Uchwała Nr 200/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 października 2005r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 200/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 października 2005r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 200/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 października 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nad Sanem I / 04 Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne Stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla uchwalonego Uchwałą Nr 82/2000 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2000 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nad Sanem I / 04 zwany w dalszej części uchwały planem. 2. Plan obejmuje granicami obszar o powierzchni 25,04 ha położony w Przemyślu, zawarty pomiędzy basenem miejskim, ul. Borelowskiego, ul. Wybrzeże Marszałka F. Focha, ul. Św. Brata Alberta, ul. Rogozińskiego, ul. Buszkowicką, granicą administracyjną miasta i rzeką San. 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) Załącznik Nr 1 rysunek planu w skali 1 : 2000, który obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeń stanowionych, 2) Załącznik Nr 2 określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Należy uwzględnić warunki wynikające z przepisów szczególnych w związku z położeniem obszaru objętego planem w Obszarze Górniczym Gazu Ziemnego Przemyśl. 2. Należy uwzględnić warunki wynikające z przepisów szczególnych w związku z położeniem obszaru planu w terenach zalewanych wodami powodziowymi Q 1% rzeki San. 3. W obszarze planu nie dopuszcza się: 1) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m 2, 2) lokalizacji nowych garaży blaszanych, 3) ogrodzeń w formie murów pełnych. 4. W obszarze planu w pasach terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi drogi a liniami zabudowy: 1) dopuszcza się zieleń urządzoną

2 2) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych, 3) dopuszcza się lokalizację skarp i nasypów, 4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 5) nie dopuszcza się lokalizacji nowych obiektów kubaturowych. 5. Warunki zagospodarowania terenów zawierające zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu a także zasady podziału nieruchomości zostały określone w Przepisach szczegółowych niniejszej uchwały. Rozdział II Przepisy szczegółowe Wyznacza się TEREN ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ oznaczony na rysunku planu symbolem ZDI o powierzchni 1,58 ha. 2. Określa się przeznaczenie terenu: pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) funkcję mieszkaniową powierzchnia całkowita tej funkcji nie może przekraczać 40 % powierzchni całkowitej budynku, 2) funkcję usługową, 3) zieleń urządzoną, 4) obiekty małej architektury, 5) garaże podziemne lub wbudowane w kubatury obiektów mieszkaniowych i usługowo-handlowych, 6) lokalizację nowych dróg dojazdowych wewnętrznych, niezbędnych do obsługi terenu, 7) lokalizację ścieżek rowerowych, 8) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. W stosunku do zabudowy realizowanej na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczających tereny dróg oznaczonych w rysunku planu symbolami KD 2, 2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających tereny dróg oznaczonych w rysunku planu symbolami KD 4 i KD 5, 3) udział terenów zabudowanych na każdej działce nie więcej niż 40 % powierzchni działki ogółem, 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30 % powierzchni ogólnej terenu działki, 5) wysokość zabudowy: a) nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem dodatkowej kondygnacji jako poddasze użytkowe, o wysokości całości nie więcej niż 12,0 m, b) garaże - 1 kondygnacja, o wysokości nie większej niż 4,0 m, 6) dachy: a) strome dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych, nie mniej niż 35 o i nie więcej niż 45 o, b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innymi materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, c) osie główne kalenic równoległe lub prostopadłe do osi drogi oznaczonej symbolem KD 2, 7) kolorystyka elewacji: jasna stonowana, zakaz stosowania agresywnych kolorów tynków, 2

3 8) minimalna ilość miejsc postojowych w liczbie: a) 1 miejsce postojowe na każde 25 m 2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, b) 1 miejsce postojowe dla każdego mieszkania. 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady podziału terenu: 1) minimalna powierzchnia działki - 0,45 ha, 2) szerokość frontu działki minimum 30,0 m, 3) kąt położenia granic działek w stosunku do dróg określonych w rysunku planu KD 2 i KD 4: 70 o 90 o, 4) dopuszcza się możliwość podziału działek w sposób nie powodujący ograniczeń: a) w zagospodarowaniu terenu, b) dostępu do ciągów komunikacyjnych, c) dostępu do funkcjonujących obiektów i urządzeń Wyznacza się TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ - oznaczone na rysunku planu symbolami Up i Us. 2. Określa się przeznaczenie terenów: 1) Up o powierzchni 0,35 ha, pod usługi użyteczności publicznej, 2) Us o powierzchni 0,62 ha, pod usługi sakralne. 3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) nadbudowę istniejącej zabudowy w postaci poddasza użytkowego, 2) garaże wolnostojące lub wbudowane w kubatury obiektów, 3) zieleń urządzoną, 4) lokalizację obiektów małej architektury, 5) lokalizację ciągów pieszych, 6) lokalizację parkingów dla samochodów, 7) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. W stosunku do zabudowy na terenach, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren drogi oznaczonej w rysunku planu symbolem KD 2, 2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających tereny dróg oznaczonych w rysunku planu symbolami KD 4 i KD 5, 3) udział terenów zabudowanych na każdej działce nie więcej niż 40 % powierzchni działki ogółem, 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30 % powierzchni ogólnej działki, 5) przy lokalizacji nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, należy uwzględnić geotechniczne warunki posadowienia obiektów podpiwniczonych lub wyższych niż 1 kondygnacja naziemna, 6) wysokość zabudowy: a) nie więcej niż 12,0 m, b) garaże - 1 kondygnacja naziemna, o wysokości nie większej niż 4,0 m, 7) dachy: a) strome dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych, nie mniej niż 35 o i nie więcej niż 45 o, b) dla garaży dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe, c) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innymi materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, d) osie główne kalenic równoległe lub prostopadłe do osi drogi oznaczonej symbolem KD 5, 3

4 8) kolorystyka elewacji: jasna stonowana, zakaz stosowania agresywnych kolorów tynków, 9) minimalna ilość miejsc postojowych w liczbie: 1 miejsce postojowe na każde 40 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej. 5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość podziału działek w sposób nie powodujący ograniczenia: Wyznacza się TERENY USŁUG i ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - oznaczone na rysunku planu symbolami U/M. 2. Określa się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami: 1) U/M 1 o powierzchni 1,14 ha, pod usługi z zabudową zamieszkania zbiorowego, 2) U/M 2 o powierzchni 0,60 ha, pod usługi z zabudową mieszkaniową, 3) U/M 3 o powierzchni 0,64 ha, pod usługi z zabudową zamieszkania zbiorowego. 3. Należy uwzględnić warunki wynikające z przepisów szczególnych w związku z położeniem terenu oznaczonego symbolem U/M 1 - w strefie ochrony konserwatorskiej. 4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) funkcję mieszkaniową - powierzchnia całkowita tej funkcji nie może przekraczać 40 % powierzchni całkowitej budynku, 2) nadbudowę istniejącej zabudowy w postaci poddasza użytkowego, 3) garaże wolnostojące lub wbudowane w kubatury obiektów, 4) lokalizację zieleni urządzonej, 5) lokalizację obiektów małej architektury, 6) lokalizację ciągów pieszych, 7) lokalizację ścieżek rowerowych, 8) lokalizację parkingów dla samochodów osobowych, 9) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 5. W stosunku do zabudowy na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania: 1) obowiązująca linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających teren drogi oznaczonej w rysunku planu symbolem KD 3, 2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających teren drogi oznaczonej w rysunku planu symbolem KD 4, 3) udział terenów zabudowanych nie więcej niż 40 % powierzchni ogólnej działki, 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30 % powierzchni ogólnej działki, 5) przy lokalizacji nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, należy uwzględnić geotechniczne warunki posadowienia, obiektów podpiwniczonych lub wyższych niż 1 kondygnacja naziemna, 6) wysokość zabudowy: a) nowa zabudowa - 2 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem dodatkowej kondygnacji jako poddasze mieszkalne, maksymalnie 14,0 m, b) garaże - 1 kondygnacja naziemna, o wysokości nie większej niż 4,0 m, 7) dachy: a) strome dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych, nie mniej niż 35 o i nie więcej niż 45 o, b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innymi materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, 4

5 c) osie główne kalenic równoległe lub prostopadłe do osi dróg oznaczonych w rysunku planu symbolem KD 3 lub KD 4, 8) kolorystyka elewacji: jasna stonowana, zakaz stosowania agresywnych kolorów tynków, 9) minimalna ilość miejsc postojowych w liczbie: a) 1 miejsce postojowe na każde 25 m 2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, b) 1 miejsce postojowe dla każdego mieszkania. 6. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość podziału działek w sposób nie powodujący ograniczenia: 3) dostępu do funkcjonujących obiektów i urządzeń, 4) w terenach oznaczonych symbolami U/M 1 i U/M 2, dopuszcza się podziały działek: a) minimalna powierzchnia działki 0,20 ha, b) szerokość frontu działki - minimum 18 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KD 4: 80 o - 90 o Wyznacza się TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ i HANDLOWEJ - oznaczone na rysunku planu symbolami U/H. 2. Określa się przeznaczenie terenów: pod usługi użyteczności publicznej, 1) U/H 1 o powierzchni 0,62 ha, 2) U/H 2 o powierzchni 0,29 ha, 3) U/H 3 o powierzchni 0,62 ha. 3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) lokalizację zieleni urządzonej, 2) lokalizację obiektów małej architektury, 3) lokalizację ciągów pieszych, 4) lokalizację ścieżek rowerowych, 5) lokalizację parkingów, 6) lokalizację garaży, w tym wbudowanych w kubatury obiektów, 7) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. W stosunku do zabudowy na terenach, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu U/H 1 w odległości 6 m od linii rozgraniczających tereny dróg oznaczonych w rysunku planu symbolami KD 1 i KD 3, 2) nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu U/H 2 w odległości 10 m od linii rozgraniczających teren drogi oznaczonej w rysunku planu symbolem KD 2, 3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu U/H 3: w odległości 10 m od linii rozgraniczających teren drogi oznaczonej w rysunku planu symbolem KD 2 oraz w odległości 14 m od linii rozgraniczających teren drogi oznaczonej w rysunku planu symbolem KD 6, 4) udział terenów zabudowanych nie więcej niż 40 % powierzchni ogólnej działki, 5) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30 % powierzchni ogólnej działki, 6) przy lokalizacji nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, należy uwzględnić geotechniczne warunki posadowienia, obiektów podpiwniczonych lub wyższych niż 1 kondygnacja naziemna, 7) wysokość zabudowy: a) 2 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 14,0 m, 5

6 b) garaże - 1 kondygnacja naziemna, o wysokości nie większej niż 4,0 m, 8) dopuszcza się dachy płaskie, 9) minimalna ilość miejsc postojowych w liczbie 1 miejsce postojowe na każde 25 m 2 powierzchni użytkowej. 5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość podziału działek Wyznacza się TERENY SPORTU I REKREACJI - oznaczone na rysunku planu symbolami US. 2. Określa się przeznaczenie terenów: pod usługi sportu i rekreacji, 1) US 1 o powierzchni 1,06 ha, 2) US 2 o powierzchni 0,32 ha, 3) US 3 o powierzchni 0,24 ha, 4) US 4 o powierzchni 2,16 ha, 5) US 5 o powierzchni 1,21 ha. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) lokalizację boisk, placów zabaw, plaż oraz innych funkcji związanych ze sportem i rekreacją, 2) lokalizację obiektów tymczasowych nie związanych trwale z gruntem, 3) lokalizację ciągów pieszych, 4) lokalizację zieleni urządzonej, 5) lokalizację obiektów małej architektury, 6) lokalizację ścieżek rowerowych, 7) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. W stosunku do terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania : 1) powierzchnia zabudowy obiektów tymczasowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 maksymalnie 15 m 2, 2) liczba obiektów tymczasowych - maksymalnie 2 dla każdego z terenów wymienionych w ust. 2, 3) wysokość zabudowy: 1 kondygnacja naziemna użytkowa, o wysokości nie większej niż 4,0 m, 4) dopuszcza się dachy płaskie. 5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość podziału działek Wyznacza się TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH - oznaczone na rysunku planu symbolami ZD. 2. Określa się przeznaczenie terenów: pod ogrody działkowe, 1) ZD 1 o powierzchni 0,29 ha, 2) ZD 2 o powierzchni 1,54 ha, 3) ZD 3 o powierzchni 0,94 ha. 3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) lokalizację altanek i domków działkowych, 6

7 2) lokalizację zieleni urządzonej, 3) lokalizację obiektów małej architektury, 4) lokalizację ścieżek rowerowych, 5) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. W stosunku do zabudowy na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania: 1) powierzchnia zabudowy altanek i domków działkowych - maksymalnie 25 m 2, 2) wysokość zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem poddasza użytkowego, nie więcej niż 6,0 m. 5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość podziału działek Wyznacza się TERENY ZIELENI NIEURZĄDZONEJ - oznaczone na rysunku planu symbolami ZNN. 2. Określa się przeznaczenie terenów: pod zieleń nieurządzoną, 1) ZNN 1 o powierzchni 0,20 ha, 2) ZNN 2 o powierzchni 1,32 ha, 3) ZNN 3 o powierzchni 0,54 ha, 4) ZNN 4 o powierzchni 2,86 ha. 3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) lokalizację plaż miejskich, 2) lokalizację obiektów małej architektury, 3) lokalizację przystani kajakowej, w terenie oznaczonym symbolem ZNN 3, 4) lokalizację wałów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 5) lokalizację ścieżek rowerowych, 6) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych. 5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość podziału działek Wyznacza się TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - oznaczone na rysunku planu symbolami KD. 2. Określa się przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami: 1) KD 1 o powierzchni w granicach planu 0,36 ha, pod drogę publiczną, 2) KD 2 o powierzchni w granicach planu 3,01 ha, pod drogę publiczną wraz ze ścieżką rowerową, 3) KD 3 o powierzchni 0,71 ha, pod drogę publiczną wraz ze ścieżką rowerową, 4) KD 4 o powierzchni 0,28 ha, pod drogę publiczną wraz ze ścieżką rowerową, 5) KD 5 o powierzchni 0,23 ha, pod drogę publiczną, 6) KD 6 o powierzchni 0,58 ha, pod drogę publiczną wraz ze ścieżką rowerową, 7) KD 7 o powierzchni 0,27 ha, pod drogę publiczną wraz ze ścieżką rowerową. 7

8 3. Należy uwzględnić warunki wynikające z przepisów szczególnych w związku z położeniem terenu oznaczonego symbolem KD 3 - w strefie ochrony konserwatorskiej. 4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) lokalizację pasów postojowych, zatok parkingowych, autobusowych i obiektów z nimi związanych, 2) lokalizację ścieżek rowerowych, 3) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 5. W stosunku do terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania: 1) szerokość w liniach rozgraniczających - minimum 25,0 m dla KD 1, KD 7, 2) szerokość w liniach rozgraniczających - minimum 20,0 m dla KD 2, KD 6, 3) szerokość w liniach rozgraniczających - minimum 12,0 m dla KD 3, KD 4, KD Wyznacza się TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH - oznaczone na rysunku planu symbolami KDW. 2. Określa się przeznaczenie terenów: pod drogi wewnętrzne o funkcji pieszo-jezdnej. 1) KDW 1 o powierzchni 0,05 ha, 2) KDW 2 o powierzchni 0,05 ha, 3) KDW 3 o powierzchni 0,05 ha, 4) KDW 4 o powierzchni 0,14 ha. 3. W terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) lokalizację ścieżek rowerowych, 2) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. W stosunku do terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania : 1) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 8,0 m, 2) szerokość jezdni nie mniejsza niż 5,0 m Wyznacza się TEREN ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - oznaczony na rysunku planu symbolem KR o powierzchni 0,38 ha. 2. Określa się przeznaczenie terenu: pod ścieżkę rowerową i ciąg pieszo - spacerowy. 3. W terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 2,50 m Wyznacza się TERENY PARKINGÓW - oznaczone na rysunku planu symbolami KP. 2. Określa się przeznaczenie terenów: pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 1) KP 1 o powierzchni 0,09 ha, 2) KP 2 o powierzchni 0,35 ha. 3. W terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się: 1) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego, w terenie oznaczonym symbolem KP 2, o powierzchni maksymalnie 10 m 2, 2) lokalizację ścieżek rowerowych, 3) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość podziału działek 8

9 Wyznacza się TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - oznaczone na rysunku planu symbolami G. 2. Określa się przeznaczenie terenów: 1) G 1 o powierzchni 0,53 ha, pod obiekty użyteczności publicznej, 2) G 2 o powierzchni 0,04 ha, pod urządzenia infrastruktury technicznej. 3. W terenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dopuszcza się: 1) nadbudowę istniejącej zabudowy w postaci poddasza użytkowego, 2) lokalizację zieleni urządzonej, 3) lokalizację obiektów małej architektury, 4) lokalizację garaży dla samochodów osobowych i dostawczych, 5) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 4. W terenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2: 1) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 2) nie dopuszcza się zabudowy kubaturowej. 5. W stosunku do terenu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się następujące wymagania: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczających terenów dróg oznaczonych w rysunku planu symbolem KD 2, 2) udział terenów zabudowanych i utwardzonych nie więcej niż 40 % powierzchni ogólnej działki, 3) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 25 % powierzchni ogólnej działki, 4) wysokość zabudowy: a) 2 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem dodatkowej kondygnacji jako poddasze użytkowe, maksymalnie 14,0 m, b) garaże - 1 kondygnacja naziemna, o wysokości nie większej niż 5,0 m, 5) dachy: a) strome dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych, nie mniej niż 35 o i nie więcej niż 45 o, b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innymi materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, c) osie główne kalenic równoległe lub prostopadłe do osi drogi oznaczonej w rysunku planu symbolem KD 2, 6) minimalna ilość miejsc postojowych w liczbie: 1 miejsce postojowe na każde 25 m 2 powierzchni użytkowej. 7) przy lokalizacji nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, należy uwzględnić geotechniczne warunki posadowienia, obiektów podpiwniczonych lub wyższych niż 1 kondygnacja naziemna. 6. Na terenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dopuszcza się możliwość podziału działek Wyznacza się TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - oznaczony na rysunku planu symbolem K o powierzchni 0,28 ha. 2. Określa się przeznaczenie terenu: pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 3. W terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się: lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 9

10 4. W terenie, o których mowa w ust. 1, nie dopuszcza się lokalizacji nowych obiektów kubaturowych Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej : 1) w zakresie komunikacji: a) dostępność obszaru - z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KD, b) dostępność poszczególnych terenów poprzez sieć dróg wewnętrznych, c) dostępność obszaru - z sieci ścieżek rowerowych, 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zasilanie z sieci miejskiej zlokalizowanej wzdłuż dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD 1, KD 2, KD 3, KD 4 i KD 5, poprzez budowę sieci rozdzielczej, 3) w zakresie gospodarki ściekowej: a) do sieci miejskiej zlokalizowanej w ulicach Rogozińskiego i Buszkowickiej oznaczonych na rysunku planu symbolem KD 2, b) do sieci miejskiej zlokalizowanej w ul. Wybrzeże Marszałka F. Focha oznaczonej na rysunku planu symbolem KD 3, c) do projektowanej sieci lokalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym zakresie, d) dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z obowiązkiem wywozu do miejskiej oczyszczalni ścieków, 4) odprowadzenie wód opadowych: a) dopuszcza się odprowadzenie powierzchniowe na teren własnej działki, b) zakazuje się odprowadzenia do powierzchniowych cieków wodnych, bez wstępnego oczyszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 5) w zakresie gospodarki odpadami: a) komunalnymi: gromadzenie i usuwanie prowadzone na zasadach obowiązujących na terenie miasta Przemyśla, b) technologicznymi: powstającymi w wyniku prowadzonej działalności: gromadzenie i usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym zakresie oraz prawem miejscowym, 6) w zakresie ciepłownictwa: a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł ciepła na bazie rozwiązań, nie wpływających na pogorszenie stanu środowiska, b) dopuszcza się stosowanie grupowych źródeł ciepła, pod warunkiem prowadzenia sieci ciepłowniczej systemem podziemnym i w sposób nie ograniczający możliwości użytkowania terenu zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w planie, 7) w zakresie elektroenergetyki: a) zasilanie z istniejących sieci przebiegających wzdłuż istniejących dróg oznaczonych symbolami KD i projektowanych urządzeń i sieci, na warunkach określonych przez dysponenta sieci, b) zakazuje się prowadzenia przewodów systemem napowietrznym, 8) w zakresie zaopatrzenia w gaz: a) na bazie rozwiązań indywidualnych - z istniejących sieci przebiegających wzdłuż istniejących dróg oznaczonych symbolami KD, na warunkach określonych przez dysponenta sieci, b) dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy, budowy, remontu i rozbiórki istniejących i nowych urządzeń w ramach zasięgu odległości bezpiecznych od 10

11 sieci i obiektów budowlanych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z eksploatacją gazu ziemnego, 9) w zakresie telekomunikacji: zapewnienie łączności telefonicznej z istniejących i projektowanych sieci, na warunkach określonych przez dysponenta sieci, 2. Istniejące urządzenia infrastruktury i napowietrzne sieci, kolidujące z projektowaną zabudową należy przebudować, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dysponenta sieci. 3. Dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy, budowy, remontu i rozbiórki istniejących i nowych urządzeń infrastruktury technicznej. Rozdział III Przepisy końcowe 17. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów w granicach planu Ustala się 10 % stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nad Sanem I / 04 dla terenów oznaczonych symbolami ZDI, U/M1, U/M2, U/H1. 2. Ustala się 0 % stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nad Sanem I / 04 dla terenów nie wymienionych w ust Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 34/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w granicach obszaru objętego planem. 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Radyk 11

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/57/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/57/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/57/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie. Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "RYMANÓW" Uchwała Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 143 poz.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, obejmującej część miasta Myszyniec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 77/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr 77/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2007r. Uchwała Nr 77/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POŁUDNIOWO-WSCHODNIA OBWODNICA MIASTA PRZEMYŚLA Na postawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/445/14 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/445/14 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/445/14 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 68/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 23 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 68/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 2285 UCHWAŁA NR 68/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/ terenu w miejscowości Zabajka

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/ terenu w miejscowości Zabajka UCHWAŁA Nr XIV/ 127 /2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2005 - terenu w miejscowości Zabajka UCHWAŁA Nr XIV/ 127 /2007 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 90/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 90/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 11358 UCHWAŁA NR 90/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Mościckiego w Łańcucie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie

w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie UCHWAŁA Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 kwietnia 2003 rok w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 38/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR 38/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SANOCKA I Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem.

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLVI/1020/02 z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r.

Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r. Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Grądy, działki nr ewid. 1208/1,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 3980 UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Głowno z dnia... r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów

Uchwała Nr... Rady Gminy Głowno z dnia... r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów Uchwała Nr... Rady Gminy Głowno z dnia... r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 19 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ulicami Kalinową, Rzeczną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/613/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/613/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIX/613/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna Śródmieście V ul. Grodzka Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4480 UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. Wyłożenie do publicznego wglądu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Handlowe M1 w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Turbia obok sklepu GS położonego w miejscowości Turbia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. obejmujący

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 8 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 8 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu Na podstawie art. 20 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia... roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia... roku UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Jasnej i Łąkowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR BRM RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR BRM RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 października 2016 r. Poz. 3974 UCHWAŁA NR BRM.0007.43.2016 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie. z dnia 15 września 2008 r.

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie. z dnia 15 września 2008 r. Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 września 2008 r. w sprawie: 1. stwierdzenia zgodności przedłożonego przez Burmistrza Miasta Pszów projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 września 2014 r.

Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz. 3492 UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/319/17 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2017

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/319/17 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz. 3715 UCHWAŁA NR XXXIII/319/17 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo