Gmina Kaliska ul. Nowowiejska Kaliska. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych"

Transkrypt

1 Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje ul. Warszawska 36/3, Kwidzyn tel. kom.: Rodzaj inwestycji Lokalizacja Inwestor Wykonanie oświetlenia (lampy solarne) w Gminie Kaliska w miejscowościach Piece (dz. nr 340/2, 339/1, 331/1), Kaliska (dz. nr 289), Iwiczno (dz. nr 336/2), Frank (dz. nr 72/6), Dąbrowa (dz. nr 96/4), Płociczno (dz. nr 175) Gmina Kaliska ul. Nowowiejska Kaliska faza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Oświadczenie o zgodności projektu zgodnie z przepisami Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr ) jako projektanci niniejszego projektu budowlanego oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. nr egzemplarza 1 2 opracował mgr inż. Maciej Korzonek nr upr. bud. do proj. bez ogr.: POM/0318/POOK/13 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I.CZĘŚĆ OPISOWA Kwidzyn, lipiec 2014r. nr konta: Strona 1

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I.CZĘŚĆ OPISOWA: 1. WSTĘP: 1.1 Typ robót (kody CPV): CPV Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego CPV Fotoogniwa 1.2 Przedmiot S.T.: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy punktów oświetleniowych z wykorzystaniem instalacji solarnych do zasilania oświetlenia na terenie Gminy Kaliska: - Dąbrowa, dz. 96/4 - Frank, dz. 72/6 - Iwiczno, dz. 336/2 - Kaliska, dz Płociczno, dz Piece, dz. 331/1, 339/1, 340/2 Inwestor: Gmina Kaliska ul. Nowowiejska Kaliska 1.3 Zakres stosowania S.T.: Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych S.T.: Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem punktów oświetleniowych z wykorzystaniem instalacji solarnowiatrowych do zasilania oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową na budowę w/w instalacji: - posadowienie fundamentów prefabrykowanych, - montaż słupów wraz z instalacją solarną i oprawą oświetleniową wraz z instalacjami towarzyszącymi, 1.5 Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. nr konta: Strona 2

3 1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, STWIORB oraz obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAŁY: Materiały do wykonania w/w robót budowlanych i elektrycznych stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu (wykonania fundamentu oraz montaż słupa oświetleniowego). Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska mogących powodować uszkodzenie lub niepoprawną pracę tych urządzeń i materiałów po zamontowaniu. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: aparaty, przewody, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 3. SPRZĘT: Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie. Roboty budowlane prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: - koparka 0.15m3, - żuraw samochodowy 12-16t, - podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m, - wibromłot elektryczny 3 kw. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie oraz nieuszkodzenie ewentualnych istniejących sieci, konstrukcji w tym ogrodzeń posesji ani elementów środowiska drzew i zakrzewień podczas wykonywania robót. 4. TRANSPORT: Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności nr konta: Strona 3

4 transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. Środki transportu przewidziane do stosowania: - samochód dostawczy do 0.9 t, - przyczepa dłuż. do samochodów do 4,5t. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne: Połączenia elektryczne przewodów: - Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym oraz przewidzianym przez producenta sposobem gwarantującym poprawność i bezawaryjność działania. - Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. - Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. Śruby i wkręty w połączeniach: - Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. Prace spawalnicze: - Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pracowników oraz środków zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska. Próby po-montażowe: - Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem instalacji. nr konta: Strona 4

5 5.2 Wymagania szczegółowe: Wymagany czas świecenia lampy hybrydowej minimum 12 godz. / dobę w okresie jesieni i zimy. Napięcie systemowe lampy hybrydowej: 24 VDC Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z PN EN ISO 9001 w zakresie: produkcji, montażu i serwisu urządzeń elektrycznych zasilanych i produkujących energię odnawialną wydany przez niezależną, notyfikowaną jednostkę certyfikującą. Do odbioru należy załączyć kopię posiadanego, ważnego certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN EN ISO 9001 w zakresie podanym powyżej. - Słup: stalowy, grubościenny, obustronnie cynkowany, stal S355, konstrukcja trzonu słupa oparta na ośmiokącie foremnym o zmiennym przekroju (ostrosłup zbieżny: zbieżność 3,06% ) dolna średnica min. Ø350mm, górna średnica min. Ø150mm, zakończony teleskopowo, wysokość minimum 6,0m, bez rewizji wnęki zamykanej pokrywą czy drzwiczkami, przeliczony ( ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych oraz powierzchnię boczną oprawy oświetleniowej) do montażu systemu solarnego w I strefie wiatrowej zgodnie z normą PN EN ( Vref = 22*[1+0,0006* (H-300)]m/s ) dla wysokości H do 300 m n.p.m. II kategoria terenu) załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE potwierdzający spełnianie przez konstrukcję słupa wymagania norm: EN :2006, EN :2006 załączyć dokument potwierdzający, dokument potwierdzający spełnienie przez konstrukcję słupa wymagania normy: PN-EN :2003 załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE potwierdzający spełnianie przez konstrukcję słupa wymagania normy: EN 40-5:2002 załączyć dokument potwierdzający, deklaracja zgodności na słup lampy solarnej załączyć dokument potwierdzający, świadectwo jakości powłoki cynkowej >500g/m2 wg ISO 1461 załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie UE załączyć dokument potwierdzający, proces spawania zgodny z PN-ISO :2006 załączyć dokument potwierdzający, Europejski Certyfikat Spawalnictwa Spawania konstrukcji stalowo-aluminiowych załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE na słupy stalowe dla elektrowni wiatrowych wydany przez notyfikowaną zewnętrzną jednostkę certyfikującą załączyć dokument potwierdzający. Słup oświetlenia solarnego projektuje się jako stalowy, wzmocniony, wykonany z blachy stalowej o konstrukcji trzonu opartej na ośmiokącie foremnym o zmiennym przekroju, cynkowane ogniowo, o wysokości min. 6,0m, bez rewizji wnęki zamykanej pokrywą czy drzwiczkami oraz podstawie o wymiarach min. 400x400x24mm. Słupy do wysokości 40 cm zabezpieczyć dodatkowo przed korozją. Ponadto słup przy podstawie usztywniony żebrami usztywniającymi z blachy (usztywnienie słup blacha podstawy). nr konta: Strona 5

6 Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia oprawy, wysięgników, skrzynki sterowniczej z akumulatorami, regulatora, paneli fotowoltaicznych oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN Na szczycie słupa zainstalować skrzynkę sterowniczą wraz z panelami. Poniżej zamontować oprawę oświetleniową na wysięgniku. W skrzynce sterowniczej należy zabudować regulator sterujący oraz baterie akumulatorów dla zasilania oprawy oświetleniowej. - Wysięgnik do montażu oprawy oświetleniowej: stalowy, obustronnie cynkowany, długość min.1,5m, możliwość płynnej zmiany kąta nachylenia ( w zakresie 5-25 ) względem płaszczyzny podłoża, po montażu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie, możliwość obrotu wokół pionowej osi słupa - masztu po zamontowaniu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie. - Fundament pod słup lampy hybrydowej: prefabrykowany przeliczony ( ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych oraz szafki sterowniczej i powierzchni bocznej oprawy oświetleniowej) pod montaż systemu lampy hybrydowej w I strefie wiatrowej na słupie stalowym o wysokości 6,0m załączyć obliczenia i dokument potwierdzający, minimalne wymiary prefabrykowanego fundamentu: 0,45 x 0,45 x 1,8m, minimalna waga fundamentu: minimum 600kg zgodny z PN-EN 14991:2010 ( beton C25/30, klasa ekspozycji XF2) załączyć dokument potwierdzający, deklaracja zgodności producenta na fundament załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 14991:2010 wydany przez notyfikowaną zewnętrzną jednostkę certyfikującą załączyć dokument potwierdzający. Fundament pod słupy oświetleniowe projektuje się jako prefabrykowany o wymiarach minimum: 0,45x0,45x1,8m (dla gruntów klasy średniej) wykonany z betonu klasy C-25/30 zgodnie z normą PN-EN 14991:2010. W/w fundament projektuje się posadowić na głębokości 1,75m od poziomu płaszczyzny montażowej stopy słupa. Przed przystąpieniem do montażu fundament należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Zasypanie fundamentu wykonać za pomocą piasku średniego stosując warstwowe zagęszczanie aż do uzyskania stopnia zagęszczenia jak dla gruntu zagęszczonego (Id>0,7). Przed przystąpieniem do osadzania prefabrykatu fundamentowego zweryfikować stan i rodzaj gruntu. W przypadku stwierdzenia różnic z założeniem projektowym dla gruntów należy wezwać Inspektora Nadzoru celem weryfikacji. Przy założeniach projektowych oparto się na informacjach uzyskanych od Inwestora oraz od okolicznych mieszkańców. Posadowienie fundamentu powinno umożliwiać bezawaryjną i bezobsługową prawidłową pracę konstrukcji lampy. - Akumulator min. 2 szt. (parametry dla jednego akumulatora) przedstawić kartę katalogową potwierdzającą poniższe parametry: nr konta: Strona 6

7 akumulator bezobsługowy głębokiego rozładowania dedykowany do instalacji fotowoltaicznych ( żelowy ), o żywotności min. 12lat pojemność min. 165Ah : ( min C20-20 godzinny tryb rozładowania) wymiary: 480 x 170 x 235 mm waga: 50 kg minimum 1300 cykli przy 30% głębokości cyklicznego dobowego rozładowania - załączyć dokument potwierdzający akumulatory muszą posiadać oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi pozwalające na ich identyfikacje deklaracja na zgodność z obowiązującymi normami i aktami normatywnymi w zakresie: wymagań ogólnych, badań, charakterystyk oraz warunków bezpieczeństwa załączyć dokument potwierdzający cykliczne, dobowe rozładowanie akumulatorów żelowych przy świeceniu lampy przez 16 godzin ( bez ładowania w tym czasie ) nie może być większe niż wartość 15% pojemności znamionowej załączyć dokument potwierdzający lub obliczenia ( należy uwzględnić parametry podzespołów proponowanej przez oferenta konfiguracjikompletacji lampy solarnej) nie dopuszcza się montażu akumulatorów i regulatorów: w ziemi, wewnątrz trzonu słupa oraz na półkach ( w skrzynkach ) poniżej górnej krawędzi słupa. - Mikroprocesorowy układ wyrównywania napięć: dostarczyć kartę katalogową i rzeczywiste zdjęcie potwierdzającą wszystkie wymagane parametry: W układzie sterowania każdej lampy solarnej należy zamontować działający w trybie ciągłym automatyczny, mikroprocesorowy system wyrównywania wartości napięć na akumulatorach w tym układzie połączeń ( różnica max.20mv). Pobór prądu układu w stanie jałowym: nie więcej niż 3mA. Układ musi posiadać kontrolki LED informujące o aktualnym stanie pracy. Wymagany minimalny zakres prądu optymalizacji (wyrównywania ) układu: 0 5A. - Szafka sterownicza i konstrukcja nośna paneli fotowoltaicznych systemu solarnego: Szafka (skrzynia) sterownicza : stalowa, wykonana w technologii nierdzewnej, z blachy głęboko profilowanej, ścianki boczne i podstawa perforowane zapewniające wentylację przestrzeni wewnętrznej w której są zamontowane akumulatory i układy elektroniczne wchodzące w skład lampy solarnej, płaszczyzna podstawy na której umieszczone są akumulatory zorientowana w pozycji równoległej do płaszczyzny modułów fotowoltaicznych tzn. akumulatory w szafce (skrzynce) montowane są pod kątem, wyposażona w pokrywę ( drzwiczki ) zamykane z zabezpieczeniem przed ingerencją osób trzecich, posiada blokadę akumulatorów przed swobodnym przemieszczaniem się, montaż skrzyni jest realizowany poprzez umieszczenie jej na szczycie centralnie i symetrycznie względem osi pionowej słupa oraz bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi, nr konta: Strona 7

8 szafka sterownicza stanowi równocześnie konstrukcję nośną i płaszczyznę montażową wsporników wykonanych w technologii nierdzewnej które służą do zamocowania paneli fotowoltaicznych, umożliwia zmianę kąta nachylenia oraz optymalne ustawienie względem słońca zarówno w osi poziomej względem podłoża jak i pionowej słupa (masztu). - Moduły fotowoltaiczne 2szt (parametry dla jednego modułu): typ cel: polikrystaliczne moc maksymalna [P max ] 215Wp, napięcie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp] 27,4 V, natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej [Imp] 7,84 A, napięcie bez obciążenia (jałowe) [Voc] 33,1 V, prąd zwarciowy [Isc] 8,31 A, tolerancja mocy modułu +/-3%, wymiary minimalne: 1490 x 985 x 42mm, front modułu: szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza z powłoką antyrefleksyjną o grubości min. 4mm, tył modułu - wielowarstwowa folia zabezpieczająca, moduły muszą posiadać oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi pozwalające na ich identyfikacje. dokument potwierdzający zgodność z poniższymi normami i aktami normatywnymi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r: Dyrektywa 73/23/EEC z modyfikacją 93/68/CEE- 2006/95/CE, Dyrektywa 220/23, Dyrektywa EN 61730, Dyrektywy - CEI/IEC załączyć dokumenty potwierdzające certyfikat wydany przez niezależne laboratorium na zgodność z normami: CEI EN 61215, CEI EN , CEI EN (2007) załączyć dokument potwierdzający, co najmniej 2 różne certyfikaty (wydany przez niezależne laboratoria) na zgodność z normą IEC załączyć dokumenty potwierdzające, gwarancja producenta na wady fabryczne i materiałowe min. 10 lat, gwarancja producenta na sprawność modułów: 90% - 12 lat, 80% - 25 lat. Zamawiający na etapie realizacji będzie wymagał dostarczenia do każdego modułu dokumentu potwierdzającego jego moc ( flash-test) certyfikat potwierdzający II klasę bezpieczeństwa - Oprawa oświetleniowa LED o parametrach: oprawa zamontowana na wysokości min. 5.8m nad gruntem poniżej modułów fotowoltaicznych możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika w zakresie: min korpus oprawy wykonany z materiałów nierdzewnych, montaż na wysięgnikach o średnicy 60mm, stopień ochrony oprawy: min. IP65, stopień ochrony złącza oprawy: min. IP 68, oprawa ma posiadać: minimum 4 segmenty LED posiadające 3 10 diod LED w każdym segmencie nr konta: Strona 8

9 przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić przy uszkodzeniu jednej diody LED ( zwarcie ) w module pozostałe diody modułu muszą świecić oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego o grubości minimum 4mm diody LED wyposażone w soczewki wykonane z PMMA prąd diod LED: maks. 310 ma wysokowydajny aluminiowy odbłyśnik z układem odprowadzania ciepła, oprawa z asymetrycznym układem rozsyłu światła, symulację świecenia oprawy LED zamocowanej na wysokości min 5,8m, o mocy źródła światła 24W, wygenerowaną z programu do obliczeń w formie wydruku 3D ( rendering ) załączyć dokument, wydajność diod LED min 120 lm/w, całkowita moc pobierana przez oprawę LED: 24 ±0,5W, moc źródła światła LED: 24W, strumień świetlny oprawy oświetleniowej 2430Lm, temperatura barwy światła K, żywotność diod LED minimum godzin pracy, zasilacz LED o sprawności > 92% wbudowany w oprawę, zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: - ciągła kontrola temperatury diod LED - zabezpieczenie przeciążeniowe - zabezpieczenie zwarciowe - zabezpieczenie napięciowe oprawa wyposażona w zewnętrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony temperaturowej, oprawa przygotowana do pracy z automatyczną redukcją mocy przy współpracy z regulatorem solarnym oprawa wyposażona w zewnętrzną kontrolkę zasilania ( dioda LED ) oprawa wykonana w III klasie ochronności oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający na jej identyfikacje deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC załączyć dokument potwierdzający, dla oprawy LED o mocy źródła światła 24W ±0.5W : dostarczyć wydruk bryły światłości - krzywych rozsyłu strumienia świetlnego ( cd/klm ) w dwóch płaszczyznach: poprzecznej C0 C180 oraz osiowej C90 C270 - Regulator solarny o parametrach i funkcjach: prąd znamionowy modułówmin 13 A, znamionowe napięcie pracy 12 / 24 VDC wybierane automatycznie, algorytm działania regulatora MPPT ( Multi Point Power Tracking ), zakres napięcia wejściowego z modułów fotowoltaicznych do 100V, sprawność regulatora min 95% przy podłączeniu 2 modułów po 150Wp każdy, stopień ochrony obudowy IP66, funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oświetleniowej współczynnik kompensacji temperatury 48 mv / 1ºC dla napięcia 24VDC, pobór prądu w stanie jałowym 17,7 ma, nr konta: Strona 9

10 przełącznik dopasowania parametrów pracy w zależności od odległości regulatora od akumulatorów w dwóch zakresach do 1m i do 10m, funkcja automatycznego sterowania zmierzchowego włączenia / wyłączenia oprawy LED, zakres dobowy dowolnie programowanych godzin włączenia / wyłączenia oprawy LED w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z pełną lub zredukowaną mocą oprawy, automatyczny wybór napięcia pracy 12 / 24 VDC, możliwość wyboru trybu AUTO - włączenia automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy w zależności od stanu naładowania akumulatorów, wbudowany moduł radiowy komunikacja do 15m z pilotem LCD po wprowadzeniu indywidualnego kodu regulatora lub wbudowany bezprzewodowy moduł komunikacyjny Bluetooth komunikacja z aplikacją do programowania i serwisowania ( programem) po wprowadzeniu indywidualnego kodu regulatora zewnętrzna antenka do komunikacji wbudowane gniazdo do podłączenia modułu GPS, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie termiczne, sterowanie redukcją poboru mocy oprawy oświetleniowej, zewnętrzny czujnik temperatury akumulatorów służący do kompensacji wpływu temperatury na wartość napięcia ładowania, możliwość zdalnego programowania i serwisowania przy użyciu pilota z wyświetlaczem graficznym LCD poprzez wbudowany moduł radiowy lub wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth. Minimalny zasięg komunikacji: 20m możliwość pracy z redukcją mocy oprawy oświetleniowej w zakresie % wbudowany rejestrator danych historycznych ( data-logger) z pamięcią pozwalającą na przechowywanie danych z okresu: minimum 10 lat. możliwość automatycznego sterowania redukcją mocy oprawy LED. Zamawiający nie dopuszcza wyłączania modułów LED jako redukcji mocy. optyczna sygnalizacja: - napięcia pracy, - załączenia oprawy oświetleniowej, - redukcji mocy, - ładowania akumulatorów na zasadzie kodu pulsacyjnego - komunikacji radiowej, - awaryjnych trybów pracy z kodem pulsacyjnym usterki wyjście do zasilania oprawy z sodowym źródłem światłą lub zamiennie oprawy LED, deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC załączyć dokument potwierdzający. - Pilot radiowy do komunikacji z regulatorem (opcjonalnie): komunikacja drogą radiową z regulatorem lampy solarnej po wprowadzeniu indywidualnego kodu regulatora, ustawienie dobowego programu załączenia / wyłączenia lampy w zakresie od 1 do 16 godzin (każda godzina programowana niezależnie), częstotliwość transmisji i komunikacji 433,92 MHz, zasięg komunikacji z regulatorem do 15m, włączenie lub wyłączenie funkcji redukcji mocy oprawy oświetleniowej LED, nr konta: Strona 10

11 ustawienie dopuszczalnego progu rozładowania akumulatorów, ustawienie czułości wyłącznika zmierzchowego, podgląd wartości napięcia akumulatorów [VDC], podgląd wartości prądu ładowania [A], podgląd wartości prądu pobieranego przez oprawę oświetleniową [A], podgląd wartości chwilowej mocy modułów fotowoltaicznych [W], podgląd wartości ilości wyprodukowanej energii [Wh], wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) oprawy oświetleniowej - zdalne włączenie i wyłączenie oprawy oświetleniowej np. w ciągu dnia, odczyt graficzny na wyświetlaczu LCD oraz sterowanie i programowanie przyciskami funkcyjnymi, deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC załączyć dokument potwierdzający. - Komputer przenośny z interfejsem Bluetooth i z zainstalowaną aplikacją ( programem) do zdalnego programowania i serwisowania (opcjonalnie): Aplikacja ( program ) do obsługi musi posiadać interfejs w języku polskim. Aplikacja w trybie połączenia ( on-line) powinna umożliwiać: komunikację z regulatorem danej lampy solarnej po wprowadzeniu indywidualnegokodu regulatora minimalna zasięg komunikacji bezprzewodowej między aplikacją Bluetooth a regulatorami solarnymi w terenie otwartym: 20m możliwość bezprzewodowego odczytu i zapisu na komputerze danych historycznych z pamięci regulatora od momentu zainstalowania i uruchomienia lampy solarnej, możliwość ustawienie dobowego programu załączenia / wyłączenia lampy w zakresie od 1 do 16 godzin (każda godzina programowana niezależnie), możliwość włączenie lub wyłączenie funkcji redukcji mocy oprawy oświetleniowej LED w programie działania oprawy, możliwość wyboru trybu AUTO - włączenia automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy w zależności od stanu naładowania akumulatorów bez zmiany czasu świecenia, ustawienie dopuszczalnego progu rozładowania akumulatorów, ustawienie czułości wyłącznika zmierzchowego, podgląd wartości napięcia akumulatorów [VDC], podgląd wartości prądu ładowania akumulatorów [A], podgląd wartości mocy dostarczanej do akumulatorów [ Wh ] podgląd wartości prądu pobieranego przez oprawę oświetleniową [A], podgląd wartości mocy oprawy oświetleniowej [ W ] podgląd wartości napięcia modułów fotowoltaicznych [V] podgląd wartości prądu z modułów fotowoltaicznych [A] podgląd wartości mocy modułów fotowoltaicznych [W], podgląd wartości ilości wyprodukowanej energii [Wh] od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości ilości energii [Wh] zużytej przez oprawę LED od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości energii zgromadzonej w akumulatorach nr konta: Strona 11

12 podgląd sumarycznego czasu pracy oprawy LED od momentu podłączenia zasilania podgląd ilości cykli ZAŁĄCZENIE WYŁĄCZENIE oprawy LED od momentu podłączenia zasilania podgląd ilości i charakteru ewentualnych stanów alarmowych podgląd wartości temperatury wewnętrznej regulatora oraz temperatury akumulatorów wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) oprawy oświetleniowej - zdalne włączenie i wyłączenie oprawy oświetleniowej np. w ciągu dnia, Aplikacja w trybie rozłączenia ( of-line) powinna umożliwiać analizę danych historycznych a w szczególności: podgląd wartości historycznych napięcia akumulatorów [VDC], podgląd wartości historycznych prądu ładowania akumulatorów [A], podgląd wartości historycznych mocy dostarczanej do akumulatorów [ Wh ] podgląd wartości historycznych prądu pobieranego przez oprawę oświetleniową [A], podgląd wartości historycznych mocy oprawy oświetleniowej [ W ] podgląd wartości historycznych napięcia modułów fotowoltaicznych [V] podgląd wartości historycznych prądu z modułów fotowoltaicznych [A] podgląd wartości historycznych mocy modułów fotowoltaicznych [W], podgląd wartości historycznych ilości wyprodukowanej energii [Wh] od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości historycznych ilości energii [Wh] zużytej przez oprawę LED od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości historycznych energii zgromadzonej w akumulatorach podgląd wartości historycznych sumarycznego czasu pracy oprawy LED od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości historycznych ilości cykli ZAŁĄCZENIE WYŁĄCZENIE oprawy LED od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości historycznych ilości i charakteru ewentualnych stanów alarmowych podgląd wartości historycznych temperatury wewnętrznej regulatora Podgląd powyższych wartości podanych w [V], [A], [W], [ ºC] powinien odbywać się w formie graficznej ( wykresy w czasie ) - Uziemienie: Wszystkie przewodzące elementy oświetlenia należy uziemić. Uziemienie wykonać za pomocą taśmy stalowej FE 25x3 w celu uzyskania oporności uziemienia: Ru 10 Ω. - Ochrona przeciwporażeniowa: Nie projektuje się ochrony przeciwporażeniowej, ponieważ instalacja hybrydowa pracuje z napięciem bezpiecznym 24V. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: - zgodności z przepisami, - poprawnego montażu, - kompletności wyposażenia, - poprawności oznaczenia, - braku widocznych uszkodzeń, nr konta: Strona 12

13 - zgodności z przedłożoną ofertą - bezpieczeństwa przed porażeniem prądem 6.1 Kontrola jakości materiałów: Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne i wymagane certyfikaty i gwarancje. Wszystkie materiały użyte do budowy lamp solarnych muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z opisem technicznym i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Opis techniczny stanowi spójną całość i nie dopuszcza się możliwości wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. 6.2 Kontrola i badania w trakcie robót: - sprawdzenie ciągłości przewodów, - sprawdzenie poprawności montażu słupów i opraw. 7. ODBIÓR ROBOT Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, - protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, - protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, - świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, - świadectwo dopuszczenia do I strefy wiatrowej, - dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, - protokół z prób zadziałania i zaprogramowania urządzeń, 8. PRZEPISY ZWIĄZANE Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe - Terminy i definicje PN-EN :2004 Słupy oświetleniowe PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe PN-IEC Słownik terminologiczny elektryki. PN-90/E Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. PN 92/E-05009/56 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. PN-EN :2007 Elementy fotowoltaiczne PN-EN 61215:2005 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) nr konta: Strona 13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBIÓRKA ODCINKA NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ SN-15kV WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ODCINKÓW KABLOWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ SN-15kV

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU

AKTUALIZACJA PROJEKTU AKTUALIZACJA PROJEKTU TEMAT: Przebudowa ulicy Niedomickiej w Tarnowie. OBIEKT: Montaż dwóch hybrydowych latarni oświetlenia ulicznego. ADRES: Tarnów ul. Niedomicka, działka nr 375/5 obr. 7 INWESTOR: Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat : Wolnostojące hybrydowe latarnie oświetleniowe zasilane kolektorami słonecznymi w ilości 10szt. w Gminie Rędziny BRANŻA: Elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LAMP HYBRYDOWYCH

INSTALACJA LAMP HYBRYDOWYCH INSTALACJA LAMP HYBRYDOWYCH WE WSI RÓŻANA GM. UDANIN SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1 Typ robót CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR IE-53/2013

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR IE-53/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR IE-53/2013 1. WSTĘP 1.1 Typ robót CPV 45316110-9 instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 1.2 Przedmiot S.T. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie oświetlenia (lampa hybrydowa) na boisku do piłki nożnej w Ryjewie

Wykonanie oświetlenia (lampa hybrydowa) na boisku do piłki nożnej w Ryjewie Jednostka projektowa: Rodzaj inwestycji Lokalizacja Inwestor Wykonanie oświetlenia (lampa hybrydowa) na boisku do piłki nożnej w Ryjewie Ryjewo, dz. Nr 288/5, Gmina Ryjewo Gmina Ryjewo ul. Lipowa 1 82-420

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102996-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Muszyna Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane związane z: - budową oświetlenia ulicznego hybrydowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1 Typ robót CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 1.2 Przedmiot S.T. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.721.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna M O D Y F I K A C J A treści SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dla zamówienia pn. Wymiana oświetlenia zewnętrznego w Spółdzielni Mieszkaniowej FABUD w Siemianowicach Śląskich

Zapytanie ofertowe. dla zamówienia pn. Wymiana oświetlenia zewnętrznego w Spółdzielni Mieszkaniowej FABUD w Siemianowicach Śląskich "W związku z realizacją projektu pt. Autonomiczne oświetlenie solarne w Spółdzielni Mieszkaniowej Fabud Spółdzielnia publikuje zapytanie ofertowe. Termin i miejsce składania do 05.01.2017 godz. 12:00 w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 37/2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 37/2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 37/2011 1. WSTĘP 1.1 Typ robót CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego CPV 45315600-1 Instalacja niskiego napięcia CPV 45315500-1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LAMP HYBRYDOWYCH W GMINIE DZIERZGOŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJA LAMP HYBRYDOWYCH W GMINIE DZIERZGOŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP INSTALACJA LAMP HYBRYDOWYCH W GMINIE DZIERZGOŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Typ robót CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego CPV 31121340-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica ul. Argentyńska 5. Usługi Inżyniersko-Architektoniczne Jan Węglewski

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica ul. Argentyńska 5. Usługi Inżyniersko-Architektoniczne Jan Węglewski Usługi Inżyniersko-Architektoniczne Jan Węglewski 59-220 Legnica ul. Argentyńska 5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIE: ZAKUP I MONTAŻ ULICZNYCH LAMP SOLARNYCH NA TERENIE GMINY NOWY WIŚNICZ BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Usługi Architektoniczno-Inżynierskie Jan Węglewski Legnica ul. Argentyńska 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Usługi Architektoniczno-Inżynierskie Jan Węglewski Legnica ul. Argentyńska 5 Usługi Architektoniczno-Inżynierskie Jan Węglewski 59-220 Legnica ul. Argentyńska 5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA TEMAT: 1. MONTAŻ GNIAZD WTYCZKOWYCH, OKABLOWANIA SIECIOWEGO I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 2. MONTAŻ OKABLOWANIA SIECIOWEGO I URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 42/2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 42/2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 42/2011 1. WSTĘP 1.1 Typ robót CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 1.2 Przedmiot S.T. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna załącznik nr 7

Specyfikacja techniczna załącznik nr 7 1/5 1. WSTĘP 1.1 Typ robót CPV 45315300-1 instalowanie linii energetycznych. 1.2 Przedmiot S.T. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Jednostka projektowa : Temat / obiekt / część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MODERNIZOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU: E-1405-01 TYTUŁ: LOKALIZACJA: sołectwo BORCZYN/gm. KIJE/pow. PIŃCZÓW/woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE W RAMACH PROGRAMU:

DO PROJEKTU: E-1405-01 TYTUŁ: LOKALIZACJA: sołectwo BORCZYN/gm. KIJE/pow. PIŃCZÓW/woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE W RAMACH PROGRAMU: PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Michał Stelmasiński Ul. Świtezianki 11/14 31-563 KRAKÓW +48 600 170 049 stelmasinski@emsplan.pl www.emsplan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI WRAZ Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Projekt techniczny BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI WRAZ Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GMINA CHOJNICE ul. 31 Stycznia 56A 89-600 Chojnice Projekt techniczny temat inwestycji: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI WRAZ Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA SST-E Klasyfikacja robót wg CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych WYMIANA OŚWIETLENIA NA LEDOWE W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY SONDLA W BOCHNI INWETOR : Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIE: BUDOWA OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO (25 SZT. LAMP) NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH OSIEDLA PÓŁNOC W DĘBNICY KASZUBSKIEJ BRANŻA ELEKTRYCZNA OBIEKT

Bardziej szczegółowo

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE 20 W ok. 18 lux pod lampą* Średnie natężenie oświetlenia: ok. 6 lux na obszarze 30m x 6m* Turbina wiatrowa: Typ Wysokość montażu turbiny: Drogowa lampa hybrydowa Jupiter 20LH-6 zabezpieczona mechanicznie

Bardziej szczegółowo

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Triasowa 10/10 25 640 Kielce tel..502 312 587, email: ebestudio@ebestudio.pl www.ebestudio.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 85/II/9 NIP 5783019247, REGON 280315382 Tel. 513 076 009, 506 961 101 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

P U P H " M E T R E L "

P U P H  M E T R E L P U P H " M E T R E L " 97-300 Piotrków Tryb. ul. Leśna 36 tel./ fax /0-44/ 646-40-50 tel. 0-601-805-404 Projekt budowlany Budowa parkingu przy cmentarzu w m. Bęczkowice wraz z oświetleniem. CPV : 45316110-9

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ST-01.03. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

ST-01.03. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 1.WSTĘP ST-01.03. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej oznaczonej w dalszej części skrótem ST, są wymagania i zakres robót dotyczące

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP. 1.1 Przedmiot ST

1.0 WSTĘP. 1.1 Przedmiot ST 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych wykonywanych w zakresie robót związanych z przebudową układów pomiarowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

1. Budowa przepompowni ścieków z zalicznikowym przyłączem energetycznym: P-5 ul. Winna Góra Budowa przepompowni przydomowej:

1. Budowa przepompowni ścieków z zalicznikowym przyłączem energetycznym: P-5 ul. Winna Góra Budowa przepompowni przydomowej: 62 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02. ROBOTY ELEKTRO-ENERGETYCZNE CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 63 ST-03.02. ROBOTY ELEKTRO-ENERGETYCZNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTOR : MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-OSŻ.0.0. Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Żabówko

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-OSŻ.0.0. Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Żabówko Adres firmy: ul. 700 LECIA 11B/16, 72-200 Nowogard, tel. kom. +48 604-606-960; +48 606-910-231; WYKONUJE USŁUGI W ZAKRESIE: prac projektowych sieci energetycznych WN/SN/nN oraz oświetlenia ulicznego, prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE magazynowo garażowego Kraśnik ul. Głęboka obręb 11-Podlesie, działka nr ew. 1624. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY Zdrojowej POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI Ciechocinek INWESTOR : GMINA MIEJSKA Ciechocinek 87-720 Ciechocinek

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Oprawa ISKRA LED Charakterystyka Stopień ochrony IP dla układu optycznego i zasilacza Klasa ochronności Napięcie zasilania Częstotliwość napięcia zasilania IP 66 II 100-240 V AC 50/60 Hz

Bardziej szczegółowo

ST. Instalacje elektryczne i AKPiA

ST. Instalacje elektryczne i AKPiA Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania Zmiana źródła zasilania w wodę zdemineralizowaną kotłów Kotłowni Groszowice. ST. Instalacje elektryczne i AKPiA GŁÓWNY PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika Smart PowerBank Rev.: 1.1 Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Bezpieczeństwo użytkowania 3. Zasady bezpieczeństwa 4. Zawartość opakowania 5. Opis ogólny, zasada działania 6. Podłączanie 7. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w Tyliczu. Specyfikacja techniczna Instalacje elektryczne

Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w Tyliczu. Specyfikacja techniczna Instalacje elektryczne Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w Tyliczu Specyfikacja techniczna Instalacje elektryczne 1. WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną - solar, turbina wiatrowa ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 124/1, obręb Gąsierzyno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

KONTAKT OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. tel:

KONTAKT OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. tel: OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM ellb 20... NIB 18-36 W Montaż w sufitach podwieszanych, wersja wykonana z metalu Nowe oprawy świetlówkowe typu ellb 20... NIB, wykonane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 12 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją hybrydowej elektrowni z turbiną wiatrową

Bardziej szczegółowo

II. Zakup słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i tabliczkami bezpiecznikowymi

II. Zakup słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i tabliczkami bezpiecznikowymi ZAKRES RZECZOWY MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O.O. I. Zakup i dostawa opraw z źródłami światła: 1.1. Oprawa oświetleniowa - 41

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ: ARDES INWESTYCJI INWESTOR: ZAGOSPODAROWANIE WIELOFUNKCYJNEGO PLACU MIEJSKIEGO OBOK AQUAPARKU W SUWAŁKACH REJON AQUAPARKU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.01 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE PLACU MANEWROWEGO WORD W ELBLĄGU PRZY UL. SKRZYDLATEJ 1 Kod 45232210-7 roboty

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZDZIELNICY RGNN W DOMU AKADEMICKIM UAM W POZNANIU PRZY UL. NIESZAWSKIEJ 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót GRUDZIEŃ 2013

PROJEKT ROZDZIELNICY RGNN W DOMU AKADEMICKIM UAM W POZNANIU PRZY UL. NIESZAWSKIEJ 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót GRUDZIEŃ 2013 WYMIANA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RGNN Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEGO SUFITU PODWIESZANEGO W KORYTARZU NA I PIĘTRZE W BUDYNKU B WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO w SOPOCIE przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA OBIEKT OŚWIETLENIE SOLARNE DROGOWE ADRES Sycewice dz nr 122/1,121,124/3,45,32/1,636/2; Kuleszewo dz nr 3 Runowo Sławieńskie dz nr 20;Dobrzęcino dz nr107/30; Bzowo dz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 2178 w m. Kopanka gm. Skawina ADRES dz. nr 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 29/5,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OŚWIETLENIE TERENU ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI KOLIDUJACYCH Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 str. 1 1. Instalacja linii komunikacyjnej. 1.1 Komunikacja pomiędzy oprawami a modułami podrzędnymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacje elektryczne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacje elektryczne Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacje elektryczne 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Doskonałe oświetlenie dróg

Doskonałe oświetlenie dróg Lighting Doskonałe oświetlenie dróg StreetStar Oprawa LED Philips StreetStar zapewnia doskonałą jakość światła, komfort wizualny i bezpieczeństwo oświetlenia dróg lokalnych i osiedlowych. Zoptymalizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZESTAWU SCENICZNEGO OŚWIETLENIA LED

SPECYFIKACJA ZESTAWU SCENICZNEGO OŚWIETLENIA LED SPECYFIKACJA ZESTAWU SCENICZNEGO OŚWIETLENIA LED Dostawa zestawu scenicznego oświetlenia LED wraz z jego montażem, czyli wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej w segmentach

Bardziej szczegółowo

D Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 07.05.01. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia PRZEBUDOWA UL. KSIĘCIA BOLKA I W KAMIENNEJ GÓRZE 1 1. WSTĘP Ilekroć w tekście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)

1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV) Spis treści 1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)... 2 1.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.2 Moce i uzyski z instalacji fotowoltaicznej... 2 1.3 Moduły fotowoltaiczne w technologii microac-si... 3 1.4

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE MONOKRYSTALICZNY PANEL FOTOWOLTAICZNY (OPIS I INSTRUKCJA OBSŁUGI)

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE MONOKRYSTALICZNY PANEL FOTOWOLTAICZNY (OPIS I INSTRUKCJA OBSŁUGI) SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE MONOKRYSTALICZNY PANEL FOTOWOLTAICZNY (OPIS I INSTRUKCJA OBSŁUGI) Drogi Użytkowniku, Dziękujemy za zakup panelu fotowoltaicznego naszej firmy. Mamy nadzieję, że użytkowanie tego

Bardziej szczegółowo

D

D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45233000-9 WIATY AUTOBUSOWE CPV: Konstrukcje 600 601 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Budowa oświetlenia ulicznego CPV : 45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego Obiekt : Parking przy cmentarzu wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA. Przebudowa słupa linii napowietrznej nn przy ul. Pszczyńskiej w Suszcu, Gmina Suszec. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania...3 1.1 Zakres opracowania...3 1.2 Zakres projektu...3 2 Opis techniczny...4 2.1 Oświetlenie drogowe...4 2.1.1 Założenia ogólne dla sytuacji oświetleniowej,

Bardziej szczegółowo