REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWAKI Z MERIDOL. Postnowini ogóln. Akcj promocyjn, będąc sprzdżą prmiową, prowdzon jst pod nzwą Wtorki z lmx, czwrtki z mridol (zwnj dlj: Akcją Promocyjną) n trni cłj Polski, w wybrnych ptch zjmujących się sprzdżą produktów mrki lmx i mridol.. Orgniztorm kcji wtorki w lmx, czwrtki z mridol jst A&D Phrm Polnd Sp.o.o. z sidzibą w Wrszwi, Al. Jrozolimski D wpisn do Krjowgo Rjstru Sądowgo prowdzongo przz Sąd Rjonowy dl m.st. Wrszwy, XIIWydził Gospodrczy KRS, pod numrm,dziłjącą w iminiu i n rzcz Fundtor, firmy Colgt-Plmoliv Polnd Sp. z o.o. zwn dlj Orgniztorm.. Fundtorm ngród przwidzinych w Akcji promocyjnj jst Colgt Plmoliv (Polnd) Sp. z o.o. z sidzibą w Wrszwi, Wybrzż Gdyński D, wpisny do Krjowgo Rjstru Sądowgo prowdzongo przz Sąd Rjonowy dl m.st. Wrszwy, XII Wydził Gospodrczy KRS, pod numrm, zwny dlj Fundtorm.. Wykonwcą usług dl konsumnt w prowdzonj Akcji Promocyjnj jst Dnt--Mdicl Spół Akcyjn z sidzibą w iu ( - ) przy Rynk, zrjstrowną w Sądzi Rjonowym dl i Fbrycznj VI Wydził Gospodrczy Krjowgo Rjstru Sądowgo z numrm KRS, NIP:, zwny dlj Wykonwcą. Akcją promocyjną objęt są wszystki produkty kosmtyczn ofrown pod mrmi lmx i mridol, z tym zstrzżnim, ż spkown zstwy promocyjn trktown są jko jdn produkt.. Sprzdż produktów objętych kcją promocyjną trw od.. do... Zkup produktów objętych kcją promocyjną przd lub po w/w trmini ni uprwni do otrzymni Krty.. Okrs i mijsc Akcji promocyjnj Czs trwni kcji promocyjnj rozpoczyn się w dniu... r. i kończy się w dniu.. r., który jst osttcznym dnim, w którym Uczstnik moż zgodni z zsdmi kcji otrzymć i zrjstrowć Krtę uprwnijącą do skorzystni z okrślonych w złączniku nr usług.

2 . Mijsc prowdzni Akcji promocyjnj.. Akcj promocyjn prowdzon będzi w wybrnych ptch n trni Polski. Uczstnik promocji. Uczstnikim Akcji promocyjnj moż być osob fizyczn, zmiszł n trni Polski, posidjąc płną zdolność do czynności prwnych będąc konsumntm w rozuminiu rt. ¹ Kodksu Cywilngo, któr w czsi trwni Akcji promocyjnj spłni wrunki okrślon ninijszym Rgulminm.. W Akcji ni mogą brć udziłu prcownicy i przdstwicil Orgniztor, Fundtor orz Dnt--mdicl S.A., tkż członkowi ich njbliższj rodziny (młżonkowi, dzici, rodzic, rodzństwo). Orgniztor zwolniony jst z pobirni oświdczń w tym zkrsi.. Krty. Kżdy z Uczstników Akcji, który spłni postnowini ninijszgo rgulminu nbędzi prwo do otrzymni Krty promocyjnj uprwnijącj do poniższych świdczń : - bzpłtngo przglądu stomtologiczngo, - % zniżki n okrślon zbigi stomtologiczn. Zkrs usług objętych % zniżką stnowi złącznik nr do ninijszgo Rgulminu.. Kupony rbtow ni kumulują się.. Uczstnikom Akcji ni przysługuj prwo do zstrzżni szczgólnych cch Ngrody lub prwo zminy n inny przdmiot, tkż ni przysługuj prwo do otrzymni kwiwlntu (piniężngo, rzczowgo).. Uczstnikowi Akcji ni przysługuj prwo do wyminy Ngrody n inną.. Zsdy Akcji. Aby wziąć udził w Akcji promocyjnj nlży zkupić dw produkty kosmtyczn mrki lmx w wtork lbo mrki mridol w czwrtk w czsi trwni Akcji promocyjnj. Spkown zstwy promocyjn trktown są jko jdn produkt.. Krty zostną przyznn Uczstnikom, którzy dokonją zkupu n wyżj wsznych zsdch bzpośrdnio po ich dokonniu przz prcowni dnj ptki. W przypdku

3 zkupu przz Uczstni większj ilości produktów otrzym on odpowidnią ilość rt, z zstrzżnim pkt. ust. ninijszgo Rgulminu.. Kżdy z Uczstników Akcji, który otrzymł rtę m prwo do umówini się n wizytę w clu rlizcji świdczń n zsdch okrślonych ninijszym rgulminm w trmini dwóch misięcy od dty rjstrcji rty. Krtę nlży zrjstrowć njpóźnij do dni.. r., czyli osttnigo dni trwni kcji promocyjnj.. Clm skorzystni z usług do których uprwni Krt, Uczstnik zobowiązny jst do dokonni rjstrcji n stroni intrntowj lub dzwoniąc n infolinię. W przypdku brku umówini wizyty w wyżj wsznym trmini Krt trci wżność Uczstnik trci prwo do skorzystni z bzpłtngo przglądu stomtologiczngo orz % rbtu n okrślon usługi n zsdch okrślonych ninijszym Rgulminm.. Podni numru rty orz dnych osobowych przz Uczstni jst dobrowoln, nimnij jst koniczn clm wykorzystni przz Uczstni Krty.. Rklmcj. Kżdy Uczstnik Akcji promocyjnj moż zgłosić rklmcję w związku z prowdznim i uczstnictwm w Akcji promocyjnj w formi pismnj do Orgniztor. Rklmcj rozptruj Orgniztor.. Rklmcj dotycząc umwini wizyty w gbinci stomtologicznym sici Dnt-- Mdicl orz jkości wykonnych usług stomtologicznych nlży kirowć bzpośrdnio do Wykonwcy, Dnt--mdicl S.A. z sidzibą w iu -, Rynk,. Rozptrywni rklmcji trw dni liczonych od dni jj otrzymni.. Odpowidź n zgłoszoną przz Uczstni rklmcję zostni mu przsłni z pośrdnictwm poczty.. Przy rozptrywniu rklmcji Orgniztor i/lub Wykonwc opir się n trści Rgulminu orz powszchni obowiązujących przpisch prw.. Po wyczrpniu postępowni rklmcyjngo Uczstnikowi przysługuj prwo do dochodzni roszczń n zsdch ogólnych.. Postnowini końcow. Administrtorm dnych osobowych udostępninych przz Uczstników Akcji promocyjnj jst Wykonwc kcji, Dnt--mdicl S.A. z sidzibą w iu

4 Rynk. Prztwrzni dnych osobowych odbywć się będzi n zsdch przwidzinych ustwą z dni sirpni roku o ochroni dnych osobowych (Dz.U. z r, Nr. poz. z późn. zm.). Dn osobow będą prztwrzn wyłączni w clch związnych przdmiotowo z Akcją Promocyjną, tj. w clch związnych z przprowdznim Akcji promocyjnj i rlizcji usługi, tkż rozptrzni wntulnych rklmcji. Podni dnych osobowych m chrktr dobrowolny, lcz nizbędny do rlizcji zsd Akcji promocyjnj i rozptrzni wntulnych rklmcji. Osobom udostępnijącym dn osobow przysługują prw do: dostępu do dnych, możliwości ich poprwini lub żądni ich usunięci.. Rgulmin Konkursu dostępny jst w sidzibi Orgniztor orz n stroni

5 Złącznik nr : Wyz usług objętych % rbtm: - pord lrs, - konsultcj spcjlistyczn - lkirowni - piskowni -scling - higinizcj - fluoryzcj - poszżon lkowni Złącznik nr : List gbintów DENT-A-MEDICAL S.A. SIEĆ DENT-A-MEDICAL S.A. L p. Stt us Misto Rgion Kodpoczt owy Nzw kliniki Adrs Godziny prcy Będzin Śląski Będzin Śląski Kujwsk o- Bił pomorski Błot Biłystok Biłystok Biłystok Bilsko Bił Bilsko Bił Bilsko Bił Podlski Podlski Podlski Śląski Śląski Śląski - PRAKTYKA DENTYSTYCZNA - PRO-DENTAL - CENTRUM STOMATOLOGICZNE MAŁECCY DENT - Indywiduln Prkty Lrs - NZOZ Suprnov Clinic - - Prywtny Gbint Stomtologiczny lrz stomtolog Ew Borkows Prywtn Implntologii i Stomtologii Esttycznj VIP DENTAL - CARAT STOMATOLOGIA S.C. - Cntrum Stomtologiczn ProDntist Wirzbow (pn-pt -) (sb -) Królowj pn, wt -, śr, czw - Jdwigi, pt - Szubińs pn-pt - Wrszws / pn - pt. -. Wrszws / pn-pt - Strobojrs pn,wt,czw -., sr,pt lok C - Płk. Krol Zgórskigo pn-pt - Żywic pn-pt - Orzszkowj pn-pt -

6 Bilsko Bił Bilsko Bił Bochni Bochni Bolsłwi c Bolsłwi c Bolsłwi c Śląski Śląski ki ki ski ski ski ski Bolków Brzg Opolski Brzg Opolski G Brzg Opolski Kujwsk o- Bydgoszc pomorski z Bydgoszc z Kujwsk o- pomorski Bydgoszc z Kujwsk o- pomorski Bytom Śląski Bytom Śląski Chłm Lublski Chorzów Śląski Chorzów Śląski Chorzów Śląski Ciszyn Śląski Czchowi c Dzidzic Śląski - ABCDntyst Mostow (pn-pt -) (sb.-) AMERIDENT Nipubliczny pon, śr :-:, - Stomtologiczny Zkłd Opiki Ksprowicz wtork, czwrtk, piątk Zdrowotnj S.C. :-: - NZOZ PROFI DENT - NZOZ VITA DENT - CMK STOMATOLOGIA S.C. - CMK STOMATOLOGIA S.C. Krkows Ponitowskigo (pn,śr,czw,pt -) (wt -) pn -, wt, czw -, śr, pt - Jrzębinow pn-pt - Mzowic pn-pt - - NZOZ STOMED Pstur pn-pt.- - RODZINNA OPIEKA MEDYCZNA GABINET STOMATOLOGICZNY Poln pn-pt.- - GABINET STOMATOLOGICZNY Pistows / pon-pt.-. Ośrodk Rhbilitcji i Odnowy Biologicznj Doni Cor Sp. Z o.o. Łokit pn-pt - Ośrodk Rhbilitcji i Odnowy Biologicznj Doni Cor Sp. Z o.o. Kminn pn-pt - Prywtn Spcjlistyczn Prkty Stomtologiczn Prywtn Prkty Stomtologiczn lk. Stom. Brbr Rybrczyk Thomm Usługowo-Hndlow Firm Mdyczn "Cldnt" - PPHU Promdici sp zoo - HELP Cntrum Stomtologiczn - UNIDENT S.C. Ann Kozr - Podkow & Bt Kozr - KORN-MED. S.C. Kołobrzs pn-pt - pn,wt,czw - śr,pt - Św. Florin pn -, wt -, sr - / czw-, Kwitniwskig o pn-pt - Plc Wolskigo (pn-pt -) (sb -) Wśniwskigo pn-pt - Listopd pn-pt - - DENTAL TEAM NZOZ Btorgo pn-pt NZOZ STOMATOLOGIA RODZINNA Głczki pn-pt - ALIAS GABINET STOMATOLOGICZNY Ktowic pn-pt - Prywtny Gbint Stomtologii Ann Grygirczyk Trugutt pon -, wt -, -, czw - Częstoch Śląski - DENTTECH cntrm (pn-pt -) (sb -)

7 ow stomtologiczno-prottyczn Dąbrowskigo Częstoch ow Dąbrow Górnicz Dubninki Gdyni Gdyni Gdyni Gdyni Gdyni Gdyni Śląski Śląski Wrmińs ko- Mzurski - Spcjlistyczn Cntrum Stomtologii S.C. Armii Krjowj pn-pt - - Vit Dnt go Mj pn-pt - sb - - NZOZ Suprnov Clinic Indywiduln Prkty - Stomtologiczn Lk. Stom. Moni Pitrusz - Tllux Dntl Clinic Stomtologiczn SOWDENT Gbint Stomtologiczny NZOZ Stomd Przychodni Stomtologiczno - Lrs - ISPL Gbint Stomtologiczny - Mrckigo wt -, czw -, pt -, sb - Kołobrzs H pn-pt - Szro / pn-pt. -. Dmroki / pw FA Mornow Wzgórz / PRODENT Orszul Ody, Ew Ody - Bojnows S.C. Rjs Cumowników Indywiduln spcjlistyczn prkty lrs - IPL lk. Stom. Ktrzyn Kotkows - ISPL lk. Stom. Krzysztof Bosko NZOZ Stomtolog Przymorz, - Stomtolodzy Piotrzkows, Trgońs - NZOZ Dntus Plus - Gbint Stomtologiczny,,Wildnt,, Andrzj Wilbski Miszwskigo pon, wt -, śr -, czw, pt - Pon,wt,pt - -.,śr,czw -., sob. Po umówiniu się pn-pt -, sobot - po uzgodniniu n tlfon wt,czw - Mornow Wzgórz / Czubińskigo U/ Pon,wt,pt - -.,śr,czw -., sob. po umówiniu się pon-pt: -., sob. Po wczśnijszym umówiniu się Obrońców Wybrzż / pn-pt - Drzwickigo lok pn-pt - Strzlców Krpckich - D/ pn-pt - - stticdental Olsztyńs b/ pn-pt -, sb - - Mrszł pn - wt - sr - Adnt Foch / czw - pt - - Indywiduln spcjlistyczn prk. Syrokomli lk. Józf Czjkows / pn,śr - - Gbint Dnt- Prot. mj / (pn-pt -) (sb -) - Piłsudskigo Gbint Dnt- Prot. / pn - - Indywiduln Prkty Świętojńs Stomtologiczn / pn-pt - - IDEAL-DENT - Przychodni Stomtologiczn WIGO-Dnt Ant Wsiłk, Andrzj Wilbski S.C. Btorgo / (pn-pt -) (sb -) Mkuszyńskig o pn-pt -

8 Gdyni Gliwic Śląski Gliwic Śląski Gliwic Śląski Gliwic Śląski Gliwic Śląski Wilkopo Gnizno lski klini G Gnizno Gorzów Wilkopol ski Gorzów Wilkopol ski Gorzów Wilkopol ski Gorzów Wilkopol ski Gościr dów Gór Grudziąd z Inowrocł w Jstrzębi Zdrój Jlni Gór Jlni Gór Józfosł w Klisz Wilkopo lski Lubuski Lubuski Lubuski Lubuski Lublski ski Kujwsk o- pomorski Kujwsk o- pomorski Śląski ski ski Mzowi cki Wilkopo lski Ktowic Śląski Ktowic Śląski - NZOZ Dntus Plus Sojow pn-pt - NZOZ Pro-Dnt, Gbint - Stomtologiczny Prcowni Prottyczn Młodziżow pn-wt-, sr,pt DENT STYLE STOMATOLOGIA - IMPLANTOLOGIA S.C. Wilkij Nidzwidzicy / pn-sb - PRYWATNE CENTRUM STOMATOLOGII SILESIA s.c. Sobótki / pn-pt - sob - - NZOZ Styl Dnt Sylwi Kłuż - ALFADENT S.C. - IMPLANT MEDICAL - Gbint Stomtologiczny Michł Romnic - DENTIS Odrowążów r (pn,pt -) (wt,śr,czw -) Moniuszki pn - wt - sr/czw /II - pt - Ul. Wrszws pn-pt.- Pstrowskigo / pn-pt.- Bor Komorowskig o / (wt,śr -) (czw -) NSZOZ S.C. USTRONIE - PARKOWE Korcz / pn-pt - Brbr Brukszt Indywiduln Prkty Lrs Piłsudskigo A pn, śr, czw, pt -, wt -. Gbint Stomtologiczny DENTAL Witold Bdnrski Chrobrgo / pn-pt - Spcjlistyczn indywiduln prkty stomtologiczn Edyt Folwrk, Os. Kossows- Idlr POM pn-pt - Gbint Stomtologiczny Trs Golit Siciny pn- czw- - NZOZ CALDENT - NSZOZ BA-MED. - IMPLADENT Gbint Stomtologiczny - NZOZ Przychodni Ciplic - Gbinty Stomtologiczn Włod / pn-pt - Włow (pn,wt -) (śr,pt -) / (czw -) Mrusrzówny (pn,wt,śr,pt -) (czw -) Plc Pistowski pn-pt.-. Wojs Polskigo pn, czw -, wt, śr, pt - A/ - Gbint Stomtologiczny Rosiczki pn-pt - - Gbint Stomtologiczny Lk. Stom. Urszul Włodrk Stszic pn-pt - sb - - MS Dnt Prkty Stomtologiczn Mił A pn-cz - pt - - NZOZ ADOREA Cntrum Stomtologiczn Wojwódz / wt, sr, pt -

9 Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Kilc Kilc Kilc Świętokr zyski Świętokr zyski Świętokr zyski Świętokr Kilc zyski Świętokr G Kilc zyski G Kluczbork Opolski Kluczbork Opolski klini Konry Konin Koszlin ski Wilkopo lski ki ki ki ki ki ki ki ki - - NZOZ Mdntin S.J. MARGIETECH M. i M.Pirzyńcscy Zwiszy Czrngo pn-pt - czw od CERAM-DENT Prywtn Opi Stomtologiczn NZOZ Zbrs / pn-pt - - PRAKTYKA DENTYSTYCZNA Gn. Jnkgo pn-pt - - DENTAL NZOZ Roln pn-pt - - Prywtn Prkty Dntystyczn Pnwnic pn-pt -, - - CITISTOM Tysiąclci pn-pt - - DENTAL TEAM NZOZ Krlicz pn-pt - - HELP Cntrum Stomtologiczn Sokols (pn-pt -) (sb -) - MEDIKADENT - Prywtny Gbint Stomtologiczny Witold Gońd Al.. Lgionów / pon - pt - Kościuszki wt, czw - - MODENT Piotr Grbowski Krbońs pn-pt - - Prywtn przychodni stomtologiczn NZOZ OLIMP Jgillońs pn-pt POL-DENTAX Plnty / pn-pt - - PANACEUM GUZOWSCY Wolności pn-pt Prywtn Przychodni Stomtologiczn Gbint Stomtologiczny Trs Golit NZOZ Stomtologi B & S Dnt lk. Łusz Blcrzk Byczyńs pn-pt - pn-, wt- i - Konry sr,czw-, pt - Chopin A pn, czw -, wt, śr, pt - - Cldnt Śliwkow pn-pt - - AdDnt Roi - pon - pt - Prywtny gbint stomtologiczny Ann Grbows Wżny - DENTIMEDPLUS - DENTAMED Doktor Piltz / Oś. Kościuszkowski pn -,wt -,-,sr -,-,czw -,pt - pn, wt, czw -, śr, pt różni (dopsowują się do pcjnt) N Zjzdzi h - ABDENT Stomtologi Protty Szwi pn-pt - - NON STOP Dnt Jnusz Dziłowy Zcisz / pn-pt - - s NON STOP Dnt Jnusz Dziłowy pn-pt -

10 G klini G Krśnik Lgionow o Lgionow o Lgnic Lgnic Lszno Lszno Lszno Lszno Lwin Brzski Lubń Lubin Lublin ki ki ki ki ki ki ki ki ki Lublski Mzowi cki Mzowi cki ski ski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Opolski ski ski Lublski - NON STOP Dnt Jnusz Dziłowy Kotlrs pn-pt - - G DENT Rntgn Stomtologiczny - WAPDENT S.C. - NZOZ DŁUGOSZ&DŁUGOSZ - DENTAMED - INDEXMEDICA Józfińs / pn-pt - Rynk Podgórski / pn-pt - Limnowskigo pn-pt - Augustińs h Czpińskigo pn-pt - - Cntrum Stomtologii VITADENT Słw / pn-sob - - EPC - Europjski Cntrum Zkrzowic Profilktyki K/U pon-sob - - MIK DENT - Gbint Stomtologiczny - Gbint Stomtologiczny Twoj Dntyst - Cntrum Dntystyczn - NZOZ ARSMED-SENATORSKA - NZOZ VITADENT - Rydlów /LU pn-pt - Al.. Jgillońs pn -, wt -, czw A -/-. Jgillońs D/ pn-pt - Stfn Btorgo pn-pt - Sntors pn-p t- Btlionu Prsol / pn-pt -, sob - Gbint Stomtologiczny Trs Golit Żniwn pon-pt - - DENTAL X-RAY Krót pn-pt L.L.S. DENT Grodz pn-pt - - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL - GABIENT STOMATOLOGICZNY - PROMADENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE Bolsłw Chrobrgo Kościuszki - KORONA DENT Poln - wt,czw-, pn,sr,pt - pn, śr -/wt, czw.-/pt - Kzimirz Wilkigo pn pt - (pn,śr.-) (wt,czw-) pt wyminni Indywiduln Prkty Stomtologiczn Śląs pon-pt - Lublin Lublski - Pordni Stomtologiczn Odlwnicz pn -, wt - sr -

11 , czw -, pt - Lublin Lublski Lublski Lublin Lublinic Śląski Luboń Wilkopo lski Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Mlbork Milicz Mońki / Knyszyn Mysłowic Mysłowic ski Podlski Śląski Śląski Now Sól Lubuski Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz ki ki ki Nys Opolski - S-DENT Przyjźni - Piękngo Uśmichu - - ZOZ Prywtn Cntrum Usług Mdycznych AKO-MED Missmd Przychodni Stomtologiczn - NZOZ DENTAL MED. - - pn -, wt.-, sr -, pt - Nrutowicz pn-pt -, sb - Mickiwicz pn-pt - Kochnowskig o pn-pt - Ttrzńs pn-pt -. sb, nd i świt- h + pogotowi h NZOZ EURODENT Agnisz Szlndk Brto pn-pt -, sob - Endo Stomtologi Agnisz Kunt-Bromblik - Endo Stomtologi Andrzj Bromblik - NZOZ ADENTIST S.C CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ Cntrum Stomtologii Strychrs - Dntl Ogniskow / pn -, wt - sr -, czw -, pt - Ogniskow pn -, wt - sr - /, czw -, pt - Tyminickigo pn-pt - Orgnizcji WiN pn-pt - Strychrs lok. pn-pt - Gbint Stomtologiczny STOMAMED Okoniow pn-pt - Indywiduln Prkty Lrs lk. Stom. Młgorzt Piotrkiwicz INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA - NZOZ Suprnov Clinic - NOVODENT Prywtny Osrdk Stomtologii - HELP Cntrum Stomtologiczn Konopnickij PN-PT.. (wt-) (sr-) (czw-) (pt-) (sb-) U. Koprni Al.. Nipodlgłości b lok. - KOLEN DENT S.C. Zkątk - NZOZ TRIO-DENT S.C. - DENT MAL - OODENT - PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA pn -, wt -, sr -, pt - Wil (pn,sr,pt-) (wt,czw- Skotnic ) Wyspińskigo (pn-pt -) (sb-) pon -:, wt -, śr -: Kzimirz (pn-czw.-) (pt.- Wilkigo ) Rokitninczykó w pn-pt - Moniuszki (pn-czw-) (pt -) Królowj Jdwigi / pn, czw,pt-, wt,sr-

12 Oborniki Śląski ski Olsno Opolski Olśnic ski Olkusz Olsztyn ki Wrmińs ko- Mzurski Ołw ski Opoczno Łódzki Opol Opolski G Opol Opolski Opol Opolski G Opol Opolski Opol Opolski Mzowi Ostrołę cki Ostrołę Ostrów Wilkopol ski Otwock Otwock Mzowi cki Wilkopo lski Mzowi cki Mzowi cki Pbinic Łódzki Pisczn Mzowi o cki Piotrków Trybunls ki Piotrków Trybunls ki Płock Płock Łódzki Łódzki Mzowi cki Mzowi cki - NZOZ Stomtologi dl Rodziny Sp. Z o.o. - NZOZ MEGA-DENT - W. Łokit cły czs Konopnickij (pn,-,śr -) (wt,czw-) (pt-/) Gbint Stomtologiczny Alksndr Mcwldows Okrężn - pn-pt - - Gbint Dntystyczny DENTICA - - Pl. Konstytucji -go Mj Indywiduln Prty Stomtologiczn Róż Męrs Okrzi / - Prywtny Gbint Stomtologiczny - wr,sr,czw -/ i pt - pn, śr -/wt, czw, pt - NZOZ STOMATOLOGIA RODZINNA Rybc (pn-pt-) (sb-) pn - wt.- śr Inowłodz.-/.- czw - pt - NZOZ Studio Dntystyczn ADENTICA - Rntgn Stomtologiczny - DENTAL COMPLEX Społ Lrzy dntystów Kroń i Prtnrzy Pistows / pn-pt - Sosnowskigo -/ (pn-pt -) (sb-) Koszlińs pn-pt - - IP PANERS S.C. ul Rymont (pn-pt-) (sb-) Prywtn Prkty Stomtologiczn Dntl Studio S.C. Nipubliczny Zkłd Opiki Zdrowotnj Alrgo-Dnt Indywiduln Spcjlistyczn Prkty Lrs Krystyn-Stfni Łusiwicz-Gc Mickiwicz -/ wt,cz,pt - Mdlińskig o / Gworows / pn -, wt -, sr -, czw -, pt - pn-czw - (w zlżności od potrzb) - EURODENT S.C. Okóln - pon-pt - GABINET STOMATOLOGICZNY Górn (pn,śr,pt-) (wt,czw- ) - AS MED. Mjow pn-pt - -go - DENTAL CLINICA Jnkows Mróz styczni lok. (pn-pt -) (sb-) ( sp.j. sb w misiącu) - ANADENT Ludow pn-pt NZOZ EURODENT AGNIESZKA SZLENDAK Żwirki (pn-pt-) (sb-) Gbint Stomtologiczny lk. Stom. Włokinnicz Jck Rutkowski b h Prywtn Prty stomtologiczn SUPER DENTAL Gbint Dntystyczny Stomtologi Kosmczwski Lchmn pn-pt - pn, śr -/wt, czw - Kolbrg A / pt --

13 Polkowic Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Pruszków Przmyśl Przmyśl Przwors k Przźmi rowo Pułwy Pułwy Rdom Rdom Rw Mzowic Rwicz Ropczyc ski Wilkopo lski Wilkopol ski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Mzowi cki Podrp cki Podrp cki Podrp cki Wilkopo lski Lublski Lublski Mzowi cki Mzowi cki Łódzki Wilkopo lski Podrp cki - POLIDENT Komin pn-pt - Gbint Stomtologiczny Oś. -,,Dntist.pl,, Mcij Mrcinowski Włdysłw lrz dntyst Jgiłły pn-cz- pt Gbint stomtologiczny lk. Stom. Miron Iwnik spcjlist prottyk Stomtologi Rodzinn EDENT Klmns Rtjczk S.C. Gbint Stomtologiczny Jonn Prk - CITY DENT - Oś. Oświcni pn-pt - Nigolwskich pn-pt - Oś. Przyjzni pn-pt - DENTAL Prywtn Przychodni Stomtologiczn Szyprs (pn-czw-) (pt -) Dąbrowskigo / pn-pt - Gbint Stomtologiczny lk. Stom. Zbigniw Bogusłwski Grochows A pn-pt - - CANDEO Bdnrs pn-pt - - CANDEO BIS - Lcznic Spcjlistyczn PIO-DENT - Prywtny Gbint Stomtologiczny Milczńs b pn-pt - Powstńców (pn-pt -) (sb -) Rtuszow NZOZ Euro Dnt Pordni Stomtologii i Prottyki Foch / (pn,śr -) (wt,czw,pt -) pn,wt -, sr -, czw,pt - Lk. Dnt. Ktrzyn Jnuszk Gbint Stomtologiczny Kilińskigo pn-pt - Gbint Stomtologiczny Jonn Prk - NZOZ MARIODENT Bm pn-pt -, sb - Eustchiwicz - NZOZ MARIODENT Kościln / pn-pt - - NZOZ PT DENTAL S.C. - Prywtn Stomtologiczn KORONA DENT - Gbint Stomtologiczny - ARS Dntic S.C. - Gbint Stomtologiczny lk.md Agnisz Brodows pn-pt -, sb - Ks. Wł. Sdl -- lok., pn-pt - Zbrowskigo b pn-pt - Konstytucji -go mj pn-pt - Wły Jrosłw Dąbrowskigo niogrniczon Pułskigo - pn-pt -

14 Rud Śląs Rud Śląs Rut Trtk Śląski Śląski Podlski Rybnik Śląski Podrp Rzszów cki Rzszów Podrp cki Podrp Rzszów cki Podrp Rzszów cki Podrp Rzszów cki Mzowi Sidlc cki Simino wic Śląski Śląski Srbimi rz Opolski Skirniw ic Łódzki Słopnic ki Słubic Lubuski Wilkopo Słupc lski Słupsk Sopot Sosnowi c Sosnowi c Sosnowi c Strgrd Szczciń ski Stęszw Śląski Śląski Śląski ki Wilkopo lski - NZOZ STUDIO DENTAL - Kłodnic pn-pt :-: Przychodni Stomtologiczn Witold Wwrzyszyński I Mj pn-pt - - NZOZ Suprnov Clinic Lśn wt -, śr -, pt - - Cntrum Stomtologii i Mdycyny Esttycznj ALEXA Strzlców Bytomskich pn-pt - (w szoni wcyjnym różni) - NZOZ DENTAL-RES Kopisto pon - pt - - Grunwldz pn-czw -., wt,sr,pt ELBADENT / - - Dntist - VIDENT - ES-DENT Frdry / - NEW A MEDICA s.c. - HELP Cntrum Stomtologiczn - KORDENT Sportow / pn-pt - Podgórskigo pn-czw -, pt - pn i pt -, wt, sr, czw - -go Mj pn-pt - Kościln pn-pt - Jśminow (pn,śr,pt-) (wt,czw- ) - Gbint Stomtologiczny Koprni (pn-pt -) - Indywiduln Prkty Lrs Indywiduln Prkty - Stomtologiczn lk. Stom. Czsłw Anuswicz Misz I - Gbint Stomtologiczny RDENT Pwł Rosiński - NZOZ MEDICUS - Crmic Studio Sp. Z o.o. Słopnic wt - pt - pn i pt -, - wt-, śr-, czw- Poznńs wt, śr, czw - Piłsudskigo b - SONO-DENT S.C. Lgionów - HELP Cntrum Stomtologiczn NZOZ Prywtn Pordni - Stomtologii Esttycznj Lidi i Piotr Wsoły sp. J. - VEGADENT Gbint Stotologiczny NZOZ Ant Zsiczn - Krzynówk - NZOZ Stomtologi S.C. Szkoln pon-pt--., sob: lrz n dyżurz Koprni pn-pt - (pn,wt,czw.-.) (śr,pt -) Wrszws pn-pt - Igncgo Mościckigo pn-pt - Piłsudskigo C pn-pt - pn-czw -, wt,sr,pt -

15 G G Strzyżów Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szprotw Śrm Śrm Środ Wilkopol s Świdnic Świdnic Świdnic Trnowsk i Góry Trnów Trnów Podrp cki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki Lubuski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski ski ski ski Śląski ki ki - Prywtny Gbint Stomtologiczny Mri Mrosz - NZOZ Brtosz Jdczyk - Nipubliczny Zkłd Opiki Zdrowotnj ArtDntic - R-Dnt Stomtologi i Protty - R-Dnt Stomtologi i Protty - APOLONIA - CENTRUM STOM. I IMPLANTOLOGII - BOST DENTAL Sp. Z o.o. - Słowckigo pn-pt - Bndurskigo / pn-pt - Piłsudskigo / wt, sr, -, czw- Krzywoustgo / pn-pt - Królowj Korony Polskij pn-pt - Gryfińs pn-pt - Al.. Pistów / pn-pt - Gryfińs pn-pt - Rudzińscy Lrz, Lrz Dntyst Spół Prtnrs Śląs / pn-pt - - MEDICA DENT S.C Indywiduln Prkty Stomtologiczn lk. Stom. Spc. I^ Indywiduln Prkty Stomtologiczn lk. Stom. Spc. I^ Tomsz Buczko Mickiwicz / pn Tomsz Buczko Jsn pn-pt.- pn -, wt -, śr Ryskigo -, czw -, pt /.- HIRCHY Nipubliczny Zkłd Opiki Stomtologicznj NZOZ Stomtologiczny DUO-DENT Pordni Stomtologiczn Rynk Nowy - pn-pt - St. Wyspińskigo pn,wt-, sr.-, czw.-, pt- - DENTAL Kilińskigo pn-pt - - Esttic - Indywiduln Prkty Stomtologiczn mj /c - Rntgn Ogólny - GABINET STOM. NEODENT - Gbint stomtologizny - NZOZ MEGA-DENT - Spcjlistyczn Przychodni Lrs OFTALDENT - GABIENT STOMATOLOGICZNY go pździrni pn-pt - (pn,wt,czw,pt -) (śr -) Włbrzys / (pn-pt -) (sb-) Księci Bol / pn-pt - Modrzwiow pn-pt- i - Żwirki i Wigury / pn-pt - Nrutowicz -() Wschodni (pn,wt,śr-) (czw,pt - )

16 Tczw Tczw Tomszó w Mzowic ki. Toruń Łódzki Kujwsk o- pomorski Trzbil Lubuski Tychy Śląski Tychy Śląski Tychy Śląski Tychy Śląski Tychy Śląski Wdowic ki G Włbrzyc h Włbrzyc h Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw ski ski Mzowi cki Mzowi cki mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki - HELP-DENT - INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Wyzwolni / pn-pt - Piłsudskigo / / jdnośći pn-pt - - NZOZ ADENTIST S.C. Zpick pn-pt - - DENmd - NZOZ VITADENT Kościuszki /b (pn-pt -) (sb-) Wrszws pn-śr.-., czw.- - Bl Vit Roln pn-pt NZOZ Prty Stomtologiczn P.Viscrdi - STUDIO USMIECHU S.C. Armii Krjowj pn-pt - NZOZ PRYWATNE CENTRUM STOM. Bch (pn-pt-) (sb-) (pn-) (wt - )(śr-) (czw- )(pt -) - NZOZ Pordni Stomtologiczn Al.. Bils Al.. Nipodlgłości - DIDENTAL Wojtyłów - GALERIA USMIECHU - Rntgn Ogólny - ANADENT - Gbint Stomtologiczny Bt Zrzyc - Gbint Stomtologiczny - FAMILY DENT Stomtologi M&M - Mgdln Ciślikows Mzowic pn,pt -/-, wt - /-, śr -, czw - (pn,wt -) (śr-) (czw-) (pt-) (pn,wt -) (śr-) (czw,pt -) Sntors pn-pt - Śnidckich pn-pt - Koprni m. pn-cz -, pt - Przybylskigo / pn-pt - Missnr / pn-pt - Św. Bonifcgo / lol U pn-pt -, sob. - BEST DENT Gbint Stomtologii Profsjonlnj Przjzd pn-pt - BEST DENT Gbint Stomtologii Profsjonlnj Prodntl Mcij Jnkowski Gbint stomtologiczny Prodntl Mcij Jnkowski Gbint stomtologiczny Sękocińs A/ pn -, wtczw -, pt - Górczws / lok. pon-pt - Odyńc lok. pn-pt -

17 Wrszw Wrszw Wrszw Włocłw k Wodzisł w Śląski Wołomin Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Kujwsk o- pomorski Śląski Mzowi cki ski s ki s ki s ki s ki s ki s ki ski ski ski ski ski ski ski ski ski s ki - MULTIDENTAL Włow pn-pt - - BO-DENT - Wllnss Dntic - PHU UNIMED Obrzżn / pn-pt - Bukowińs lok.u pn-pt - Plc Wolności pn-pt - - NZOZ DENTAL MED. L. Tligi pn-pt - - PIO-DENT Gbint Stomtologiczny Krystyn Dutkiwicz-Frączk NZOZ Dnt Innovtion Spcjlistyczn Cntrum Stomtologiczno - Chirurgiczn S.C. NZOZ Spcjlistyczn Cntrum Stomtologiczn DENS Prywtn Przychodni Lrs Stfn Skrocki Prywtn Przychodni Lrs Stfn Skrocki NZOZ Spcjlistyczn Cntrum Stomtologiczn DENS NZOZ Spcjlistyczn Cntrum Stomtologiczn DENS CENTRUM STOMATOLOGII AS- DENT S.C. NZOZ - NZOZ "OPTIMA-MED" ILUMINA Indywiduln Prkty Stotologiczn ILUMINA Indywiduln Prkty Stotologiczn NZOZ STOMATOLOGIA SZUMOWICZ NZOZ Pordni Stomtologiczn WOJNÓW NZOZ Pordni Stomtologiczn KOZANÓW DUO-MED. MPDOMINIAK STOMATOLOGIA - MAXDENT - Dntlcity Gbint Dntystyczny Bt Rodk Wrszws (pn-pt-) (sb- /) Boguslwski go pn-pt - Ołtszyńs c/ pn-pt - Łcirs /f pn-pt - Kościuszki / pn-pt - Grunwldz pn-pt - UL. Gwrc A pn-pt Bulwr Ir pn-pt - Enrgtyczn pn-pt - Przyjzni / pn-pt - Pl. Mrszł Józf Piłsudskigo pn-pt - Pl. Mrszł Józf Piłsudskigo pn-pt - Bolsłw Krzywoustgo /d pn, śr, czw,-; wt, pt - Strchocińs pn-pt - Dokrs / pn pt - Inowrocłws pn-pt - Gn. Józf Hllr / (pn-pt -) (sb -) Witrzn /b pn-pt -

18 Wronki ski Wilkopo lski Zbrz Śląski Zbrz Śląski Zbrz Śląski Zbrz Śląski Zbrz Śląski G Zkopn Zkopn ki ki Zwirci Śląski klini Ząbki Ząbkowic śl. Zduńs Wol Zilon Gór Zilon Gór Mzowi cki ski Łódzki Lubuski Lubuski Zilon Gór Lubuski Żry Lubuski Żry Lubuski - Dntl Prctic - DENTAL - HELP Cntrum Stomtologiczn - PRYWATNE CENTRUM STOMATOLOGII SILESIA s.c. - M.M.R. DENTAL S.C. - Obrońców Poczty ij Przdsiębiorstwo Produkcyjno - Hndlowo - Usługow S-DENTAL Pwlicz - KORN-MED. S.C. pn,pt -,, wt,sr,czw - Nipodlgłości b pn-pt - Krol Mirki pn-pt - Sobiskigo pn-pt - Stropols pn-pt - pn -; wt -/-; śr -; czw -; pt - Św. Urbn pn-pt - - PRACOWNIA RENTGENOWSKA Kościuszki pn-pt - - TATRA-MED. S.C. - NZOZ APEX-DENT - LUXAMED Stomtologi Mdycyn Esttyczn - NZOZ "Dntyst" Chyców Potok pn-pt.- Powstńców Śląskich p. Szwolżrów / (pn,śr,pt -/-) (wt,czw-/-) pon, pt -; wt, czw -, sob s pn-pt - - NZOZ VALIDUS S.C. Łs pn-pt - - SNZOZ ZAMENHOFA S.C. - SNZOZ ZAMENHOFA S.C. - Gbint Stomtologiczny Ilon Mcijws - NZOZ VITADENT - NZOZ VITADENT Zmnhof pn-pt - Moniuszki pn-pt - Unii Europjskij pn -, śr -, pt - Ul. Strzlców (pn-czw-) (pt -) Ul. Moniuszki pn-pt -

1 Klinika Będzin Śląskie PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ul. Piłsudskiego 99 2 Klinika Będzin Śląskie PRO-DENTAL ul. Królowej Jadwigi 1 3 Klinika i rtg Białe

1 Klinika Będzin Śląskie PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ul. Piłsudskiego 99 2 Klinika Będzin Śląskie PRO-DENTAL ul. Królowej Jadwigi 1 3 Klinika i rtg Białe Lp. Status Miasto Region Nazwa kliniki Adres 1 Klinika Będzin Śląskie PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ul. Piłsudskiego 99 2 Klinika Będzin Śląskie PRO-DENTAL ul. Królowej Jadwigi 1 3 Klinika i rtg Białe Błota Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Lista współpracujących placówek medycznych Lp. Województwo Nazwa placówki Miejscowość Ulica Godziny otwarcia Badania laboratoryjne medycyna pracy

Lista współpracujących placówek medycznych Lp. Województwo Nazwa placówki Miejscowość Ulica Godziny otwarcia Badania laboratoryjne medycyna pracy Lista współpracujących placówk mdycznych Lp. Wojwództwo Nazwa placówki Mijscowość Ulica Godziny otwarcia Badania laboratoryjn mdycyna pracy (stan na 26 maja 20) Kod Ambulatoryjna Badania Konsultacj lkarzy

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA "ANTIDOTUM PLUS" - OWU zatwierdzone uchwałą nr 80/2012 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 14-08-2012r. Kod pocztowy 87-700

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS - OWU zatwierdzone uchwałą nr 80/2012 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 14-08-2012r. Kod pocztowy 87-700 Warszawa, 01.02.2013 r. LISTA PLACÓWEK, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ ŚWIADCZENIE MEDYCZNE - Placówki Partnera Medycznego InterRisk S.A. Vienna Insurance Group - LUX MED Sp. z o. o. oraz placówki współpracujące

Bardziej szczegółowo

Lista współpracujących placówek medycznych Lp. Województwo Kod pocztowy Nazwa placówki Miejscowość Ulica Godziny otwarcia

Lista współpracujących placówek medycznych Lp. Województwo Kod pocztowy Nazwa placówki Miejscowość Ulica Godziny otwarcia Lista współpracujących placówek medycznych Lp. Województwo Kod pocztowy Nazwa placówki Miejscowość Ulica Godziny otwarcia Data wprowadzenia Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza Badania diagnostyczne Badania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy Medyczni Medica Polska

Partnerzy Medyczni Medica Polska WOJEWÓDZTWO MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE dolnośląskie Bolesławiec CHUMED Al. Tysiąclecia 10 AB Brzeg Dolny Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne ul. Wilcza 6 Chocianów Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

UMÓWIENIE USŁUG MEDYCZNYCH WYŁĄCZNIE POPRZEZ KONTAKT Z INFOLINIĄ MEDYCZNĄ PZU POMOC 801 405 905

UMÓWIENIE USŁUG MEDYCZNYCH WYŁĄCZNIE POPRZEZ KONTAKT Z INFOLINIĄ MEDYCZNĄ PZU POMOC 801 405 905 LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013r UMÓWIENIE USŁUG MEDYCZNYCH WYŁĄCZNIE POPRZEZ KONTAKT Z INFOLINIĄ MEDYCZNĄ PZU POMOC 801 405 905 Lp Miasto Nazwa placówki Ulica Województwo 1 Aleksandrów Przychodnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Lista Placówek Medycznych Medicover

Załącznik nr 1- Lista Placówek Medycznych Medicover Załącznik nr 1- Lista Placówek Medycznych Medicover lp Nazwa pełna miasto 1 NZOZ "Przychodnia Rodzinna" 2 3 NZOZ KA-MED s.j. NZOZ KA-MED s.j. Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Aleksandrów Łódzki

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

adr e na l in y Województwo pełne This project was co-financed by the European Union. Nie jest na sprzedaż. www.kr-moravskoslezsky.

adr e na l in y Województwo pełne This project was co-financed by the European Union. Nie jest na sprzedaż. www.kr-moravskoslezsky. Morvskoslzský krj Krjský úřd 28. říjn 7 702 18 Ostrv Čská rpublik Tl.: +420 9 622 222 E-mil: post@kr-morvskoslzsky.cz www.kr-morvskoslzsky.cz This projct ws co-finncd by th Europn Union. Ni jst n sprzdż.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Wykaz usług medycznych Lista placówek medycznych Informacja o programie assistance

Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Wykaz usług medycznych Lista placówek medycznych Informacja o programie assistance Pakiet Medyczny Bądź Zdrów Wykaz usług medycznych Lista placówek medycznych Informacja o programie assistance WARIANT PODSTAWOWY WARIANT ROZSZERZONY WARIANT PLATYNOWY dostęp do przychodni Promedis, Medycyny

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr.

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr. ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rk XVII / www.smstr.pl WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir www.prc.smstr.pl PATRON WYDANIA Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA DZIEŃ 1.04.2014r

LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA DZIEŃ 1.04.2014r LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA DZIEŃ 1.04.2014r UMÓWIENIE USŁUG MEDYCZNYCH WYŁĄCZNIE POPRZEZ KONTAKT Z INFOLINIĄ MEDYCZNĄ PZU POMOC 801 405 905 1 Będzin Centrum Medyczne BetaMed ul. Siemońska 11 2 Będzin

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Styczeń 2011 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

title address1 zipcode town zone APTEKA AKACJOWA UL. KOŚCIUSZKI 16/18 10-501 OLSZTYN WARMIŃSKO- MAZURSKIE APTEKA "SABAŁA" S.C. UL. KRUPÓWKI 11 34-500

title address1 zipcode town zone APTEKA AKACJOWA UL. KOŚCIUSZKI 16/18 10-501 OLSZTYN WARMIŃSKO- MAZURSKIE APTEKA SABAŁA S.C. UL. KRUPÓWKI 11 34-500 title address1 zipcode town zone APTEKA AKACJOWA UL. KOŚCIUSZKI 16/18 10-501 OLSZTYN WARMIŃSKO- MAZURSKIE APTEKA "SABAŁA" S.C. UL. KRUPÓWKI 11 34-500 ZAKOPANE MAŁOPOLSKIE APTEKA NA ZAWADZIE AL. ODRODZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo