WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW"

Transkrypt

1 WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW Firma Verder Polska Sp. z o.o. sprzedaje produkty i świadczy usługi na następujący warunkach: 1) Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma obowiązek zapoznać się z niniejszymi warunkami sprzedaży oraz warunkami gwarancji. Niniejsze warunki stanowią integralną część wszystkich ofert sprzedaży składanych przez spółkę VERDER POLSKA. VERDER POLSKA nie uznaje żadnych ogólnych warunków zakupu kupującego, nawet jeśli nie wyrazi tego w sposób jednoznaczny. Porozumienia odbiegające od niniejszych warunków w pojedynczych przypadkach wymagają potwierdzenia przez VERDER POLSKA w formie pisemnej. Warunki sprzedaży są publicznie udostępnione na stronie internetowej Warunki gwarancji dostarczane są w formie elektronicznej lub drukowanej wraz ze sprzedanym towarem na wyraźne życzenie kupującego. Klient może również poprosić firmę Verder Polska o udostępnienie warunków gwarancji przed dokonaniem zakupu wówczas firma Verder Polska może takie warunki udostępnić w formie drukowanej lub elektronicznej. Przed przystąpieniem do użytkowania zakupionego towaru od firmy Verder Polska sp. z o.o. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją obsługi, DTR, lub instrukcją obsługi z DTR (jeśli stanowi to integralną całość) zakupionego towaru. 2) W przypadku nabycia przez Kupującego towaru, maszyny, urządzenia, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalną przydatność oferowanego przedmiotu (produktu) na rzecz kupującego. Klasyfikację i przeznaczenie towaru określa się wyłącznie w oparciu o informacje i parametry aplikacyjne przedstawione w ofercie złożonej przez Sprzedającego. Gwarancja obowiązuje w warunkach użytkowania towaru w celach do jakich jest przeznaczony. Przeznaczenie towaru określa się w danych wejściowych danych aplikacyjnych podanych na ofercie w oparciu o którą dokonano zakupu. Jeżeli towar jest użytkowany w innych warunkach aplikacyjnych niż podanych na ofercie oznacza to jego użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, wówczas Kupujący traci gwarancję oraz rękojmię. Jeżeli na ofercie techniczno-handlowej brak jest danych aplikacyjnych lub są one niekompletne, kupujący ma obowiązek poinformowania pisemnie firmę Verder Polska o warunkach aplikacji zakupionego towaru przed przystąpieniem do jego użytkowania. Firma Verder Polska musi wówczas wyrazić pisemną zgodę na użytkowanie sprzedanego towaru w warunkach podanych przez klienta. W przypadku zakupu pomp i agregatów pompowych kompletność podania danych aplikacyjnych oznacza, iż klient zobowiązany jest do podania następujących wszystkich parametrów jak poniżej: natężenie przepływu pompowanego medium (wydajność), temperatura pompowanego medium, lepkość pompowanego medium, gęstość pompowanego medium, rodzaj pompowanego medium (jego nazwa handlowa lub techniczna), opory tłoczenia w instalacji w której ma być zamontowana pompa lub agregat pompowy, procentowa zawartość ciał stałych w pompowanym medium, rozkład wielkości cząstek w pompowanym medium. W wypadku nie podania przez kupującego chociaż jednego z powyższych parametrów - danych użytkowych przed przystąpieniem do użytkowania klient używa towaru na własne ryzyko tracąc gwarancję oraz rękojmię. Parametry techniczne sprzedawanych maszyn i urządzeń przez Verder Polska sp. z o.o., podawane w naszych dokumentacjach technicznych są TYLKO parametrami granicznymi. Nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za właściwe i oczekiwane przez Kupującego działanie sprzedawanych przez nas maszyn i urządzeń w koniunkcji wszystkich tych parametrów, ponieważ żadna maszyna czy urządzenie nie spełnia technicznie w sposób jednoczesny wszystkich parametrów granicznych.

2 Reklamacja towaru nie uprawnia kupującego do wstrzymywania wymagalnych płatności lub odmowy odbioru kolejnych zamówionych już dostaw. 3) Verder Polska sp. z o.o. jako sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za właściwy dobór maszyny czy urządzenia w taki sposób aby Kupujący mógł wykorzystywać zakupiony towar do swoich celów. Usługa właściwego doboru maszyny czy urządzenia do celów funkcjonalnych na rzecz klienta może być wykonana odpłatnie na rzecz Kupującego po uprzednim pisemnym otrzymaniu od Kupującego takiego zlecenia. Firma Verder Polska nie świadczy usług właściwego doboru maszyn czy urządzeń w celach do jakich chce je zastosować Kupujący. Parametry graniczne, karty katalogowe produktów oraz wszelkie inne informacje techniczne dotyczące naszych produktów, publikowane na naszych stronach internetowych lub przekazywane w jakiejkolwiek innej formie ustnej lub pisemnej nie mogą w sposób pośredni lub bezpośredni służyć Kupującemu jako wskazówka do doboru odpowiedniej maszyny czy urządzenia dla swoich celów. To samo dotyczy parametrów eksploatacyjnych oczekiwanych przez Kupującego, jeżeli Sprzedający nie był w stanie wykonać wstępnych prób praktycznych oraz w pisemnym potwierdzeniu zamówienia nie zadeklarował, że te parametry eksploatacyjne są wiążące. Doradztwo techniczne świadczone wg wiedzy VERDER POLSKA i w dobrej wierze nie jest wiążące. 4) Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz użytkowania sprzedawanych przez Verder Polska maszyn i urządzeń nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z: awarią zakupionego urządzenia lub maszyny, lub funkcjonalną czy estetyczną przydatnością zakupionego towaru. 5) Kupujący zobowiązany jest przestrzegać: - wszystkich zaleceń użytkowania podanych w instrukcjach obsługi i DTR danych maszyn i urządzeń - wszystkich zaleceń użytkowania podanych w ewentualnych protokołach odbioru danych maszyn i urządzeń - wszystkich zaleceń użytkowania podanych ustnie przy ewentualnych instalacjach klienta danych maszyn i urządzeń - wszystkich zaleceń użytkowania podanych ewentualnie przez sprzedającego w innych dokumentach i materiałach przekazanych kupującemu 6) Użytkowanie oferowanego produktu przy parametrach aplikacji innych niż podanych w danych wejściowych oferty lub danych aplikacji oferty może prowadzić do jego uszkodzenia. Klient traci wówczas uprawnienia gwarancyjne i rękojmie na zakupiony towar. 7) Czas dostawy podawany na ofercie techniczno handlowej jest czasem orientacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia oferowanego towaru w max czasie do 20 tygodni od otrzymania pisemnego zamówienia, czas ten w szczególnych wypadkach niezależnych od Verder Polska sp. z o.o. może ulec wydłużeniu. VERDER POLSKA ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, jeśli pomiędzy datą zawarcia umowy a datą dostawy zostaną podwyższone lub wprowadzone nowe opłaty publiczne, cło lub podatki dotyczące importu lub dystrybucji towarów lub nastąpi zmiana kursu walut o 7% w stosunku do dnia w którym zostało złożone zamówienie.

3 8) a) W przypadku gdy na ofercie techniczno-handlowej w warunkach płatności podane są następujące warunki: - zadatek lub - proforma 100% termin realizacji dostawy towaru liczony jest od momentu wpłynięcia zadatku lub przedpłaty 100% na konto firmy Verder Polska. b) W przypadku zapłaty przez klienta zadatku, firma Verder Polska dokonuje zamówienia towaru, następnie po jego otrzymaniu wystawia kolejną fakturę na pozostałą kwotę do zapłaty, w przypadku kiedy klient nie dokona płatności w ciągu 14 dni od daty wystawienia końcowej faktury (liczy się data wystawienia faktury a nie data jej otrzymania przez klienta, faktura zostaje przesłana do klienta zwykłą przesyłką pocztową, firma Verder Polska nie odpowiada w tym przypadku za czas dostawy przesyłki z fakturą do klienta) Verder Polska odstępuje od umowy zakupu-sprzedaży i zatrzymuje zadatek. Faktura końcowa może ale nie musi być przesłana do klienta pocztą elektroniczną celem informacji, iż została ona wystawiona i przesłana przesyłką pocztową. 9) Firma Verder Polska nie przyjmuje zwrotu zakupionego towaru. 10 ) Firma Verder Polska gwarantuje dostawę części zamiennych, akcesoriów i innych materiałów niezbędnych do pracy sprzedanych urządzeń maksymalnie do 5 lat od daty zakupu 11) a) W przypadku rezygnacji klienta z zamówienia w trakcie jego realizacji, jeżeli czas jaki upłynął od momentu złożenia zamówienia wynosi co najmniej 2 tygodnie firma Verder Polska obciąży kupującego kwotą 25% wartości zamówienia. b) Powyższe nie dotyczy zamówień składanych z następującymi formami płatności: - Zaliczki na całą wartość zakupionego towaru lub zaliczki częściowe -Zadatki na całą wartość zakupionego towaru lub zadatki częściowe W wypadkach o których mowa w pkt 11b) klient nie posiada możliwości rezygnacji z zamówienia. 12) W przypadku zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych firma Verder Polska ma prawo żądać od Kupującego podania dodatkowych danych technicznych związanych z użytkowaniem zakupionego towaru, a szczególności: - właściwości fizykochemicznych pompowanych cieczy (np. lepkość, gęstość, temp. wrzenia) - właściwości fizykochemicznych mielonych, rozdzielanych lub przesiewanych materiałów (np. lepkość, gęstość, temp. topnienia), oraz innych danych użytkowania produktu niezbędnych do ustalenia przyczyn niepoprawnej pracy użytkowanego towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia rozpatrywania gwarancji czy roszczeń z tytułu rękojmi dopiero po podaniu w formie pisemnej przez Sprzedającego powyższych danych 13) W wypadku uznania roszczeń gwarancyjnych klienta i wówczas kiedy Verder Polska zdecyduje przekazać w ramach gwarancji nowe urządzenie, czas gwarancji nie jest liczony od początku przekazania nowego urządzenia. 14) UWAGA!

4 Każda oferta firmy Verder Polska jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność oferty KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI: 1. Sprzedający zastrzega prawo własności przedmiotu sprzedaży, do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny, wynikającej z zawartej transakcji.. 2. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego ceny w wyznaczonym w ofercie umowie terminie, Sprzedający ma prawo żądać zwrotu przedmiotu umowy na koszt Kupującego, a Kupujący zobowiązany jest wówczas przedmiot ten niezwłocznie oddać. W sytuacji takiej Kupujący zobowiązany jest ponadto zapłacić Sprzedającemu, tytułem wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy kwotę 10% ceny za każdy rozpoczęty tydzień jej używania. 3. Kupujący od momentu wydania mu przedmiotu umowy ponosi pełne ryzyko utraty bądź uszkodzenia rzeczy. W przypadku gdy przedmiot sprzedaży zostanie uszkodzony lub zagubiony Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu z tego tytułu odszkodowanie. 4. W przypadku, gdy Kupujący zbywa przedmiot umowy dalej, zobowiązany jest on powiadomić na piśmie, w sposób skuteczny, dalszego Kupującego o prawie zastrzeżenia własności ciążącym na przedmiocie umowy oraz zobowiązać dalszego Kupującego, aby w przypadku dalszego zbycia przedmiotu umowy, powiadomił o tym kolejnego Kupującego. Jednocześnie Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu, iż takie zbycie miało miejsce oraz przedstawić dowód powiadomienia dalszego Kupującego o zastrzeżonym prawie własności oraz dowód zobowiązania go do dalszej informacji w stosunku do kolejnego Kupującego. W przypadku braku dopełnienia powyższych obowiązków przez Kupującego, Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego, niezależnie od zapłaty ceny sprzedaży, zapłaty kary umownej w wysokości 50% ceny. 5. Kupujący nie może zastawić przedmiotu umowy ani używać go jako zabezpieczenia roszczenia. Przy ewentualnym zajęciu lub przejęciu przez osoby trzecie przedmiotu umowy, Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić, iż na rzeczy tej ciąży zastrzeżone prawo własności i natychmiast powiadomić o tym Sprzedającego. 6. W przypadku złożenia przez Kupującego wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego lub w przypadku wydania postanowienia o otwarciu upadłości lub postępowania naprawczego Kupującego a także w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do majątku Kupującego, Sprzedający uprawniony jest do żądania zwrotu towaru, za który Kupujący nie dokonał zapłaty. Kupujący zobowiązany jest o powyższych faktach niezwłocznie powiadomić Sprzedającego

5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH (ZAWARCIA UMOWY O DZIEŁO NA PODSTAWIE USTNEGO LUB PISEMNEGO ZLECENIA, POMIĘDZY VERDER POLSKA A ZLECAJĄCYM WYKONANIE USŁUGI SERWISOWEJ) Firma Verder Polska Sp. z o.o. świadczy usługi serwisowe na następujących warunkach: 1) Firma Verder Polska świadczy odpłatne usługi w zakresie pogwarancyjnej naprawy, przeglądów technicznych i konserwacyjnych maszyn i urządzeń. 2) Maszyny i urządzenia Kupujący jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko do punktu serwisowego firmy Verder Polska. Sprzedający odsyła po naprawie maszynę lub urządzenie do Kupującego na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku kiedy odesłanie maszyny czy urządzenia po naprawie lub przeglądzie następuje na koszt firmy Verder Polska nie ponosi ona odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wynikające z transportu. W przypadku kiedy Kupujący prześlę do firmy VERDER POLSKA urządzenie lub maszynę w opakowaniu nieoryginalnym, Sprzedający ma prawo zapakować urządzenie lub maszynę w opakowanie oryginalne, wówczas klient zostanie obciążony za w/w opakowanie kwotą 240,00 PLN netto. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu maszyn czy urządzeń. Urządzenia winny być dostarczone do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu lub innym zapewniającym, by urządzenie nie uległo podczas transportu uszkodzeniu. Ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia w trakcie transportu do i z serwisu obciąża Klienta.. W przypadku pisemnego uzgodnienia wysyłki towaru do firmy Verder Polska na koszt Verder Polska, firma nasza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu. Klient może dochodzić swoich roszczeń i praw w stosunku do firmy przewozowej. W przypadku kiedy Klient prześle urządzenie do naprawy, Verder Polska przekaże klientowi informację dotyczącą jej kosztów po dokonaniu diagnozy, jeżeli klient zrezygnuje z naprawy wówczas Klient zostanie obciążony kosztami za dokonanie diagnozy w kwocie 550 PLN netto. Nie udzielamy gwarancji na wymienione komponenty maszyn czy urządzeń. Wymienione komponenty i części zamienne naprawianych maszyn i urządzeń oraz usługa przeglądu technicznego lub naprawy są wyłączone z rękojmi. Klientowi nie przysługuje zastępcza maszyna czy urządzenie na okres naprawy lub przeglądu.

6 3) W przypadku wykonywania usług serwisowych w miejscu wskazanym przez Zlecającego, w szczególności w miejscu pracy urządzenia lub siedziby Zlecającego, Zlecający ma obowiązek umożliwić dostęp do serwisowanego urządzenia lub maszyny na rzecz Pracownika firmy Verder Polska lub osoby upoważnionej przez Verder Polska. Może to być uzgodnione w formie pisemnej lub ustnej. Wykonywanie usług serwisowych przez Verder Polska w miejscu wskazanym przez Zlecającego może również odbywać się poza godzinami pracy Zlecającego pod warunkiem pisemnego lub ustnego uzgodnienia ze Zlecającym. 4) W przypadku gdy na ofercie techniczno-handlowej w warunkach płatności podane są następujące warunki: - zadatek lub - proforma 100% Termin realizacji usługi serwisowej liczony jest od momentu wpłynięcia zadatku lub przedpłaty 100% na konto firmy Verder Polska 5) Przeglądy techniczne i kalibracje urządzeń W przypadku otrzymania zlecenia na przegląd techniczny lub kalibrację maszyny lub urządzenia firma Verder Polska dokonuje wymiany części i akcesoriów podlegających naturalnemu zużyciu (jeżeli zachodzi taka konieczność), ich konserwacji (smarowania, regulowania, nastawiania itp.) oraz czyszczenia wnętrza urządzenia. Nie dokonujemy przeglądów technicznych komponentów elektronicznych, płytek ze sterownikami oraz innych płyt i urządzeń elektronicznych lub również innych części co do których nie ma technicznej możliwości ich przeglądu Po dokonanym przeglądzie technicznym lub kalibracji nie gwarantujemy okresu poprawnej pracy tychże komponentów maszyny czy urządzenia oraz innych komponentów w stosunku do których wykonanie przeglądu technicznego nie ma żadnego wpływu na ich działanie.

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług firmy UNTHA Polska sp. z o.o. - niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzadaży Towarów i Usług stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy firmy Kultys Management z siedzibą przy ul. Magazynowa 5 Gądki, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.vacuumsaver.pl umożliwia dokonanie

Bardziej szczegółowo

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Warszawa, od 14.11.2012r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. I. OFERTY HANDLOWE 1. Zapytanie ofertowe może wpłynąć w postaci e-maila, faksu lub listu - wymagana jest forma pisemna. 2. Oferty handlowe są odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. str. 1/5 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Zakres obowiązywania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej Data wydania: 01 listopada 2014

Bardziej szczegółowo