Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST WYMAGANIA OGÓLNE SST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SST ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST ROBOTY ZIEMNE SST SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZA, RUROCIĄG WODY SUROWEJ SST OBIEKTY TECHNOLOGICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ SST KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE, STROPY GĘSTOŻEBROWE SST IZOLACJE SST ROBOTY MUROWE SST KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA SST BLACHARSKIE I DEKARSKIE SST ROBOTY TYNKOWE, PODŁOGI I POSADZKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, ROBOTY MALARSKIE SST MONTAŻ OKIEN I DRZWI SST INSTALACJA ELEKTRYCZNA I INSTALACJA ODGROMOWA SST INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA SST ELEKTRYCZNE INSTALACJE OBIEKTOWE SST ROBOTY DROGOWE PODBUDOWY SST ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIE SST OGRODZENIA SST ZIELEŃ str. 1

2 OPIS INWESTYCJI: Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Ostre, gmina Lipowa Obiekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, rurociągiem wody surowej, ujęciem wody oraz stacją uzdatniania wody (część budowlana, instalacje elektryczna, instalacja wod.-kan., technologiczna). Oznaczenie przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień CPV. kod: Roboty budowlane Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa Adres obiektu budowlanego: miejscowość Ostre, gmina Lipowa, powiat żywiecki, woj. śląskie Nazwa i adres Zamawiającego. Urząd Gminy Lipowa Lipowa 708, Lipowa Tel , , Fax Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: Prace budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie instalacji budowlanych Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa Usługi ogrodnicze Spis zawartości Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: ST WYMAGANIA OGÓLNE SST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SST ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST ROBOTY ZIEMNE SST SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZA, RUROCIĄG WODY SUROWEJ. SST OBIEKTY TECHNOLOGICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ SST KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE, STROPY GĘSTOŻEBROWE SST IZOLACJE SST ROBOTY MUROWE SST KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA SST BLACHARSKIE I DEKARSKIE SST ROBOTY TYNKOWE, PODŁOGI I POSADZKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, ROBOTY MALARSKIE SST MONTAŻ OKIEN I DRZWI SST INSTALACJA ELEKTRYCZNA I INSTALACJA ODGROMOWA SST INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA SST ELEKTRYCZNE INSTALACJE OBIEKTOWE SST ROBOTY DROGOWE PODBUDOWY SST ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIE SST OGRODZENIA SST ZIELEŃ str. 2

3 ST WYMAGANIA OGÓLNE: opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.(Dz. U. Nr 202 poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna D Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót związanych z inwestycją: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Ostre, gmina Lipowa. Inwestycja zlokalizowana w miejscowość Ostre, gmina Lipowa, powiat żywiecki, województwo śląskie. Kod CPV wg słownika zamówień: : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami, rurociągiem wody surowej, ujęciem wody oraz stacją uzdatniania wody (część budowlana, instalacje elektryczna, instalacja wod.-kan., technologiczna). OPIS OGÓLNY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI: Projektowana sieć wodociągowa dla wsi Ostre zasilana będzie z dwóch źródeł: - z własnego ujęcia wody ze źródła Ostre-Kępa - ok. 40 posesji, - ze zbiorników wody pitnej zlokalizowanych w zachodniej części Lipowej-Brzeziny poprzez sieci wodociągowe zlokalizowane w Lipowej-Brzeziny i Twardorzeczce. Zbiornik i zasilane będą poprzez rurociąg tranzytowy z sieci wodociągowej MPWiK Żywiec. Trasy wodociągu w znacznej mierze biegną wzdłuż kanalizacji sanitarnej. Układ sieci zapewni dostawę wody dla celów gospodarczo bytowych jak i ochrony przeciwpożarowej miejscowości. Z uwagi na duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego w drogach lokalnych (sieć gazowa), oraz aby zminimalizować koszty inwestycji projektant zaleca prowadzenie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w jednym wykopie - za zgodą inwestora i użytkownika sieci. Projektowany wodociąg służyć będzie również jako sieć p. poż. - hydrantowa. Zastosowano hydranty nadziemne p. poż. Ø80 zabudowane na odgałęzieniach i odciętych zasuwą. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami sytuacyjnymi. Całość wodociągu projektowanego wraz z przynależną do niej siecią rozdzielczą należy wykonać z rur HDPE 100 do pracy pod ciśnieniem 1,6 MPa prod. PIPE LIFE lub inne o tych samych parametrach. Rury łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe oraz za pomocą kształtek oferowanych przez w/w producenta. Zgrzewanie doczołowe należy wykonać przy pomocy urządzenia, które posiada kontrolę temperatury i siły docisku. Podłączenie przyłączy do sieci wodociągowej wykonać stosując odgałęzienia siodłowe. Jako armaturę na sieci wodociągowej zastosować zasuwy żeliwne, kołnierzowe, owalne z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu w obudowie do zasuw i zabezpieczonym skrzynką do zasuw. Pod armaturę (zasuwy) należy wykonać bloki podporowe betonowe zgodnie z zaleceniem producenta rur. Na całej długości sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych o długości przekraczającej 50 m wykonać należy punkty pomiarowe pozwalające na zlokalizowanie ewentualnych przecieków wody. Rozmieszczenie punktów pomiarowych - co 50m. Wykonać je należy jako opaskę z bednarki opasującej rurę, oraz pręta stalowego doprowadzonego do powierzchni terenu i przykrytego skrzynką uliczną do zasuw. Położenie armatury oraz punktów pomiarowych należy zinwentaryzować geodezyjnie i oznaczyć ich położenie w terenie przy pomocy trwałych tabliczek z opisem, średnicy i rodzaju armatury. Wykopy, podłoże pod rurociąg, ułożenie przewodów, obsypka i zasypka analogicznie jak dla kanalizacji sanitarnej. W każdym budynku zlokalizowany będzie węzeł wodomierzowy składający się z dwu zaworów odcinających, wodomierza skrzydełkowego JS 25 dla budynków z pełnym wyposażeniem sanitarnymi JS 20 dla budynków o niepełnym standardzie. stacji filtracyjno - redukcyjną z płukaniem wstecznym HS 10S f-my str. 3

4 "Honeywell" oraz urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym - zawór przeciwskażeniowy (wg PN-92/B-01706/Azl: 1999). Węzeł wodomierzowy musi być zlokalizowany w miejscu dostępnym do jego odczytywania, w pomieszczeniach gdzie temperatura nie spada poniżej 4ºC. Wodomierz powinien być zlokalizowany w odległości nie większej niż 1,0 m od ściany budynku przez którą przeprowadzone jest przyłącze wodociągowe. Wysokość pomieszczenia min. 1,8 m. Zabudowa zestawu wodomierzowego powinna być wykonana zgodnie z normą PN-91/M W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 15 m, zgodnie z w/w normą zestaw wodomierzowy powinien być zlokalizowany w studzience wodociągowej zlokalizowanej 2,0 m od granicy posesji. Dopuszcza się odstąpienie od tej zasady i lokalizowanie wodomierza w budynku na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy właścicielem posesji, oraz właścicielem wodociągu. Węzeł wodomierzowy dla posesji gdzie nie ma budynku zlokalizowany będzie w studzience z kręgów. WVKOPY I ROBOTY ZIEMNE Wykopy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego jako wykopy wąsko przestrzenne z odeskowaniem z zastosowaniem wymaganych rozparć (np. "KRINGS VERBAU"). Z uwagi na występowanie sieci gazowej w pasie drogowym (boczne uliczki) na odcinkach prowadzenia wykopów należy bezwzględnie stosować rozparcia celem uniknięcia przesuwania się mas ziemnych wraz z istniejącą siecią gazową. Generalnie kanał przebiegał będzie w strefie gruntów na granicy zwierciadła wody. Zakres prac odwadniających będzie zależny od okresu i przy poziomie posadowienia do 1,5 m, ppt. Oraz okresu niżu retencyjnego może nie występować konieczność odwadniania wykopu. Przy większych głębokościach posadowienia i średnich stanach retencyjnych wystąpi konieczność odwadniania i należy zastosować pompowanie w wykopie z szalowaniem ścian. Należy się liczyć z osuszaniem lub okresowym obniżeniem zwierciadła wody w najbliższych studniach. Może wiązać się to z dostawa wody pitnej. W trakcie realizacji robot ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu, oraz dla kontroli rzędnych dna. Dla wykopów wykonanych mechanicznie spod wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyższy od projektowanej rzędnej. Projektowane trasy kanalizacji krzyżują sie z : gazociągiem, kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, rowami melioracyjnymi. Z uwagi na dużą skalę map podstawowych projektant nie naniósł na nie rur ochronnych. Rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazociągiem powinny miecdługosc3 m. Projektowane sieci układane są poniżej istniejącego uzbrojenia. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach skrzyżowań istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią do wykonania przekopów kontrolnych, potwierdzających stan przyjęty w projekcie (mapa sytuacyjno-wysokościowa). Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. Zwrócić szczególną uwagę i zastosować sie do zaleceń instytucji w których uzgadniane były trasy projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć za pomocą dwudzielnych rur osłonowych np. AROT zgodnie z PN-76/E Gazociąg zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych dwudzielnych wykonanych na warsztacie zgodnie z PN-87/M-43501, BN-74/ Przy przejściach pod ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi postępować zgodnie z opracowanym operatem wodno-prawnym. Realizacje robot ziemnych dla wykopów otwartych pod przewody wodociągowe należy wykonać zgodnie z PN-B/10736:1999 ''Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. OPIS OGÓLNY RUROCIĄGU WODY SUROWEJ: Projektowany rurociąg wody surowej łączy ujecie stokowe ze stacją uzdatniania wody. Trasa wodociągu biegnie wzdłuż nieutwardzonej drogi gminnej biegnącej po południowym stoku góry Ostre. Całość wodociągu projektowanego należy wykonać z rur HD PE 80do pracy pod ciśnieniem 1,6 MPa prod. PIPE LIFE lub inne o tych samych parametrach. Rury łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe oraz za pomocą kształtek oferowanych przez w/w producenta. Zgrzewanie doczołowe należy wykonać przy pomocy urządzenia, które posiada kontrolę temperatury i siły docisku. Na całej długości sieci wodociągowej na głębokości 1m ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopionym przewodem metalowym WYKOPY I ROBOTY ZIEMNE Wykopy wykonywać ręcznie lub w miarę możliwości przy użyciu sprzętu mechanicznego jako wykopy wąsko przestrzenne z odeskowaniem z zastosowaniem wymaganych rozparć (np. "KRINGS VERBAU"). W trakcie realizacji robot ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu, oraz dla kontroli rzędnych dna. Dla wykopów wykonanych mechanicznie spod wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyższy od projektowanej rzędnej. Rury należy posadowić na warstwie piasku gr. min 15cm. Zabrania się podkładania str. 4

5 pod rury drewna, kamieni itp. części sztywnych. Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzędnych, należy zastabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej. Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystąpią, duże odłamy skalne rurociąg posadowić na podsypce piaskowej gr. min. 30 cm. Po dokonaniu próby szczelności i odbiorze sieci, należy uzupełnić obsypkę rury min. 20 cm ponad wierzch rury, z jej ustabilizowaniem do min. 93 % zagęszczenia, Następne czynności, to zasypywanie wykopu, z równoczesnym demontażem zabezpieczenia wykopu i ułożeniem na głębokości 1m taśmy ostrzegawczej koloru niebieskiego z wtopionym przewodem metalowym. Gruntów niespoistych w tym wietrzelinowych nie należy wykorzystywać do likwidacji wykopów, zastępując je dowiezionymi z zewnątrz gruntami spoistymi. Teren budowy należy uporządkować i oddać jak w stanie pierwotnym. Realizacje robot ziemnych dla wykopów otwartych pod przewody wodociągowe należy wykonać zgodnie z PN- B/10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". OPIS OGÓLNY UJĘCIA WODY ZE ŹRÓDŁA STOKOWEGO: Komora ujęcia wody ze źródła stokowego w Lipowej-Ostre. Opis technologii. Ujecie wody ze źródła projektuje się jako komorę dwuczęściową., której dno usytuowane jest poniżej wypływu wody ze źródła. Pierwszą komorę projektuje się jako mokrą. Woda do tej komory dopływa przez otwory z rur PCV Ø40 w tylnej ścianie, której górna część ( płyta stropowa ) zabezpieczona jest warstwą gliny piaszczystej przed przenikaniem zanieczyszczeń powierzchniowych. W komorze tej znajduje się kosz ssawny. Na poziomie dopływu wody do komory wykonuje się filtr z materiału drenującego jak tłuczeń. Drugą komorę projektuje się jako suchą. Znajdują się w niej zawory odcinające. Wysokości komór wynoszą 1,8 m. Każdą z komór projektuje się zwentylować poprzez kominek wentylacyjny zakończony wywietrzakiem typ AO200. W celu umożliwienia bieżącej konserwacji ( np. usunięcie namułu - komora mokra, wymiana zaworów odcinających komora sucha ) projektuje się do każdej z komór wejście poprzez włazy żeliwne. Poziom posadowienia komory mokrej 657,2 m.npm, komory suchej 656,0 m.npm. Opis konstrukcji. Komorę ujęcia posadowić na wylewce z chudego betonu. Komorę wykonać jako żelbetową z betonu B20 zbrojonego stalą_ A-II. Beton zabezpieczyć przed działaniem wody stosując XYPEX. (izolować od wewnątrz i z zewnątrz). W ścianach komory ( przed betonowaniem ) zabudować przejścia szczelne w.g. KB oraz rury PCV. Kominki pod wywietrzaki oraz ścianki pod włazy żeliwne typu ciężkiego wykonać z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej Z100 spoinowane. Strefy ochrony bezpośredniej projektuje się wygrodzić siatką metalowa. na podmurówce betonowej, słupki z rur stalowych. Ogrodzenie wykonane jako kwadrat o boku 40 m. Komora ujęcia stanowi geometryczny środek ogrodzonej działki. W ogrodzeniu lokalizuje się bramę o szerokości 3,0 m. i furtkę o szerokości 1,1 m. Zamknięcie bramy przewidywane jest na kłódkę, a furtki na zamek z klamką. Ogrodzenie zabezpieczyć antykorozyjnie stosują farbę podkładową należy zastosować farbę dwuskładnikową, farba nawierzchniowa w kolorze zielonym mięta RAL Słupki z rur stalowych wypełnić betonem. Przy wejściu należy umieścić tablicę informacyjną zakazów, nakazów i sankcji karnych dotyczących ochrony ujęcia wody. Uzdatnianie wody: W oparciu o badania fizyko - chemiczne dokonano doboru urządzeń uzdatniania wody z uwzględnieniem następujących operacji: - filtracji mechanicznej, - filtracji na złożu wielowarstwowym oraz filtra ochronnego, - dezynfekcji wody promieniami UV. Urządzenia uzdatniania wody: - Wodomierz skrzydełkowy JS, DN40. - Filtr mechaniczny Bewapur Turbo TA 1 1/2", strata ciśnienia 0,2 bar, ciśnienie robocze 3-16 bara. - Filtr MSF 28 /24, średnica przyłącza Ø40, ciśnienie robocze 3-7 bar, Hc= Multiblock E z zestawem węży przyłączeniowych DN 32/32, srednica przyłącza Ø40, ciśnienie robocze 3-7 bar. - Filtr ochronny CILLIT 77SN 1V2", ciśnienie robocze 0-10 bar. - BEWADES UV /2", ciśnienie robocze 6 bar, moc przył. elektr. 125W. Dobrane urządzenia zakupić po uprzedniej konsultacji w BIMS PLUS WROCLAW Sp. Z o.o O/Katowice ul. Mikotowska 31 tel. (032) , p. Olgierd Bednarek. Zbiorniki wody: Zastosowano zbiorniki produkowane z laminatów ( kompozytów ) wg programu konstrukcji zbiorników str. 5

6 NORDCAP PLASTIC Gdansk. Zbiorniki te posiadają aprobaty techniczne, ocenę higieniczną PZH oraz decyzję UDT o dopuszczeniu do wytwarzania. Stosuje się dwa zbiorniki o objętości 50 m3 ( każdy ), średnica 2400 mm, długość całkowita L = mm. Zbiorniki z króćcami wg schematu technologicznego opracowania projektowego oraz z podaniem warunków posadowienia i zagłębienia. Przy zakupie należy uzgodnić miejsce lokalizacji oraz zlecić nadzór nad montażem lub montaż wykonać z udziałem ekipy serwisowej producenta. Sterowanie i pomiary: Pomiar poziomu wody w zbiorniku będzie dokonywany miernikiem typ LIN 26A przy zastosowaniu przekaźnika ciśnienia PC-50 / firmy APLISENS przekazem kablowym do pomieszczenia uzdatniania i ewentualnie do centralnej dyspozytorni. Zasuwę z napędem elektrycznym zabudować na rurociągu dopływowym do zbiorników. Zasuwa będzie sterowana poziomem wody w zbiorniku poprzez regulator LIN 26A. Otwarcie lub zamknięcie zasuwy na rurociągu odpływowym ze zbiornika odbywać się będzie ręcznie na miejscu zabudowy. Instalacje wod. kan. i c.o. W budynku Stacji Uzdatniania Wody wykonana zostanie instalacja wod.-kan. wyposażona w miskę ustępową i umywalkę oraz kratkę ściekową. Wody zużyte z pomieszczenia technologicznego sprowadza się do studzienki popłuczyn wykonanej z kręgów betonowych o średnicy 1,2 m. Wody technologiczne z uzdatniania i zbiorników wody sprowadza się po pochyleniu terenu do rzeki Leśnianka. Ścieki z miski ustępowej sprowadza się do osadnika szczelnego wykonanego z betonu o średnicy 1,0 m. Z osadnika ścieki będą wywożone do studzienki zlewowej kanalizacji sanitarnej we wsi Lipowa. Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV łączoną na kielichy a instalację wodociągową z rur PE. Dla utrzymania temperatury w pomieszczeniach stacji od 5 C do 10 C projektuje się grzejniki elektryczne z termoregulatorem. Wentylacja. W pomieszczeniach stacji uzdatniania projektuje się wentylację nawiewno -wywiewną grawitacyjną. Do nawiewu zastosowano nawietrzaki podokienne typ A, a wywiew wywietrzakami dachowymi typ A. Instalacja elektryczna. W stacji uzdatniania wody projektuje się instalacje oświetlenia elektrycznego, zasilania grzejników elektrycznych i instalacji sygnalizacji i sterowania. W pomieszczeniu winno znajdować się gniazdo wtykowe zasilane napięciem 24 V. Instalacja elekr. zasilnia dezynf. BAWADES UV -moc zainstalowana Nz= 125W. Zasuwy z napędem. Elektrycznym, miernik LIN 26 A, przekaźnik ciśnienia. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY PITNEJ: Charakterystyka budynku: - Długość budynku - 8,44 m - Szerokość budynku - 3,24 m - Wysokość budynku - 4,31 m - Powierzchnia użytkowa- 18,85 m2 - Powierzchnia zabudowy - 27,35 m2 - Kubatura - 96,59 m3 Wykaz pomieszczeń: - Pomieszczenie technologiczne - chlorownia - 5,17 m2 - Pomieszczenie technologiczne - uzdatnianie wody - 10,82 m2 - Węzeł sanitarny - 2,86 m2 OPIS BUDYNKU Fundamenty: Konstrukcję fundamentów zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową - ławę fundamentową o wymiarach 25 x 50cm. Fundamenty należy posadowić na podkładowej warstwie wyrównawczej grubości 10 cm - z chudego betonu klasy B-7,5. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej przystąpić można do układania zbrojenia fundamentów. Zbrojenie zaprojektowano z prętów o średnicy 12 mm ze stall klasy A-I. Mieszankę betonową klasy B20 układać przy jednoczesnym zagęszczaniu. Ściany: Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych o grubości 25 cm na zaprawie cementowej. Izolacja lawy fundamentowej - z papy asfaltowej. Izolacja przeciwwodna ściany fundamentowej z Abizolu R+P (strona zewnętrzna i wewnętrzna). Izolacja cieplna (strona zewnętrzna) ze styropianu gr. 6,0 cm. Ściany zewnętrzne wykonać z cegły pełnej grubości 25 cm na zaprawie cementowo - wapiennej. str. 6

7 Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać przy użyciu styropianu grubości 12cm. Ściany wewnętrzne wykonać z cegły pełnej grubości 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej. Ściany w węźle sanitarnym - z cegły pełnej grubości 6,5 i 12,0 cm na zaprawie cementowo - wapiennej. Nadproża drzwiowe ceglane o zbrojonych spoinach - system Kleina. Kanały wentylacyjne dla pomieszczenia technologicznego - uzdatniania wody i węzła sanitarnego należy wykonać z cegły pełnej. Na ścianach zewnętrznych wykonać wieniec żelbetowy o wymiarach 25 x 15cm. Wieniec zazbroić czterema prętami Ø12mm. W wieńcu należy zakotwić murłatę do mocowania belek stropowych. Do zakotwienia murłaty o przekroju 12 x 12 cm należy użyć stalowych kotew Ø12 mm i długości 35cm. Kotwy osądzać co około 90cm. Dach: Przekrycie budynku stanowi dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu to więźba drewniana, na którą składają się krokwie o przekroju 5 x 14 cm oparte na drewnianych belkach stropowych. Belki stropowe mają również przekrój poprzeczny 5 x 14 cm i zamocowane będą do murłat na ścianach podłużnych. Krokwie w szczycie dachu złączone w dotyk do deski kalenicowej o przekroju 2,8 x 20 cm. Wokół kanałów wentylacyjnych należy zamontować wymiany o przekroju 5 x 14 cm oraz krótkie krokwie o tym samym przekroju poprzecznym. Na poziomie drewnianego stropu należy również wokół kanałów wentylacyjnych zastosować wymiany i krótkie belki stropowe. Na krokwiach wykonać deskowanie o grubości 1,9 cm. Podobne deskowanie należy wykonać od spodu belek stropowych. Pokrycie dachu (od góry): papa termozgrzewalna, papa podkładowa, deska grubości 1,9 cm, krokiew 5 x 14 cm, pustka powietrzna, wełna mineralna grubości 15 cm, folia izolacyjna (paro izolacja), belka stropowa 5 x 14 cm, deska grubości 1,9 cm. Stolarka drzwiowa: Drzwi zewnętrzne - stalowe ocieplone. Do pomieszczenia chlorowni - drzwi stalowe z kratką nawiewną. Drzwi wewnętrzne - płytowe drewniane, a do kabiny WC z szybą, małą, i kratką nawiewną. Wentylacja: W pomieszczeniu uzdatniania wody - wentylacja grawitacyjna nawiewno - wywiewna. W pomieszczeniu chlorowni wyciąg mechaniczny (wentylator osiowy Ø3OO mm w ścianie zewnętrznej na wysokości 2,12 m). Nawiew - kratką w dolnej części drzwi; powierzchnia otworów nawiewnych - około 200 cm2. Kratkę nawiewną zabezpieczyć siatka, druciana. o oczkach 1 x 1 mm. W pomieszczeniu WC - wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem mechanicznym uruchamianym wraz z oświetleniem. Kominy: Przewody wentylacyjne (powyżej poziomu dachu) wykończyć czapką betonową o wymiarach 48x87x5cm. W płaszczyźnie dolnej czapki betonowej na całym obwodzie wykonać kapinos (okapnik). Wylot kanału wentylacyjnego dla pomieszczenia uzdatniania wody powinien być wyposażony w dachową wyrzutnię powietrza typu A. Komin wykonać z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej. Cały komin wyspoinować. Podłogi i posadzki: W budynku wykonać podłogę na gruncie ocieploną warstwą styropianu grubości 6 cm. W pomieszczeniach technologicznych i w węźle sanitarnym - posadzka z płytek ceramicznych. Roboty wykończeniowe: Ściany malować dwukrotnie farbą emulsyjną. Konstrukcję drewnianą zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i przeciwpożarowymi. We wszystkich pomieszczeniach ściany do wysokości 2,0 m wyłożyć glazurą. Elewacje: Tynk zewnętrzny mineralny lub akrylowy w kolorach pastelowych. Podmurówka obłożona tynkiem mozaikowym, np. typu DREIER. STUDZIENKI ZASUW. Należy wykonać 2 studzienki zasuw SZ-1 i SZ-2. Studzienka SZ-1 służy do umieszczenia w niej zasuw na rurociągach wody z ujęcia (surowej), a studzienka SZ-2 na rurociągach wody uzdatnionej. Komory studzienek posadowić na podlewce z chudego betonu. Komory zasuw projektuje się jako żelbetowe. Płyta denna, ściany i płyta stropowa grubości 20 cm. Beton klasy B20 pręty gładkie średnicy 12 mm klasy A-I. W ścianach przed betonowaniem osądzić przejścia szczelne oraz klamry złazowe. W płycie dennej wykonać zagłębienie do wypompowywania wody oraz spadki 1% w kierunku zagłębienia. W płycie stropowej wykonać otwór średnicy 60 cm. Płytę zaleca się jako prefabrykat. W tym celu przewidziano haki, które po umieszczeniu płyty na komorze należy odciąć. Studzienki zakryć włazami żeliwnymi zaopatrzonymi w dwie pokrywy. Mieszankę betonową układać przy jednoczesnym zagęszczeniu za pomocą urządzeń mechanicznych (wibratorów). Sposób i czas zagęszczania powinien być dostosowany do typu urządzenia zagęszczającego. Beton zabezpieczyć przed działaniem wody stosując XYPEX. W zależności od użytego deskowania (zalecane Doka, Peri) należy rozważyć możliwość smarowania deskowań XYPEXEM. TECHNOLOGIA, INSTALACJA SANITARNA str. 7

8 Dobór urządzeń uzdatniania wody: - Wodomierz skrzydełkowy JS, DN40. - Filtr mechaniczny Bewapur Turbo TA 1V2, strata ciśnienia 0,2 bar, ciśnienie robocze 3-16 bar. - Filtr MSF 28/24, średnica przyłącza Ø40, ciśnienie robocze 3-7 bar, pz=600, Hc=2000 L=4,5-7,2 m3/h. - Multiblock E z zestawem węży przyłączeniowych DN 32/32, średnica przyłącza Ø40, ciśnienie robocze 3-7 bar. - Filtr ochronny CILLIT 77SN 1 1/2", ciśnienie robocze 0-10 BAR. - BEWADES UV ½ ciśnienie robocze 6 BAR, MOC PRZYL. ELEKTR. N=125 W. - Pompa dozująca DMS 2-11 (produkcji GRUNDFOS). Chlorator: Dezynfekowanie podchlorynem sodu za pomocą, pompy dozującej DMS 2-11 (produkcji GRUNDFOS). Podchloryn sodu rozprowadzany jest przewodem Ø6/9 PE i w razie konieczności dozowany do wody podawanej do zbiorników magazynowych do sieci wodociągowej. Podchloryn sodu jest dozowany w odpowiedniej proporcji przy pomocy zaworu dozującego prod. GRUNDFOS. Zbiorniki wody: Zbiorniki produkowane z laminatów (kompozytów) wg programu konstrukcji zbiorników NORDCAP PLASTIC Gdańsk, zbiorniki te posiadają aprobaty techniczne, ocenę higieniczną PZH oraz decyzję UDT o dopuszczeniu do wytwarzania. Stosuje się dwa zbiorniki o objętości 50 m3 każdy, średnica 2400 mm, długość całkowita L= mm. Zbiorniki zakupić z króćcami wg schematu technologicznego oraz z podaniem warunków posadowienia i zagłębienia. Pomiar poziomu wody w zbiorniku będzie dokonywany miernikiem typ LIN 26A przy zastosowaniu przekaźnika ciśnienia PC-50 / 0=100 firmy APLISENS przekazem kablowym do pomieszczenia uzdatniania i ewentualnie do centralnej dyspozytorni. Zasuwę z napędem elektrycznym zabudować na rurociągu dopływowym do zbiorników. Zasuwa będzie sterowana poziomem wody w zbiorniku poprzez regulator LIN 26A. Otwarcie lub zamknięcie zasuwy na rurociągu odpływowym ze zbiornika odbywać się będzie ręcznie na miejscu zabudowy. Zapas podchlorynu sodu będzie magazynowany w beczce na polu składowym w pomieszczeniu chlorowni. Ścieki technologiczne - z chlorowni będą odprowadzane kanałem Ø110 z PCV do studzienki - neutralizatora a następnie do studzienki rewizyjnej na kanale sanitarnym. Ścieki sanitarne - będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji ściekowej w miejscowości Ostre. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń chlorowni oraz zasilania wraz z pomiarem. Zasilanie Na zewnątrz budynku zlokalizować złącze licznikowe do którego doprowadzone będzie przyłącze z sieci napowietrznej. Przyłącze wykonane zostanie przez Zakład Energetyczny przyłączem izolowanym wykonanym przewodem AsXS 4x16 o długości 15m. Przyłącze poprowadzone będzie z słupa Kr-10 do śruby hakowej. Na ścianie budynku przyłącze zakończyć w puszce hermetycznej i dalej poprowadzić przewód YAKY4x16 do złącza licznikowego. Kabel prowadzić w rurze RL47. Od złącza licznikowego poprowadzić wlz. wykonany przewodem YDYp(zo)5x10 do rozdzielni w pomieszczeniu uzdatniania wody. Instalacja budynku. W pomieszczeniu uzdatniania wody oraz chlorowni wykonać instalacje_ oświetleniową oraz siłową z gniazdami wtykowymi 220V. Instalację oświetleniową wykonać przewodem kabelkowym YDYp(zo)2,3,4x1,5. Instalację prowadzić w tynku. Do instalacji zastosować osprzęt hermetyczny. W pomieszczeniu chlorowni zastosować wentylator wyciągowy włączany wraz z oświetleniem. Na zewnątrz budynku zainstalować oprawy oświetlenia terenu.oprawy zewnętrzne załączane będą przy pomocy czujnika zmierzchowego z czujnikiem zainstalowanym na zewnątrz budynku. Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń technologicznych wykonać przewodem kabelkowym YDYp(zo)3x2,5. Przewody ułożyć w tynku. Do instalacji zastosować osprzęt hermetyczny. Zasilanie zasuw. W celu zamknięcia dopływu wody przy napełnieniu zbiornika zainstalowano dwie zasuwy których zadaniem jest odcięcie dopływu wody. Zasuwy zainstalowane będą w studzience. Sterowanie praca zasuw odbywać się będzie przy pomocy wyłączników pływakowych zainstalowanych w zbiorniku wody. Pomiędzy zasuwami i zbiornikiem wody poprowadzić kable zasilające i sterownicze YKSY 5x2,52. Kable prowadzić w ziemi na głębokości 0,7m. Ochrona przed porażeniem. Instalacja pracuje w układzie sieci TN-C-S. W zestawie złącza licznikowego wykonać zacisk PEN z którego poprowadzić odrębne zaciski N i PE. Do zaciski PEN doprowadzić uziom wyprowadzony z zbrojenia law fundamentowych. Połączenie wykonać taśmą stalowa ocynkowaną 4x25mm. Uziom fundamentowy doprowadzić także do rozdzielni. Jako sposób ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować szybkie wyłączenie przez wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Od zacisku ochronnego PE w rozdzielni poprowadzić do wszystkich opraw oświetleniowych bolców gniazd wtykowych i innych urządzeń podlegających ochronie przed dotykiem pośrednim odrębne żyły PE. W pomieszczeniu wykonać siec połączeń wyrównawczych polaczenia wykonać taśmą, stalowa. ocynkowana 2ox4nun poprowadzoną na wysokości 0.2m wkoło pomieszczeń uzdatniania wody i chlorowni. Do taśmy podłączyć wszystkie masy str. 8

9 metalowe w pomieszczeniu oraz uziomu fundamentowego Nazwy i kody Robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia Poniższy wykaz kodów CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje najważniejsze występujące Roboty budowlane: Roboty budowlane Przygotowania terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie oczyszczania terenu Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Roboty w zakresie odwadniania gruntu Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty w zakresie kopania rowów Usuwanie powłoki gleby Rekultywacja terenu Usuwanie gleby Roboty na Terenie Budowy Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty inżynieryjne i budowlane Konstrukcje gotowe Gotowe elementy i części składowe Elementy gotowe Gotowe części składowe Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Kładzenie rurociągów Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Rurociągi wody ściekowej Przepompownie ścieków Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty odwadniające i nawierzchniowe Wyrównywanie terenu Studnie Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji Kopanie rowów Betonowanie Zbrojenie Betonowanie konstrukcji Betonowanie bez zbrojenia Cementowanie Wznoszenie osłon szczelnych Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg Roboty w zakresie budowy dróg Drogi dojazdowe Roboty drogowe Roboty w zakresie naprawy dróg Roboty w zakresie różnych nawierzchni str. 9

10 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wymiana nawierzchni drogowej Drogi dojazdowe Instalowanie znaków drogowych Instalowanie urządzeń ochronnych Instalowanie sygnalizacji drogowej Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej Konstrukcje z betonu zbrojonego Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Przepompownie ścieków Wyrównywanie Roboty w zakresie pokrywania betonem Roboty w zakresie instalacji budowlanych Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Wznoszenie ogrodzeń Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych Roboty w zakresie opraw elektrycznych Instalowanie infrastruktury kablowej Kładzenie kabli Instalacyjne roboty elektryczne Instalowanie linii energetycznych Instalacje niskiego napięcia Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalowanie elektryczne sprzętu pompowego Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 1.4. Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami Inwestor, Zamawiający - Urząd Gminy Lipowa, Lipowa 708, Lipowa Wykonawca oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie Zadanie budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Ostre, gmina Lipowa Kontrakt umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Ostre, gmina Lipowa Projekt budowlany dokumentacja budowy zatwierdzona decyzją Starosty Żywieckiego o pozwoleniu na budowę Dokumenty odniesienia dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne Roboty budowlane, Roboty należy przez to rozumieć budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Ostre, gmina Lipowa Prace towarzyszące prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza Teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie Wyrób budowlany wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową Certyfikat oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat str. 10

11 technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony Deklaracja deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Droga tymczasowa (montażowa) droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu Dziennik budowy dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót Inżynier osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Kanalizacja grawitacyjna system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji Kanalizacja przesyłowa system rurociągów kanalizacji sanitarnej służący przesyłowi ścieków z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni kanalizacyjnej, Kanalizacja sanitarna system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków Kanał uliczny rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę Kolektor rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej Konstrukcje budowlane obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia Materiały wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej Pompownia/Przepompownia ścieków /Tłocznia (sieciowa, kanalizacyjna) urządzenie technologiczne złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej/przesyłowej, Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. str. 11

12 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego Roboty elektryczne zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń i obiektów technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania Rurociąg ciśnieniowy rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia, Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu Zagospodarowanie terenu zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji Rejestr obmiarów (książka obmiarów) akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Odpowiednia zgodność zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych Część obiektu (etap wykonania) część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych Grupa, klasa, kategoria grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z r. z późn. zm.) Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego Istotne wymagania wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane Laboratorium laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót Normy (normy europejskie) oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji Przedmiar robót zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowych opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych Ślepy kosztorys wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności technologicznej ich wykonania Robota podstawowa minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót Wspólny Słownik Zamówień (CPV) jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Ogólne wymagania dotyczące Robót. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość ich wykonania oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości str. 12

13 wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który, w razie potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i warunkach wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: W skład Dokumentów Przetargowych wejdą minimum nw. załączniki Dokumentacji Projektowej: - Specyfikacje techniczne - Przedmiar robót Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: - Projekt budowlany Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej: - miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów - projektu zaplecza technicznego budowy - dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego - wykonanie projektów oznakowania i zabezpieczenia na czas robót - wykonanie harmonogramu robót. Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawcę nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową Zgodność Robót z Dokumentacja Projektową i ST Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inżyniera. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. str. 13

14 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1) Specyfikacje Techniczne, 2) Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy Zapoznanie z dokumentacją Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej i przestrzegać zobowiązań z nich wynikających. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśniać zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz obowiązującego prawa. Propozycje zmian w dokumentacji technicznej muszą być zgłaszane do Zamawiającego i Inżyniera. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym kosztem i staraniem ocenę zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz akceptację zmiany przez Projektanta i Użytkownika kanalizacji. W przypadku propozycji zmian do Kontraktu zgłaszanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku uzasadniającego zmianę wraz z analizą finansową, rzeczową i formalną tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki Kontraktu oraz Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na takie roboty. Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca Robót zobowiązany jest zgłosić Inżynierowi w terminie 7 dni od powstania konieczności ich wykonania Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera. Inżyniera może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca umieści w miejscach widocznych tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli i / lub gestorów infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową Oznakowanie Terenu Budowy str. 14

15 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U ) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. Tablice informacyjne oraz pamiątkowe o projekcie, działania promujące Wykonawca Kontraktu będzie zobowiązany do umieszczenia trzech tablic informacyjnych, których docelowa lokalizacja zostanie ustalona w porozumieniu z Zamawiającym oraz właściwym Urzędem Gminy. Tablice informacyjne winny zostać ustawione niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji Kontraktu tj. rzeczywistym rozpoczęciu robót. Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy będzie umieszczenie nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tj. rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót trzech tablic pamiątkowych. Tablice pamiątkowe powinny zostać umieszczone w miejscu tablic informacyjnych. Tablice informacyjne oraz tablice pamiątkowe muszą zostać wykonane zgodnie z Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów POIiŚ , Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Aktualna wersja wytycznych odnośnie tablic pamiątkowych znajduje się pod adresem: Wykonawca zobowiązany jest do promowania Kontraktu zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 621/2004 z 1 kwietnia 2004r. dotyczącego działań informacyjnych i promujących przedsięwzięcia Funduszu Spójności oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tym zakresie. Wszelkie koszty związane z wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic informacyjnych, w tym koszy uzgodnień, dzierżawy terenu gdzie mają być usytuowane tablice oraz koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablic pamiątkowych ponosi Wykonawca robót Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastępczego i zabezpieczenie robót na czas budowy. Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Programie Robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. Wykonawca do momentu uzyskania Świadectwa Przejęcia dla całości lub części robót ponosić będzie wszelkie opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń np. kanalizacyjnych w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. Wszystkie koszty związane z organizacją ruchu na czas wykonywania Robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z późniejszymi zmianami), Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U z późniejszymi zmianami). str. 15

16 W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, możliwością powstania pożaru. Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz urządzeń. Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji. Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót str. 16

17 lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. Koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Bezpieczeństwo i higiena pracy Wprowadzenie. Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), które zostało wydane na podstawie art Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Również aktem wykonawczym do art Kodeks pracy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i stosowanie programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Bezpieczeństwo prowadzenia prac Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami właściwe zabezpieczenia przeciw pożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają str. 17

18 odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Kontraktową. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy. Miejsce do składowania materiałów i wyrobów terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą musi zostać wypełniona w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Balustrady takie umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. str. 18

19 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy lub odcinka robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy lub odcinku robót. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera i Zamawiającego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcje Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiadać wymogom Warunków Ogólnych Kontraktu, Warunków Szczególnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawców oraz muszą one uzyskać akceptację Zamawiającego. Wraz ze złożeniem wyżej wymienionych dokumentów do akceptacji, Wykonawca złoży oświadczenie, że przedłożone Gwarancje i Ubezpieczenia są w pełni zgodne z Warunkami Kontraktu Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość zapleczy Wykonawca określi zgodnie z warunkami wynikającymi z projektu organizacji robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linię telefoniczną, faks, dostęp do internetu i instalację elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę. str. 19

20 Wykonawca zapewni również w ramach zaplecza budowy pomieszczenie dla personelu Inżyniera wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie i instalację elektryczną.. Koszty wynajęcia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydania Świadectwa Przejęcia pomieszczenia dla personelu Inżyniera poniesie Wykonawca, natomiast koszty wyposażenia i opłaty za media (woda, prąd itp.) ponosić będzie Inżynier. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni 3 miejsca parkingowe dla pojazdów Inżyniera i Zamawiającego. Biura Wykonawcy i Inżyniera będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do momentu wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu w ramach projektów organizacji ruchu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości oraz programem Robót (harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunków Kontraktu, harmonogram robót (program), plan płatności, plan finansowy, projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami niniejszej ST, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, w tym w szczególności: projekty umocnienia ścian wykopów, projekty odwodnienia wykopów, rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzeń nawierzchni, Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych, a które okażą się konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę, w tym metody wykonania robót, projekty robót tymczasowych muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Opracowania Wykonawca sporządzi w 2-ch egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Inżynierowi przed Datą Rozpoczęcia listę metod wykonania, która może zostać zmieniona i/lub uzupełniona przez Inżyniera i innych opracowań wymaganych kontraktem koniecznych do wykonania i ukończenia robót kontraktowych. Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawcę nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu i Inżynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia wodno prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. Wykonawca sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. Jeśli wystąpi konieczność, Wykonawca na własny koszt opracuje oraz przygotuje komplet dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskami o przedłużenie ważności uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, itp. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci opracowywania raportów miesięcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami. Raporty miesięczne będą sporządzane i przekładane Zamawiającemu w jednym oraz Inżynierowi w dwóch egzemplarzach. Spis wymaganych informacji, które mają zostać zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inżynierem. str. 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 1.Stan istniejący. Odwodnienie nawierzchni jezdni ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. 1. Część ogólna Inwestor: Powiat Wrocławski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa 1. Dane ogólne: Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa Nazwa inwestycji: Sieć wodociągowa w m. Mokra Lewa Inwestor: Gmina Skierniewice ul. Reymonta 23 96-100 Skierniewice 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO. ADRES : Moje boisko ORLIK 2012 Borowo, gmina Czempin INWESTOR : Urząd Gminy Czempin ul. 24 Stycznia 25, Wolsztyn

PROJEKT BUDOWLANO. ADRES : Moje boisko ORLIK 2012 Borowo, gmina Czempin INWESTOR : Urząd Gminy Czempin ul. 24 Stycznia 25, Wolsztyn PROJEKT BUDOWLANO OBIEKT : PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BRANŻA : instalacje sanitarne ADRES : Moje boisko ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 105 106 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH KAMA JOACHIM KRUPA 43-100 TYCHY ul. Słoneczników 43 tel./fax. (32) 227-84-95 NIP 646-182-13-53 TEL KOM. 607-938-634 E mail: joachimkrupa@poczta.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rodzaj robót: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Kielnarowa Wólka. Inwestor: Gmina Tyczyn Tyczyn, ul. Rynek 18.

Przedmiar robót. Rodzaj robót: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Kielnarowa Wólka. Inwestor: Gmina Tyczyn Tyczyn, ul. Rynek 18. Przedmiar robót Nazwa budowy: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi, budowa pompowni wody wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i zjazdem na drogę powiatową w miejscowości Kielnarowa-Wólka.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA budowa stacji wodociągowej w Studziankach przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie Grabina połączenie wodociągów Studzianki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.10.10 STUDZIENKI POMIAROWE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Kruszyniec, gmina Sicienko 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót ODWODNIENIE BOISKA NA TERENIE GIMNAZJUM NR 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu Inowrocław LIPIEC 2012 r. 1. CZĘŚĆ OGOLNA 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo