koperta wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta bia³y offset 75 g/m niebieski niebieski niebieski - niebieski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "koperta wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta bia³y offset 75 g/m niebieski niebieski niebieski - niebieski"

Transkrypt

1 DIN C 6 (114 x 162 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku 80 g/m Koperty samoklejace /SK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku, prawy dó³, lewy dó³ z potwierdzeniem odbioru recycling Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku klapka w szpic klapka prosta (EURO) mm od prawej zamykana na mokro klapka w szpic zamykana na mokro klapka prosta /EURO/

2 DIN DL (110 x 220 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku 80 g/m, prawy dó³ 80 g/m, lewy dó³ 80 g/m Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku, prawy dó³, lewy dó³ recycling Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku klapka w szpic mm od prawej samoklejaca 20 mm od prawej samoklejaca zamykana na mokro klapka w szpic

3 DIN C5 (162 x 229 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku, prawy œrodek 80 g/m 80 g/m koperty aktowe otwierane po krótkim boku, lewy/prawy œrodek koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku 162 x 229 x g/m Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty listowe otwierane d³ugim boku, prawy œrodek 80 g/m 80 g/m koperty aktowe otwierane po krótkim boku, lewy/prawy œrodek Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku mm od prawej 65 mm od do³u 60 mm od do³u RBD 60 mm od do³u zamykana na mokro

4 DIN B5 (176 x mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku 176 x x g/m Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku RBD zamykana na mokro

5 DIN C4 (229 x 324 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po d³ugim boku g/m koperty aktowe otwierane po krótkim boku 55 x 90 mm, prawa góra 55 x 90 mm, lewa góra 120 g/m koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku 229 x 324 x g/m 229 x 324 x g/m koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD wzmacniane w³óknem nylonowym, otwierane po krótkim boku 229 x 324 x g/m koperty aktowe z tyln¹ stron¹ z kartonu, otwierane po krótkim boku /350 g/m /350 g/m x 90 mm 20 mm od prawej 57 mm od góry 55 x 90 mm 57 mm od góry RBD z tyln¹ stron¹ z kartonu

6 DIN C4 (229 x 324 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku 55 x 90 mm, prawa góra 55 x 90 mm, lewa góra Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku x 90 mm 20 mm od prawej 57 mm od góry 55 x 90 mm 57 mm od góry koperty zaklejane na mokro

7 DIN B4 ( x 353 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m 120 g/m koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku x 353 x 38 x 353 x g/m 130 g/m koperty aktowe rozszerzane, wzmacniane w³óknem nylonowym, otwierane po krótkim boku x 353 x g/m koperty aktowe z tyln¹ stron¹ z kartonu, otwierane po krótkim boku /350 g/m /350 g/m Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m RBD z tyln¹ stron¹ z kartonu koperty zaklejane na mokro

8 DIN E4 (280 x 400 mm) wymiary koperty papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku 280 x 400 x 40 mm 280 x 400 x 40 mm 150 g/m 150 g/m koperty aktowe rozszerzane, wzmacniane w³óknem nylonowym, otwierane po krótkim boku 280 x 400 x 40 mm 150 g/m Koperty zaklejane na mokro koperty aktowe otwierane po krótkim boku, 280 x 400 mm 110 g/m RBD z tyln¹ stron¹ z kartonu koperty zaklejane na mokro

9 DIN C3 (324 x 458 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m g/m ECO Koperty bez kleju koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m g/m ECO bez kleju

10 KOPERTY KONFEKCJONOWANE wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ opak. w karton Koperty samoklej¹ce /SK/ i samoklej¹ce /HK/ pakowane po 10 szt. C6 SK DL SK C5 HK C5 HK B5 HK B5 HK C4 HK C4 HK B4 HK B4 HK g/m g/m / / / / / / / / / /10 Koperty samoklej¹ce /SK/ pakowane po 25 szt. C6 SK C6 SK DL SK DL SK C5 SK C5 SK B5 SK B5 SK C4 SK C4 SK B4 SK B4 SK, prawy dó³, prawy dó³ g/m g/m / / / / / / / / / / / /25 Koperty samoklej¹ce /SK/ pakowane po 50 szt. C6 SK C6 SK DL SK DL SK C5 SK C5 SK B5 SK B5 SK C4 SK C4 SK B4 SK B4 SK, prawy dó³, prawy dó³ g/m g/m / / / / / / / / / / / /50 13

11 Op³aca siê dbaæ o koperty. Pragn¹c dostarczaæ koperty najwy szej jakoœci starannie dobieramy papier, kleje oraz inne materia³y do produkcji. Je eli zastosujesz kilka poni szych, prostych zasad przechowywania, d³u ej bêdziesz móg³ siê cieszyæ z ³atwego i d³u szego u ytkowania naszych kopert. Koperty przechowuj w ch³odnym miejscu. Idealna temperatura do przechowywania kopert wynosi C. Na wy sz¹ temperaturê wra liwe s¹ w szczególnoœci koperty samoklej¹ce. Wilgotnoœæ powietrza. Aby zapobiec procesowi sklejania siê kopert w pude³kach, nale y je przechowywaæ w pomieszczeniach gdzie wilgotnoœæ powietrza wynosi %. Dotyczy to w szczególnoœci kopert zaklejanych na mokro. Trwa³e zamkniêcie. Py³ i kurz osadzaj¹cy siê na warstwie kleju w ch samoklej¹cych mo e spowodowaæ utrudnienia we w³aœciwym ich zamkniêciu, dlatego je eli to mo liwe przechowuj koperty w oryginalnych opakowaniach kartonowych. Z dala od promieni s³oñca. D³ugotrwa³e dzia³anie promieni s³onecznych mo e spowodowaæ zmianê barwy papieru i poddruku.

12 Koperty do maszynowego pakowania wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty do maszynowego pakowania korespondencji "Nevada" koperty listowe otwierane po d³ugim boku C6/5, (114 x 229 mm) 45 x 90, prawy dó³ 45 x 90, lewy dó³ z dwoma okienkami 80 g/m 80 g/m 80 g/m 80 g/m x 90, prawy dó³ 30 x 60, lewy dó³ C5, (162 x 229 mm) 80 g/m 80 g/m 80 g/m 45 x 90, prawy œrodek 45 x 90, lewy œrodek C4, (229 x 324 mm), prawa góra 55 x 90 mm, lewa góra C6/5 C5 i C4 C6/5 Rozmieszczenie 20 mm od prawej C6/5 Rozmieszczenie C5/6 Okienko prawe: Rozmieszczenie 20 mm od prawej Okienko lewe: 30x60 mm Rozmieszczenie C5 Rozmieszczenie 20 mm od prawej 65 mm od do³u C5 Rozmieszczenie 60 mm od do³u C4 Rozmieszczenie 40 mm od prawej 55 mm od góry C4 55 x 90 mm Rozmieszczenie 57 mm od góry

13 Koperty Super Mail / Super Print o wysokiej bieli i gramaturze wymiary kopert/okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ SUPER MAIL koperty listowe otwierane po d³ugim boku DL DL C5 110 x x 220, prawe 45 x x 229 g/m g/m g/m granatowy granatowy granatowy koperty listowe otwierane po krótkim boku C4 229 x g/m granatowy Super Mail koperty samoklej¹ce, wykonane z papieru o bardzo wysokiej bieli i gramaturze 120g/m2. Elegancki, granatowy poddruk podkreœla presti i nadaje wagê przesy³anej korespondencji. Koperty idealnie zabezpieczaj¹ tajemnicê korespondencji, daj¹ pewnoœæ, e nikt nie odczyta jej treœci podczas przesy³ania. Koperty samoklej¹ce /SK/ SUPER PRINT koperty listowe otwierane po d³ugim boku M65 M65 M65 M5 M5 M5 112 x x 223, prawe 34 x 112 x 223, lewe 34 x x x 223, prawe 34 x 155 x 223, lewe 34 x koperty aktowe otwierane po krótkim boku C5 C4 162 x x /SP /SP Super Print linia kopert samoklej¹cych o podwy szonej gramaturze papieru 90 g, z b³êkitnym poddrukiem wewn¹trz. Wykorzystywane s¹ g³ównie przez grono Klientów Biznesowych, którzy chc¹, aby na kopercie by³o dobrze widoczne ich logo lub nadruk reklamowy. Dziêki wysokiej gramaturze i starannoœci wykonania, zapewniaj¹ p³ynn¹ pracê maszyn drukarskich, a wysoka biel papieru pozwala uzyskaæ odpowiedni¹ ekspresjê kolorów. 16 DL, C5 DL 20 mm od prawej C4 M65, M5 M65 34 x mm 25 mm od prawej 20 mm od do³u M65 34 x 90 mm M5 34 x mm 20 mm od prawej 30 mm od do³u M5 C4 34 x 90 mm 81 mm od do³u

14 BLUE ANGEL papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ BLUE ANGEL ekologiczne koperty samoklej¹ce, recykling DL HK recycling DL HK recycling okno prawe 45x90 C5 HK recycling C4 HK recycling 80 g/m g/m DL DL 20 mm od prawej C5, C4

15 RBD Koperty z rozszerzanymi bokami i spodem wymiar koperty papier gramatura iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty RBD samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku C5 B5 C4 C4 B4 B4 E4 E4 B4+ E x 229 x x x x 324 x x 324 x 38 x 353 x 38 x 353 x x 400 x x 400 x x 390 x x 458 x g/m 120 g/m 150 g/m 130 g/m 150 g/m 130 g/m 150 g/m 150 g/m 150 g/m 150 g/m Dwuwarstwowe koperty przestrzenne samoklej¹ce /HK/ ODS SDS LDS x 310 x x 390 x x 390 x 40 2x 2x g/m 2x110 g/m Mo liwoœæ produkcji niestandardowych formatów,, z nadrukiem, w krótkich seriach. 18 RBD

16 W A Œ N I E N A D C H O D Z I P R Z Y S Z O Œ Æ Cztery mocne strony nowej marki: 1.CERTYFIKOWANA JAKOŒÆ 2.SI A I SERWIS LIDERA RYNKOWEGO 3.LOKALNA PRODUKCJA 4.DBA OŒÆ O ŒRODOWISKO

17 Koperty ochronne z wk³adk¹ z folii b¹belkowej wymiary wewnêtrzny i zewnêtrzny papier waga 1 szt. iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty z foli¹ b¹belkow¹, samoklej¹ce /HK/ A/11 A/11 B/12 B/12 C/13 C/13 D/14 D/14 E/15 E/15 F/16 F/16 G/17 G/17 H/18 H/18 I/19 I/19 K/20 K/20 CD CD x 165 / 120 x 175 x 165 / 120 x x 225 / 140 x x 225 / 140 x x 215 / 170 x x 215 / 170 x x 265 / x x 265 / x x 265 / 240 x x 265 / 240 x x 340 / 240 x x 340 / 240 x x 340 / x x 340 / x x 360 / 290 x x 360 / 290 x x 445 / 320 x x 445 / 320 x x 470 / 370 x x 470 / 370 x x 165 / x x 165 / x g 8 g 12 g 12 g 15 g 15 g 21 g 21 g 26 g 26 g 32 g 32 g 32 g 32 g 42 g 42 g 56 g 56 g 68 g 68 g 14 g 14 g Koperty z foli¹ b¹belkow¹, samoklej¹ce /HK/, konfekcjonowane po 10 szt. A/11 B/12 C/13 D/14 E/15 F/16 G/17 H/18 I/19 K/20 CD x 165 / 120 x x 225 / 140 x x 215 / 170 x x 265 / x x 265 / 240 x x 340 / 240 x x 340 / x x 360 / 290 x x 445 / 320 x x 470 / 370 x x 165 / x g 12 g 15 g 21 g 26 g 32 g 32 g 42 g 56 g 68 g 14 g / / / / / / / / / / /10 20

18 Koperty bezpieczne (bankowe) wymiary wewn. / wymiary zewn. folia poddruk iloœæ/karton Koperty bezpieczne (wykonane z trójwarstwowej folii polietylenowej z systemem zabezpieczeñ) koperty aktowe otwierane po krótkim boku K70 B5 B5 B5+ SPS B5+ SPS B5 z kieszeni¹ B4 B4 B4+ SPS B4 z kieszeni¹ C3 C3 torba 9.3 kg na bilon torba 15 kg na bilon 140 x 240 / 155 x x 255 / 190 x x 255 / 190 x x / x x / x x 255 / 190 x x 365 / 255 x x 365 / 255 x 375 x 355 / 265 x x 365 / 255 x x 465 / 325 x x 465 / 325 x 475 x 260 / 265 x x 375 / 410 x 400 szara szara transparentna szara transparentna szara szara transparentna szara szara szara transparentna transparentna transparentna czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny / 0 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / z kieszeni¹ na dodatkowe dokumenty SUPER PAK SAFE koperty bezpieczne (bankowe) Przeznaczone do przewo enia lub przechowywania przesy³ek wartoœciowych, g³ównie gotówki, papierów wartoœciowych, wa nych dokumentów, listów i innych cennych rzeczy. Bezpieczeñstwo przesy³ki zapewnia: taœma zaklejaj¹ca, która ujawnia próby ingerencji w zawartoœæ koperty (ukryte napisy i perforacje), niepowtarzalny kod kreskowy i numeratory na kopercie oraz kuponach kontrolnych pozwalaj¹ na dok³adn¹ identyfikacj¹ ka dej koperty, wielowarstwowa folia polietylenowa zwiêksza wytrzyma³oœæ i gwarantuje odpornoœæ na wilgoæ, mocne boczne zgrzewy zabezpieczone mikroperforacj¹. folia trójwarstwowa 21

19 SECURITEX papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ Koperty SECURITEX (odporne na rozdarcie i wilgoæ, bardzo trwa³e,doskona³e do druku) C5 HK bia³a Securitex B5 HK bia³a Securitex C4 HK bia³a Securitex B4 HK bia³a Securitex C4 HK bia³a RBD Securitex B4 HK bia³a RBD Securitex 125 g/m 125 g/m 125 g/m 125 g/m 125 g/m 125 g/m SECURITEX to linia kopert wykonana z wysokiej klasy papieru EnDURO o nastêpuj¹cych w³aœciwoœcich: bardzo mocny, odporny na rozdarcie, nie przepuszczaj¹cy wody, bardzo trwa³y, doskona³y do druku wszystkimi technikami drukarskimi, równie laserowo i cyfrowo, nie przezroczysty, pozwala na bezproblemowe, automatyczne insertowanie do kopert, potwierdzone certyfikatem niemieckiej poczty. 22 C5, B5, C4, B4 RBD C4, B4

20 Koperty kurierskie wymiar koperty folia gruboœæ iloœæ/karton iloœæ/paleta Koperty kurierskie, naklejane na przesy³kê koperty listowe otwierane po d³ugim boku C6 LD C5 C4 175 x x x x folia przezroczysta folia przezroczysta folia przezroczysta folia przezroczysta 60 my 60 my 60 my 60 my z folii

21 Koperty i opakowania z kartonu i tektury CardPack l a s t i n g wymiary koperty papier gramatura iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty z tyln¹ stron¹ z kartonu, samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku C4 C4 B4 B4 229 x x 324 x 353 x 353 /350 g/m /350 g/m /350 g/m /350 g/m Mo liwoœæ produkcji kopert do formatu B1,, z nadrukiem, z poddrukiem, z rozszerzeniem Koperty z mo liwoœci¹ rozszerzenia boków i opakowania z tektury, samoklej¹ce tekturowa tekturowa tekturowa tekturowa opakowanie CD uniwersalne opakowanie do segregatorów (grzbiet 3580 mm) 235x340x 35/ x351 x360x 50/ 262x x400x 50/ 303x xx 50/ 353x x125x12/ 228x128x17 320x290x3580/ 365x300x z tylni¹ stron¹ z kartonu z tektury

22 RTG Koperty do klisz RTG wymiary koperty papier gramatura iloϾ/karton IloϾ/paleta Koperty RTG /bez kleju/ RTG RTG RTG RTG RTG RTG RTG 300 x x x x x x x 450 ECO ECO ECO ECO g/m g/m g/m g/m g/m g/m g/m Mo liwoϾ produkcji niestandardowych kopert do formatu B1 25 do klisz RTG bez kleju

23 Koperty specjalne wymiary okienka papier gramatura iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty do p³yt CD 124 x 127 mm, samoklej¹ce /SK/ CD CD 80 g/m 109 mm 80 g/m Koperty do p³yt CD 124 x 127 mm, zaklejane na mokro /NK/ CD CD 109 mm 80 g/m 80 g/m Koperty do korespondencji wewnêtrznej x 353 mm, (do wielokrotnego zaklejania, z dziurkami i dwustronn¹ tabel¹) B4 140 g/m CD z okr¹g³ym okienkiem 109 mm do wielokrotnego zaklejania z dziurkami z dwustronn¹ tabel¹

24 standardowe wielkoœci i rozmieszczenie okienek 27

25 28

Papier i galanteria papiernicza

Papier i galanteria papiernicza 2 Papier 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2Papier Materiały eksploatacyjne na str. 8 23 Papier Duo Copy Uniwersalny, wielofunkcyjny papier do wszelkiego typu zastosowań biurowych. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY POLECANE. Papier fotograficzny EVERYDAY. Papier SWING. Doskonale odzwierciedla kolory

PRODUKTY POLECANE. Papier fotograficzny EVERYDAY. Papier SWING. Doskonale odzwierciedla kolory PRODUKTY POLECANE Papier SWING Papier fotograficzny EVERYDAY Rewelacyjna jakość za rozsądną cenę Wykonany w technologi Triotec Doskonale odzwierciedla kolory str. 36 Posiada certyfikat PEFC str. 45 Kołonotatnik

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIERY BIUROWE, SATYNOWANE, OZDOBNE, KOLOROWE 5-8 ROLE DO PLOTERÓW, SKŁADANKA KOMPUTEROWA, ROLKI 0- DRUKI AKCYDENSOWE 23 SEGREGATORY 24-28 KOPERTY 8-9 KOSZULKI,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 5 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 05 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Love your hands, we do

Love your hands, we do Love your hands, we do STRONA PRODUKT Ochrona przed œrodkami chemicznymi Ochrona przed przeciêciem Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym Zastosowanie jednorazowe Zastosowania specjalne Ochrona przed

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

papiernicza Jimi Hendrix, właśc. James Marshall Hendrix (ur. 27 listopada 1942

papiernicza Jimi Hendrix, właśc. James Marshall Hendrix (ur. 27 listopada 1942 05 Jimi Hendrix, właśc. James Marshall Hendrix (ur. 27 listopada 1942 w Seattle w stanie Waszyngton w USA, zm. 18 września 1970 w Londynie w Anglii) amerykański gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

PAPIERY, KALKI, ETYKIETY

PAPIERY, KALKI, ETYKIETY PAPIERY, KALKI, ETYKIETY PAPIERY BIUROWE BIAŁE 112-115 PAPIERY BIUROWE EKOLOGICZNE 115 PAPIERY BIUROWE KOLOROWE 116-117 PAPIER KOMPUTEROWY 118 ROLKI 118-119 PAPIER WIELKOFORMATOWY 119 PAPIER DO PLOTERÓW

Bardziej szczegółowo