SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Gdyni 8-38 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego5/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot. przetargu nieograniczonego o wartości poniżej.000 euro na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 008r. sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 006r. Nr 64, poz. 63 z późniejszymi zmianami). EZP nr 340/57/SO/07 październik 007r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ. ROZDZIAŁ. ROZDZIAŁ 3. ROZDZIAŁ 4. ROZDZIAŁ 5. ROZDZIAŁ 6. ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 8. ROZDZIAŁ 9. ROZDZIAŁ 0. ROZDZIAŁ. ROZDZIAŁ. ROZDZIAŁ 3. ROZDZIAŁ 4. ROZDZIAŁ 5. ZAMAWIAJĄCY. str.3 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA str.3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA str.3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA..str.4 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW str.4 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY...str.5 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. str.6 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI... str.6 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ... str.6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY... str.6 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT...str.7 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY... str.8 OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT...str.8 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.str.8 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO...str.9

3 ROZDZIAŁ. ZAMAWIAJĄCY. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni Urząd Miasta Gdyni, 8-38 Gdynia, Al. Piłsudskiego 5/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.. Konto bankowe: Bank Nordea Polska S.A O / Gdynia NIP REGON Postępowanie prowadzi Wydział Organizacyjny tel. (0 58) fax (0 58) Godziny urzędowania (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) ROZDZIAŁ. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej.000 euro. ROZDZIAŁ 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych, figurujących we Wspólnym Słowniku Zamówień CVP pod numerem Prasa winna być segregowana na 55 pakietów i konfekcjonowana przez Wykonawcę, przy użyciu papierowej banderoli o szerokości od 8,00 cm do 0,00 cm. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości pakietów. 3. Szczegółowy opis służący do segregowania i konfekcjonowania prasy i czasopism stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.3 Miejscem dostawy jest Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni (wejście służbowe) hol główny. 3.4 Wykonawca zrealizuje zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 3

4 ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie wykonywane będzie w terminie od r. do r. ROZDZIAŁ 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu, a na ich potwierdzenie przedstawią wymienione dokumenty: lp Warunek udziału w postępowaniu Dokument na potwierdzenie warunku. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. spełniają wszystkie wymagania art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, - formularz ofertowy w zakresie oświadczenia z art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych 3. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ) wykonali lub wykonują, co najmniej trzy zamówienia na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych o wartości minimum ,00 zł netto każde - wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie 5. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki 4

5 określone w pkt i w pkt 3 mogą spełniać łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 5.3 Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. ROZDZIAŁ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 6. Oferta Wykonawcy musi zawierać: 6.. wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 6.. wypełniony formularz cenowy o treści zgodnej z załącznikiem nr. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy oraz jeden formularz cenowy aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencjj działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art.3 ust. ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech dostaw prasy codziennej i czasopism specjalistycznych o wartości minimum ,00 zł netto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia ust. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 006r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz U. Nr 87/006, poz.605). 5

6 ROZDZIAŁ 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 7. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 7.3 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ 8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest Pani Ewa Szelągowska inspektor w Wydziale Organizacyjnym tel w godz lub w jej zastępstwie Pani Agata Jagiełło starszy specjalista w Wydziale Organizacyjnym tel w godz ROZDZIAŁ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 0. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 0. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 0. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 0.3 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 0.4 Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 0.5 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte-zszyte w 6

7 sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 0.6 Oferta winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 0.7 Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni Wydział Organizacyjny, 8-38 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 5/54, Przetarg nieograniczony na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych na rok 008 Nie otwierać przed dniem r. godz.3, Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 0.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 0.0 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinno znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie i opisane jak w pkt Dokumenty niebędące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 0. Zamawiający może zażądać przedstawienia, w wyznaczonym przez siebie terminie, oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. 0.3 W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 0.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. ROZDZIAŁ. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Ofertę należy złożyć do dnia r. godz. 3,00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 5/54 Kancelaria Ogólna - hol główny na parterze Urzędu Miasta Gdyni.. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 3,30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 5/54 pok. 0, I piętro..3 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu..4 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inna drogą np: pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 7

8 ROZDZIAŁ. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. Cenę oferty należy podać w wartości brutto.. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..3 Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia..4 Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku..5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty zalicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który ma obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. ROZDZIAŁ 3. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: Kryterium - cena brutto oferty waga - 00% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. ROZDZIAŁ 4. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o : 4.. wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z informacją o pozostałych ocenianych wykonawcach, 4.. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 8

9 zamówienia, 4..3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych Wykonawcach. 4.3 O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, poinformowany zostanie odrębnym zawiadomieniem. 4.4 Umowa zostanie zawarta na warunkach ogólnych określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 4.6 W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiającemu dostarczona będzie umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 4.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. ROZDZIAŁ 5. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 5. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 5.3 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, można wnieść protest do zamawiającego. 5.4 Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5.5 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 9

10 wniesienia. Protest ma być złożony pisemnie w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Organizacyjny, Al. Marszałka Piłsudskiego 5/54 pok.3 lub faxem na nr Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie i zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 5.7 Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. Załączniki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zał. nr - Formularz ofertowy, Zał. nr - Formularz cenowy, Zał. nr 3 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie dostaw prasy codziennej i czasopism specjalistycznych, Zał. nr 4 - Projekt umowy Zał. nr 5 - Szczegółowy opis służący do segregowania i konfekcjonowania prasy. Gdynia, dnia r. Sporządziła : Ewa Szelągowska 0

11 ZAŁĄCZNIK Nr pieczątka firmowa Wykonawcy...dnia... FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni 8-38 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 5/54 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej.000 euro na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 008r. składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: Wartość netto... zł (słownie złotych :... ). VAT...zł (słownie złotych : ) Cena brutto... zł (słownie złotych :......) ustaloną zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.. Oświadczamy, że : posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.

12 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy własnymi siłami. 7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od r. do r. 8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Przyjmujemy termin płatności faktury VAT w ciągu dni od daty jej wpływu do Urzędu Miasta Gdyni. 0. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 70 KK).. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): Miejscowość, data:... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy

13 ZAŁĄCZNIK Nr FORMULARZ CENOWY LP. TYTUŁ LICZBA EGZ. JEDN. NETTO* [zł] NETTO [zł] (kol.3 * kol.4) STAWKA VAT WART.VAT [zł] (kol.5 * kol.6) BRUTTO [zł] (kol.5 + kol.7) Architektura-Murator Archiwista Polski 3 Atest-Ochrona Pracy 4 Auto Świat 5 Aura 6 Baltic Transport Journal 7 Bezpieczeństwo Pracy Bezpieczeństwo Ruchu 8 Drogowego 9 Biul.Cen Asort.Rob.BCA Biuletyn cen modern. i 0 remontów BCM Biuletyn Cen Obiektów Budowl.-Obiekty inż. 3 4 Biuletyn Cen Obiektów Budowl.-Obiekty kubatur. Biul.Cen Region w Budownictwie BCR Biul.Cen Rob.Bud. i Inwestycyjnych BRB 5 Biul.Cen Rob.Drog. BCD 6 Biul.Cen Robót Elektr.BRE 7 Biul.Cen Rob.Instalacyjn.BRI Biul.Cen Rob.Rem.-Budow. 8 oraz Zabytkow.BRR 9 0 Biul.Cen Robót Ziemnych i Inżynieryjnych BRZ Biul.Cen Robót Przygotowawczych BCP Biuletyn Informacyjny ZUS * (cena rocznej prenumeraty egz.)

14 FORMULARZ CENOWY LP. TYTUŁ LICZBA EGZ. JEDN. NETTO* [zł] NETTO [zł] (kol.3 * kol.4) STAWKA VAT WART.VAT [zł] (kol.5 * kol.6) BRUTTO [zł] (kol.5 + kol.7) Biul.Infor dla Służb ekonom.- finansow. Biuletyn Rachunkowo- Finansowy 4 Biuletyn Skarbowy 5 Biul.Statys.GUS 6 Biul. Stat. Woj.Pomorskiego 7 Błyskawica 3 Ceny zamawianie i 8 kosztorys. 9 Chip 30 Domus 3 Dziennik 3 Polska Dziennik Bałtycki 33 Dz.U. Ministra Zdrowia Dz.Ustaw Dziennik Urzędowy 35 Woj.Pomorskiego 36 Europejski Przegląd Sądowy 37 Fakt + wyd. Gdańsk 38 Finanse Komunalne 39 Forbes 40 Gazeta Podatkowa 4 Gazeta Prawna 4 Gazeta Sam. I Administr. 43 Gazeta Wyborcza * (cena rocznej prenumeraty egz.)

15 FORMULARZ CENOWY LP. TYTUŁ LICZBA EGZ. JEDN. NETTO* [zł] NETTO [zł] (kol.3 * kol.4) STAWKA VAT WART.VAT [zł] (kol.5 * kol.6) BRUTTO [zł] (kol.5 + kol.7) Geodeta 45 Głos Nauczycielski 46 Hacking 47 Infor o cenach mat.budow 3 Infor o cenach mat. 48 elektrycznych Infor o cenach mat. instalacyjnych 3 Infor o stawkach rob. kosztorys. 3 Katalog Cen Jedn.Rob.i Obiekt. Inwestyc. Katalog Cen Jedn.Rob.i Obiekt.Remont. 53 Internet Maker 54 Lekarz Rodzinny 55 Licz i Buduj 56 Linux+ 57 Linux Magazine 58 Monitor Polski 3 59 Monitor Prawa Pracy Monitor Zamówień 60 Publicznych 6 Murator 6 Namiary na morze i handel 63 Nasze Morze 64 Networld 65 Newsweek 4 * (cena rocznej prenumeraty egz.)

16 FORMULARZ CENOWY LP. TYTUŁ LICZBA EGZ. JEDN. NETTO* [zł] NETTO [zł] (kol.3 * kol.4) STAWKA VAT WART.VAT [zł] (kol.5 * kol.6) BRUTTO [zł] (kol.5 + kol.7) Niepełnosprawność i Rehabilitacja 67 Ogrody, ogródki i zieleńce 68 Orzecznictwo NSA 69 Orzecz. SN Izba Cywilna Orzecz. w sprawach 70 samorządowych 7 PC World Komputer 7 Personel i zarządzanie 73 PHP Solutions 74 Polityka 75 Polskie Drogi 76 Prawo i Medycyna 77 Praca i zabezp.społeczne 5 78 Prawo Przedsiębior. Prawo i podatki Unii 79 Europejskiej 80 Press Media Problmy ocen 8 środowiskowych 8 Przekrój 83 Przegląd Geodezyjny 84 Przegląd Komunalny 85 Przegląd Komunikacyjny 86 Przegląd Obrony Cywilnej 87 Przegląd Podatkowy * (cena rocznej prenumeraty egz.)

17 FORMULARZ CENOWY LP. TYTUŁ LICZBA EGZ. JEDN. NETTO* [zł] NETTO [zł] (kol.3 * kol.4) STAWKA VAT WART.VAT [zł] (kol.5 * kol.6) BRUTTO [zł] (kol.5 + kol.7) Przegląd Podatków Lokalnych 89 Przegląd Pożarniczy 90 Przegląd Pr.Handlowego Przegląd Ubezpieczeń dla 9 Ciebie 9 Prawo Zamówień Publicznych 93 Przyjaciel przy Pracy 94 Puls Biznesu 95 Puls Medycyny 96 Rachunkowość 97 Rachunkowość Budżetowa 98 Renowacje i Zabytki 99 Ruch Muzyczny 00 Rzeczpospolita PLUS Samorząd Terytorialny 5 Sekretarz i Organizacja 0 Urzędu 03 Serwis Prawno-Pracow. 04 Serwis Sam.-Administr. 05 Służba Pracownicza 06 Służba Zdrowia 07 Software Developers J. 08 Spotkania z zabytkami 09 Strażak * (cena rocznej prenumeraty egz.)

18 FORMULARZ CENOWY LP. TYTUŁ LICZBA EGZ. JEDN. NETTO* [zł] NETTO [zł] (kol.3 * kol.4) STAWKA VAT WART.VAT [zł] (kol.5 * kol.6) BRUTTO [zł] (kol.5 + kol.7) Studia Europejskie Superexpress Teatr 3 Transport Miejski 4 The Warsaw Voice 5 Twierdza 6 Urbanista 7 Wartość kosztorysowa inwestycji-wskażniki cenowe WKI 8 Wiadomości Statystyczne 9 Wiedza Obronna 0 Wprost Wspólnota 8 8 Wspólnota Mieszkaniowa Zagregowane wskaźniki 3 waloryzacyjne ZWW 4 Zam.Publiczne - Doradca 5 30 dni 3 SUMA SUMA wartości netto słownie: SUMA wartości brutto słownie: * (cena rocznej prenumeraty egz.)

19 pieczątka firmowa Wykonawcy ZAŁĄCZNIK Nr 3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw. Wykaz musi zawierać minimum trzy dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych, każde o wartości netto nie mniejszej niż ,00 zł. L.p. Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy) Wartość zamówienia netto Odbiorca Data wykonania Zamówienia UWAGA: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione dostawy zostały wykonane z należytą starannością (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych dostaw wymienionych w wykazie). Miejscowość,data (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

20 ZAŁĄCZNIK Nr 4 PROJEKT UMOWY NA DOSTAWĘ PRASY W dniu...007r. w Gdyni pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Urzędem Miasta Gdyni, z siedzibą 8-38 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 5/54, reprezentowaną przez: Bogusława Stasiaka Wiceprezydenta Miasta Gdyni, Jerzego Zająca Sekretarza Miasta zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą: wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez.... pod Nr.RHB/KRS... / wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w... pod numerem.., mającą siedzibę w, prowadzącą działalność pn... reprezentowaną przez. zwaną w dalszej części umowy Dostawcą, w rezultacie udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego o numerze EZP nr 340/57/SO/07 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 9 stycznia 004r. (Dz.U. Nr 64, poz.63 z 006r z póżniejszymi zmianami) zawarta została umowa o następującej treści:. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu publikacji określonych w załączniku nr do niniejszej umowy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia prasy codziennej i

21 czasopism specjalistycznych figurujących we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod numerem Wartość umowy, zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej umowy, wynosi brutto:...(słownie złotych:... ). 3. Dostawca nie może przenieść obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym na osoby trzecie.. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie Zamawiającemu transportem Dostawcy oraz na koszt i ryzyko Dostawcy.. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 3. Upoważnieni do odbioru przedmiotu zamówienia i ewentualnie potwierdzania dostawy są pracownicy Kancelarii Ogólnej Zamawiającego. 4. Dostawca, przy każdorazowej dostawie segreguje prasę codzienna i czasopisma specjalistyczne w 55 pakietów - wg załącznika nr do niniejszej umowy, i konfekcjonuje je używając do tego celu odpowiedniej, papierowej banderoli o szerokości od 8,00 cm do 0,00 cm. Na banderoli winna być widoczna nazwa wydziału, dla którego przeznaczona jest prasa. 5. Jakość towarów oraz sposób opakowania winny odpowiadać obowiązującym normom przedmiotowym.. Zapłata za dostawę prasy nastąpi z góry raz na kwartał przelewem z konta Zamawiającego, w ciągu dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury pro forma* lub faktury VAT*, na konto Dostawcy w Banku W przypadku zapłaty na podstawie faktury pro forma, Dostawca po otrzymaniu przelewu dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni fakturę VAT.. Dostawca wystawia fakturę za zamówioną prasę, najpóżniej do 8. dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał, którego dotyczy zamówienie. 3. Strony przyjmują, iż dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Środki płatnicze, przeznaczone na sfinansowanie umowy dostawy, zabezpieczone są w budżecie miasta w Dziale 750 Rozdział Integralną częścią niniejszej umowy jest Formularz cenowy stanowiący załącznik Nr do niniejszej umowy oraz Szczegółowy opis służący do segregowania i konfekcjonowania prasy i czasopism specjalistycznych stanowiący załącznik nr do niniejszej umowy.

22 5. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu publikacji, określonych w załączniku nr do umowy, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku najpóźniej do godz do siedziby Zamawiającego, Kancelaria Ogólna (wejście służbowe) hol główny.. Za każdy dzień opóżnienia w dostawie prasy Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0% ich wartości, wynikającej z formularza cenowego, o którym mowa w 4, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 3. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy Zamawiający obowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, za czas od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty. 6 Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian (np. zmiana stawki podatku VAT), wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym, w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu umowy, ze strony Dostawcy jest...tel..... Osobą upoważnioną do kontaktu z Dostawcą, w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego jest Pani Ewa Szelągowska tel , w jej zastępstwie Pani Agata Jagiełło tel lub inna upoważniona przez Zamawiającego osoba. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach.. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Dostawca z nieuzasadnionych przyczyn nie świadczy usługi, lub nie dotrzymuje warunków umowy. 9 Zamówienie realizowane będzie od dnia stycznia 008r. do dnia 3 grudnia 008r. 3

23 0 Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Gdyni. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówieniach publicznych. 3 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. * niepotrzebne skreślić ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 4

24 ZAŁĄCZNIK Nr 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS SŁUŻĄCY DO SEGREGOWANIA I KONFEKCJONOWANIA PRASY CODZIENNEJ I CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH LP. WYDZIAŁ TYTUŁY. Sekretariat A Polska Dziennik Bałtycki-szt., Gazeta Wyborcza -szt., Rzeczpospolita Plus, Dziennik x, Gazeta Prawna, Polityka, Wprost, 30 dni, Newsweek, Przekrój, Forbes, Puls Biznesu, Samorząd Terytorialny, Wspólnota, Baltic Transport Journal, Nasze Morze, Press Media. Sekretariat B Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Polityka 3. Sekretariat B Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Wprost 4. Sekretariat C Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Wprost, Wspólnota, Gazeta Prawna 5. Sekretariat D Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Dziennik, Wspólnota, Wprost, Newsweek, Finanse Komunalne, Rachunkowość Budżetowa, Samorząd Terytorialny 6. Sekretariat E Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Wprost, Wspólnota 7. Biuro Prezydenta Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Wyborcza 8. Ref.Współpracy Gazeta Wyborcza. The Warsaw Voice z Zagranicą 9. Biuro Ochrony Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus 0. Biuro Kontroli Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna. Zespół Prasowy Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Polityka, Rzeczpospolita Plus, Dziennik, Newsweek, Wprost, PressMedia, Fakt (wyd.trójmiejskie). Sam. Stanowisko d/s. Miejskiego Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Internet Maker Portalu Internet. 3. Sam. Referat d/s. Osób Niepełnospraw. 4. Sam. Stanowisko d/s. Audytu Wewn. 5. Zespół Radców Prawnych 6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Niepełnosprawność i Rehabilitacja Gazeta Prawna, Rachunkowość Budżetowa Rzeczpospolita Plus-szt., Gazeta Prawna, Dz. Ustaw, Mon. Polski, Samorząd Terytorialny, Orzecznictwo SNIC, Orzecznictwo NSA, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, Wspólnota, Finanse Komunalne, Prawo Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna, Przegląd Obrony Cywilnej, PC World Komputer z DVD, CHIP, Wiedza Obronna, Twierdza 7. USC Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna

25 8. Straż Miejska Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus 9. Wydział Integracji Europejskiej 0. Wydział Architektoniczn o-budowlany. Biuro Rozwoju Miasta. Samodzielny Referat Analiz Statystycznych 3. Wydział Urbanistyki 4. Wydział Spraw Społecznych 5. Wydział Budynków 6. Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Wspólnota Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Architektura Murator Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Puls Biznesu Polska Dziennik Bałtycki, Wiadomości Statystyczne, Biuletyn Statystyczny GUS, Wspólnota, Biuletyn Statystyczny Woj. Pomorskiego Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Spotkanie z Zabytkami, Architektura Murator, Wspólnota, Urbanista, Renowacje i Zabytki Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus szt., Gazeta Prawna Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna, Domus, Murator, Przegląd Pożarniczy, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Zamówienia Publiczne - Doradca, Wspólnota Mieszkaniowa, Licz i Buduj, Błyskawica, Ceny, zamawianie i kosztorysowanie, Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Remontowych, Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych, Informator o cenach mat. budowlanych IMB, Informator o stawkach robocizny kosztorys. oraz cenach pracy sprzętu bud. IRS, Informator o cenach mat. Instalacyjnych IMI, Informacja o cenach mat. Elektrycznych IME, Polska Dziennik Bałtycki-3 szt., Gazeta Wyborcza- szt., Rzeczpospolita Plus -3 szt., Forbes, Wspólnota, Gazeta Prawna, Namiary na Morze i Handel 7. Ref. Promocji Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza 8. Wydział Rzeczpospolita Plus, Geodeta, Przegląd Geodezyjny, Gazeta Wyborcza Geodezji 9. Wydział Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Przegląd Prawa Handlowego, Nadzoru Wspólnota, Zamówienia Publiczne-Doradca, Monitor Zamówień Właściciel. Publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 30. Wydział Inżynierii Ruchu 3. Wydział Ochrony Środowiska 3. Wydział Realizacji Inwestycji Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Polskie Drogi, Transport Miejski i Regionalny, Przegląd Komunikacyjny Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Wyborcza, Przegląd Komunalny, Aura, Gazeta Prawna, Problemy ocen środowiskowych, Ogrody, ogródki i zieleńce Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Murator, Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót, Zamówienia Publiczne-Doradca, Licz i Buduj, Błyskawica, Info. o cenach mat. budowl. IMB, Info. o cenach mat. instalacyjnych IMI, Info. o cenach mat. elektrycz. IME, Info. o stawkach robocizny kosztorys. oraz najmu sprzętu budowl. IRS, Biuletyn cen robót ziemnych-inż. BRZ, Biuletyn cen robót Budowl. Inwestyc. BRB, Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI, Biuletyn cen robót elektr. BRE, Biuletyn cen robót rem.-budowl. oraz zabytkowych BRR, Biuletyn cen asortymentów robót

26 33. Wydział Przygotowania Inwestycji 34. Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji BCA, Biuletyn cen robót drogowych i mostowych BCD, Biuletyn cen robót przygotow. BCP, Biuletyn cen obiektów budowl. BCO cz.i - obiekty kubaturowe, Biuletyn cen obiektów budowl. BCO cz. II obiekty inż., Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM, Wartość kosztorysowa inwestycji-wskaźniki cenowe BKI, Biuletyn cen regionalnych w budow. BCR, Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW Gazeta Wyborcza, Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych, Licz i Buduj, Błyskawica, Informacja o cenach mat.budowl. IMB, Informacja o cenach mat. instal. IMI, Informacja o cenach mat. elektr. IME, Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach najmu sprzetu budowl. IRS, Biuletyn cen robót ziemnych-inż. BRZ, Biuletyn cen robót Budowl. Inwestyc. BRB, Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI, Biuletyn cen robót elektr. BRE, Biuletyn cen robót rem.-budowl. oraz zabytkowych BRR, Biuletyn cen asortymentów robót BCA, Biuletyn cen robót drogowych i mostowych BCD, Biuletyn cen robót przygotow. BCP, Biuletyn cen obiektów budowl. BCO cz.i - obiekty kubaturowe, Biuletyn cen obiektów budowl. BCO cz. II obiekty inż., Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM, Wartość kosztorysowa inwestycji-wskaźniki cenowe BKI, Biuletyn cen regionalnych w budow. BCR, Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Ruch Muzyczny, Gazeta Wyborcza, Teatr 35. Wydział Edukacji 36. Wydział Zdrowia 37. Wydział Spraw Obywatelskich 38. Wydział Organizacyjny Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Wyborcza, Służba Pracownicza, Głos Nauczycielski, Gazeta Prawna, Rachunkowość Budżetowa Rzeczpospolita Plus, Dz. Urz. Min. Zdrowia, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Służba Zdrowia, Wspólnota, Puls Medycyny, Lekarz Rodzinny, Prawo i Medycyna, Polska ziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna, Auto Świat, Strażak Polska Dziennik Bałtycki szt., Rzeczpospolita Plus-3szt., Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Gazeta Samorządu i Administracji, Samorząd Terytorialny, Wspólnota- szt. 39. Biblioteka Polska Dziennik Bałtycki, Dziennik, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Polityka, Internet Maker, Superexpress, Wprost, Newsweek, Serwis Administracyjno Samorządowy, Gazeta Prawna, Personel, Dz. Ustaw, Mon. Polski, Rachunkowość Budżetowa, Serwis Prawno-Pracowniczy, Puls Biznesu, Forbes, Samorząd Terytorialny, Finanse Komunalne, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, Orzecznictwo SNIC, Orzecznictwo NSA, Wspólnota, Studia europejskie, Sekretarz i Organizacja Urzędu 40. Archiwum Rzeczpospolita Plus, Archiwista Polski, 4. Kancelaria Ogólna 4. Referat Kadr i Szkoleń Polska Dziennik Bałtycki Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Serwis Administracyjno- Samorządowy, Gazeta Prawna, Serwis Prawno-Pracowniczy, Wspólnota, Monitor Prawa Pracy, Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Prawo Zamówień Publicznych 43. Wydział Administracyjny 44. Wydział Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna, Rachunkowość Budżetowa, Przegląd

27 Księgowości Ubezpieczeń dla Ciebie, Biuletyn Informacyjny ZUS, Biuletyn Skarbowy, Gazeta Podatkowa 45. Wydział Linux Magazine, Networld, CHIP, PC World Komputer, Software Informatyki Developer s Journal, PHP Solutions, Hacking 46. Wydział Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Dochodów Prawna, Przegląd Podatkowy, Rachunkowość Budżetowa, Finanse Komunalne, Wspólnota, Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych 47. Ref. Egzekucji Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna Administracyjn. 48. Wydział Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita Plus, Budżetu Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachun.-Finansowy., Prawo Przedsiębiorcy, Gazeta Prawna, Finanse Komunalne, Wspólnota Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Infor.dla Służb Ekon.- Finansowych, Finanse Komunalne 49. Sam. Referat ds. Kontroli Finansowej 50. Biuro Rady Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Dziennik, Gazeta Wyborcza, Miasta Wprost, Polityka, Wspólnota 5. Miejski Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita Plus, Gazeta Prawna. Rzecznik Konsumentów 5. BHP Atest, Bezpieczeństwo Pracy, Rzeczpospolita Plus, Służba Pracownicza, Serwis Prawno-Pracowniczy, Przegląd Pożarniczy, Przyjaciel przy Pracy 53. Społeczny Praca i Zabezpieczenie Społeczne Inspektor Pracy 54. NSZZ Służba Pracownicza Solidarność 55. ZZPU Służba Pracownicza

UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wałbrzych, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają:

UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wałbrzych, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają: UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wałbrzych, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają: 1. Marek Małecki - Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha 2. Magdalena Kocur Sekretarz Miasta

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa prenumeraty netto

Cena jednostkowa prenumeraty netto Załącznik nr 2 - formularz cenowy: Część I prenumerata prasy krajowej: L.P. netto netto 2 3 4 5 6 7 8 Archiwista Polski 2 Atest 2 3 Auto Świat 4 Biuletyn Cen Robót Modernizacyjno- Remontowych BCM 5 Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznik nr - Formularz ofertowy Nazwa i adres Wykonawcy: Tel.. Fax. NIP... REGON. Nr rach. bankowego....... (miejscowość i data) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 87-00

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

45262690-4 roboty budowlane 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 45331220-4 roboty instalacyjne urządzeń klimatyzacyjnych

45262690-4 roboty budowlane 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 45331220-4 roboty instalacyjne urządzeń klimatyzacyjnych ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14 E reprezentowana

Bardziej szczegółowo

WZÓR. NIP., REGON.., prowadzącym/ą działalność gospodarczą zarejestrowaną w

WZÓR. NIP., REGON.., prowadzącym/ą działalność gospodarczą zarejestrowaną w WZÓR Umowa BDU/ / na systematyczne dostarczanie prasy do Urzędu Morskiego w Szczecinie zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Znak: WOU /2009 Tarnów dnia O G Ł O S Z E N I E. O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIśEJ EURO

Znak: WOU /2009 Tarnów dnia O G Ł O S Z E N I E. O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIśEJ EURO Znak: WOU.341-21/2009 Tarnów dnia 24.11.2009 O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIśEJ 206 000 EURO Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa Nazwa Wydziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy)

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) Rozdział II FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami: Nr 1 6......dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) OFERTA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Zarządzania Ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/ 71/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje podstawowe: 1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31 002 KRAKÓW.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa Załącznik nr 1 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) 1. Zamawiający. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12 tel. ( 015 ) 832 28 44 fax. ( 015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

GMI N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

GMI N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawy tuszy do urządzeń wielofunkcyjnych dla świetlic w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) Zespół Szkół nr 13 81-571 Gdynia ul.chwaszczyńska 26 Tel. 58 629-12-69; fax. 58 629-12-69 zsznr13 @poczta.fm www.zs13.neostrada.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) dot.: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta 2018 r. w Białymstoku pomiędzy: Nabywcą: MIASTEM BIAŁYSTOK ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966 211 72 20 Odbiorcą: Przedszkolem Samorządowym Nr 82 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.4.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 17 maja 2016 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ.... Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów Telefon: (025) 792-23-11 Faks: (025) 792-23-11 Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na materiały budowlane potrzebne do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy)

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) Rozdział II FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami......dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) OFERTA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Zarządzania Ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na zapewnienie cateringu w trakcie turnieju finałowego Brojce Enter The Game w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa prasy dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi w 2014r. Zamówienie podzielone jest na dwie nw. części:

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2014r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Załącznik Nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w prenumeracie prasy (dzienników i periodyków) z datą wydawniczą 20 r. Termin

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

OR.AG.II.ZP.D MK załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

OR.AG.II.ZP.D MK załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę OR.AG.II.ZP.D.2780.201MK, dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26 03 719 Warszawa działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12)

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12) OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr 9 32-045 Sułoszowa tel. (0-12) 389-20-05 fax. (0-12) 389-20-06 e-mail: opnar@pro.onet.pl ========================================================================= Ojców,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z26. 2014 Otwock, dnia 29 września 2014 roku Postępowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 13.08.2015 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy pieczywa. Szczegóły zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach. Warpuny ul. Młynowa Sorkwity

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach. Warpuny ul. Młynowa Sorkwity Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach Warpuny ul. Młynowa 5 11-731 Sorkwity Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę oleju opałowego na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo