SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ETAP I i II PRAC) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY ROTUNDY PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W GDAŃSKU OLIWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ETAP I i II PRAC) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY ROTUNDY PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W GDAŃSKU OLIWIE"

Transkrypt

1 Architektura - Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie M a c i e j M a l i n o w s k i Ekspertyzy, orzeczenia, projekty, pomiary, badania, diagnostyka, nadzory, konsulting, usługi specjalistyczne Rok założenia Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 9/4, NIP: Regon: konto: Bank PeKaO S.A. o/gdańsk - Sopot nr rach.: tel. kom.: www: arkobi.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ETAP I i II PRAC) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY ROTUNDY PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W GDAŃSKU OLIWIE Zadanie/Umowa: 49/A/NI/2013 z dnia Obiekt: Stadium: Zamawiający: Rotunda oranżerii w Ogrodzie Botanicznym w Gdańsku Oliwie Projekt Wykonawczy / Specyfikacje Techniczne Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 16, Gdańsk Zespół autorski mgr inż. Maciej Malinowski upr.bud.3988/gd/89, upr.konstr.-inżyn. w zakresie mostów bez ograniczeń 5088/Gd/91 rzeczoznawca budowlany w spec. konstr-inżyn. w zakresie mostów bez ograniczeń CRRB 152/R/C dr inż. Arkadiusz Sitarski Data: grudzień 2013 Egzemplarz nr:

2 2 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie. ARKOBI Maciej Malinowski

3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3 Zawartość opracowania SST-0.0. Wymagania ogólne. SST Roboty przygotowawcze. SST Demontaż konstrukcji (wyposażenia). SST Roboty ziemne. SST Wykopy. SST Nasypy. SST Nawierzchnia z elementów betonowych drobnowymiarowych cienkich przeznaczonych na ciągi komunikacyjne dla pieszych. Nawierzchnia z polbruku. SST Zbrojenie, stal zbrojeniowa wymagania ogólne. SST Zbrojenie betonu stalą klasy AII (żebrowaną). SST Beton - wymagania ogólne. SST Beton niekonstrukcyjny (klasy c12/c15) grubość 15cm. SST Beton konstrukcyjny (klasy c30/37). SST Konstrukcje stalowe wymagania ogólne. SST Wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej i konstrukcji nośnej Nadbudowy. SST Konstrukcja stalowa wyposażenia. SST Powierzchniowe zabezpieczenie stali. SST Nowa fasada szklano-aluminiowa. SST Inne roboty inżynierskie. SST Przygotowanie podłoża betonowego do zespolenia z nową konstrukcją betonową (stopy fundamentowe). SST Zespolenie wzmocnienia słupów z istniejącym murem, osadzenie kotew zespalających.. SST Iniekcja ciśnieniowa muru. SST Powierzchniowe zabezpieczenie ścian i muru obwodowego. SST Izolacja cienka. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych. tel. kom ,

4 4 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie. ARKOBI Maciej Malinowski

5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5 SST WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami w ramach nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i Określenia podstawowe Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczającego do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określone SA w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także dobudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach Certyfikat - Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upoważnioną jednostkę naukowo -badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych Dziennik Budowy opatrzony pieczątka zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy Inspektor Nadzoru (IN) Budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem, organizacja placu budowy i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa tel. kom ,

6 6 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie. Nadzór Autorski (NA) funkcja projektanta, współprojektanta, autorów projektu budowlanego, wykonawczego, (ewentualnie warsztatowego) których zadaniem jest sprawdzenie wykonanych prac zgodnie z założeniami projektowymi Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna- lub fizyczna będąca autorem dokumentacji Projektowej Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 1.4. Nazwa zadania objętego Specyfikacją Nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie.\ Inwestor : Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 16, Gdańsk 1.5. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją oraz specyfikacjami szczegółowymi są Wykonanie prac obmiarowych geometrii konstrukcji stalowej. Wykonanie zabezpieczenia roślinności wewnątrz Palmiarni przed prowadzonymi pracami. Wykonanie wzmocnienia stóp fundamentowych słupów stalowych S2 S14 rotundy o konstrukcji stalowej szkieletowej. Wykonanie wzmocnienia słupów opartych na ścianie przeciwogniowej S15 i S16. Wykonanie dodatkowego mocowania słupów S1 i S14 w ścianie przeciwogniowej. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji szkieletowej przez wstawienie obwodowych rygli stalowych z HEB-180 oraz stężeń ze stali nierdzewnie Ø20 wg projektu wykonawczego. Demontaż wyposażenia i w obrębie prowadzonych prac nadbudowy i wymiany fasady szklanej zgodnie z etapami prac przedstawionymi w projekcie wykonawczym. Demontaż istniejącej fasady w postaci szyb osadzonych w ramach okiennych wg poszczególnych etapów prac. Demontaż istniejącej fasady dachu w postaci szyb osadzonych na szkielecie stalowym Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji stalowej (stężeń obwodowych, ewentualnych odciągów) uniemożliwiając zimne geometrii konstrukcji w trakcie demontażu konstrukcji stalowej dachu. Odcięcie i demontaż konstrukcji stalowej dachu. Montaż konstrukcji nadbudowującej w tym konstrukcji dachu. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej. Montaż pomostu rewizyjnego na wysokości ~ 16m oraz drabin wyjścia na dach i przejścia między pomostami rewizyjnymi na wysokości +10m i +16m. Wykonanie prac renowacyjnych muru przeciwogniowego wewnątrz rotundy (tynk strukturalny lub elewacja klinkierowa, wg technologii jak dla ścian zewnętrznych). ARKOBI Maciej Malinowski

7 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 7 Montaż nowej fasady na części nadbudowanej łącznie z wyposażeniem tj. rynnami, instalacja odgromową, hakami alpinistycznymi umożliwiającymi mycie fasady oraz poręczą w strefie wyjściu przez okno dachowe na dach Wykonanie prac związanych z ułożeniem polbruku wokół palmiarni. Wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac, w tym wywóz i utylizacja materiału z demontażu oraz opakowań, i pozostałych materiałów. 1.6 Informacja o terenie budowy a) Lokalizacja Park Oliwski, Ogród Botaniczny w Gdańsku Oliwie pomiędzy ulicą Opata Jacka Rybińskiego i ulicą Opacką. Rotunda Palmiarni przyległa do budynku gospodarczego i alpinarium. b) Organizacja robót, przekazanie placu budowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji i ruchu pieszych na terenie i drogach przyległych do placu budowy Głównym zadaniem Wykonawcy jest takie wykonanie prac remontowo budowlanych tak, aby nie uszkodzić unikalnej roślinności znajdującej się wewnątrz rotundy oraz na zewnątrz w ogrodzie botanicznym Ponadto prace nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu przyległego do placu budowy oraz dróg publicznych. Termin i sposób przekazania placu budowy zostaną określone w umowie dotyczącej wykonania zamówienia publicznego (robót budowlanych). c) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach publicznych, na obiektach należących do Zamawiającego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej d) Ochrona Środowiska W zakresie robót nie przewiduje się prac uciążliwych oraz szkodliwych dla środowiska Roboty naprawcze nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne, a podniosą walory techniczne i estetyczne obiektu oraz zapobiegną dalszej jego dewastacji. e) warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności wykonać odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiałów pochodzących rozbiórki, materiałów do remontu dachu i narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne zabezpieczenia chodników, przejść dla pieszych i jezdni. Wykonawca winien zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od przekazania placu budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego Planem BIOZ". Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie tel. kom ,

8 8 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych poz.401). (Dz.U. z 2003 r. nr.47 f) zaplecze dla potrzeb budowy Przy istniejącym budynku na zapleczu istnieją warunki na zorganizowanie i przygotowanie materiałów budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności w dostępie do wody i energii elektrycznej. Występują trudności związane z dowiezieniem materiałów i oraz usytuowaniem sprzętu budowlanego Wykonawca musi ustalić z Inwestorem sposób prowadzenia prac, uzgodnić maszyny które przewidział do realizacji zadania. Użyty sprzęt nie może powodować uszkodzeń budynków, dróg oraz roślinności na terenie inwestycji tj Parku Oliwskiego 2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ JAKOŚCI 2.1. Wymagania ogólne dotyczą właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejsza specyfikacją musza być oznaczone symbolem CE oraz spełniać wymogi określonych przepisów, być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych Wymagania ogólne dotyczą przechowywania, transportu, składowania materiałów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe przechowywanie, transport i składowanie materiałów i wyrobów w każdej fazie wykonywania robót, a na każde żądanie Zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umożliwi ich sprawdzenie Kontrola jakości Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym/ Inspektorem Nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz wyrobów budowlanych, a także o sposobie i terminie przekazania dokumentów potwierdzających właściwości i jakość stosowanych materiałów i wyrobów: certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru inwestorskiego umożliwić sprawdzenie jakości, stanu technicznego oraz dokumentów określających właściwości i jakość dostarczonych materiałów i wyrobów Materiały i wyroby nie odpowiadające normom. Materiały i wyroby dostarczone na budowę przez wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy Wariantowe stosowanie materiałów Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów i wyrobów. ARKOBI Maciej Malinowski

9 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 9 Ewentualne wariantowe zastosowanie materiałów i wyrobów może nastąpić w jedynie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu przez strony biorące udział w procesie inwestycyjnym/ Zamawiający/ inspektor nadzoru, wykonawca/ odpowiednich uzgodnień. Materiały zamienne mogą być użyte tylko za jednoczesną zgodą Inwestora/ Inspektora Nadzoru oraz Projektantem/Nadzorem Autorskim. 3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać będzie wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa na budowie. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiającego/ inspektora nadzoru sprzętu nie gwarantującego zachowania warunków umowy, mającego negatywny wpływ na jakość, bezpieczeństwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do robót. 4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Wykonawca na własny koszt będzie usuwał wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku transportu materiału i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadania niniejszej specyfikacji i projektu dotyczące terenu realizacji zamówienia tj Parku Oliwskiego w Gdańsku 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej i projektem wykonawczym, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów, a także zgodnie z poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnieniami z Nadzorem Autorskim. 6. KONTROLA, BADANIA ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań zamawiającego/inspektora nadzoru budowlanego 6.2. Pomiary i badania Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczególnych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez tel. kom ,

10 10 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie. Zamawiającego/inspektora nadzoru. Badanie jakości materiałów i robót powinno być potwierdzone protokołami lub wpisami do dziennika budowy 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktycznie wykonany zakres robót, wykonanych zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym 7.2. Wykonanie obmiaru robót Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiającym/inspektorem nadzoru 7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego/ inspektorem nadzoru Czas prowadzenia pomiarów Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym, ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem Zasady określenia ilości robót, materiałów i wyrobów budowlanych Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w {m}. Ilości, które maja być obmierzone wagowo będą określone w kilogramach lub tonach 8. ODBIÓR ROBÓT. Odbiór robót obejmuje: - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których wyniki sprawdzenia należy odnotować w dzienniku budowy; - odbiór ostateczny, po zakończeniu robót; - odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego) Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia zgodności, aprobaty, certyfikaty jeżeli takie są, i które są zatwierdzone przez IN; - protokoły odbiorów częściowych; - protokoły badań i sprawdzeń, - dokumentację powykonawczą; - protokoły badań i sprawdzeń, - powykonawczy operat geodezyjny, - projekty techniczne: - projekt warsztatowy montażu konstrukcji stalowej, - projekt techniczny fasady szklano-aluminiowej, Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normach państwowych ARKOBI Maciej Malinowski

11 SPECYFIKACJE TECHNICZNE PODSTAWA PŁATNOŚCI Podstawą płatności jest umowa zawarta między stronami. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. Akty Prawne Ustawa z dnia r Prawo Zamówień Publicznych- (Dz.U.Nr 19. poz. 177) Ustawa z dnia r Prawo Budowlane-(jednolity tekst Dz.U.Nr 92 z 2003r Nr 207, poz.2016, z póżn. zm.) Ustawa z dn r O wyrobach budowlanych -Dz.U. Nr 92.poz.881) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy pracy podczas wykonywania robót budowlanych tel. kom ,

12 12 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie. ARKOBI Maciej Malinowski

13 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 13 SST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu rozpoczęcie prac remontowo modernizacyjnych nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie. W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem geometrii konstrukcji wchodzą: - wyznaczenie miejsca odcięcia konstrukcji - ustalenie geometrii konstrukcji (stanu istniejącego) przed odcięciem konstrukcji dachu i po odcięciu, Zabezpieczenia: - zabezpieczenie roślinności wewnątrz konstrukcji przed skutkami prac remontowomodernizacyjnych, zastosowane rozwiązanie powinno chronić roślinność przed prowadzonymi pracami - zabezpieczenie przyległego budynku, dachu, przed skutkami możliwego zaprószenia ognia w wyniku odcinania (odpalania) konstrukcji stalowej i pracami spawalniczymi, - istotnym zabezpieczeniem w ramach prac przygotowawczych jest wykonanie tymczasowego stężenia obwodowego i poprzecznego w celu stabilizacji konstrukcji i utrzymania geometrii w czasie prowadzenia prac związanych z podniesieniem konstrukcji rotundy; projekt zabezpieczenia konstrukcji zobowiązany jest opracować Wykonawca robót i uzgodnić go z Nadzorem Autorskim i Nadzorem Inwestorskim 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 0.0. Wymagania ogólne 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Wymagania ogólne. tel. kom ,

14 14 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie Rodzaje materiałów Do zabezpieczenia dachu budynku przyległego należy użyć maty lub płachty nie palne. Do zabezpieczenia roślinności należy użyć siatki lub płachty założone na rusztowaniach bądź konstrukcji cięgnowo prętowej, użyte materiały powinny być wytrzymałe nie mieć tendencji od rozdzierania oraz powinny być nie palne Do wykonania stężeń obwodowych przewiduje się zastosowanie krzyżowo ustawionych rozpór które mają możliwość regulacji długości, mogą to być systemowe elementy deskowań PERI, ULMA itp. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne 3.2. Sprzęt pomiarowy Do ustalenia geometrii konstrukcji należy użyć następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory dalmierze tyczki łaty taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt do zabezpieczenia roślinności i oraz dachu budynku przyległego płachty, maty niepalne lub inne zatwierdzone przez IN sitki przeciw pyłowe wytrzymałe lub inne zatwierdzone przez IN rusztowania liny lub systemowa konstrukcja cięgnowo prętowa zatwierdzona przez IN Sprzęt do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed deformacją w trakcie montażu nadbudowy stężenia systemowe w postaci rozporowych rur (prętów) posiadających możliwość regulacji długości i krzyżowania się ze sobą, rusztowania środki transportu dźwig, liny młoty, klucze do montażu rusztowań i stężeń tymczasowych. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne Transport sprzętu i materiałów Sprzęt i materiały do wykonanie prac przygotowawczych prowadzenia robót związanych z nadbudowa palmiarni można przewozić dowolnymi środkami transportu zatwierdzonymi przez IN. ARKOBI Maciej Malinowski

15 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne Zasady wykonania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych konstrukcji, które nie zgadzają się z dokumentacją projektową Dane dotyczące aktualnej geometrii konstrukcji musza być skonsultowane z NA Zabezpieczenia roślinności i budynku Wszelkie prace zabezpieczające mają na celu zabezpieczyć roślinność wewnątrz palmiarni przed błędami wykonawczymi oraz ewentualnymi skutkami prowadzącymi do zniszczenia lub uszkodzenia roślinności wewnątrz i na zewnątrz palmiarni oraz uszkodzeniem budynku przyległego 5.3. Zabezpieczenia roślinności i budynku Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia przez IN i NA sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed rozpoczęciem procesu odcinania dachu i montażu Zabezpieczenie konstrukcji przed utratą stateczność w chwili odcięcia dachu przewidziano jako wykonanie tymczasowych stężeń obwodowych w postaci X z zastosowaniem elementów systemowych. Pręty mają być rozłożone w każdym polu między słupem oraz przenosić zarówno siły rozciągając jaki i ściskające. Oznacza to, że stężenia te nie mogą być mocowane między słupami jedynie na siłę rozparcia W zależności od sposobu i mocy zastosowanych stężeń NA oraz IN może wskazać potrzebę dodatkowego ustabilizowania konstrukcji w formie odciągów lub stężeń poziomych 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M Wymagania ogólne punkt Kontrola jakości Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem ustaleniem geometrii konstrukcji należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. tel. kom ,

16 16 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową są: komplet wykonania inwentaryzacji i pomiaru konstrukcji stalowej stanu istniejącego komplet wykonania zabezpieczenia roślinności wewnątrz palmiarni komplet wykonania zabezpieczenia przeciw ogniowego dachu przyległego budynku komplet wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed utratą stateczności i zmian geometrycznych w trakcie prowadzonych prac demontażowych i nadbudowaniu konstrukcji 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne punkt Sposób odbioru robót Odbiór robót związanych z odtworzeniem geometrii wykonany jest na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru i NA. Odbiór zabezpieczenia roślinności i dachu przyległego budynku przeprowadza IN z pomocą wyznaczonego pracownika ogrodu botanicznego Bezpiecznie konstrukcji przed ewentualnymi zmianami geometrii w trakcie prowadzonych prac demontażu dachu oraz nadbudowy konstrukcji w postaci stężeń tymczasowych (lub ewentualnych odciągów) przeprowadza IN oraz NA 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robót obejmuje: 1 komplet wykonania inwentaryzacji i pomiaru konstrukcji stalowej stanu istniejącego 1 komplet wykonania zabezpieczenia roślinności wewnątrz palmiarni, 1 komplet wykonania zabezpieczenia przeciw ogniowego dachu przyległego budynku, 1 komplet wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed utratą stateczności i zmian geometrycznych w trakcie prowadzonych prac demontażowych, 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK ARKOBI Maciej Malinowski

17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK Normy związane ustawianiem rusztowań oraz odciągów tymczasowych itp. Przepisy i prawo związane z zabezpieczeniem przeciw ogniowym Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. tel. kom ,

18 18 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie. ARKOBI Maciej Malinowski

19 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 19 SST DEMONTAŻ KONSTRUKCJI (WYPOSAŻENIA) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych dotyczące prac z pkt 1.1. to: - Demontaż wyposażenia (rynny, pomost obwodowym schodu dachowe, drabina wejściowa zewnętrzna, - Demontaż istniejącej fasady szklanej wraz z ramami okiennymi w górnej części konstrukcji do pomostu rewizyjnego +10m (wg projektu ETAP I prac) - Demontaż istniejącej fasady szklanej dachu - Demontaż konstrukcji stalowej dachu - Zdjęcie tynku i oczyszczenie wewnętrznej części muru przeciwogniowego - Oczyszczenie muru obwodowego - Utylizacja i składowanie materiału przeznaczonego do rozbiórki - szkło - konstrukcja stalowa - gruz, zdjęty tynk itp Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST Wymagania Ogólne 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAŁY Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: nie występują 3. SPRZĘT Roboty rozbiórkowe prowadzone mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 4. TRANSPORT Do przewozu gruzu mogą być użyte samochody skrzyniowe lub samowyładowcze, do przewozu innych elementów z rozbiórki samochody skrzyniowe. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. tel. kom ,

20 20 Projekt wykonawczy nadbudowy rotundy palmiarni w ogrodzie botanicznym w Gdańsku Oliwie. 5. WYKONANIE ROBÓT Roboty należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Gruz z rozbiórki oraz szkło (szyby) nie nadające się do ponownego użycia wywieźć na wysypisko śmieci. Złom należy oddać do punktu skupu złomu, chyba że umowa pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem (lub właścicielem obiektu) będzie stanowiła inaczej. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST OBMIAR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w SST PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy : - Wykonanie rozbiórek, - Wywóz materiałów z rozbiórki z terenu budowy, - Prace porządkowe. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ARKOBI Maciej Malinowski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY)

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY) D-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych

Bardziej szczegółowo

D Roboty ziemne. Wykonanie wykopów. w gruntach nieskalistych

D Roboty ziemne. Wykonanie wykopów. w gruntach nieskalistych D 02.01.01 Roboty ziemne w gruntach nieskalistych 61 Spis treści 1. WSTĘP... 63 1.1. Przedmiot SST... 63 1.2. Zakres stosowania SST... 63 1.3. Zakres robót objętych SST... 63 1.4. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Specyfikacja D-02.01.01 wykonanie wykopów w ach I-V kategorii D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

W GRUNTACH I-V KATEGORII

W GRUNTACH I-V KATEGORII 32 ST - 03.02. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. TRANSPORT 4. WYKONANIE ROBÓT 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6. OBMIAR ROBÓT 7. ODBIÓR ROBÓT 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00 D 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 19 21 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE WYKOPÓW

D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE WYKOPÓW D-02.01.01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D ROBOTY ZIEMNE PE-POLSKA Sp. z o. o. sp. k. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D 0 2. 0 0. 0 0. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII D.02.01.01. GRA-MAR WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, wykonania wykopów

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: M- 02.01.01 - WYKOPY W GRUNTACH KAT. I-V 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiOR Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE ST 11.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 11.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1 ST 11.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D - 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D - 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych podczas

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SPIS SPECYFIKACJI D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45000000-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 25 2. MATERIAŁY... 25 3. SPRZĘT... 25 4. TRANSPORT... 26 5. WYKONANIE ROBÓT... 26 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 D-02.02.01. Wykonanie warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH JAKBUD UL. MIGDAŁOWA 5, 97-300 PIOTRKÓW TRYB. TEL./FAX (44) 732-60-60 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Przebudowy skrzyżowania ulicy Nowa Suchostrzycka z drogą krajową nr 1, roboty w pasie drogi krajowej nr 1 Etap II

Przebudowy skrzyżowania ulicy Nowa Suchostrzycka z drogą krajową nr 1, roboty w pasie drogi krajowej nr 1 Etap II D.02.00.00 45112000-5 D.02.01.01. ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 1.1. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01- WYKONYWANIE WYKOPÓW

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01- WYKONYWANIE WYKOPÓW D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01- WYKONYWANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT STWiORB 1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SPIS SPECYFIKACJI D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 25 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.

Szczegółowa specyfikacja techniczna D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT. 33 Szczegółowa specyfikacja techniczna D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.01.01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.01.01 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV 45233222-1 SPIS TREŚCI D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP... 15 2. MATERIAŁY... 15 3. SPRZĘT... 17 4. TRANSPORT... 17 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE.WYMAGANIA OGÓLNE.

D ROBOTY ZIEMNE.WYMAGANIA OGÓLNE. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 61 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE.WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SST SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Roboty przygotowawcze

SST SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Roboty przygotowawcze SST 01.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Roboty przygotowawcze 22 ST 01.01.00 Roboty przygotowawcze. ST 01.01.01 Roboty ziemne. Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03.01.02 WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ścinaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTĘP Roboty objęte zakresem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej opisane są następującym kodem CPV: KOD CPV:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 27 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 27 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 27 D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 28 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE Roboty ziemne. Wymagania ogólne D-02.00.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE Strona 1 Roboty ziemne. Wymagania ogólne D-02.00.01 W niniejszej SST obowiązują

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT 1. WSTĘP

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT 1. WSTĘP Przebudowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica Drozdowo - Wizna WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Przebudowa drogi gminnej w m. Rudnicze strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szcegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA D.04.00.00. PODBUDOWY D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 22 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 51 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii III z transportem urobku na odkład. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. Kod CPV 45100000-8

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. Kod CPV 45100000-8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH Kod CPV 45100000-8 38 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIOR Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II-V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 1 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta gruntowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI SST-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 1.1. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI ST-1.1. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY (GRUNTY)... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek II od km: 0+000,00 do km: 0+458,60. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.03.01 UMACNIANIE POBOCZY D 06.03.01 Umocnienie poboczy Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) Grupa nr 1. Naprawa korpusu drogi

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) Grupa nr 1. Naprawa korpusu drogi ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie. Grupa nr 1. Naprawa korpusu drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018 D.02.03.01 GRA-MAR WYKONANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, robót związanych z wykonaniem nasypów w ramach

Bardziej szczegółowo

D WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW

D WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW D.02.03.01. WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów w związku z

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2 Roboty ziemne D-02.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT I - V Śliwno, 2009 r D-02.00.00 Roboty ziemne 3 SPIS TREŚCI D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D.04.01.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Warstwy odsączające D

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Warstwy odsączające D D 04.02.01 67 Spis treści 1. WSTĘP... 70 1.1. Przedmiot SST... 70 1.2. Zakres stosowania SST... 70 1.3. Zakres robót objętych SST... 70 1.4. Określenia podstawowe... 70 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 38 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 38 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 38 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 38 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 38 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 WYTYCZENIE ROBÓT W TERENIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 ROBOTY ZIEMNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 1. WSTĘP

D NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 1. WSTĘP D 05.01.00 NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni

Bardziej szczegółowo

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST M.11.01.02 ZASYPKA GRUNTOWA 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Odbudowa mostu w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Śliwno, 2009 r D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 3 SPIS TREŚCI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SPIS SPECYFIKACJI D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE... D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH... NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych D-01.01.01 Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 ROBOTY ZIEMNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 ROBOTY ZIEMNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 ROBOTY ZIEMNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot SST... 24 1.2. Zakres stosowania SST... 24 1.3. Określenia podstawowe... 24 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.02.01 WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo