REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik"

Transkrypt

1 REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Cicha 6c, , wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , adres tel , zwaną "Sprzedającym" lub zamiennie "Usługodawcą". Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem 1 Definicje 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 3. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U poz Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego (w tym również Konsument). 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. 6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym 7. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługi świadczone przez Sklep Internetowy na rzecz Klienta poza sprzedażą Towarów. Należą do nich: a) przeprowadzanie procedur zwrotu i reklamacji Towaru drogą mailową,

2 b)prowadzenie konta Klienta w serwisie Sklepu, c) przesyłanie drogą mailową aktualizacji w ofercie (newsletterów), informacji o ewentualnych zmianach w regulaminie Sklepu i kuponów rabatowych, d) udostępnienie możliwości wyrażania opinii o Produkcie na Stronie Sklepu oraz na stronach Sklepu znajdujących się na portalach społecznościowych (facebook, pinterest, twitter), e) informowanie Klienta drogą mailową o zmianie statusu Zamówienia, f) udzielanie informacji o Produkcie za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie Sklepu w zakładce "Kontakt", g) przyjmowanie Zamówień i udzielanie informacji o produkcie i zasadach działania Firmy telefonicznie. 8. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów. Należą do nich: a) udostępnienie możliwości obejrzenia i przymierzenia produktów osobiście w siedzibie Firmy, b) proces realizacji Zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty za Produkt i wysyłkę: metkowanie, dodatkowe materiały reklamowe w formie papierowej i/lub gratisy, pakowanie, nadawanie przesyłki, c) naprawa lub wymiana zareklamowanego Produktu, d) realizacja Zamówień specjalnych. 9. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym, a także Zamówienia specjalne. 10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie). 11. Sklep Internetowy FOI Agata Fojcik (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia. 12. Strona - Usługodawca i Klient. 13. Strona Sklepu - każda strona lub podstrona www znajdująca się pod adresem 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poczty elektronicznej lub telefonu. 15. Zamówienie specjalne - Zamówienie wybiegające poza zakres oferowanych Towarów w Sklepie Internetowym, składane przez Klienta drogą mailową, telefoniczną lub osobiście po uprzednim omówieniu z Usługodawcą projektu Towaru i podpisaniu odrębnej umowy.

3 2 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U poz Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz sporządzić jego wydruk. 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego. 5. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli. 6. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta a zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta a, o którym mowa powyżej. 7. Warunkiem złożenia Zamówienia u Usługodawcy przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 8. Sklep Internetowy FOI Agata Fojcik prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 9. Sklep FOI Agata Fojcik oferuje produkty unikatowe, w 80% wykonane ręcznie z półproduktów fabrycznie nowych. Pozostałe 20% wykorzystywanych półproduktów pochodzi ze źródeł second-hand (sklepów z odzieżą używaną, osób prywatnych wyprzedających swoje ubrania na aukcjach lub forach internetowych), jest starannie wyselekcjonowane i ręcznie przetworzone przez Usługodawcę. W ten sposób firma FOI Agata Fojcik wykorzystuje jedną z metod ochrony środowiska naturalnego - recycling. 10. Sklep FOI Agata Fojcik oferuje również Towary w 100% fabrycznie nowe, które nie ulegają żadnemu przetworzeniu przez Usługodawcę.

4 11. Sklep FOI Agata Fojcik oferuje sprzedaż starszych projektów w cenach obniżonych do -70% ceny pierwotnej. Prawa do odstąpienia od umowy i reklamacji realizowane są na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie oraz obowiązujących przepisach. 12. Wszystkie półprodukty nowe i second-hand, Produkty oraz Towary w całości nowe są wolne od uszkodzeń i wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski i zagraniczny. 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 1. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach. 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących Zamówień. 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie wymaganych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez firmę FOI Agata Fojcik - administratora danych osobowych - w celach marketingowych. 5. FOI Agata Fojcik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu lub FOI Agata Fojcik, c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez FOI Agata Fojcik za zachowania niezgodne z: - obowiązującymi przepisami prawa, lub - zasadami współżycia społecznego, lub - ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FOI Agata Fojcik. 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla FOI Agata Fojcik, e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 9. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu FOI Agata Fojcik są cenami brutto podanymi w złotych polskich (nie zawierają podatku VAT, ponieważ Sklep jest z niego zwolniony). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 11. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (awaria, błąd) informacja widoczna na stronie internetowej jest nieprawidłowa, a w szczególności nieprawidłowa jest cena produktu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o prawidłowej informacji lub cenie i przystąpi do realizacji zamówienia po uzyskaniu akceptacji poprawionej treści (ceny) przez Kupującego. 4 Składanie zamówień 1. Zamówienia można składać: a) poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień b) telefonicznie pod numerem: c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d) osobiście w siedzibie firmy pod adresem: ul. Cicha 6c, Wodzisław Śląski. 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia specjalne drogą telefoniczną, mailową lub osobiście są możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

6 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza jednocześnie, iż Kupujący zapoznał się z Regulaminem i wyraził akceptację wszystkich jego postanowień. 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 6. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam i płacę Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 7. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu. 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu Zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) adresu dostawy. 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych koniecznych do zrealizowania Zamówienia oraz przyciśnięcie przycisku Zamawiam i płacę. 10. Kupujący, bez względu na sposób złożenia Zamówienia, zobowiązany jest podać kompletne informacje, obejmujące: a) wyszczególnienie zamawianych towarów, b) imię i nazwisko Kupującego i nazwę firmy jeżeli dostawa jest do miejsca pracy, c) imię i nazwisko odbiorcy (tylko w przypadku, gdy zamówienie ma być wysłane do innej osoby niż Kupujący), d) adres Kupującego (dokładny adres - ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), e) adres dostawy (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby Kupującego), f) telefon kontaktowy Kupującego (ew. wskazanego odbiorcy), g) inne informacje, jeżeli są konieczne do poprawnej realizacji zamówienia i dostawy towaru.

7 11. Za wszelkie szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych lub błędnych informacji, o których mowa w pkt. 8. odpowiedzialność ponosi Kupujący. 12. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FOI Agata Fojcik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 14. Po złożeniu Zamówienia za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej sklepu, Klient otrzymuje wiadomość , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także regulamin Sklepu wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy, pouczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1) oraz wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 2) w załączeniu w formacie PDF. 15. Po złożeniu Zamówienia drogą mailową lub telefoniczną, Klient otrzymuje wiadomość , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dokumenty w formacie PDF wymienione w pkt. 14. Odesłanie zwrotnej wiadomości przez Klienta do Sprzedającego, zawierającej akceptację szczegółów Zamówienia i regulaminu sklepu, stanowi oświadczenie woli zawarcia z FOI Agata Fojcik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 17. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres , elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunki z załącznikami i formularze. 18. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 19. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres . Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 20. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyboru opcji "za pobraniem". Kupujący otrzymuje powiadomienie drogą mailową o zmianie statusu Zamówienia z "Oczekujące" na "W realizacji" po wpłynięciu zapłaty na konto Sprzedającego.

8 21. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia. 22. Firma FOI Agata Fojcik zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. Przed anulowaniem zamówienia, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie opłaty. W razie bezskutecznego upływu terminu, Sprzedający anuluje zamówienie. 23. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie z góry, tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedającego lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayPal. 24. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie bądź u dostawców Sprzedającego oraz braku możliwości realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia Umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres Kupującego podany w formularzu zamówienia, a ewentualna zapłata za towar zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Kupującego. 25. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący zostanie poinformowany o dostępnych towarach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji Zamówienia bądź jego anulowaniu. 26. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy. 27. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania, pod warunkiem dostępności towaru w magazynie, aż do wyczerpania zapasów. Sprzedający zastrzega, że Zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone, nie zostanie zrealizowane. 28. Do sprzedaży na Zamówienie specjalne (wszystkim kontrahentom) stosuje się ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w Kodeksie Cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru, zwrotu towaru i przedpłat, niniejszy Regulamin, z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej, oraz załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 29. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższym punktem. 30. Rozstrzyganie sporów:

9 a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem), będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem), niebędącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Us ługodawcy. 5 Składanie Zamówień specjalnych 1. Zamówienia specjalne przyjmowane są telefonicznie, osobiście lub drogą mailową. 2. Zamówienia specjalne dotyczą: koszulek, biżuterii, dodatków do odzieży oraz obrazów. 3. Realizacja Zamówienia specjalnego jest możliwa z półproduktów użytych do wyprodukowania Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym (bazy koszulek, materiały, farby i dodatki pasmanteryjne). FOI Agata Fojcik nie realizuje Zamówień z materiałów powierzonych. 4. Jeżeli dany półprodukt jest już wyczerpany, Sprzedający udziela tej informacji na stronie Produktu, którego dotyczy. W przypadku wyczerpania danego materiału unikatowego ze źródeł second-hand, nie ma możliwości uzupełnienia jego braku tym samym materiałem. W przypadku materiałów nowych, możliwość uzupełnienia braku istnieje pod warunkiem dostępności materiału u dostawcy. 5. Przebieg złożenia i realizacji Zamówienia specjalnego: a) Klient przegląda ofertę Sklepu Internetowego i wybiera półprodukty lub motywy. b) Klient kontaktuje się z FOI Agata Fojcik telefonicznie, drogą mailową lub osobiście (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania) w celu omówienia szczegółów Zamówienia specjalnego. c) Klient otrzymuje od Sprzedającego mailowe lub pisemne podsumowanie szczegółów Zamówienia specjalnego w celu ich potwierdzenia. d) W drodze komunikacji z Klientem, Sprzedający prezentuje projekt Zamówienia specjalnego drogą mailową, pocztową lub osobiście (przy kolejnym umówionym spotkaniu). Przygotowanie projektu jest usługą bezpłatną. Sprzedający nie realizuje projektów przesłanych/przyniesionych przez Klienta. e) Po dopracowaniu szczegółów i akceptacji projektu, Klient podpisuje ze Sprzedającym umowę o Zamówienie specjalne (załącznik nr 4). f) Klient wpłaca zadatek na konto Sprzedającego wg danych w umowie. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie, Sprzedający przystępuje do realizacji Zamówienia specjalnego. g) Wycena Zamówienia specjalnego oraz ustalenie terminów przygotowania projektu i jego realizacji wykonywane jest indywidualnie. Czas realizacji Zamówienia specjalnego nie wynosi więcej niż 30 dni. h) Klient otrzymuje informację od Sprzedawcy o gotowości produktu do wysyłki, po czym wpłaca pozostałą należność. i) W ciągu 14 dni po odbiorze Zamówienia specjalnego, Klientowi przysługuje 1 bezpłatna poprawka zrealizowanego Towaru. Poprawka może dotyczyć jedynie drobnych zmian, a nie całego Zamówienia, np. dopasowanie długości bransolety, skrócenie rękawów. Jeżeli Klient poprosi o dodanie elementu, np.

10 dodatkowego kamienia do bransolety, koszt tego elementu ponosi Klient, jednakże usługa zamontowania go nadal pozostaje bezpłatna. Koszt przesyłki Towaru do poprawki do Sprzedającego pokrywa Klient. Koszt odesłania poprawionego Towaru pokrywa Sprzedający. Niniejszy punkt nie dotyczy procedury usuwania wad ani reklamacji zakupionych Towarów, które realizowane są na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie oraz obowiązujących przepisach. 6 Koszty i termin wysyłki 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub Paczkomatów InPost. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego. 3. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (dotyczy Zamówień z formą zapłaty z góry) lub złożenia Zamówienia przez Klienta z formą zapłaty przy odbiorze przesyłki pobraniowej. Przy wyborze opcji płatności "przelew bankowy" lub "przelew online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 4. Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika: a) Czas kompletowania produktu wynosi 1 dzień roboczy. b) Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. 7 Płatności 1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (rachunek). 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: a) płatność przelewem na rachunek bankowy, b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay, PayPal), c) przy odbiorze towaru od przewoźnika (za pobraniem), d) płatność przy odbiorze osobistym.

11 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie opcji płatności na stronie. 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia. 5. W przypadku zapłaty kwoty niższej niż wartość zamówienia, realizacja zamówienia zostanie zawieszona do czasu otrzymania przez Sprzedającego dopłaty. 6. W przypadku wpłacenia kwoty wyższej niż wartość zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu nadpłaty w następujący sposób: a) kwota przekraczająca 20 zł zwrócona zostanie przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego b) kwota od 0,01 zł do 19,99 zł zostanie zwrócona w sposób określony w punkcie a) lub zwrócona gotówką (włożona do przesyłki). 7. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient. W przypadku kontaktu Konsumenta przebywającego poza granicami Polski, konsument może ponosić dodatkowe opłaty związane rozmową międzynarodową, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta. 1. Dostawy są realizowane na terytorium Europy. 8 Obiór Towaru 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od listonosza należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 3. Doręczenie zamówionego Towaru realizowane jest bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy doręczający nie zastanie odbiorcy w domu, może kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zostawić pisemne awizo. 4. Odbiór przesyłki należy pokwitować doręczającemu podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Kupującego.

12 5. W przypadku, gdy Sprzedający udostępni Kupującemu możliwość odbioru własnego, to Zamówienie może być odebrane pod wskazanym w Serwisie adresem po otrzymaniu odrębnego powiadomienia informującego o gotowości Towaru do odbioru. 9 Odstąpienie od Umowy 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie art. 27 i 28 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35, składając stosowne oświadczenie na piśmie (załącznik nr 2), w terminie 14 dni i wysyłając je na adres FOI Agata Fojcik podany w niniejszym Regulaminie (dotyczy tylko produktów wysyłanych przez sklep 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 3. Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta: "Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; b) dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy. 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. FOI Agata Fojcik dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres FOI Agata Fojcik podany w niniejszym Regulaminie. 6. Do zawracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (oryginał rachunku lub wyciąg z konta bankowego potwierdzający płatność za Towar) oraz oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu (do pobrania w pliku PDF u dołu strony). 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

13 8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Przesyłki zwrotne nadane za pobraniem nie będą przyjmowane. 9. Zwracany w tym trybie Towar powinien być w pełni kompletny, a sam produkt oraz inne dodatki nieuszkodzone. Towar nie powinien również nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż w ramach normalnego użytku. 10. W przypadku nie przyjęcia zwrotu z powodu uchybienia warunkom zwrotu przez Kupującego, Serwis może obciążyć Kupującego kosztami w wysokości 15 zł za paczkę z tytułu odesłania zwróconego towaru. 11. Przez uchybienie warunkom zwrotu Towaru przez Kupującego należy rozumieć sytuacje, w których Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy pomimo, iż to uprawnienie nie istniało po jego stronie, a Towar został odesłany do Sprzedającego. 12. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U poz zwrotowi lub wymianie nie podlegają produkty zakupione, wykonywane na Zamówienie specjalne. 10 Reklamacje produktów 1. FOI Agata Fojcik jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sprzedający w przypadkach prawem określonych odpowiada względem Kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru (rękojmia za wady fizyczne). Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia wady fizycznej nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. 2. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na dane: FOI Agata Fojcik, ul. Cicha 6c, Wodzisław Śląski, wraz ze stosownym oświadczeniem na piśmie (załącznik nr 3). Wadliwy produkt należy odesłać wraz opakowaniem zewnętrznym i pismem reklamacyjnym na adres korespondencyjny Serwisu. 3. Wady produktu wykryte w ciągu 2 miesięcy od dostarczenia towaru do Kupującego należy zgłosić Sprzedawcy mailowo przed upływem tego terminu na adres: We wiadomości należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko, zwrotny, nazwę towaru, rodzaj i datę wykrycia wady.

14 4. Zwracany Produkt powinien być w miarę możliwości pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru wraz z pismem reklamacyjnym. Po otrzymaniu wadliwego towaru, Serwis dokonuje jego wstępnych oględzin. Serwis ma prawo kontaktować się z Kupującym w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień. 6. Serwis poinformuje Kupującego o wyniku oględzin reklamowanego produktu i dalszym postępowaniu w tej sprawie drogą mailową. 7. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni. 8. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres FOI Agata Fojcik zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 1. FOI Agata Fojcik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FOI Agata Fojcik o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres FOI Agata Fojcik podany w niniejszym Regulaminie, owo pod adres lub przy użyciu formularza kontaktowego. 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 5. FOI Agata Fojcik zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

15 12 Zakres odpowiedzialności 1. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania przez Kupującego w niewłaściwych warunkach, b) różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego), c) różnych efektów stosowania towaru przez różne osoby, w szczególności różnic obejmujących wrażenia, zapach, trwałość, skutki stosowania kosmetyków, perfum, środków higieny osobistej, środków spożywczych u różnych osób, d) skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją. 2. Sprzedający może umieszczać w Serwisie materiały (w szczególności zdjęcia) dotyczące wybranego wariantu produktu do prezentacji wielu wariantów produktu lub linii produktów (np. różnych pojemności, rozmiarów, kolorów). Serwis nie gwarantuje 100% zgodności barw produktu widocznych na zdjęciach z produktem otrzymanym przez Kupującego i nie odpowiada za rozbieżności spowodowane techniką wykonania zdjęć bądź ustawieniami monitora Kupującego. 3. W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem prezentacji produktu w Serwisie, Klient powinien skontaktować się z Serwisem w celu ich wyjaśnienia przed dokonaniem zakupu. 4. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu: a) blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta, b) skutków przekazania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych, c) transakcji dokonanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta bądź ujawnienia loginu i hasła przez Klienta. 13 Rezygnacja z zamówienia i przesyłki nieodebrane 1. Rezygnacje z zamówień przyjmowane będą tylko w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem pkt. 2 Regulaminu, pod warunkiem, że towar znajduje się nadal w magazynie Sprzedającego (nie został wysłany). W przypadku gdy towar został wysłany (przekazany firmie transportowej), Kupujący ma obowiązek odebrać zamówioną przesyłkę. 2. W przypadku nie odebrania przesyłki Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami w postaci opłaty za nadanie przesyłki wg Cennika dostaw udostępnionego w Serwisie oraz opłaty manipulacyjnej (przepakowania, ponownego adresowania itp.) w wysokości 15 zł za nie odebraną przesyłkę 3. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty kwoty należnej Sprzedającemu z tytułu opłat wskazanych w pkt. 2 w ciągu 14 dni od wezwania na rachunek Sprzedającego wskazany w Serwisie.

16 4. Sprzedający ma prawo potrącić opłaty wskazane w pkt. 2 z zapłaty za towar otrzymanej od Kupującego. 5. Odstąpienie od naliczenia opłaty, o której mowa w pkt. 2, Sprzedający może uzależnić od złożenia przez Kupującego wyjaśnień przyczyn nie odebrania przesyłki. 6. Ponowne wysłanie przesyłki Sprzedający może uzależnić od zapłaty za zamówienie z góry, chyba, że Kupujący nie ponosi winy za nieodebranie pierwszej przesyłki. 14 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia. Dane są przekazywane dobrowolnie. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 4. Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez FOI Agata Fojcik serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie niezamówionyc h informacji handlowych pochodzących od FOI Agata Fojcik drogą elektroniczną. 15 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U poz oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U nr 141, poz ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

17 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. 4. Data opublikowania Regulaminu:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r.

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.  z dnia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ www.kreacjaciala.pl z dnia 31.05.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modnelampy.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z 23.04.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fashionforyou.pl z dn. 17 luty 2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24;

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24; I. Regulamin Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Herbatkowo.com.pl z dn. 11 lipca 2011 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "ESCO" obowiązujący od r. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESCO obowiązujący od r. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "ESCO" obowiązujący od 11.07.2016 r. I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.escott.com.pl

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 15.04.2014r. Informacje podstawowe: Sklep internetowy KODY Wnętrza Design& Concept Store, działający pod domeną http://sklep.kodywnetrza.pl,

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Regulamin i Warunki świadczenia usług przez Serwis Internetowy www.wycena.net prowadzonego przez Nieruchomości Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. Treść regulaminu z 03.03.2015r I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin REGULAMIN ZAKUPÓW EVA HOME AND GARDEN I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.homedekorator.pl Net.Com - Roland Pelc Królowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

2.Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pieknoidom.pl 05.12.2016 I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Villa Decor z dnia

Regulamin sklepu internetowego Villa Decor z dnia I. Definicje Regulamin sklepu internetowego Villa Decor z dnia 2014-01-07 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl"

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edomator.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl" z 10.04.2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Farma Świętokrzyska z 27.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r.

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r. Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z 01.01.2016 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BiQL z 05.10.2016r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU ODEO24 OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.odeo24.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM I.Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem I. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.maxpower.pl 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 'SKLEP-DOMWHISKY.PL'

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 'SKLEP-DOMWHISKY.PL' REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 'SKLEP-DOMWHISKY.PL' I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym

Ogólne warunki Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Ogólne warunki Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.sklep.zafiskalizuj.pl I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu YOKODESIGN www.yokodesign.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.serowarpodlaski.pl prowadzony jest przez firmę Nocna Pizza Michał

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.onezero.pl

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.onezero.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ONEZERO.PL z 02.01.2010 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.onyks-kamien.pl Sprzedającym jest firma:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu i Serwisu Internetowego

Regulamin Sklepu i Serwisu Internetowego 1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie Sprzedawca StudioHB Kazimierz Banulski; ul. Płochocińska 164; 03-044 Warszawa; NIP 118-089-47-25; REGON142806753. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej firmy DYBALA.PL Karol Salagierski XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin sprzedaży internetowej firmy DYBALA.PL Karol Salagierski XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Regulamin sprzedaży internetowej firmy DYBALA.PL Karol Salagierski 0. SPIS TREŚCI I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO Sklepik A&K z dnia 16.04.2013

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO Sklepik A&K z dnia 16.04.2013 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO Sklepik A&K z dnia 16.04.2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 18.08.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Feved INFORMACJE OGÓLNE Właścicielem sklepu internetowego Feved jest spkłka z o.o działająca pod firmą: Feved Sp z o.o z siedzibą w Krakowie, 31-010 Krakkw, ul. Rynek Głkwny

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO : HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW FORUM I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sklepu www.medushop.pl

Regulamin świadczenia usług sklepu www.medushop.pl Regulamin świadczenia usług sklepu www.medushop.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.medushop.pl. Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Słowniczek: 1. Sprzedający Technox Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 2. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa na jakich zasadach korzystać można ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.bikers.net.pl. 2. Sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL Niniejszy regulamin określa politykę prywatności oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo