koperta wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta bia³y offset 75 g/m niebieski niebieski niebieski - niebieski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "koperta wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta bia³y offset 75 g/m niebieski niebieski niebieski - niebieski"

Transkrypt

1 DIN C 6 (114 x 162 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku 80 g/m Koperty samoklejace /SK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku, prawy dó³, lewy dó³ z potwierdzeniem odbioru recycling Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku klapka w szpic klapka prosta (EURO) mm od prawej zamykana na mokro klapka w szpic zamykana na mokro klapka prosta /EURO/

2 DIN DL (110 x 220 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku 80 g/m, prawy dó³ 80 g/m, lewy dó³ 80 g/m Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku, prawy dó³, lewy dó³ recycling Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku klapka w szpic mm od prawej samoklejaca 20 mm od prawej samoklejaca zamykana na mokro klapka w szpic

3 DIN C5 (162 x 229 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty listowe otwierane po d³ugim boku, prawy œrodek 80 g/m 80 g/m koperty aktowe otwierane po krótkim boku, lewy/prawy œrodek koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku 162 x 229 x g/m Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty listowe otwierane d³ugim boku, prawy œrodek 80 g/m 80 g/m koperty aktowe otwierane po krótkim boku, lewy/prawy œrodek Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku mm od prawej 65 mm od do³u 60 mm od do³u RBD 60 mm od do³u zamykana na mokro

4 DIN B5 (176 x mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku 176 x x g/m Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku RBD zamykana na mokro

5 DIN C4 (229 x 324 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po d³ugim boku g/m koperty aktowe otwierane po krótkim boku 55 x 90 mm, prawa góra 55 x 90 mm, lewa góra 120 g/m koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku 229 x 324 x g/m 229 x 324 x g/m koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD wzmacniane w³óknem nylonowym, otwierane po krótkim boku 229 x 324 x g/m koperty aktowe z tyln¹ stron¹ z kartonu, otwierane po krótkim boku /350 g/m /350 g/m x 90 mm 20 mm od prawej 57 mm od góry 55 x 90 mm 57 mm od góry RBD z tyln¹ stron¹ z kartonu

6 DIN C4 (229 x 324 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku 55 x 90 mm, prawa góra 55 x 90 mm, lewa góra Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku x 90 mm 20 mm od prawej 57 mm od góry 55 x 90 mm 57 mm od góry koperty zaklejane na mokro

7 DIN B4 ( x 353 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m 120 g/m koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku x 353 x 38 x 353 x g/m 130 g/m koperty aktowe rozszerzane, wzmacniane w³óknem nylonowym, otwierane po krótkim boku x 353 x g/m koperty aktowe z tyln¹ stron¹ z kartonu, otwierane po krótkim boku /350 g/m /350 g/m Koperty samoklej¹ce /SK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m Koperty zaklejane na mokro /NK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m RBD z tyln¹ stron¹ z kartonu koperty zaklejane na mokro

8 DIN E4 (280 x 400 mm) wymiary koperty papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m koperty aktowe z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, otwierane po krótkim boku 280 x 400 x 40 mm 280 x 400 x 40 mm 150 g/m 150 g/m koperty aktowe rozszerzane, wzmacniane w³óknem nylonowym, otwierane po krótkim boku 280 x 400 x 40 mm 150 g/m Koperty zaklejane na mokro koperty aktowe otwierane po krótkim boku, 280 x 400 mm 110 g/m RBD z tyln¹ stron¹ z kartonu koperty zaklejane na mokro

9 DIN C3 (324 x 458 mm) wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m g/m ECO Koperty bez kleju koperty aktowe otwierane po krótkim boku g/m g/m g/m ECO bez kleju

10 KOPERTY KONFEKCJONOWANE wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ opak. w karton Koperty samoklej¹ce /SK/ i samoklej¹ce /HK/ pakowane po 10 szt. C6 SK DL SK C5 HK C5 HK B5 HK B5 HK C4 HK C4 HK B4 HK B4 HK g/m g/m / / / / / / / / / /10 Koperty samoklej¹ce /SK/ pakowane po 25 szt. C6 SK C6 SK DL SK DL SK C5 SK C5 SK B5 SK B5 SK C4 SK C4 SK B4 SK B4 SK, prawy dó³, prawy dó³ g/m g/m / / / / / / / / / / / /25 Koperty samoklej¹ce /SK/ pakowane po 50 szt. C6 SK C6 SK DL SK DL SK C5 SK C5 SK B5 SK B5 SK C4 SK C4 SK B4 SK B4 SK, prawy dó³, prawy dó³ g/m g/m / / / / / / / / / / / /50 13

11 Op³aca siê dbaæ o koperty. Pragn¹c dostarczaæ koperty najwy szej jakoœci starannie dobieramy papier, kleje oraz inne materia³y do produkcji. Je eli zastosujesz kilka poni szych, prostych zasad przechowywania, d³u ej bêdziesz móg³ siê cieszyæ z ³atwego i d³u szego u ytkowania naszych kopert. Koperty przechowuj w ch³odnym miejscu. Idealna temperatura do przechowywania kopert wynosi C. Na wy sz¹ temperaturê wra liwe s¹ w szczególnoœci koperty samoklej¹ce. Wilgotnoœæ powietrza. Aby zapobiec procesowi sklejania siê kopert w pude³kach, nale y je przechowywaæ w pomieszczeniach gdzie wilgotnoœæ powietrza wynosi %. Dotyczy to w szczególnoœci kopert zaklejanych na mokro. Trwa³e zamkniêcie. Py³ i kurz osadzaj¹cy siê na warstwie kleju w ch samoklej¹cych mo e spowodowaæ utrudnienia we w³aœciwym ich zamkniêciu, dlatego je eli to mo liwe przechowuj koperty w oryginalnych opakowaniach kartonowych. Z dala od promieni s³oñca. D³ugotrwa³e dzia³anie promieni s³onecznych mo e spowodowaæ zmianê barwy papieru i poddruku.

12 Koperty do maszynowego pakowania wymiary okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty do maszynowego pakowania korespondencji "Nevada" koperty listowe otwierane po d³ugim boku C6/5, (114 x 229 mm) 45 x 90, prawy dó³ 45 x 90, lewy dó³ z dwoma okienkami 80 g/m 80 g/m 80 g/m 80 g/m x 90, prawy dó³ 30 x 60, lewy dó³ C5, (162 x 229 mm) 80 g/m 80 g/m 80 g/m 45 x 90, prawy œrodek 45 x 90, lewy œrodek C4, (229 x 324 mm), prawa góra 55 x 90 mm, lewa góra C6/5 C5 i C4 C6/5 Rozmieszczenie 20 mm od prawej C6/5 Rozmieszczenie C5/6 Okienko prawe: Rozmieszczenie 20 mm od prawej Okienko lewe: 30x60 mm Rozmieszczenie C5 Rozmieszczenie 20 mm od prawej 65 mm od do³u C5 Rozmieszczenie 60 mm od do³u C4 Rozmieszczenie 40 mm od prawej 55 mm od góry C4 55 x 90 mm Rozmieszczenie 57 mm od góry

13 Koperty Super Mail / Super Print o wysokiej bieli i gramaturze wymiary kopert/okienka papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ SUPER MAIL koperty listowe otwierane po d³ugim boku DL DL C5 110 x x 220, prawe 45 x x 229 g/m g/m g/m granatowy granatowy granatowy koperty listowe otwierane po krótkim boku C4 229 x g/m granatowy Super Mail koperty samoklej¹ce, wykonane z papieru o bardzo wysokiej bieli i gramaturze 120g/m2. Elegancki, granatowy poddruk podkreœla presti i nadaje wagê przesy³anej korespondencji. Koperty idealnie zabezpieczaj¹ tajemnicê korespondencji, daj¹ pewnoœæ, e nikt nie odczyta jej treœci podczas przesy³ania. Koperty samoklej¹ce /SK/ SUPER PRINT koperty listowe otwierane po d³ugim boku M65 M65 M65 M5 M5 M5 112 x x 223, prawe 34 x 112 x 223, lewe 34 x x x 223, prawe 34 x 155 x 223, lewe 34 x koperty aktowe otwierane po krótkim boku C5 C4 162 x x /SP /SP Super Print linia kopert samoklej¹cych o podwy szonej gramaturze papieru 90 g, z b³êkitnym poddrukiem wewn¹trz. Wykorzystywane s¹ g³ównie przez grono Klientów Biznesowych, którzy chc¹, aby na kopercie by³o dobrze widoczne ich logo lub nadruk reklamowy. Dziêki wysokiej gramaturze i starannoœci wykonania, zapewniaj¹ p³ynn¹ pracê maszyn drukarskich, a wysoka biel papieru pozwala uzyskaæ odpowiedni¹ ekspresjê kolorów. 16 DL, C5 DL 20 mm od prawej C4 M65, M5 M65 34 x mm 25 mm od prawej 20 mm od do³u M65 34 x 90 mm M5 34 x mm 20 mm od prawej 30 mm od do³u M5 C4 34 x 90 mm 81 mm od do³u

14 BLUE ANGEL papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ BLUE ANGEL ekologiczne koperty samoklej¹ce, recykling DL HK recycling DL HK recycling okno prawe 45x90 C5 HK recycling C4 HK recycling 80 g/m g/m DL DL 20 mm od prawej C5, C4

15 RBD Koperty z rozszerzanymi bokami i spodem wymiar koperty papier gramatura iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty RBD samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku C5 B5 C4 C4 B4 B4 E4 E4 B4+ E x 229 x x x x 324 x x 324 x 38 x 353 x 38 x 353 x x 400 x x 400 x x 390 x x 458 x g/m 120 g/m 150 g/m 130 g/m 150 g/m 130 g/m 150 g/m 150 g/m 150 g/m 150 g/m Dwuwarstwowe koperty przestrzenne samoklej¹ce /HK/ ODS SDS LDS x 310 x x 390 x x 390 x 40 2x 2x g/m 2x110 g/m Mo liwoœæ produkcji niestandardowych formatów,, z nadrukiem, w krótkich seriach. 18 RBD

16 W A Œ N I E N A D C H O D Z I P R Z Y S Z O Œ Æ Cztery mocne strony nowej marki: 1.CERTYFIKOWANA JAKOŒÆ 2.SI A I SERWIS LIDERA RYNKOWEGO 3.LOKALNA PRODUKCJA 4.DBA OŒÆ O ŒRODOWISKO

17 Koperty ochronne z wk³adk¹ z folii b¹belkowej wymiary wewnêtrzny i zewnêtrzny papier waga 1 szt. iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty z foli¹ b¹belkow¹, samoklej¹ce /HK/ A/11 A/11 B/12 B/12 C/13 C/13 D/14 D/14 E/15 E/15 F/16 F/16 G/17 G/17 H/18 H/18 I/19 I/19 K/20 K/20 CD CD x 165 / 120 x 175 x 165 / 120 x x 225 / 140 x x 225 / 140 x x 215 / 170 x x 215 / 170 x x 265 / x x 265 / x x 265 / 240 x x 265 / 240 x x 340 / 240 x x 340 / 240 x x 340 / x x 340 / x x 360 / 290 x x 360 / 290 x x 445 / 320 x x 445 / 320 x x 470 / 370 x x 470 / 370 x x 165 / x x 165 / x g 8 g 12 g 12 g 15 g 15 g 21 g 21 g 26 g 26 g 32 g 32 g 32 g 32 g 42 g 42 g 56 g 56 g 68 g 68 g 14 g 14 g Koperty z foli¹ b¹belkow¹, samoklej¹ce /HK/, konfekcjonowane po 10 szt. A/11 B/12 C/13 D/14 E/15 F/16 G/17 H/18 I/19 K/20 CD x 165 / 120 x x 225 / 140 x x 215 / 170 x x 265 / x x 265 / 240 x x 340 / 240 x x 340 / x x 360 / 290 x x 445 / 320 x x 470 / 370 x x 165 / x g 12 g 15 g 21 g 26 g 32 g 32 g 42 g 56 g 68 g 14 g / / / / / / / / / / /10 20

18 Koperty bezpieczne (bankowe) wymiary wewn. / wymiary zewn. folia poddruk iloœæ/karton Koperty bezpieczne (wykonane z trójwarstwowej folii polietylenowej z systemem zabezpieczeñ) koperty aktowe otwierane po krótkim boku K70 B5 B5 B5+ SPS B5+ SPS B5 z kieszeni¹ B4 B4 B4+ SPS B4 z kieszeni¹ C3 C3 torba 9.3 kg na bilon torba 15 kg na bilon 140 x 240 / 155 x x 255 / 190 x x 255 / 190 x x / x x / x x 255 / 190 x x 365 / 255 x x 365 / 255 x 375 x 355 / 265 x x 365 / 255 x x 465 / 325 x x 465 / 325 x 475 x 260 / 265 x x 375 / 410 x 400 szara szara transparentna szara transparentna szara szara transparentna szara szara szara transparentna transparentna transparentna czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny / 0 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / z kieszeni¹ na dodatkowe dokumenty SUPER PAK SAFE koperty bezpieczne (bankowe) Przeznaczone do przewo enia lub przechowywania przesy³ek wartoœciowych, g³ównie gotówki, papierów wartoœciowych, wa nych dokumentów, listów i innych cennych rzeczy. Bezpieczeñstwo przesy³ki zapewnia: taœma zaklejaj¹ca, która ujawnia próby ingerencji w zawartoœæ koperty (ukryte napisy i perforacje), niepowtarzalny kod kreskowy i numeratory na kopercie oraz kuponach kontrolnych pozwalaj¹ na dok³adn¹ identyfikacj¹ ka dej koperty, wielowarstwowa folia polietylenowa zwiêksza wytrzyma³oœæ i gwarantuje odpornoœæ na wilgoæ, mocne boczne zgrzewy zabezpieczone mikroperforacj¹. folia trójwarstwowa 21

19 SECURITEX papier gramatura poddruk iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty samoklej¹ce /HK/ Koperty SECURITEX (odporne na rozdarcie i wilgoæ, bardzo trwa³e,doskona³e do druku) C5 HK bia³a Securitex B5 HK bia³a Securitex C4 HK bia³a Securitex B4 HK bia³a Securitex C4 HK bia³a RBD Securitex B4 HK bia³a RBD Securitex 125 g/m 125 g/m 125 g/m 125 g/m 125 g/m 125 g/m SECURITEX to linia kopert wykonana z wysokiej klasy papieru EnDURO o nastêpuj¹cych w³aœciwoœcich: bardzo mocny, odporny na rozdarcie, nie przepuszczaj¹cy wody, bardzo trwa³y, doskona³y do druku wszystkimi technikami drukarskimi, równie laserowo i cyfrowo, nie przezroczysty, pozwala na bezproblemowe, automatyczne insertowanie do kopert, potwierdzone certyfikatem niemieckiej poczty. 22 C5, B5, C4, B4 RBD C4, B4

20 Koperty kurierskie wymiar koperty folia gruboœæ iloœæ/karton iloœæ/paleta Koperty kurierskie, naklejane na przesy³kê koperty listowe otwierane po d³ugim boku C6 LD C5 C4 175 x x x x folia przezroczysta folia przezroczysta folia przezroczysta folia przezroczysta 60 my 60 my 60 my 60 my z folii

21 Koperty i opakowania z kartonu i tektury CardPack l a s t i n g wymiary koperty papier gramatura iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty z tyln¹ stron¹ z kartonu, samoklej¹ce /HK/ koperty aktowe otwierane po krótkim boku C4 C4 B4 B4 229 x x 324 x 353 x 353 /350 g/m /350 g/m /350 g/m /350 g/m Mo liwoœæ produkcji kopert do formatu B1,, z nadrukiem, z poddrukiem, z rozszerzeniem Koperty z mo liwoœci¹ rozszerzenia boków i opakowania z tektury, samoklej¹ce tekturowa tekturowa tekturowa tekturowa opakowanie CD uniwersalne opakowanie do segregatorów (grzbiet 3580 mm) 235x340x 35/ x351 x360x 50/ 262x x400x 50/ 303x xx 50/ 353x x125x12/ 228x128x17 320x290x3580/ 365x300x z tylni¹ stron¹ z kartonu z tektury

22 RTG Koperty do klisz RTG wymiary koperty papier gramatura iloϾ/karton IloϾ/paleta Koperty RTG /bez kleju/ RTG RTG RTG RTG RTG RTG RTG 300 x x x x x x x 450 ECO ECO ECO ECO g/m g/m g/m g/m g/m g/m g/m Mo liwoϾ produkcji niestandardowych kopert do formatu B1 25 do klisz RTG bez kleju

23 Koperty specjalne wymiary okienka papier gramatura iloœæ/karton Iloœæ/paleta Koperty do p³yt CD 124 x 127 mm, samoklej¹ce /SK/ CD CD 80 g/m 109 mm 80 g/m Koperty do p³yt CD 124 x 127 mm, zaklejane na mokro /NK/ CD CD 109 mm 80 g/m 80 g/m Koperty do korespondencji wewnêtrznej x 353 mm, (do wielokrotnego zaklejania, z dziurkami i dwustronn¹ tabel¹) B4 140 g/m CD z okr¹g³ym okienkiem 109 mm do wielokrotnego zaklejania z dziurkami z dwustronn¹ tabel¹

24 standardowe wielkoœci i rozmieszczenie okienek 27

25 28

- Koperty samoklejące / foliowane po 50szt. - Koperty klejone na mokro / foliowane po 25szt.

- Koperty samoklejące / foliowane po 50szt. - Koperty klejone na mokro / foliowane po 25szt. Oferta kopert - Koperty samoklejące (SK) - Koperty zaklejane na mokro (NK) - Koperty samoklejące z paskiem (HK) - NEVADA koperty do maszynowego pakowania korespondencji - Koperty z rozszerzonymi bokami

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY 152-157 FOLIA STRETCH 156 SZNUREK 156 TUBY KARTONOWE 156 Rys. A. Mleczko sklep.mleczko.pl 7 KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY KLEJONE NA MOKRO DOBRE I TANIE!!!

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY 150-155 FOLIA STRETCH 154 SZNUREK 154 TUBY KARTONOWE 154 VII KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY KLEJONE NA MOKRO DOBRE I TANIE!!! katalog. Rozmiar KOPERTY KLEJONE

Bardziej szczegółowo

KOPERTY KOPERTY. www.globalbiuro.com. www.globalbiuro.com TAŚMY, PODAJNIKI, KLEJE. OPAKOWANIE ZBIORCZE opisuje jak pakowane są produkty

KOPERTY KOPERTY. www.globalbiuro.com. www.globalbiuro.com TAŚMY, PODAJNIKI, KLEJE. OPAKOWANIE ZBIORCZE opisuje jak pakowane są produkty NEWS OPAKOWANIE ZBIORCZE opisuje jak pakowane są produkty NOWOŚĆ produkty niedawno wprowadzone na rynek PRODUKT EKOLOGICZNY produkty wytworzone ze szczególną dbałością o ekologię NAJLEPSZA RELACJA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY 132-135 NOŻE DO CIĘCIA 136 GUMKI RECEPTURKI 136 SZNUREK 136 TUBY KARTONOWE 136 VII KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY KLEJONE NA MOKRO DOBRE I TANIE!!! KOPERTY

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY 148-155 PAPIER PAKOWY 150 TOREBKI STRUNOWE 151 FOLIA BĄBELKOWA 151 TORBY PAPIEROWE 151 FOLIA STRETCH 151, 154 TUBY KARTONOWE 154 SZNUREK 157 7 KOPERTY I AKCESORIA

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY 150-155, 157 PAPIER PAKOWY 152 TUBY KARTONOWE 153 FOLIA STRETCH 156 SZNUREK 156 TOREBKI STRUNOWE 156 FOLIA BĄBELKOWA 156 TORBY PAPIEROWE 156 7 KOPERTY I AKCESORIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

ROZDZIAŁ 7 KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK ROZDZIAŁ KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK koperty listowe, aktowe 101-102 koperty rozszerzane, bąbelkowe 103 koperty recykling, specjalne 104 wagi 105 tuby kartonowe 105 taśmy pakowe, folie ochronne 106-10

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA WYSYŁKOWE

KOPERTY I AKCESORIA WYSYŁKOWE Rozdział KOPERTY I AKCESORIA WYSYŁKOWE Koperty listowe 104 Koperty aktowe 104 Koperty bąbelkowe 105 Koperty bezpieczne i kurierskie 105-106 Folie stretch, sznurki, papiery do pakowania 106 Wagi 10 Taśmy

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK koperty: listowe, aktowe, specjalistyczne, ochronne, kurierskie torby papierowe folie bąbelkowe folie stretch papiery pakowe taśmy pakowe sznurki noże do tapet GRANAT koktajl

Bardziej szczegółowo

Cennik druku STUDIO REKLAMY. www.kompleksowa-reklama.pl

Cennik druku STUDIO REKLAMY. www.kompleksowa-reklama.pl Cennik druku STUDIO REKLAMY Wizytówki WIZYTÓWKI JEDNOSTRONNE CLASSIC CYFRA - rozmiar: 90x50mm lub 85x55mm - papier: kredowy matowy 300g - nak³ad: 100 sztuk - cena brutto: 55,92 z³ - termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci. Zenta Maurina KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK dyspensery do taśm pakowych folie bąbelkowe folie stretch koperty noże do tapet papiery pakowe sznurki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

Koperty są dostępne w kolorze kremowym i białym.

Koperty są dostępne w kolorze kremowym i białym. Jeśli jesteś wymagający i cenisz sobie ponadprzeciętną jakość oraz wygląd, to koperty ozdobne Delicate są właśnie dla Ciebie. Wysokie właściwości papieru z którego są wykonane oraz elegancki design zapewniają

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

dyspensery do taśm pakowych folie bąbelkowe folie stretch noże do tapet

dyspensery do taśm pakowych folie bąbelkowe folie stretch noże do tapet DO WYSYŁEK TOP dyspensery do taśm pakowych folie bąbelkowe folie stretch 95 papiery pakowe pudełka ozdobne sznurki taśmy pakowe 96 95 koperty 90-93 torby papierowe 96 noże do tapet 95-96 tuby tekturowe

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3 Lp. Nazwa artykułu Ilość j.m 1. Papier biurowy format A4 600 ryza cena jedn. netto wartość netto wartość brutto przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania gramatura: 80 g/m2 białość:

Bardziej szczegółowo

GALANTERIA PAPIERNICZA

GALANTERIA PAPIERNICZA GALANTERIA PAPIERNICZA 07 ZAWARTOŚĆ DZIAŁU Koperty 112-115 Bloki biurowe, bruliony, zeszyty, kołonotesy, skorowidze 115-117 Kalki maszynowe i ołówkowe 118 Kostki biurowe, zakładki indeksujące 118-122 07

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SEGREGATORY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI SEGREGATORY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Chcesz zrobiæ piorunuj¹ce wra enie na kluczowych partnerach zagranicznych? Chcesz dobrze wypaœæ podczas rozmów biznesowych? Wybierz segregator

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Arkusz1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY pakiet 1 - różny sprzęt i artykuły biurowe CPV 30.19.00.00-7 Nazwa, parametry, producent towaru oferowanego dopuszcza się możliwość złożenia oferty na towary lepsze lub równoważne pod każdym względem.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy L.p.

Formularz cenowy L.p. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy L.p. Nazwa Ilość Cena netto Łączna cena netto 1. Druk A6 g. 70 10000 czarny 2. Druk A6 g.70 10000 3. Druk A5

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Skład i przygotowanie do druku ulotek jednostronnych. 1 kolor 2 kolory 4 kolory 1 2 3 4 5

Tabela 1. Skład i przygotowanie do druku ulotek jednostronnych. 1 kolor 2 kolory 4 kolory 1 2 3 4 5 Cennik usług Wykonawcy Załącznik nr 1 A Druk w technice cyfrowej Zadanie 2 Ulotki i druki drobne W ramach zadania 2 należy wykonać: ulotki jednostronne, ulotki dwustronne, ulotki falcowane, wizytówki,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ [zał. nr 1 do umowy] OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 PENDRIVE - KARTA pojemność: 4GB, długość: 85.5mm szerokość: 54mm wysokość: 2.2mm, materiał: plastik przezroczysty. opis nadruku:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRUKÓW 2013. Materiał Nazwa druku /szt./ 2 3 4 5 6 1 A4 (1+1) Arkusz spisu z natury 100. Papier kserograficzny 80 g/m 2 2 150x105 3x(1+0)

WYKAZ DRUKÓW 2013. Materiał Nazwa druku /szt./ 2 3 4 5 6 1 A4 (1+1) Arkusz spisu z natury 100. Papier kserograficzny 80 g/m 2 2 150x105 3x(1+0) WYKAZ DRUKÓW 2013 Lp Format, Rodzaj Nakład Materiał Nazwa druku wymiar druku /szt./ 2 3 4 5 6 1 A4 (1+1) Arkusz spisu z natury 100 Papier kserograficzny 80 g/m 2 2 150x105 3x(1+0) Bloczki KP Numeracja

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Zp Bałtów, dn r.

Nr sprawy: Zp Bałtów, dn r. Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn.09.09.2011r. Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy LP. NAZWA TOWARU UWAGI JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ STAWKA WARTOŚĆ MIARY NETTO NETTO PODATKU

Bardziej szczegółowo

Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą

Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą rozmiary: zamknięta 132x132mm, otwarta 132x264mm, środek 124x260mm, koperta 145x145mm okładka: papier gładki, opalizujący w kolorze soczystej zieleni, 300g. Elementem

Bardziej szczegółowo

OFERTA... adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)... Nr NIP... Regon... nr tel... nr fax...

OFERTA... adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)... Nr NIP... Regon... nr tel... nr fax... ( Pieczęć Wykonawcy) Sąd Rejonowy ul. Brzeska 20-22 21-500 Biała Podlaska OFERTA dnia.r. nazwa (firma) Wykonawcy... adres Wykonawcy...... adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/formularz cenowy

Przedmiot zamówienia/formularz cenowy Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia/formularz cenowy Lp. Nazwa artykułu oraz opis wymaganych parametrów Ilość Jednostka miary Cena jednostkowa netto Stawka podatku VAT w % Wartość brutto Nazwa artykułu,

Bardziej szczegółowo

2.2 Papiery specjalistyczne do druku cyfrowego

2.2 Papiery specjalistyczne do druku cyfrowego 2.2 Papiery specjalistyczne do druku cyfrowego PAPIERY OZDOBNE DEDYKOWANE DO DRUKU DRY TONER Całkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały

Bardziej szczegółowo

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów biurowych; znak: BDG.741.10.2015

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów biurowych; znak: BDG.741.10.2015 Warszawa, dnia 07 maja 2015 r. BDG.741.10.2015.13. Wg rozdzielnika Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów biurowych; znak: BDG.741.10.2015 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu znak sprawy 38/SRSM/11 FORMULARZ CENOWY. L.p. Nazwa Ilość Cena netto Łączna cena netto 1. Druk A6 g.

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu znak sprawy 38/SRSM/11 FORMULARZ CENOWY. L.p. Nazwa Ilość Cena netto Łączna cena netto 1. Druk A6 g. Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY L.p. Nazwa Ilość Cena netto Łączna cena netto 1. Druk A6 g. 70 2. Druk A6 g.70 10 000 3. Druk A5 g. 70 10 000 4. Druk A5 g. 70 5. Druk A4 g. 70 6. Druk A4 g. 70

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych Warszawa, 2 luty 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: dostawę

Bardziej szczegółowo

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe CZĘŚĆ A Załącznik nr 1a do SIWZ Artykuły papiernicze i wyroby biurowe L.p Nazwa artykułu lub materiału Ilość j.m Nazwa artyk., marka handlowa,typ lub 1 Papier kserograficzny A 4 - typu ( POL jet lub równoważny)

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. The best packaging solutions for your parcels

KATALOG PRODUKTÓW. The best packaging solutions for your parcels KATALOG PRODUKTÓW The best packaging solutions for your parcels Spis treści PL KATALOG PRODUKTÓW O nas 2 Koperty powietrzne FILMAR Classic 3 Koperty foliowe FILBAG Classic 5 Koperty foliowe PP FILBAG Clear

Bardziej szczegółowo

Noworoczne, dobroczynne życzenia firmowe

Noworoczne, dobroczynne życzenia firmowe Noworoczne, dobroczynne życzenia firmowe 2015 Wysyłając klientom personalizowane życzenia pomagasz dzieciom 1 Kup kartkę dobroczynną, pomóż dzieciom! FESTINA LENTE Łacińskie przysłowie Festina Lente znaczy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE Jawor, 2010-06-07 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12 A 59-400 Jawor Zaproszenie do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent Załącznik nr 1 PAKIET NR 1 Wymagania dotyczące rękawów papierowo-foliowych bez zakładki ( bez fałdy), rękawów foliowo-papierowych z zakładką ( z fałdą) oraz torebek foliowo-papierowych płaskich: 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - znak sprawy 65/SRSM/13. Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do Umowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - znak sprawy 65/SRSM/13. Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do Umowy L.p. Symbol Ilość Cena netto Łączna cena netto Brutto 1 Druk A6 g. 70 jednostronny czarny nadruk 2000 - zł - zł 2 Druk A6 g. 70 dwustronny czarny nadruk 5000

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Opis przedmiotu zamówienia Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Znak sprawy: MCPS.OIS/MS/351-3/12/ZP/U Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SR-ŚR/3/2012

Znak sprawy: SR-ŚR/3/2012 Znak sprawy: SR-ŚR/3/0 Znak sprawy: SR-ŚR/3/0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY PRODUKTÓW Załącznik nr A do SIWZ Dostawa okładek na akta, zwrotnych potwierdzeń/pokwitowań odbioru,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prezentujemy Pañstwu ofertê niezwykle popularnych oraz przydatnych w prowadzeniu firmy kalendarzy na 2010 rok.

Szanowni Pañstwo. Prezentujemy Pañstwu ofertê niezwykle popularnych oraz przydatnych w prowadzeniu firmy kalendarzy na 2010 rok. Szanowni Pañstwo Prezentujemy Pañstwu ofertê niezwykle popularnych oraz przydatnych w prowadzeniu firmy kalendarzy na 010 rok. Powszechnie wiadomo, i kalendarz reklamowy to nie tylko przydatny element

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KORESPONDENCJI

OBSŁUGA KORESPONDENCJI 4 OBSŁUGA KORESPONDENCJI KOPERTY Polecamy szeroki wybór kopert w ró nych formatach, samoklej¹cych lub zaklejanych na mokro, z papieru go i go, kopert specjalistycznych: wzmacnianych, do grubych przesyłek,

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SR ŚR/2/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY OFERTY Nazwa przedsiębiorstwa... Dokładny adres, tel,fax:...

Znak sprawy: SR ŚR/2/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY OFERTY Nazwa przedsiębiorstwa... Dokładny adres, tel,fax:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY OFERTY Nazwa przedsiębiorstwa... Dokładny adres, tel,fax:... Formularz cenowy oferty sporządzono na podstawie danych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na

Bardziej szczegółowo

sweetest chocolate message

sweetest chocolate message sweetest chocolate message Na wyjątkowych uroczystościach i codziennych spotkaniach, do prezentacji oferty firmy lub przekazania wyjątkowych wiadomości. Czekoladowy Telegram zawsze zaskoczy. Smakiem i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ Samoprzylepne: litery, cyfry, etykiety, folia, papier, taśma i godło. Wypełnia Wykonawca L.p. Nazwa materiału j.m. Szacunkowa ilość zamówienia Cena jednostkowa netto Cena całkowita

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 271.1.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 271.1.2014 Siekierczyn, dnia 25 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 271.1.2014 dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Działdowo

Burmistrz Miasta Działdowo Załącznik formularz ofertowy...,.2012r. Burmistrz Miasta Działdowo O F E R T A na dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Działdowo Nazwa i adres WYKONAWCY: Nazwa:... Adres:... NIP:... Nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Koperty listowe. Sposoby zaklejania kopert. Koperty listowe zaklejane są na dłuższym boku. Zaklejane na mokro. Zaklejane na mokro. Zaklejane na mokro

Koperty listowe. Sposoby zaklejania kopert. Koperty listowe zaklejane są na dłuższym boku. Zaklejane na mokro. Zaklejane na mokro. Zaklejane na mokro koperty listowe i aktowe.............................. str. 0, 1 koperty ozdobne.................................... str. 3 koperty specjalistyczne................................ str. 2-5 saszetki i plomby....................................

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L 64 etykiety samoprzylepne 66 etykiety do metkownic 67 papier fotograficzny 68 papier fotograficzny specjalistyczny 70 dzienniki korespondencyjne 70 skorowidze 70 bruliony 71 kołonotatniki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON... znak sprawy: ZP-271.RW.8.14.ES-179 Dane dotyczące Oferenta: FORMULARZ OFERTY Burmistrz Zwolenia Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax.... e-mail. NIP. REGON..... Nawiązując

Bardziej szczegółowo

ZETA PRO OFFICE SA WY CZNY DYSTRYBUTOR MARKI BIELLA W POLSCE

ZETA PRO OFFICE SA WY CZNY DYSTRYBUTOR MARKI BIELLA W POLSCE ZETA PRO OFFICE SA WY CZNY DYSTRYBUTOR MARKI BIELLA W POLSCE Biella jest najwiêkszym w Europie producentem segregatorów i nale y do czo³owych producentów artyku³ów biurowych. Od 1900 roku Biella wytwarza

Bardziej szczegółowo

3. Poz.3 i 4 bruliony marki Donau posiadają gramaturę kartek 55g/m² - proszę o zmianę opisu.

3. Poz.3 i 4 bruliony marki Donau posiadają gramaturę kartek 55g/m² - proszę o zmianę opisu. Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa SZP-382-31/11 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/OG/7/11 Komisja przetargowa, powołana

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI PILKI Z NADRUKIEM WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI PILKI Z NADRUKIEM WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI PILKI Z NADRUKIEM, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Pilka no na z Twoim logo to równie wspanialy prezent zarówno dla Klientów indywidualnych jak i dla kontrahentów

Bardziej szczegółowo

GALANTERIA PAPIERNICZA

GALANTERIA PAPIERNICZA strona: koperty - 77 bloczki samoprzylepne, - 81 zakładki i pojemniki z karteczkami bloczki samoprzylepne Post-it - 84 zakładki indeksujące Post-it - 88 zeszyty i bruliony - 90 kołonotatniki - 93 bloki

Bardziej szczegółowo

teczki ofertowe i prezentacja dokumentów

teczki ofertowe i prezentacja dokumentów 2 3 teczki ofertowe i prezentacja dokumentów 4 6 7 8 9 custom produced advertising media katalog produktów Ofertówki transparentne typu L S¹ to dwa prostok¹tne arkusze sztywnej folii PVC zgrzane wzd³u

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. 2. 3. 4. Elegancki zestaw piśmienniczy składający

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ROPS. III.361/4/2012 Załącznik nr 1.1. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa produktu Opis produktu Ilość/nakład egz./sztuk 1 Plakat format A1 papier kreda, półmat o gramaturze 150 g liczba kolorów

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY DRUK CYFROWY DRUK LASEROWY / SRA3 (32 x 45 cm)

PROFESJONALNY DRUK CYFROWY DRUK LASEROWY / SRA3 (32 x 45 cm) (32 x 45 cm) Kiedy obejrzysz kwiat gerbery z bliska, zorientujesz się, że w rzeczywistości składa się on z wielu drobnych kwiatów. Druk cyfrowy, podobnie jak kwiat gerbery, składa się z wielu różnych elementów,

Bardziej szczegółowo

papier samoprzylepny etykieta samoprzylepna folia samoprzylepna papier fotograficzny 3,50 z³ Kopia/wydruk 1-19 str.

papier samoprzylepny etykieta samoprzylepna folia samoprzylepna papier fotograficzny 3,50 z³ Kopia/wydruk 1-19 str. KOPIE I WYDRUKI CZARNO-BIA E FORMAT A4/A5 A3 1-19 str. 20 gr 40 gr 20-99 str. 12 gr 24 gr (jednostronnie) od 100 str. 9 gr 18 gr (dwustronnie) od 100 str. 8 gr 16 gr (jednostronnie)* od 500 str. 7 gr 14

Bardziej szczegółowo

Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. wymiarach 70x16,9mm, ) Folia laminacyjna 216x303mm/100mic.( 100szt.) 1 op. 75

Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. wymiarach 70x16,9mm, ) Folia laminacyjna 216x303mm/100mic.( 100szt.) 1 op. 75 Lp. Nazwa Artykułu Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków Cena Szacun. jednost. ilości j.m. brutto roczne 1. Blok szkolny w kratkę A5 (100 kartek) 1 szt. 300 2. Blok szkolny w kratkę A4 (100 kartek)

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79823000-9 Nazwa: Usługi

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Spis treści:

Księga znaku. Spis treści: Gminy Wadowice Górne Spis treści Księga znaku Spis treści: Wstęp - str. 3 Znak graficzny i logotyp - str. 4 Budowa znaku - str. 4 Budowa znaku c.d. - str. 5 Pole ochronne - str. 6 Minimalny wymiar - str.

Bardziej szczegółowo

folia samoprzylepna etykieta samoprzylepna

folia samoprzylepna etykieta samoprzylepna KOPIE I WYDRUKI CZARNO-BIA E FORMAT A4/A5 A3 1-19 str. 20 gr 40 gr 20-99 str. 12 gr 24 gr (jednostronnie) od 100 str. 9 gr 18 gr (dwustronnie) od 100 str. 8 gr 16 gr (jednostronnie)* od 500 str. 7 gr 14

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Druk kalendarzy na 2017 rok dla WFOŚiGW w Łodzi oraz kopert, pudełek i toreb papierowych do pakowania kalendarzy - zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego w wersji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79823000-9 Nazwa: Usługi

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/153/16 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dn.14 marca 2016. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Parasol automatyczny Parasolka kieszonkowa Torba składana na zakupy

Parasol automatyczny Parasolka kieszonkowa Torba składana na zakupy Lp. Nazwa/Opis Zdjęcie poglądowe Ilość sztuk 1. Parasol automatyczny, golfowy sztormowy. Stelaż wzmocniony z włókna szklanego. Uchwyt z materiału EVA w kolorze poszycia. Wymiary: 130 cm, długość parasola

Bardziej szczegółowo

Kalendarze reklamowe. Cennik z dnia 23.10.2014 r. Wszystkie podane ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 23% VAT

Kalendarze reklamowe. Cennik z dnia 23.10.2014 r. Wszystkie podane ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 23% VAT Kalendarze reklamowe 2015 Cennik z dnia 23.10.2014 r. Wszystkie podane ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 23% VAT kalendarz MKJD 02 rozmiar: 110 x 238 mm kalendarium 3-miesiêczne 104 x 110 mm foliowanie

Bardziej szczegółowo

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP Logotyp jest g³ównym elementem to samoœci wizualnej bêd¹cym zapisem graficznym nazwy. Dziêki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualn¹ odrêbnoœæ.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu

Organizacja i planowanie czasu Organizacja i planowanie czasu.1. Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze.2. Kartoteki osobowe, wizytowniki obrotowe.3. Teczki konferencyjne, torby i aktówki .1 Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III-3323-15/10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. GadŜety A. długopis plastikowy w kolorze stal satynowa a) materiał: plastik b) wymiary: długość 13,5cm (-/+ 1 cm)

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 4 Sporal S na 24 m-ce. Zmodyfikowany

Pakiet nr 4 Sporal S na 24 m-ce. Zmodyfikowany Pakiet nr 4 Sporal S na 24 m-ce. Zmodyfikowany Przedmiotu 1 Sporal S szt. 160 słownie złotych:.... brutto słownie złotych:.. .... Pakiet nr 5 Rękaw papier folia; torebki papierowo-foliowe na 24 m-ce. Zmodyfikowany

Bardziej szczegółowo

Luty Industrial Packaging KATALOG PRODUKTÓW PACKAGING I HIGIENY

Luty Industrial Packaging KATALOG PRODUKTÓW PACKAGING I HIGIENY Luty 2011 Industrial Packaging KATALOG PRODUKTÓW PACKAGING I HIGIENY PAPIER PAKOWY - KRAFT BIELONY INDEKS OPIS GRAMATURA FORMAT POWIERZCHNIA KOLOR 409485 KraftPack High White 110 g/m² 70x100 cm żeberko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na konferencję Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/38/2007. Załącznik nr 2. Opis zamawianych materiałów: I. materiały biurowe II. tonery 1/8

ZP/PN/38/2007. Załącznik nr 2. Opis zamawianych materiałów: I. materiały biurowe II. tonery 1/8 Załącznik nr Opis zamawianych materiałów: I. materiały biurowe II. tonery /8 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 papier uniwersalny A4, 80 g/m papier kolorowy do kopiarek mix kolorów A4 ryza op. - 00 szt papier

Bardziej szczegółowo

Warto odkryć nasz świat

Warto odkryć nasz świat Warto odkryć nasz świat Jakiego typu koperty potrzebujesz? 4 7 9 10 12 14 16 18 18 18 20 22 KOPERTY OZDOBNE DELICATE Ekskluzywne, najwyższej jakości koperty ozdobne podkreślające wyjątkowy charakter Twojej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką) Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Szczecin dn. 15.03.2012r. Znak sprawy: 370 / PN / D / 9 / 2012 390000-ZAP-370-118/2012 www.zus.pl wszyscy wykonawcy INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ dotyczy: postępowania publicznego na Dostawę kopert do Oddziału

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ WYPUKŁĄ KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ PŁASKĄ

KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ WYPUKŁĄ KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ PŁASKĄ KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ WYPUKŁĄ - format kalendarza 315 x 790 mm - format główki 315 x 205 mm - główka projekt indywidualny, druk CMYK + lakier UV, oklejana na tekturze falistej ( efekt wypukłości

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa Kod CPV Nazwa CPV Ilość

Zał. nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa Kod CPV Nazwa CPV Ilość Zał. nr do SIWZ Dostawa materiałów biurowych i papierniczych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku Lp. Nazwa Kod CPV Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE KOLEKCJA ECONOMIC

ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE KOLEKCJA ECONOMIC ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE 2006-1 KOLEKCJA ECONOMIC Blaty robocze Blaty robocze Laminat CPL/HPL gr. 0.4-0.8 mm Obrze e P³yta wiórowa surowa V20 R 9.5 Gruboœæ 28 mm E01-001 Papier przeciwprê

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu

Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1.

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ 1 ANTYRAMA A4 SZT 40 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 160 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76 SZT 200 4 BLOK LISTOWY A4 SZT 40 5 BLOK LISTOWY A5 SZT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkmgdynia.pl/?mod=zamowienia&id=1,2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkmgdynia.pl/?mod=zamowienia&id=1,2 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkmgdynia.pl/?mod=zamowienia&id=1,2 Gdynia: Sukcesywne dostawy druków do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SR-ŚR/3/202 Znak sprawy: SR-ŚR/3/202 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY OFERTY Nazwa przedsiębiorstwa...... Dokładny adres, tel,fax:......... Formularz cenowy oferty sporządzono na podstawie

Bardziej szczegółowo

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE OPRAWA PRAC POLIGRAFIA BANERY I PLAKATY DLA FIRM WSPÓ PRACUJ CYCH ATRAKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 formularz cenowy CENA NETTO

Załącznik nr 3 formularz cenowy CENA NETTO Załącznik nr 3 formularz cenowy POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ 1 ANTYRAMA A4 SZT 40 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 150 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76 SZT 200 4 BLOK LISTOWY A4 SZT 40 5 BLOK LISTOWY A5 SZT

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wykonawcy Druk w technice offsetowej lub cyfrowej

Cennik usług Wykonawcy Druk w technice offsetowej lub cyfrowej Zadanie 2 Ulotki i druki drobne Cennik usług Wykonawcy Druk w technice offsetowej lub cyfrowej W ramach zadania 2 naleŝy wykonać ulotki jednostronne, ulotki dwustronne, wizytówki, zaproszenia, koperty

Bardziej szczegółowo

PAPIERY TRANSPARENTNE PAPIERY OZDOBNE

PAPIERY TRANSPARENTNE PAPIERY OZDOBNE PAPIERY OZDOBE PAPIERY TRASPARETE Atrakcyjny i wyrazisty efekt można osiągnąć stosując papier transparentny. Z pewnością docenią to Państwa Klienci. Wyobraźmy sobie, że zastosujemy te papiery na niezwykłą

Bardziej szczegółowo