowaniem w związku z roszczeniami wysuwanymi przez fińskie związki zawodowe. Ponadto Komitet Audytu w minionym roku w ramach monitorowania rzetelności informacji finansowych: - omówił z biegłym rewidentem Spółki oraz Dyrektorem Finansowym wyniki badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za 2012 rok; - omówił z biegłym rewidentem z firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. wyniki przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych ELEKTROBUDOWY SA za 2013 rok, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonane i ujawnione korekty związane z wykrytymi nieprawidłowościami w Rynku Przemysłu w latach 2011 i 2012; - omówił z biegłym rewidentem z firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o przyjęte i wykonane dodatkowe procedury przy przeglądzie półrocznych sprawozdań finansowych za 2013 r. oraz podjęte kroki w zakresie przyjmowania wyjaśnień dotyczących rozbieżności pomiędzy dokumentami źródłowymi a zapisami w księgach rachunkowych; - omawiał z Prezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym lub p.o. Dyrektora Finansowego wyniki finansowe Spółki i grupy kapitałowej po zakończeniu każdego kwartału 2013 roku. Przegląd systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w zakresie ryzyka finansowego Komitet Audytu zapoznał się z przedstawionym przez Audytora Wewnętrznego ELEKTROBUDOWY SA sprawozdaniem z zarządzania ryzykiem oraz oceną systemu kontroli wewnętrznej w grupie kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA przygotowanymi pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane i zarządzane. Przedmiotem zainteresowania Członków Komitetu Audytu była również bieżąca działalność Audytora Wewnętrznego w ramach przyjętego planu rocznego pracy, dodatkowych zadań audytowych i zatwierdzonego budżetu. Komitet Audytu w ramach spotkań z Audytorem Wewnętrznym zapoznał się z raportami z przeprowadzanych audytów, które w 2013 r. obejmowały m.in. ocenę ryzyka finansowego wynikającego z warunków zapisanych w zawartych umowach przez oddziały Spółki oraz audyt przestrzegania zasad używania służbowych kart płatniczych i ochrony danych osobowych w Spółce. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień roku przedstawiał się następująco: Ryszard Rafalski Przewodniczący Komitetu, Agnieszka Godlewska Członek Komitetu, Karol Żbikowski Członek Komitetu. W 2013 roku nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. 4

5 W roku 2013 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń spotkał się na siedmiu posiedzeniach, w trakcie, których m.in. zajmował się następującymi sprawami: 1. Analizą zmiany wynagrodzenia podstawowego dla Członka Zarządu Spółki - Dyrektora Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii, zgodnie z przedstawionym wnioskiem przez Prezesa Zarządu. 2. Rozliczeniem bonusów rocznych dla Członków Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok. 3. Ustaleniem zasad wynagrodzenia bonusowego dla Prezesa i Członków Zarządu pracowników Spółki ELEKTROBUDOWA SA na 2013 rok. 4. Omówieniem zasad i warunków rozwiązania umowy o pracę z Członkiem Zarządu Dyrektorem Oddziału Spółki Rynek Przemysłu. 5. Przygotowaniem rekomendacji Radzie Nadzorczej kandydatury nowego Członka Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA. 6. Wyborem firmy typu executive search w celu rekrutacji Dyrektora Finansowego ELEKTROBUDOWY SA. 7. Uczestnictwem w procesie rekrutacji oraz rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Dyrektora Finansowego Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA. Przygotowaniem rekomendacji Radzie Nadzorczej kandydatury Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Spółki. 8. Przygotowaniem rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę przed upływem terminu wypowiedzenia oraz w sprawie rozwiązania umowy o zakazie konkurencji z Dyrektorem Finansowym Spółki. 2. Zwięzła ocena sytuacji Spółki ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach za 2013 rok dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA, działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk stosowanych przez Członków Rad Nadzorczych, dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza z wnikliwością przyglądała się wszystkim aspektom działalności Spółki oraz pracy Zarządu Spółki realizującemu przyjęte plany na rok W minionym roku, ELEKTROBUDOWA SA konsekwentnie realizowała przyjęte plany działania w Rynku Dystrybucji Energii i w Rynku Wytwarzania Energii, umacniając swoją pozycję na tych rynkach czego dowodem są wyniki tam osiągnięte. Spółka poniosła straty w Oddziale Rynku Przemysłu, które wynikały z utrzymującej się ogólnie trudnej sytuacji w branży budowlanej oraz błędów popełnionych w tym Oddziale. Na wniosek Rady Nadzorczej w 2013 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA podpisał umowę z Ernst & Young spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory sp. k w zakresie analizy wyceny kontraktów długoterminowych w Spółce pod kątem identyfikacji nieprawidłowości, a także okoliczności i mechanizmów, które doprowadziły do ich wystąpienia. Była to usługa ekspercka, której koszt wyniósł 420 tys. zł netto. Spółka zawarła również umowę z White& Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelarią Prawną sp. k. na doradztwo prawne w zakresie ww. analizy. Dotychczasowy koszt usługi wyniósł 73 tys. zł netto. W ubiegłym roku Spółka osiągnęła 13,3 mln zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 853,5 mln zł. ELEKTROBUDOWA SA w dalszym ciągu skupiona jest na umacnianiu swojej pozycji w sektorze budowlano-energetycznym w Polsce oraz dywersyfikuje zakres działalności zarówno na krajowym rynku jak również na rynkach zagranicznych. 5

6 3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Do zadań Komitetu Audytu należy usprawnienie prac Rady poprzez wydawanie zaleceń, których celem jest przygotowanie decyzji do podjęcia w zakresie: monitorowania niezależności biegłego rewidenta (rewidenta zewnętrznego) poprzez uwzględnienie obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji partnerów audytu oraz przeglądu, charakteru i zakresu usług pozarewidenckich; monitorowania rzetelności informacji finansowych przedstawionych przez Spółkę poprzez przegląd metod rachunkowości stosowanych przez Spółkę; oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem poprzez przegląd tych systemów w zakresie ryzyka finansowego. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora. Do zadań audytora należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. Za przygotowanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki i grupy kapitałowej odpowiedzialny jest pion Dyrektora Finansowego. Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy są przygotowywane przez kierownictwo średniego szczebla i przed przekazaniem ich niezależnemu audytorowi sprawdzane są przez Dyrektora Finansowego. Na tym etapie następuje kontrola funkcjonalna oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk i ich eliminacja. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla, po zamknięciu ksiąg każdego miesiąca kalendarzowego, wspólnie analizuje zarówno wyniki finansowe Spółki jak i poszczególnych komórek organizacyjnych, porównując je do założeń biznesowych. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. W przypadku spółek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład grupy kapitałowej, monitoring wyników z poziomu jednostki dominującej, odbywa się kwartalnie. ELEKTROBUDOWA SA prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie finansowoksięgowym JDEdwards. Dzięki funkcjonowaniu zintegrowanego systemu zarządzania, możliwa jest analiza zagadnień ekonomiczno-finansowych, które są udostępnione w odpowiednim zakresie we wszystkich jednostkach organizacyjnych ELEKTROBUDOWY SA. Pozwala to na analizę bieżącej sytuacji oraz planowanie, budżetowanie i prognozowanie zagadnień gospodarczych. Wysoka elastyczność systemu, możliwość okresowych upgradów pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych oraz ciągły rozwój zarządzania kapitałem pracującym. System posiada pełną dokumentację techniczną, a dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego określany jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych. Funkcjonująca w Spółce i grupie kapitałowej polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej stosowana jest zarówno w procesie budżetowania, prognozowania jak i okresowej sprawozdawczości zarządczej, a więc Spółka wykorzystuje spójne zasady księgowe prezentując jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom. Zarządzanie ryzykiem finansowym w ELEKTROBUDOWIE SA to proces identyfikacji i określania stopnia akceptacji ryzyka, działania ograniczające prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka oraz działania ograniczające niekorzystne skutki zdarzenia. 6

7 Najistotniejszymi ryzykami, które mają wpływ na realizację założonych przez Spółkę ELEKTROBUDOWA SA celów są: ryzyko ofertowe i przygotowania projektu, ryzyko realizacji dużych projektów i realizowanych w konsorcjum, ograniczeń organizacji rozproszonej i komunikacji wewnętrznej, ryzyko finansowe, utraty płynności finansowej, utraty udzielanych zabezpieczeń. W Spółce funkcjonuje Audytor Wewnętrzny. Zadania i tematy jakimi zajmuje się audyt wewnętrzny wynikają między innymi z zagrożeń istotnych dla organizacji. Ideą powołania stanowiska Audytora wewnętrznego było wspieranie władz Spółki w osiąganiu wytyczonych celów poprzez ocenę skuteczności i monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej obejmującego zarządzanie, działalność operacyjną i systemy informacyjne. Cele te realizowane są poprzez: - dostarczanie niezależnej opinii na temat zarządzania ryzykiem, systemu kontroli oraz procesu zarządzania, - realizację audytów oceniających w zakresie m.in.: finansów, działalności operacyjnej, zgodności z prawem, - opiniowanie projektowanych i wprowadzanych regulacji wewnętrznych pod kątem jakości wbudowanych w nie mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, - ocenę, doradztwo i działalność edukacyjną wewnątrz Spółki w zakresie mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Audytor wewnętrzny w przedstawionym organom Spółki sprawozdaniu z zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA stwierdził, że bieżąca działalność znajduje się w obszarze dużo wyższego ryzyka i niepewności, niż było to w latach poprzednich. Wymaga to innego usytuowania problematyki ryzyka w strategii działania. Coroczny raport dotyczący oceny systemu kontroli wewnętrznej podkreślił konieczność zmian i wprowadzenia nowych mechanizmów kontrolnych, aby zapewnić właścicielom zyski oraz utrzymać wysoką pozycję w branży i na rynku. Zmiany w systemie kontroli wewnętrznej zostały już zapoczątkowane. W wyniku prac audytora zewnętrznego powołanego z inicjatywy Rady Nadzorczej dla zbadania mechanizmów i przyczyn nieprawidłowego przypisywania w latach poprzednich kosztów bezpośrednich do kontraktów, powstał Raport z zaleceniami i rekomendacjami. W uzgodnieniu z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki podjął natychmiastowe działania zmierzające do modyfikacji systemu informacji zarządczej oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym zwłaszcza w zakresie prognozowania wyników finansowych na kontraktach, obiegu dokumentów księgowych oraz udzielanych pełnomocnictw. Szczegółowy plan i harmonogram dalszych działań Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej wraz z budżetem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 7

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2012 roku

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2012 roku UCHWAŁA Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu kontroli

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze działania Rady w 2008r.

Najistotniejsze działania Rady w 2008r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008r., wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku w 2008r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r.

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności PKO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Katowice, Marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1 Wstęp.... 3 2 Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.... 3

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni w roku 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego POLNORD S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014 1.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Lubin, marzec 2008 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA. Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA. Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji - Raport EBI 1-2015 Spółka: Orange Polska S.A. Data 26-03-2015 Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A. W 2012 ROKU Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku 1. Opis zasad sporządzania sprawozdania finansowego. Opis zasad zgodnie, z którymi zostało

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK SELENA FM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK Wrocław, 23 marca 2015 roku 1/18 1. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 3 1.1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.2. Produkty i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, uwzględniające ocenę pracy Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. /Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo