TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)"

Transkrypt

1 POLSKA ŁNfc-RGIA TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska Katowice Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) Nr postępowania: ZKI-ZKZ zadanie pn.: Zakup Licencji OCR i Konektor do SAP dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów" Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Sporządził: Michał Jaroszewicz Przewodniczący Komisji Jan Fecko Zatwierdzam: TAURON Polska Enejog Dyrektor Depa^m«^ZaKupovv, Katowice, dnia r. Specyfikacja zawiera S3 ponumerowanych stron Str 1

2

3 SPIS TREŚCI 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3 2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 3 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5 4. WYMAGANE DOKUMENTY 5 5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA Wykluczenie Wykonawców Odrzucenie ofert Unieważnienie postępowania 7 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 7 7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 7 8. WADIUM 8 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT INFORMACJA O PRZWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 Załącznik nr 1 10 Załącznik nr 2 12 Załącznik nr 3 13 Załącznik nr 4 14 Nr postępowania ZK1-ZKZ Str. 2

4 SPECYFIKACJA TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23, tel. (032) , faks (032) , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Zakup Licencji OCR i Konektor do SAP dla potrzeb elektronicznego obiegu na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dokumentów" Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu licencji firmy IBM na korzystanie z oprogramowania służącego do: - prowadzenia procesów OCR'owania dokumentów Oczyli wyodrębniania tekstu ze skanowanych dokumentów) oraz ich przekazywania do systemu obiegu dokumentów - integracji systemu obiegu dokumentów IBM FileNet z systemem zarządzania SAP, - zaawansowanego rozpoznawania i wyodrębniania tekstu z dokumentów finansowych i księgowych (faktur). Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 2.1 Oferta musi zawierać: Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru w załączniku nr 1) Wypełniony formularz wyceny (wg wzoru w załączniku nr 3) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Specyfikacji Upoważnienie/Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę) W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 2.2 Przygotowanie oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie Nr postępowania ZKI-ZKZ Str. 3

5 błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zaleca się aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) i wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć: Oferta na realizację zadania: Zakup Licencji OCR i Konektor do SAP dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów" Nie otwierać przed (data r. godz ) Sprawę prowadzi (KZZ)" W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane, zaadresowane i oznaczone w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem ZMIANA" lub WYCOFANIE" Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem NIEJAWNE" W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oferta musi spełniać następujące wymagania: Nr postępowania ZKI-ZKZ Str. 4

6 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania tj. przedstawić dokumenty wymienione w punktach 4.1, 4.2 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała Wykonawców występujących wspólnie. wszystkich Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę", w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum. 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. posiadają co najmniej status: Authorized reseller - FileNet ECM z firmą IBM. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 4 Wymagane dokumenty" niniejszej Specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie Wykonawcy z postępowania. 4. WYMAGANE DOKUMENTY Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty: wykluczeniem udziału w postępowaniu winni 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie (wg załącznika nr 2 do Specyfikacji). Mr postępowania ZKI-ZKZ Str. 5

7 3. Dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca posiada co najmniej status: Authorized reseller - FileNet ECM z firmą IBM (dopuszcza się oświadczenie Wykonawcy lub zrzut ekranu witryny internetowej). 5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA. 5.1 Wykluczenie Wykonawców Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w pkt. 3 pozycja od 1 do 4Specyfikacji zostaną wykluczeni z postępowania Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto Wykonawców, którzy: a) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, b) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji, c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub inne Spółki Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności w innych postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie. 5.2 Odrzucenie ofert Oferta zostanie odrzucona gdy: a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z wyjątkiem pkt Specyfikacji, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, f) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona podając uzasadnienie. Nr postępowania ZKI-ZKZ Str. 6

8 5.3 Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, lub o identycznym poziomie spełnienia innego kryterium oceny oferty wskazanego przez Zamawiającego w SWZ; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego; oraz może unieważnić w przypadku gdy: d) w postępowaniu, za wyjątkiem postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub została złożona tylko jedna ważna oferta, e) bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje się w przypadku unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie. Wymaga się aby: cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza). Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty, w tym VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto. 7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: Cena-100% 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia. 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taką samą cenę, Zamawiający może: wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający poprawia w ofercie: Nr postępowania ZKI-ZKZ Str. 7

9 8. WADIUM 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania. 10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub za pośrednictwem faksu do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 4 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego postępowania bez ujawniania źródła zapytania. 2. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana za pomocą strony internetowej Zamawiającego wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. 3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Michał Jaroszewicz - tel. (032) wgodz TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godz w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23 pokój nr 5 - Kancelaria Ogólna (budynek B). 12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. do godz Katowicach przy ul. Lwowskiej 23, sala nr 506B. 2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnej sesji otwarcia ofert. 3. Podczas otwarcia ofert podawane są nazwy (firmy), adresy Wykonawców, ceny oferty oraz inne dane, jeżeli są niezbędne do dokonania oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów. 13. INFORMACJA O PRZWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Nr postępowania ZK1-ZKZ Str. 8

10 2. Warunkiem udziału Wykonawcy w aukcji elektronicznej jest spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 3 niniejszej specyfikacji oraz zaproszenie Zamawiającego do wzięcia udziału w aukcji. 3. Wykonawca dopuszczony do udziału w aukcji elektronicznej otrzyma drogą elektroniczną bezpłatną instrukcję obsługi oraz login i hasło dostępu do systemu aukcyjnego. Zamawiający w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej poinformuje m.in. o: - adresie strony internetowej, na jakiej będzie prowadzona aukcja elektroniczna, - pozycji złożonych przez Wykonawców ofert i otrzymanej punktacji, - minimalnym kroku postąpienia w zł (netto), - terminie otwarcia aukcji, - terminie i warunkach zakończenia aukcji. 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 2. Oficjalne ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu z postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy. 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. 4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych ofert która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29. stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759- z późn. zm.), w tym unormowania dotyczące protestów i odwołań. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Nr postępowania ZKI-ZKZ Str. 9

11 Dane Wykonawcy: nazwa adres tel fax NIP Regon. OFERTA 1. Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.: Załącznik nr 1 Zakup Licencji OCR i Konektor do SAP dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów" w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji za cenę netto (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania): (suma wartości z Formularza Wyceny wg załącznika nr 3 do SWZ) PLN (słownie: )PLN Szczegółową wycenę poszczególnych elementów zamówienia przedstawia formularz wyceny (wg złącznika nr 3 do SWZ). Oświadczam, że: a) zapoznałem się z treścią Specyfikacji (w tym w szczególności z projektem umowy), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń, b) wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, c) oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji, d) złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym. Oświadczam, że jestem związany ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji i w przypadku wygrania postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowania ZKI-ZKZ Str. 10

12 6. Oświadczam, że jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT. 7. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych. 8. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie. 9. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: D tel 2) tel 10. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji są: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowania ZKI-ZKZ Str. 11

13 Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Adres Oświadczam, że: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Zakup Licencji OCR i Konektor do SAP dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów" Załącznik nr 2 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu zamówienia nienależycie, 6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 8) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 13) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dnia (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowania ZKI-ZKZ Str. 12

14 FORMULARZ WYCENY Załącznik nr 3 Zakup Licencji OCR i Konektor do SAP dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów" Lp. Numer i nazwa licencji Ilość (szt.) Cena netto (PLN) 1. D0GN/4LL - IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support auvu (20 users) 2. D0H4ILL - IBM Datacap Taskmaster Accounts Payable Capture Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months 2 auvu (2 users) 3. D0459LL - IBM FILENET APPLICATION CONNECTOR FOR SAP-J2EE USER VALUE UNIT LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS 45 auvu (50 users) Suma (podpis i pieczęć Wykonawcy) HT postępowania ZKI-ZKZ Str. 13

15 (Projekt) Umowa nr... Załącznik nr 4 do SWZ zawarta w Katowicach, w dniu 2011 roku - pomiędzy: TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Lwowska 23, Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS; , numer identyfikacji podatkowej NIP: , Nr REGON: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł (wpłacony w całości) - zwaną dalej Zamawiającym" - reprezentowaną przez: D 2) zwanym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez: 1) 2) łącznie zwane dalej Stronami" lub indywidualnie Stroną". Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać - na warunkach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy - zlecenie dostarczenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania firmy IBM: 1) wspierającego procesy skanowania i ocr'erowania (dalej: Licencje OCR") 2) pozwalającego na współpracę systemów SAP oraz FileNet (dalej: Licencje Konektor do SAP") - - łącznie stanowiąc Przedmiot niniejszej Umowy (zwany dalej: Przedmiotem umowy) 2. Szczegółowe określenie Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 3. Warunki licencyjne w zakresie wykorzystywana licencji, o których mowa w ust. 1, w postaci: str. 14

16 1) Międzynarodowej Umowy Passport Advantage pomiędzy Zamawiającym a firmą IBM zawiera Załącznik nr 4. 2) Międzynarodowej Umowy Licencyjnej na Program zawiera Załącznik nr 5. 2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Przedmiotu umowy (dostarczenia Licencji OCR i Licencji Konektor do SAP) w terminie do 15 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 2. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki licencji firmy IBM na Oprogramowanie IBM Filenet oraz, że upoważnia Wykonawcę do akceptacji tych warunków w imieniu i na rzecz Zamawiającego 3 ZASADY ODEBRANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony ustalają, iż miejscem wykonania Przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru Przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązać upoważnione osoby do uczestniczenia w procedurze odbioru Przedmiotu umowy w godzinach od 9.30 do od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni uznanych za wolne od pracy w Regulaminie pracy Zamawiającego lub w innych przepisach wewnętrznych albo resortowych obowiązujących u Zamawiającego. 3. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy jest Protokół odbioru" podpisany przez obie strony bez żadnych zastrzeżeń. Data podpisania tego Protokołu przez obydwie Strony jest jednocześnie potwierdzeniem dnia wykonania przez Wykonawcę całości Przedmiotu umowy. 4. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 4 SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON Wykonawca zobowiązuje się: 1) wykonać Przedmiot umowy w terminie wyznaczonym niniejszą Umową, 2) delegować w swoim imieniu osoby do wykonania Przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji Przedmiotu umowy, w tym do weryfikacji Przedmiotu umowy oraz jego odbioru. str. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo