Gmina Kaliska ul. Nowowiejska Kaliska. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych"

Transkrypt

1 Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje ul. Warszawska 36/3, Kwidzyn tel. kom.: Rodzaj inwestycji Lokalizacja Inwestor Wykonanie oświetlenia (lampy solarne) w Gminie Kaliska w miejscowościach Piece (dz. nr 340/2, 339/1, 331/1), Kaliska (dz. nr 289), Iwiczno (dz. nr 336/2), Frank (dz. nr 72/6), Dąbrowa (dz. nr 96/4), Płociczno (dz. nr 175) Gmina Kaliska ul. Nowowiejska Kaliska faza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Oświadczenie o zgodności projektu zgodnie z przepisami Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr ) jako projektanci niniejszego projektu budowlanego oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. nr egzemplarza 1 2 opracował mgr inż. Maciej Korzonek nr upr. bud. do proj. bez ogr.: POM/0318/POOK/13 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I.CZĘŚĆ OPISOWA Kwidzyn, lipiec 2014r. nr konta: Strona 1

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I.CZĘŚĆ OPISOWA: 1. WSTĘP: 1.1 Typ robót (kody CPV): CPV Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego CPV Fotoogniwa 1.2 Przedmiot S.T.: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy punktów oświetleniowych z wykorzystaniem instalacji solarnych do zasilania oświetlenia na terenie Gminy Kaliska: - Dąbrowa, dz. 96/4 - Frank, dz. 72/6 - Iwiczno, dz. 336/2 - Kaliska, dz Płociczno, dz Piece, dz. 331/1, 339/1, 340/2 Inwestor: Gmina Kaliska ul. Nowowiejska Kaliska 1.3 Zakres stosowania S.T.: Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych S.T.: Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem punktów oświetleniowych z wykorzystaniem instalacji solarnowiatrowych do zasilania oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową na budowę w/w instalacji: - posadowienie fundamentów prefabrykowanych, - montaż słupów wraz z instalacją solarną i oprawą oświetleniową wraz z instalacjami towarzyszącymi, 1.5 Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. nr konta: Strona 2

3 1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, STWIORB oraz obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAŁY: Materiały do wykonania w/w robót budowlanych i elektrycznych stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu (wykonania fundamentu oraz montaż słupa oświetleniowego). Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska mogących powodować uszkodzenie lub niepoprawną pracę tych urządzeń i materiałów po zamontowaniu. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: aparaty, przewody, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 3. SPRZĘT: Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie. Roboty budowlane prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: - koparka 0.15m3, - żuraw samochodowy 12-16t, - podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m, - wibromłot elektryczny 3 kw. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie oraz nieuszkodzenie ewentualnych istniejących sieci, konstrukcji w tym ogrodzeń posesji ani elementów środowiska drzew i zakrzewień podczas wykonywania robót. 4. TRANSPORT: Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności nr konta: Strona 3

4 transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. Środki transportu przewidziane do stosowania: - samochód dostawczy do 0.9 t, - przyczepa dłuż. do samochodów do 4,5t. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne: Połączenia elektryczne przewodów: - Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym oraz przewidzianym przez producenta sposobem gwarantującym poprawność i bezawaryjność działania. - Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. - Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. Śruby i wkręty w połączeniach: - Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. Prace spawalnicze: - Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pracowników oraz środków zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska. Próby po-montażowe: - Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem instalacji. nr konta: Strona 4

5 5.2 Wymagania szczegółowe: Wymagany czas świecenia lampy hybrydowej minimum 12 godz. / dobę w okresie jesieni i zimy. Napięcie systemowe lampy hybrydowej: 24 VDC Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z PN EN ISO 9001 w zakresie: produkcji, montażu i serwisu urządzeń elektrycznych zasilanych i produkujących energię odnawialną wydany przez niezależną, notyfikowaną jednostkę certyfikującą. Do odbioru należy załączyć kopię posiadanego, ważnego certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN EN ISO 9001 w zakresie podanym powyżej. - Słup: stalowy, grubościenny, obustronnie cynkowany, stal S355, konstrukcja trzonu słupa oparta na ośmiokącie foremnym o zmiennym przekroju (ostrosłup zbieżny: zbieżność 3,06% ) dolna średnica min. Ø350mm, górna średnica min. Ø150mm, zakończony teleskopowo, wysokość minimum 6,0m, bez rewizji wnęki zamykanej pokrywą czy drzwiczkami, przeliczony ( ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych oraz powierzchnię boczną oprawy oświetleniowej) do montażu systemu solarnego w I strefie wiatrowej zgodnie z normą PN EN ( Vref = 22*[1+0,0006* (H-300)]m/s ) dla wysokości H do 300 m n.p.m. II kategoria terenu) załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE potwierdzający spełnianie przez konstrukcję słupa wymagania norm: EN :2006, EN :2006 załączyć dokument potwierdzający, dokument potwierdzający spełnienie przez konstrukcję słupa wymagania normy: PN-EN :2003 załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE potwierdzający spełnianie przez konstrukcję słupa wymagania normy: EN 40-5:2002 załączyć dokument potwierdzający, deklaracja zgodności na słup lampy solarnej załączyć dokument potwierdzający, świadectwo jakości powłoki cynkowej >500g/m2 wg ISO 1461 załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie UE załączyć dokument potwierdzający, proces spawania zgodny z PN-ISO :2006 załączyć dokument potwierdzający, Europejski Certyfikat Spawalnictwa Spawania konstrukcji stalowo-aluminiowych załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE na słupy stalowe dla elektrowni wiatrowych wydany przez notyfikowaną zewnętrzną jednostkę certyfikującą załączyć dokument potwierdzający. Słup oświetlenia solarnego projektuje się jako stalowy, wzmocniony, wykonany z blachy stalowej o konstrukcji trzonu opartej na ośmiokącie foremnym o zmiennym przekroju, cynkowane ogniowo, o wysokości min. 6,0m, bez rewizji wnęki zamykanej pokrywą czy drzwiczkami oraz podstawie o wymiarach min. 400x400x24mm. Słupy do wysokości 40 cm zabezpieczyć dodatkowo przed korozją. Ponadto słup przy podstawie usztywniony żebrami usztywniającymi z blachy (usztywnienie słup blacha podstawy). nr konta: Strona 5

6 Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia oprawy, wysięgników, skrzynki sterowniczej z akumulatorami, regulatora, paneli fotowoltaicznych oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN Na szczycie słupa zainstalować skrzynkę sterowniczą wraz z panelami. Poniżej zamontować oprawę oświetleniową na wysięgniku. W skrzynce sterowniczej należy zabudować regulator sterujący oraz baterie akumulatorów dla zasilania oprawy oświetleniowej. - Wysięgnik do montażu oprawy oświetleniowej: stalowy, obustronnie cynkowany, długość min.1,5m, możliwość płynnej zmiany kąta nachylenia ( w zakresie 5-25 ) względem płaszczyzny podłoża, po montażu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie, możliwość obrotu wokół pionowej osi słupa - masztu po zamontowaniu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie. - Fundament pod słup lampy hybrydowej: prefabrykowany przeliczony ( ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych oraz szafki sterowniczej i powierzchni bocznej oprawy oświetleniowej) pod montaż systemu lampy hybrydowej w I strefie wiatrowej na słupie stalowym o wysokości 6,0m załączyć obliczenia i dokument potwierdzający, minimalne wymiary prefabrykowanego fundamentu: 0,45 x 0,45 x 1,8m, minimalna waga fundamentu: minimum 600kg zgodny z PN-EN 14991:2010 ( beton C25/30, klasa ekspozycji XF2) załączyć dokument potwierdzający, deklaracja zgodności producenta na fundament załączyć dokument potwierdzający, certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 14991:2010 wydany przez notyfikowaną zewnętrzną jednostkę certyfikującą załączyć dokument potwierdzający. Fundament pod słupy oświetleniowe projektuje się jako prefabrykowany o wymiarach minimum: 0,45x0,45x1,8m (dla gruntów klasy średniej) wykonany z betonu klasy C-25/30 zgodnie z normą PN-EN 14991:2010. W/w fundament projektuje się posadowić na głębokości 1,75m od poziomu płaszczyzny montażowej stopy słupa. Przed przystąpieniem do montażu fundament należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Zasypanie fundamentu wykonać za pomocą piasku średniego stosując warstwowe zagęszczanie aż do uzyskania stopnia zagęszczenia jak dla gruntu zagęszczonego (Id>0,7). Przed przystąpieniem do osadzania prefabrykatu fundamentowego zweryfikować stan i rodzaj gruntu. W przypadku stwierdzenia różnic z założeniem projektowym dla gruntów należy wezwać Inspektora Nadzoru celem weryfikacji. Przy założeniach projektowych oparto się na informacjach uzyskanych od Inwestora oraz od okolicznych mieszkańców. Posadowienie fundamentu powinno umożliwiać bezawaryjną i bezobsługową prawidłową pracę konstrukcji lampy. - Akumulator min. 2 szt. (parametry dla jednego akumulatora) przedstawić kartę katalogową potwierdzającą poniższe parametry: nr konta: Strona 6

7 akumulator bezobsługowy głębokiego rozładowania dedykowany do instalacji fotowoltaicznych ( żelowy ), o żywotności min. 12lat pojemność min. 165Ah : ( min C20-20 godzinny tryb rozładowania) wymiary: 480 x 170 x 235 mm waga: 50 kg minimum 1300 cykli przy 30% głębokości cyklicznego dobowego rozładowania - załączyć dokument potwierdzający akumulatory muszą posiadać oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi pozwalające na ich identyfikacje deklaracja na zgodność z obowiązującymi normami i aktami normatywnymi w zakresie: wymagań ogólnych, badań, charakterystyk oraz warunków bezpieczeństwa załączyć dokument potwierdzający cykliczne, dobowe rozładowanie akumulatorów żelowych przy świeceniu lampy przez 16 godzin ( bez ładowania w tym czasie ) nie może być większe niż wartość 15% pojemności znamionowej załączyć dokument potwierdzający lub obliczenia ( należy uwzględnić parametry podzespołów proponowanej przez oferenta konfiguracjikompletacji lampy solarnej) nie dopuszcza się montażu akumulatorów i regulatorów: w ziemi, wewnątrz trzonu słupa oraz na półkach ( w skrzynkach ) poniżej górnej krawędzi słupa. - Mikroprocesorowy układ wyrównywania napięć: dostarczyć kartę katalogową i rzeczywiste zdjęcie potwierdzającą wszystkie wymagane parametry: W układzie sterowania każdej lampy solarnej należy zamontować działający w trybie ciągłym automatyczny, mikroprocesorowy system wyrównywania wartości napięć na akumulatorach w tym układzie połączeń ( różnica max.20mv). Pobór prądu układu w stanie jałowym: nie więcej niż 3mA. Układ musi posiadać kontrolki LED informujące o aktualnym stanie pracy. Wymagany minimalny zakres prądu optymalizacji (wyrównywania ) układu: 0 5A. - Szafka sterownicza i konstrukcja nośna paneli fotowoltaicznych systemu solarnego: Szafka (skrzynia) sterownicza : stalowa, wykonana w technologii nierdzewnej, z blachy głęboko profilowanej, ścianki boczne i podstawa perforowane zapewniające wentylację przestrzeni wewnętrznej w której są zamontowane akumulatory i układy elektroniczne wchodzące w skład lampy solarnej, płaszczyzna podstawy na której umieszczone są akumulatory zorientowana w pozycji równoległej do płaszczyzny modułów fotowoltaicznych tzn. akumulatory w szafce (skrzynce) montowane są pod kątem, wyposażona w pokrywę ( drzwiczki ) zamykane z zabezpieczeniem przed ingerencją osób trzecich, posiada blokadę akumulatorów przed swobodnym przemieszczaniem się, montaż skrzyni jest realizowany poprzez umieszczenie jej na szczycie centralnie i symetrycznie względem osi pionowej słupa oraz bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi, nr konta: Strona 7

8 szafka sterownicza stanowi równocześnie konstrukcję nośną i płaszczyznę montażową wsporników wykonanych w technologii nierdzewnej które służą do zamocowania paneli fotowoltaicznych, umożliwia zmianę kąta nachylenia oraz optymalne ustawienie względem słońca zarówno w osi poziomej względem podłoża jak i pionowej słupa (masztu). - Moduły fotowoltaiczne 2szt (parametry dla jednego modułu): typ cel: polikrystaliczne moc maksymalna [P max ] 215Wp, napięcie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp] 27,4 V, natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej [Imp] 7,84 A, napięcie bez obciążenia (jałowe) [Voc] 33,1 V, prąd zwarciowy [Isc] 8,31 A, tolerancja mocy modułu +/-3%, wymiary minimalne: 1490 x 985 x 42mm, front modułu: szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza z powłoką antyrefleksyjną o grubości min. 4mm, tył modułu - wielowarstwowa folia zabezpieczająca, moduły muszą posiadać oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi pozwalające na ich identyfikacje. dokument potwierdzający zgodność z poniższymi normami i aktami normatywnymi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r: Dyrektywa 73/23/EEC z modyfikacją 93/68/CEE- 2006/95/CE, Dyrektywa 220/23, Dyrektywa EN 61730, Dyrektywy - CEI/IEC załączyć dokumenty potwierdzające certyfikat wydany przez niezależne laboratorium na zgodność z normami: CEI EN 61215, CEI EN , CEI EN (2007) załączyć dokument potwierdzający, co najmniej 2 różne certyfikaty (wydany przez niezależne laboratoria) na zgodność z normą IEC załączyć dokumenty potwierdzające, gwarancja producenta na wady fabryczne i materiałowe min. 10 lat, gwarancja producenta na sprawność modułów: 90% - 12 lat, 80% - 25 lat. Zamawiający na etapie realizacji będzie wymagał dostarczenia do każdego modułu dokumentu potwierdzającego jego moc ( flash-test) certyfikat potwierdzający II klasę bezpieczeństwa - Oprawa oświetleniowa LED o parametrach: oprawa zamontowana na wysokości min. 5.8m nad gruntem poniżej modułów fotowoltaicznych możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika w zakresie: min korpus oprawy wykonany z materiałów nierdzewnych, montaż na wysięgnikach o średnicy 60mm, stopień ochrony oprawy: min. IP65, stopień ochrony złącza oprawy: min. IP 68, oprawa ma posiadać: minimum 4 segmenty LED posiadające 3 10 diod LED w każdym segmencie nr konta: Strona 8

9 przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić przy uszkodzeniu jednej diody LED ( zwarcie ) w module pozostałe diody modułu muszą świecić oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego o grubości minimum 4mm diody LED wyposażone w soczewki wykonane z PMMA prąd diod LED: maks. 310 ma wysokowydajny aluminiowy odbłyśnik z układem odprowadzania ciepła, oprawa z asymetrycznym układem rozsyłu światła, symulację świecenia oprawy LED zamocowanej na wysokości min 5,8m, o mocy źródła światła 24W, wygenerowaną z programu do obliczeń w formie wydruku 3D ( rendering ) załączyć dokument, wydajność diod LED min 120 lm/w, całkowita moc pobierana przez oprawę LED: 24 ±0,5W, moc źródła światła LED: 24W, strumień świetlny oprawy oświetleniowej 2430Lm, temperatura barwy światła K, żywotność diod LED minimum godzin pracy, zasilacz LED o sprawności > 92% wbudowany w oprawę, zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: - ciągła kontrola temperatury diod LED - zabezpieczenie przeciążeniowe - zabezpieczenie zwarciowe - zabezpieczenie napięciowe oprawa wyposażona w zewnętrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony temperaturowej, oprawa przygotowana do pracy z automatyczną redukcją mocy przy współpracy z regulatorem solarnym oprawa wyposażona w zewnętrzną kontrolkę zasilania ( dioda LED ) oprawa wykonana w III klasie ochronności oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający na jej identyfikacje deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC załączyć dokument potwierdzający, dla oprawy LED o mocy źródła światła 24W ±0.5W : dostarczyć wydruk bryły światłości - krzywych rozsyłu strumienia świetlnego ( cd/klm ) w dwóch płaszczyznach: poprzecznej C0 C180 oraz osiowej C90 C270 - Regulator solarny o parametrach i funkcjach: prąd znamionowy modułówmin 13 A, znamionowe napięcie pracy 12 / 24 VDC wybierane automatycznie, algorytm działania regulatora MPPT ( Multi Point Power Tracking ), zakres napięcia wejściowego z modułów fotowoltaicznych do 100V, sprawność regulatora min 95% przy podłączeniu 2 modułów po 150Wp każdy, stopień ochrony obudowy IP66, funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oświetleniowej współczynnik kompensacji temperatury 48 mv / 1ºC dla napięcia 24VDC, pobór prądu w stanie jałowym 17,7 ma, nr konta: Strona 9

10 przełącznik dopasowania parametrów pracy w zależności od odległości regulatora od akumulatorów w dwóch zakresach do 1m i do 10m, funkcja automatycznego sterowania zmierzchowego włączenia / wyłączenia oprawy LED, zakres dobowy dowolnie programowanych godzin włączenia / wyłączenia oprawy LED w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z pełną lub zredukowaną mocą oprawy, automatyczny wybór napięcia pracy 12 / 24 VDC, możliwość wyboru trybu AUTO - włączenia automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy w zależności od stanu naładowania akumulatorów, wbudowany moduł radiowy komunikacja do 15m z pilotem LCD po wprowadzeniu indywidualnego kodu regulatora lub wbudowany bezprzewodowy moduł komunikacyjny Bluetooth komunikacja z aplikacją do programowania i serwisowania ( programem) po wprowadzeniu indywidualnego kodu regulatora zewnętrzna antenka do komunikacji wbudowane gniazdo do podłączenia modułu GPS, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie termiczne, sterowanie redukcją poboru mocy oprawy oświetleniowej, zewnętrzny czujnik temperatury akumulatorów służący do kompensacji wpływu temperatury na wartość napięcia ładowania, możliwość zdalnego programowania i serwisowania przy użyciu pilota z wyświetlaczem graficznym LCD poprzez wbudowany moduł radiowy lub wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth. Minimalny zasięg komunikacji: 20m możliwość pracy z redukcją mocy oprawy oświetleniowej w zakresie % wbudowany rejestrator danych historycznych ( data-logger) z pamięcią pozwalającą na przechowywanie danych z okresu: minimum 10 lat. możliwość automatycznego sterowania redukcją mocy oprawy LED. Zamawiający nie dopuszcza wyłączania modułów LED jako redukcji mocy. optyczna sygnalizacja: - napięcia pracy, - załączenia oprawy oświetleniowej, - redukcji mocy, - ładowania akumulatorów na zasadzie kodu pulsacyjnego - komunikacji radiowej, - awaryjnych trybów pracy z kodem pulsacyjnym usterki wyjście do zasilania oprawy z sodowym źródłem światłą lub zamiennie oprawy LED, deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC załączyć dokument potwierdzający. - Pilot radiowy do komunikacji z regulatorem (opcjonalnie): komunikacja drogą radiową z regulatorem lampy solarnej po wprowadzeniu indywidualnego kodu regulatora, ustawienie dobowego programu załączenia / wyłączenia lampy w zakresie od 1 do 16 godzin (każda godzina programowana niezależnie), częstotliwość transmisji i komunikacji 433,92 MHz, zasięg komunikacji z regulatorem do 15m, włączenie lub wyłączenie funkcji redukcji mocy oprawy oświetleniowej LED, nr konta: Strona 10

11 ustawienie dopuszczalnego progu rozładowania akumulatorów, ustawienie czułości wyłącznika zmierzchowego, podgląd wartości napięcia akumulatorów [VDC], podgląd wartości prądu ładowania [A], podgląd wartości prądu pobieranego przez oprawę oświetleniową [A], podgląd wartości chwilowej mocy modułów fotowoltaicznych [W], podgląd wartości ilości wyprodukowanej energii [Wh], wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) oprawy oświetleniowej - zdalne włączenie i wyłączenie oprawy oświetleniowej np. w ciągu dnia, odczyt graficzny na wyświetlaczu LCD oraz sterowanie i programowanie przyciskami funkcyjnymi, deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC załączyć dokument potwierdzający. - Komputer przenośny z interfejsem Bluetooth i z zainstalowaną aplikacją ( programem) do zdalnego programowania i serwisowania (opcjonalnie): Aplikacja ( program ) do obsługi musi posiadać interfejs w języku polskim. Aplikacja w trybie połączenia ( on-line) powinna umożliwiać: komunikację z regulatorem danej lampy solarnej po wprowadzeniu indywidualnegokodu regulatora minimalna zasięg komunikacji bezprzewodowej między aplikacją Bluetooth a regulatorami solarnymi w terenie otwartym: 20m możliwość bezprzewodowego odczytu i zapisu na komputerze danych historycznych z pamięci regulatora od momentu zainstalowania i uruchomienia lampy solarnej, możliwość ustawienie dobowego programu załączenia / wyłączenia lampy w zakresie od 1 do 16 godzin (każda godzina programowana niezależnie), możliwość włączenie lub wyłączenie funkcji redukcji mocy oprawy oświetleniowej LED w programie działania oprawy, możliwość wyboru trybu AUTO - włączenia automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy w zależności od stanu naładowania akumulatorów bez zmiany czasu świecenia, ustawienie dopuszczalnego progu rozładowania akumulatorów, ustawienie czułości wyłącznika zmierzchowego, podgląd wartości napięcia akumulatorów [VDC], podgląd wartości prądu ładowania akumulatorów [A], podgląd wartości mocy dostarczanej do akumulatorów [ Wh ] podgląd wartości prądu pobieranego przez oprawę oświetleniową [A], podgląd wartości mocy oprawy oświetleniowej [ W ] podgląd wartości napięcia modułów fotowoltaicznych [V] podgląd wartości prądu z modułów fotowoltaicznych [A] podgląd wartości mocy modułów fotowoltaicznych [W], podgląd wartości ilości wyprodukowanej energii [Wh] od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości ilości energii [Wh] zużytej przez oprawę LED od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości energii zgromadzonej w akumulatorach nr konta: Strona 11

12 podgląd sumarycznego czasu pracy oprawy LED od momentu podłączenia zasilania podgląd ilości cykli ZAŁĄCZENIE WYŁĄCZENIE oprawy LED od momentu podłączenia zasilania podgląd ilości i charakteru ewentualnych stanów alarmowych podgląd wartości temperatury wewnętrznej regulatora oraz temperatury akumulatorów wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) oprawy oświetleniowej - zdalne włączenie i wyłączenie oprawy oświetleniowej np. w ciągu dnia, Aplikacja w trybie rozłączenia ( of-line) powinna umożliwiać analizę danych historycznych a w szczególności: podgląd wartości historycznych napięcia akumulatorów [VDC], podgląd wartości historycznych prądu ładowania akumulatorów [A], podgląd wartości historycznych mocy dostarczanej do akumulatorów [ Wh ] podgląd wartości historycznych prądu pobieranego przez oprawę oświetleniową [A], podgląd wartości historycznych mocy oprawy oświetleniowej [ W ] podgląd wartości historycznych napięcia modułów fotowoltaicznych [V] podgląd wartości historycznych prądu z modułów fotowoltaicznych [A] podgląd wartości historycznych mocy modułów fotowoltaicznych [W], podgląd wartości historycznych ilości wyprodukowanej energii [Wh] od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości historycznych ilości energii [Wh] zużytej przez oprawę LED od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości historycznych energii zgromadzonej w akumulatorach podgląd wartości historycznych sumarycznego czasu pracy oprawy LED od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości historycznych ilości cykli ZAŁĄCZENIE WYŁĄCZENIE oprawy LED od momentu podłączenia zasilania podgląd wartości historycznych ilości i charakteru ewentualnych stanów alarmowych podgląd wartości historycznych temperatury wewnętrznej regulatora Podgląd powyższych wartości podanych w [V], [A], [W], [ ºC] powinien odbywać się w formie graficznej ( wykresy w czasie ) - Uziemienie: Wszystkie przewodzące elementy oświetlenia należy uziemić. Uziemienie wykonać za pomocą taśmy stalowej FE 25x3 w celu uzyskania oporności uziemienia: Ru 10 Ω. - Ochrona przeciwporażeniowa: Nie projektuje się ochrony przeciwporażeniowej, ponieważ instalacja hybrydowa pracuje z napięciem bezpiecznym 24V. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: - zgodności z przepisami, - poprawnego montażu, - kompletności wyposażenia, - poprawności oznaczenia, - braku widocznych uszkodzeń, nr konta: Strona 12

13 - zgodności z przedłożoną ofertą - bezpieczeństwa przed porażeniem prądem 6.1 Kontrola jakości materiałów: Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne i wymagane certyfikaty i gwarancje. Wszystkie materiały użyte do budowy lamp solarnych muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z opisem technicznym i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Opis techniczny stanowi spójną całość i nie dopuszcza się możliwości wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. 6.2 Kontrola i badania w trakcie robót: - sprawdzenie ciągłości przewodów, - sprawdzenie poprawności montażu słupów i opraw. 7. ODBIÓR ROBOT Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, - protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, - protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, - świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, - świadectwo dopuszczenia do I strefy wiatrowej, - dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, - protokół z prób zadziałania i zaprogramowania urządzeń, 8. PRZEPISY ZWIĄZANE Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe - Terminy i definicje PN-EN :2004 Słupy oświetleniowe PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe PN-IEC Słownik terminologiczny elektryki. PN-90/E Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. PN 92/E-05009/56 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. PN-EN :2007 Elementy fotowoltaiczne PN-EN 61215:2005 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) nr konta: Strona 13

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROMARTECH Systemy Teletechniczne ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk NIP 583-104-62-95, REGON 192952869 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz.1 TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH INWESWTYCJ: DRES OBIEKTU: INWESTOR: TEMT: BRNŻ: Zespół budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, 13-300

Bardziej szczegółowo