ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf"

Transkrypt

1 Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta, prezes Mahle i w³odarz Krotoszyna. s. 14 Mistrzostwa w stuncie W dniach czerwca najlepsi motocykliœci z Polski rywalizowali przy krytej p³ywalni Wodnik w Krotoszynie. Widowiskowe zawody œci¹gnê³y t³umy mieszkañców. W tym terminie odby³ siê tak e zlot motocyklowy. s. 21 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1001) 1 lipca 2014 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) Wygraj paliwo i mycie auta! szczegó³y na s. 2 ŒMIERTELNE POTR CENIE ROWERZYSTKI 71-letnia rowerzystka potr¹cona przez samochód na drodze w Brzozie zmar- ³a w szpitalu. Mieszkanka Krotoszyna wyje d a³a z drogi podporz¹dkowanej na g³ówn¹. Policja i prokuratura prowadz¹ œledztwo, by wyjaœniæ kto i dlaczego zawini³ w tym zdarzeniu. 2 Ska³ów Niebezpieczne drogi Mieszkañcy Ska³owa zapomnieli ju z ulg¹ o dziurach i wybojach na trasie do Goœciejewa. Teraz narzekaj¹ na s³abo widoczny znak ust¹p pierwszeñstwa. Skrzy owanie dwóch dróg jest bardzo niebezpieczne. 3 KoŸmin Ocenili zarz¹d spó³dzielni Cz³onkowie Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w KoŸminie Wlkp. 17 czerwca udzielili jej zarz¹dowi absolutorium. Wielu z cz³onków spó³dzielni nie szczêdzi³o s³ów krytyki zarz¹dowi. 5 Sulmierzyce Nowa szefowa muzeum Burmistrz Piotr Kaszkowiak powo³a³ na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego El bietê Krenz. Zrobi³ to bez og³aszania konkursu na to stanowisko. Poprzednia dyrektor muzeum zrezygnowa³a z pracy. 9 Roszki Sp³on¹³ budynek 27 czerwca w Roszkach ogieñ strawi³ budynek gospodarczy. Akcja gaœnicza trwa³a 2 godziny. Uczestniczyli w niej stra acy z Krotoszyna, Biadek i Roszek. Nikomu nic siê nie sta³o. Przyczynê po aru bada policja. 4 Dziœ piszemy tak e o: Benicach Kaniewie Konarzewie Nowej Wsi Ró opolu Wronowie Zduny Rekreacyjny Baszków Przy szkole podstawowej powsta³ plac zabaw, zagospodarowano zielony teren, zbudowano altanki rekreacyjne. Dyrektorka podstawówki, Beata Antczak ma ju kolejne plany dotycz¹ce rozbudowy terenu. 8 S.PA ASZ Kobieta zosta³a potr¹cona na tym skrzy owaniu. Ci¹gniêta przez auto zatrzyma³a siê ok. 50 metrów dalej po przeciwnej stronie na poboczu drogi Kobylin Zrzutka na sumokê Dziêki inicjatywie radnych gminy Sebastian Alcer, zawodnik UKS Samson, bêdzie móg³ wyjechaæ na mistrzostwa œwiata w sumo, które odbêd¹ siê na Tajwanie. 8 Krotoszyn Pokryli stratê szpitala Powiat da³ 845 tys. z³ na pokrycie straty szpitala w Krotoszynie. Dyr. Pawe³ Jakubek t³umaczy ujemny wynik niekorzystnymi dzia³aniami ze strony NFZ. 2 R E K L A M A

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. Stowarzyszenie LGD Okno Po³udniowej Wielkopolski og³osi³o konkurs fotograficzny pn. Pejza e przez Okno dawniej i dziœ. Na konkurs mo na zg³aszaæ wspó³czesne oraz historyczne zdjêcia obiektów architektonicznych znajduj¹cych siê na terenie gmin nale ¹cych do LGD. Termin przyjmowania prac 31 sierpnia. STOP. KoŸmin. Stowarzyszenie LGD Wielkopolska z wyobraÿni¹ og³osi- ³a nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oœ 4 LE- ADER. Wnioski mo na sk³adaæ mo na w siedzibie LGD do 15 lipca. STOP. Krotoszyn. 4-6 lipca, korty tenisowe ul. Ogrodowskiego, XIV Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym w grach pojedynczych o Puchar Starosty Krotoszyñskiego. Organizator Krotoszyñskie Towarzystwo Tenisowe. STOP. Krotoszyn. 5 lipca, godz , siedziba PRO-AGRO, uroczystoœæ z okazji 15. rocznicy za³o enia Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej w Krotoszynie. STOP. Krotoszyn. 5 lipca, godz , stacja PKP, przejazd zabytkowym poci¹giem Zefir do Kalisza i z powrotem. Cena wycieczki 29 z³. Godz , przejazd zabytkowym poci¹giem Biskupianin do Krobi i z powrotem. Cena wycieczki 19 z³ (w jedn¹ stronê) i 29 z³ (w obie strony). Organizator: Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (www.turkol.pl). STOP. Zmar³a po potr¹ceniu 71-letnia rowerzystka potr¹cona na drodze w Brzozie zmar³a w szpitalu. Do tragicznego w skutkach wypadku dosz³o 26 czerwca o godz Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ krotoszyñskiej policji, jad¹ca rowerem 71-letnia mieszkanka Krotoszyna wyje d aj¹c z drogi podporz¹dkowanej zosta³a potr¹cona przez samochód marki rover, który prowadzi³a 47-letnia krotoszynianka. Ranna rowerzystka zosta³a przetransportowana do szpitala powiatowego przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie. Niestety, podczas reanimacji zmar³a mówi Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy komendy powiatowej policji. Samochód jecha³ od strony Rozdra ewa, a rowerzystka wyje d a³a z ulicy w œrodku wsi (od strony krzy- a). Auto z rowerzystk¹ zatrzyma³o Do tragedii dosz³o na tym skrzy owaniu siê ok. 50 metrów dalej, po przeciwnej stronie, na poboczu drogi, przy prywatnej posesji. Poszkodowana trafi³a do szpitalnego oddzia³u ratunkowego w stanie silnego wstrz¹su. Po urazie wielonarz¹dowym. To by³y liczne, ciê kie obra enia cia³a t³umaczy Pawe³ Jakubek, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Dosz³o do zatrzymania akcji serca, a reanimacja nie przynios³a skutku. Œledztwo w sprawie szczegó³owych okolicznoœci wypadku prowadzi prokuratura. Zostanie powo³any bieg³y z zakresu ruchu drogowego mówi Piotr Szczepaniak. Sebastian Poœpiech Szpital dosta³ pieni¹dze 27 czerwca radni powiatowi zwiêkszyli o 845 tys. z³ dotacjê dla szpitala w Krotoszynie. Dofinansowanie jest konieczne, bo Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ma stratê. Ubieg³y rok dla SPZOZ w Krotoszynie zakoñczy³ siê strat¹ w wysokoœci 2 mln 955 tys. z³. Po odliczeniu kosztów amortyzacji (2 mln 109 tys. z³), brakuj¹ca kwota to prawie 846 tys. z³. Nigdy dotychczas nie mieliœmy problemu z utrzymanie p³ynnoœci finansowej pokreœli³ dyr. Pawe³ Jakubek. Analiza sytuacji finansowej SPZOZ omawiano by³ na posiedzeniach obu komisji rady powiatu przed sesj¹. Wartoœæ zakontraktowanych dla szpitala na ten rok us³ug medycznych w porównaniu z 2013 r. jest ni sza o 1 mln 70 tys. z³., co oznacza, e na leczenie pacjentów wp³ynie mniej pieniêdzy. Problem polega tak e na zasadach kontraktowania procedur medycznych, w których NFZ wymaga, by z góry zaplanowano liczbê zabiegów i przyjêæ pacjentów. Tymczasem praktyka pokazuje, e takie planowanie jest chybione, poniewa nie mo na dok³adnie przewidzieæ, ilu chorych w danym czasie trafi do szpitala. Krotoszyñska lecznica nie otrzyma- ³a tak e od NFZ 2 mln z³ za nadwykonania z roku ubieg³ego. Najwiêcej takich procedur zrealizowano dla pacjentów oddzia³u intensywnej terapii. Ich wartoœæ to 943 tys. z³. Radni zgodzili siê na przeznaczenie bud etowych pieniêdzy na pokrycie ubieg³orocznej straty zak³adu. Skarbnik powiatu Andrzej Jerzak, oznajmi³, e to kwota, która mia³a zostaæ wydana na planowany zakup nowego tomografu komputerowego (312 tys. 862 z³) oraz na III etap modernizacji szpitala (558 tys. 850 z³). W konsekwencji zmniejszona zostanie kwota na rozbudowê i doposa enie szpitala z 2 mln 81 tys. z³ do 1 mln 522 tys. z³. Pieni¹dze na modernizacjê zostan¹ przeniesione na rok Zdaniem Andrzeja Jerzaka obecn¹ sytuacjê nale y uznaæ za niebezpieczn¹. Jeœli w przysz³oœci nie uda siê doprowadziæ do zwiêkszenia kontaktu z NFZ i odzyskania pieniêdzy za nadwykonania, mo e siê okazaæ, i powiat bêdzie zmuszony dok³adaæ kolejne kwoty na szpital. Byæ mo e trzeba bêdzie zastanowiæ siê albo nad zmniejszeniem kontraktowanych procedur, albo wybraæ jak¹œ jedn¹ specjalizacjê medyczn¹ i tylko j¹ realizowaæ w szpitalu powiedzia³ skarbnik. Tego typu decyzje mog¹ doprowadziæ do zawê enia dostêpnoœci do œwiadczeñ medycznych, co by³oby niekorzystne dla mieszkañców powiatu stwierdzi³ starosta Leszek Kulka. Jaka wiêc bêdzie przysz³oœæ krotoszyñskiego szpitala? S³awek Pa³asz Wygraj w konkursie......darmowe tankowanie paliwa za 50 z³ na stacji Intermarche w Krotoszynie oraz mycie samochodu w firmie Nascar. Ka da osoba, która odbierze z redakcji Rzeczy nasz¹ now¹ naklejkê i przyklei j¹ na tylnej szybie swojego samochodu, bêdzie mia³a szansê na wygran¹. Szczêœliwego w³aœciciela tego auta zapraszamy w najbli szy pi¹tek po odbiór kuponu. (red.) W CZYM RZECZ? Wpods³uchach, które politykom na razie tylko partii rz¹dz¹cej zafundowa³ jakiœ bli ej nieznany przeciwnik. A tak- e w tzw. dziennikarskiej tajemnicy, która nakazuje nam, wydawcom, chroniæ nazwiska informatorów, atak- e autorów artyku³ów, jeœli pos³uguj¹ siê pseudonimami. Rzecz Krotoszyñska nie jest redakcj¹ zbyt ryzykanck¹, skoro w ci¹gu 24 lat tylko kilka razy znalaz³a siê na sali s¹dowej. To wskaÿnik nader skromny, nie ma siê czym chwaliæ. Najd³u sza sprawa toczy³a siê bodaj 3 lata, a by³o to w pierwszej kadencji wolnego samorz¹du, gdy pe³ni³em funkcjê red. naczelnego. Autor artyku³u napisa³ wówczas, i jeden z radnych, krewki pan M., u ywa w trakcie sesji i komisji napastliwego i niewybrednego jêzyka. Pan M. oczywiœcie poczu³ siê dotkniêty. Sprawa mia³a charakter karny i w zwi¹zku z moj¹ odmow¹ ujawnienia autora, to ja zosta³em oskar ony. Nazwiska do samego koñca nie poda³em. Myœlê, e waga owej sprawy jest œmieszna w porównaniu z t¹, któr¹ wzi¹³ na siebie tygodnik Wprost. Zarówno sam fakt nagrywania polityków, jak i póÿniej ujawnienia nagrañ to przemyœlany atak na polski rz¹d i pañstwo. I ws³uchuj¹c siê w g³osy prawników, jako pisz¹cy, rozumiem, e s¹ jednak pewne granice nienaruszalnoœci dziennikarskiej tajemnicy. Samo pods³uchiwanie jest bowiem procederem przestêpczym, apoza tym mamy do czynienia z destrukcj¹ o charakterze systemowym, której skali ani koñca nie znamy. Chcia³bym przy tym zwróciæ uwagê, e afera taœmowa pojawi³a siê w okresie naszej batalii o niezale n¹ Ukrainê, jakiej nie podj¹³ w takim zakresie aden kraj w Europie. A tak e w okresie konfrontacji z Rosj¹, od której wyj¹tkowo silnie jesteœmy uzale nieni energetycznie. Destabilizacja teraz, to szaleñstwo i mo e ów zamach stanu z ok³adki Wprostu. Nie zmienia to faktu, e politycy, którzy z³amali prawo, powinni odejœæ i byæ os¹dzeni. Jêzyk ich rozmów jest niedopuszczalny, ale znaj¹c inne afery pods³uchowe na œwiecie i pamiêtaj¹c, jak wys³awiali siê Pi³sudski czy Churchil, by³bym ostro niejszy. Odwo³uj¹c siê do felietonu Romy Hyszko zbie ¹cego wydania Rzeczy (s. 22), chcia³bym przypomnieæ, e Joachim Brudziñski (PiS) polityków PO publicznie nazywa: popaprañcami, a Adam Hofman (PiS) mówi otrupie Tuska p³yn¹cego Wis³¹. Trudno mi uwierzyæ, e ludzie tej formacji w rozmowach kameralnych wys³awiaj¹ siê lepiej ni ci, których nagrano. Janusz Urbaniak Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 27 czerwca na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Krotoszyn, Raszkowska 5,44 z³ 5,49 z³ 5,28 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,47 z³ 5,67 z³ 5,37 z³ 2,41 z³ Milicz, Poprzeczna 5,49 z³ 5,56 z³ 5,29 z³ 2,29 z³ Krotoszyn, Zamkowy Folwark 5,49 z³ 5,29 z³ 2,39 z³ Benice, Okrê na 5,44 z³ 5,28 z³ REKLAMA

3 Ska³ów Radny i jednoczeœnie so³tys Goœciejewa, Henryk Staniewski, podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej KoŸmina zg³osi³, e mieszkañcy obu wsi zauwa yli zagro enie na ska³owskim skrzy owaniu drogi z KoŸmina do Mokronosa przez Psie Pole oraz drogi Sprawy Niebezpieczne skrzy owanie Niedawno zakoñczono remont drogi Goœciejew-Ska³ów. Choæ mieszkañcy zapomnieli ju o dziurach i wybojach na tej trasie, pojawi³ siê kolejny problem. Krzysztof Jelinowski (dyr. PZD) Ze wzglêdu na skrzy owanie w terenie zabudowanym kierowcy powinni przestrzegaæ ograniczenia prêdkoœci. ze Ska³owa do Wrotkowa. Po remoncie trasy Goœciejew-Ska³ów ruch na tym odcinku siê wzmóg³, a tymczasem znak ust¹p pierwszeñstwa w Ska³owie jest ma³o widoczny stwierdzi³ H. Staniewski. Jad¹cy w kierunku Wrotkowa czêsto przecinaj¹ skrzy owanie z du ¹ prêdkoœci¹ i robi siê bardzo niebezpiecznie. Dosz³o ju na tym odcinku do niewielkiej kolizji, a jeden z samochodów zatrzyma³ siê ok. 20 m za skrzy owaniem, na placu. Musimy zareagowaæ, zanim wydarzy siê tam jakaœ tragedia apelowa³ radny. Na trasie z Goœciejewa znak ust¹p pierwszeñstwa stoi tu przy skrzy owaniu. Kierowcy, korzystaj¹c z równej nawierzchni i dodatkowo jad¹c z górki, zauwa aj¹ znak dopiero w ostatniej chwili, wiêc ³atwo o kolizjê. Radni stwierdzili, e zasadne by³oby ustawienie na skrzy owaniu znaku stop lub powtórzenie znaku ust¹p pierwszeñstwa odpowiednio wczeœniej, aby kierowcy mogli wczeœniej zareagowaæ i zwolniæ. Burmistrz Maciej Bratborski obieca³ zaj¹æ siê t¹ spraw¹. Mieszkañcy widz¹ tu zagro enie Teren ze wspomnianym skrzy owaniem jest zabudowany, wiêc kierowcy powinni przestrzegaæ ograniczenia prêdkoœci. Jeœli jednak wp³ynie stosowny wniosek do powiatowej komisji zarz¹dzania ruchem drogowym, z pewnoœci¹ zostanie rozpatrzony mówi dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg w Krotoszynie, Krzysztof Jelinowski. (lt) Komu sprzedawaæ karnety ze zni k¹? Dofinansowanie karnetów na basen dla dzieci i m³odzie y szkolnej wymaga zdaniem radnego Krzysztofa Manisty, zmian. Twierdzi on, e pomagaæ nale y najbardziej potrzebuj¹cym, a nie wszystkim chêtnym. W ramach akcji Bezpieczne wakacje gmina Krotoszyn dok³ada siê do karnetów. Jeden na 10 wejœæ kosztuje 40 z³. My dop³acamy 25 z³, uczeñ musi wydaæ pozosta³e 15 z³ t³umaczy zasadê dotacji wejœciówek na p³ywalniê skarbnik Grzegorz Galicki. Szko³y podstawowe i gimnazja z terenu miasta i gminy Krotoszyn zg³osi³y zapotrzebowanie na sumê 34 tys. 425 z³. To o ponad 10 tys. z³ wiêcej ni w zesz³ym roku. Zdaniem radnego Krzysztofa Manisty ten system zni ek jest niew³aœciwy, o czym powiedzia³ podczas posiedzenia wspólnego komisji Rady Miejskiej 17 czerwca. Bo ka dy mo e siê zg³osiæ i otrzyma pomoc argumentuje rajca. W zwi¹zku z tym uwa a, e nale y od przysz³ego roku udoskonaliæ sposób wydawania karnetów ze zni k¹. Jak to zrobiæ? Poprzez pedagogów szkolnych, œwietlice œrodowiskowe i socjoterapetyczne i oœrodek pomocy spo³ecznej. Nie rozdawajmy wszystkim jak popadnie zaznacza. Krzysztof Manista (radny krotoszyñski) 3 Udoskonalmy system wydawania karnetów. Nie rozdawajmy wszystkim jak popadnie! Skarbnik Galicki zauwa y³, e zmiana mo e zostaæ wprowadzona jeszcze w tym roku. Mo na wszystkie wnioski o dofinansowanie karnetów skierowaæ do weryfikacji przez instytucje pomocy spo³ecznej twierdzi. W wyniku dyskusji komisje spo- ³eczna i gospodarcza przeg³osowa³y wniosek Krzysztofa Manisty o tym, by decyzja o przyznaniu karnetu ze zni k¹ by³a podejmowana przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo- ³ecznej we wspó³pracy ze œwietlicami, do których uczêszczaj¹ dzieci z rodzin potrzebuj¹cych. Sebastian Poœpiech R E K L A M A

4 4 Aktualnoœci Roszki Sp³on¹³ ca³y budynek 27 czerwca o godzinie zg³oszono po ar budynku gospodarczego przy ul. Raszkowskiej w Roszkach. Ogieñ doszczêtnie zniszczy³ obiekt. G.GOLIÑSKI P³omienie objê³y ca³y budynek, w którym znajdowa³y siê kartonowe opakowania. Na szczêœcie wewn¹trz ani w pobli u nie by³o ludzi, wiêc nikt nie zosta³ poszkodowany. Stra acy podali wodê z dwóch linii gaœniczych, t³umi¹c ogieñ, a nastêpnie rozebrali nadpalone drewniane elementy konstrukcyjne dachu oraz œciany w celu dogaszenia po aru. Ca³y budynek zosta³ sprawdzony kamer¹ termowizyjn¹. Przyczynê po aru ustali policyjne dochodzenie poinformowa³ bryg. Tomasz Niciejewski, rzecznik Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie. Akcja ratunkowa, w której uczestniczyli stra acy z jednostek ochotniczych (Biadki, Krotoszyn, Roszki) oraz ciê ki samochód gaœniczy z jednostki ratowniczo-gaœniczej stra y pañstwowej z Krotoszyna, trwa³a Sk³ad z kartonami p³on¹³ b³yskawicznie 7-latek potr¹cony przy szkole Do potr¹cenia dosz³o na tej ulicy dwie godziny. Niestety, budynek bêd¹cy prywatn¹ w³asnoœci¹ jednego z gospodarzy zamieni³ siê w rumowisko. (popi) 27 czerwca o godz na przejœciu dla pieszych na ul. 23 Stycznia w Krotoszynie 7-letnie dziecko zosta³o potr¹cone przez samochód osobowy. Wstêpnie ustalono, e gdy ch³opiec wszed³ na przejœcie dla pieszych, uderzy³ w niego daewoo tico. Krotoszynianin kieruj¹cy pojazdem by³ trzeÿwy. Nie przyj¹³ mandatu karnego, wiêc policja przes³a³a materia³y dotycz¹ce zdarzenia do s¹du. 7-latek trafi³ na szpitalny oddzia³ ratunkowy. Po udzieleniu pomocy dziecko zosta³o wypisane do domu mówi Pawe³ Jakubek, dyrektor szpitala. Ch³opiec mia³ otart¹ i st³uczon¹ rêkê. (popi) Wspólny plebiscyt Wybierz najlepszego dzielnicowego Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie oraz komisja bezpieczeñstwa i porz¹dku, dzia³aj¹ca przy starostwie, organizuj¹ wraz z nasz¹ redakcj¹ plebiscyt na najlepszego dzielnicowego pow. krotoszyñskiego. Dzielnicowy z regu³y œwietnie zna swoj¹ dzielnicê, jej mieszkañców i ich problemy. Czy wiesz, kto jest twoim policjantem pierwszego kontaktu? Czy masz do niego zaufanie? Je eli pomóg³ Ci kiedykolwiek w rozwi¹zaniu Twojego problemu, doradzi³ czy ewentualnie skierowa³ do osób, które mog³y udzieliæ specjalistycznej pomocy zag³osuj! To czwarta edycja konkursu na najlepszego dzielnicowego. Aby wzi¹æ w nim udzia³, wystarczy wype³niæ kupon, który drukujemy poni ej, a potem dostarczyæ go do redakcji lub wrzuciæ do skrzynki poza godzinami jej otwarcia (ul. Sienkiewicza 2a). Oczywiœcie, mo na równie zanieœæ wype³niony kupon do Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie lub posterunku w swojej gminie. Spoœród g³osuj¹cych zostanie wylosowana osoba, która otrzyma pami¹tkowy upominek. Na opublikowanej obok liœcie znajdziecie wszystkich policjantów dzielnicowych pracuj¹cych na terenie powiatu krotoszyñskiego. (popi) Dzielnicowi Krotoszyn st. sier. Patryk Cepa (Dzielnica nr 1) asp. Artur Jankowski (Dz. nr 2) sier. Jan Kolanowski (Dz. nr 3) sier. szt. Paulina Potarzycka (Dz. nr 4) st. sier. Robert Werner (Dz. nr 5) asp. Tomasz Zieleziñski (Dz. nr 6) sier. sztab. Damian Szczêsny (Dz. nr 7) sier. sztab. G. Czerwonka (Dz. nr 8) st. asp. Rafa³ Matyba (Dz. nr 9) Dzielnicowi KoŸmin Wlkp. st. asp. Wojciech Ku³aga (Dz. nr 1) asp. Krzysztof Grzemski (Dz. nr 2) sier. sztab. Micha³ Ciszak (Dz. nr 3) m³. asp. Dawid Klarzyñski (Dz. nr 4) Dzielnicowy Rozdra ew asp. Dariusz Robakowski Dzielnicowi Kobylin st. asp. Tomasz Lesiñski (Dz. nr 1) asp. Micha³ Skupin (Dz. nr 2) Dzielnicowi Zduny st. asp. Dariusz Konrady (Dz. nr 1) asp. Mariusz Borowczyk (Dz. nr 2) Dzielnicowy Sulmierzyce sier. sztab. Piotr KoŸma Autem w latarniê na Kobierskiej 2 lata temu konkurs wygra³ Jaros³aw Kozupa (z lewej) 26 czerwca rano nasz Czytelnik przekaza³ redakcji informacjê, e jedna z latarñ na ul. Kobierskiej w Krotoszynie jest uszkodzona, a na parkingu przed budynkiem dawnego laboratorium badaj¹cego mleko stoi rozbity samochód osobowy. Udaliœmy siê na miejsce zdarzenia i wezwaliœmy patrol policyjny. Okaza³o siê, e poprzedniego dnia 3 S.PA ASZ Wygiêta konstrukcja lampa S.PA ASZ Uszkodzony lewy ty³ samochodu o godz mieszkanka pow. krotoszyñskiego, wycofuj¹c swojego forda mondeo z parkingu, z impetem uderzy³a w latarniê. Znacznie uszkodzi³a tyln¹ czêœæ pojazdu i s³up. Prowadz¹ca forda by³a trzeÿwa. Policja, która przyby³a w nocy na miejsce zdarzenia, ukara³a j¹ mandatem w wysokoœci 250 z³. O uszkodzeniu latarni powiadomi³a s³u by energetyczne. (mal)

5 P.W.P ÓCIENNICZAK M.MENZFELD-CZUBAK Sprawy Wronecka odchodzi Ewelina Wronecka, przewodnicz¹ca rady osiedla nr 6 w Krotoszynie, po egna³a siê z krotoszyñskim samorz¹dem. W lipcu wyje d a na sta³e za granicê. Burmistrz Krotoszyna drugi w kraju Burmistrz Julian Jokœ zaj¹³ drugie miejsce w kraju w grupie w³odarzy gmin miejsko-wiejskich. Ranking og³osi³ Dziennik Gazeta Prawna. Julian Jokœ otrzyma³ na sesji dyplom i kwiaty 26 czerwca na sesji Rady Miejskiej najm³odsza szefowa rady osiedlowej zabra³a g³os. W krótkim wyst¹pieniu powiedzia³a: Chcia³am siê po egnaæ, poniewa wyprowadzam siê z Krotoszyna. Dziêkujê serdecznie za wieloletni¹ wspó³pracê i podejmowanie wspólnych inicjatyw, a pañstwu yczê w nadchodz¹cych wyborach samych sukcesów. Obyœcie podejmowali s³uszne decyzje dla dobra Krotoszyna. Za te s³owa otrzyma³a brawa od zebranych. Przeprowadza siê do Belgii. Wyje d amy ju za dwa tygodnie zdradzi³a w rozmowie z Rzecz¹. Jak zapewni³a, bêdzie pracowa³a zawodowo i spo³ecznie. Nie chcê mówiæ o szczegó³ach, ale na pewno bêdê aktywna stwierdzi³a dodaj¹c, e najpierw musi nauczyæ siê jêz. niderlandzkiego. Ewelina Wronecka ma 37 lat. Przewodnicz¹c¹ rady osiedla B³onie zosta- ³a siedem i pó³ roku temu. By³am wówczas najm³odsz¹ przewodnicz¹c¹ przypomina. Jej kadencja koñczy siê w marcu 2015 r. Od po³owy lipca jej obowi¹zki przejmie dotychczasowy zastêpca przewodnicz¹cego Rados³aw Korzecki. (popi) Ewelina Wronecka by³a szefow¹ rady osiedla nr 6 od 2007 r. Redakcja gazety po raz drugi rozes³a- ³a proœbê o wype³nienie ankiet do wszystkich samorz¹dów w Polsce. W tym roku oceniano burmistrzów, wójtów i prezydentów na kilka miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. Pod uwagê brano to, czy w³odarze gmin s³uchaj¹ g³osu mieszkañców i utrzymuj¹ z nimi kontakt. Premiowano strony na profilach spo³ecznoœciowych, jak np. Facebook, oraz odpowiadanie na pytania zadawane drog¹ internetow¹ lub prowadzenie smsowego systemu ostrzegania przed zagro eniami czy powiadamiania tak¹ drog¹ o imprezach. Punkty mo na by- ³o zdobyæ tak e za dba³oœæ o niepe³nosprawnych, np. poprzez dostêpnoœæ t³umacza jêzyka migowego do obs³ugi osób nies³ysz¹cych. Punktowano równie aktywnoœæ burmistrzów poza terenem gminy, czyli udzia³ w pracach organizacji samorz¹dowych. Jednym z wa nych tematów ankiety by³a umiejêtnoœæ pozyskiwania funduszy z zewn¹trz na wsparcie gminnych inwestycji. Uroczyste podsumowanie wyników ankiety Dziennika Gazeta Prawna odby³o siê 24 czerwca w Warszawie. Spotkanie nosi³o tytu³ Per³y Samorz¹du. Burmistrz Julian Jokœ nie móg³ odebraæ dyplomu osobiœcie. Zrobi³ to w zastêpstwie naczelnik wydzia³u promocji Urzêdu Miejskiego, Jacek Kêpa. 26 czerwca, podczas sesji miejskiej, przekaza³ dyplom Joksiowi. To nasz sukces zbiorowy, naszej wspólne pracy w samorz¹dzie powiedzia³ burmistrz do radnych i urzêdników zebranych w sali sesyjnej. Drugie miejsce w Polsce w tej kategorii bardzo cieszy na koniec mojej pracy zawodowej podsumowa³. Podczas sesji w³odarz gminy Krotoszyn odebra³ tak e dyplom Centrum Edukacji Obywatelskiej, przyznany w dowód uznania za zaanga owanie w rozwój oœwiaty i wspieranie szkó³. (popi) S.PA ASZ Walne w spó³dzielni mieszkaniowej w KoŸminie Mimo zastrze eñ zarz¹d dosta³ absolutorium Mieszkañcy koÿmiñskiego os. Tysi¹clecia mimo wielu zastrze eñ udzielili absolutorium zarz¹dowi Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej. 17 czerwca na walnym zebraniu cz³onków spó³dzielni obecnych by³o 78 mieszkañców tego koÿmiñskiego osiedla. Prezes spó³dzielni, Karol Kieliba, otrzyma³ 60 g³osów za. Mniej dostali spo³eczni cz³onkowie zarz¹du: Witos³aw Garsztka 53 g³osy oraz Jacek Iwañski 55 g³osów. G³osowano tajnie. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnoœciowa administruje 17 budynkami wielorodzinnymi w KoŸminie i Rozdra ewie. Zajmuje ogó³em 4,28 ha w tej pierwszej miejscowoœci, gdzie znajduje siê 531 lokali mieszkalnych, oraz 0,22 ha w tej drugiej (18 mieszkañ). Podstawowym celem jej dzia³alnoœci jest zaspokojenie mieszkaniowych oczekiwañ cz³onków i ich rodzin. Od kilku lat spó³dzielnia prowadzi szerok¹ inwestycjê polegaj¹c¹ na docieplaniu budynków. Mieszkañcy osiedla podczas walnego zg³osili wiele problemów i mieli mnóstwo pytañ do zarz¹dców, jednak mimo wszystko udzielili im absolutorium. Najwiêcej kontrowersji wzbudzi³ W³odarz Kobylina z absolutorium 23 czerwca burmistrz Kobylina Bernard Jasiñski jednog³oœnie otrzyma³ absolutorium za wykonanie bud etu w 2013 r. L.TRAWIÑSKA Mieszkañcy os. Tysi¹clecia mieli wiele pytañ do zarz¹dców budynków fakt, e w ostatnim roku podjêto uchwa³ê wbrew woli mieszkañców. Mimo e g³osowaliœmy za tym, aby wy- ³¹czyæ suszarnie z mo liwoœci wynajmu na pomieszczenia gospodarcze, nie zosta³o to uwzglêdnione. To oznacza³o, e przedsiêbiorcy mogli wynaj¹æ nasze suszarnie, ale na szczêœcie nikt siê nie zg³osi³. Jak mo na zgodziæ siê na wynajmowani tych pomieszczeñ? A gdzie mielibyœmy suszyæ pranie zim¹? pyta- ³a poirytowana jedna z mieszkanek. Podczas zebrania w wyniku krytyki Wszyscy radni g³osowali za udzieleniem absolutorium W ubieg³ym roku dokonano 22 zmian w bud ecie gminy. 10 razy decyzjê o takich zmianach podejmowa³a rada, 12 razy korekty bud etu wprowadzane by³y na mocy zarz¹dzeñ burmistrza. Dochody zrealizowane zosta³y w kwocie 24 mln 131 tys. 227 z³ (104,65 proc. planu). Na skutek obni- enia podatków w ubieg³ym roku przychody pomniejszone zosta³y o 1 mln 582 tys. 731 z³. Ubieg³oroczne wydatki gminy Kobylin to kwota 21 mln 862 tys. 911 z³, co stanowi³o 93,63 proc. zaplanowanej sumy. Najwiêcej pieniêdzy poch³onê³o utrzymanie szkó³ i przedszkoli. Kosztowa³o to 9 mln 969 tys. 902 z³. Wiêkszoœæ pieniêdzy na ten cel pochodzi³a oczywiœcie z subwencji oœwiatowej. Gmina do³o y³a jednak na funkcjonowanie oœwiaty 1 mln 211 tys. 847 z³. Na inwestycje przeznaczono w ubieg³ym roku 3 mln 120 tys. z³. Najwa niejsze z nich to budowa ul. Wa³owej i Koœcielnej w Kobylinie, monta oœwietlenia przy drogach gminnych, remont Domu Stra aka Bud et 2013 r. 5 i na wniosek mieszkañców podjêto odpowiedni¹ uchwa³ê i uniemo liwiono wynajem tych pomieszczeñ. Cz³onkowie spó³dzielni mieli te zastrze enia i pytania do sposobu przygotowania sprawozdañ finansowych. Chcieli np., aby w dokumentach, w funduszu remontowym, by³y wyszczególnione wszystkie prace wraz z cen¹. Prezes Kieliba obieca³, e w kolejnym sprawozdaniu ksiêgowy wyodrêbni poszczególne wydatki. Liliana Trawiñska dochody 24 mln 131 tys. 227 z³ wydatki 21 mln 862 tys. 911 z³ zad³u enie 1 mln 914 tys. 286 z³ inwestycje 3 mln 120 tys. 510 z³ w Kuklinowie oraz renowacja wie y zegarowej w Kobylinie, a tak e remonty œwietlic w Rojewie i Nepomucenowie. (mal)

6 6 Sprawy Wiekowa lipa zostanie wyciêta Na nic siê zda³a desperacka obrona ponad 200-letniego drzewa z lasów smoszewskich przez radnego Andrzeja Pospiecha z Chwaliszewa. Lipa drobnolistna zosta³a pozbawiona statusu pomnika przyrody. Teraz prawdopodobnie zostanie wyciêta. Kilka miesiêcy temu na sesji Rady Miejskiej mówiono, e coœ trzeba zrobiæ z drzewem, bo zagra a bezpieczeñstwu u ytkowników drogi, przy której roœnie. Tak orzekli fachowcy z Nadleœnictwa Krotoszyn, bo drzewo jest zmursza³e, a w pniu na wysokoœci 2 m jest znaczny ubytek. W tym miejscu drzewo rozga³êzia siê na trzy du e konary. Jeden jest przechylony w kierunku jezdni. Sprawa ponownie trafi³a pod obrady Rady Miejskiej, bo aby wycinka dosz³a do skutku, lipa musi byæ pozbawiona przez radnych statusu pomnika przyrody. Chwaliszewski radny Andrzej Pospiech stan¹³ w obronie drzewa. Stwierdzi³: Ile innych drzew roœnie bezpoœrednio przy drogach?! Takim sposobem musielibyœmy wszystkie powycinaæ! Swym wyst¹pieniem przekona³ innych radnych. Nadleœnictwu zalecono przeprowadzenie prac pielêgnacyjnych. W³aœciciel starej lipy wykona³ ekspertyzê. Drzewo przeœwietlono falami dÿwiêkowymi na poziomie 70 cm i 150 cm od ziemi. Wysz³o, e jest w œrodku ca³kowicie spróchnia³e stwierdzi³ 17 czerwca na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Micha³ Kurek, szef wydzia³u gospodarki komunalnej w Urzêdzie Miejskim. Rozwi¹zania s¹ dwa. Jedno to zniesienie statusu pomnika przyrody z powodu utraty wartoœci przyrodniczej. Mo na te œci¹æ drzewo do wysokoœci 210 cm i z³o yæ konary obok oraz ogrodziæ, robi¹c tabliczkê informacyjn¹ wskaza³ na drug¹ mo - liwoœæ Micha³ Kurek. Na to radny S³awomir Augustyniak zapyta³: Jak to bêdzie wygl¹daæ? Radna Urszula Olejnik do³o y³a swoj¹ opiniê: Jeœli coœ siê rozlatuje, to nie reanimujmy tego na si³ê. Mamy robiæ monument z posk³adanego spróchnia³ego drzewa? Nie oœmieszajmy siê! Andrzej Pospiech by³ niewzruszony: PojedŸcie i sami zobaczcie, w jakim stanie jest to wielkie drzewo. Liœcie s¹ zielone. A jak wyci¹æ, to przy samej ziemi, uprz¹tn¹æ i nic nie zostawiæ, eby nikomu nie przeszkadza³o. Po co ogl¹daæ jakieœ próchno? To tak jakby ogl¹daæ pad³ego kota! Decyzja komisji by- ³a taka, aby pozbawiæ lipê z lasów smoszewskich statusu pomnika przyrody. Na sesji 26 czerwca zmieniono projekt uchwa³y. Pierwotny sugerowa³ prace pielêgnacyjne, drugi dotyczy³ pozbawienia statusu pomnika przyrody. Radny Pospiech znowu zacz¹³ siê upieraæ, e drzewo nie powinno zostaæ zlikwidowane. Ono nie jest martwe, nie ma Kobylin Protestuj¹ przeciw kopalni 25 czerwca podczas sesji rady miejskiej kobyliñscy radni przyjêli oœwiadczenie popieraj¹ce stanowisko samorz¹dów Gostynia i Krobi, które sprzeciwiaj¹ siê wpisaniu do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z³ó wêgla brunatnego na ich terenie. W gminie Kobylin z³o a maj¹ siêgaæ kolic agiewnik i Zalesia Wielkiego. Wpisanie pok³adów wêgla brunatnego do ogólnopolskiego planu o znaczeniu strategicznym zapali zielone œwiat³o do tworzenia na tym obszarze kopalni odkrywkowych, co zdaniem radnych mo- Wszyscy radni byli za oœwiadczeniem P.W.P ÓCIENNICZAK Radny Andrzej Pospiech desperacko broni³ 200-letniego drzewa ani jednej suchej ga³êzi! zaznaczy³. Zagro enie dla ludzi wynika z tego, e ci¹ ¹ mu te trzy ciê kie konary powiedzia³. Zaproponowa³ obciêcie dwóch z nich i pozostawienie drzewa o wysokoœci 3,5 m. Wtedy nikomu nie bêdzie zagra a³o oznajmi³. Radny Miros³aw Gañko popar³ Pospiecha. Zróbmy wszystko, by zabezpieczyæ drzewo i je ocaliæ. W g³osowaniu nad uchwa³¹ 14 radnych opowiedzia³o siê za wykreœleniem lipy z rejestru pomników, 3 rajców by³o przeciw, a 4 wstrzyma³o siê od g³osu. Oznacza to, e Nadleœnictwo Krotoszyn prawdopodobnie w nied³ugim czasie wytnie lipê. Sebastian Poœpiech e doprowadziæ do degradacji œrodowiska oraz zrujnowaæ rolnictwo. Radni w swoim oœwiadczeniu ostrzegaj¹, e ewentualne wydobywanie wêgla spotka siê z gwa³townymi protestami spo- ³ecznymi. Jak stwierdzi³ radny Piotr Chlebowski w trakcie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady, które mia³o miejsce na dzieñ przed sesj¹, gdyby na terenie oœciennych powiatów powsta³a kopalnia odkrywkowa, wówczas do granicz¹cych z gmin¹ Kobylin okolic D³oni zwo ono by wykopan¹ ziemiê. Wystêpowanie z³ó wêgla brunatnego w wielu miejscach naszego kraju, w tym na terenie Wielkopolski, jest niepodwa alnym i powszechnie znanym faktem. Wielkopolskê cechuje bardzo wysoka towarowoœæ rolnictwa, wysoka klasa gleb oraz niespotykana na innych obszarach kultura rolna. Ochrona gleb i gospodarki rolnej, realizowana konsekwentnie od wielu lat przez mieszkañców Wielkopolski, jest zatem w naszej ocenie dzia³aniem priorytetowym, wymagaj¹cym systemowego rozwi¹zania i maj¹cym pierwszeñstwo przed innymi formami zagospodarowania przestrzennego naszego regionu. To w³aœnie czynniki rolnicze decyduj¹ o wyj¹tkowym znaczeniu obszarów powiatów: rawickiego, gostyñskiego, krotoszyñskiego, koœciañskiego i œremskiego z punktu widzenia samowystarczalnoœci i bezpieczeñstwa ywnoœciowego kraju czytamy w oœwiadczeniu kobyliñskich radnych. Jak mówi Bernard Jasiñski, burmistrz Kobylina, oœwiadczenie zostanie wys³ane do okolicznych samorz¹dów, parlamentarzystów oraz w³adz wojewódzkich. S³awek Pa³asz S.PA ASZ Zduny Stra akom przyda³by siê wóz gaœniczy 17 czerwca radni ze Zdun zapoznali siê z informacj¹ dotycz¹c¹ dzia³alnoœci jednostek OSP na terenie tej gminy w 2013 r. Przedstawi³ j¹ komendant gminny, Eugeniusz Pankiewicz. Na terenie tym dzia³a 7 jednostek stra- ackich. Szeœæ z nich posiada samochody, dwie w Zdunach i Baszkowie funkcjonuj¹ w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. Radni dowiedzieli siê, e wszystkie jednostki OSP w gminie zrzeszaj¹ 852 osoby, w tym 205 kobiet. Stra aków czynnych, bior¹cych udzia³ w ak- S.PA ASZ Nowy asfalt po³o ony 186 tys. z³ taki by³ koszt dzia³alnoœci jednostek z OSP Zduny w 2013 r. Prace na ulicy Piastowskiej w Krotoszynie cjach po arniczych i ratunkowych, jest 291. Liczba druhów honorowych to 49, druhów wspieraj¹cych 512. Dotacja gminna na dzia³alnoœæ jednostek OSP wynios³a w 2013 r. 125 tys. z³. Dodatkowo, z innych Ÿróde³, jednostki wyda³y jeszcze 61 tys. z³. Podsumowanie dzia³alnoœci grup odby³o siê po spotkaniach sprawozdawczych za ubieg³y rok, przeprowadzanych w ka dej z jednostek. W zebraniach tych wziê³o udzia³ 185 cz³onków czynnych, 29 honorowych i 321 wspieraj¹cych. Eugeniusz Pankiewicz podkreœla³, e spor¹ bol¹czk¹ jest coraz wiêksza biurokracja, wymagaj¹ca od stra aków-ochotników sporego zaanga owania czasowego. Mówi³ tak e, e zdunowskiej OSP przyda³by siê jeszcze jeden œredni wóz stra- acki wyposa ony w zbiornik wodny. Jeœli bêdzie taka koniecznoœæ, wówczas przeanalizujemy mo liwoœæ pozyskania nowego samochodu odpowiedzia³ burmistrz Zdun, W³adys³aw Ulatowski. Stra acy z OSP Zduny podczas pokazu ratownictwa medycznego Wszyscy radni byli zgodni, e nie chodzi o to, aby stra acy-ochotnicy dysponowali lepszym sprzêtem ni jednostka zawodowa w Krotoszynie, ale eby inwestowaæ w szkolenie druhów, podnosz¹c ich umiejêtnoœci po- arnicze. S³awek Pa³asz W Krotoszynie na ul. Piastowskiej oraz w Zdunach na pl. Koœciuszki Powiatowy Zarz¹d Dróg przeprowadzi³ modernizacjê nawierzchni jezdni. Zosta³a tam po³o ona nowa, 5-centymetrowa warstwa asfaltu. Obie jezdnie wyprofilowano. W Krotoszynie takie ulepszenia prowadzone by³y na m kw., w Zdunach na m kw. Dodatkowo wzmocniono budowê studzienek na tych ulicach. W Krotoszynie by³o ich 25, w Zdunach 11. Remonty w obu miejscowoœciach kosztowa³y ³¹cznie 123 tys. 809 z³. (spm)

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Zanim dojdzie do tragedii. Niebezpiecznie na skrzy owaniu dróg w Ska³owie. Jad¹cy w kierunku Wrotkowa czêsto przecinaj¹ skrzy- owanie z du ¹ prêdkoœci¹, a znak ust¹p pierwszeñstwa jest niewidoczny. Co na to w³adze miejskie i zarz¹dca drogi? Czytaj na s. 3 Pod opiek¹ Rzeczy Krotoszyñskiej M³odzi podsumowali swój projekt 17 czerwca w Ska³owie odby³o siê podsumowanie projektu A propos, czyli m³odzi maj¹ g³os, którego g³ównymi aktorami s¹ uczniowie koÿmiñskiego liceum. Projekt ten w paÿdzierniku 2013 r. zosta³ przyjêty do ogólnopolskiego programu Równaæ Szanse Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Dwie nauczycielki z liceum: Agnieszka Obst i Lucyna Radojewska- -Felczak, co roku startuj¹ w konkursach grantowych iz powodzeniem zg³aszaj¹ projekty dla uczniów. To z ich nazwiskami wi¹zaæ nale y tak e realizacjê tego ostatniego. Program Równaæ Szanse skierowany jest do m³odych ludzi wchodz¹cych w doros³e ycie. Chodzi o sytuacjê, w której m³ody cz³owiek z ma³ej miejscowoœci potrafi œwiadomie i samodzielnie osi¹gaæ wyznaczone przez siebie cele, myœl¹c perspektywicznie o w³asnej przysz³oœci czytamy w specjalnie wydanym biuletynie. Dzia³ania polega³y na stworzeniu kilkuosobowej grupy dziennikarskiej, która wypromowa³a nowy tytu³ gazety lokalnej. M³odzi odbywali warsztaty dziennikarskie w lokalnych gazetach: Rzeczy Krotoszyñskiej, Echu KoŸmina, a tak e w poznañskim oddziale Gazety Wszyscy uczestnicy projektu A propos, czyli m³odzi maj¹ g³os Wyborczej. Wzieli udzia³ w kursie grafiki komputerowej. Wœród lokalnych przedsiêbiorców poszukiwali reklamodawców, a po wydaniu kolejnych numerów punktów kolporta owych. Czêœæ zadañ wykonywano indywidualnie, ale przede wszystkim æwiczono pracê w grupie. Osi¹gniêcie koñcowego celu nie by- ³oby mo liwe bez pomocy ze strony mieszkañców, z którymi uczniowie nawi¹zali wspó³pracê. Na ognisku w Ska³owie relacjonuje Agnieszka Obst nie oby³o siê bez podziêkowañ. Z kolei burmistrz Maciej Bratborski z³o y³ uczniom gratulacje oraz yczy³ wielu ciekawych pomys³ów i dalszych sukcesów. Przy czym niewielu wie, e burmistrz mia³ w swoim yciu równie krótki epizod zwi¹zany z dziennikarstwem. Wytrwa³oœci yczy³ m³odym prezes Stowarzyszenie Przyjació³ I LO Miros³aw Go³¹bek, zapraszaj¹c obecnych na kolejn¹ du ¹ koÿmiñsk¹ imprezê wrzeœniow¹ Zlot Malucha 126p. Warto przypomnieæ, e w dwóch wydaniach Rzeczy Krotoszyñskiej ukaza³y siê kolumny, na których uczestnicy projektu opublikowali swoje prace, debiutuj¹c tym samym w profesjonalnej prasie. (wil) Notatnik Zawy³y syreny. W czwartek 26 czerwca o godz , w ramach wojewódzkiego treningu elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, w ca³ej gminie przeprowadzono g³oœn¹ próbê syren alarmowych. Sygna³em æwiczebnym by³ dÿwiêk ci¹g³y, trwaj¹cy 1 min. Harcerze zapraszaj¹ na obóz. Obóz odbêdzie w dniach lipca w Przerwankach na Mazurach. Koszt dla harcerzy 820 z³, dla niezrzeszonych 900 z³. Informacje tel (phm. Artur Minta). 6 lipca od godz na podzamczu odbêdzie siê po raz drugi Festiwal Wieprzowiny. Zaplanowano konkursy, zabawy, pokazy i degustacje kulinarne. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Formacja Nie ywych Schabuff. Wyst¹pi¹ te kabaret EWG i Odnowa. Organizatorzy: Krajowy Zwi¹zek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza w Warszawie i burmistrz KoŸmina Wlkp. KoŸmiñski Oœrodek Kultury przygotowa³ wiele atrakcji dla wakacjowiczów. 1 lipca, godz Balon Show; 2 lipca, godz Studio piosenki Kabarecik z WoŸnej; 3 lipca, godz warsztaty plastyczne; 4 lipca, godz wyjazd nad jezioro do Dolska. Wiêcej informacji na stronie: kultura.kozminwlkp.pl/obrazki/wakacjezkultur.jpg Rodzinnie u Korczaka W Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Borzêciczkach odby³ siê ju po raz kolejny festyn rodzinny. Wœród atrakcji by³y m.in. wystêpy grupy cyrkowej oraz aktorów z SOSW (przedstawienia Czerwony Kapturek i Królewna œnie - ka), taniec, pokaz stra acki i hipoterapii. Niespodziank¹ spotkania by³o pojawienie siê dwóch psów rasy nowofundland. Przybyli te u³ani, którzy zaprezentowali musztrê konno. Przez ca- ³y czas trwania festynu do dyspozycji goœci by³a kawiarenka, w której oferowano kawê, herbatê, zimne napoje i ciasta. Du ¹ atrakcj¹ by³o tak e wspólne ognisko. (lt) SOSW BORZÊCICZKI M³ody aktor z oœrodka na scenie Kaniew-Wronów Czy grys wystarczy? Powiatowa droga z Kaniewa do Wronowa jest w fatalnym stanie. Remont, polegaj¹cy na wype³nianiu dziur emulsj¹ remontow¹ i grysem, w³aœnie trwa, ale mieszkañcy gminy uwa aj¹, e to za ma³o. Do redakcji zg³osi³ siê mieszkaniec Dêbiogóry, skar ¹cy siê na fatalny stan drogi Kaniew Wronów. Jej remont trwa, ale bardzo siê przeci¹ga. Za³atano czêœæ dziur, a resztê zostawiono. Mia³a byæ tam k³adziona jakaœ masa, która utwardzi i wzmocni drogê, a tymczasem jest tylko wysypywany kamyczek wype³niaj¹cy dziury, systematycznie rozpryskiwany przez auta mówi zbulwersowany dêbiogórzanin. Droga ³¹cz¹ca Kaniew i Wronów jest te bardzo w¹ska, apo bokach zaroœniêta krzakami, co znacznie zmniejsza widocznoœæ. Na trasie kierowcy napotykaj¹ wiele niebezpiecznych zakrêtów. Dwóm samochodom osobowym jad¹cym z naprzeciwka ciê ko siê tamtêdy min¹æ, a jak na drodze pojawi siê ci¹gnik z jak¹œ maszyn¹, dopiero jest problem, kto ma zjechaæ i naraziæ swój pojazd na otarcie, bo zjechaæ nie ma gdzie, jak ju, to zahaczaj¹c o krzaki mówi mieszkaniec Dêbiogóry. Chcielibyœmy, aby tamta trasa zosta³a poszerzona i wzmocniona przez wylanie asfaltu. Trzeba te usun¹æ krzaki rosn¹ce przy tamtejszej drodze us³yszeliœmy. Podobne opinie wyra a³y inne napotkane przez nas w tym rejonie gminy KoŸmin osoby. Droga od krajowej 15 a do Dêbiogóry zosta³a jakiœ czas temu wyremontowana i wylana asfaltem, co cieszy jej u ytkowników. Maj¹ oni jednak nadziejê, e stan dalszej czêœci nawierzchni, w kierunku Wronowa, równie zostanie poprawiony. Wprzysz³ym tygodniu planujemy zakoñczyæ remont drogi z Kaniewa do Wronowa. Wszystkie dziury zostan¹ wype³nione emulsj¹ i grysem. Na trzeci kwarta³ tego roku planujemy œcinkê poboczy mówi Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg w Krotoszynie. (lt) L. TRAWIÑSKA W¹ska droga, du o zakrêtów i dziury tak wygl¹da trasa Kaniew Wronów

8 8 Wieœci gminne S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN S.PA ASZ Plac z koniowi¹zem Stowarzyszenie kuklinów w ramach projektu zatytu³owanego Poloneza czas zacz¹æ zamierza w najbli szym czasie doprowadziæ do zagospodarowania placu wypoczynkowo-rekreacyjnego za boiskiem kuklinowskiej szko³y podstawowej. Plac zostanie utwardzony. Do Kuklinowa czêsto zagl¹daj¹ uczestnicy rajdów konnych, zaplanowano te koniowi¹z, czyli miejsce, gdzie mo na bêdzie pozostawiæ konia na odpoczynek. Aby inwestycja mog³a zostaæ zrealizowana, stowarzyszenie z Kuklinowa ubiega siê o pieni¹dze w ramach unijnego programu Leader wstowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzia³ania Goœcinna Wielkopolska z siedzib¹ w Pêpowie. 25 czerwca, podczas sesji rady miejskiej w Kobylinie, zapisano w bud ecie 50 tys. z³, które gmina bezprocentowo po yczy stowarzyszeniu na zagospodarowanie placu. Jeœli wniosek do LGD zostanie rozpatrzony pozytywnie, pieni¹dze z gminy pozwol¹ na rozpoczêcie prac, a po zakoñczeniu projektu zostan¹ zwrócone stowarzyszeniu przez Urz¹d Marsza³kowski wpoznaniu ioddane gminie. W bud ecie kobyliñskiego samorz¹du zapisano równie 40 tys. z³ na wk³ad w³asny stowarzyszenia w przedsiêwziêcie. Elementem projektu jest organizacja warsztatów tanecznych, maj¹ca doprowadziæ do powstania grupy tanecznej przy stowarzyszeniu. Zajêcia trwaj¹ ju od kwietnia, a uczestniczy w nich 40 osób. (spm) Barbara Goœciniak, dyrektorka szko³y w Kuklinowie i szefowa stowarzyszenia Zrzucili siê na wyjazd sumoki Sebastian Alcer, sumoka z UKS Samson Kobylin, dziêki wsparciu finansowemu samorz¹dowców pojedzie na Tajwan na mistrzostwa œwiata juniorów. 24 czerwca, w trakcie posiedzenia wspólnego wszystkich komisji rady miejskiej wkobylinie, radny Miros³aw Flak, który jest równoczeœnie trenerem miejscowego UKS Samson, poinformowa³ zebranych, e zawodnik tego klubu w sumo Sebastian Alcer, zosta³ zakwalifikowany do kadry narodowej juniorów na mistrzostwa œwiata, które w sierpniu odbêd¹ siê na Tajwanie. Informacjê o nominacji trener Flak otrzyma³ z Polskiego Zwi¹zku Sumo 22 czerwca po zawodach, które decydowa³y o powo³aniach do kadry. Jednoczeœnie jednak PZS powiedzia³, e koszt wyjazdu do 1 lipca powinny pokryæ kluby. Zwi¹zek ma pieni¹dze na op³acenie startów dla seniorów. Na sfinansowanie wyjazdów juniorów nie ma ju funduszy t³umaczy³ nam po zakoñczeniu posiedzenia. Chodzi³o o kwotê 6 tys. z³. Radny zapyta³, co ma zrobiæ w sytuacji, w której klub nie ma takich pieniêdzy. Na chwilê zapad³a konsternacja. Inny radny Piotr Chlebowski, zg³osi³ wniosek formalny, by wszyscy radni przekazali na pokrycie kosztów wyjazdu sumoki Sebastian Alcer, ubieg³oroczny mistrz Europy w sumo swoje miesiêczne diety. W ten sposób uzbiera³oby siê 3tys. z³. Tyle samo mia- ³a do³o yæ gmina Kobylin. Radni zaakceptowali ten pomys³. Po posiedzeniu komisji przeprowadzono zbiórkê pieni¹dze od radnych, które nastêpnie trafi¹ na konto klubu. Dzieñ póÿniej w projekcie uchwa³y, dotycz¹cej zmiany bud etu na 2014 r., znalaz³ siê zapis o dodatkowych 3 tys. z³ dla UKS Samson. Wyjazd reprezentanta Polski bêdzie wiêc mo liwy. W klubie UKS Samson Kobylin trenuje sporo zawodników, którzy osi¹gaj¹ miêdzynarodowe sukcesy, zajmuj¹ czo³owe miejsca w najwa niejszych imprezach sportowych rozgrywanych w tej dyscyplinie sportu. Na ostatnich mistrzostwach Europy rozgrywanych w kwietniu w Warszawie udzia³ wziê- ³o 6zawodników z Kobylina. Sebastian Alcer zdoby³ siódme miejsce. Wicemistrzem Europy zosta³ Mateusz Kandzierski, trzecie miejsca w swoich kategoriach wagowych zajmowali: Zachariasz Spruta, Patryk Swora, Piotr Polny i Mateusz Kandzierski. (spm) S³awomir Pa³asz ( ZDUNY S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW W Baszkowie coraz piêkniej Cztery projekty z Unii Zagospodarowano zielony teren w pobli u szko³y podstawowej w Baszkowie. Postawiono tam altanki i urz¹dzono plac zabaw. Nasz plac sta³ siê miejscem wypoczynku nie tylko dla mieszkañców Baszkowa mówi Beata Antczak, dyrektorka baszkowskiej szko³y. S.PA ASZ Wypoczynkowe altanki wpisa³y siê ju na dobre w baszkowski krajobraz Na tym jednak nie koniec. S¹ plany uatrakcyjnienia terenu przy podstawówkce i wyremontowania œwietlicy z sal¹ gimnastyczn¹. Na razie na placu przy szkole postawiono ³awki, kosze na œmieci, zbudowano drewniane altanki. Zagospodarowanie zielonego terenu kosztowa³o 38 tys.569 z³, monta drewnianych altanek 35 tys.459 z³, budowa placu zabaw 39 tys.483 z³. Realizacja tych inwestycji mo liwa by³a dziêki uzyskanej dotacji pilotowanej przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Okno Po³udniowej Wielkopolski. Wiêkszoœæ pieniêdzy (60 proc.) pochodzi³o w³aœnie z tego Ÿród³a. Resztê do³o y³a gmina Zduny. Obecnie trwa rozliczanie przedsiêwziêcia. Chcielibyœmy urz¹dziæ jeszcze fitness na œwie ym powietrzu, grzybek, skatepark czy pole do gry w minigolfa. Trudno jednak powiedzieæ, kiedy i w jakim zakresie uda nam siê stworzyæ takie centrum rekreacyjne. Wszystko zale y od mo liwoœci pozyskania pieniêdzy na ten cel mówi Beata Antczak. Dyrektorka mówi o mo liwoœci pozyskania funduszy w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi Jak czytamy na stronie internetowej Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, jego celem jest aktywizacja spo³ecznoœci wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw so³eckich. Program wspiera i zachêca do zaanga owania w realizacjê przedsiêwziêæ na rzecz w³asnej miejscowoœci, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi. Wa nym dokumentem, który stanowi podstawê do starania siê o œrodki unijne jest Plan odnowy i rozwoju so- ³ectwa Baszków w latach Nakreœla on kierunki rozwoju wioski, wyznacza poszczególne cele. To, co realizujemy na terenie przylegaj¹cym do szko³y wynika z zapisów umieszczonych w tym dokumencie dodaje Beata Antczak. (spm) S.PA ASZ Przebudowa czêœci ul. Waryñskiego i zagospodarowanie placu przed zabytkowym koœcio³em Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Cieszkowie to jedno z 4 przedsiêwziêæ, które cieszkowska gmina bêdzie mog³a zrealizowaæ dziêki unijnemu programu Po Ryby. Tutaj powstanie parking dla samochodów W Cieszkowie, w okolicach ul. Waryñskiego, powstanie parking dla samochodów, wyremontowana zostanie tak e ulica i chodnik. Zamontowane zostan¹ nowe oœwietlenie, ³awki i stojaki dla rowerów. Nawierzchnia wy³o- ona bêdzie kostk¹ granitow¹. Drugi projekt to d³ugo oczekiwana modernizacja i przebudowa placu w centrum Trzebicka, obok drewnianego koœcio³a œw. Wojciecha. Kolejny dotyczy przebudowanego otoczenia wokó³ nowo wyremontowanej œwietlicy w Dziadkowie. Zosta³a tam utwardzona ziemia, powsta³ parking dla samochodów z ty³u budynku. Czwarty projekt jest zwi¹zany z dalsz¹ rozbudow¹ œcianki wspinaczkowej, znajduj¹cej siê w hali sportowej w Cieszkowie. Na tê inwestycjê rozpisany zosta³ przez gminê przetarg. Szacunkowa kwota dofinansowania dla wszystkich inwestycji wynosiæ bêdzie ok. 2 mln z³. Ich realizacja nast¹piæ ma w 2014 i 2015 r. (mal)

9 Wieœci gminne 9 Liliana Trawiñska ( ROZDRA EW Sebastian Poœpiech ( POGORZELA Wybrano firmê Mal-Pol Obiecuj¹ca umowa Rozstrzygniêto przetarg na budowê chodnika w Maciejewie i ul. Mickiewicza w Rozdra ewie. Wykonawc¹ bêdzie firma Mal-Pol Józefa Krysia z Krotoszyna. Inwestycja kosztowaæ bêdzie 237 tys. z³. Przedsiêbiorstwo Mal-Pol zaproponowa³o najkorzystniejsz¹ ofertê. W przetargu bra³y udzia³ dwie firmy, ofertê przetargow¹ z³o y³a te firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. Droga na ul. Adama Mickiewicza w Rozdra ewie ma zostaæ przebudowana na odcinku o d³ugoœci ok. 147 m, gdzie obecnie znajduje siê nawierzchnia gruntowa. Wykonana zostanie tam pe³na konstrukcja jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jezdnia zostanie te ograniczona z obu stron krawê nikami. W Maciejewie na przebudowê czeka chodnik na odcinku 328 m o szerokoœci zmiennej, dochodz¹cej a do 1,5 m. Do te pory chodnik na tym odcinku by³ niekompletny i nierówny. Po zakoñczeniu inwestycji mieszkañcy nie tylko zyskaj¹ na wygodzie, ale przede wszystkim na bezpieczeñstwie. Prace maj¹ byæ zakoñczone w po³owie wrzeœnia. (traw) W Nowej Wsi nowy plac Najm³odsi mieszkañcy wioski wreszcie doczekaj¹ siê d³ugo wyczekiwanej inwestycji. W miejscowoœci tej zostanie urz¹dzone miejsce do zabawy z prawdziwego zdarzenia. Na nowym placu zabaw z pod³o- em z piasku bêdzie mo na korzystaæ z dwóch huœtawek oraz huœtawki równowa nej. Sprê ynowy bujak i piaskownica z pewnoœci¹ zachwyc¹ kilkulatków, a wie a z podestem i zje d alni¹ spodobaj¹ siê trochê starszym. Budowa tego miejsca rekreacji ma zostaæ zakoñczona w sierpniu br. Bêdzie te wydzielony teren z trawnikiem i dwie ³awki dla rodziców pilnuj¹cych swoje pociechy. Planowane jest równie ogrodzenie placu. Inwestycja dofinansowana zostanie ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdra anie Lokalnych Strategii Rozwoju. Przetarg na wykonawcê inwestycji zostanie rozstrzygniêty 10 lipca. (lt) Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Pogorzeli nawi¹za³ bli sz¹ wspó³pracê z miejscowym Kurkowym Bractwem Strzeleckim. Na terenie strzelnicy podpisana zosta- ³a umowa w tej sprawie przez dyrektora zespo³u, Jaros³awa Adamczaka, i prezesa braci kurkowych, Eugeniusza Gumiennego. W tym uroczystym akcie uczestniczyli przedstawiciele uczniów i w³adz samorz¹dowych na czele z burmistrzem Piotrem Curykiem. Jak na kurkow¹ tradycjê przysta³o, zawarte porozumienie od razu przypieczêtowane zosta³o turniejem strzeleckim, w którym bardzo chêtnie uczestniczy³a m³odzie. Umowê podpisano w strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pogorzeli Obie strony zobowi¹za³y siê do wspólnych dzia³añ na rzecz kultury i rozwoju regionu ze szczególnym uwzglêdnieniem potencja³u twórczego m³odzie y zauwa a dyrektor Adamczak. W ramach umowy przewidywane s¹ m.in. takie dzia³ania, jak: organizacja festynów, turniejów strzeleckich i sportowych, promocja szko³y, wspólne obchody œwi¹t pañstwowych czy wa nych rocznic, a tak e utworzenie w zespole grupy strzeleckiej. Bracia kurkowi od wielu lat anga- uj¹ siê w ycie spo³eczne i kulturalne Pogorzeli, nadaj¹c miasteczku niepowtarzalny koloryt. Wspó³pracuj¹ równie z miejscowym zespo³em szkó³ poprzez wspó³udzia³ w organizacji festynów czy imprez promocyjnych. Podpisana umowa zacieœni te zwi¹zki i umo liwi jeszcze lepsz¹ realizacjê wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Alfred Siama Sebastian Poœpiech ( SULMIERZYCE S³awomir Pa³asz ( KROTOSZYN Nowa pani dyrektor muzeum B³¹d naprawiono Now¹ dyrektork¹ Muzeum Regionalnego w Sulmierzycach zosta³a El bieta Krenz. Na stanowisko to powo³a³ j¹ burmistrz Piotr Kaszkowiak. Poprzednia szefowa instytucji, Kamila Chojecka, odesz³a za porozumieniem stron. El bieta Krenz zosta³a zatrudniona przez burmistrza na 1/4 etatu. Poprzednia dyrektorka, w zwi¹zku z coraz wiêkszymi obowi¹zkami nauczycielskimi w szkole, zrezygnowa³a z pracy. Burmistrz umowê z Chojeck¹ rozwi¹za³ wiêc za obopóln¹ zgod¹. W³odarz nie rozpisa³ konkursu na to stanowisko, lecz od 2 czerwca przyj¹³ do pracy El bietê Krenz. Nowa dyrektorka ma 42 lata. Ukoñczy³a Studium Nauczycielskie w Ostrowie Wlkp. Przez 12 lat pracowa³a w handlu. Od stycznia 2014 r. by³a osob¹ bezrobotn¹. Poszukiwa³am pracy oraz nowych wyzwañ mówi Rzeczy. Od 27 lat dzia³a w sulmierzyckim chórze Cecylia. Zatem kultura naszego miasta nie jest mi wcale obca zapewnia. Bêd¹c dyrektork¹ muzeum, chce upowszechniaæ dziedzictwo kulturowe miasta, pobudzaæ m³odych ludzi do interesowania siê kultur¹ i histori¹ swojej ziemi. Jakie ma Pani plany? Mam ich wiele, o czym mieszkañcy dowiedz¹ siê na ³amach strony internetowej Muzeum Regionalnego, strony miasta i Biuletynu Nasze Miasto odpowiada. Podkreœla, e bêdzie siê dzia³o, bo nie zamierza byæ biernym kierownikiem jednostki kulturalnej. Od bardzo dawna stara siê byæ aktywn¹ osob¹, m.in. 7 lat by³a skarbnikiem rady rodziców w miejscowej szkole. Jest tak e zaanga owana w dzia³ania Akcji Katolickiej, której cz³onkiem jest od 8 lat. (popi) Po naszej interwencji sprzed tygodnia (RK nr 1000), opisuj¹cej b³êdne umieszczenie tablic w Benicach z odleg³oœciami miêdzy t¹ wiosk¹ a Krotoszynem, Powiatowy Zarz¹d Dróg b³yskawicznie poprawi³ swoj¹ pomy³kê. Zamiast drogowskazu, który informowa³, e do Krotoszyna z Benic jest 11 km, obok sali wiejskiej pojawi³a siê tablica z napisem: 7 km. Jak jednak przyj¹æ tê informacjê, wiedz¹c, e przy wyjeÿdzie z Krotoszyna do Benic stoi drogowskaz z informacj¹: 5 km? Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg w Krotoszynie, t³umaczy, e iloœæ kilometrów znajduj¹ca siê na drogowskaz a c h w przypadku dróg powiatowych mierzy siê od miejsca postawienia znaku do skrzy owania z drog¹ o wa niejszym znaczeniu. W tym przypadku chodzi o drogê wojewódzk¹ lub krajow¹. W przypadku Benic wskazuje ona odleg³oœæ miêdzy ustawionym drogowskazem a skrzy owaniem Grudzielskiego-Kobyliñska w Krotoszynie, gdzie droga powiatowa ³¹czy siê z drog¹ krajow¹ nr 36. (mal) S.POŒPIECH W³odarz miasta, Piotr Kaszkowiak Jednog³oœne absolutorium Radni miejscy jednog³oœnie udzielili burmistrzowi Piotrowi Kaszkowiakowi absolutorium za wykonanie bud etu w 2013 roku. Na czerwcowej sesji radni najpierw zapoznali siê z informacj¹ o stanie maj¹tkowym miasta, a tak e ze sprawozdaniem finansowym z wykonania bud etu za rok ubieg³y i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawid³owej realizacji dochodów i wydatków. Za udzieleniem aprobaty burmistrzowi grodu Sulimira by³o 14 radnych, g³osów przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê nie by³o. PóŸniej, tradycyjnie ju przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Gremblewska, wrêczy³a w³odarzowi kwiaty i z³o y³a gratulacje. W ten sposób Sulmierzyce do³¹czy³y do grupy miejscowoœci pow. krotoszyñskiego, w których pozytywnie podsumowano dzia³alnoœæ w³odarza. (mac) S.PA ASZ W Benicach drogowskaz wskazuje ju tyle, ile trzeba, czyli 7 km

10 10 Zdrowie Pielêgniarki w pigu³ce (4) Barbara Staœkiewicz W cyklu tym staramy siê przybli yæ sylwetki pielêgniarek pracuj¹cych na terenie naszego powiatu i gmin oœciennych. Dotychczas pisaliœmy o Kindze Szlachcie z Benic, Marlenie Miko³ajek ze Zdun oraz Rozalii Kindrat z Pakos³awska. REKLAMA Barbara Staœkiewicz jest pielêgniark¹ pracuj¹c¹ na oddziale wewnêtrznym krotoszyñskiego szpitala, pochodzi z Cieszkowa. Pytamy j¹, dlaczego wybra³a ten zawód. Wdzieciñstwie czêsto odwiedza³am moj¹ ciociê, która w szpitalu na ul. Bolewskiego pracowa³a jako pielêgniarka. Bardzo mi siê to spodoba³o, wiêc postanowi³am, e spróbujê. Nigdy potem nie a³owa³am tego wyboru mówi Barbara Staœkiewicz. Po skoñczeniu podstawówki wybra³a Liceum Medyczne w Ostrowie Wlkp. Zamieszka³a w internacie. Pierwsze praktyki potwierdzi³y, e odnajdujê siê w pomaganiu chorym mówi. Dyplom uzyska³a w 1987 r. i zaczê³a pracê w Krotoszynie na oddziale dzieciêcym. Po nieca³ych dwóch latach przerwa³a j¹ jednak, urodzi³a dwójkê dzieci. Potem znalaz³a zatrudnienie na oddziale wewnêtrznym. Jak mówi, pracuj¹c w tym miejscu personel medyczny spotyka siê z du ¹ rotacj¹ chorych. Na internê trafiaj¹ pacjenci z bardzo ró nymi schorzeniami. Najwa niejsze jest to, e wnaszej pracy mo na pomóc cz³owiekowi. Najlepszym podziêkowaniem jest uœmiech pacjenta stwierdza pielêgniarka. Porównuj¹c czasy, w których rozpoczyna³am pracê z chwil¹ obecn¹, mo na powiedzieæ, e mamy do czynienia z ogromnym postêpem medycznym, co wymaga od nas ci¹g³ego zdobywania nowych umiejêtnoœci i wie- Zamów reklamê na stronie ZDROWIE Tel Tel dzy mówi Barbara Staœkiewicz. Krotoszyñski oddzia³ wewnêtrzny posiada pododdzia³ kardiologiczny, S.PA ASZ Najwa niejsze jest to, e mo na pomóc cz³owiekowi mówi Barbara Staœkiewicz REKLAMA st¹d ukoñczony przez nasz¹ rozmówczyniê kurs kwalifikacji kardiologicznej. W wykonywanie zawodu pielêgniarki na tym oddziale pomagaj¹ jej zdaniem wdro one procedury postêpowania w konkretnych przypadkach, jakie mog¹ siê zdarzyæ. Zosta³y one przyjête i s¹ praktykowane wraz z uzyskaniem przez szpital certyfikatu jakoœci ISO Wi¹ e siê to jednak z rozbudowan¹ i czasoch³onn¹ dokumentacj¹, której prowadzenie jest zadaniem w³aœnie personelu pielêgniarskiego. Jak mówi Barbara Staœkiewicz, sytuacja ekonomiczna pielêgniarek nie jest dobra. Zmusza ona wiêkszoœæ z nich do podejmowania dodatkowej pracy poza dy urami w szpitalu. Pielêgniarki znajduj¹ wiêc zajêcie w przychodniach czy przy œwiadczeniu œwi¹tecznej opieki zdrowotnej, co zdecydowanie wyd³u a czas ich pracy i skraca przebywanie w domu. S³awek Pa³asz

11 Sprawy 11 Apel do naszych dentystów P.W.P ÓCIENNICZAK Czy stomatolodzy w Krotoszynie mogliby mieæ dy ury weekendowe i ca³odobowe? Jeden z naszych Czytelników twierdzi, e to by³oby potrzebne. Co na to nasi dentyœci? Jak siê okazuje, nie widz¹ takiej mo liwoœci, bo jak mówi¹ nie ma tutaj warunków ani zainteresowania pacjentów. Krotoszyñscy stomatolodzy nie s¹ zainteresowani ca³odobow¹ opiek¹ nad pacjentami Krotoszynianin opowiedzia³ nam, co zdarzy³o siê w pewien sobotni wieczór. Moje dziecko bola³ z¹bek. No i zaczê³o siê: telefony do wszystkich dentystów, których siê zna i nie zna. I nic. Albo odbieraj¹ telefony, ale niestety ich nie ma w mieœcie, albo nie odbieraj¹ powiedzia³. Napisa³ wiêc na portalu spo³ecznoœciowym: Czy ktoœ zna jakiegoœ dentystê, który przyjmie dziecko zbólem zêba? Odezwa³a siê jego kole anka, informuj¹c, e w Kaliszu jest stomatologia czynna 24 godziny na dobê. Czytelnik pojecha³ tam z córk¹. W poczekalni by³y dwie osoby doros³e, które widz¹c dziecko, wpuœci³y je poza kolejk¹. Wizyta kosztowa³a 150 z³, ale dziecko szczêœliwe wróci³o do domu. Dlaczego tak nie mo e byæ w Krotoszynie? Powiat ma ponad 70 tysiêcy mieszkañców. Dlaczego nie mo na wprowadziæ dy urów dentystów na wzór dy urów aptek? pyta krotoszynianin. Rozmawiamy Maciejem Fiukiem, jednym z krotoszyñskich stomatologów. Krotoszyn jest zbyt ma³ym miastem na gabinet ca³odobowy stomatologów. Oko³o 10 lat temu podobne rozwi¹zanie funkcjonowa³o. Dy urowaliœmy 4 godziny w sobotê i 4 godziny w niedzielê przez parê weekendów w roku, ale nie spotka³o siê to z du ym zainteresowaniem pacjentów mówi dentysta. Podobnie twierdzi inny stomatolog, Pawe³ Patalas: Owszem, przyda³yby siê dy ury jak w aptekach, ale trudno by³oby to wprowadziæ. Dlaczego tak uwa a? WKrotoszynie nie ma gabinetu, e tak go okreœlê pañstwowego, w którym mo na by³oby przyjmowaæ pacjentów w niedzielê czy w œwiêta. Fiuk zwraca te uwagê na zasadnicz¹ ró nicê w dy urach aptek. Tam zazwyczaj obsada jest trzyosobowa. Ja nie wyobra am sobie po ca³ym tygodniu pracy jeszcze wieczorami i nocami w sobotê oraz niedzielê przyjmowania pacjentów. Sam nie usiad³bym u takiego lekarza na fotel mówi. Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje kontrakt na ca³odobow¹ opiek¹ stomatologiczn¹, ale krotoszyñscy stomatolodzy siê nie zg³aszaj¹. Szczerze mówi¹c, nigdy siê tym nie interesowa³em przyznaje P. Patalas. Odpowiem inaczej: moi pacjenci nie s¹ zostawieni bez pomocy w nag³ych przypadkach, tak e w weekendy. Oczywiœcie, przyjmujê ich w miarê mo liwoœci zaznacza z kolei M. Fiuk. Krotoszynianin, który zwróci³ nam uwagê na problem, twierdzi, e ka dy rodzic zap³aci³by wiêcej dla dobra i zdrowia swojego dziecka cierpi¹cego na ostry ból zêba. Jego zdaniem, lekarze prowadz¹cy gabinety stomatologiczne na naszym terenie nie s¹ zainteresowani przyjêciem dy urów weekendowych i ca- ³odobowych, bo ich sytuacja finansowa tego nie wymaga. Jakby ktoœ potrzebowa³ pomocy, polecam Pogotowie Stomatologiczne na ul. Serbinowskiej 5 w Kaliszu, tel dodaje. Sebastian Poœpiech R E K L A M A

12 S. PA ASZ 12 Tradycja Ksiê a odchodz¹, ksiê a przychodz¹ W trzech krotoszyñskich parafiach od 1 lipca zmieniaj¹ siê ksiê a wikariusze. Czterech z nich zosta³o mianowanych administratorami parafii w innych miejscowoœciach. Jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, administrator parafii to ksi¹dz, któremu biskup ordynariusz powierza pieczê nad dan¹ parafi¹ wszczególnych sytuacjach, np. wakatu na stanowisku proboszcza lub choroby dotychczasowego duszpasterza. Administrator ma takie same obowi¹zki i uprawnienia jak ksi¹dz proboszcz, chyba, e biskup danej diecezji zdecyduje inaczej. Parafia œw. Jana Chrzciciela Od 17 czerwca ks. wik. Bogdan Sowiñski, pracuj¹cy dotychczas w parafii pw. œw. Jana Chrzciciela, zosta³ mianowany administratorem parafii œw. Macieja Aposto³a wtrzebicku, wgminie Cieszków. Dotychczasowy proboszcz z tej miejscowoœci, ks. Rafa³ Czmyr, zosta³ proboszczem w parafii pw. Najœwiêtszej Marii Panny Wniebowziêtej w Laskach k. Kêpna. Z parafii farnej w Krotoszynie odchodzi tak e ks. wik. Jaros³aw Ko³odziejczak. Zostanie on administratorem parafii pw. Podwy szenia Krzy a Œwiêtego w Kaliszu. W koœciele œw. Jana Chrzciciela pos³ugiwaæ bêd¹ odt¹d dwaj nowi wikariusze: ks. ukasz Pondel z parafii pw. Administratorem parafii w Trzebicku zosta³ ks. Bogdan Sowiñski Ks. Maciej Chlasta (z lewej) i ks. Krzysztof Œliczny œw. Papie a Jana Paw³a II w Kaliszu i ks. Wojciech Raszewski. Parafia œw. Piotra i Paw³a Z parafii pw. œw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a odchodz¹ dwaj wikariusze: ks. Krzysztof Œliczny i ks. Maciej Chlasta. Ksi¹dz Krzysztof przenosi siê do parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Zdunach, gdzie zostanie administratorem. Dotychczasowy proboszcz, ks. Andrzej Nowak, poprosi³ biskupa o urlop zdrowotny. Ks. Maciej Chlasta zosta³ natomiast wikariuszem w parafii pw. œw. Stanis³awa Biskupa w erkowie. W Krotoszynie w parafii, zwanej potocznie klasztorn¹, rozpoczn¹ swoj¹ pos³ugê duszpastersk¹: ks. Adam Marczyñski z parafii pw. Mi³osierdzia Bo- ego w Kaliszu oraz ks. Roland Kraska z parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Zdunach. Parafia œw. Marii Magdaleny Z parafii pw. œw. Marii Magdaleny odchodzi ks. wik. Piotr Wierusz. Bêdzie on administratorem w Z³oczewie, w woj. ³ódzkim. Zast¹pi go ks. Maciej Borowicz, dotychczasowy wikariusz z parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a w Pogorzeli. S³awek Pa³asz Fakultet teologiczny Piotr i Pawe³ 29 czerwca obchodziliœmy uroczystoœæ Aposto³ów Piotra i Paw³a. ¹czenie ich ze sob¹ bierze siê z faktu, e obaj pod koniec ycia byli wspó³za³o ycielami gminy w Rzymie, obaj te ponieœli tam œmieræ mêczeñsk¹. Piotr nale a³ do 12 aposto³ów. Na imiê mia³ Szymon, by³ synem Jana. Jezus nada³ mu nowe imiê Kefas, czyli Piotr, Opoka-Ska³a, na której zosta³ zbudowany Koœció³. By³ rybakiem, mia³ wspólników, z pewnoœci¹ nale a³ do ludzi zamo nych. Pochodzi³ z Betsaidy nad jeziorem Genezaret. Wraz ze swoim bratem Andrzejem najwyraÿniej nale a³ do uczniów œw. Jana Chrzciciela. By³ onaty, jego córk¹ by³a œw. Petronelia. Sta³ na czele aposto³ów, by³ wielokrotnie wyró niany przez Jezusa. W czasie Ostatniej Wieczerzy Piotr zapewnia³, e nie pozwoli, by ktoœ zrobi³ Mu krzywdê. Ale trzykrotnie siê Go zapar³, czego bardzo póÿniej a³owa³. Po zmartwychwstaniu Jezusa Piotr za³o y³ w Jerozolimie pierwsz¹ gminê chrzeœcijan. Oko³o 64 r. zosta³ zamêczony za panowania Nerona. Jego grób znajduje siê w podziemiach Bazyliki œw. Piotra. Po œmierci oddawano mu czêœæ jako œwiêtemu. Pawe³, a w³aœciwie Szawe³, by³ faryzeuszem. Urodzi³ siê ok. 8 r. po Chrystusie w Tarsie. Posiada³ obywatelstwo rzymskie, co dawa³o mu znaczne przywileje. Kszta³ci³ siê w szkole rabinistycznej w Jerozolimie. Chrzeœcijan uwa a³ za sektê zagra aj¹c¹ judaizmowi, przeœladowa³ ich, wielu z nich zabija³. By³ œwiadkiem œmierci œw. Szczepana. Udaj¹c siê do Damaszku, by aresztowaæ wyznawców Jezusa, olœni³a go nagle jasnoœæ z nieba. Agdy upad³ na ziemiê, us³ysza³ g³os, który mówi³: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie przeœladujesz?. Kto jesteœ, Panie? powiedzia³. A On: Ja jestem Jezus, którego ty przeœladujesz. Wstañ i wejdÿ do miasta, tam ci powiedz¹, co masz czyniæ (Dz. 9,3-6). By³ to dla niego szok. Trafi³ do chrzeœcijan i zacz¹³ g³osiæ naukê Jezusa. Wyrusza³ równie w niebezpieczne podró e do Syrii, Ma³ej Azji, Grecji, Macedonii, Italii, Hiszpanii, gdzie zak³ada³ nowe gminy. Jest autorem 14 listów kierowanych do powsta- ³ych wówczas wspólnot, które wesz³y w sk³ad Nowego Testamentu. W 60 r. zosta³ aresztowany w Jerozolimie, przewieziony do Rzymu, gdzie oczekiwa³ procesu. Mimo e wypuszczono go z braku dowodów, zgin¹³ œmierci¹ mêczeñska ok. 67 r. To, co ³¹czy obie postacie, to z pewnoœci¹ spotkanie z Jezusem. Piotr doœwiadcza³ jego obecnoœci fizycznie, osobiœcie. Pawe³ dozna³ zaœ wewnêtrznego wstrz¹su i wizji. Pod Damaszkiem ca³y jego dotychczasowy œwiat zawali³ siê zupe³nie. Moment ten okaza³ siê jednak dla niego pocz¹tkiem nowego ycia. Jeœli ktoœ choæ trochê stara siê œwiadomie prze ywaæ swoje chrzeœcijañstwo, to zdarzy siê, e raz bêdzie móg³ nazwaæ siebie Piotrem, a raz Paw³em. To nieuniknione. S³awek Pa³asz Zachêcamy Pañstwa do gratisowej publikacji wspomnieñ o naszych œp. Najbli szych. Jesteœmy w stanie pomóc w ich napisaniu. Prosimy o kontakt z redakcj¹. Odeszli do Pana œup Józef Hadrych, lat 77 œup Boles³aw Kostka, lat 89 œup Wioletta Kowalska, lat 38 œup Kazimiera Lipowicz, lat 79 œup Aleksander Walczak, lat 60 Z g³êbokim alem zawiadamiamy, e 15 czerwca 2014 r. zmar³ mój ukochany M¹, nasz Ojciec, Teœæ, Dziadek, Brat, Szwagier, Kuzyn i Wujek œup Boles³aw Michalak prze ywszy lat 81 Msza œw. i pogrzeb odby³y siê w Kobiernie, o czym zawiadamia pogr¹ ona w smutku Rodzina REKLAMA REKLAMA

13 Tradycja 13 Pamiêtajmy o prof. Kostrzewskim By³ archeologiem, muzeologiem, publicyst¹, wychowawc¹ aweczka profesora w Dzielnicy Cesarskiej w Poznaniu Z nazwiskiem tego wielkiego archeologa i muzeologa stykali siê krotoszyñscy licealiœci na lekcjach historii, które prowadzi³ Dionizy Kosiñski. Trudno ustaliæ, czy studiuj¹c od 1956 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, uczestniczy³ w prowadzonych przez niego zajêciach, czy tylko otar³ siê o profesorsk¹ legend¹. Do 1960 r. Kostrzewski by³ bowiem czynnym dydaktykiem i szefem Instytutu Prehistorycznego. Kosiñski nie tylko historyk, ale tak e archeolog temu nimbowi uleg³ bez reszty, tym bardziej, e odnajdywa³ w nim akcenty patriotyczne. Do 24 sierpnia w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu czynna jest wystawa Nie tylko Biskupin. Józef Kostrzewski oczami wspó³czesnych, której pretekstem jest setna rocznica zatrudnienia go w tej e placówce. Józef Kostrzewski urodzi³ siê w 1885 r. w Wêglewie k. Gniezna. W latach studiowa³ archeologiê, m.in. w Berlinie u prof. Gustafa Kossinny. Nale a³ do organizatorów uniwersytetu w Poznaniu, tytu³ profesorski otrzyma³ w 1919 r. By³ cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci (od 1928) i Polskiej Akademii Nauk (1952), za³o ycielem czasopism specjalistycznych, autorem oko³o tysi¹ca prac (w tym 11 syntez i monografii). Zmar³ w 1969 r., spoczywa na cmentarzu smochowickim.. Niew¹tpliwie dzie³em jego ycia by³o odkrycie w 1934 r. Biskupina najstarszej poznanej osady w Polsce i najs³ynniejszego rezerwatu archeologicznego w Œrodkowej Europie. Zaczê³o siê od informacji przekazanej przez miejscowego nauczyciela i oglêdzin miejsca. Potem ruszy³y kilkutygodniowe wykopaliska, które zakoñczy³y siê wielkim sukcesem. Biskupin rych³o nazwany polskimi Pompejami wizytowali dziennikarze nie tylko z Europy, ale tak e z Ameryki. Niestety zaplanowane na wiele lat prace przerwa³a wojna. Niemcy uszkodzili b¹dÿ zasypali wiele fragmentów zabytkowego osiedla, d¹ ¹c do uniewa nienia miejsca, które dokumentowa³o pradawn¹ s³owiañszczyznê. Po 1945 r. zespó³, na którego czele znów stan¹³ poznañski archeolog, musia³ zaczynaæ wszystko od nowa. Prof. Kostrzewski jest twórc¹ tzw. poznañskiej szko³y archeologicznej i przedstawicielem koncepcji autochtonistycznej, która zak³ada obecnoœæ S³owian w Polsce jeszcze przed wczesnym œredniowieczem. Za najstarsz¹ kulturê pras³owiañsk¹ uwa a³ kulturê przed³u yck¹, polemizuj¹c z archeologami niemieckimi wspomnianym Kossinn¹ i Bolko von Richthofenem. Wpisany na listê wrogów III Rzeszy, zmuszony by³ w zwi¹zku z tym do ukrywania siê w czasie okupacji. Po wojnie profesor otrzyma³ tytu- ³y doctora honoris causa m.in. UAM, UJ i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, a przed jej wybuchem zosta³ Oficerem Legii Honorowej. Fakty te potwierdzaj¹ powszechne uznanie jego wybitnego autorytetu naukowego, o czym my, Wielkopolanie, winniœmy zawsze pamiêtaæ. Janusz Urbaniak Pitawal krotoszyñski Ucieczka nastolatki z domu, przypadkowy strza³ i morderstwo ony Okazuje siê, e jak œwiat œwiatem zawsze m³odzie zachowywa³a siê w sposób buntowniczy i dla doros³ych niezrozumia³y. Tak by³o choæby w Krotoszynie, gdzie pewnego dnia pod koniec 1937 r. 15-letnia dziewczyna postanowi³a uciec z domu. Podejrzewano, e sta³o siê z ni¹ coœ bardzo z³ego, ale prawda okaza³a siê bardziej prozaiczna. Mia³a nietypowe imiê Aida, nazywa³a siê Smoliñska. Wraz z rodzicami mieszka³a przy ul. KoŸmiñskiej. Pewnego dnia zniknê³a, o czym obszernie donosi³a prasa. Jak napisano wczeœniej dziewczyna pozna³a potajemnie pewnego osobnika, który namówi³ j¹ do ucieczki z domu. Nim to zrobi³a, korespondowali ze sob¹, ponadto mê czyzna przysy³a³ jej pieni¹dze, które mia³y jej pomóc w realizacji celu. Panna Smoliñska uciek³a w Bo e Narodzenie, a rodzicom zostawi³a kartkê z wiadomoœci¹, e jedzie do odzi i nie powinni jej szukaæ, bo tam bêdzie mia³a dobrze. Ci natychmiast pobiegli na komisariat policji i wszczêto poszukiwania 15-latki. W ówczesnej gazecie sugerowano, i najprawdopodobniej zosta³a uprowadzona przez handlarzy ywym towarem, którzy zamierzaj¹ wywieÿæ j¹ za granicê do domu publicznego. Miano przy tym nadziejê, e jest jeszcze w Polsce i uda siê j¹ odnaleÿæ. Prawdê mówi¹c, gdyby opuœci³a kraj, to przy ówczesnych mo liwoœciach technicznych, by³oby to praktycznie niemo liwie. Wkrótce dziewczyna przys³a³a list do swej kole anki mieszkaj¹cej w Krotoszynie. Zosta³ on nadany z pewnej miejscowoœci za Warszaw¹. To dawa³o nadziejê, e Aida Smoliñska faktycznie wci¹ jeszcze przebywa w Polsce. Na podstawie listu policjanci szybko odnaleÿli dziewczynê w Warszawie. Jak siê okaza³o, nikt jej nie zmusza³ do ucieczki i wyjecha³a z w³asnej woli. Tam zamieszka³a ze swym amantem, którym okaza³ siê uczeñ fryzjerski. Nastoletni¹ uciekinierkê policja odwioz³a niebawem do rodzinnego domu w Krotoszynie. * * * Mê czyzna bawi³ siê pistoletem, ale by³ przy tym nieostro ny. W pewnym momencie broñ wypali³a, a kula trafi- ³a m³od¹ dziewczynê, która nie mia³a jeszcze 18 lat. Do tej tragedii dosz³o w paÿdzierniku 1936 r. w KoŸminie. W mieszkaniu Katarzyny Idek przebywa³ z goœcin¹ Piotr Stêdlik. W pewnym momencie mê czyzna zacz¹³ siê bawiæ pistoletem marki Browning. Nagle broñ wypali³a, a kula trafi³a 17-letni¹ Mariê Idek w udo. Doœæ szybko na miejsce przyby³ miejscowy lekarz, doktor Stêszewski. Opatrzy³ dziewczynê, któr¹ zaraz po wypadku przewieziono do szpitala w Krotoszynie. Mimo uporczywych prób ratowania dziewczyna zmar³a po trzech dniach. Ówczesna gazeta nie poda³a, kim dla rodziny Idków by³ Piotr Stêdlik. Nie wiemy te, jakie relacje ³¹czy³y go z ofiar¹ postrzelenia. * * * Najpierw potê nym uderzeniem w g³owê j¹ og³uszy³. A gdy upad³a nieprzytomna, udusi³ j¹. PóŸniej próbowa³ zatrzeæ œlady morderstwa. Do wydarzeñ tych dosz³o w Chachalni pod Zdunami w maju 1936 r. Stefan i Berta Ciszak przez jakiœ czas byli zgodnym ma³ eñstwem, lecz w 1935 r. pojawi³a siê wrogoœæ i nienawiœæ. Ona by³a Niemk¹, co m¹ czêsto jej wypomina³. Wielokrotnie zarzuca³ onie, i nie chce rozmawiaæ z nim i z dzieæmi po polsku. Z kolei ona zarzuca³a mu uganianie siê za dziewczynami, rzadkie pobyty w domu i nieoddawanie zarobionych pieniêdzy, w efekcie czego rodzina y³a w biedzie. W koñcu Stefan Ciszak postanowi³ coœ zrobiæ... Odczeka³ do 3 maja 1936 r., gdy jego dzieci i wiêkszoœæ s¹siadów poszli do Zdun ogl¹daæ defiladê z okazji narodowego œwiêta. Zosta³ wtedy tylko z on¹. Na poddaszu domu trzymali miêdzy innymi siano. W pewnym momencie Berta posz³a po nie, by nakarmiæ kozy. M¹ ruszy³ za ni¹, z ca³ej si- ³y uderzy³, a gdy kobieta straci³a przytomnoœæ, zacz¹³ j¹ dusiæ. Nastêpnie postanowi³ zatrzeæ œlady morderstwa. Podpali³ s³omê, a póÿniej wyszed³ z domu, spokojnie patrz¹c, jak poch³aniaj¹ go p³omienie. Wkrótce przybieg³ inny mieszkaniec wsi, pan Riebetz. Obaj zaczêli wynosiæ rzeczy z p³on¹cego budynku. Nie wiemy, jak policja dosz³a do tego, e Stefan Ciszak pope³ni³ morderstwo. Po jakimœ czasie zosta³ aresztowany. Jego proces odby³ siê przed s¹dem w Krotoszynie 19 paÿdziernika 1936 r. Oskar ony przyzna³ siê do pope³nienia zbrodni. Twierdzi³ przy tym, i zabi³ onê w gniewie, gdy wczeœniej siê k³ócili. Mówi³ te, e podpali³ dom nie zdaj¹c sobie sprawy z tego, co robi. Powiedzia³ te, e jest u niego coœ nie w porz¹dku w g³owie, gdy cierpi na ataki epileptyczne. Podczas rozprawy przes³uchano licznych œwiadków, których zeznania potwierdzi³y w zupe³noœci tezy aktu oskar enia. Stefan Ciszak skazany zosta³ na 12 lat wiêzienia. Na podstawie dawnych doniesieñ prasowych opracowa³ Damian Szymczak

14 14 Gospodarka PRACA CZEKA Oferty Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie. Dane otrzymaliœmy 27 czerwca. Szczegó³owe informacje pod nr tel lub oraz pracownik budowlany, wykszt. zaw. asystent w dziale serwisu budowl., wykszt. bz. operator koparko-³adowarki, wykszt³. bz. œlusarz, wykszt. zaw. serwisant-instalator, wykszt. zaw. brukarz, wykszt. bz., konsultant telefoniczny, wykszt. œrednie kucharz lub piekarz, wykszt. bz, doœwiad. koordynator roznosicieli gazet, wykszt. œrednie instalator elektryczny (elektryk), wykszt. œrednie lub zaw. ksiêgowa, wykszt. ekon., doœw. specjalista ds. odszkodowañ, wykszt. œrednie przedstawiciel handlowy, wykszt. rolnicze elektryk, wykszt. zaw. pracownik fizyczny, wykszt. bz. kierowca, kat C+E pracownik prod., wykszt. bz. dekarz, wykszt. bz. sortowacz z³omu, wykszt. bz, elektromonter, wykszt.e zaw., doœw. bz ksiêgowa, wykszt. min. œrednie, doœw. spawacz, wykszt. zaw. techn. kontroler jakoœci, doœwiad. w zawodzie murarz, min. 1 rok na budowie malarz-tapeciarz, 5 lat sta u, prawo jazdy elektryk konserwator, uprawnienia do 1 KV handlowiec,œrednie, studenci p³ytkarz, doœw. w bran y budowl. kelner, wykszt. zaw., doœw. mile widziane pracownik fizyczny, sporadyczne delegacje kierowca kat B (bus), doœw., transport miêdz. technolog wyrobów parafinowych, wykszt. œrednie diagnosta, wykszt. œrednie pracownik ochrony, wykszt. i doœw. bz. nauczyciel fizyki, wykszt. wy sze-fizyka tapicer, wykszt. i doœw. w zawodzie stolarz, doœw. w zawodzie kosztorysant, wykszt. wy sze, sta pracy 2 lata, umowa próbna magazynier, praca na dwie zmiany mechanik samochodowy, wykszt. zaw., sta pracy 1 rok szlifierz, wykszt. zaw. sprzedawca, wykszt. zaw., doœw., znajomoœæ kasy fiskalnej P.W.P ÓCIENNICZAK Mahle pomaga szpitalowi Milion na tomograf od najwiêkszej firmy! Dyrektor szpitala Pawe³ Jakubek, starosta Leszek Kulka, prezes Mahle Polska Andreas Kosicki i burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ Wielki gest firmy Mahle. Przedsiêbiorstwo przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ prawdopodobnie do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Szpital powiatowy stara³ siê o dotacjê na tomograf z funduszy norweskich. Niestety, nie powiod³o siê. Szukano wiêc innego rozwi¹zania. Z inicjatyw¹ zwrócenia siê do niemieckiej centrali koncernu Mahle o dofinansowanie zakupu wyszed³ starosta krotoszyñski Leszek Kulka. Jestem pewny, e pozytywna decyzja zarz¹du Mahle w Stuttgarcie zosta³a poparta yczliwoœci¹ pana prezesa Andreasa Kosickiego, za co jestem mu bardzo wdziêczny powiedzia³ 26 czerwca podczas konferencji prasowej w starostwie Leszek Kulka. Prezes Kosicki podkreœli³, e jest dumny z tej decyzji, bo zwykle jego przedsiêbiorstwo pomaga finansowo poprzez Fundacjê Mahle. Deklaracja przekazania pieniêdzy na tomograf nie mieœci³a siê jednak w ramach statutu fundacji. Decyzjê o bezpoœrednim wsparciu w kwocie 1 mln z³ podj¹³ zarz¹d koncernu na czele z prof. Heinzem Junkerem. Jestem z tego dumny, tak samo jak z faktu, e p³atnikiem bêdzie spó³ka Mahle Polska, bo przyczynimy siê do poprawy bezpieczeñstwa wszystkich mieszkañców powiatu stwierdzi³ prezes Kosicki. Podkreœli³, e to darowizna dedykowana na konkretne urz¹dzenie medyczne. Deklaracjê przyjmujê jako wielk¹ szansê i dobrodziejstwo powiedzia³ Pawe³ Jakubek, dyrektor szpitala. Krotoszyñska pracownia tomograficzna wyposa ona jest w spiralne urz¹dzenie dwuwarstwowe z 2006 r. To pozwala na przeprowadzenia diagnostyki bardzo sprawnej, ale z pewnymi ograniczeniami. Tomograf 16- rzêdowy lepiej obrazuje struktury mikroskopowe, poni ej 1 mm danego obszaru cia³a wyjaœni³. Nowy tomograf bêdzie kosztowa³ 1 mln 700 tys. z³. Poniewa bêdzie wiêkszy od obecnie u ywanego, nast¹pi niewielka, ale kosztowna (za 100 tys. z³) przebudowa. Pomieszczenie powiêkszy siê o 3 m. ¹cznie bêdzie to kosztowaæ 1 mln 800 tys. z³. Przy ostatniej awarii obecnego generatora, któr¹ usuniêto w ramach waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 5,20 z³ 6,95 z³ DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo 4000 badañ tomografem rocznie wykonuje szpital w Krotoszynie Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 4,90 z³ 6,90-7,10 z³ umowy serwisowej, czêœæ zamienn¹ sprowadzono a z Indii. To oczywiœcie wi¹ e siê du ym ryzykiem, bo w razie kolejnej awarii moglibyœmy zostaæ bez tomografu, co by³oby katastrof¹ mówi dyr. Jakubek. Przed 2006 r. badania tego typu szpital zleca³ placówkom w Ostrowie i w Pleszewie. To by³o ok. 500 badañ rocznie. Od paru lat badañ tych w Krotoszynie wykonuje siê ponad Powiat krotoszyñski, w którego gestii le y s³u ba zdrowia, nie jest w stanie do³o yæ do tomografu brakuj¹cych 800 tys. z³. Okazuje siê bowiem, e wpierw za³ataæ musi dziurê w kasie szpitala, który zanotowa³ 850 tys. z³ straty. Mamy nadziejê, e samorz¹d powiatu przyjdzie nam z pomoc¹, gdy mamy problemy z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej mówi³ dyr. Jakubek. Ponadto powiat w tym i przysz³ym roku musi przeznaczyæ 5 mln z³ na dokoñczenie rozbudowy oddzia³u chirurgicznego. Andreas Kosicki (prezes Mahle Polska) W mniejszych sprawach my decydujemy sami i to nie jest aden problem. A w tak du ych tematach potrzebujemy wsparcia naszego szefostwa w Stuttgarcie. Droga raz przetarta pozwala mieæ nadziejê na przysz³oœæ i ja j¹ mam. Raz na rok, dwa lata mo ecie próbowaæ do nas siê zwracaæ o wsparcie. Dary Mahle dla szpitala 2013 rok: 2 skody octavia 2014 rok: VW golf 10 tys. z³ na pulsoksymetr i rejestrator EKG 2 telewizory na oddzia³ dzieciêcy O wsparcie SPZOZ zwróci³ siê w zwi¹zku z tym do samorz¹du Krotoszyna. Burmistrz zadeklarowa³, e w sierpniu zaproponuje radzie miejskiej wyasygnowanie kwoty 800 tys. z³. Jestem wrêcz pewien, e bêdzie pozytywne rozwi¹zanie tematu. Sprawa do³o enia siê do zakupu tego tak wa nego urz¹dzenia nie bêdzie ró niæ, ale jednoczyæ powiedzia³ Julian Jokœ. Czy przez to nie pog³êbi siê i tak du e zad³u enie miasta? Z czegoœ zrezygnujemy, co bêdzie mniej potrzebne. Skoro mówimy o bezpieczeñstwie i ochronie zdrowia, to wszystko musimy postawiæ na jedn¹ kartê powiedzia³ w³odarz Krotoszyna. Sebastian Poœpiech SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 30 czerwca (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 6,70 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 7,00 z³ S.C. Patalas, Grêbów 5,00 z³

15 Œwiêto ulicy 15 Pod naszym patronatem Zajêcia z dzieæmi prowadzi Marlena Nabzdyk Goœcie specjalni zespó³ Derdef z Ba³kanów Ulica Garncarska œwiêtowa³a! Krotoszynianie lubi¹ przychodziæ na nasz¹ imprezê twierdzi Ewa Bukowska Po ulicy Kaliskiej, Ma³ym Rynku oraz Benickiej czwart¹ edycjê Œwiêta Ulicy w Krotoszynie zorganizowano na ul. Garncarskiej. Impreza odby³a siê 22 czerwca, jej organizatorem by³a Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera. Patronat medialny nad przedsiêwziêciem sprawowa³a Rzecz Krotoszyñska. Mimo ch³odnej i deszczowej aury ul. Garncarska, przy której dawniej znajdowa³a siê synagoga, na kilka godzin zamieni³a siê w kolorowy i weso³y zak¹tek miasta. Na scenie wyst¹pili: Gamaya, zespó³ Klubu Seniora Pogodni, Alchemy, Stowarzyszenie Copernicus, Zbigniew M³ynarczyk, Hagada, Sul Jazz Band. Goszczono tak e zespó³ folklorystyczny Derdef z Boœni i Hercegowiny oraz grupê Krotoszanie. Stoiska usytuowane na ulicy podzielone zosta³y na strefy tematyczne. W Bajkolandzie, czyli miejscu dla dzieci, promowano akcjê Ca³a Polska czyta dzieciom. W specjalnym namiocie nazwanym Kinomatograf mo na by³o obejrzeæ stare filmu dokumentalne onaszym mieœcie oraz film o patronie biblioteki Arkadym Fiedlerze. W strefie artystycznej ogl¹daliœmy obrazy, rzeÿby, a tak e wyroby rêkodzielnicze autorstwa mieszkañców naszego powiatu. By³a tak e wystawa fotograficzna w czêœci poœwiêcona zdjêciom nieistniej¹cej ju bó nicy. Inna prezentacja zatytu³owana zosta³a Duchy czasu. Polega³a na ekspozycji fotografii powsta³ych z na³o enia na siebie zdjêæ historycznych i wspó³czesnych. Józef Jaœkowiak udostêpni³ natomiast bardzo interesuj¹ce zdjêcia z pocz¹tków istnienia klubu sportowego Astra. W strefie bezpieczeñstwa by³o mo - na oznaczyæ rowery oraz legalizowaæ gaœnice przeciwpo arowe, znajduj¹ce siê na wyposa eniu samochodów. PKP prowadzi³o swoj¹ akcjê Bezpieczny przejazd. Na stoiskach gastronomicznych wyroby prezentowali uczniowie z ZSP nr 2 i ZSP nr 3. Mo na by³o je degustowaæ, a nawet zakupiæ. Przyszli kucharze i kelnerzy z trójki serwowali aromatyczne koktajle o egzotycznie brzmi¹cych nazwach, a tak e rozmaite desery. Czêœæ dochodu ze sprzeda y zosta³a przeznaczona na pomoc finansow¹ dla chorego Gabrysia. Œwiêto Ulicy pokaza³o, e krotoszynianie lubi¹ przychodziæ na nasz¹ imprezê. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody odwiedzi³o nas sporo osób. Przysz³oroczna edycja mog³aby siê odbyæ na rynku, który bêdzie ju po remoncie. Albo zapytamy rady osiedlowe, gdzie powinniœmy zorganizowaæ kolejne œwiêto. Decyzja jest jeszcze w sferze planów mówi Ewa Bukowska, dyrektorka krotoszyñskiej ksi¹ nicy. Na stronie obejrzeæ mo na film Franciszka Kurzawy z imprezy, do czego naszych Czytelników gor¹co zachêcamy. S³awek Pa³asz Kilka s³ów wyg³asza dyr. KBP Ewa Bukowska, obok ywio³owy taniec Krotoszan P.W.P ÓCIENNICZAKX6 Jedno ze stoisk strefy artystycznej

16 16 Dodatek rolniczy P.W.P ÓCIENNICZAK Niezwyk³e emocje przyniós³ wyœcig w taczkach Ró opole Dziesiêæ wiosek walczy³o o prymat Bieg w workach dla dzieci, toczenie opon ci¹gnikowych przez panów oraz wyœcig taczkami, w których siedzia³y panie z takich konkurencji sk³ada³y siê zawody sportowe rozegrane w trakcie II Turnieju Wsi, jaki 22 czerwca odby³ siê w Ró opolu. Z innych konkurencji wymieniæ mo na wbijanie gwoÿdzi przez kobiety oraz nawlekanie nitki na ig³ê przez mê czyzn. W imprezie uczestniczy³y reprezentacje 10 so³ectw. Rywalizacjê wygra³a ekipa z Roszek. Drugie miejsce w turnieju zajê³o Kobierno. Trzecia lokata przypad³a Wyniki turnieju wsi 1. Roszki 2. Kobierno 3. Gorzupia / Tomnice 4. Ró opole 5. Bo acin / Dzier anów 6. Smoszew 7. Lutogniew 8. Baszyny P.W.P ÓCIENNICZAK Toczenie opony ci¹gnikowej wymaga³o si³y i œwietnej koordynacji P.W.P ÓCIENNICZAK Niektóre konkurencje rozbawi³y widzów do ³ez w udziale dru ynom Gorzupi i Tomnic. Równolegle do konkurencji zabawowych rozegrano mini turniej pi³ki no nej. Wyst¹pi³o 9 ekip. Pierwsze miejsce zdobyli gospodarze zawodnicy z Ró opola. Drug¹ pozycjê zajêli pi³karze z Roszek, trzeci¹ z Gorzupi. Turniej zorganizowa³o Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ró opole przy wspó³pracy z burmistrzem Krotoszyna, który przekaza³ dofinansowanie w kwocie z³. Ca³oœæ spotkania zwieñczy³a zabawa taneczna. Impreza siê uda³a, w przysz³ym roku mamy nadziejê zorganizowaæ j¹ po raz kolejny. Oby tylko pogoda by³a lepsza, cieplejsza powiedzia³a Rzeczy Irena Bielarz, so³tys Ró opola. S³awek Pa³asz

17 Przedstawiciele koÿmiñskiego Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych uczestniczyli 14 czerwca w Kongresie Polskiego Rolnictwa na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Dorobek i osi¹gniêcia szko³y zaprezentowali nauczyciele Wojciech ukomski, Monika Krawiec, Marzena Krawczyk i Marcin Borowczyk. Kongres stawia sobie za cel przedstawienie najnowszych prognoz oraz informacji gospodarczych, a tak e regulacji prawnych i praktycznych aspektów zwi¹zanych z rolnictwem oraz sytuacj¹ bran y rolniczej w Polsce. Jest cykliczny i sk³ada siê z dziesiêciu konferencji, organizowanych w najwiêkszych polskich miastach, g³ównie stolicach regionów. Przed wystaw¹ ZSP zatrzymywa³o siê wiele przyby³ych na kongres znanych osób, m.in. wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk, pose³ (a zarazem prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej) Piotr Walkowski, dyrektor Agencji Rynku Rolnego Andrzej Bobrowski. Z ust uczestników kongresu us³yszeliœmy wiele Wyniki egzaminu zawodowego w ZSP w KoŸminie (miejsca w kraju) technik architektury kraj. technik agrobiznesu technik rolnik technik ekonomista (4 m.) (6 m.) (7 m.) (12 m.) ZSP KO MIN Dodatek rolniczy KoŸminianie na kongresie Wystawa dorobku i osi¹gniêæ ZSP przykuwa³a uwagê zwiedzaj¹cych pochlebnych s³ów o pracy szko³y, która by³a i jest znana nie tylko w Wielkopolsce, ale w ca³ym kraju. Wszyscy kibicuj¹, aby dalej prê nie siê rozwija³a i jak najlepiej przygotowywa³a przysz³e kadry dla rolnictwa mówi wicedyrektor koÿmiñskiego ZSP, Wojciech ukomski. Warto wspomnieæ, e kierowana przez niego placówka w bie ¹cym roku ponownie znalaz³a siê wœród 300 najlepszych techników w Polsce i otrzyma³a tytu³ Br¹zowa Szko³a. Jeœli chodzi o egzaminy potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe, zajê³a 8. miejsce w kraju, a 2. w województwie, jest wiêc czym siê pochwaliæ. Liliana Trawiñska 17 R E K L A M A

18 18 Wydarzenia Noc Œwiêtojañska Wianki na wodzie i kwiat paproci 20 czerwca po raz trzeci w Krotoszynie odby³a siê Noc Œwiêtojañska. Imprezê przygotowano na placu za pa³acem Ga³eckich. P.W.P ÓCIENNNICZAK Na festyn przybyli cz³onkowie zwi¹zku Metalowcy z Mahle oraz ich rodziny Metalowcy bawili siê w Salni P.W.P ÓCIENNICZAK P.W.P ÓCIENNICZAK Mimo ch³odnej aury i co jakiœ czas padaj¹cego deszczu na imprezie pojawi³a siê spora grupa krotoszynian. W trakcie Nocy Œwiêtojañskiej wyst¹pi³ zespó³ Sango œpiewaj¹cy w jêz. esperanto. Zagra³ tak e niezwykle ywio³owy Èaèi Vorba, który zaprezentowa³ muzykê cygañsk¹ oraz ba³kañsk¹. Swoj¹ obecnoœæ zaznaczy³y tak- e zespo³y ludowe: Krotoszanie oraz Derdef z Boœni i Hercegowiny. Cz³onkowie Pocztu Wierzbiêty z Krotoszyna, w œredniowiecznych strojach, odpowiedzialni byli m.in.za stronê kulinarn¹ spotkania. Na tych, Inscenizacja Nocy Kupa³y Zespó³ Èaèi Vorba Publicznoœæ nie wystraszy³a siê deszczu którzy zg³odnieli, czeka³ twaro ek z gor¹cymi ziemniaki pieczonymi w ognisku. Podczas spotkania wykorzystano namioty nale ¹ce do Pocztu. Kulminacyjnym punktem programu by³a inscenizacja przedstawiaj¹ca przebieg s³owiañskiego œwiêta ku czci Kupa³y, które obchodzono niegdyœ w trakcie nocy œwiêtojañskiej. Jednym z elementów by- ³o uroczyste rozpalenie ogniska, pojedynek dwóch stra ników ognia symbolizuj¹cego walkê dobra ze z³em czy puszczanie wianków na stawie. Inscenizacjê zaprezentowa³a Dru yna Wojów Kolovrat z Kalisza. Kolejnym punktem by³o przedstawienie Teatru Sztampa, który zaprezentowa³ performance zatytu³owane Wstrzymujemy czas. Mimo wielu wysi³ków aktorów nie uda³o siê jednak czasu zatrzymaæ. Podczas spotkania mo na by³o za to spróbowaæ swoich si³ w strzelaniu z ³uku lub skorzystaæ z artystycznego malowania twarzy. Ateraz zapraszamy do szukania kwiatu paproci, on na pewno gdzieœ tutaj roœnie zachêcali na zakoñczenie spotkania organizatorzy Nocy. Nie dotar³a do nas jednak adna informacja, która potwierdza³aby, e ktoœ takowy kwiat w parku znalaz³. Choæ nie jest to do koñca wykluczone. Organizatorem Nocy Œwiêtojañskiej by³ Krotoszyñski Oœrodek Kultury. S³awek Pa³asz W sobotê 21 czerwca zwi¹zek zawodowy Metalowcy przy Mahle Polska zorganizowa³ w Salni imprezê rekreacyjno-sportowo-towarzysk¹ dla zwi¹zkowców i cz³onków ich rodzin. Festyn rozpocz¹³ siê wczesnym popo- ³udniem. Na dzieci czeka³y trampolina, plac zabaw oraz konkursy rysunkowy i wokalny, a tak e strzelanie z wiatrówki do tarczy. Doroœli rywalizowali w turnieju rzutów opon¹ samochodow¹. Odby³ siê tak e pokaz motocykli ciê kich, którymi podobnie jak bryczkami i kucami mo na by³o siê przejechaæ. Na wysokoœci zadania stanêli stra acy z OSP w Konarzewie, demonstruj¹c zebranym gaszenie po aru i pierwsz¹ pomoc przedmedyczn¹. Swoje piêæ minut KoŸmin Chiñski angielski w gimnazjum Uczniowie koÿmiñskiego Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy przez tydzieñ uczyli siê angielskiego z Chink¹. W ramach miêdzynarodowego projektu Aiesec, w którym uczestniczy koÿmiñska placówka, ju po raz trzeci jej uczniowie uczestniczyli w lekcjach jêzyka angielskiego, przygotowanych i prowadzonych przez Chinkê. Po goœciach z Mo³dawii, Brazylii i Indii, w drugiej po³owie maja do szko³y przyby³a Jiao Yang, rodowita Chinka studiuj¹ca w Singapurze. Przez tydzieñ Historia koÿmiñskiego gimnazjum Budowê szko³y rozpoczêto w 1986 r. Inwestycjê realizowa³o wówczas Kuratorium Oœwiaty. Od 1996 r. prowadzenie inwestycji przej¹³ Urz¹d Miasta i Gminy w KoŸminie Wlkp. Ostateczny odbiór robót i przekazanie obiektu do u ytku nast¹pi³o 30 sierpnia 1999 r., a ju 1 wrzeœnia szko³a otwar³a swe podwoje. 4 paÿdziernika 1999 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania szkole imienia Zjednoczonej Europy. 7 czerwca 2002 roku przekazano szkole sztandar. S. KRYSIAK mieli leœnicy z Nadleœnictwa Krotoszyn. By³y te grillowane kie³baski i kaszanki oraz zupa gulaszowa. Oko³o dla najbardziej wytrwa³ych goœci (pogoda nie rozpieszcza³a) rozpoczê³a siê zabawa taneczna. (popi) Gimnazjaliœci napisali swe imiona w jêzyku chiñskim prowadzi³a zajêcia w jêzyku angielskim, przybli aj¹c uczniom kulturê i zwyczaje swojego kraju. W czasie pobytu w KoŸminie Jiao Yang przeprowadzi³a te zajêcia z uczniami Szko³y Podstawowej nr 1 oraz Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie. Gimnazjalistów szczególnie zaciekawi³a nauka pisania chiñskich znaków. Swoj¹ wiedzê wykorzystywali póÿniej do prób wypisywania w³asnych imion chiñskim alfabetem. Dobra zabawa po³¹czona z nauk¹ daje œwietny rezultat w postaci wiedzy, której siê nie zapomina. Czekamy na kolejnych ciekawych goœci z odleg³ych stron œwiata. W nastêpnym roku szkolnym nie tylko uatrakcyjniaj¹ swoj¹ obecnoœci¹ zajêcia jêzyka angielskiego w naszym gimnazjum, ale bêd¹ swoistym oknem na œwiat i innoœæ kulturow¹ podsumowuje S³awomir Krysiak, nauczyciel angielskiego z gimnazjum. (lt)

19 Sprawy 19 Piknik z Nutrici¹ i pi³k¹ no n¹ 24 czerwca na terenie Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie urz¹dzono piknik rekreacyjny dla uczniów oœrodka. W zawodach izabawach na œwie ym powietrzu wziêli te udzia³ pracownicy firmy Nutricia z Krotoszyna. Piknik zorganizowano dziêki fundacji charytatywnej HOPE, dzia³aj¹ca przy zak³adach koncernu Danone w Polsce. Nutricia nale y do tego koncernu. Fundacja zakupi³a m.in. profesjonaln¹ bramkê pi³karsk¹, zasponsorowa- ³a te poczêstunek dla uczestników pikniku. Druga bramka zakupiona zosta³a przez Stowarzyszenia Motylek na rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Konarzewie. A gdy pojawi³y siê dwie bramki, to tak e powsta³o boisko i rozegrano mecz pi³karski! W kulminacyjnym punkcie wspólnej zabawy spotkaniu dru yn Nutricii i reprezentacji konarzewskiego oœrodka zdecydowanie wygrali goœcie 5:2. (mal) Najpierw zebraliœmy siê na dziedziñcu swojej szko³y Spotkaliœmy siê po 45 latach SOSW L. TRAWIÑSKA Orla dzieciom Wspólna zabawa z chust¹ animacyjn¹ Mieszkañcy Orli kibicowali najm³odszym w konkurencjach Z okazji Dnia Dziecka rada so³ecka Orli wraz z so³tysem Ryszardem Perkiem przygotowa³a dla najm³odszych mieszkañców tej wsi wspania³¹ zabawê. Impreza odby³a siê na placu przy œwietlicy. Królowa³y sportowe konkurencje i zdrowa rywalizacja z rówieœnikami. Rzuty do bramki czy slalom z pi³k¹ miêdzy pacho³kami to tylko niektóre z zabaw. Dla zwyciêzców przygotowano nagrody. Dzieci chêtnie korzysta³y te z placu zabaw. Pogoda dopisa³a, wiêc frekwencja by³a wysoka. Wieczorem odby³a siê zabawa taneczna. (traw) 7 czerwca, my, zdaj¹cy maturê w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie w 1969 r., spotkaliœmy siê ponownie na boisku szkolnym naszej Alma Mater, która obecnie jest siedzib¹ Gimnazjum nr 2. Udaliœmy siê do swojej by³ej klasy, aby zaj¹æ swoje dawne miejsca w ³awkach. Tam po odœpiewaniu hymnu szko³y oddaliœmy siê wspomnieniom... Dalsz¹ czêœæ spotkania kontynuowaliœmy w restauracji Krotosz. Naszym honorowym goœciem by³a pani profesor Antonina Korzecka, lubiana przez nas bardzo nauczycielka je yka rosyjskiego. Dziêki temu spotkaniu mogliœmy porozmawiaæ, powspominaæ, poœpiewaæ, a tak e wymieniæ yciowe doœwiadczenia. Odwiedziliœmy tak e groby drogich nam Profesorów i zapaliæ znicze na ich nagrobkach, na znak ywej pamiêci oraz wdziêcznoœci za ich trud wychowania i wykszta³cenia nas na œwiat³ych ludzi, którzy s¹ Na cmentarz byliœmy wraz z ulubion¹ profesor Antonin¹ Korzeck¹ dumni ze swojego Liceum Pedagogicznego. Po 45 latach od egzaminu dojrza- ³oœci coraz bli sze s¹ nam s³owa naszej kole anki Marii Paw³owskiej (matura 1955): Kolejna wystawa zwierz¹t 13 lipca od w Benicach po raz ósmy odbêdzie siê Wystawa Zwierz¹t Gospodarskich i Domowych. Impreza bêdzie mia³a miejsce na placu obok œwietlicy wiejskiej. Oprócz zwiedzania wystawy w jej programie znalaz³y siê równie wystêpy artystyczne (od 14.00), gry i zabawy dla dzieci, przeja d ki konne, zawody strzeleckie. Bêd¹ tak e stoiska doradców rolniczych, firm powi¹zanych z rynkiem rolniczym, stoiska gastronomiczne. Oko³o wyst¹pi zespó³ Bayer Full. Wieczorem przewidziana jest zabawa taneczna. Nie a³ujcie lat w tej szkole, Nie a³ujcie, proszê was! Wype³niliœmy swe role, Teraz spotkañ nadszed³ czas... Halina Czwojdziñska El bieta Maleszka Organizatorem wystawy jest so³tys Benic Jan Zych wraz z rad¹ so³eck¹, burmistrzem Krotoszyna, Gminn¹ Spó³dzieni¹ Samopomoc Ch³opska w Krotoszynie oraz Franciszkiem Marsza³kiem, radnym wojewódzkim PSL. (mal) Donosiciel kulturalny L. TRAWIÑSKA Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w sportowych zmaganiach KINA Przedwioœnie 1-3 lipca, Transformers: wiek zag³ady, USA, akcja/sci-fi, dubbing (3D) godz , dubbing (2D) godz , napisy (3D) godz lipca, Transformers: wiek zag³ady, USA, akcja/sci-fi, dubbing (2D) godz , napisy (3D), godz Jump Street, USA, komedia sensacyjna (2D), godz IMPREZY Rozdra ew 5-6 lipca, Dni Gminy. W programie: 5 lipca zabawa taneczna z zespo³em X Dance. 6 lipca, parada pojazdów bezsilnikowych pod has³em: Byle do przodu, byle europejsko, Turniej Sportowo-Rekreacyjny So- ³ectw, gry i zabawy dla dzieci, zawody strzeleckie i pokazowy mecz szachowy na œwie ym powietrzu gmin Rozdra ew Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego. Baszków 1-11 lipca, godz , filia Biblioteki Publicznej w Zdunach, spotkania edukacyjne dla dzieci. Konarzew 1-11 lipca, godz , filia Biblioteki Publiczne w Zdunach, spotkania edukacyjne dla dzieci.

20 Co, gdzie, kiedy u seniorów? Wycieczka do Bygoszczy. Ko³o seniorów w Chwaliszewie organizuje wycieczkê do Ogrodów Hellerówka w Bydgoszczy. W programie m.in. przeja d ki bryczk¹, grill i porady z zakresu projektowania ogrodu. Wyjazd odbêdzie siê 12 lipca. Zapisy przyjmowane s¹ pod nr tel Cena wycieczki 85 z³ od osoby. Wakacje nad Ba³tykiem. PZERiI organizuje letni wypoczynek w azach nad morzem. Termin pobytu sierpnia. Koszt 780 z³ (transport, zakwaterowanie, wy ywienie i przejazdy na miejscu wypoczynku).. Zapisy w ko³ach emerytów oraz w siedzibie oddzia³u rejonowego (Rynek 1, Krotoszyn). Sto lat pani W³adys³awy 14 czerwca W³adys³awa Miedziñska z Kobylina obchodzi³a setne urodziny. Z tej okazji odwiedzi³a j¹ delegacja gminna. Uniwersytet III Wieku zaprasza na zebranie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie zaprasza swoich cz³onków oraz seniorów na kolejne spotkanie. Odbêdzie siê ono we wtorek, 3 lipca o godz w gmachu Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej. Nie bacz¹c na wakacyjna niemal porê, zaprezentowana zostanie oferta dla seniorów na semestr zimowy w roku akademickim 2014/2015. Przypomnijmy, e pierwsze walne zebranie stowarzyszenia UTW odby- ³o siê w marcu w Szkole Podstawowej nr 8. Organizacjê powo³ano do ycia w paÿdzierniku 2013 r., lecz trzeba by³o dope³niæ wszelkich formalnoœci rejestrowych. Prezesem jest Juliusz Poczta, emerytowany nauczyciel i radny powiatowy. Wiceprezeskami s¹: Krystyna Sobczyk i El bieta Maleszka, skarbniczk¹ Krystyna M³ynarczyk, a sekretarzem Zygmunt Ziêtkiewicz. Cz³onkinie zarz¹du to El bieta Bia³ecka i El bieta Przybylska. (popi) UM.KOBYLIN Od lewej: Izabela Domaszewska, Ma³gorzata Zawieja, W³adys³awa Miedziñska, burmistrz Bernard Jasiñski, ucjan Miedziñski syn jubilatki Zza winkla Prognoza pogody No, i dopad³a nos. Tropikalno pogoda! Dychamy, jak stare parowozy, narzekamy, jak co dnia, ale mómy, co chcieliœmy. Piêkny pocz¹tek lata. Nic, ino siê cieszyæ. U mnie w domu niby normalnie. Aby Pelka jakowoœ cichszo i barzy g³êbiej sapie ni zwykle i, co najwa niejsze, nie du o godo. Jo ty nie mêdrkuje, ale cichcem wymykóm siê do kompa (wiecie, o co chodzi) i sprawdzom prognoze pogody. Z godziny na godzinê. Nieciekawie. To mo e potrwaæ d³u ej. Bez ma³a z tydzieñ, ok. 30 stopni abo i wiêcej. Trzeba siê ewakuowaæ i to zaro! Najlepiej na ³aweczke do parku. Stefek tam ju jest. S³ysza³eœ, Kazik! Wali z nieba, e nie dychum. Cheba za karê, co? smêci zatroskany. Nie wiem Stefek, to twój problem, jakie winy eœ pope³ni³ mruk³em œcieraj¹c pot z czo³a. Teroz ci wszystko naukowo wyjaœni¹ w œrodkach medialnych, portalach internetowych i bydziesz wiedzio³, co cie czeko, czy burza z grzmotami, czy otrzeÿwienie umys³u ch³odem i dobrotliwym deszczykiem. Tak godosz, ale jo w domu z burzami móm czêsto do czynienia, a i deszcz s³ów pado na mnie z Celiny usteczek czêsto, oj czêsto! I niekoniecznie rzeÿwi markotnie przytakiwa³ Stefek wpatrzony w leniwie p³ywaj¹ce po stawie kaczuszki. S³uchej, Stefan. Jo ci powiem cóœ, co cie mo e pocieszy. Jako pogoda bydzie mo na przewidzieæ. Jo ju wiem. A ty powinieneœ pamiêtaæ, boœ mieszko³ niedaleko mnie lot tymu bez ma³a i wiêcej. Pamiêtosz? Mieli my za s¹siadów dwóch braci Sylwka i Józefa. Ludzi na co dzieñ spokojnych, pracowitych, dobrze wychowuj¹cych swoje dzieci i zgodnie yj¹cych z s¹siadami. Ale bywa³y takie dni, e co³ko ulica wiedzia³a, e idzie na zmianê pogody. Na podwórku u s¹siadów dzia³y siê rzeczy trudne do opisanio! Wrzask, k³ótnie, wyzwiska, nawet rêkoczyny. Co by³o powodem, nikt nie wie. Jakiesiœ tam rodzinne sprawy. Nóm dzieciokom wtedy by³o nic do tego. S¹siadom ty. Bo przychodzi³o uspokojenie. Wszczególnoœci latem. W³adys³awa Miedziñska w swoim ukochanym ogrodzie Pani W³adys³awa urodzi³a siê w D³ugo³êce. Od najm³odszych lat pomaga³a rodzicom w gospodarstwie rolnym. Mia³a piêcioro rodzeñstwa. W 1938 r. wysz³a za m¹ za Jana Miedziñskiego, krawca z zawodu. Przeprowadzi³a siê do Kobylina, gdzie mieszka do dzisiaj. Miedziñscy mieli czworo dzieci. Dzisiejsza jubilatka przez ca³e ycie zajmowa³a siê gospodarstwem domowym oraz ogrodem. M¹ pani W³adys³awy zmar³ 40 lat temu. Z czwórki dzieci yje jedynie syn ucjan, który teraz opiekuje siê swoj¹ mam¹. Recept¹ pani W³adys³awy na dobre zdrowie w wieku stu lat jest maksyma: módl siê i pracuj. Z okazji setnych urodzin W³adys³awê Miedziñsk¹ odwiedzili: burmistrz Kobylina Bernard Jasiñski, kierowniczka Urzêdu Stanu Cywilnego Ma³gorzata Zawieja oraz szefowa Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Izabela Domaszewska. Burmistrz wrêczy³ jubilatce list gratulacyjny wystosowany dla niej przez premiera Donalda Tuska, kwiaty oraz upominek. Goœcie yczyli pani W³adys³awie zdrowia, pogody ducha i pomyœlnoœci. S³awek Pa³asz Za dwie, góra trzy godziny po takiej awanturze nadchodzi³a burza, potem o ywczy deszcz i uspokojenie. W przyrodzie i u s¹siadów. To nie byli Ÿli ludzie, tylko tak w nich cóœ kipia³o. I powiem ci cóœ jeszczyk. Na zmiane pogody mój tata ty narzeka³ na krzy, kolañska i insze dolegliwoœci. Piesek podwórzowy, któregoœmy przygarnêli cheba mio³ Ÿle obciêty ogon, bo loto³ w takie przedburzowe dni wte i we wte, jak nakrêcony, i tak zakoñczy³ psie ycie obwiniêty kole karku ³añcuchem. Po co jo ci cóœ takiego godom, Stefek? Cheba siê zanosi na zmianê pogody. Jak ju tak rozwierom te swoj¹ jape, to musi cóœ byæ w powietrzu. Pewnikiem zmiana pogody odrzek³ Stefan z trudem podnosz¹c siê z ³aweczki, a ja pozosta³em z wiar¹, e nie lato jest winne, prognoza pogody, ale moje samopoczucie wsparte bliskoœci¹ mi najbli szych. Z Peluni¹ na czele, a co? Jan Rosik 12 marca w SP 8 odby³o siê pierwsze walne zebranie UTW Przy melodiach z lat m³odoœci... Ponad 50 cz³onków ko³a nr 3 krotoszyñskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów spotka³o siê kolejny raz pod grzybkiem Mintowa Dolina w Krotoszynie, aby œwiêtowaæ Dzieñ Ojca i powitanie lata. Wszystkich poczêstowano chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem, serwowano tak e urek z jajkiem, kie³basê z grilla, kawê i ciasta. Atmosfera by³a wspania³a, bawiliœmy siê przy melodiach z lat naszej m³odoœci wspomina imprezê Miros³awa Gawryjo³ek z ko³a nr 3 krotoszyñskich emerytów. Uczestnicy spotkania œpiewali piosenki i opowiadali dowcipy. Nikt nie móg³ narzekaæ na nudê. Zabawa trwa³a do póÿnych godzin wieczornych, a ci, którzy wziêli w niej udzia³, wrócili do domów w œwietnych humorach. (popi) Seniorzy po raz kolejny pokazali, e potrafi¹ siê dobrze bawiæ

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 203 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w rejonie ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie.

Druk Nr 203 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w rejonie ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie. Dz-15.0020.1.26.2013 P R O T O K Ó Ł XXVI SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 28 lutego 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2005 z obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 28 czerwca 2005 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku Na stan 15 radnych na sesji obecnych

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU w sprawie ustalenia ogólnych zasad porządkowych dotyczących organizowania ogródków gastronomicznych, samodzielnych punktów gastronomicznych oraz stoisk

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo