Narodowy Instytut Audiowizualny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Instytut Audiowizualny"

Transkrypt

1 nr postępowania : NlnA_PN_POliS_ 4_2014 Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe Narodowy Instytut Audiowizualny Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz system informacji w ramach projektu Modernizacja budynku A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NlnA_PN_POliS_ 4_2014 ZATWIERDZAM ;J ~rf lna 1 /1 0:./!J,~~l, ' Rodzaj zamówienia: Dostawy Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. :~~~~J~~~JgRA NARODOWA STRATEGIA SP0JNO$CI a NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONAlNEGO Warszawa, 2014 r.

2 Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja lub SIWZ Ustawa przedmiotowe Postępowanie o udzielenie Zamówienia. niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U poz. 907, ze zm.). Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia. Załącznik każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, stanowiący jej integralną część. Zamawiający Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie. Zamówienie zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w Rozdziale III Specyfikacji, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. 2 Warszawa 2014 r.

3 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa tel.: (22) faks: (22) Adres strony internetowej Zamawiającego: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy, w tym w szczególności art. 39 Ustawy i następnych. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. 3. Wartość Zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 3 Warszawa 2014 r.

4 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i instalacja wyposażenia wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz system informacji, składający się z: systemu informacji tzw. Digital Signage wraz z urządzeniami prezentacji treści, systemu kina w standardzie 4K, systemu estradowego wraz z nagłośnieniem koncertowym, systemu kolaudacji materiałów audiowizualnych, systemu tłumaczeń i audiodeskrypcji, systemu rejestracji i transmisji oraz urządzeń i instalacji uzupełniających w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. 2. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 1) wyposażenie sali wielofunkcyjnej w system kina 4K, systemy nagłośnienia, system oświetlenia, 2) wyposażenie sali kolaudacji materiałów w system projekcji kinowej, 3) dostawę i konfigurację systemu informacji wizualnej, 4) dostawę i konfigurację systemu dystrybucji audio i wideo, 5) dostawę i konfigurację systemu tłumaczeń symultanicznych, 6) dostawę i konfigurację systemu rejestracji oraz transmisji wideo, 7) dostawę dodatkowych urządzeń multimedialnych, 8) rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej o elementy niezbędne do zapewnienia wszystkich funkcjonalności ww. systemów, 9) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej całego systemu, 10) przeszkolenie minimum 3 osób wskazanych przez Zamawiającego, z zakresu pełnego administrowania i zarządzania dostarczonymi rozwiązaniami, 11) świadczenie usług z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonego sprzętu oraz wykonanych prac wdrożeniowych, 12) świadczenie usług wsparcia technicznego w siedzibie Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi każdego z ww. elementów, opisanymi w opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot Zamówienia. 4. Kod i nazwa Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne; 2) Monitory ekranowe; 3) Sprzęt i kable telekomunikacyjne; 4) Sprzęt wideokonferencyjny; 5) Urządzenia sieciowe; 4 Warszawa 2014 r.

5 6) Urządzenia do przesyłu danych; 7) Cyfrowa aparatura nadawcza; 8) Sprzęt telewizyjny i audiowizualny; 9) Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo; 10) Mikrofony i zestawy głośnikowe; 11) Słuchawki; 12) Głośniki; 13) Studyjne konsole mikserskie; 14) Sprzęt dźwiękowy; 15) Części sprzętu dźwiękowego i wideo; 16) Pakiety oprogramowania multimedialnego; 17) Projektory wideo; 18) Urządzenia multimedialne; 19) Kolorowe monitory wideo; 20) Urządzenia audiowizualne; 21) Urządzenia komunikacji wewnętrznej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Zamawiający przewiduje zorganizowanie dla Wykonawców wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 10 września 2014 r. (początek planowany o godz. 10:00) w siedzibie Zamawiającego, tj.: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa Piętro II, sekretariat 7. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie zamiaru odbycia wizji, w jeden z następujących sposobów: 1) faksem na nr: (22) ) za pośrednictwem na adres: IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 84 dni od dnia podpisania umowy w sprawie Zamówienia. 2. Szczegółowy harmonogram prac zawiera pkt 6 Załącznika nr 1 do SIWZ. 5 Warszawa 2014 r.

6 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) pkt 4) Ustawy, 3) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej: a) jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z instalacją systemu kinowego (w szczególności systemów nagłośnienia i kinowych projektorów cyfrowych) o wartości zamówienia nie mniejszej niż ,00 zł brutto, oraz b) jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z instalacją systemów multimedialnych (w szczególności systemów Digital Signage, systemów audiowideo, studiów nagraniowych itp.) o wartości zamówienia nie mniejszej niż ,00 zł brutto, 4) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł, 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1 ppkt 1) powyżej musi spełnić każdy z Wykonawców odrębnie. Pozostałe warunki może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. 4. Ocena spełniania ww. warunków udziału w Postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia nie spełnia. 6 Warszawa 2014 r.

7 VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca przedkłada: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) oraz 10) 11) Ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7 Warszawa 2014 r.

8 8) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) i 10) 11) Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8), 10) 11) Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem; 9) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1: a) ppkt 3) 5) i 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) ppkt 6) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8 Warszawa 2014 r.

9 10) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz. 331 ze zm.) co Wykonawca, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie treścią Załącznika nr 6 do SIWZ; 11) wykaz głównych dostaw, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3) SIWZ, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy były wykonane; 12) dowody potwierdzające, że zamówienia wskazane w wykazie dostaw zostały wykonane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wykonano dostawy wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumenty wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu; 13) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolności finansowej innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w stopniu niezbędnym do należytej realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu. Dodatkowo, Zamawiający wymaga określenia: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu i zakresu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia, 9 Warszawa 2014 r.

10 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 4) SIWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, w takim przypadku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w stosunku do tych podmiotów informację, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 13) SIWZ. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 3) 10) składa każdy z Wykonawców odrębnie. Pozostałe dokumenty mogą być złożone przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, na potwierdzenie którego składany jest dokument. 5. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) SIWZ zostało złożone przez pełnomocnika działającego w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. Lidera Konsorcjum). 6. W przypadku, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego Zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowany zostanie kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią 8 pkt 1 3 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.). VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W Postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim i w formie pisemnej. 10 Warszawa 2014 r.

11 2. W celu usprawnienia komunikacji, Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, pod warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. W takim przypadku każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: 1) pisemnie, na poniższy adres: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa z adnotacją: Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz system informacji w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (numer postępowania: NInA_PN_POIiS_4_2014). 2) za pomocą faksu na numer faksu: (22) ) drogą elektroniczną na adres: 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) w sprawach formalnych: Pani Magdalena Jakubczak Pani Anna Misiewicz tel.: (22) lub Faks: (22) Godziny kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz ) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Łukasz Janik tel.: (22) Faks: (22) Warszawa 2014 r.

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Godziny kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej: 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej: VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości ,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 12 Warszawa 2014 r.

13 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U nr 42 poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. w tytule przelewu podając: Wadium w postępowaniu nr: NInA_PN_POIiS_4_2014, prowadzonym przez Narodowy Instytut Audiowizualny. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać jednoznacznie nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu stanowiącego wadium należy umieścić w osobnej kopercie. Koperta zawierająca oryginał dokumentu wadium powinna być umieszczona w kopercie z ofertą. Koperta powinna być opisana: Oryginał dokumentu wadium w postępowaniu na wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz system informacji (nr postępowania NInA_PN_POIiS_4_2014). 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 13 Warszawa 2014 r.

14 pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Ustawy). IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostały wybrana jako najkorzystniejsza. 14 Warszawa 2014 r.

15 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób zapewniający czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego). 5. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Zaleca się przygotowanie oferty na formularzach zgodnych co do treści z treścią Załączników opracowanych przez Zamawiającego. 7. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, chyba że umocowanie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do umocowania których upoważniony jest pełnomocnik. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia w Postępowaniu, lub do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. 9. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również umocowanie do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dołączonych do oferty. 10. Pełnomocnictwa, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (lub odpowiednio oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do takiej grupy) oraz zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy muszą być złożone w formie: 1) oryginału, 2) kopi poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 3) sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. 15 Warszawa 2014 r.

16 Odnośnie pełnomocnictwa, Zamawiający dopuszcza także złożenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 11. Pozostałe dokumenty przedłożone przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 14. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane, z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej. Miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U nr 153 poz ze zm.) nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom, informacje te muszą być w sposób czytelny i wyraźny wydzielone i oznaczone jako niejawne. Powinny również być ze sobą połączone, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Zaleca się podanie informacji o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jako niejawne również w formularzu Oferta. 16. Ofertę należy złożyć w oryginale, w formie pisemnej. 17. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu, na którym znajdować się będzie wyłącznie adres Zamawiającego: oraz dodatkowe oznaczenie: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa Oferta 16 Warszawa 2014 r.

17 w postępowaniu na wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz system informacji w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie UWAGA: numer postępowania: NInA_PN_POIiS_4_2014 nie otwierać przed dniem 7 października 2014 r. godz. 11:30 Opakowanie zewnętrzne oferty nie może nosić żadnych cech wskazujących na składającego ofertę. 18. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 19. Za termin złożenia oferty przesłanej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej Zamawiający uzna datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 20. Wymaga się aby oferta zawierała: 1) formularz Oferta zgodny co do treści z Załącznikiem nr 5 do Specyfikacji, 2) dowód wniesienia wadium. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy złożyć w: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa Budynek C, II piętro, sekretariat Złożenie oferty w innym miejscu może spowodować niedochowanie terminu składania ofert przez Wykonawcę. 2. Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2014 r. godz. 11: Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego: 17 Warszawa 2014 r.

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/8/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo