WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2014"

Transkrypt

1 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2014

2 Wypożyczalnie sprzętu budowlanego Z nami możesz więcej

3 Sza nu je my czas, pie nią dze i sa mo po czu cie klien tów Je ste śmy za do wo le ni kie dy przy czy nia my się do suk ce su tych, któ rzy ko rzy sta ją z na szych usług. Nie ogra ni cza my się tyl ko do wy naj mu lecz chęt nie do ra dza my jak naj lep sze roz wią za nia sprzę to we prze ka zu jąc do świad cze nie ze bra ne w ciągu 24 lat roz mów z wy ko naw ca mi. Dzię ki sys te ma tycz ne mu od na wia niu par ku ma szy no we go, am bi cji ca łe go ze spo łu i do świad czo nym ser wi san tom ogra ni cza my do mi ni mum prze sto je wy wo ła ne awa ria mi sprzę tu. Za sa dy wy po ży cza nia sprzę tu: - za wie ra my umo wę naj mu, - po bie ra my kau cję, po bie ra my do dat ko wą opła tę za osprzęt: tar cze, ko ron ki dia men to we, szpice, prze ci na ki, wier tła, ka mie nie, łań cu chy, pa pier ścier ny, koń ców ki fre zów, ło pat ki, dysk, itp. Dział han dlo wy Atut Ren tal pro wa dzi sprze daż nie za wod ne go i wy trzy ma łe go sprzę tu spraw dzo ne go w cięż kich wa run kach na szych wy po ży czal ni. Wy kwa li fi ko wa ny ser wis i ma ga zyn nie zbęd nych czę ści za mien nych gwa ran tuje szyb kie usu wa nie ewen tu al nych awa rii. Zapraszamy do skorzystania z naszego dwudziestoczteroletniego doświadczenia. Do na szych głów nych pro duk tów han dlo wych na le żą: mi ni ko par ki, mi ni ła do war ki, wóz ki trans por to we, sprę żar ki po wie trza, agrega ty prą do twór cze, wal ce, za gęsz czar ki, za cie racz ki, śru tow ni ce, fre zar ki, szli fier ki, li stwy wi bra cyj ne, wi bra to ry, pi ły sto li ko we, wiert ni ce, od ku rza cze prze my sło we, elek tro na rzę dzia, na rzę dzia pneu ma tycz ne, na rzę dzia hy drau licz ne i wie le in nych. Pro du cen ci tych ma szyn i urzą dzeń to fir my ta kie jak: BOB CAT, THWA ITES, AU SA, KA ESER, GE SAN, BO MAG, WAC KER, WHI TE MAN, BA RI KELL, TRE MIX, ATLAS COPCO, ARCGEN, BRENDON, PADLEY & VENABLES, CON TEC, SCHWAM BORN, CE DI MA, MA GIC SCRE ED, LI FTON, BEL LE, MAC DO NALD, HON DA, BOSCH, MA KI TA, DOOSAN, HIMOINSA, STIHL i in ne. Dba my o nasz sprzęt i je go użyt kow ni ków

4 SPIS TREŚCI 1. WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE sprężarki KILOFY PNEUMATYCZNE MŁOTY PNEUMATYCZNE WIERTARKI ELEKTRYCZNE MŁOTY ELEKTRYCZNE MŁOTY HYDRAULICZNE Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM ZASILANIE AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU CIĘCIE I PRZEWIERTY PIŁY DROGOWE PIŁY RĘCZNE DO CIĘCIA BETONU WIERTNICA KORONKOWA PIŁY STOŁOWE SZLIFIERKI KĄTOWE ELEKTRYCZNE GIĘTARKI DO PRĘTÓW NOŻYCE MECHANICZNE BRUZDOWNICE ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE SKOCZKI ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE WALCE WÓZKI TRANSPORTOWE MINIKOPARKI MINIŁADOWARKI ŁADOWARKI PRZEGUBOWE PODNOŚNIK TELESKOPOWY AKCESORIA DO BOBCATÓW PRACE BETONIARSKIE BETONIARKI PODPORY PRZETWORNICE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WIBRATORY BUŁAWOWE DO BETONU MECHANICZNE LISTWY WIBRACYJNE PODWÓJNE ZACIERACZKI SZLIFIERKI FREZARKI GROSZKOWNICE RĘCZNE POJEMNIKI DO BETONU POJEMNIK NA GRUZ PRACE BRUKARSKIE CZYSZCZENIE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE MYJKI SZLIFIERKI DO BETONU NAGRZEWNICE I OSUSZANIE POMPY NAGRZEWNICE KLIMATYZATORY WENTYLATORY OSUSZACZE POWIETRZA WYKAŃCZANIE PARKIETÓW CYKLINIARKI POLERKI DO PARKIETÓW PIŁY TARCZOWE DO DREWNA PRACE NA WYSOKOŚCI DRABINY WIEŻE ALUMINIOWE WCIĄGARKI ZSYPY DO GRUZU PRACE OGRODNICZE PIŁY ŁAŃCUCHOWE GLEBOGRYZARKI WERTYKULATORY KOSY SPALINOWE OPRYSKIWACZE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW INNE MASZTY OŚWIETLENIOWE NIWELATORY SZLIFIERKI OSCYLACYJNE WYRZYNARKI ZGRZEWARKI DO RUR PIŁY DO CIĘCIA DREWNA WÓZKI PALETOWE OSADZAK PROCHOWY PALNIK DO PAPY OGRODZENIA TYMCZASOWE PIASKARKA SPAWARKI PODNOŚNIKI ZBIORNIK DO PRZEWOZU PALIWA ŚWIDER SPALINOWY AKCESORIA 64 MAPKI I DANE TELEADRESOWE ODDZIAŁÓW 76

5 INDEKS AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU 15 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE 11 BETONIARKI 33 BRUZDOWNICE 21 BUŁAWA MECHANICZNA NAPĘD ELEKTRYCZNY 34 BUŁAWA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 34 CYKLINIARKI 53 DRABINA ALUMINIOWA 54 FREZARKI ELEKTRYCZNE 37 FREZARKI SPALINOWE 38 GIĘTARKI MECHANICZNE 20 GIĘTARKI RĘCZNE DO PRĘTÓW 19 GILOTYNA RĘCZNA 42 GLEBOGRYZARKI 56 GROSZKOWNICE RĘCZNE 38 KILOFY PNEUMATYCZNE 8 KLESZCZE BRUKARSKIE 42 KLIMATYZATORY 50 KOMPRESOR ELEKTRYCZNY 7 KOSA SPALINOWA 57 KUBEŁ PODSTAWOWY 55 KUBEŁ ZASYPOWY 55 LISTWY PŁYWAJĄCE NAPĘD SPALINOWY 35 LISTWA SPALINOWA 35 ŁADOWARKI KOŁOWE 30 ŁADOWARKI PRZEGUBOWE 30 MASZTY OŚWIETLENIOWE 58 MIESZADŁO DO BETONU 33 MINIKOPARKI 28 MINIŁADOWARKI 29 MŁOT DO MINIŁADOWARKI BOBCAT 32 MŁOTY ELEKTRYCZNE 8 MŁOT HYDRAULICZNY Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM 10 MŁOTY PNEUMATYCZNE 8 MYJKI 44 MYJKI SPALINOWE 44 NAGRZEWNICE 47 NAGRZEWNICE GAZOWO-ELEKTRYCZNE 48 NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE 48 NAGRZEWNICE OLEJOWE 49 NIWELATOR 59 NIWELATOR LASEROWY 59 NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY 20 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW 57 NOŻYCE ELEKTRYCZNE 20 NOŻYCE MECHANICZNE 20 ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE 43 OGRODZENIA TYMCZASOWE 61 OPRYSKIWACZ SPALINOWY 57 OSADZAK PROCHOWY 61 OSUSZACZE POWIETRZA 52 PALNIK DO PAPY 61 PIASKARKA 62 PIŁY DROGOWE 17 PIŁY ELEKTRYCZNE 56 PIŁY ŁAŃCUCHOWE 56 PIŁY RĘCZNE DO CIĘCIA BETONU 17 PIŁY STOLIKOWE 60 PIŁY STOŁOWE 18 PIŁY TARCZOWE DO DREWNA 53 PODPORY 33 PODNOŚNIKI NOŻYCOWE 63 PODNOŚNIK TELESKOPOWY 31 POJEMNIKI DO BETONU 38 POJEMNIKI DO BETONU Z PODESTEM 39 POJEMNIKI DO BETONU Z ZSYPEM BOCZNYM 39 POJEMNIKI NA GRUZ 39 POLERKA DO PARKIETÓW 53 POMPY WIRNIKOWE 46 POMPY WIRNIKOWE SPALINOWE 46 POMPY ZATAPIALNE ELEKTRYCZNE 46 PRZETWORNICE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 34 RUSZTOWANIA 54 SKOCZKI 22 SNAPPY 54 SPAWARKA INWERTOROWA 62 SPAWARKA TRANSFORMATOROWA 62 sprężarki 6 SZLIFIERKI 36 SZLIFIERKI DO BETONU 36 i 45 SZLIFIERKI DO BETONU WOLNOOBROTOWE 37 SZLIFIERKI KĄTOWE ELEKTRYCZNE 19 SZLIFIERKI OSCYLACYJNE 59 ŚWIDER SPALINOWY 63 WALCE DWUBĘBNOWE 25 WALCE JEDNOBĘBNOWE 25 WALCE OKOŁKOWANE 25 WALCE TANDEMOWE 26 WCIĄGARKI 55 WENTYLATOR 51 WENTYLATOR BĘBNOWY 51 WERTYKULATOR 56 WIBRATORY DOCZEPNE 34 WIDŁY DO BOBCATA 31 WIERTARKI ELEKTRYCZNE 9 WIERTNICA DO ŁADOWARKI 31 WIERTNICA KORONKOWA 18 WIEŻE ALUMINIOWE 54 WÓZEK PALETOWY 60 WÓZKI TRANSPORTOWE 26 WYRZYNARKA 59 ZACIERACZKI ELEKTRYCZNE 35 ZACIERACZKI SPALINOWE 35 ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE 22 ZAMIATARKA RĘCZNA 43 ZAMIATARKA SPALINOWA 43 ZAMIATARKA Z SZUFLĄ DO BOBCATA 31 ZBIORNIK DO PRZEWOZU PALIWA 63 ZGRZEWARKA DO RUR 60

6 WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 1.1. sprężarki* SPRĘŻARKA: Kaeser M22/M26, CompAir C20/C25, Atlas Copco XAS 36/ XAS 46, Ingersoll Rand P70 wydajność 2-2,6 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 180,- 221,40 tydzień 5x doba 900,- 1107,00 miesiąc 18x doba 3240,- 3985,20 SPRĘŻARKA: Kaeser M38,Atlas Copco XAS 66/67, Ingersoll Rand P130, Irmair wydajność 3,7-3,8 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 220,- 270,60 tydzień 5x doba 1100,- 1353,00 miesiąc 18x doba 3960,- 4870,80 SPRĘŻARKA: Kaeser M43, Doosan 7/41+, CompAir C42, Atlas Copco XAS 77, Ingersoll Rand 7/41 wydajność 4,0-4,3 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5535,00 SPRĘŻARKA: Keaser M50, Kaeser M56/57,Atlas Copco XAS 96/97 wydajność 5,6-5,7 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 300,- 369,00 tydzień 5x doba 1500,- 1845,00 miesiąc 18x doba 5400,- 6642,00 SPRĘŻARKA: Kaeser M76, CompAir C76, Atlas Copco XAS 125 wydajność 7,5-7,6 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 340,- 418,20 tydzień 5x doba 1700,- 2091,00 miesiąc 18x doba 6120,- 7527,60-6 -

7 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE 1.1. SPRĘŻARKI* SPRĘŻARKA: Atlas Copco XAS 136 wydajność 8,1 m 3 /min, waga 1585 kg, silnik diesel dzień 1x doba 360, tydzień 5x doba 1800,- 2214,00 miesiąc 18x doba 6480,- 7970,40 SPRĘŻARKA: Atlas Copco XAS 137 wydajność 8,1 m 3 /min, waga 1585 kg, silnik diesel dzień 1x doba 420,- 516,60 tydzień 5x doba 2100,- 2583,00 miesiąc 18x doba 7560,- 9298,80 SPRĘŻARKA: Kaeser M100 wydajność 10 m 3 /min, waga 1495 kg, silnik diesel, ciśnienie robocze 7 bar dzień 1x doba 600,- 738,00 tydzień 5x doba 3000,- 3690,00 miesiąc 18x doba 10800, ,00 SPRĘŻARKA: Atlas Copco XAS 186 wydajność 11,3 m 3 /min, waga 1705 kg, silnik diesel, ciśnienie robocze 7 bar dzień 1x doba 600,- 738,00 tydzień 5x doba 3000,- 3690,00 miesiąc 18x doba 10800, ,00 SPRĘŻARKA: CompAir C110-9/C115-12, Kaeser M121, Kaeser M122 wydajność 11,3-11,5 m 3 /min, waga kg, silnik diesel dzień 1x doba 670,- 824,10 tydzień 5x doba 3350,- 4120,50 miesiąc 18x doba 12060, ,80-7 -

8 WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 1.1. sprężarki* KOMPRESOR ELEKTRYCZNY wydajność 365 l/min., waga 68 kg, ciśnienie max 10 bar, zaslianie 230 V dzień 1x doba 40,- 49,20 tydzień 5x doba 200,- 246,00 miesiąc 18x doba 720,- 885, KILOFY PNEUMATYCZNE* KILOF PNEUMATYCZNY: Macdonald DM5, Sullair SK5 waga 5 kg, zapotrzebowanie na powietrze 0,7 m 3 /min dzień 1x doba 40,- 49,20 tydzień 5x doba 200,- 246,00 miesiąc 18x doba 720,- 885,60 KILOF PNEUMATYCZNY: Macdonald DM11, Sullair SK 10 waga kg, zapotrzebowanie na powietrze 0,8 m 3 /min dzień 1x doba 50,- 61,50 tydzień 5x doba 250,- 307,50 miesiąc 18x doba 900,- 1107, MŁOTY PNEUMATYCZNE* MŁOT PNEUMATYCZNY: Macdonald 21S/25S/284S, Atlas Copco TEX 23PE waga kg, zapotrzebowanie na powietrze 0,9-1,8 m 3 /min dzień 1x doba 70,- 86,10 tydzień 5x doba 350,- 430,50 miesiąc 18x doba 1260,- 1549,80-8 -

9 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE 1.4. WIERTARKI ELEKTRYCZNE* WIERTARKA ELEKTRYCZNA: Bosch GBH 2, Bosch GBH 3, Makita HR 2010, Makita HR 3000 moc 0-6 J, waga 2,9 kg, SDS +, średnica wiertła 4-30 mm dzień 1x doba 40,- 49,20 tydzień 5x doba 200,- 246,00 miesiąc 18x doba 720,- 885, MŁOTY ELEKTRYCZNE* MŁOT ELEKTRYCZNY: Bosch GBH V, udar 5J, moc 900W, SDS Plus dzień 1x doba 50,- 61,50 tydzień 5x doba 250,- 307,50 miesiąc 18x doba 900,- 1107,00 MŁOTY ELEKTRYCZNE: Makita HM 860 C, Bosch GSH 5, Hitachi H 45MR moc 2-12 J, 230 V, waga 4,9-5,5 kg, SDS Max dzień 1x doba 60,- 73,80 tydzień 5x doba 300,- 369,00 miesiąc 18x doba 1080,- 1328,40 MŁOTY ELEKTRYCZNE: Makita HM 1202 C / HR 5001 C, Bosch GBH 7 / GBH 11 / GSH 11E / GBH 11DE moc J, 230 V, waga 7-10,8 kg, SDS Max dzień 1x doba 80,- 98,40 tydzień 5x doba 400,- 492,00 miesiąc 18x doba 1440,- 1771,20-9 -

10 WYBURZANIE, KUCIE, WIERCENIE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 1.5. MŁOTY ELEKTRYCZNE* MŁOTY ELEKTRYCZNE: Bosch GSH 11 moc J, 230 V, waga 11 kg, SDS Max dzień 1x doba 90,- 110,70 tydzień 5x doba 450,- 553,50 miesiąc 18x doba 1620,- 1992,60 MŁOTY ELEKTRYCZNE: Makita HM 1304, Bosch GSH 27 moc J, 230 V, waga kg dzień 1x doba 110,- 135,30 tydzień 5x doba 550,- 676,50 miesiąc 18x doba 1980,- 2435, MŁOTY HYDRAULICZNE Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM* MŁOT HYDRAULICZNY Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM: JCB waga 24 kg, moc 85 J; agregat: 60 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880,- 3542,40 MŁOT HYDRAULICZNY Z AGREGATEM HYDRAULICZNYM: Hycon HPP 06 silnik benzynowy, rozruch ręczny; młot-waga 23kg, ciśnienie robocze bar 120, przepływ oleju, l./min. 20 / 30,, waga 54kg dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880,- 3542,

11 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZASILANIE 2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda EA 2200/ EA 3000/ EC 4000 moc 2,2-4 kva, dwa gniazda 230 V,waga kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 70,- 86,10 tydzień 5x doba 350,- 430,50 miesiąc 18x doba 1260,- 1549,80 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Fogo FH 7000, Honda ECT 7000 moc 6,5 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 75 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 100,- 123,00 tydzień 5x doba 500,- 615,00 miesiąc 18x doba 1800,- 2214,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY + SPAWARKA: Honda EP200X, Fogo 7220 moc 4,5 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 90 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656,80 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda EP TE, Fogo FV 10000E moc 10 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 126 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 140,- 172,20 tydzień 5x doba 700,- 861,00 miesiąc 18x doba 2520,- 3099,60 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda TE moc 12 kva, waga 170 kg, silnik benzynowy dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880,- 3542,

12 ZASILANIE 2.1. agregaty PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Pramac S KVA moc 10,3 kva, gniazda SCHUKO i 400 V, silnik diesel, waga 148 kg dzień 1x doba 165,- 202,95 tydzień 5x doba 825,- 1014,75 miesiąc 18x doba 2970,- 3653,10 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Honda EPS 113TDE moc 11 kva, waga 345 kg, silnik diesel dzień 1x doba 170,- 209,10 tydzień 5x doba 850,- 1045,50 miesiąc 18x doba 3060,- 3763,80 AGREGAT PRĄDOTWÓRZCZY: Atlas Copco QAX 20, Fogo FM 20 RCG, Gesan DPR 20 moc 20 kva, silnik diesel, waga ~1150 kg, 2 gniazda 230 V i 400 V dzień 1x doba 230,- 282,90 tydzień 5x doba 1150,- 1414,50 miesiąc 18x doba 4140,- 5092,20 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Doosan G20 moc 20kVA, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel, waga 999kg dzień 1x doba 230,- 282,90 tydzień 5x doba 1150,- 1414,50 miesiąc 18x doba 4140,- 5092,20 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Gesan DPS 27 moc 27 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1164 kg, silnik diesel perkins wyciszony dzień 1x doba 240,- 295,20 tydzień 5x doba 1200,- 1476,00 miesiąc 18x doba 4320,- 5313,

13 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZASILANIE 2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 30, Himoinsa HYW 35 moc 35 kva, waga 905 kg, gniazda 230 V i 400 V, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 260,- 319,80 tydzień 5x doba 1300,- 1599,00 miesiąc 18x doba 4680,- 5756,40 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 40, Gesan DHR 40, Gesan DZR 40 moc 40 kva, waga 1234kg, gniazda 230 V i 400 V, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 300,- 369,00 tydzień 5x doba 1500,- 1845,00 miesiąc 18x doba 5400,- 6642,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Gesan DPS 45, Himoinsa HYW 45 moc 45 kva, waga kg,dwa gniazda 230 V i 400 V, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 320,- 393,60 tydzień 5x doba 1600,- 1968,00 miesiąc 18x doba 5760,- 7084,80 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Fogo FI 60, Gesan 60KVA, Gesan DPS 65, Himoinsa HFW 60 moc 65 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1502 kg, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 360,- 442,80 tydzień 5x doba 1800,- 2214,00 miesiąc 18x doba 6480,- 7970,40 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Cat Olympian GEP50-7 moc 50 kva gniazda 230v i 400 V, silnik Diesel, waga 1250kg dzień 1x doba 380,- 467,40 tydzień 5x doba 1900,- 2337,00 miesiąc 18x doba 6840,- 8413,

14 ZASILANIE 2.1. agregaty PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Doosan G60, Himoinsa HYW 60 moc 60 kva, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel John Deere, waga 1949kg dzień 1x doba 390,- 479,70 tydzień 5x doba 1950,- 2398,50 miesiąc 18x doba 7020,- 8634,60 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Gesan DPR 100, Himoinsa HFW 100 moc 100 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1639 kg, silnik diesel perkins wyciszony dzień 1x doba 550,- 676,50 tydzień 5x doba 2750,- 3382,50 miesiąc 18x doba 9900, ,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Doosan G100 moc 100 kva, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel John Deere, waga 2130kg dzień 1x doba 580,- 713,40 tydzień 5x doba 2900,- 3567,00 miesiąc 18x doba 10440, ,20 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Ingersoll Rand P110 moc 110 kva, gniazda 230V i 400V, silnik Diesel John Deere dzień 1x doba 600,- 738,00 tydzień 5x doba 3000,- 3690,00 miesiąc 18x doba 10800, ,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 200, Doosan G200, Gesan DPR 208 moc 208 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 3299 kg, silnik diesel perkins wyciszony dzień 1x doba 820,- 1008,60 tydzień 5x doba 4100,- 5043,00 miesiąc 18x doba 14760, ,

15 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZASILANIE 2.1. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Atlas Copco QAS 250 moc 250 kva, gniazda 230V i 400V, silnik diesel perkins, waga 3750kg dzień 1x doba 850,- 1045,50 tydzień 5x doba 4250,- 5227,50 miesiąc 18x doba 15300, ,00 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: Cat Olympian 275 moc 275 kva, gniazda 230V i 400V, silnik diesel perkins, waga 3185kg dzień 1x doba 880,- 1082,40 tydzień 5x doba 4400,- 5412,00 miesiąc 18x doba 15840, , AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NA PODWOZIU: Atlas Copco QAS20 moc 20 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1569 kg, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 260,- 319,80 tydzień 5x doba 1300,- 1599,00 miesiąc 18x doba 4680,- 5756,40 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NA PODWOZIU: Himoinsa HYW 35, Atlas Copco QAS30 moc kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga kg, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 290,- 356,70 tydzień 5x doba 1450,- 1783,50 miesiąc 18x doba 5220,- 6420,

16 ZASILANIE 2.2. agregaty PRĄDOTWÓRCZE NA PODWOZIU TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NA PODWOZIU: Himoinsa HYW 45 moc 45 kva, dwa gniazda 230 V i 400 V, waga 1515 kg, silnik diesel wyciszony dzień 1x doba 360,- 442,80 tydzień 5x doba 1800,- 2214,00 miesiąc 18x doba 6480,- 7970,40 LIMITY MOTOGODZIN PRACY AGREGATÓW moc agregatu limit motogodzin miesięcznie cena netto 1 motogodziny pracy po przekroczeniu limitu cena brutto 1 motogodziny pracy po przekroczeniu limitu 12 kva 180 3,90 4,80 15 kva 220 4,50 5,54 20 kva 220 5,50 6,77 27 kva 260 6,60 8,12 31 kva 260 7,20 8,86 35 kva 260 7,80 9,59 40 kva 260 8,20 10,09 45 kva 260 8,70 10,70 60 kva ,00 14, kva ,50 20, kva ,60 30,26 ZUŻYCIE PALIWA model zużycie l/h przy 75% zużycie l/h przy 100% DPS13 2,7 3,6 DPS20 3,9 6,2 DPS30 6,6 8,4 DPS ,6 DPS ,2 DPS80 15,1 18,7 DPS100 19,8 24,5 DVS150 28,2 34,4 Orientacyjne zużycie paliwa dla wybranych modeli agregatów marki Gesan

17 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH CIĘCIE I PRZEWIERTY 3.1. PIŁY DROGOWE* PIŁA DROGOWA: Cobra 50, Diamant Boart 350, Diamant Boart 450, Sharky 500 średnica tarczy mm, waga kg, silnik benzynowy, głębokość cięcia do 12,5-17 cm dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656,80 PIŁA DROGOWA: Clipper C99, Belle 450 średnica tarczy od 350 mm do 450 mm, waga kg, silnik benzynowy, silnik diesel, silnik elektryczny 400 V, głębokość cięcia do 17 cm dzień 1x doba 130,- 159,90 tydzień 5x doba 650,- 799,50 miesiąc 18x doba 2340,- 2878,20 PIŁA DROGOWA: Belle CFS 600 waga 270 kg, średnica tarczy 600 mm, max. głębokość cięcia 235 mm, silnik diesel dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880,- 3542, PIŁA RĘCZNA DO CIĘCIA BETONU* PIŁA RĘCZNA DO CIĘCIA BETONU: Stihl TS 400/TS 421, Stihl TS 420, Stihl TS 800 średnica tarczy 350 mm, waga 8,9 kg, głębokość cięcia do 12 cm, silnik dwusuwowy dzień 1x doba 100,- 123,00 tydzień 5x doba 500,- 615,00 miesiąc 18x doba 1800,- 2214,

18 CIĘCIE I PRZEWIERTY TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 3.3. WIERTNICA KORONKOWA* WIERTNICA KORONKOWA: Braun, Cedima, Adimex max średnica wiercenia mm, zasilanie 230 V/400 V dzień 1x doba 150,- 184,50 tydzień 5x doba 750,- 922,50 miesiąc 18x doba 2700,- 3321, PIŁY STOŁOWE* PIŁA STOŁOWA: Diamant Boart FS 350 średnica tarczy 350 mm, zasilanie 230 V, chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym dzień 1x doba 70,- 86,10 tydzień 5x doba 350,- 430,50 miesiąc 18x doba 1260,- 1549,80 PIŁA STOŁOWA: Clipper JUMBO 651 średnica tarczy 600 mm, zasilanie 400 V, chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym dzień 1x doba 140,- 172,20 tydzień 5x doba 700,- 861,00 miesiąc 18x doba 2520,- 3099,60 PIŁA STOŁOWA: Cedima CTS375 średnica tarczy 900 mm, zasilanie 400 V, chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5350,

19 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH CIĘCIE I PRZEWIERTY 3.5. SZLIFIERKI KĄTOWE ELEKTRYCZNE SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 115 mm: Bosch średnica tarczy 115 mm, zasilanie 230 V, moc 650 W dzień 1x doba 17,- 20,91 tydzień 5x doba 85,- 104,55 miesiąc 18x doba 306,- 376,38 SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 125 mm: Makita, Bosch średnica tarczy 125 mm, zasilanie 230 V, moc 1500 W dzień 1x doba 18,- 22,14 tydzień 5x doba 90,- 110,70 miesiąc 18x doba 324,- 398,52 SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 230 mm: Bosch, Makita średnica tarczy 230 mm, moc 2300 W dzień 1x doba 25,- 30,75 tydzień 5x doba 125,- 153,75 miesiąc 18x doba 450,- 553, GIĘTARKI DO PRĘTÓW GIĘTARKA RĘCZNA DO PRĘTÓW: Sime ręczna, średnica pręta max 16mm, waga 6kg dzień 1x doba 40,- 49,20 tydzień 5x doba 200,- 246,00 miesiąc 18x doba 720,- 885,

20 CIĘCIE I PRZEWIERTY TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 3.6. GIĘTARKI DO PRĘTÓW GIĘTARKA MECHANICZNA: Zremb G3-40 S, Sime średnica drutu 6 40 mm, zasilanie 400 V dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656, NOŻYCE MECHANICZNE NOŻYCE MECHANICZNE: Zremb NM 4-40, Sime średnica drutu 6 40 mm, zasilanie 400 V dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE: Sima Cel 45 waga 580 kg, średnica drutu mm, zasilanie 400 V dzień 1x doba 120,- 147,60 tydzień 5x doba 600,- 738,00 miesiąc 18x doba 2160,- 2656,80 NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY: Bosch GSC 160 max. grubość blachy 1,6 mm, waga 1,8 kg, zasilanie 230 V dzień 1x doba 50,- 61,50 tydzień 5x doba 250,- 307,50 miesiąc 18x doba 900,- 1107,

21 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH CIĘCIE I PRZEWIERTY 3.8. BRUZDOWNICE* BRUZDOWNICA: Bosch GNF 20 CA / GNF 35 CA / GNF 65 A głębokość cięcia do 20 mm, szerokość bruzdy 3 23 mm, moc 900 W dzień 1x doba 60,- 73,80 tydzień 5x doba 300,- 369,00 miesiąc 18x doba 1080,- 1328,

22 ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 4.1. SKOCZKI SKOCZEK: Bomag BT 60/65, Wacker BS 60, Dynapac LT 5000, Weber SRV 66,Skoczek Ammann ABS 68, JCB VMR75, BS50-2i/BS600 wymiary stopy x , waga kg dzień 1x doba 100,- 123,00 tydzień 5x doba 500,- 615,00 miesiąc 18x doba 1800,- 2214, ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE ZAGĘSZCZARKA: Belle PCLX 400 szerokość płyty 400mm, siła odśrodkowa 11kN, silnik benzynowy Honda GX 100, waga 64 kg dzień 1x doba 65,- 79,95 tydzień 5x doba 325,- 399,75 miesiąc 18x doba 1170,- 1439,10 ZAGĘSZCZARKA: Belle PC 400 waga 86 kg, szerokość płyty 400 mm, siła odśrodkowa 16,5 kn, silnik benzynowy możliwość zamówienia gumy dzień 1x doba 80,- 98,40 tydzień 5x doba 400,- 738,00 miesiąc 18x doba 1440,- 1771,20 ZAGĘSZCZARKA: Wacker DPU2440/DPU2540H waga kg, szerokość płyty 400 mm, siła odśrodkowa 24 kn, silnik benzynowy dzień 1x doba 100,- 123,00 tydzień 5x doba 500,- 615,00 miesiąc 18x doba 1800,- 2214,

23 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE 4.2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE ZAGĘSZCZARKA: Wacker DPU 2950/DPU 3050H, Bomag BPR 35/60 waga kg, szerokość płyty mm, siła odśrodkowa kn, silnik benzynowy dzień 1x doba 130,- 159,90 tydzień 5x doba 650,- 799,50 miesiąc 18x doba 2340,- 2878,20 ZAGĘSZCZARKA: Bomag BPR 30/38 D waga 230 kg, szerokość płyty 580 mm, siła odśrodkowa 30 kn, silnik benzynowy/diesel dzień 1x doba 140,- 172,20 tydzień 5x doba 700,- 861,00 miesiąc 18x doba 2520,- 3099,60 ZAGĘSZCZARKA: Ammann AVP 3520, Belle RPC 45/60 D waga 300 kg, szerokość płyty 600 mm, siła odśrodkowa kn, silnik diesel dzień 1x doba 160,- 196,80 tydzień 5x doba 800,- 984,00 miesiąc 18x doba 2880, ZAGĘSZCZARKA: Bomag BPR 45/55 waga 335 kg, szerokość płyty 500 mm, siła odśrodkowa 45 kn, silnik benzynowy dzień 1x doba 170,- 209,10 tydzień 5x doba 850,- 1045,50 miesiąc 18x doba 3060,- 3763,80 ZAGĘSZCZARKA: Ammann AVH 5020, Wacker DPU 4045/DPU 5045 waga 400 kg, szerokość płyty 600 mm, siła odśrodkowa 50 kn, silnik diesel dzień 1x doba 180,- 221,40 tydzień 5x doba 900,- 1107,00 miesiąc 18x doba 3240,- 3985,

24 ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 4.2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE ZAGĘSZCZARKA: Bomag BPR 50/52, Wacker DPU 6055/6555H waga kg, szerokość płyty mm, siła odśrodkowa kn, silnik diesel dzień 1x doba 190,- 233,70 tydzień 5x doba 950,- 1168,50 miesiąc 18x doba 3420,- 4206,60 ZAGĘSZCZARKA: Ammann AVH 6020, Atlas Copco LG 500, Belle RPC 520, Bomag 60/65 waga 520 kg, szerokość płyty 600 mm, siła odśrodkowa kn, silnik diesel dzień 1x doba 220,- 270,60 tydzień 5x doba 1100,- 1353,00 miesiąc 18x doba 3960,- 4870,80 ZAGĘSZCZARKA: Weber CR8, Bomag BPR 70/70D waga 587 kg, szerokość płyty 640 mm, siła odśrodkowa 74 kn, silnik diesel dzień 1x doba 230,- 282,90 tydzień 5x doba 1150,- 1414,50 miesiąc 18x doba 4140,- 5092,20 ZAGĘSZCZARKA: Wacker 7060SC, Wacker DPU KG, Bomag BPR 70/60D, Bomag 70/70, JCB waga kg, szerokość płyty mm, siła odśrodkowa kn, silnik diesel dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5535,

25 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE 4.3. WALCE WALEC JEDNOBĘBNOWY GŁADKI: Bomag BW 62H / BW 75 waga 475 kg, szerokość bębna 750 mm, siła odśrodkowa 15 kn, silnik diesel dzień 1x doba 180,- 221,40 tydzień 5x doba 900,- 1107,00 miesiąc 18x doba 3240,- 3985,20 WALEC: Wacker RD 11 waga 1100 kg, szerokość bębnów 900 mm, silnik benzynowy dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5535,00 WALEC DWUBĘBNOWY GŁADKI: Bomag BW 81 waga 1470 kg, szerokość bębnów 800 mm, siła odśrodkowa 15 kn, silnik diesel dzień 1x doba 260,- 319,80 tydzień 5x doba 1300,- 1599,00 miesiąc 18x doba 4680,- 5756,40 WALEC: Wacker RD 15 waga 1500 kg, szerokość bębnów 800 mm, moc silnika 14,6 kw, silnik diesel dzień 1x doba 290,- 356,70 tydzień 5x doba 1450,- 1783,50 miesiąc 18x doba 5220,- 6420,60 WALEC OKOŁKOWANY: Wacker RT 820 waga 1370 kg, szerokość bębnów 1220 mm, siła odśrodkowa 31 kn, silnik diesel dzień 1x doba 320,- 393,60 tydzień 5x doba 1600,- 1968,00 miesiąc 18x doba 5760,- 7084,

26 ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 4.3. WALCE WALEC: JCB VMT 160 waga 1840 kg, szerokość bębnów 800 mm, moc silnika 19 kw, silnik diesel dzień 1x doba 350,- 430,50 tydzień 5x doba 1750,- 2152,50 miesiąc 18x doba 6300,- 7749,00 WALEC TANDEMOWY: Bomag BW 120 AD-3, Cat CB 214 / RD / RD waga 2700 kg, szerokość bębnów 1200 mm, siła odśrodkowa 29 kn, silnik diesel dzień 1x doba 440,- 541,20 tydzień 5x doba 2200,- 2706,00 miesiąc 18x doba 7920,- 9741, WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK TRANSPORTOWY:Thwaites 2000 Manual ładowność 2200 kg, szerokość 170 cm, napęd 4x4, silnik diesel dzień 1x doba 250,- 307,50 tydzień 5x doba 1250,- 1537,50 miesiąc 18x doba 4500,- 5535,00 WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites obrotowy 2000 ładowność 2200 kg, silnik diesel, koleba obrotowa dzień 1x doba 260,- 319,80 tydzień 5x doba 1300,- 1599,00 miesiąc 18x doba 4680,- 5756,

27 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE 4.4. WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 2000 Auto ładowność 2200kg, szerokość 170 cm, napęd 4x4, diesel, skrzynia automatyczna, manualna dzień 1x doba 270,- 332,10 tydzień 5x doba 1350,- 1660,50 miesiąc 18x doba 4860,- 5977,80 WÓZEK TRANSPORTOWY: Barford 3000, Thwaites 4000 ładowność 3000 kg, szerokość 190 cm, napęd 4x4, silnik diesel dzień 1x doba 280,- 344,40 tydzień 5x doba 1400,- 1722,00 miesiąc 18x doba 5040,- 6199,20 WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 3T Manual ładowność 3000kg, szerokość 165cm, napęd 4x4, diesel, skrzynia manualna dzień 1x doba 280,- 344,40 tydzień 5x doba 1400,- 1722,00 miesiąc 18x doba 5040,- 6199,20 WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 3000 ładowność 3000kg, szerokość 195cm, napęd 4x4, silnik diesel, skrzynia manualna dzień 1x doba 280,- 344,40 tydzień 5x doba 1400,- 1722,00 miesiąc 18x doba 5040,- 6199,20 WÓZEK TRANSPORTOWY: Thwaites 3T Auto ładowność 3000kg, szerokość 170cm, napęd 4x4, diesel, skrzynia automatyczna dzień 1x doba 300,- 369,00 tydzień 5x doba 1500,- 1845,00 miesiąc 18x doba 5400,- 6642,

28 ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE TYDZIEŃ = 5 STAWEK DOBOWYCH 4.5. MINIKOPARKI* MINIKOPARKA: Bobcat X 319/X 320/321K, CAT 801.5, JCB 8114, Komatsu PCR14 waga kg, głębokość kopania 2-2,3 m, silnik diesel dzień 1x doba 300,- 369,00 tydzień 5x doba 1500,- 1845,00 miesiąc 18x doba 5400,- 6642,00 MINIKOPARKA: CAT 801.6, Bobcat 323 waga 1645 kg, głębokość kopania 2,3 m, silnik diesel dzień 1x doba 320,- 393,60 tydzień 5x doba 1600,- 1968,00 miesiąc 18x doba 5760,- 7084,80 MINIKOPARKA: Bobcat E16 waga 1515 kg, max głęb. kopania 2,42 m, silniek diesel, moc 9,9 kw dzień 1x doba 330,- 405,90 tydzień 5x doba 1650,- 2029,50 miesiąc 18x doba 5940,- 7306,20 MINIKOPARKA: Bobcat E26 waga 2565 kg, max głęb. kopania 2,58 m, silnik diesel, moc 15,5 kw dzień 1x doba 480,- 590,40 tydzień 5x doba 2400,- 2952,00 miesiąc 18x doba 8640, ,20 MINIKOPARKA: Bobcat E32 waga 3340 kg, max głęb. kopania 3,10 m, silnik diesel, moc 24,4 kw dzień 1x doba 540,- 664,20 tydzień 5x doba 2700,- 3321,00 miesiąc 18x doba 9720, ,

29 MIESIĄC = 18 STAWEK DOBOWYCH ZAGĘSZCZANIE I PRACE ZIEMNE 4.6. MINIŁADOWARKI* MINIŁADOWARKA: Bobcat S 130/S 175 waga kg, pojemność łyżki l, wysokość podnoszenia mm, silnik diesel dzień 1x doba 380,- 467,40 tydzień 5x doba 1900,- 2337,00 miesiąc 18x doba 6840,- 8413,20 MINIŁADOWARKA: Bobcat S 185 waga 2821 kg, pojemność łyżki 400 l, wysokość podnoszenia 3002 mm, silnik diesel dzień 1x doba 390,- 479,70 tydzień 5x doba 1950,- 2398,50 miesiąc 18x doba 7020,- 8634,60 MINIŁADOWARKA: Bobcat S 630 E waga 3496 kg, ciężar podnoszenia 989 kg, silnik diesel, moc 55,4 kw, maks. wys. podnoszenia 3073 mm dzień 1x doba 410,- 504,30 tydzień 5x doba 2050,- 2521,50 miesiąc 18x doba 7380,- 9077,40 MINIŁADOWARKA: Bobcat S 250 waga 3549 kg, pojemność łyżki 440 l, wysokość podnoszenia 3272 mm, silnik diesel dzień 1x doba 440,- 541,20 tydzień 5x doba 2200,- 2706,00 miesiąc 18x doba 7920,- 9741,60 MINIŁADOWARKA: Bobcat S 650 E waga 3777 kg, ciężar podnoszenia 1220 kg, silnik diesel, moc 55,4 kw, maks. wys. podnoszenia 3149 mm dzień 1x doba 440,- 541,20 tydzień 5x doba 2200,- 2706,00 miesiąc 18x doba 7920,- 9741,

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia. wstęp

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia. wstęp katalog Cramo wstęp Warto pracować z Cramo Oferujemy: Szeroki wybór sprzętu dla profesjonalistów i elastyczność dostaw Szybki service wraz z ewentualną podmianą maszyny Jasne procedury Dobra cena Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl CENNIK 2013/1 www.sarpol.pl BOBCAT Minikoparka Bobcat E16 Podnośnik teleskopowy Bobcat TL470 Minikoparka Bobcat E16 to maszyna w zakresie wagowym 1-2 T. Maszyna oferowana jest z rozsuwanym podwoziem. Po

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów leasingu

Ogólne warunki umów leasingu Ogólne warunki umów leasingu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy leasingu z Volkswagen Leasing GmbH działającą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dedykowane posiadaczom kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa

Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa GK.271.WR.4.2015 Sułoszowa, dnia 22.05.2015 r. WÓJT GMINY w Sułoszowej ZAPRASZA do złożenia

Bardziej szczegółowo

Ceny detaliczne dostępne na www.promapolska.pl oraz u Partnerów Handlowych. MASZYNY I NARZĘDZIA 2015

Ceny detaliczne dostępne na www.promapolska.pl oraz u Partnerów Handlowych. MASZYNY I NARZĘDZIA 2015 Ceny detaliczne dostępne na www.promapolska.pl oraz u Partnerów Handlowych. MASZYNY I NARZĘDZIA 2015 Proma Polska sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą maszyn i narzędzi przeznaczonych dla szerokiego kręgu

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo