Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem."

Transkrypt

1 Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLVI/1020/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r. i Nr XVIII/292/07 z dnia 30 listopada 2007 r. 1 Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem Plan obejmuje obszar o powierzchni około 27,12 ha położony w północnej części miasta Krosna w obrębie Białobrzegi, którego granice wyznaczają: od strony zachodniej ciek wodny, od strony południowo-zachodniej ulica Podkarpacka symbol 01GP4/2, od strony południowo-wschodniej i południowej ulica Krakowska symbol 04Z4/2, od strony wschodniej - granice działek zabudowy jednorodzinnej nr 374, 375, od strony północnej tereny rolne. 2. Integralną częścią planu jest rysunek planu wykonany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie: 1) granic obszaru objętego planem, 2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu wraz z oznaczeniami literowymi, 3) nieprzekraczalnych linii dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 3 Przedmiotem ustaleń planu są: 1) TEREN USŁUG oznaczony na rysunku planu symbolem U, 2) TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ oznaczony na rysunku planu symbolami MN, MN-U, MW, 3) TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ oznaczony na rysunku planu symbolem ES, 4) TEREN ZIELENI oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, 5) TEREN WÓD OTWARTYCH oznaczony na rysunku planu symbolami W, 6) TEREN UŻYTKÓW ROLNYCH oznaczony na rysunku planu symbolem R, 7) TEREN KOMUNIKACJI KOŁOWEJ oznaczony na rysunku planu symbolami 01GP 4/2, 04Z4/2, KL, KD, KZ/R, KDW Wyznacza się TEREN USŁUG oznaczony na rysunku planu symbolem 1U o powierzchni około 0,26 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu są usługi handlowe. 1) remonty, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę istniejącej zabudowy, 2) prowadzenie działalności usługowej rzemieślniczej i wytwórczej, której oddziaływanie na środowisko musi mieścić się w granicach terenu przeznaczonego pod dany rodzaj działalności, 3) lokalizację dróg dojazdowych, 4) lokalizację miejsc postojowych - dla usług handlowych od 3 do 3,5 miejsc postojowych na 100 m 2 powierzchni, inny rodzaj działalności od 1,5 do 2,5 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych, 1

2 5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić przebieg istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej Ks 600, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 6) lokalizację zieleni niskiej urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia, 2) lokalizacji zabudowy kubaturowej pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy Podkarpackiej symbol 01 GP4/2, a wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy dla usług, 3) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie, o którym mowa w ust. 1: 1) realizacja nowych inwestycji, przebudowa istniejącego obiektu a także zmiana zagospodarowania terenu nie może naruszać wymagań wynikających z ustaw i rozporządzeń, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, geologii i krajobrazu, 2) wysokość obiektów maksymalnie do 5 kondygnacji nadziemnych, 3) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży na terenie oznaczonym symbolem 1U, 4) nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów usługowych liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości: a) 25,0 m od ulicy Podkarpackiej - symbol 01 GP4/2, b) 6,0 m od ulicy wewnętrznej - symbol 1 KD, 5) pas otuliny biologicznej cieku wodnego o szerokości min. 10 m (licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej), wolny od zabudowy kubaturowej Wyznacza się TEREN USŁUG oznaczony na rysunku planu symbolem 2U o powierzchni około 0,95 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu są usługi typu handel i gastronomia. 1) remonty, rozbudowę oraz przebudowę istniejących obiektów, 2) lokalizację usług komercyjnych, 3) prowadzenie działalności usługowej rzemieślniczej i wytwórczej, której oddziaływanie na środowisko musi mieścić się w granicach terenu przeznaczonego pod dany rodzaj działalności, 4) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających min. 5 m, 5) lokalizację miejsc postojowych - na 1 miejsce konsumpcyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowego, dla usług handlowych od 3,0 do 3,5 miejsc postojowych na 100 m 2 powierzchni, inny rodzaj działalności od 1,5 do 2,5 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych, 6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 7) lokalizację zieleni niskiej urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia, 8) lokalizację ciągów pieszych o szerokości min. 1,5 m. 2) lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy Podkarpackiej symbol 01 GP4/2 i ulicy Krakowskiej symbol 04 Z4/2, a wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy dla usług, 3) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 2

3 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie, o którym mowa w ust. 1: 1) dobór form zabudowy wkomponowany w istniejący krajobraz, 2) realizacja nowych inwestycji, remont, przebudowa istniejących obiektów, zmiana zagospodarowania terenu nie może naruszać wymagań wynikających z ustaw i rozporządzeń, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, geologii i krajobrazu, 3) wysokość nowych obiektów maksymalnie do 5 kondygnacji nadziemnych, 4) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży na terenie oznaczonym symbolem 2U, 5) nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów usługowych liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości: a) 25,0 m od ulicy Podkarpackiej symbol 01 GP4/2, b) 15,0 m od ulicy Krakowskiej symbol 04 Z4/2, c) 15,0 m od ulicy lokalnej symbol KL, d) 6,0 m od ulicy wewnętrznej symbol 1 KD. 6 symbolem 1 MN o powierzchni około 0,20 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić przebieg istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej Ks 600, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 5) lokalizację zieleni urządzonej niskiej w tym zakrzewienia. 2) lokalizacji zabudowy kubaturowej na pobyt ludzi między linią rozgraniczającą ulic: symbol KL i 1 KD, a wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 1 MN: 2) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze użytkowe dla budynków mieszkalnych i do 2 kondygnacji dla usług 3) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 4) dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN nieprzekraczalną linię zabudowy liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości: a) 15,0 m od ulicy lokalnej - symbol KL, b) 8,0 m od ulicy wewnętrznej - symbol 1 KD. 5) pas otuliny biologicznej cieku wodnego o szerokości min. 10 m (licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej), wolny od zabudowy kubaturowej. 7 symbolem 2 MN o powierzchni około 0,15 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 3

4 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 5) lokalizację zieleni urządzonej niskiej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 2) lokalizacji zabudowy kubaturowej na pobyt ludzi między linią rozgraniczającą ulic: symbol KL i 1 KD, a wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej na terenie oznaczonym symbolem 2 MN: 2) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze użytkowe dla budynków mieszkalnych i do 2 kondygnacji dla usług 3) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu dachówka ceramiczna lub 4) dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN nieprzekraczalną linię zabudowy liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości: a) 15,0 m od ulicy lokalnej - symbol KL, b) 8,0 m od ulicy wewnętrznej - symbol 1 KD. 8 symbolem 3 MN-U o powierzchni około 0,14 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa z możliwością zmiany przeznaczenia na usługową. 1) remont istniejącego budynku mieszkalnego położonego między linią rozgraniczającą ulicy Krakowskiej symbol 04 Z4/2 a nieprzekraczalną linią zabudowy, 2) lokalizację usług komercyjnych, 3) lokalizację miejsc postojowych, 4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 5) lokalizację zieleni urządzonej niskiej. 2) lokalizacji zabudowy kubaturowej pomiędzy linią rozgraniczającą ulic: symbol 04 Z4/2 i KL a wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej na terenie oznaczonym symbolem 3 MN-U: 2) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych, 3) dla terenu oznaczonego symbolem 3 MN-U nieprzekraczalną linię zabudowy liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości: a) 20,0 m dla zabudowy usługowej od ulicy Krakowskiej - symbol 04 Z4/2, b) 30,0 m dla zabudowy mieszkaniowej od ulicy Krakowskiej - symbol 04 Z4/2, c) 15,0 m dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej od ulicy lokalnej - symbol KL. 4

5 9 symbolem 4 MN o powierzchni około 0,50 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić przebieg kolektora kanalizacji sanitarnej Ks 600, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 6) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej na terenie oznaczonym symbolem 4 MN: 2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej po zachodniej stronie istniejącej kanalizacji sanitarnej symbol Ks 600 bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m licząc od poziomu terenu, 4) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 5) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 6) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 8) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu. 10 symbolem 5 MN o powierzchni około 0,90 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 6) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 5

6 2) lokalizacji obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy lokalnej - symbol KL a wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy, 3) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 5 MN: 2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 3) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 4) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 5) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 6) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 7) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 8) dla terenu oznaczonego symbolem 5 MN nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości: a) 15,0 m od ulicy lokalnej symbol KL, b) min. 15,0 m od projektowanej drogi zbiorczej symbol KZ/R. 11 symbolem 6 MN o powierzchni około 1,45 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 1) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 2) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 3) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 5) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej na terenie oznaczonym symbolem 6 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m licząc od poziomu terenu, 4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 6

7 5) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 6) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 7) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 9) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 10) dla terenu oznaczonego symbolem 6 MN nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości min. 15,0 m od projektowanej drogi zbiorczej symbol KZ/R. 12 symbolem 7 MN o powierzchni około 0,50 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 6) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 7 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m licząc od poziomu terenu, 4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 5) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 6) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 7) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 7

8 9) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 10) dla usług gastronomicznych należy zapewnić na 1 miejsce konsumpcyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowe, a dla usług handlowych minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie posesji na której obiekt usługowy będzie wznoszony, 11) dla terenu oznaczonego symbolem 7 MN nieprzekraczalną linię zabudowy liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Krakowskiej symbol 04 Z4/2 w odległości: a) 30,0 m dla zabudowy mieszkaniowej, b) 20,0 m dla zabudowy usługowej. 12) nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Drzymały symbol 2 KD w odległości 15,0 m. 13 symbolem 8 MN o powierzchni około 2,45 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić przebieg istniejących linii elektroenergetycznych, napowietrznych średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 6) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 8 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m licząc od poziomu terenu, 4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 5) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 6) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 7) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 8

9 9) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 10) dla usług gastronomicznych należy zapewnić na 1 miejsce konsumpcyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowe, a dla usług handlowych minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie posesji na której obiekt usługowy będzie wznoszony, 11) dla terenu oznaczonego symbolem 8 MN nieprzekraczalną linię zabudowy liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Krakowskiej symbol 04 Z4/2 w odległości: a) 30,0 m dla zabudowy mieszkaniowej, b) 20,0 m dla zabudowy usługowej. 14 symbolem 9 MN o powierzchni około 0,50 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 6) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 9 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m licząc od poziomu terenu, 4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 5) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 6) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 7) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 9) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 9

10 10) dla usług gastronomicznych należy zapewnić na 1 miejsce konsumpcyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowe, a dla usług handlowych minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie posesji na której obiekt usługowy będzie wznoszony, 11) dopuszczenie remontów dla istniejących budynków leżących w liniach rozgraniczających ulicy Krakowskiej - symbol 04 Z4/2 a wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy mieszkaniowej, 12) dla terenu oznaczonego symbolem 9 MN nieprzekraczalną linię dla zabudowy mieszkaniowej liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Krakowskiej symbol 04 Z4/2 w odległości 30,0 m, 13) pas otuliny biologicznej cieku wodnego o szerokości min. 10 m (licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej), wolny od zabudowy kubaturowej. 15 symbolem 10 MN o powierzchni około 1,02 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić przebieg istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 6) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 10 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m. licząc od poziomu terenu, 4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 5) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 6) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 7) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 9) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 10

11 10) dla usług gastronomicznych należy zapewnić na 1 miejsce konsumpcyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowe, a dla usług handlowych minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie posesji na której obiekt usługowy będzie wznoszony, 11) dopuszczenie remontów dla istniejących budynków leżących w liniach rozgraniczających ulicy Krakowskiej - symbol 04 Z4/2 a wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy mieszkaniowej, 12) dla terenu oznaczonego symbolem 10 MN nieprzekraczalną linię zabudowy liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Krakowskiej symbol 04 Z4/2 w odległości: a) 30,0 m dla zabudowy mieszkaniowej, b) 20,0 m. dla zabudowy usługowej, 13) pas otuliny biologicznej cieku wodnego o szerokości min. 10 m (licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej), wolny od zabudowy kubaturowej. 16 symbolem 11 MN o powierzchni około 1,82 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna występuje prawdopodobieństwo zagrożenia zalania wodą stuletnią rzeki Wisłok na wysokości powyżej 1,0 m, licząc od poziomu terenu oraz rzeczywistą wodą powodziową z lipca 1980 r. 2) lokalizację nowej zabudowy, gdy różnica pomiędzy rzędną wody stuletniej rzeki Wisłok a rzędną terenu zalewowego nie przekracza 1,5 m. W sytuacji gdy ww. różnica jest większa niż 1,5 m. wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej, 3) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,5 m licząc od poziomu terenu, 4) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 5) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 6) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 7) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przy czym należy uwzględnić przebieg istniejących linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznej średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 8) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia w sposób nie utrudniający przepływu wód powodziowych. 3. Po zabezpieczeniu całego terenu przed zalaniem wodą powodziową rzeki Wisłok (przez obwałowanie), o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 2) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m licząc od poziomu terenu, 3) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 4) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 5) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających min 5,0m, 6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić przebieg istniejących linii elektroenergetycznych kablowych i 11

12 napowietrznej i średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 7) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się: 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 5. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym 11 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 4) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 5) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 6) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 8) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 9) dla usług gastronomicznych należy zapewnić na 1 miejsce konsumpcyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowe, a dla usług handlowych minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie posesji na której obiekt usługowy będzie wznoszony, 10) pas otuliny biologicznej cieku wodnego o szerokości min. 10 m (licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej), wolny od zabudowy kubaturowej. 16a 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 16 MN o powierzchni ok. 0,11ha; 1) lokalizację handlu i usług w formie lokali wbudowanych lub obiektów wolnostojących; 2) ciągów pieszych i pieszo-jezdnych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji: 1) usług i działalności wytwórczej związanej z produkcją, handlem hurtowym, trwałym składowaniem surowców i materiałów masowych; 2) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych; 3) inwestycji emitujących hałas przekraczający wartości dopuszczalne, określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, oraz mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości dla funkcji terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów szczególnych. 4. Zasady obsługi komunikacyjnej i urządzania terenu: 12

13 1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej, wewnętrznej KDW, włączonej do drogi publicznej 04 Z 4/2; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogę dojazdową KDW, zgodnie z odległościami wynikającymi z przepisów szczególnych; 3) zabudowa mieszkaniowa w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 4) dopuszcza się podział na działki budowlane, z tym, że ich kształt i powierzchnia muszą zapewniać realizację obiektów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi; 5) minimalna powierzchnia działki w zabudowie wolnostojącej 450m 2, w zabudowie bliźniaczej 350m 2 ; 6) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej 30%, powierzchnia działki w postaci biologicznie czynnej minimum 40%; 7) miejsca postojowe i parkingowe dla handlu lub usług należy zapewnić w obrębie terenu, o którym mowa w 16a, ust 1; 8) minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych: a) 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne w gastronomii; b) 1 miejsce na 25 m 2 powierzchni handlowej; c) miejsce na 40 m 2 powierzchni w innych usługach; przy czym należy przeznaczyć minimum jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. 5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość budynków mieszkalnych lub mieszkalnych z działalnością handlową i usługową maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe, budynków handlu, usług garaży do 1 kondygnacji nadziemnej; 2) dachy dwu-, cztero- lub wielospadowe z możliwością wprowadzenia lukarn; 3) kąty nachylenia głównych połaci dachowych od 25 o do 45 o. 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej oraz warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy i budowy nowej, zgodnie z przepisami szczególnymi; 2) dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu, w tym elementów nie związanych z zagospodarowaniem terenu objętego zmianą planu, w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne; 3) warunki obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej jak w 32 ust.1 pkt symbolem 12 MN o powierzchni około 0,25 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna występuje prawdopodobieństwo zagrożenia zalania wodą stuletnią rzeki Wisłok na wysokości powyżej 1,0 m, licząc od poziomu terenu. 2) lokalizację nowej zabudowy, gdy różnica pomiędzy rzędną wody stuletniej rzeki Wisłok a rzędną terenu zalewowego nie przekracza 1,5 m. W sytuacji gdy ww. różnica jest większa niż 1,5 m. wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej, 3) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,5 m licząc od poziomu terenu, 4) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 13

14 5) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 6) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 7) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przy czym należy uwzględnić przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 8) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia w sposób nie utrudniający przepływu wód powodziowych. 3. Po zabezpieczeniu całego terenu oznaczonego symbolem 12 MN przed zalaniem wodą powodziową rzeki Wisłok (przez obwałowanie) dopuszcza się: 2) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m. licząc od poziomu terenu, 3) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 4) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 5) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających min 5,0m, 6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 7) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się: 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 5. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym 12 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 4) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 5) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 6) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 8) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 9) dla usług gastronomicznych należy zapewnić na 1 miejsce konsumpcyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowe, a dla usług handlowych minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie posesji na której obiekt usługowy będzie wznoszony. 10) pas otuliny biologicznej cieku wodnego o szerokości min. 10 m. (licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej), wolny od zabudowy kubaturowej. 14

15 18 symbolem 13 MN o powierzchni około 0,60 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przy czym należy uwzględnić przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 6) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 13 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m licząc od poziomu terenu, 4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 5) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 6) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 7) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 9) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 10) dla usług gastronomicznych należy zapewnić na 1 miejsce konsumpcyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowe, a dla usług handlowych minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie posesji na której obiekt usługowy będzie wznoszony, 11) dla terenu oznaczonego symbolem 13 MN nieprzekraczalną linię zabudowy liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Drzymały - symbol 2 KD dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej w linii istniejącej zabudowy 10, 0 m. 19 symbolem 14 MN o powierzchni około 0,16 ha. 15

16 Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna występuje prawdopodobieństwo zagrożenia zalania wodą stuletnią rzeki Wisłok na wysokości powyżej 1,0 m, licząc od poziomu terenu. 1) lokalizację nowej zabudowy, gdy różnica pomiędzy rzędną wody stuletniej rzeki Wisłok a rzędną terenu zalewowego nie przekracza 1,5 m. W sytuacji gdy ww. różnica jest większa niż 1,5 m wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej, 2) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,5 m licząc od poziomu terenu, 3) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 4) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 5) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 7) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia w sposób nie utrudniający przepływu wód powodziowych. 3. Po zabezpieczeniu całego terenu przed zalaniem wodą powodziową rzeki Wisłok (przez obwałowanie) oznaczonego symbolem 14 MN, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 1) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m licząc od poziomu terenu, 2) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 3) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 4) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 6) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się: 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 5. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 14 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 4) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 5) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 6) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 16

17 8) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 9) dla usług gastronomicznych należy zapewnić na 1 miejsce konsumpcyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowe, a dla usług handlowych minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie posesji na której obiekt usługowy będzie wznoszony, 10) dla terenu oznaczonego symbolem 14 MN nieprzekraczalną linię zabudowy liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Drzymały - symbol 2 KD dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej w linii istniejącej zabudowy - 10, 0 m. 20 symbolem 15 MN o powierzchni około 0,25 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 1) lokalizację usług komercyjnych wbudowanych lub 2) lokalizację garaży i miejsc postojowych, 3) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach 4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 5) lokalizację zieleni urządzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia. 2) lokalizacji zakładów produkcyjnych. 4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 15 MN: 2) należy odpowiednio technicznie zabezpieczyć budynki przed możliwością zalania wodą rzeki Wisłok, 3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej bez podpiwniczeń poziom podłogi parteru należy lokalizować na wysokości min. 1,0 m licząc od poziomu terenu, 4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 5) dopuszczenie podziału terenu na działki budowlane, przy czym kształt i wielkość 6) minimalną powierzchnię działki budowlanej wolnostojącej 450 m 2, działki 7) wysokość zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub 9) lokalizowanie miejsc postojowych i garaży dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony; minimalna liczba stanowisk 2 z uwzględnieniem miejsca w garażu, 20a 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW o powierzchni ok. 0,17ha; 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację: 17

18 1) handlu i usług w lokalach wbudowanych w parter budynku; 2) garaży, parkingu; 3) ciągów pieszych i pieszo-jezdnych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji: 1) budynków gospodarczych; 2) usług i działalności wytwórczej związanej z produkcją, handlem hurtowym, trwałym składowaniem surowców i materiałów masowych; 3) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych; 4) inwestycji emitujących hałas przekraczający wartości dopuszczalne, określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, oraz mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów szczególnych. 4. Zasady obsługi komunikacyjnej i urządzania terenu: 1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej wewnętrznej KDW włączonej do drogi publicznej 04 Z 4/2; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków usytuowanych w pierwszej linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej 04 Z 4/2 20m, nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, dojazdową KDW, zgodnie z odległościami wynikającymi z przepisów szczególnych; 3) teren, o którym mowa w ust. 1 zagospodarować jako jedną działkę budowlaną; 4) minimum 20% powierzchni terenu pozostawić w postaci biologicznie czynnej; 5) lokalizacje garaży w formie wolnostojącej, szeregowej, dopuszcza się garaż podziemny; 6) nowe ogrodzenie terenu od drogi lokalizować w odległości nie mniejszej niż wyznaczona linia rozgraniczająca drogi, zakaz ogrodzeń wykonanych z zastosowaniem przęseł wykonanych z prefabrykatów betonowych; 7) miejsca postojowe i parkingowe należy zapewnić na terenie, o którym mowa w 20 ust. 1; 8) minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych: a) 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne w gastronomii; b) 1 miejsce na 25 m 2 powierzchni handlowej; c) 1 miejsce na 40 m 2 powierzchni w innych usługach. przy czym należy przeznaczyć minimum jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych; 9) dla zabudowy mieszkaniowej należy przewidzieć minimum 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie; 10) przy realizacji inwestycji uwzględnić przebieg infrastruktury technicznej, w tym podziemnego kabla EN15kV. 5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość budynku maksymalnie 12m do gzymsu lub okapu dachu, ale nie więcej niż 15m do kalenicy, wysokość garaży dla samochodów osobowych jedna kondygnacja, maksymalnie 5m do kalenicy; 2) dachy dwu-, cztero- lub wielospadowe z możliwością wprowadzenia lukarn; 3) maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych 35 o. 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej oraz warunki obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej jak w 16a. 18

19 21 1. Wyznacza się TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ oznaczony na rysunku planu symbolem 1 ES o powierzchni około 0,15 ha linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kv wraz ze strefą techniczną orientacyjną 24,0 m (po 12,0 m w obie strony od osi linii 110 kv). 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie Wyznacza się TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ oznaczony na rysunku planu symbolem 2 ES o powierzchni około 0,36 ha linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kv wraz ze strefą techniczną orientacyjną 24,0 m (po 12,0 m w obie strony od osi linii 110 kv). 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie Wyznacza się TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ oznaczony na rysunku planu symbolem 3 ES o powierzchni około 0,30 ha linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kv wraz ze strefą techniczną orientacyjną 24,0 m (po 12,0 m w obie strony od osi linii 110 kv). 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie Wyznacza się TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ oznaczony na rysunku planu symbolem 4 ES o powierzchni około 0,30 ha linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kv wraz ze strefą techniczną orientacyjną 24,0 m (po 12,0 m w obie strony od osi linii 110 kv). 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie Wyznacza się TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ oznaczony na rysunku planu symbolem 5 ES o powierzchni około 0,26 ha linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kv wraz ze strefą techniczną orientacyjną 24,0 m (po 12,0 m w obie strony od osi linii 110 kv). 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie Wyznacza się TEREN ZIELENI oznaczony na rysunku planu symbolem ZP o powierzchni około 0,12 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleń towarzysząca ciekowi wodnemu. 1) lokalizację zieleni urządzonej niskiej, w tym zakrzewienia, 2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić przebieg istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej Ks 600 oraz przebieg gazociągu wysokoprężnego G 300 zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 3) lokalizację ciągów pieszych - szerokość ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. 19

20 1) lokalizacji budynków mieszkalnych i usługowych, 2) działania inwestycyjnego sprzecznego z wymogami ekologicznymi i funkcją terenu Wyznacza się TEREN WÓD OTWARTYCH oznaczony na rysunku planu symbolem W o powierzchni około 0,12 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu to istniejący ciek wodny. 1) regulację koryta cieku wodnego, 2) wykonanie pieszego przejścia łączącego oba brzegi np. drewniana kładka, mostek. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się odprowadzania ścieków i zanieczyszczania wody Wyznacza się TEREN UŻYTKÓW ROLNYCH oznaczony na rysunku planu symbolem 1 R o powierzchni około 6,50 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu to grunty orne - możliwość zalania wodą rzeki Wisłok na wysokości 1,0 m i powyżej 1,0 m. 1) użytkowanie rolne: łąki, pastwiska, rowy, 2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić: a) przebieg istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej Ks 600, b) przebieg istniejącego gazociągu wysokoprężnego G300 z wyznaczoną 30 metrową strefą bezpieczeństwa, c) przebieg istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kv wraz z 24 metrową orientacyjną strefą techniczną, d) przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 3) lokalizację ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających min. 6,0 m, 4) lokalizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych: a) szerokość ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, b) szerokość ścieżki rowerowej nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, c) szerokość ciągu pieszo-rowerowego minimum 2,5 m. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych Wyznacza się TEREN UŻYTKÓW ROLNYCH oznaczony na rysunku planu symbolem 2 R o powierzchni około 2,48 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu to grunty orne - możliwość zalania wodą rzeki Wisłok na wysokości 1,0 m. i powyżej 1,0 m. 1) użytkowanie rolne: łąki, pastwiska, rowy, 2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić: 20

21 a) przebieg istniejącego gazociągu wysokoprężnego G300 z wyznaczoną 30 metrową strefą bezpieczeństwa, b) przebieg istniejących linii elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kv wraz z 24 metrową orientacyjną strefą techniczną, c) przebieg istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 3) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających min. 6,0 m. 4) lokalizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych: a) szerokość ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, b) szerokość ścieżki rowerowej nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, c) szerokość ciągu pieszo-rowerowego minimum 2,5 m. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych Wyznacza się TEREN UŻYTKÓW ROLNYCH oznaczony na rysunku planu symbolem 3 R o powierzchni około 0,07 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu to grunty orne - możliwość zalania wodą rzeki Wisłok na wysokości 1,0 m i powyżej 1,0 m. 1) użytkowanie rolne: łąki, pastwiska, rowy, 2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym należy uwzględnić: a) przebieg istniejącego gazociągu wysokoprężnego G300 z wyznaczoną strefą bezpieczeństwa, b) przebieg istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych średniego napięcia 15 kv zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 3) lokalizację dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających min. 6,0m. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych Wyznacza się TEREN KOMUNIKACJI KOŁOWEJ publicznej oznaczony na rysunku planu symbolami: 01 GP4/2, 04 Z4/2, KL, KD, KZ/R o powierzchni około 4,00 ha. Podstawowym przeznaczeniem terenu to ciągi komunikacyjne w liniach rozgraniczających. 1) lokalizację urządzeń technicznych ulic, 2) lokalizację urządzeń jak i obiektów związanych z obsługą ruchu, 3) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych. 4. Ustalenia dla poszczególnych ulic: 1) ulica Podkarpacka (droga krajowa nr 28 Zator Medyka) oznaczona na rysunku planu symbolem 01 GP4/2 o powierzchni 0,37 ha: a) szerokość w liniach rozgraniczających 45,0 m, b) szerokość jezdni 2x7,0 m + pobocze asfaltowe, 21

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "RYMANÓW" Uchwała Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 143 poz.

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, obejmującej część miasta Myszyniec

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Łukasiewicza II na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Nr IV/42/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. obejmujący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Turbia obok sklepu GS położonego w miejscowości Turbia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/613/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/613/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIX/613/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna Śródmieście V ul. Grodzka Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU UCHWAŁA NR././ RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY LUTOCIN z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY LUTOCIN z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY LUTOCIN z dnia.. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Lutocin gmina Lutocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

- projekt - UCHWAŁA NR RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia..

- projekt - UCHWAŁA NR RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia.. - projekt - UCHWAŁA NR RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w miejscowości Kleszczewo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna " TURASZÓWKA - IV " zwany dalej planem.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna  TURASZÓWKA - IV  zwany dalej planem. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "TURASZÓWKA IV" Al. Jana Pawła II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXI/451/04 z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia 24 listopada 2008r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia 24 listopada 2008r. UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, położonej między ulicą Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 8 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 8 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu Na podstawie art. 20 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 200/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 października 2005r.

Uchwała Nr 200/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 października 2005r. Uchwała Nr 200/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 października 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nad Sanem I / 04 Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne:

Rozdział I Przepisy ogólne: Tekst ujednolicony (wersja robocza) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna Śródmieście IV ul. Wieniawskiego i Chopina na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr III/59/02 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia... w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny w rejonie ul. Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/247/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia r.

Uchwała Nr XXXI/247/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia r. Uchwała Nr XXXI/247/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 30.09.2009r. zał. nr 9 do protokołu z sesji w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa. (Dz. Urz. Woj.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4480 UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/330/02 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 czerwca 2002r.

UCHWAŁA NR XXXIX/330/02 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 czerwca 2002r. UCHWAŁA NR XXXIX/330/02 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca Smoczka B. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola w granicach ulic: Powstańców Śląskich,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/490/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 30 października 2014 r.

Poznań, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/490/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6929 UCHWAŁA NR LI/490/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia... Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1134 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy w Jarocinie z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr... Rady Gminy w Jarocinie z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt Uchwała Nr... Rady Gminy w Jarocinie z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r. UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Suchodół VII ul. Polna Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Mościckiego w Łańcucie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 2014 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 2014 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, dla obszarów w rejonie ulic Morelowej i Wiśniowej. Na

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80. Na

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 października 2015 r. Poz. 5015 UCHWAŁA NR XIV/216/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny Rymanów, dnia 24.02.2017 r. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYMANÓW - ZDRÓJ Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie

w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie UCHWAŁA Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 kwietnia 2003 rok w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/57/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/57/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/57/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie. Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

3 W 2 ust. 1 p.5 uchwały wymienionej w 1 dodaje się ustalenia o poniższej treści, dotyczące następujących terenów:

3 W 2 ust. 1 p.5 uchwały wymienionej w 1 dodaje się ustalenia o poniższej treści, dotyczące następujących terenów: 1 Uchwała Nr XLII/382/2002 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/287/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 12 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/287/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 12 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/287/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ustalenia ogólne

Rozdział 1 Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR XXV/153/2005 RADY GMINY BORÓW z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14.

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. 1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KROSNA

Rzeszów, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KROSNA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 1401 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/1268/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2014 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KROSNA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 1815 UCHWAŁA NR XIII/152/2012 RADY GMINY ŁUBOWO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski UCHWAŁA NR XIII/113/11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2002 r.

Uchwała Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2002 r. Uchwała Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczno, obejmującej obszar położony na północ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r.

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. Rada Gminy Czerwonak UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR BRM RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR BRM RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 października 2016 r. Poz. 3974 UCHWAŁA NR BRM.0007.43.2016 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXX/1446/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXX/1446/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 3208 UCHWAŁA NR LXXX/1446/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/143/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE Z DNIA 24 CZERWCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XXIII/143/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE Z DNIA 24 CZERWCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XXIII/143/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE Z DNIA 24 CZERWCA 2004 ROKU W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOLNIKI WIELKIE Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/155/05 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny obszaru

Uchwała nr XXXVII/155/05 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny obszaru Uchwała nr XXXVII/155/05 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny obszaru części wsi Zaleskie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/296/2001. Rady Miejskiej w Kostrzynie. z dnia 25 października 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/296/2001. Rady Miejskiej w Kostrzynie. z dnia 25 października 2001 r. Lubus.01.127.970 UCHWAŁA Nr XXVIII/296/2001 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna (Gorzów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia...

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/128,uchwala-nr-235.html Wygenerowano: Poniedziałek, 6 lutego 2017, 01:37 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji 30.09.2003

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 31 m a r c a 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ŁęŜyn, rejon ulicy Krańcowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/421/2014 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 27 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/421/2014 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1948 UCHWAŁA NR XLI/421/2014 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (obszar położony pomiędzy ul. Zagrodową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/134/2001 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 września 2001 r.

UCHWAŁA NR LVI/134/2001 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 września 2001 r. 1 UCHWAŁA NR LVI/134/2001 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LX/1376/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 29 maja 2006r.

Uchwała nr LX/1376/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 29 maja 2006r. Uchwała nr LX/1376/06 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Gen. Le Ronda i Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo