GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI"

Transkrypt

1 GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Guarantee of the highest quality Garantie der höchsten Qualität Producent siłowników hydraulicznych Hydraulic actuators producer / Hersteller von hydraulischen Zylindern Producent form Obróbka mechaniczna CNC Obróbka cieplna Kontrola jakości Mould producer / Hersteller von Stahlformen / Machining/ Zerspanen / Heat treatment / Wärmebehandlung / Quality control/ Qualitätskontrolle Cooperation

2 Profil firmy Company profile / Firmenprofil PL Fabryka TECHMATIK powstała latem 2004 roku. W firmie funkcjonują 2 dywizje. Jedna ściśle związana z produkcją nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji betonu wibroprasowanego i towarowego, druga dywizja - TECHMATIK COOPERA- TION skupiająca trzy departamenty ściśle współpracujące ze sobą: Departament Obróbki Mechanicznej, Obróbka Cieplna, Kontrola Jakości, świadczące usługi na potrzeby klientów zewnętrznych. TECHMATIK COOPERATION oferuje szeroką gamę usług w pełnym zakresie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki metali, hartowania i kontroli jakości począwszy od najdrobniejszych detali do bardzo skomplikowanych. Pozostałe dwa departamenty wyposażone w najnowocześniejsze maszyny pomiarowe i do obróbki cieplnej gwarantują najwyższą jakość oferowanych usług. Ofertę uzupełniają również systemy sterowania procesami produkcji. Należą do nich moduły sterowania poszczególnymi etapami lub zintegrowane systemy sterowania całym ciągiem produkcyjnym. TECHMATIK COOPERATION świadczy swoje usługi dla takich kontrahentów jak: Heller, Bombardier Aerospace, ABB, IVA, Alstom, Normet,Tecauma, Shapers, ITM, PMP Poland, Fabryka Łożysk Tocznych KRAŚNIK, BEFARED, etc. Wykonywanie spawania metodami wg PN-EN ISO Do dyspozycji mamy spawarki inwertorowe światowych liderów techniki spawalniczej firmy Kemppi oraz ESAB. Spawanie na zautomatyzowanych stanowiskach spawalniczych metodą MAG. Do dyspozycji mamy cztery roboty spawalnicze renomowanej firmy FANUC-120iB na osprzęcie spawalniczym firmy Lincoln Electric roboty współpracują z obrotnikami (PN-EN ISO , PN-EN level CL1). Department Obróbki Skrawaniem oferuje szeroki wachlarz usług w oparciu o nowoczesne procesy produkcji: - toczenie - frezowanie - szlifowanie - Wypalanie termiczne - Wypalanie laserowe - Gięcie rur i profili - Obróbka elektroerozyjna - śrutowanie Niektóre elementy składowe tramwajów wykonujemy dla dużych zagranicznych firm kolejowych. We manufacture some tram elements for large international railway companies. / Manche Komponente der Straßenbahnen werden für große ausländische Bahnunternehmen ausgeführt. EN DE The TECHMATIK plant was established in the summer of The company comprises 2 divisions. One deals exclusively with the production of modern machines and devices for manufacturing precast concrete and ready-mixed concrete. The second division - TECHMATIK COOPERATION includes three departments which closely cooperate with each other: Machining Treatment Department, Heat Treatment Department and Quality Control Department providing services for external clients. TECHMATIK COOPERATION offers a wide range and full scope of services utilizing modern metal treatment, hardening and quality control technologies. These services range from the smallest and detail-oriented to the most complicated activities. The remaining two departments equipped with state-of-the-art measurement and heat treatment machines guarantee the highest possible quality of service. The company s offer is supplemented with manufacturing process control systems. These include control modules for individual stages or integrated systems for controlling the entire production line. TECHMATIK COOPERATION provides its services to such contractors as: Heller, Bombardier Aerospace, ABB, IVA, Alstom, Normet, Tecauma, Shapers, ITM, PMP Poland, KRAŚNIK Rolling Bearing Factory, BEFARED, etc. Welding is carried out by means of methods specified in PN-EN ISO We have access to inverter welding machines manufactured by the world s leaders in welding technology Kemppi and ESAB. Welding on automated welding stations utilizing the MAG method. We have access to four welding robots (120iB) manufactured by the renowned company FANUC with welding equipment made by Lincoln Electric. Robots cooperate with welding manipulators (PN-EN ISO , PN-EN level CL1). The Machining Department offers a wide range of services based on modern production processes: - turning - milling - grinding - thermal firing - laser firing - bending pipes and sections - electrical discharge machining - shot blasting Der Werk TECHMATIK wurde im Sommer 2004 gegründet. In der Firma gibt es 2 Sparten. Eine ist eng mit der Herstellung moderner Maschinen und Anlagen für die Fertigung von Trockenbetonmischung und Transportbeton verbunden. Die zweite Sparte TECHMATIK COOPERATION umfasst drei Abteilungen: Abteilung für Mechanische Verarbeitung, Abteilung für Warmbehandlung und Abteilung für Qualitätskontrolle, Diese Abteilungen arbeiten eng zusammen und erbringen Dienstleistungen für externe Kunden. TECHMATIK COOPERATION bietet eine breite Palette von komplexen Dienstleistungen mit der Anwendung von modernen Technologien der Metallverarbeitung, Härtung und Qualitätskontrolle - von kleinsten Details bis hin zu sehr komplizierten. Die zwei übrigen Abteilungen, die mit modernsten Messmaschinen für die Warmbehandlung ausgerüstet sind, garantieren höchste Qualität der Dienstleistungen. Zwei Steuerungssysteme für die Produktionsprozesse runden das Angebot ab. Dazu gehören Steuerungsmodule für die einzelnen Etappen oder integrierte Steuerungssysteme für den ganzen Produktionsprozess. Unter den Kunden von TECH- MATIK COOPERATION sind folgende Unternehmen zu nennen: Heller, Bombardier Aerospace, ABB, IVA, Alstom, Normet, Tecauma, Shapers, ITM, PMP Poland, Fabryka Łożysk Tocznych KRAŚNIK, BEFARED, etc. Schweißen wir anhand von ISO 4063 Techniken ausgeführt. Zur Verfügung stehen Inverterschweiβgeräte von führenden Weltherstellern der Schweiβtechnik wie Kemppi und ESAB. Schweißen erfolgt auf automatisierten Schweiβstationen anhand der MAG-Methode. Die Firma verfügt über vier Schweiβroboter der bekannten Firma FANUC-120iB. Mithilfe des Schweiβzubehörs von Lincoln Electric arbeiten die Roboter mit Drehvorrichtungen zusammen (PN-EN ISO , PN -EN level CL1). Die Abteilung für Zerspannen bietet eine breite Palette von Dienstleitungen, die auf modernen Fertigungsprozessen basieren: - Drehen - Fräsen - Schleifen - thermisches Einbrennen - Lasereinbrennen - Rohr- und Profilbiegen - Elektroerosive Bearbeitung - Schroten

3 Obróbka cieplna Heat treatment / Wärmebehandlung PL Wydział obróbki cieplnej organizowany był równocześnie z wydziałami obróbki mechanicznej i wydziałami montażowymi w celu zamknięcia pełnego procesu technologicznego produkcji form i maszyn do galanterii betonowej. Zainwestowanie w nowoczesne urządzenia, które stanowią wyposażenie wydziału, było niezbędnym warunkiem realizacji produkcji wysokowydajnych maszyn i urządzeń. Prawidłowo przeprowadzona obróbka cieplna gwarantuje dużą żywotność wytwarzanych przez nas maszyn i form do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. Jakość naszych usług doceniły również inne przedsiębiorstwa. Współpracujemy z wieloma firmami z całego kraju i z zagranicy. Do stałych zleceniodawców należą: FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - Kraśnik; BEFARED - Bielsko-Biała (producent motoreduktorów), BRUKPOL - Bukowiec/k. Łodzi (przemysł precyzyjny), INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY - Radom, PMP Poland - Jelenia Góra (produkcja dla przemysłu papierniczego), BRAT-MET - Radom (producent elementów złącznych), BOMBARDIER, HELLER, COLUMBIA. Wyposażenie hartowni Procesy obróbki cieplnej są realizowane w najnowocześniejszych w tym rejonie Europy piecach komorowych z atmosferą endotermiczną o regulowanym potencjale węgla oraz w piecu do azotowania z ewakuacją próżniową. Hartowanie, nawęglanie, węgloazotowanie i wyżarzanie realizowane są na linii technologicznej funkcjonującej na bazie komorowych pieców z integralną wanną hartowniczą SEALED QUENCH, typu CASE MASTER AFS-34. W skład linii wchodzą także urządzenia towarzyszące: myjka, piec do wysokiego odpuszczania, generatory atmosfery endotermicznej i stoły załadowczo-wyładowcze. Hartownia wyposażona jest także w linię do azotowania gazowego. W jej skład wchodzą: piec do azotowania gazowego z ewakuacją próżniową oraz myjka do mycia detali przed azotowaniem. Efekty obróbki cieplnej ocenia się w laboratorium metalograficznym. Urządzenia do przygotowywania zgładów metalograficznych, mikrotwardościomierz i mikroskop metalograficzny umożliwiają ocenę struktury i grubości warstw po obróbce cieplno-chemicznej oraz rozkład twardości. Wyniki pomiarów z poszczególnych procesów są archiwizowane, a próbki z numerami zleceń produkcyjnych przechowujemy przez okres jednego roku. Procesem obróbki cieplnej steruje odpowiednio zaprogramowany komputer. Dzięki zastosowaniu atmosfery endotermicznej i odpowiedniej kontroli procesu możemy zagwarantować wysoką jakość detali po obróbce cieplnej, bardzo dobrą powtarzalność procesów, minimalizację odkształceń hartowniczych oraz brak odwęgleń i utlenień detali. EN The heat treatment department was organised together with machining and production de- partments, in order to complete the entire manufacturing process for moulds and production machines for concrete decorative products. Investments in modern, state-of-the-art equipment and machinery was the prerequisite for manufacture of high-performance machines and plants. Correct heat treatment ensures long life of our machines and moulds for production of concrete paving blocks and decorative products. The quality of our services is also appreciated by other companies. TECHMATIK co-operates with many companies in Poland and abroad. Among our regular customers there are FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH in Kraśnik; BEFARED in Bielsko-Biała (manufacturer of gear-motors); BRUKPOL with its seat in Bukowiec near Łódź (precision industry); INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY in Radom; PMP Poland in Jelenia Góra (production for papermaking industry); BRAT-MET in Radom (manufacturer of fasteners); BOMBAR- DIER; HELLER; and COLUMBIA. Hardening shop equipment The heat treatment processes are carried out in chamber fur- naces with endothermic atmosphere with adjustable carbon potential; the furnaces are rated among the most modern pieces of equipment in our region of Europe. We also run heat treatment processes in the nitriding furnaces vacuum atmosphere. Processes like hardening, carbonisation, cyanide hardening and annealing are carried out in the process line based on chamber furnaces with built-in SEALED QUENCH quenching tank type CASE MASTER AFS-34. The line also in- cludes auxiliary devices such as washing machine, furnace for high-temperature tempering, endothermic atmosphere generators and loading/unloading tables. The hardening shop is also equipped with the process line for ammonia nitriding, consisting of the furnace for ammonia nitriding with vacuum evacuation and the washing machine for cleaning the parts prior to the process. The effects of heat treatment are evaluated in metallographic laboratory where, using equipment such as devices for pre- paring the metallographic specimens, micro-hardness tester and metallographic microscope, it is possible to evaluate the structure and thickness of layers after thermochemical treat- ment and hardness distribution. The results of measurements for individual processes are filed, and specimens with num- bers of production orders are stored for one year. The heat treatment process is controlled by a computer with suitable software installed. Due to the endothermic atmosphere and appropriate control of the process we can guarantee the best quality of parts undergoing heat treatment, a very good repeatability of processes, minimization of deformations during the hardening process and the absence of soft skins and oxidized areas.

4 DE Die Wärmebehandlungsabteilung entstand zeitgleich mit der Abteilung für mechanische Bearbeitungen und den Montagebereichen um ein geschlossenes Produktionsverfahren für die Formen und Steinformmaschinen zu schaffen. Investitionen in moderne Anlagen, welche die heutige Werksausstattung bilden, waren erforderlich um die Produktion von hochleistungsfähigen Maschinen und Anlagen zu ermöglichen. Eine richtig durchgeführte Wärmebehandlung garantiert eine hohe Lebensdauer unserer Maschinen und Formen zur Herstellung von Pflastersteinen und Betonelementen. Die Qualität unserer Dienstleistungen wird auch von anderen Unternehmen geschätzt. Wir arbeiten mit vielen Firmen aus dem In- und Ausland zusammen. Zu unseren regelmäßigen Auftraggebern gehören zum Beispiel: FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - Kraśnik; BEFARED - Bielsko-Biała (Hersteller von Motorgetrieben), BRUKPOL - Bukowiec/ bei Łódź (Feinmechanik), INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY - Radom, PMP Poland - Jelenia Góra (Produktion für die Papierindustrie), BRAT-MET - Radom (Hersteller von Verbindungsteilen), BOMBARDIER, HELLER, COLUMBIA. Alle Wärmebehandlungsverfahren erfolgen in den modernsten in dieser Region Europas Kammeröfen mit endothermischer Atmosphäre und Kohlenstoffpotentialregelung sowie in Vakuum-Nitrieröfen. Das Härten, Aufkohlen, Karbonitrieren und Glühen wird inline mit Kammeröfen mit integrierten Abschreckbecken SEALED QUENCH, im Typ CASE MASTER AFS-34 realisiert. Die Wärmebehandlungsanlagen umfassen auch solche Zusatzanlagen wie die Waschanlage, den Kammerofen zum Anlassen bei hohen Temperaturen, Generatoren der endothermischen Atmosphäre und Verladetische. AUSSTATTUNG DER HÄRTEREI Die Härterei ist auch mit einer Vakuum-Gasnitrieranlage ausgestattet. Sie besteht aus einem Vakuum-Nitrierofen und einer Waschanlage zum Waschen der Elemente vor dem Nitrieren. Die Resultate der Wärmebehandlung werden im Labor metallographisch überprüft. Maschinen zur Vorbereitung der Proben, Mikrohärtemesser und Mikroskope ermöglichen die Beurteilung der Struktur und Dicke der Wärmebehandelten Schichten sowie der Härteverteilung. Die Prüfungsergebnisse aus den jeweiligen Prozessen werden dokumentiert und die Proben werden zusammen mit den Auftragsnummern ein Jahr lang gelagert. Der Wärmebehandlungsprozess wird von einem entsprechend programmierten Computer gesteuert. Durch die endothermische Atmosphäre und eine angemessene Kontrolle des Prozesses garantieren wir eine hohe Qualität der wärmebehandelten Elemente, eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Prozesse, minimale Härtungsdehnungen sowie eine permanente Aufkohlung der Elemente ohne Oxidation. Usługi / Services / Dienstleistungen LP. ITEMS NR. Proces Process Prozess Typ pieca FUrNACE TYPE KaMMerOFenTYP WYmIARY KOmORY grzejnej PIECA DIMENSIONS OF FUrNACE HEATING CHAMBEr abmessungen Der HeiZKaMMer maks. masa DETALU DO OBRÓBKI MAX. WEIGHT OF TrEATED ELEMENT MaX. gewicht DeS BeHanDeLTen elements 1. Hartowanie Hardening / Härten AFS kg 2. Normalizowanie Normalising / Normalisieren AFS kg 3. Nawęglanie Carbonisation / Aufkohlen AFS kg 4. Węgloazotowanie Cyanide hardening / Karbonitrieren AFS kg 5. Wyżarzanie Annealing / Glühen BREAW kg 6. Azotowanie Nitriding / Nitrieren RM24/12/10/RVE 1500 kg

5 Obróbka mechaniczna Machining / Zerspanen PL EN Fundamentalną częścią firmy TECHmATIK jest wydział obróbki skrawaniem, który oferuje szeroką gamę usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki metali. Wydział jest integralną częścią procesu wytwarzania form oraz maszyn do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. Zakres możliwości obróbczych jest bardzo szeroki. Z naszych usług korzystają zarówno kontrahenci polscy, jak i zagraniczni. The machining department, being the core of the TECHMATIK company, offers a wide variety of services carried out using modern metal working processes. With its almost unlimited potential in metal working processes, the department carries out numerous operations being an integral part of the mould production process and the concrete paving blocks ma- chine building process. The department renders services and carries out subcontracted jobs for clients from Poland and abroad. DE Einen grundlegenden Teil der Firma TeCHMaTiK bildet die Zerspanungsabteilung, welche ein breites Spektrum von Dienstleistungen unter einsatz von modernen Metallbearbei-tungstechnologien bietet. In dieser Abteilung erfolgt der hauptsächliche Teil der Produktion der Formen und Maschinen zur Herstellung von Pflastersteinen und Betonelementen. Der Umfang der Bearbeitungsmöglichkeiten ist sehr groß. Unser Angebot an Dienstleistungen nützen sowohl polnische als auch ausländische Vertragspartner. Usługi / Services / Dienstleistungen Toczenie / Turning / Drehen Tokarki manualne Manually controlled turning lathes / Handbediente drehmaschinen TUR 560 Maks. średnica toczenia (mm) MAX. TUrNING DIAMETEr (mm) MaX. DreH- DUrMeSSer (mm) 560 Maks. dł. toczenia (mm) MAX. TUrNING LENGTH (mm) MaX. DreH- LÄnge (mm) 1000 rozstaw w kłach (mm) centre distance (mm) spitzenweite (mm) 1000 TUR TUR TR 135B Tokarki CNC CNC turning lathes / CNC-Drehmaschinen Maks. średnica toczenia MAX. TUrNING DIAMETEr MaX. DreHDUrMeSSer Maks. dł.toczenia MAX.TUrNING LENGTH MaX. DreHLÄnge NL2500MC/ Frezowanie / Milling / Fräsen Frezarki CNC CNC milling machines / CNC-fräsmaschinen rozmiar stołu TABLE DIMENSIONS aufspanntisch HB x 1800 HB x 1800 HB x 1500 NH 5000 DCG/ x 500 NV 5000 A x 600 HCMC x 920 SUMO x 1000 TOS WHQN x 2500 FPT DINO 3000 x 1200 Zayer 200KF 2000 x 630 Zayer 300KF 3000 x 1000 MAZAK FH x 630 OSIE (x,y,z) AXES (x,y,z) achsen (x,y,z) 3000 x 1800 x x 1800 x x 1500 x x 730 x x 520 x x 920 x x 1000 x x 2500 x x 2200 x x 804 x x 1300 x x 800 x 880 maks. ŁADOWNOść (kg) MAX. LOADING CAPACITY (kg) MaX.LaDeKaPa- ZiTÄT (kg) MAKS. obroty wrzeciona (obr./min) MAXIMUM SPINDLE SPEED (RPM) MAX.SPINDEL- UMDREHUNG (U/min) Frezarki manualne Manually milling machines / Handbediente Fräsmaschinen rozmiar stołu TABLE DIMENSIONS aufspanntisch TOS FGS x 630 JAFO FWR x 400 TOS FREPD x 1200 OSIE (x,y,z) AXES (x,y,z) achsen (x,y,z) 1400 x 600 x x 335 x x 1600 x 1500 maks. ŁADOWNOść (kg) MAX. LOADING CAPACITY (kg) MaX.LaDeKaPa- ZiTÄT (kg) MAKS. obroty wrzeciona (obr./min) MAXIMUM SPINDLE SPEED (RPM) MAX.SPINDEL- UMDREHUNG (U/min)

6 Mori Seiki (model NMH10000DCG) Mori Seiki (type NMH10000DCG) / Mori Seiki (Typ NMH10000DCG) przesuwy / AXIS TRAVEL / Vorschübe Przesuw w osi X / X-axis travel / Vorschub der X-Achse Przesuw w osi Y / Y-axis travel / Vorschub der Y-Achse Przesuw w osi Z / Z-axis travel / Vorschub der Z-Achse STÓŁ / table / Arbeitstisch Wysokość powierzchni palety od powierzchni podłogi Pallet height from the floor surface Höhenabstand zwischen Palettenebene und Bodenebene Powierzchnia robocza palety Pallet working surface Arbeitsfläche Palette Nośność palety Pallet loading capacity Tragfähigkeit Palette Max średnica obracanego przedmiotu (1000 dla osi A-95 O do +120 O ) Max. workpiece swing diameter (1,000 for A-axis -95 O to + 120O) Max. Durchmesser des gedrehten Gegenstands (1000 für Achse A -95 O bis + 120O) Max wysokość przedmiotu na stole Max. workpiece height Max. Höhe des Gegenstands auf dem Arbeitstisch mm mm mm mm 1000 x 1000 mm kg φ mm mm Szlifierka do płaszczyzn Flat-surface grinder / Flächenschleifmaschine PSGP 1500 x 2200 MAKS. Długość Szlifowania (mm) MAX.GRINDINgLENGTH (mm) MAX. SCHLEIF- LÄNGE (mm) Rozmiar stołu (mm) TABLE DIMENSIONS (mm) AUFSPANNTISCH (mm) Szlifierka do wałków Cylindrical grinder / Wellenschleifmaschine MAKS. średnica zewn.(mm) MAX. OUTER DIAMETER (mm) MAX. AUSSEN- DURCHMESSER (mm) RUP Szlifierka segmentowa Segmental wheel grinder / Segmentschleifmaschine Lumsden 97ML Średnica stołu (mm) Table diameter (mm) TISCH DN (mm) Średnica stołu magnetycznego (mm) Magnetic Table diameter (mm) MAGNETTISCH DN (mm) MAKS. średnica wewn.(mm) MAX.INNER DIAMETER (mm) MAX. INNEN- DURCHMESSER (mm) Średnica tarczy segmentowej (mm) segmental Wheel diameter (mm) SEGMENTSCHEIBE DN (mm) AUTOMATYCZNA ZMIANA PALETY (APC) AUTOMATIC PALLETE CHANGE (APC) Automatischer Palettenwechsel (APC) Ilość palet Number of pallets Anzahl der Paletten Gięcie rur i profili bending of tubes and profiles / ROHR- UND PROFILBIEGUNG Tabela zdolności Capacity charts / Parametertabelle Średnica trzpieni (mm) shaft Diameter (mm) BOLZEN DN (mm) Średnica rolek (mm) rolls Diameter (mm) ROLLE DN (mm) HPK prędkość robocza (m/min) speed Working (m/min) ARBEITSGESCHWINDI- GKEIT (m/min) Wypalanie termiczne / THERMAL CUTTING / BRENNSCHNEIDEN Wypalarki plazmowe, gazowe Plasma and gas cutting machines / Plasmaschneider, Gasschneider Kjellberg (plazma/plasma/plasma) Messer (wypalanie w wodzie unter Wasser cutting in water) RUR 3000 Rozmiar stołu (mm) TABLE DIMENSIONS (mm) AUFSPANNTISCH (mm) 3000 x 3000 x 3000 x Wypalarki laserowe Laser cutting machines / Laserschneider BYSTAR 3015 BYSTAR L 4025 Rozmiar stołu (mm) TABLE DIMEN- SIONS (mm) AUFSPANNTISCH (mm) 3000 x 1500 x 2500 maks. grubość palonego elementu (mm) MAXIMUM WORKPIECE THICKNESS (mm) MAX. DICKE DES ELEMENTS (mm) maks. grubość palonego elementu (mm) MAXIMUM WORKPIECE THICKNESS (mm) MAX. DICKE DES ELEMENTS (mm) moc lasera LASER POWER LASER- LEISTUNG 4,4 kw 6,0 kw Obróbka elektroerozyjna Wire EDM machines / Erodierbearbeitung Zakres roboczy stołu wysokość cięcia (mm) TABLE FEED RANGE (mm) CUTTING HEIGHT (mm) AUFSPANNTISCH (mm) SCHNEIDHÖHE (mm) ROBOCUT a-1ic (5-axis) 550 x ROBOCUT a-1id (5-axis) 600 x

7 Kontrola jakości Quality control / Qualitätskontrolle PL W Dziale Kontroli Jakości pracują kontrolerzy z wieloletnim doświadczeniem w pomiarach części form, maszyn i urządzeń linii technologicznych do produkcji kostki brukowej, galanterii betonowej i elementów budowlanych, a także innych części obrabianych dla klientów wg zamówienia. Pomiary wykonywane są przy użyciu ręcznych narzędzi pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych. Na wyposażeniu Działu Kontroli Jakości znajdują się między innymi takie urządzenia pomiarowe jak: - portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa Wenzel LH1210, - przenośne ramię pomiarowe Faro Platinum Arm 2,4m - przenośne ramię pomiarowe Faro Edge 3,7m - wysokościomierz Tesa Micro Hite plus M900 - defektoskop ultradźwiękowy KRAUTKRAMER Kontrolerzy jakości posiadają certyfikaty kompetencji w badaniach nieniszczących (NDT) wg normy PM-EN ISO 9712 w następujących metodach: - badania wizualne (VT) stopień 2 - badania penetracyjne (PT) stopień 2 - badania magnetyczno-proszkowe (MT) stopień 2 - badania ultradźwiękowe (MT) stopień 2 EN The Quality Control Department is staffed by inspectors highly experienced in measuring parts of molds, machines and devices of manufacturing lines for the production of concrete paving stones, concrete decorative products and concrete elements, as well as other parts processed for clients based on specific orders. Measurements are performed by means of hand-operated and other measurement devices. The Quality Control Department has access, among others, to such measurement equipment as: - Wenzel LH1210 bridge-type coordinate measuring machine, - Faro Platinum Arm 2.4 m portable measurement arm, - Faro Edge 3.7 m portable measurement arm, - Tesa Micro Hite plus M900 electronic height gage, - KRAUTKRAMER ultrasonic flaw detector. Quality inspectors possess certificates of professional competence for non-destructive testing (NDT) pursuant to the norm PM-EN ISO 9712, for the following procedures: - visual testing (VT) grade 2 - penetration testing (PT) grade 2 - magnetic testing (MT) grade 2 - ultrasonic testing (UT) grade 2 DE In der Abteilung für Qualitätskontrolle arbeiten Kontrolleure mit langjähriger Erfahrung in Vermessung der Teile von Formen, Maschinen und Einrichtungen der Fertigungsanlagen für die Produktion von Betonsteinen und Bauelementen, sowie anderer Bauelemente, die im Kundenauftrag verarbeitet werden. Vermessungen werden mithilfe von manuellen Meβwerkzeugen und Messgeräten ausgeführt. Zur Ausrüstung der Abteilung für Qualitätskontrolle gehören unter anderen folgende Messgeräte: - Portal-Koordinatenmessgerät Wenzel LH1210, - verstellbarer Meβarm Faro Platinum Arm 2,4m - verstellbarer Meβarm Faro Edge 3,7m - Höhenmesser Tesa Micro Hite plus M900 - Ultraschallfehlerdetektor KRAUTKRAMER. Die Qualitätskontrolleure besitzen Kompetenzzertifikate in Zerstörungsfreien Prüfungen (NDT) laut Norm PM-EN ISO 9712 für folgende Methoden: - Visuelle Prüfungen (VT) Grad 2 - Penetrationsprüfungen (PT) Grad 2 - Magnetpulverprüfungen (MT) Grad 2 - Magnetpulverprüfungen (MT) Grad 2

8 Wybrane realizacje Selected implementations / Ausgewählte Referenzen

9 Wybrane realizacje Selected implementations / Ausgewählte Referenzen Odrębny katalog siłowników hydraulicznych Separate hydraulic actuator catalogue Sonderkatalog der Hydraulikzylinder

10 Kontakt Contact / Kontakt TECHMATIK SA Radom, Polska ul. Żółkiewskiego 131/133 Sekretariat Office / Sekretariat tel faks NIP: Obróbka cieplna Heat treatment / Wärmebehandlung Ireneusz Kowalski Kierownik Działu Obróbki Cieplnej Manager, Heat Treatment Department Leiter der Wärmebehandlungsabteilung kom. +48 / tel./fax / Obróbka mechaniczna Machining / Zerspanen Sławomir Podsiadło Dyrektor Działu Obróbki Skrawaniem Director, Machining Department Direktor der Zerspanungsabteilung kom. +48 / tel / fax / Kontrola Jakości Quality control / Qualitätskontrolle Marek Kabacik Kierownik Działu Kontroli Jakości Manager, Quality Control Department Leiter der Qualitätskontrollenabteilung tel /

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL O NAS / ABOUT US / ÜBER UNS 1 Firma HYDRO-INSTAL jest polską spółką powstałą w 1996 roku w Ostrołęce.

Bardziej szczegółowo

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej LUMEL S.A. experience and know-how doświadczenie i

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCY / EXHIBITORS

WYSTAWCY / EXHIBITORS WYSTAWCY / EXHIBITORS Corso Europa, 39, 24040 Zingonia (Bg), Włochy/Italy tel. +39 035 88 57 56, fax +39 035 88 43 52 e-mail: export@agrati.it, http://www.agrati.it Located near Bergamo in the North of

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS KOMPOZYTY PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA COMPOSITES DESIGN MANUFACTURE TESTS Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o. Silesian Science and Technology Centre of Aviation

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

Company Profile. ZZN TRANSMISSION PLANT Grabskiego 23 37-450 Stalowa Wola POLAND tel.: +48 15 813 50 53 e-mail: zzn@liugongpl.com TRANSMISSION PLANT

Company Profile. ZZN TRANSMISSION PLANT Grabskiego 23 37-450 Stalowa Wola POLAND tel.: +48 15 813 50 53 e-mail: zzn@liugongpl.com TRANSMISSION PLANT WARSAW Stalowa Wola / GPS: N 50 32 50,3096 E 22 3 32,7159 Cracow Rzeszów ZZN Grabskiego 23 37-450 Stalowa Wola POLAND tel.: +48 15 813 50 53 e-mail: zzn@liugongpl.com LiuGong Machinery (Poland) Co.Ltd.

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels

Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels Vulkollan DynaRoll G-II SuperTrac FilaTron Staticthane Conducthane Topthane Rockthane Midthane Redthane Greythane Thermogrey -ELASTIC Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels WE KEEP IT IN

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Grand Prix Formuły 1 to najbardziej

Bardziej szczegółowo

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Obejrzyj zwiastun: www.walter-tools.com

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012 Artykuł promocyjny na s. 938 ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

Wielki format. Druk offsetowy. Introligatornia. Materiały Expo. Bindery Buchbinderei. Large format Grossformatdruck. Offset printing Offsetdruck

Wielki format. Druk offsetowy. Introligatornia. Materiały Expo. Bindery Buchbinderei. Large format Grossformatdruck. Offset printing Offsetdruck Wielki format Druk offsetowy Introligatornia Materiały Expo Large format Grossformatdruck Offset printing Offsetdruck Bindery Buchbinderei EXPO materials EXPO Materialien Kim jesteśmy? Spis treści Who

Bardziej szczegółowo

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com TOOL DYNAMIC Modułowy system do wyważania Modular balancing system www.haimer.com SPIS TREŚCI CONTENTS HAIMER Tool Dynamic Technologia wyważania/balancing Technology Strona/Page Modułowy system do wyważania/modular

Bardziej szczegółowo

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen ze śrubą pociągową mit Leitspindel with Lead screw Na stole warsztatowym / podstawa żeliwna Werkbank / Gußkastenfuß Bench / Cast iron base Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

CREATIVE PROMOTIONAL CERAMICS

CREATIVE PROMOTIONAL CERAMICS Company info / Firmenangaben / Dane firmy: 15 PROMOTIONAL CERAMICS / CATALOGUE 2015 WERBEKERAMIK / KATALOG 2015 / CERAMIKA REKLAMOWA / KATALOG 2015 Company trademarks use in this catalogue are entirely

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT)

Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2012 CoroMill 690 CoroTurn HP Systemy HPC

Bardziej szczegółowo

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt EN DE Company profile Prospekt informacyjny Informationsprospekt tsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passi Table of Contents:

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie... 2 3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo