WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2014"

Transkrypt

1 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2014

2 Wypożyczalnie sprzętu budowlanego Z nami możesz więcej

3 Sza nu je my czas, pie nią dze i sa mo po czu cie klien tów Je ste śmy za do wo le ni kie dy przy czy nia my się do suk ce su tych, któ rzy ko rzy sta ją z na szych usług. Nie ogra ni cza my się tyl ko do wy naj mu lecz chęt nie do ra dza my jak naj lep sze roz wią za nia sprzę to we prze ka zu jąc do świad cze nie ze bra ne w ciągu 24 lat roz mów z wy ko naw ca mi. Dzię ki sys te ma tycz ne mu od na wia niu par ku ma szy no we go, am bi cji ca łe go ze spo łu i do świad czo nym ser wi san tom ogra ni cza my do mi ni mum prze sto je wy wo ła ne awa ria mi sprzę tu. Za sa dy wy po ży cza nia sprzę tu: - za wie ra my umo wę naj mu, - po bie ra my kau cję, po bie ra my do dat ko wą opła tę za osprzęt: tar cze, ko ron ki dia men to we, szpice, prze ci na ki, wier tła, ka mie nie, łań cu chy, pa pier ścier ny, koń ców ki fre zów, ło pat ki, dysk, itp. Dział han dlo wy Atut Ren tal pro wa dzi sprze daż nie za wod ne go i wy trzy ma łe go sprzę tu spraw dzo ne go w cięż kich wa run kach na szych wy po ży czal ni. Wy kwa li fi ko wa ny ser wis i ma ga zyn nie zbęd nych czę ści za mien nych gwa ran tuje szyb kie usu wa nie ewen tu al nych awa rii. Zapraszamy do skorzystania z naszego dwudziestoczteroletniego doświadczenia. Do na szych głów nych pro duk tów han dlo wych na le żą: mi ni ko par ki, mi ni ła do war ki, wóz ki trans por to we, sprę żar ki po wie trza, agrega ty prą do twór cze, wal ce, za gęsz czar ki, za cie racz ki, śru tow ni ce, fre zar ki, szli fier ki, li stwy wi bra cyj ne, wi bra to ry, pi ły sto li ko we, wiert ni ce, od ku rza cze prze my sło we, elek tro na rzę dzia, na rzę dzia pneu ma tycz ne, na rzę dzia hy drau licz ne i wie le in nych. Pro du cen ci tych ma szyn i urzą dzeń to fir my ta kie jak: BOB CAT, THWA ITES, AU SA, KA ESER, GE SAN, BO MAG, WAC KER, WHI TE MAN, BA RI KELL, TRE MIX, ATLAS COPCO, ARCGEN, BRENDON, PADLEY & VENABLES, CON TEC, SCHWAM BORN, CE DI MA, MA GIC SCRE ED, LI FTON, BEL LE, MAC DO NALD, HON DA, BOSCH, MA KI TA, DOOSAN, HIMOINSA, STIHL i in ne. Dba my o nasz sprzęt i je go użyt kow ni ków

4 SPIS TREŚCI 1. WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE sprężarki KILOFY PNEUMATYCZNE MŁOTY PNEUMATYCZNE WIERTARKI ELEKTRYCZNE MŁOTY ELEKTRYCZNE MŁOTY HYDRAULICZNE Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM ZASILANIE AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU CIĘCIE I PRZEWIERTY PIŁY DROGOWE PIŁY RĘCZNE DO CIĘCIA BETONU WIERTNICA KORONKOWA PIŁY STOŁOWE SZLIFIERKI KĄTOWE ELEKTRYCZNE GIĘTARKI DO PRĘTÓW NOŻYCE MECHANICZNE BRUZDOWNICE ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE SKOCZKI ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE WALCE WÓZKI TRANSPORTOWE MINIKOPARKI MINIŁADOWARKI ŁADOWARKI PRZEGUBOWE PODNOŚNIK TELESKOPOWY AKCESORIA DO BOBCATÓW PRACE BETONIARSKIE BETONIARKI PODPORY PRZETWORNICE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WIBRATORY BUŁAWOWE DO BETONU MECHANICZNE LISTWY WIBRACYJNE PODWÓJNE ZACIERACZKI SZLIFIERKI FREZARKI GROSZKOWNICE RĘCZNE POJEMNIKI DO BETONU POJEMNIK NA GRUZ PRACE BRUKARSKIE CZYSZCZENIE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE MYJKI SZLIFIERKI DO BETONU NAGRZEWNICE I OSUSZANIE POMPY NAGRZEWNICE KLIMATYZATORY WENTYLATORY OSUSZACZE POWIETRZA WYKAŃCZANIE PARKIETÓW CYKLINIARKI POLERKI DO PARKIETÓW PIŁY TARCZOWE DO DREWNA PRACE NA WYSOKOŚCI DRABINY WIEŻE ALUMINIOWE WCIĄGARKI ZSYPY DO GRUZU PRACE OGRODNICZE PIŁY ŁAŃCUCHOWE GLEBOGRYZARKI WERTYKULATORY KOSY SPALINOWE OPRYSKIWACZE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW INNE MASZTY OŚWIETLENIOWE NIWELATORY SZLIFIERKI OSCYLACYJNE WYRZYNARKI ZGRZEWARKI DO RUR PIŁY DO CIĘCIA DREWNA WÓZKI PALETOWE OSADZAK PROCHOWY PALNIK DO PAPY OGRODZENIA TYMCZASOWE PIASKARKA SPAWARKI PODNOŚNIKI ZBIORNIK DO PRZEWOZU PALIWA ŚWIDER SPALINOWY AKCESORIA 64 MAPKI I DANE TELEADRESOWE ODDZIAŁÓW 76

5 INDEKS AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU 15 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE 11 BETONIARKI 33 BRUZDOWNICE 21 BUŁAWA MECHANICZNA NAPĘD ELEKTRYCZNY 34 BUŁAWA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 34 CYKLINIARKI 53 DRABINA ALUMINIOWA 54 FREZARKI ELEKTRYCZNE 37 FREZARKI SPALINOWE 38 GIĘTARKI MECHANICZNE 20 GIĘTARKI RĘCZNE DO PRĘTÓW 19 GILOTYNA RĘCZNA 42 GLEBOGRYZARKI 56 GROSZKOWNICE RĘCZNE 38 KILOFY PNEUMATYCZNE 8 KLESZCZE BRUKARSKIE 42 KLIMATYZATORY 50 KOMPRESOR ELEKTRYCZNY 7 KOSA SPALINOWA 57 KUBEŁ PODSTAWOWY 55 KUBEŁ ZASYPOWY 55 LISTWY PŁYWAJĄCE NAPĘD SPALINOWY 35 LISTWA SPALINOWA 35 ŁADOWARKI KOŁOWE 30 ŁADOWARKI PRZEGUBOWE 30 MASZTY OŚWIETLENIOWE 58 MIESZADŁO DO BETONU 33 MINIKOPARKI 28 MINIŁADOWARKI 29 MŁOT DO MINIŁADOWARKI BOBCAT 32 MŁOTY ELEKTRYCZNE 8 MŁOT HYDRAULICZNY Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM 10 MŁOTY PNEUMATYCZNE 8 MYJKI 44 MYJKI SPALINOWE 44 NAGRZEWNICE 47 NAGRZEWNICE GAZOWO-ELEKTRYCZNE 48 NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE 48 NAGRZEWNICE OLEJOWE 49 NIWELATOR 59 NIWELATOR LASEROWY 59 NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY 20 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW 57 NOŻYCE ELEKTRYCZNE 20 NOŻYCE MECHANICZNE 20 ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE 43 OGRODZENIA TYMCZASOWE 61 OPRYSKIWACZ SPALINOWY 57 OSADZAK PROCHOWY 61 OSUSZACZE POWIETRZA 52 PALNIK DO PAPY 61 PIASKARKA 62 PIŁY DROGOWE 17 PIŁY ELEKTRYCZNE 56 PIŁY ŁAŃCUCHOWE 56 PIŁY RĘCZNE DO CIĘCIA BETONU 17 PIŁY STOLIKOWE 60 PIŁY STOŁOWE 18 PIŁY TARCZOWE DO DREWNA 53 PODPORY 33 PODNOŚNIKI NOŻYCOWE 63 PODNOŚNIK TELESKOPOWY 31 POJEMNIKI DO BETONU 38 POJEMNIKI DO BETONU Z PODESTEM 39 POJEMNIKI DO BETONU Z ZSYPEM BOCZNYM 39 POJEMNIKI NA GRUZ 39 POLERKA DO PARKIETÓW 53 POMPY WIRNIKOWE 46 POMPY WIRNIKOWE SPALINOWE 46 POMPY ZATAPIALNE ELEKTRYCZNE 46 PRZETWORNICE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 34 RUSZTOWANIA 54 SKOCZKI 22 SNAPPY 54 SPAWARKA INWERTOROWA 62 SPAWARKA TRANSFORMATOROWA 62 sprężarki 6 SZLIFIERKI 36 SZLIFIERKI DO BETONU 36 i 45 SZLIFIERKI DO BETONU WOLNOOBROTOWE 37 SZLIFIERKI KĄTOWE ELEKTRYCZNE 19 SZLIFIERKI OSCYLACYJNE 59 ŚWIDER SPALINOWY 63 WALCE DWUBĘBNOWE 25 WALCE JEDNOBĘBNOWE 25 WALCE OKOŁKOWANE 25 WALCE TANDEMOWE 26 WCIĄGARKI 55 WENTYLATOR 51 WENTYLATOR BĘBNOWY 51 WERTYKULATOR 56 WIBRATORY DOCZEPNE 34 WIDŁY DO BOBCATA 31 WIERTARKI ELEKTRYCZNE 9 WIERTNICA DO ŁADOWARKI 31 WIERTNICA KORONKOWA 18 WIEŻE ALUMINIOWE 54 WÓZEK PALETOWY 60 WÓZKI TRANSPORTOWE 26 WYRZYNARKA 59 ZACIERACZKI ELEKTRYCZNE 35 ZACIERACZKI SPALINOWE 35 ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE 22 ZAMIATARKA RĘCZNA 43 ZAMIATARKA SPALINOWA 43 ZAMIATARKA Z SZUFLĄ DO BOBCATA 31 ZBIORNIK DO PRZEWOZU PALIWA 63 ZGRZEWARKA DO RUR 60

6 WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 1.1. sprężarki* SPRĘŻARKA: Kaeser M22/M26, CompAir C20/C25, Atlas Copco XAS 36/ XAS 46, Ingersoll Rand P70 wydajność 2-2,6 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 180,- 221,40 tydzień 5x doba 900,- 1107,00 miesiąc 18x doba 3240,- 3985,20 SPRĘŻARKA: Kaeser M38,Atlas Copco XAS 66/67, Ingersoll Rand P130, Irmair wydajność 3,7-3,8 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 220,- 270,60 tydzień 5x doba 1100,- 1353,00 miesiąc 18x doba 3960,- 4870,80 SPRĘŻARKA: Kaeser M43, Doosan 7/41+, CompAir C42, Atlas Copco XAS 77, Ingersoll Rand 7/41 wydajność 4,0-4,3 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5535,00 SPRĘŻARKA: Keaser M50, Kaeser M56/57,Atlas Copco XAS 96/97 wydajność 5,6-5,7 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 300,- 369,00 tydzień 5x doba 1500,- 1845,00 miesiąc 18x doba 5400,- 6642,00 SPRĘŻARKA: Kaeser M76, CompAir C76, Atlas Copco XAS 125 wydajność 7,5-7,6 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 340,- 418,20 tydzień 5x doba 1700,- 2091,00 miesiąc 18x doba 6120,- 7527,60-6 -

7 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE 1.1. SPRĘŻARKI* SPRĘŻARKA: Atlas Copco XAS 136 wydajność 8,1 m 3 /min, waga 1585 kg, silnik diesel dzień 1x doba 360, tydzień 5x doba 1800,- 2214,00 miesiąc 18x doba 6480,- 7970,40 SPRĘŻARKA: Atlas Copco XAS 137 wydajność 8,1 m 3 /min, waga 1585 kg, silnik diesel dzień 1x doba 420,- 516,60 tydzień 5x doba 2100,- 2583,00 miesiąc 18x doba 7560,- 9298,80 SPRĘŻARKA: Kaeser M100 wydajność 10 m 3 /min, waga 1495 kg, silnik diesel, ciśnienie robocze 7 bar dzień 1x doba 600,- 738,00 tydzień 5x doba 3000,- 3690,00 miesiąc 18x doba 10800, ,00 SPRĘŻARKA: Atlas Copco XAS 186 wydajność 11,3 m 3 /min, waga 1705 kg, silnik diesel, ciśnienie robocze 7 bar dzień 1x doba 600,- 738,00 tydzień 5x doba 3000,- 3690,00 miesiąc 18x doba 10800, ,00 SPRĘŻARKA: CompAir C110-9/C115-12, Kaeser M121, Kaeser M122 wydajność 11,3-11,5 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 670,- 824,10 tydzień 5x doba 3350,- 4120,50 miesiąc 18x doba 12060, ,80-7 -

8 WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 1.1. sprężarki* KOMPRESOR ELEKTRYCZNY wydajność 365 l/min., waga 68 kg, ciśnienie max 10 bar, zaslianie 230 V dzień 1x doba 40,- 49,20 tydzień 5x doba 200,- 246,00 miesiąc 18x doba 720,- 885, KILOFY PNEUMATYCZNE* KILOF PNEUMATYCZNY: Macdonald DM5, Sullair SK5 waga 5 kg, zapotrzebowanie na powietrze 0,7 m 3 /min dzień 1x doba 40,- 49,20 tydzień 5x doba 200,- 246,00 miesiąc 18x doba 720,- 885,60 KILOF PNEUMATYCZNY: Macdonald DM11, Sullair SK 10 waga kg, zapotrzebowanie na powietrze 0,8 m 3 /min dzień 1x doba 50,- 61,50 tydzień 5x doba 250,- 307,50 miesiąc 18x doba 900,- 1107, MŁOTY PNEUMATYCZNE* MŁOT PNEUMATYCZNY: Macdonald 21S/25S/284S, Atlas Copco TEX 23PE waga kg, zapotrzebowanie na powietrze 0,9-1,8 m 3 /min dzień 1x doba 70,- 86,10 tydzień 5x doba 350,- 430,50 miesiąc 18x doba 1260,- 1549,80-8 -

9 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE 1.4. WIERTARKI ELEKTRYCZNE* WIERTARKA ELEKTRYCZNA: Bosch GBH 2, Bosch GBH 3, Makita HR 2010, Makita HR 3000 moc 0-6 J, waga 2,9 kg, SDS +, średnica wiertła 4-30 mm dzień 1x doba 40,- 49,20 tydzień 5x doba 200,- 246,00 miesiąc 18x doba 720,- 885, MŁOTY ELEKTRYCZNE* MŁOT ELEKTRYCZNY: Bosch GBH V, udar 5J, moc 900W, SDS Plus dzień 1x doba 50,- 61,50 tydzień 5x doba 250,- 307,50 miesiąc 18x doba 900,- 1107,00 MŁOTY ELEKTRYCZNE: Makita HM 860 C, Bosch GSH 5, Hitachi H 45MR moc 2-12 J, 230 V, waga 4,9-5,5 kg, SDS Max dzień 1x doba 60,- 73,80 tydzień 5x doba 300,- 369,00 miesiąc 18x doba 1080,- 1328,40 MŁOTY ELEKTRYCZNE: Makita HM 1202 C / HR 5001 C, Bosch GBH 7 / GBH 11 / GSH 11E / GBH 11DE moc J, 230 V, waga 7-10,8 kg, SDS Max dzień 1x doba 80,- 98,40 tydzień 5x doba 400,- 492,00 miesiąc 18x doba 1440,- 1771,20-9 -

10 WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 1.5. MŁOTY ELEKTRYCZNE* MŁOTY ELEKTRYCZNE: Bosch GSH 11 moc J, 230 V, waga 11 kg, SDS Max dzień 1x doba 90,- 110,70 tydzień 5x doba 450,- 553,50 miesiąc 18x doba 1620,- 1992,60 MŁOTY ELEKTRYCZNE: Makita HM 1304, Bosch GSH 27 moc J, 230 V, waga kg dzień 1x doba 110,- 135,30 tydzień 5x doba 550,- 676,50 miesiąc 18x doba 1980,- 2435, MŁOTY HYDRAULICZNE Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM* MŁOT HYDRAULICZNY Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM: JCB waga 24 kg, moc 85 J; agregat: 60 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880,- 3542,40 MŁOT HYDRAULICZNY Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM: Hycon HPP 06 silnik benzynowy, rozruch ręczny; młot-waga 23kg, ciśnienie robocze bar 120, przepływ oleju, l./min. 20 / 30,, waga 54kg dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880,- 3542,

11 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZASILANIE 2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda EA 2200/ EA 3000/ EC 4000 moc 2,2-4 kva, dwa gniazda 230 V,waga kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 70,- 86,10 tydzień 5x doba 350,- 430,50 miesiąc 18x doba 1260,- 1549,80 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Fogo FH 7000, Honda ECT 7000 moc 6,5 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 75 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 100,- 123,00 tydzień 5x doba 500,- 615,00 miesiąc 18x doba 1800,- 2214,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY + SPAWARKA: Honda EP200X, Fogo 7220 moc 4,5 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 90 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656,80 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda EP TE, Fogo FV 10000E moc 10 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 126 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 140,- 172,20 tydzień 5x doba 700,- 861,00 miesiąc 18x doba 2520,- 3099,60 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda TE moc 12 kva, waga 170 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880,- 3542,

12 ZASILANIE 2.1. agregaty PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Pramac S KVA moc 10,3 kva, gniazda SCHUKO i 400 V, silnik diesel, waga 148 kg dzień 1x doba 165,- 202,95 tydzień 5x doba 825,- 1014,75 miesiąc 18x doba 2970,- 3653,10 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda EPS 113TDE moc 11 kva, waga 345 kg, silnik diesel dzień 1x doba 170,- 209,10 tydzień 5x doba 850,- 1045,50 miesiąc 18x doba 3060,- 3763,80 AGREGAT PRĄDOTWÓRZCZY: Atlas Copco QAX 20, Fogo FM 20 RCG, Gesan DPR 20 moc 20 kva, silnik diesel, waga ~1150 kg, 2 gniazda 230 V i 400 V dzień 1x doba 230,- 282,90 tydzień 5x doba 1150,- 1414,50 miesiąc 18x doba 4140,- 5092,20 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Doosan G20 moc 20kVA, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel, waga 999kg dzień 1x doba 230,- 282,90 tydzień 5x doba 1150,- 1414,50 miesiąc 18x doba 4140,- 5092,20 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Gesan DPS 27 moc 27 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1164 kg, silnik diesel perkins wyciszony dzień 1x doba 240,- 295,20 tydzień 5x doba 1200,- 1476,00 miesiąc 18x doba 4320,- 5313,

13 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZASILANIE 2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 30, Himoinsa HYW 35 moc 35 kva, waga 905 kg, gniazda 230 V i 400 V, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 260,- 319,80 tydzień 5x doba 1300,- 1599,00 miesiąc 18x doba 4680,- 5756,40 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 40, Gesan DHR 40, Gesan DZR 40 moc 40 kva, waga 1234kg, gniazda 230 V i 400 V, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 300,- 369,00 tydzień 5x doba 1500,- 1845,00 miesiąc 18x doba 5400,- 6642,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Gesan DPS 45, Himoinsa HYW 45 moc 45 kva, waga kg,dwa gniazda 230 V i 400 V, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 320,- 393,60 tydzień 5x doba 1600,- 1968,00 miesiąc 18x doba 5760,- 7084,80 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Fogo FI 60, Gesan 60KVA, Gesan DPS 65, Himoinsa HFW 60 moc 65 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1502 kg, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 360,- 442,80 tydzień 5x doba 1800,- 2214,00 miesiąc 18x doba 6480,- 7970,40 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Cat Olympian GEP50-7 moc 50 kva gniazda 230v i 400 V, silnik Diesel, waga 1250kg dzień 1x doba 380,- 467,40 tydzień 5x doba 1900,- 2337,00 miesiąc 18x doba 6840,- 8413,

14 ZASILANIE 2.1. agregaty PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Doosan G60, Himoinsa HYW 60 moc 60 kva, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel John Deere, waga 1949kg dzień 1x doba 390,- 479,70 tydzień 5x doba 1950,- 2398,50 miesiąc 18x doba 7020,- 8634,60 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Gesan DPR 100, Himoinsa HFW 100 moc 100 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1639 kg, silnik diesel perkins wyciszony dzień 1x doba 550,- 676,50 tydzień 5x doba 2750,- 3382,50 miesiąc 18x doba 9900, ,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Doosan G100 moc 100 kva, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel John Deere, waga 2130kg dzień 1x doba 580,- 713,40 tydzień 5x doba 2900,- 3567,00 miesiąc 18x doba 10440, ,20 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Ingersoll Rand P110 moc 110 kva, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel John Deere dzień 1x doba 600,- 738,00 tydzień 5x doba 3000,- 3690,00 miesiąc 18x doba 10800, ,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 200, Doosan G200, Gesan DPR 208 moc 208 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 3299 kg, silnik diesel perkins wyciszony dzień 1x doba 820,- 1008,60 tydzień 5x doba 4100,- 5043,00 miesiąc 18x doba 14760, ,

15 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZASILANIE 2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 250 moc 250 kva, gniazda 230V i 400V, silnik diesel perkins, waga 3750kg dzień 1x doba 850,- 1045,50 tydzień 5x doba 4250,- 5227,50 miesiąc 18x doba 15300, ,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Cat Olympian 275 moc 275 kva, gniazda 230V i 400V, silnik diesel perkins, waga 3185kg dzień 1x doba 880,- 1082,40 tydzień 5x doba 4400,- 5412,00 miesiąc 18x doba 15840, , AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NA PODWOZIU: Atlas Copco QAS20 moc 20 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1569 kg, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 260,- 319,80 tydzień 5x doba 1300,- 1599,00 miesiąc 18x doba 4680,- 5756,40 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NA PODWOZIU: Himoinsa HYW 35, Atlas Copco QAS30 moc kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga kg, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 290,- 356,70 tydzień 5x doba 1450,- 1783,50 miesiąc 18x doba 5220,- 6420,

16 ZASILANIE 2.2. agregaty PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NA PODWOZIU: Himoinsa HYW 45 moc 45 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1515 kg, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 360,- 442,80 tydzień 5x doba 1800,- 2214,00 miesiąc 18x doba 6480,- 7970,40 LIMITY MOTOGODZIN PRACY AGREGATÓW moc agregatu limit motogodzin miesięcznie cena netto 1 motogodziny pracy po przekroczeniu limitu cena brutto 1 motogodziny pracy po przekroczeniu limitu 12 kva 180 3,90 4,80 15 kva 220 4,50 5,54 20 kva 220 5,50 6,77 27 kva 260 6,60 8,12 31 kva 260 7,20 8,86 35 kva 260 7,80 9,59 40 kva 260 8,20 10,09 45 kva 260 8,70 10,70 60 kva ,00 14, kva ,50 20, kva ,60 30,26 ZUŻYCIE PALIWA model zużycie l/h przy 75% zużycie l/h przy 100% DPS13 2,7 3,6 DPS20 3,9 6,2 DPS30 6,6 8,4 DPS ,6 DPS ,2 DPS80 15,1 18,7 DPS100 19,8 24,5 DVS150 28,2 34,4 Orientacyjne zużycie paliwa dla wybranych modeli agregatów marki Gesan

17 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH CIĘCIE I PRZEWIERTY 3.1. PIŁY DROGOWE* PIŁA DROGOWA: Cobra 50, Diamant Boart 350, Diamant Boart 450, Sharky 500 średnica tarczy mm, waga kg, silnik benzynowy, głębokość cięcia do 12,5-17 cm dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656,80 PIŁA DROGOWA: Clipper C99, Belle 450 średnica tarczy od 350 mm do 450 mm, waga kg, silnik benzynowy, silnik diesel, silnik elektryczny 400 V, głębokość cięcia do 17 cm dzień 1x doba 130,- 159,90 tydzień 5x doba 650,- 799,50 miesiąc 18x doba 2340,- 2878,20 PIŁA DROGOWA: Belle CFS 600 waga 270 kg, średnica tarczy 600 mm, max. głębokość cięcia 235 mm, silnik diesel dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880,- 3542, PIŁA RĘCZNA DO CIĘCIA BETONU* PIŁA RĘCZNA DO CIĘCIA BETONU: Stihl TS 400/TS 421, Stihl TS 420, Stihl TS 800 średnica tarczy 350 mm, waga 8,9 kg, głębokość cięcia do 12 cm, silnik dwusuwowy dzień 1x doba 100,- 123,00 tydzień 5x doba 500,- 615,00 miesiąc 18x doba 1800,- 2214,

18 CIĘCIE I PRZEWIERTY TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 3.3. WIERTNICA KORONKOWA* WIERTNICA KORONKOWA: Braun, Cedima, Adimex max średnica wiercenia mm, zasilanie 230 V/400 V dzień 1x doba 150,- 184,50 tydzień 5x doba 750,- 922,50 miesiąc 18x doba 2700,- 3321, PIŁY STOŁOWE* PIŁA STOŁOWA: Diamant Boart FS 350 średnica tarczy 350 mm, zasilanie 230 V, chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym dzień 1x doba 70,- 86,10 tydzień 5x doba 350,- 430,50 miesiąc 18x doba 1260,- 1549,80 PIŁA STOŁOWA: Clipper JUMBO 651 średnica tarczy 600 mm, zasilanie 400 V, chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym dzień 1x doba 140,- 172,20 tydzień 5x doba 700,- 861,00 miesiąc 18x doba 2520,- 3099,60 PIŁA STOŁOWA: Cedima CTS375 średnica tarczy 900 mm, zasilanie 400 V, chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5350,

19 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH CIĘCIE I PRZEWIERTY 3.5. SZLIFIERKI KĄTOWE ELEKTRYCZNE SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 115 mm: Bosch średnica tarczy 115 mm, zasilanie 230 V, moc 650 W dzień 1x doba 17,- 20,91 tydzień 5x doba 85,- 104,55 miesiąc 18x doba 306,- 376,38 SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 125 mm: Makita, Bosch średnica tarczy 125 mm, zasilanie 230 V, moc 1500 W dzień 1x doba 18,- 22,14 tydzień 5x doba 90,- 110,70 miesiąc 18x doba 324,- 398,52 SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 230 mm: Bosch, Makita średnica tarczy 230 mm, moc 2300 W dzień 1x doba 25,- 30,75 tydzień 5x doba 125,- 153,75 miesiąc 18x doba 450,- 553, GIĘTARKI DO PRĘTÓW GIĘTARKA RĘCZNA DO PRĘTÓW: Sime ręczna, średnica pręta max 16mm, waga 6kg dzień 1x doba 40,- 49,20 tydzień 5x doba 200,- 246,00 miesiąc 18x doba 720,- 885,

20 CIĘCIE I PRZEWIERTY TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 3.6. GIĘTARKI DO PRĘTÓW GIĘTARKA MECHANICZNA: Zremb G3-40 S, Sime średnica drutu 6 40 mm, zasilanie 400 V dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656, NOŻYCE MECHANICZNE NOŻYCE MECHANICZNE: Zremb NM 4-40, Sime średnica drutu 6 40 mm, zasilanie 400 V dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE: Sima Cel 45 waga 580 kg, średnica drutu mm, zasilanie 400 V dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656,80 NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY: Bosch GSC 160 max. grubość blachy 1,6 mm, waga 1,8 kg, zasilanie 230 V dzień 1x doba 50,- 61,50 tydzień 5x doba 250,- 307,50 miesiąc 18x doba 900,- 1107,

21 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH CIĘCIE I PRZEWIERTY 3.8. BRUZDOWNICE* BRUZDOWNICA: Bosch GNF 20 CA / GNF 35 CA / GNF 65 A głębokość cięcia do 20 mm, szerokość bruzdy 3 23 mm, moc 900 W dzień 1x doba 60,- 73,80 tydzień 5x doba 300,- 369,00 miesiąc 18x doba 1080,- 1328,

22 ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 4.1. SKOCZKI SKOCZEK: Bomag BT 60/65, Wacker BS 60, Dynapac LT 5000, Weber SRV 66,Skoczek Ammann ABS 68, JCB VMR75, BS50-2i/BS600 wymiary stopy x , waga kg dzień 1x doba 100,- 123,00 tydzień 5x doba 500,- 615,00 miesiąc 18x doba 1800,- 2214, ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE ZAGĘSZCZARKA: Belle PCLX 400 szerokość płyty 400mm, siła odśrodkowa 11kN, silnik benzynowy Honda GX 100, waga 64 kg dzień 1x doba 65,- 79,95 tydzień 5x doba 325,- 399,75 miesiąc 18x doba 1170,- 1439,10 ZAGĘSZCZARKA: Belle PC 400 waga 86 kg, szerokość płyty 400 mm, siła odśrodkowa 16,5 kn, silnik benzynowy możliwość zamówienia gumy dzień 1x doba 80,- 98,40 tydzień 5x doba 400,- 738,00 miesiąc 18x doba 1440,- 1771,20 ZAGĘSZCZARKA: Wacker DPU2440/DPU2540H waga kg, szerokość płyty 400 mm, siła odśrodkowa 24 kn, silnik benzynowy dzień 1x doba 100,- 123,00 tydzień 5x doba 500,- 615,00 miesiąc 18x doba 1800,- 2214,

23 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE 4.2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE ZAGĘSZCZARKA: Wacker DPU 2950/DPU 3050H, Bomag BPR 35/60 waga kg, szerokość płyty mm, siła odśrodkowa kn, silnik benzynowy dzień 1x doba 130,- 159,90 tydzień 5x doba 650,- 799,50 miesiąc 18x doba 2340,- 2878,20 ZAGĘSZCZARKA: Bomag BPR 30/38 D waga 230 kg, szerokość płyty 580 mm, siła odśrodkowa 30 kn, silnik benzynowy/diesel dzień 1x doba 140,- 172,20 tydzień 5x doba 700,- 861,00 miesiąc 18x doba 2520,- 3099,60 ZAGĘSZCZARKA: Ammann AVP 3520, Belle RPC 45/60 D waga 300 kg, szerokość płyty 600 mm, siła odśrodkowa kn, silnik diesel dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880, ZAGĘSZCZARKA: Bomag BPR 45/55 waga 335 kg, szerokość płyty 500 mm, siła odśrodkowa 45 kn, silnik benzynowy dzień 1x doba 170,- 209,10 tydzień 5x doba 850,- 1045,50 miesiąc 18x doba 3060,- 3763,80 ZAGĘSZCZARKA: Ammann AVH 5020, Wacker DPU 4045/DPU 5045 waga 400 kg, szerokość płyty 600 mm, siła odśrodkowa 50 kn, silnik diesel dzień 1x doba 180,- 221,40 tydzień 5x doba 900,- 1107,00 miesiąc 18x doba 3240,- 3985,

24 ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 4.2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE ZAGĘSZCZARKA: Bomag BPR 50/52, Wacker DPU 6055/6555H waga kg, szerokość płyty mm, siła odśrodkowa kn, silnik diesel dzień 1x doba 190,- 233,70 tydzień 5x doba 950,- 1168,50 miesiąc 18x doba 3420,- 4206,60 ZAGĘSZCZARKA: Ammann AVH 6020, Atlas Copco LG 500, Belle RPC 520, Bomag 60/65 waga 520 kg, szerokość płyty 600 mm, siła odśrodkowa kn, silnik diesel dzień 1x doba 220,- 270,60 tydzień 5x doba 1100,- 1353,00 miesiąc 18x doba 3960,- 4870,80 ZAGĘSZCZARKA: Weber CR8, Bomag BPR 70/70D waga 587 kg, szerokość płyty 640 mm, siła odśrodkowa 74 kn, silnik diesel dzień 1x doba 230,- 282,90 tydzień 5x doba 1150,- 1414,50 miesiąc 18x doba 4140,- 5092,20 ZAGĘSZCZARKA: Wacker 7060SC, Wacker DPU KG, Bomag BPR 70/60D, Bomag 70/70, JCB waga kg, szerokość płyty mm, siła odśrodkowa kn, silnik diesel dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5535,

25 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE 4.3. WALCE WALEC JEDNOBĘBNOWY GŁADKI: Bomag BW 62H / BW 75 waga 475 kg, szerokość bębna 750 mm, siła odśrodkowa 15 kn, silnik diesel dzień 1x doba 180,- 221,40 tydzień 5x doba 900,- 1107,00 miesiąc 18x doba 3240,- 3985,20 WALEC: Wacker RD 11 waga 1100 kg, szerokość bębnów 900 mm, silnik benzynowy dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5535,00 WALEC DWUBĘBNOWY GŁADKI: Bomag BW 81 waga 1470 kg, szerokość bębnów 800 mm, siła odśrodkowa 15 kn, silnik diesel dzień 1x doba 260,- 319,80 tydzień 5x doba 1300,- 1599,00 miesiąc 18x doba 4680,- 5756,40 WALEC: Wacker RD 15 waga 1500 kg, szerokość bębnów 800 mm, moc silnika 14,6 kw, silnik diesel dzień 1x doba 290,- 356,70 tydzień 5x doba 1450,- 1783,50 miesiąc 18x doba 5220,- 6420,60 WALEC OKOŁKOWANY: Wacker RT 820 waga 1370 kg, szerokość bębnów 1220 mm, siła odśrodkowa 31 kn, silnik diesel dzień 1x doba 320,- 393,60 tydzień 5x doba 1600,- 1968,00 miesiąc 18x doba 5760,- 7084,

26 ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 4.3. WALCE WALEC: JCB VMT 160 waga 1840 kg, szerokość bębnów 800 mm, moc silnika 19 kw, silnik diesel dzień 1x doba 350,- 430,50 tydzień 5x doba 1750,- 2152,50 miesiąc 18x doba 6300,- 7749,00 WALEC TANDEMOWY: Bomag BW 120 AD-3, Cat CB 214 / RD / RD waga 2700 kg, szerokość bębnów 1200 mm, siła odśrodkowa 29 kn, silnik diesel dzień 1x doba 440,- 541,20 tydzień 5x doba 2200,- 2706,00 miesiąc 18x doba 7920,- 9741, WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK TRANSPORTOWY:Thwaites 2000 Manual ładowność 2200 kg, szerokość 170 cm, napęd 4x4, silnik diesel dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5535,00 WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites obrotowy 2000 ładowność 2200 kg, silnik diesel, koleba obrotowa dzień 1x doba 260,- 319,80 tydzień 5x doba 1300,- 1599,00 miesiąc 18x doba 4680,- 5756,

27 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE 4.4. WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 2000 Auto ładowność 2200kg, szerokość 170 cm, napęd 4x4, diesel, skrzynia automatyczna, manualna dzień 1x doba 270,- 332,10 tydzień 5x doba 1350,- 1660,50 miesiąc 18x doba 4860,- 5977,80 WÓZEK TRANSPORTOWY: Barford 3000, Thwaites 4000 ładowność 3000 kg, szerokość 190 cm, napęd 4x4, silnik diesel dzień 1x doba 280,- 344,40 tydzień 5x doba 1400,- 1722,00 miesiąc 18x doba 5040,- 6199,20 WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 3T Manual ładowność 3000kg, szerokość 165cm, napęd 4x4, diesel, skrzynia manualna dzień 1x doba 280,- 344,40 tydzień 5x doba 1400,- 1722,00 miesiąc 18x doba 5040,- 6199,20 WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 3000 ładowność 3000kg, szerokość 195cm, napęd 4x4, silnik diesel, skrzynia manualna dzień 1x doba 280,- 344,40 tydzień 5x doba 1400,- 1722,00 miesiąc 18x doba 5040,- 6199,20 WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 3T Auto ładowność 3000kg, szerokość 170cm, napęd 4x4, diesel, skrzynia automatyczna dzień 1x doba 300,- 369,00 tydzień 5x doba 1500,- 1845,00 miesiąc 18x doba 5400,- 6642,

28 ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 4.5. MINIKOPARKI* MINIKOPARKA: Bobcat X 319/X 320/321K, CAT 801.5, JCB 8114, Komatsu PCR14 waga kg, głębokość kopania 2-2,3 m, silnik diesel dzień 1x doba 300,- 369,00 tydzień 5x doba 1500,- 1845,00 miesiąc 18x doba 5400,- 6642,00 MINIKOPARKA: CAT 801.6, Bobcat 323 waga 1645 kg, głębokość kopania 2,3 m, silnik diesel dzień 1x doba 320,- 393,60 tydzień 5x doba 1600,- 1968,00 miesiąc 18x doba 5760,- 7084,80 MINIKOPARKA: Bobcat E16 waga 1515 kg, max głęb. kopania 2,42 m, silniek diesel, moc 9,9 kw dzień 1x doba 330,- 405,90 tydzień 5x doba 1650,- 2029,50 miesiąc 18x doba 5940,- 7306,20 MINIKOPARKA: Bobcat E26 waga 2565 kg, max głęb. kopania 2,58 m, silnik diesel, moc 15,5 kw dzień 1x doba 480,- 590,40 tydzień 5x doba 2400,- 2952,00 miesiąc 18x doba 8640, ,20 MINIKOPARKA: Bobcat E32 waga 3340 kg, max głęb. kopania 3,10 m, silnik diesel, moc 24,4 kw dzień 1x doba 540,- 664,20 tydzień 5x doba 2700,- 3321,00 miesiąc 18x doba 9720, ,

29 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE 4.6. MINIŁADOWARKI* MINIŁADOWARKA: Bobcat S 130/S 175 waga kg, pojemność łyżki l, wysokość podnoszenia mm, silnik diesel dzień 1x doba 380,- 467,40 tydzień 5x doba 1900,- 2337,00 miesiąc 18x doba 6840,- 8413,20 MINIŁADOWARKA: Bobcat S 185 waga 2821 kg, pojemność łyżki 400 l, wysokość podnoszenia 3002 mm, silnik diesel dzień 1x doba 390,- 479,70 tydzień 5x doba 1950,- 2398,50 miesiąc 18x doba 7020,- 8634,60 MINIŁADOWARKA: Bobcat S 630 E waga 3496 kg, ciężar podnoszenia 989 kg, silnik diesel, moc 55,4 kw, maks. wys. podnoszenia 3073 mm dzień 1x doba 410,- 504,30 tydzień 5x doba 2050,- 2521,50 miesiąc 18x doba 7380,- 9077,40 MINIŁADOWARKA: Bobcat S 250 waga 3549 kg, pojemność łyżki 440 l, wysokość podnoszenia 3272 mm, silnik diesel dzień 1x doba 440,- 541,20 tydzień 5x doba 2200,- 2706,00 miesiąc 18x doba 7920,- 9741,60 MINIŁADOWARKA: Bobcat S 650 E waga 3777 kg, ciężar podnoszenia 1220 kg, silnik diesel, moc 55,4 kw, maks. wys. podnoszenia 3149 mm dzień 1x doba 440,- 541,20 tydzień 5x doba 2200,- 2706,00 miesiąc 18x doba 7920,- 9741,

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2015

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2015 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2015 Wypożyczalnie sprzętu budowlanego Z nami możesz więcej Sza nu je my czas, pie nią dze i sa mo po czu cie klien tów WYNAJEM 25 lat obecności ATUT RENTAL na

Bardziej szczegółowo

Zaufanie Przedstawiamy rzeczywistość taką jaka jest naprawdę, dotrzymujemy obietnic i traktujemy innych z szacunkiem.

Zaufanie Przedstawiamy rzeczywistość taką jaka jest naprawdę, dotrzymujemy obietnic i traktujemy innych z szacunkiem. katalog maszyn 2015 Zaufanie Przedstawiamy rzeczywistość taką jaka jest naprawdę, dotrzymujemy obietnic i traktujemy innych z szacunkiem. Jakość Dokładnie realizujemy powierzone nam zadania, dotrzymujemy

Bardziej szczegółowo

INFOLINIA:

INFOLINIA: INFOLINIA 801 00 73 73 WWW.MOBILSERWIS.COM.PL 2016/2017 KONTAKT INFOLINIA: 801 00 73 73 ODDZIAŁ WARSZAWA al. Józefa Piłsudskiego 123 A 05-260 Marki doradca handlowy: +48 609 941 100 e-mail: warszawa@mobilserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Elektronarzędzia 4. Cięcie i wiercenie betonu 6. Nagrzewnice i osuszacze 7. Prace betoniarskie i zbrojarskie 8

SPIS TREŚCI. Elektronarzędzia 4. Cięcie i wiercenie betonu 6. Nagrzewnice i osuszacze 7. Prace betoniarskie i zbrojarskie 8 SPIS TREŚCI Elektronarzędzia 4 Cięcie i wiercenie betonu 6 Nagrzewnice i osuszacze 7 Prace betoniarskie i zbrojarskie 8 Obróbka podłoża i brukarska 10 Prace ziemne 11 Agregaty i spawarki 13 Sprzęt ogrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH

WYPOŻYCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH WYPOŻYCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH AXOR Sp. z o.o. jest międzynarodową firmą usługowa zajmującą się wynajmem maszyn i sprzętu budowlanego. AXOR Sp. z o.o. obsługuje szeroko rozumiany biznes budowlany w tym

Bardziej szczegółowo

KATALOG MASZYN 2017/18

KATALOG MASZYN 2017/18 KATALOG MASZYN 2017/18 WE TRY HARDER staramy się bardziej Jesteśmy wypożyczalnią sprzętu budowlanego, oferującą profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie wynajmu, sprzedaży i serwisu maszyn

Bardziej szczegółowo

2 Agregat grzewczy spalinowy 30 kw (bez odprowadzenia. 3 Agregat grzewczy spalinowy 44 kw ( bez odprowadzania spalin) Cena : 60 zł

2 Agregat grzewczy spalinowy 30 kw (bez odprowadzenia. 3 Agregat grzewczy spalinowy 44 kw ( bez odprowadzania spalin) Cena : 60 zł 1 Agregat grzewczy elektryczny 9,18 kw - Wydajność - 9-18 kw ; 7350 1590 kcal/h - Napięcie - 400 V - Przepływ powietrza - 1700 m3/h - Waga - 20 kg Cena : 18 zł 2 Agregat grzewczy spalinowy 30 kw (bez odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja Betoniarka poj. 110 L, 230 V poj. 200 L, 400 V 20 30 40 200 Taczki budowlane - - 10 50 Wibrator do betonu ENAR 2800 W, wałek giętki 4 m, 5 m + buława 30 40 50 100 Rusztowanie warszawskie (cena za jedną

Bardziej szczegółowo

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja Betoniarka poj. 110 L, 230 V poj. 200 L, 400 V 20 30 40 200 Taczki budowlane - - 10 50 Wibrator do betonu ENAR 2800 W, wałek giętki 4 m, 5 m + buława 30 40 50 100 Rusztowanie warszawskie (cena za jedną

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYNAJMU MASZYN

KATALOG WYNAJMU MASZYN KATALOG WYNAJMU MASZYN 2016 www.vtechserwis.pl Spis treści s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 Roboty ziemne / Zagęszczanie 1. MINIKOPARKI GĄSIENICOWE 2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE 3. WALCE WIBRACYJNE Transport materiałów 4.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO EURO-TECH, 03-887-Warszawa, ul.swojska 32; tel.696-444-884, 696-444-885

CENNIK. WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO EURO-TECH, 03-887-Warszawa, ul.swojska 32; tel.696-444-884, 696-444-885 CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO EURO-TECH, 03-887-Warszawa, ul.swojska 32; tel.696-444-884, 696-444-885 www.euro-tech.waw.pl wypozyczalnia@euro-tech.waw.pl, tel/fax 22 889-46-19

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH obowiązuje od 01.07.2012 r. A URZĄDZENIA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO..2 B URZĄDZENIA DO ZAGĘSZCZANIA GRUNTU I ASFALTU 4 C URZĄDZENIA DO PRAC BETONIARSKICH

Bardziej szczegółowo

Adres. Firma Usługowo Transportowa GURGUL S.C. ul. Dworcowa 4 41-404 Mysłowice (na terenie zakładu Elpor-Metalpor)

Adres. Firma Usługowo Transportowa GURGUL S.C. ul. Dworcowa 4 41-404 Mysłowice (na terenie zakładu Elpor-Metalpor) 1 Spis tres ci: Nasza lokalizacja... 3 Zasady wynajmu... 4 Agregaty prądotwórcze... 5-7 Sprężarki powietrza... 8-10 Młoty wyburzeniowe... 11-13 Zagęszczarki gruntu... 14-16 Frezarki i szlifierki do betonu...

Bardziej szczegółowo

Adres. GURGUL S.C. Wynajem Maszyn Budowlanych. ul. Dworcowa 4 41-400 Mysłowice (na terenie zakładu Elpor-Metalpor)

Adres. GURGUL S.C. Wynajem Maszyn Budowlanych. ul. Dworcowa 4 41-400 Mysłowice (na terenie zakładu Elpor-Metalpor) 2015 1 Spis tres ci: Nasza lokalizacja... 3 Zasady wynajmu... 4 Agregaty prądotwórcze... 5-7 Sprężarki powietrza... 8-10 Młoty wyburzeniowe... 11-13 Zagęszczarki gruntu... 14-16 Frezarki i szlifierki do

Bardziej szczegółowo

KATALOG CENOWY 2 0 1 0 / 2 0 1 1

KATALOG CENOWY 2 0 1 0 / 2 0 1 1 WYPOŻYCZALNIA KATALOG CENOWY 2 0 1 0 / 2 0 1 1 KPB Materiały Elektryczne Sp. z o.o. 38-400 KROSNO, ul. Pużaka 14 b tel./fax 13 432 20 83 tel. kom. 600 268 465 www.me.kpb.com.pl Ceny podane są w PLN 1 Spalinowa

Bardziej szczegółowo

ela[container] Wynajem i sprzedaż pomieszczeń mobilnych

ela[container] Wynajem i sprzedaż pomieszczeń mobilnych www.trend-maszyny.pl biuro@trend-maszyny.pl 531 805 531 1 ela[container] Wynajem i sprzedaż pomieszczeń mobilnych Nowość! Kontenery ELA-Premium są o ½ metra s z e r s z e. Działamy na terenie Polski i

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 doba. Nazwa i specyfikacja. Cennik wypożyczalni sprzętu budowlanego

Cena netto 1 doba. Nazwa i specyfikacja. Cennik wypożyczalni sprzętu budowlanego 1 Agregat prądotwórczy Moc znamionowa 4 kw ( 5 kva) Rozruch ręczny Rodzaj paliwa benzyna Waga 30 kg Gniazda 3 x 230 V 1 x 400 V 2 Agregat prądotwórczy Moc znamionowa 5,6 kw ( 7,0 kva ) Rozruch ręczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania prac.

Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania prac. 1/2016 Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania prac. Odpowiedni dobór urządzeń i osprzętu Wynajem zapewnia

Bardziej szczegółowo

AGREGATY I GENERATORY agregaty prądotwórcze agregaty jednofazowe agregaty trójfazowe agregaty spawalnicze

AGREGATY I GENERATORY agregaty prądotwórcze agregaty jednofazowe agregaty trójfazowe agregaty spawalnicze SPIS TREŚCI 05 17 25 35 39 49 PRACE ZIEMNE I DROGOWE walce minikoparki ładowarki kołowe młoty hydrauliczne podnośniki teleskopowe podnośniki hydrauliczne podnośniki widłowe wozidła wózki paletowe zagęszczarki

Bardziej szczegółowo

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 Świadczymy usługi w zakresie wynajmu sprzętu do prac na wysokości. Samochód ciężarowy MERCEDES ATEGO z podnośnikiem koszowym WUMAG WT 300 Wymiar skrzyni na samochodzie wewnątrz

Bardziej szczegółowo

W celu usprawnienia planowania wynajmu istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji.

W celu usprawnienia planowania wynajmu istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji. Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania prac., Odpowiedni dobór urządzeń i osprzętu Wynajem zapewnia

Bardziej szczegółowo

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY.

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY. WSTĘP W Cramo nie boimy się wyzwań, bez względu na to jak są wielkie. Jesteśmy zdecydowani podnieść standardy panujące w branży wynajmu i robimy to we współpracy z Wami, naszymi Klientami. W tym wszystkim

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYNAJMU 2014. Ceny ważne od 01.03.2014r. do odwołania

KATALOG WYNAJMU 2014. Ceny ważne od 01.03.2014r. do odwołania KATALOG WYNAJMU 2014 Ceny ważne od 01.03.2014r. do odwołania Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania

Bardziej szczegółowo

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY.

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY. WSTĘP W Cramo nie boimy się wyzwań, bez względu na to jak są wielkie. Jesteśmy zdecydowani podnieść standardy panujące w branży wynajmu i robimy to we współpracy z Wami, naszymi Klientami. W tym wszystkim

Bardziej szczegółowo

CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014 r.

CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014 r. Firma Handlowa GRZESIK ul. Tczewska 12a, 82-200 Malbork (55) 272 23 27, fax: (55) 272 23 27 www.budujznami.pl biuro@budujznami.pl CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia 222 11 98 98. wstęp

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia 222 11 98 98. wstęp wstęp Warto pracować z Cramo Oferujemy: Szeroki wybór sprzętu dla profesjonalistów i elastyczność dostaw Szybki service wraz z ewentualną podmianą maszyny Jasne procedury Dobra cena Ogólnopolski zasięg

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA MASZYN I URZADZEŃ BUDOWLANYCH

WYPOŻYCZALNIA MASZYN I URZADZEŃ BUDOWLANYCH WYPOŻYCZALNIA MASZYN I URZADZEŃ BUDOWLANYCH Słowo wstępne W Firmie Szendera mogą Państwo wypożyczyć maszyny budowlane takie jak: minikoparki, zagęszczarki, stopy wibracyjne, zacieraczki, łaty wibracyjne,

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

Młot udarowy BOSCH GSH 27. Młot udarowy BOSCH GSH 11 E. Młot udarowo-obrotowy BOSCH GBH 11 DE. Młot udarowo-obrotowy BOSCH GBH 7-46 DE

Młot udarowy BOSCH GSH 27. Młot udarowy BOSCH GSH 11 E. Młot udarowo-obrotowy BOSCH GBH 11 DE. Młot udarowo-obrotowy BOSCH GBH 7-46 DE EMMARK Młot udarowy BOSCH GSH 27 Moc nominalna - 1900 W, Moc wyjściowa - 11260 W, Ilość udarów przy mocy nominalnej - 1030 min-1, Energia pojedyńczego uderzenia - 60 J, Ciężar urządzenia - 29 kg, Wymiary

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYNAJMU SPRZĘTU I ELEKTRONARZĘDZI BudserwisJP

CENNIK WYNAJMU SPRZĘTU I ELEKTRONARZĘDZI BudserwisJP netto brutto netto brutto netto brutto GBH 2-24/26, TE-1,2,5,15 30,00 36,90 20,00 24,60 11,00 13,53 200,00 1 Młotowiertarki SDS-Plus GBH-4, TE-25 35 40,00 49,20 30,00 36,90 18,00 22,14 300,00 GSH-5 45,00

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2016 WYBURZANIE, WIERCENIE ZASILANIE CIĘCIE ZAGĘSZCZANIE PRACE BETONIARSKIE PRACE BRUKARSKIE CZYSZCZENIE OGRZEWANIE WYKAŃCZANIE PARKIETÓW

KATALOG 2016 WYBURZANIE, WIERCENIE ZASILANIE CIĘCIE ZAGĘSZCZANIE PRACE BETONIARSKIE PRACE BRUKARSKIE CZYSZCZENIE OGRZEWANIE WYKAŃCZANIE PARKIETÓW TLOG 0 WYBURZNIE, WIERCENIE ZILNIE CIĘCIE ZGĘZCZNIE PRCE BETONIRIE PRCE BRURIE CZYZCZENIE OGRZEWNIE WYŃCZNIE PRIETÓW PRCE N WYOŚCI PRCE OGRODNICZE OŚWIETLE NIE INNE CEORI PRZEDŻ ONTT 0 Nasze atuty Niezawodny,

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO MULTISERWIS 15-671 BIAŁYSTOK, ul.ścianka 10 ( koniec ul. Octowej ) tel 085 7424030, 0600980444, fax 085 7424070

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO MULTISERWIS 15-671 BIAŁYSTOK, ul.ścianka 10 ( koniec ul. Octowej ) tel 085 7424030, 0600980444, fax 085 7424070 CENNIK WYNAJMU WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO MULTISERWIS 15-671 BIAŁYSTOK, ul.ścianka 10 ( koniec ul. Octowej ) tel 085 7424030, 0600980444, fax 085 7424070 Obowiązuje od dn.2008,04,10 Ceny w PLN 1GODZINA

Bardziej szczegółowo

Cramo Cennik 2010 WYPOŻYCZALNIE. BuDOWLANEgO

Cramo Cennik 2010 WYPOŻYCZALNIE. BuDOWLANEgO Cramo Cennik 2010 WYPOŻYCZALNIE sprzętu BuDOWLANEgO Wstęp WYPoŻYCZaLnie SKĄD POCHODZIMY SPrZĘTU I CZEMU SŁUŻYMY BUDoWLaneGo Cramo Podesty ruchome Sp. z o.o. Siedziba główna PL 30-732 Kraków ul. Biskupińska

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI - CENNIK

WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI - CENNIK Zakład Budownictwa Ogólnego "Izol-bud" s.c. Zbigniew Badowski, Mieczysława Badowska 6- Rawa Maz. ul. Katowicka tel/fax 46 8, kom. 61 e-mail: izolbud@izol-bud.com.pl www.izol-bud.com.pl PHILIPS PD70 WYPOŻYCZALNIA

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO

WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO? WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO Naprawy i remonty są codziennością w naszym życiu. Coraz więcej osób, zamiast kupować sprzęt

Bardziej szczegółowo

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o.

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. WIERTARKA: MAKITA DS 4011 Zakres mocowania: Zdolność wiercenia w drewnie do: 750 W 600 obr./min 1,5-13 mm 36 mm 340

Bardziej szczegółowo

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia. wstęp

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia. wstęp katalog Cramo wstęp Warto pracować z Cramo Oferujemy: Szeroki wybór sprzętu dla profesjonalistów i elastyczność dostaw Szybki service wraz z ewentualną podmianą maszyny Jasne procedury Dobra cena Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu. Przedsiębiorstwa EL-IN Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: Sprzęt budowlany strony od 2 do 6

Zestawienie sprzętu. Przedsiębiorstwa EL-IN Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: Sprzęt budowlany strony od 2 do 6 SPIS TREŚCI: Strona: 1 z 16 Sprzęt budowlany strony od 2 do 6 Maszyny i urządzenia do robót ziemnych strony od 7 do 11 Sprzęt samochodowy strony od 12 do 14 Sprzęt kolejowy strony od 15 do 16 EL-IN posiada

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016. Drabina aluminiowa 3 częściowa Wysokość każdej części 4 m 2.000 400 doba: 30. 3 Drabina 5 stopnicowa wysokość 1,3m 200 50 doba: 10

Cennik 2016. Drabina aluminiowa 3 częściowa Wysokość każdej części 4 m 2.000 400 doba: 30. 3 Drabina 5 stopnicowa wysokość 1,3m 200 50 doba: 10 Cennik 2016 D R O B N Y S P R Z Ę T lp. Nazwa/zdjęcie Opis Wartość [zł] 1 Kaucja [zł] Cena za wypożyczenie [zł] Drabina aluminiowa 3 częściowa Wysokość każdej części 4 m 2.000 400 doba: 30 tydzień: 150

Bardziej szczegółowo

Cena za dobę (brutto) Cena za 3 tyg. (15 dni) -30% do 5 godzin (brutto) Cena za 2 tyg. (10 dni) -25% Cena za 1 tydz. (5dni) -20% 1 m-c (20 dni) -35%

Cena za dobę (brutto) Cena za 3 tyg. (15 dni) -30% do 5 godzin (brutto) Cena za 2 tyg. (10 dni) -25% Cena za 1 tydz. (5dni) -20% 1 m-c (20 dni) -35% 20% 25% 30% 1 mc 35% 1. Aerator/Wertykulator spalinowy OLEOMAC 4 1 2 1 5 2. Agregat malarski TITAN/CAMPEL 1 6 3. Agregat prądotwórczy inwektorowy BENZA BZ1500i 75 zł 3 1 1 4. Agregat prądotwórczy jednofazowy

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo -cenowy

Formularz rzeczowo -cenowy Formularz rzeczowo -cenowy Załącznik 4A do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym dla jednostek organizacyjnych Politechniki

Bardziej szczegółowo

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE:

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE: AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC CENA: 5 500,00 PLN NETTO PARAMETRY: MAX. CIŚNIENIE MATERIAŁU: 227 BAR, MAX. ROZMIAR DYSZY: 0,021 MAX. WYDAJNOŚĆ: 1,8 L/MIN 16 KG AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU MASZYN WYPOŻYCZANYCH PRZEZ FIRMĘ PHU PK SERWIS P. Kawałek i P. Magier Sp. j.

UMOWA NAJMU MASZYN WYPOŻYCZANYCH PRZEZ FIRMĘ PHU PK SERWIS P. Kawałek i P. Magier Sp. j. UMOWA NAJMU MASZYN WYPOŻYCZANYCH PRZEZ FIRMĘ PHU PK SERWIS P. Kawałek i P. Magier Sp. j. Wynajmujący, firma PK SERWIS zawiera z Najemcą określonym w protokóle wydania maszyny (WM) stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu

www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu quality through service PIŁY DO ASFALTU I BETONU Piły do asfaltu i betonu www.simasa.pl

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA DOBA KAŻDA KOLEJNA DOBA JEDEN TYDZIEŃ 30 PLN 25 PLN 115 N PIERWSZA DOBA KAŻDA KOLEJNA DOBA JEDEN TYDZIEŃ 99 PLN 75 PLN 370 PLN

PIERWSZA DOBA KAŻDA KOLEJNA DOBA JEDEN TYDZIEŃ 30 PLN 25 PLN 115 N PIERWSZA DOBA KAŻDA KOLEJNA DOBA JEDEN TYDZIEŃ 99 PLN 75 PLN 370 PLN CENNIK WYPOŻYCZALNI [AGREGAT MALARSKI] Dzięki któremu łatwo i szybko pomalujesz różne powierzchnie. - Moc 650 W - Waga 2,8 kg - Długość przewodu elastycznego 1,5 m 30 PLN 25 PLN 115 N [AGREGAT CIĄGNIKOWY

Bardziej szczegółowo

PROSTE ZASADY WYNAJMU!

PROSTE ZASADY WYNAJMU! OFERUJEMY: szeroki wybór profesjonalnego i łatwego w obsłudze sprzętu pewny i szybki serwis fachowe doradztwo techniczne atrakcyjne ceny i korzystne warunki najmu dowóz wynajmowanego sprzętu do klienta

Bardziej szczegółowo

www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015

www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015 www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015 OFERTA PROMOCYJNA 2015 Cel CP wykracza poza dostarczanie rozwiązań, które wzmocnią Twój biznes. Zapewniamy produkty i usługi, które przygotowujemy dla Ciebie z pasją,

Bardziej szczegółowo

Wynajem urządzeń. Urządzenia dla profesjonalistów, wynajem zamiast zakupu.

Wynajem urządzeń. Urządzenia dla profesjonalistów, wynajem zamiast zakupu. Wynajem urządzeń Urządzenia dla profesjonalistów, wynajem zamiast zakupu. Strona 2 Dr. Josef Walzer, CEO Lorencic Bauservice Szanowni Klienci! Marka Lorencic Bauservice oferuje technikę i serwis dla profesjonalistów.

Bardziej szczegółowo

CENNIK URZĄDZEŃ BELLE 01/ ZAGĘSZCZANIE

CENNIK URZĄDZEŃ BELLE 01/ ZAGĘSZCZANIE CENNIK URZĄDZEŃ BELLE 01/2016 - ZAGĘSZCZANIE Cennik ważny od dnia 4 kwietnia 2016 roku WAGA SZEROKOŚĆ PŁYTY SIŁA ODŚRODKOWA SILNIK CENA DETALICZNA BRUTTO PLN ZAGĘSZCZARKI JEDNOKIERUNKOWE PCEL320X 49 kg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

KATALOG - 2016r. (ceny obowiązują od: 01.01. do 31.12.2016r.) WYPOŻYCZALNIA BUDOWLANA BUD-MANN. ul. Wrocławska 120, 63-200 Jarocin. Tel.

KATALOG - 2016r. (ceny obowiązują od: 01.01. do 31.12.2016r.) WYPOŻYCZALNIA BUDOWLANA BUD-MANN. ul. Wrocławska 120, 63-200 Jarocin. Tel. KATALOG - 2016r. (ceny obowiązują od: 00 do 312016r.) WYPOŻYCZALNIA BUDOWLANA BUD-MANN ul. Wrocławska 120, 63-200 Jarocin Tel. 532 755 744 MŁOTY I MŁOTOWIERTARKI (kucie i wiercenie) Lp. Nazwa Waga Ilość

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW

KATALOG PRODUKTÓW KATALOG PRODUKTÓW -2016- Wszystkie prawa zastrzeżone Kraftwele Polska 2016 INFORMACJE: INFORMACJE: Wszelkie dane zawarte w niniejszym katalogu bazują na najświeższych danych dostępnych w momencie oddania

Bardziej szczegółowo

Cena dzień. 4 Betoniarka 170 l 30,00 150,00 540,00 300,00 5 Betoniarka 250 l 30,00 150,00 540,00 300,00

Cena dzień. 4 Betoniarka 170 l 30,00 150,00 540,00 300,00 5 Betoniarka 250 l 30,00 150,00 540,00 300,00 Cennik 2015 Dacavi Construction Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 2 44-336 Jastrzębie Zdrój : 32 469 85 23 : biuro@dacavi.pl : 883 302 423 : www.dacavi.pl Nazwa towaru / usługi AGREGATY I KOMPRESORY 1 Agregat

Bardziej szczegółowo

Sprzêt budowlany KATALOG WYNAJMU 2009/2010

Sprzêt budowlany KATALOG WYNAJMU 2009/2010 Sprzêt budowlany KATALOG WYNAJMU 2009/2010 2 SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI 3 Urzàdzenia do zagæszczania gruntu i asfaltu 7 Walce 8 Zagæszczarki 10 Urzàdzenia do prac ziemnych i transportu materiaùów 13 Minikoparki

Bardziej szczegółowo

Minipakiet 1. Włocławek

Minipakiet 1. Włocławek Minipakiet 1 Lp Inwentarzowy Nazwa mebla / typ 1 M/WŁO/01 Stół warsztatowy 2 M/WŁO/02 Stół warsztatowy 3 M/WŁO/03 Stół warsztatowy 4 M/WŁO/04 Stół warsztatowy 5 M/WŁO/05 Stół warsztatowy 6 M/WŁO/06 Stół

Bardziej szczegółowo

X X 22,76 28 20,33 25 200 ENDOSKOP ŚWIATŁOWODOWY X X 50,41 62 40,65 50 500 FREZARKA DO BETONU 230V lub spalinowa 200mm (Besto,Von Arx)*

X X 22,76 28 20,33 25 200 ENDOSKOP ŚWIATŁOWODOWY X X 50,41 62 40,65 50 500 FREZARKA DO BETONU 230V lub spalinowa 200mm (Besto,Von Arx)* CENNIK WYNAJMU WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO MULTISERWIS 15-671 BIAŁYSTOK, ul.ścianka 10 ( koniec ul. Octowej ) tel 085 7424030, 0600980444, www.multiserwis.bialystok.pl ceny w pln za 1dobę najmu Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wiosenna Promocja 2014 (ceny netto)

Wiosenna Promocja 2014 (ceny netto) Wiosenna Promocja 2014 (ceny netto) Tarcze do metalu Diamondx Diamondix MULTI Cutter Ø125x22,2 10 szt. METAL CUTTER THIN 125x22,2/ 230x22,2 do cięcia, jakość METAL CUTTER 125x22,2/ 230x22,2 do cięcia dużych

Bardziej szczegółowo

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE:

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE: AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC CENA: 5 500,00 PLN NETTO PARAMETRY: MAX. CIŚNIENIE MATERIAŁU: 227 BAR, MAX. ROZMIAR DYSZY: 0,021 MAX. WYDAJNOŚĆ: 1,8 L/MIN 16 KG AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Gam Polska Sp. z o.o. GAM Alquiler S.A. GAM Alquiler S.A. ma ponad sto przedstawicielstw w ró nych krajach

Gam Polska Sp. z o.o. GAM Alquiler S.A. GAM Alquiler S.A. ma ponad sto przedstawicielstw w ró nych krajach Gam Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem hiszpañskiej firmy GAM Alquiler S.A., bêd¹cej liderem bran y rentalowej na Pó³wyspie Iberyjskim. Polska filia przedsiêbiorstwa powsta³a w 2008 roku i od tego

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘTY DO MASZYN BUDOWLANYCH I KOMUNALNYCH FIRMY WEKTOR

OSPRZĘTY DO MASZYN BUDOWLANYCH I KOMUNALNYCH FIRMY WEKTOR OSPRZĘTY DO MASZYN BUDOWLANYCH I KOMUNALNYCH FIRMY WEKTOR WEKTOR. Tel.: (56) 657 03 50, Fax: (56) 648 37 69, mail: wektor@wektortorun.com www.wektortorun.com SPIS PRODUKTÓW 2 1. Szybkowypinacz łyżki ładowarkowej

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

Wykaz pozycji z cenami netto, opisami i zdjęciami

Wykaz pozycji z cenami netto, opisami i zdjęciami Wykaz z cenami netto, opisami i zdjęciami Numer 1 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY firmy PROMAC Moc - 42,3 kva Silnik DEUTZ GSL 42D 2004 16 650,00 zł 2 ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA DO RUR PP i PE Średnica rur - 90 250 mm

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

TEL. +48 666 833 333

TEL. +48 666 833 333 KATALOG WYNAJMU 2009 WWW.GAMPOLSKA.PL TEL. +48 666 833 333 WYPO YCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH Gam Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem hiszpañskiej firmy GAM Alquiler S.A., bêd¹cej liderem bran y rentalowej

Bardziej szczegółowo

Cennik na lekki sprzęt zagęszczający 2013/2014. obowiązujący od: 01.10.2013r.

Cennik na lekki sprzęt zagęszczający 2013/2014. obowiązujący od: 01.10.2013r. Cennik na lekki sprzęt zagęszczający 2013/2014 obowiązujący od: 01.10.2013r. Ubijaki wibracyjne Model BT 60 BT 65 BVT 65 BT 80D Ciężar eksploatacyjny CECE (W) kg 58 68 65 81 Ciężar własny kg 57 67 64 80

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI - CENNIK AKTUALNY OD

WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI - CENNIK AKTUALNY OD Zakład Budownictwa Ogólnego "Izol-bud" s.c. Zbigniew Badowski, Mieczysława Badowska 96-200 Rawa Maz. ul. Katowicka 22 tel/fax 46 814 25 99, kom. 691 200 941 e-mail: izolbud@izol-bud.com.pl www.izol-bud.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI - CENNIK AKTUALNY OD

WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI - CENNIK AKTUALNY OD PHILIPS PD7032 Zakład Budownictwa Ogólnego "Izol-bud" s.c. Zbigniew Badowski, Mieczysława Badowska 96-200 Rawa Maz. ul. Katowicka 22 tel/fax 46 814 25 99, kom. 691 200 941 e-mail: izolbud@izol-bud.com.pl

Bardziej szczegółowo

MASZYNY BUDOWLANE SPRZEDAŻ WYNAJEM SERWIS KATALOG MASZYN. tel.: +48 12 345 21 60-61. www.euro-maszyny.pl

MASZYNY BUDOWLANE SPRZEDAŻ WYNAJEM SERWIS KATALOG MASZYN. tel.: +48 12 345 21 60-61. www.euro-maszyny.pl MASZYNY BUDOWLANE SPRZEDAŻ WYNAJEM SERWIS KATALOG MASZYN tel.: +48 12 345 21 60-61 www.euro-maszyny.pl CAT CASE KOMATSU ZEPPELIN JCB ATLAS FERMEC LIEBHERR i inne BOMAG SPIS TREŚCI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika. URZĄDZENIA AKUMULATOROWE Sugerowana

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika. URZĄDZENIA AKUMULATOROWE Sugerowana Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika URZĄDZENIA AKUMULATOROWE GR 3.6Li 13000191357 Wkrętak akumulatorowy, 3,6V, bateria Li-ion 0,32 walizka 75 99,00

Bardziej szczegółowo

Firma Techbud istniejąca od 1993 r. jest generalnym przedstawicielem w Polsce firm John Deere i Yanmar.

Firma Techbud istniejąca od 1993 r. jest generalnym przedstawicielem w Polsce firm John Deere i Yanmar. O naszej firmie Firma Techbud istniejąca od 1993 r. jest generalnym przedstawicielem w Polsce firm John Deere i Yanmar. Silniki wysokoprężne tych producentów mają zastosowanie w maszynach budowlanych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Tematyka kontroli : rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Tematyka kontroli : rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2015 roku. NK.0811.10.2015 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 27 lipca 2015 roku do 30 lipca 2015 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej.... Tematyka kontroli

Bardziej szczegółowo

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna quality through service Piła stołowa do betonu i kamienia Magnum 900/700 Przeznaczona do ciężkich i intensywnych prac Profesjonalna piła

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

4.04.2011 30.06.2011 Wyposażenie specjalne 4.04-30.06.2011: RM 81 - aktywny środek myjący, zasadowy (ph 12,5) do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi przy usuwaniu zabrudzeń olejowych, tłuszczowych

Bardziej szczegółowo

KC40 KG55. dane techniczne. Max moc kw(ps) 1,47 (2,0) Czterosuwowy, chłodzony powietrzem, OHV silnik benzynowy

KC40 KG55. dane techniczne. Max moc kw(ps) 1,47 (2,0) Czterosuwowy, chłodzony powietrzem, OHV silnik benzynowy Uwaga! Warunkiem kontynuacji gwarancji na urządzenia są regularne kontrole i wymiany oleju silnikowego, filtra oleju oraz filtra powietrza zgodne z zaleceniami gwaranta: - kontrola i uzupełnienie oleju

Bardziej szczegółowo

ZACIERACZKI i MAsZyny szlifujące

ZACIERACZKI i MAsZyny szlifujące ZACIERACZKI i Maszyny szlifujące CT601 to lekka zacieraczka idealna do małych powierzchni i pracy wzdłuż ścian. CT601 2,2>2,9 kw Ø 620 62 >65 kg lub Dane techniczne CT 601 MP CT 601 ME Dołączono Łopatki

Bardziej szczegółowo

ceny w PLN za 1dobę najmu Obowiązuje od dn. 2015-11-02 1godzina do 7 dni powyżej 7 dni KAUCJA RODZAJ SPRZĘTU

ceny w PLN za 1dobę najmu Obowiązuje od dn. 2015-11-02 1godzina do 7 dni powyżej 7 dni KAUCJA RODZAJ SPRZĘTU CENNIK WYNAJMU WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO MULTISERWIS 15-671 BIAŁYSTOK, ul.ścianka 10 ( koniec ul. Octowej ) tel 085 7424030, 0600980444, www.multiserwis.bialystok.pl ceny w PLN za 1dobę najmu Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Przecinarki stolikowe

Przecinarki stolikowe Przecinarki stolikowe Compact Najmniejsza z asortymentu posiadająca głowicę tnącą trzymaną przez jeden wspornik, pozwalającą na przecięcie 500 mm płyty chodnikowej. CGW 2,2kW Ø 350 mm 500 mm 66 kg Dane

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa, solidna i wysoce zwrotna maszyna zaprojektowana do mokrego, jak i suchego cięcia betonu i asfaltu.

Kompaktowa, solidna i wysoce zwrotna maszyna zaprojektowana do mokrego, jak i suchego cięcia betonu i asfaltu. Przecinarki jezdne Kompaktowa, solidna i wysoce zwrotna maszyna zaprojektowana do mokrego, jak i suchego cięcia betonu i asfaltu. C51 6,5 Hp Ø 350 76 kg Źródło mocy Typ silnika HONDA GX200 Moc kw (Hp)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta dnia... a... reprezentowany przez :... zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa nr... zawarta dnia... a... reprezentowany przez :... zwanym dalej Wykonawcą. Umowa nr... zawarta dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek 1 98-240 Szadek reprezentowanym przez: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Magdalenę Frątczak - Maciejewską

Bardziej szczegółowo

Zestawienie docelowego zestawu narzędzi i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Grupy Remontowej GZNK.

Zestawienie docelowego zestawu narzędzi i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Grupy Remontowej GZNK. Gdańsk 26 lutego 2016r. Załącznik nr 1 Zestawienie docelowego zestawu narzędzi i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Grupy Remontowej GZNK. 1. Młot udarowy SDS MAX - 4 szt. x Moc znamionowa

Bardziej szczegółowo

1 Oferta promocyjna 2015

1 Oferta promocyjna 2015 www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015 OFERTA PROMOCYJNA 2015/2016 1 770 PLN 2 100 PLN Młot pneumatyczny CP 0012 K 5,5 406 uchwyt narzędzia 19x50 [HEX mm] 9,5 [l/s] uderzeń 2580 [uderzeń/min] poziom wibracji

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZAJ OD SWOICH SPRZĘT, MASZYNY, NARZĘDZIA CENNIK WYPOŻYCZALNI. Łódz: Gdańsk:

WYPOŻYCZAJ OD SWOICH SPRZĘT, MASZYNY, NARZĘDZIA CENNIK WYPOŻYCZALNI. Łódz: Gdańsk: WYPOŻYCZAJ OD SWOICH SPRZĘT, MASZYNY, NARZĘDZIA CENNIK WYPOŻYCZALNI 2016 Łódz: +48 608 695 052 Gdańsk: +48 882 654 010 Dostawa 24/7 WYPOŻYCZAJ OD SWOICH Zapewniamy dostawę wymaganego sprzętu w ciągu 2

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Z.P.H.U. EXPORT - IMPORT JANUSZ LISICKI Producent maszyn rolniczych i sadowniczych KATALOG MASZYN.

Z.P.H.U. EXPORT - IMPORT JANUSZ LISICKI Producent maszyn rolniczych i sadowniczych KATALOG MASZYN. Z.P.H.U. EXPORT - IMPORT JANUSZ LISICKI Producent maszyn rolniczych i sadowniczych KATALOG MASZYN www.lisickirawa.pl biuro@lisickirawa.pl Kosiarki rotacyjne 1,65m i 1,35 m Glebogryzarka polowa zawieszana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 /2014-10-01/

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 /2014-10-01/ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 /2014-10-01/ W związku z realizacją projektu Zapewnienie przewagi konkurencyjnej firmy FHU Tomasz Murawski poprzez wyposażenie hal garażowych oraz budowę budynku gospodarczego w

Bardziej szczegółowo

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA Umowa - wzór zawarta w dniu...... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Pomorskim Odziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielone Płuca Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, Białystok

Fundacja Zielone Płuca Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, Białystok Zapytanie ofertowe nr 5N/2014/H z dnia 02.12.2014 na wykonanie usługi Nagrody dla uczestników konkursu Dobre praktyki gospodarskie na obszarze Natura 2000 Murawy w Haćkach - urządzenia, narzędzia i sprzęty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU MASZYN. mgr inż. Krzysztofa Kaneckiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Grażyny Nagórskiej

UMOWA NAJMU MASZYN. mgr inż. Krzysztofa Kaneckiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Grażyny Nagórskiej W dniu.. w Jastrowiu pomiędzy: a UMOWA NAJMU MASZYN nr:. Załącznik nr 13 Skarbem Państwa PGLLP Nadleśnictwem Jastrowie z siedzibą przy ul. Roosevelta 8, 64 915 Jastrowie, Te. (0 67) 266 23 61, fax. 266

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Motopompa spalinowa do szlamu MP 34-2 benzyna z rozruchem ręcznym

Motopompa spalinowa do szlamu MP 34-2 benzyna z rozruchem ręcznym Motopompa spalinowa do szlamu MP 34-2 benzyna z rozruchem ręcznym Motopompa spalinowa szlamowa MP 34-2PRAMAC Producent: PRAMAC Model: MP 34-2 Okres gwarancji: 12 miesiące Firma PRAMAC oferuje szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY.

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY. WSTĘP W Cramo nie boimy się wyzwań, bez względu na to jak są wielkie. Jesteśmy zdecydowani podnieść standardy panujące w branży wynajmu i robimy to we współpracy z Wami, naszymi Klientami. W tym wszystkim

Bardziej szczegółowo

Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze Agregaty prądotwórcze Te powody przemawiają za agregatami prądotwórczymi marki Wacker Neuson. Funkcje agregatów prądotwórczych w najmniejszych szczegółach. 1. Pełna energia przy każdym zastosowaniu. Niezawodne

Bardziej szczegółowo

Nożyce elektryczne HT-5853 E Silnik elektryczny 230V, moc pobierania 580W Prędkość obrotów silnika: 1600rpm Długość ostrza: 530mm Średnica cięcia: 16mm Elektryczny hamulec Stalowa konstrukcja Nożyce spalinowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE I N T E R W I E D Z A Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych, Drogowych i Transportowych Rok założenia 1990 KRS 182820, NIP 7541000156 45064 Opole, ul Damrota 10,

Bardziej szczegółowo