STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28"

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr 21 s. 4 Rozdział IV. Wewnętrzna organizacja Zespołu Nr 21 s. 10 Rozdział V. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna s. 16 Rozdział VI. Projekt edukacyjny w gimnazjum s. 19 Rozdział VII. Wewnątrzszkolny System Oceniania s. 20 Rozdział VIII. Prawa i obowiązki ucznia s. 33 Rozdział IX. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły s. 34 Rozdział X. Prawa i obowiązki rodziców s. 38 Rozdział XI. Postanowienie końcowe s. 39 Wykaz załączników s. 40 Statut Zespołu Szkół Nr 21 we Wrocławiu ustala się w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67/1996, poz. 329 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły (Dz. U. Nr 61/2001, poz. 624 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10/2002 poz. 96), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 146/2003 poz.1416), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 66/2004, poz.606), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 10/2005, poz.75), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 lutego 2007 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 35/2007, poz.222).

2 ROZDZIAŁ I Ogólna informacja o szkole 1. Zespół Szkół Nr 21 mieści się we Wrocławiu przy ul. Piotra Ignuta W skład Zespołu Szkół Nr 21 wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi imieniem Henryka Sienkiewicza szkoła publiczna, realizująca program w klasach masowych i integracyjnych. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym PoraŜeniem Mózgowym - szkoła specjalna przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych, które nie mogą, ze względu na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN), realizować obowiązku szkolnego w szkołach rejonowych. Gimnazjum Specjalne Nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym PoraŜeniem Mózgowym 3. Podstawą prawną działalności Zespołu Szkół Nr 21 jest akt załoŝycielski (załącznik nr 1) oraz niniejszy Statut. 4. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 21 jest Gmina Wrocław. 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Nr 21 jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. 6. Zespół Szkół Nr 21 jest jednostką budŝetową prowadzącą własną obsługę finansowo księgową. ROZDZIAŁ II Cele i zadania Zespołu Szkół nr Zespół Szkół Nr 21 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Do nadrzędnych celów Zespołu Szkół Nr 21 naleŝy: 1) umoŝliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego, zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuacji nauki oraz przygotowanie do wyboru zawodu; 2) dąŝenie do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez wielokierunkową stymulację wszystkich sfer rozwojowych; 3) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty; 4) przygotowanie do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie; 5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej Zadania Zespołu Szkół Nr 21 polegają na: 1) przekazywaniu wiadomości i kształceniu umiejętności szkolnych w zakresie nauczania sześcioletniej szkoły podstawowej, na poziomie oddziału przedszkolnego oraz trzyletniego gimnazjum; 2) harmonijnym kształceniu, wychowaniu i usprawnianiu dzieci przy ścisłej współpracy nauczycieli, rehabilitantów, terapeutów i psychologów ze środowiskiem społecznym dziecka, w szczególności niepełnosprawnego; 3) rozwijaniu inicjatyw i zaradności dzieci, kształtowaniu twórczej postawy podczas zajęć pozalekcyjnych, artystycznych, terapii zajęciowej, muzykoterapii, 4) umoŝliwieniu uczniom uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym; 5) realizacji edukacji ekologicznej i wpajaniu uczniom szacunku do przyrody; 6) wprowadzeniu i realizowaniu zasad ochrony i promocji zdrowia; 7) realizowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki; 8) realizowaniu Programu Wychowawczego Szkoły; 9) tworzeniu warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzaleŝnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej; 10) systematycznemu mierzeniu poziomu wiadomości i umiejętności uczniów.

3 8.1 MISJA SZKOŁY Nasza szkoła jest placówką, w której kaŝdy uczeń: zostanie przygotowany do nauki na wyŝszym etapie kształcenia; opanuje umiejętność uczenia się oraz korzystania z róŝnorodnych źródeł informacji; nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie będzie odpowiedzialny za zdrowie własne i innych oraz stan środowiska naturalnego; zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia; będzie otwarty na potrzeby innych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych. 8.2 WIZJA SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ UCZNIA Nasza szkoła jest placówką: nowocześnie zarządzaną, administrowaną i wyposaŝoną; z wykształconą i chętną do podnoszenia kwalifikacji kadrą; stwarzającą uczniom warunki do uzyskania wykształcenia i wychowania na wysokim poziomie dającą kaŝdemu uczniowi moŝliwość uzyskania sukcesu na miarę jego moŝliwości bezpieczną współpracującą z rodzicami uczniów związaną ze środowiskiem lokalnym. ROZDZIAŁ III Organa Zespołu Szkół nr Organami Zespołu Szkół Nr 21 są: 1) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 21, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 75 oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr 52, 4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 75 oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr 52. KaŜdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły Zasady powierzania stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 21 oraz jego odwoływanie określają odrębne przepisy. Zadania dyrektora szkoły określa art. 39 ustawy o systemie oświaty. W szczególności dyrektor Zespołu Szkół Nr 21: 1) kieruje bieŝącą działalnością dydaktyczno wychowawczą Zespołu Nr 21 i reprezentuje szkołę na zewnątrz, 2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, 3) stwarza warunki umoŝliwiające uczniom podtrzymywanie toŝsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 4) sprawuje nadzór pedagogiczny, ocenia pracę nauczycieli, szczególną pomocą otacza młodych nauczycieli, ocenia efekty realizacji programów nauczania 5) zapewnia prawidłowy przebieg staŝu nauczycielom ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 7) opracowuje arkusz organizacji pracy szkoły w terminie określonym zarządzeniem Prezydenta Wrocławia,

4 8) dopuszcza do uŝytku szkolnego programy nauczania, na pisemny wniosek nauczyciela i po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną, 9) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 10) wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem, 11) ma prawo do wydawania zarządzeń, 12) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły, 13) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe, 14) organizuje nauczanie indywidualne, 15) udziela zezwoleń na odroczenie obowiązku szkolnego, 16) zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, na udokumentowany wniosek rodziców, z zajęć wychowania fizycznego, techniki i informatyki oraz z realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum, 17) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego, 18) wyznacza terminy i powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających, 19) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagroŝonych niedostosowaniem społecznym prowadzą, lub w których uczestniczą nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela, 20) przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 21) powołuje i odwołuje wicedyrektorów oraz osoby na inne stanowiska kierownicze, 22) wykonuje zalecenia kuratora oświaty wynikające z nadzoru pedagogicznego, 23) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróŝnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu Szkół Nr 21, 24) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 21 - po ich zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną - i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 25) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć zorganizowanych przez szkołę 26) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego 27 )przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z procedurą obowiązującą w Zespole Szkół nr Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności dydaktycznej, wychowawczej, organizacyjnej i administracyjnej, a w szczególności za: 1) realizację obowiązującej podstawy programowej, 2) właściwą organizację zajęć, 3) organizację współdziałania rodziców ze szkołą, 4) bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów i pracowników Zespołu, 5) za stan higieniczno sanitarny i estetyczny szkoły i jej otoczenia, 6) dokumentację szkolną, 7) prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, dysponowanie budŝetem Zespołu Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu Szkół Nr 21.

5 11. W Zespole Szkół Nr 21 moŝna tworzyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, następujące stanowiska kierownicze: wicedyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr 52, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 75, kierownik świetlicy, kierownik gospodarczy. Szczegółowy zakres zadań osób na poszczególnych stanowiskach określa dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 na piśmie Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określają art. art. 41, 42 ustawy o systemie oświaty. Szczegółowe zasady działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 21 wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym rehabilitanci, pomoce nauczyciela, członkowie Rady Rodziców, członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej Rada Pedagogiczna pracuje na zebraniach plenarnych dotyczących całego Zespołu Szkół Nr 21 z udziałem wszystkich nauczycieli oraz w komisjach, na których omawiane są sprawy poszczególnych szkół lub odpowiednich etapów edukacyjnych. Rada Pedagogiczna na posiedzeniach plenarnych zatwierdza uchwały podjęte w komisjach Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Nr 21, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo na wniosek co najmniej 1/3 jej członków Wniosek o zwołanie Rady Pedagogicznej z inicjatywy jej członków winien być zgłoszony dyrektorowi na piśmie zawierającym podpisy wnioskodawców Rada Pedagogiczna obraduje w czasie pozalekcyjnym O terminie i porządku zebrania Rady Pedagogicznej przewodniczący informuje jej członków poprzez komunikaty wywieszone w pokojach nauczycielskich co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem Dopuszcza się odstępstwo od powyŝszego terminu przy zwoływaniu nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej Udział nauczycieli w pracach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowy. Nieobecności na zebraniach (poza przypadkami zwolnień lekarskich) naleŝy usprawiedliwiać dyrektorowi na piśmie przed wyznaczonym terminem rady Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleŝy: 1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół Nr 21, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6 12.12.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu Szkół nr Rada Pedagogiczna opiniuje: 1) organizację pracy Zespołu Szkół Nr 21, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 2) projekt planu finansowego Zespołu Szkół Nr 21, 3) wnioski dyrektora o przyznanie nagród: kuratora, ministra, organu prowadzącego szkołę oraz odznaczeń i innych wyróŝnień, 4) propozycje dyrektora Zespołu Szkół Nr 21 w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 5) wnioski organu prowadzącego w sprawie przedłuŝenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 21 bądź powierzenia stanowiska dyrektora, gdy w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata (wymagane głosowanie tajne) 6) pracę dyrektora Zespołu na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę w celu ustalenia oceny pracy dyrektora Zespołu Rada Pedagogiczna moŝe wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół Szkół Nr 21 o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 21 lub nauczyciela z innej funkcji kierowniczej Rada Pedagogiczna moŝe wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym wybiera swych przedstawicieli do komisji konkursowej w konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Nr 21 (zwykłą większością głosów). Winien to być przedstawiciel nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej Nr 75 oraz przedstawiciel nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnym Nr Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków zgodnie z listą obecności Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół Szkół Nr 21 oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny Podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej jest księga protokołów wraz z listą obecności Posiedzenia Rady Pedagogicznej protokołuje wyznaczony przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 21 protokolant. Zapisy protokołu sporządza się techniką komputerową, numerując kaŝdą stronę. Załącznikami do protokołu są sporządzone techniką komputerową i ponumerowane sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych i samokształceniowych, pedagogów, psychologów, logopedy, świetlicy, biblioteki szkolnej, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, wyniki klasyfikowania i promowania uczniów, wnioski oraz lista obecności. Protokół kończy się klauzulą: Niniejszy protokół wraz z załącznikami obejmuje łącznie... stron. Protokół wraz z załącznikami podpisuje protokolant parafując uprzednio kaŝdą stronę oraz dyrektor Zespołu Szkół Nr 21. Protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych przechowuje się w specjalnym segregatorze zwanym księgą protokołów. Księga protokołów moŝe być udostępniona za zgodą dyrektora Zespołu Szkół Nr 21 jedynie członkom rady pedagogicznej, przedstawicielom organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny oraz przedstawicielom ponadszkolnych struktur nauczycielskich związków zawodowych.

7 Rada Pedagogiczna konsultuje się z Radami Rodziców w sprawach: 1) programu wychowawczego szkoły 2) programu profilaktyki Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły W Zespole Szkół Nr 21 działa Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 75 oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr 52, stanowiące reprezentację rodziców uczniów W skład Rady Rodziców poszczególnych szkół wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców w kaŝdym roku szkolnym Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady, o której mowa w pkt.1., zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Do kompetencji Rady Rodziców naleŝy: uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki. JeŜeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, opiniowanie projektu planu finansowego, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły opracowanego na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty) Przewodniczący Rady Rodziców jest zobowiązany do sporządzania rocznego planu finansowego i przedstawienia go wszystkim rodzicom za pośrednictwem przedstawicieli Rady tzw. trójek klasowych podczas spotkań klasowych z wychowawcą Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 75 oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr 52 wybierają zwykłą większością głosów swych przedstawicieli do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły W Zespole Szkół nr 21 działają Samorządy Uczniowskie: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 75, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr Uczniowie mają prawo do powoływania organów przedstawicielskich Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego.

8 14.4. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów. Regulamin nie moŝe być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół Nr Przedstawiciele uczniów wybierają opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Obowiązki i uprawnienia opiekuna zawarte są w regulaminie Samorządu Uczniowskiego Samorząd Uczniowski moŝe przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji praw uczniów Na wniosek Samorządu Uczniowskiego dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 powołuje rzecznika praw ucznia. Rzecznik praw ucznia jest mediatorem w konfliktach między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami. Działa na rzecz ochrony praw ucznia Samorząd Uczniowski moŝe posiadać fundusze z dobrowolnych składek uczniów, zbiórki surowców wtórnych, dotacji, organizacji imprez oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, o którym mowa w ust. 4. Podlegają one kontroli ogółu uczniów oraz opiekuna Samorządu Samorząd Uczniowski prowadzi dokumentację swej działalności, zgodnie z regulaminem Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 75 oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr 52 współpracują w ramach i na zasadach określonych regulaminami Samorządów Uczniowskich Rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholog oraz rehabilitanci, asystenci nauczyciela, opiekunki współdziałają w sprawach wychowania, kształcenia i rehabilitacji uczniów przez: 1) stałe spotkania z rodzicami organizowane według przyjętego na dany rok szkolny harmonogramu oraz doraźne, w miarę potrzeb 2) wywiadówki: na zakończenie I semestru z poinformowaniem o postępach uczniów oraz podsumowaniem pracy dydaktyczno wychowawczej i rewalidacyjnej na zakończenie roku szkolnego z poinformowaniem o ocenach końcoworocznych i promowaniu uczniów oraz podsumowaniem pracy dydaktyczno wychowawczej i rewalidacyjnej organizowanych w ciągu roku szkolnego w miarę potrzeb. 3) indywidualne, doraźne konsultacje z rodzicami w miarę potrzeb 4) Nauczyciele uczący w danym oddziale są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu z rodzicami na Ŝyczenie wychowawcy lub rodziców. 5) Spotkania nauczycieli organizowane są wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej, harmonogramów pracy komisji nauczycielskich, zespołów przedmiotowych, samokształceniowych i wychowawczych oraz doraźnie w miarę potrzeb Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umoŝliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez kaŝdy organ w granicach swoich kompetencji KaŜdy organ planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań przyjmuje się uchwałą.

9 15.4. O planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach poszczególne organy Zespołu Szkół Nr 21 powiadamiają się nawzajem w czasie wspólnych spotkań bądź na piśmie Organa szkoły są zobowiązane do wzajemnego respektowania postanowień podjętych w ramach własnych kompetencji Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji W sprawach spornych w relacji uczeń-uczeń ustala się, co następuje: 1) uczeń zgłasza swoje zastrzeŝenia wychowawcy klasy, który dokonuje analizy problemu z zainteresowanymi stronami i podejmuje stosowną decyzję, 2) w przypadku, gdy podjęta decyzja nie zadawala ucznia, zwraca się z prośbą do pedagoga, który ponownie rozpatruje sprawę w obecności wychowawcy i zainteresowanych stron; 3) decyzja pedagoga jest ostateczna W sprawach spornych w relacji uczeń-nauczyciel lub uczeń-pracownik ustala się, co następuje: 1) uczeń lub pracownik zgłasza swoje zastrzeŝenia wychowawcy klasy, który dokonuje analizy problemu z zainteresowanymi stronami i podejmuje stosowną decyzję, 2) w przypadku, gdy podjęta decyzja nie zadawala ucznia, zwraca się z prośbą do dyrektora o ponowne rozpatrzenie, 3) decyzja dyrektora jest ostateczna W sprawach spornych w relacji nauczyciel-nauczyciel lub nauczyciel-pracownik administracji i obsługi, pracownik-pracownik ustala się, co następuje: 1) nauczyciel/ pracownik administracji i obsługi zgłasza swoje zastrzeŝenia do dyrektora szkoły, który dokonuje analizy problemu z zainteresowanymi stronami i podejmuje stosowną decyzję, która jest ostateczna W sprawach spornych w relacji rodzic-nauczyciel ustala się, co następuje: 1) nauczyciel lub rodzic zgłasza swoje zastrzeŝenia do wicedyrektora szkoły, który dokonuje analizy problemu z zainteresowanymi stronami i podejmuje stosowną decyzję, 2) w przypadku, gdy podjęta decyzja nie jest zadowalająca, nauczyciel lub rodzic zwraca się z prośbą o rozwiązanie problemu do dyrektora Zespołu, 3) w przypadku, gdy decyzja dyrektora nie zadowala którejś ze stron, moŝna zwrócić się z prośbą o rozpatrzenie sprawy do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę W sprawach spornych w relacji wicedyrektor-rodzic ustala się, co następuje: 1) wicedyrektor lub rodzic zgłasza swoje zastrzeŝenia do dyrektora szkoły, który dokonuje analizy problemu z zainteresowanymi stronami i podejmuje stosowną decyzję, 2) w przypadku, gdy podjęta decyzja nie zadowala którejś ze stron, moŝe zwrócić się z prośbą o rozpatrzenie sprawy do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę W sprawach spornych w relacji a) nauczyciel-dyrektor lub b) rodzic-dyrektor ustala się, co następuje: 1) dyrektor powołuje 3-osobową komisję rozjemczą, w skład której wchodzi: a) wicedyrektor, nauczyciel, przedstawiciel związków zawodowych b) przedstawiciel Rady Rodziców i związków zawodowych oraz nauczyciel. 2) Strony starają się rozwiązać problem w drodze negocjacji. 3) JeŜeli negocjacje nie powiodą się, nauczyciel, rodzic lub dyrektor zwraca się z prośbą o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.

10 16.7. Naruszenie zasad etycznego postępowania kodeksu etyki placówki rozpatruje Komisja Etyki zgodnie z regulaminem Rozpatrywanie skarg / wniosków skierowanych do dyrektora Zespołu Szkół nr 21 reguluje procedura przyjmowania skarg i wniosków z Zespole Szkół nr 21. ROZDZIAŁ IV Wewnętrzna organizacja Zespołu Szkół nr Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 18. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym są opracowane przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 21 arkusze organizacji pracy Zespołu Szkół nr 21 zatwierdzone przez organ prowadzący. 19.Do Zespołu Szkół Nr 21uczęszczają uczniowie w wieku od 5 do 16 roku Ŝycia. W przypadkach określonych w ustawie dopuszcza się uczęszczanie do Zespołu Szkół Nr 21 uczniów do 18 roku Ŝycia i starszych W Zespole Szkół Nr 21 mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w 5 lub 6 roku Ŝycia z moŝliwością powtarzania roku na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 75 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na podstawie zasad określonych przez organ prowadzący szkołę Ilość dzieci w grupie przedszkolnej nie moŝe przekraczać Odwołania rodziców rozpatrywane są przez dyrektora Zespołu, w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, w terminie 14 dni od wywieszenia list dzieci przyjętych do szkoły Dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 przyjmowane są na podstawie orzeczenia Poradni psychologiczno-pedagogicznej i skierowania Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 zatrudnia się pomoc nauczyciela Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 75 wynosi zgodnie z przepisami 6 lat Rekrutacja do oddziałów 0 i klas pierwszych odbywa się w dwóch etapach. 1) Etap I rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2) Zasady rekrutacji w I etapie, kryteria oraz harmonogram rekrutacji są corocznie ustalane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i ogłaszane przez dyrektora szkoły poprzez wywieszenie w widocznym miejscu.

11 3) Po zakończeniu I etapu rekrutacji dyrektor szkoły wywiesza listę przyjętych dzieci oraz informację o wolnych miejscach. 4) W przypadku kwestionowania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka liczby uzyskanych w procesie rekrutacji punktów dopuszcza się moŝliwość wniesienia pisemnego odwołania do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wywieszenia listy. Decyzja dyrektora dotycząca wniesionego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka odwołania w sprawie rekrutacji jest ostateczna. 5) Etap II rekrutacji odbywa się po zakończeniu I etapu rekrutacji, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 6) W II etapie dzieci naleŝące do obwodu szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności. Dzieci spoza obwodu przyjmowane są systematycznie, według kolejności zgłoszeń. 7) II etap rekrutacji kończy się po zajęciu wszystkich wolnych miejsc. 8) Ogłoszenie listy dzieci przyjętych na kolejny rok szkolny z podziałem na klasy i grupy odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 9) Ewentualne uwagi rodziców dotyczące przydziału do klasy moŝna składać na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 29 sierpnia kaŝdego roku. 10) Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu podań wywiesza ostateczne listy przyjętych dzieci z podziałem na klasy-31 sierpnia kaŝdego roku Zmniejszenie liczby uczniów w oddziale do poniŝej 20, moŝe skutkować na II etapie edukacyjnym rozwiązaniem oddziału i dokonaniem nowego przydziału dla klas IV W Szkole Podstawowej Nr 75 prowadzone są klasy integracyjne, zgodnie z odrębnymi przepisami. 1) Oddziały integracyjne organizuje się w celu umoŝliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich moŝliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. 2) Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 3) Uczniów do klasy integracyjnej przyjmuje się na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowania organu prowadzącego. 4) W szkole są zatrudniani dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a w szczególności: udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, prowadzenia bądź organizowania róŝnego rodzaju form pomocy psychologicznej, pedagogicznej i zajęć rewalidacji indywidualnej. 5) W klasach integracyjnych w uzasadnionych wypadkach moŝna zatrudnić pomoc nauczyciela Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 75 otrzymują świadectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 i Gimnazjum specjalnym nr 52 wynosi, zgodnie z przepisami, odpowiednio 6 lat i 3 lata, z moŝliwością wydłuŝenia kaŝdego etapu edukacyjnego o 1 rok Do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr 52 przyjmowani są uczniowie z dziecięcym poraŝeniem mózgowym i sprzęŝeniami, w tym uŝytkownicy komunikacji alternatywnej - na podstawie orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowania organu prowadzącego.

12 22.3.W Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnym nr 52 realizacja programu nauczania jest dostosowana do moŝliwości psychofizycznych uczniów. Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy, po konsultacji z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, lekarzami i rehabilitantami, moŝe podjąć uchwałę o wydłuŝeniu czasu realizacji jednego etapu edukacyjnego o jeden rok szkolny Dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową tworzy się zespoły 8-12-osobowe, dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzęŝonymi zespoły 2-4-osobowe. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzęŝone, liczbę uczniów w tym oddziale moŝna obniŝyć o W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w Gimnazjum Specjalnym nr W przypadku małej ilości uczniów jednej klasy dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr 52 organizowane są zajęcia w oddziale łączonym z uczniów róŝnych klas na tym samym etapie kształcenia W związku ze zmianą orzeczeń o stopniu upośledzenia umysłowego poszczególnych uczniów oraz moŝliwością wydłuŝania etapu edukacyjnego o jeden rok szkolny moŝliwa jest reorganizacja zespołów klasowych W Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnym Nr 52 zajęcia z przedmiotów: muzyka, plastyka i technika są częścią programu usprawniania integracji dzieci w ramach szeroko pojętej arteterapii Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnego Nr 52 zastępuje się zajęciami usprawniania fizycznego prowadzonymi przez kinezyterapeutów i rehabilitantów Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 oraz Gimnazjum Specjalnego Nr 52 otrzymują świadectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 23. Do Zespołu Szkół Nr 21 mogą uczęszczać dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz skierowania organu prowadzącego Organizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 21 z uwzględnieniem wymogów zdrowia i higieny pracy - na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy Tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego oraz klas realizujących edukację wczesnoszkolną i kształcenie zintegrowane określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, przestrzegając tygodniowego przydziału czasu (z wyjątkiem języków obcych, zajęć z komputerem oraz religii) Podstawową formą pracy Zespołu Szkół Nr 21 są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym lub gabinetowym Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

13 24.5. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, obiadowe 20 i 15 minut Dopuszcza się inną organizację zajęć dla oddziału przedszkolnego Uczniowie klas I III Szkoły Podstawowej Nr 75 mogą uczęszczać do szkoły na dwie zmiany W Zespole Szkół Nr 21 zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny. Szczegółowy zakres obowiązków psychologa i pedagoga określa dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Pedagog szkolny we współpracy z psychologiem koordynuje całością opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz pomocy socjalnej udzielanej uczniom Pedagog i psycholog szkolny wspiera wychowawców w pracy z uczniami wymagającymi pomocy psychologiczno pedagogicznej, organizuje i pełni nadzór nad zespołami korekcyjno kompensacyjnymi Pedagog szkolny we współpracy z psychologiem koordynuje całością działań związanymi z opieką nad uczniami niepełnosprawnymi. W zaleŝności od zaistniałych potrzeb przedstawia propozycje dotyczące: 1) tworzenia klas integracyjnych 2) realizowania nauczania indywidualnego Pedagog i psycholog szkolny wspólnie z wychowawcami kieruje działaniami szkoły związanymi z przyjęciami uczniów do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak przekazywanie informacji dotyczących tych szkół. Prowadzi dokumentację związaną z przyjęciami absolwentów Zespołu Szkół Nr 21 do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Dyrektor Zespołu Szkół Nr 21, na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego, po konsultacji z Radą Pedagogiczną i zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej, po wyraŝeniu zgody przez rodziców lub na ich prośbę, podejmuje decyzję o indywidualnym toku nauczania uczniów wybitnie zdolnych Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół Nr 21 podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny wyznaczony przez dyrektora Zespołu Szkół Nr Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół Nr 21 sprawuje nauczyciel organizujący te zajęcia, wspomagany przez innego nauczyciela lub rodziców W przerwach między lekcjami opiekę sprawują wyznaczeni nauczyciele pełniący dyŝur. Zasady oraz harmonogram pełnienia dyŝurów określa dyrektor Zespołu Szkół Nr Zespół Szkół Nr 21 prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłuŝej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły Wychowawca oddziału przedszkolnego oraz wychowawcy klas I-III kończą opiekę nad uczniami w momencie przekazania uczniów pod opiekę rodziców lub wychowawców świetlicy W Zespole Szkół Nr 21 tworzy się stanowisko koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

14 27.2.Ogólne zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa: 1) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły; 2) analiza potrzeb szkoły zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej; 3) ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określanie najwaŝniejszych zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa, a które powinny być uwzględnione w planie pracy szkoły na dany rok szkolny; 4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego; 5) udział w opracowaniu i wdraŝaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagroŝenia; 6) pomoc w nawiązaniu współpracy nauczycieli z odpowiednimi słuŝbami (policją, straŝą miejską, straŝą poŝarną, sanepidem) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieŝy; 7) dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły; 8) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 9) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci młodzieŝy Za stan zdrowia dziecka odpowiadają przede wszystkim rodzice. W przypadku ewidentnych zaniechań pod względem zdrowotnym lub wychowawczym szkoła podejmuje działania interwencyjne. Wówczas wychowawca z pielęgniarka szkolną i pedagogiem szkolnym ustalają sposoby udzielania dziecku pomocy Wychowawcy klas powiadamiają rodziców lub prawnych opiekunów o zaobserwowanych zaburzeniach rozwojowych, wadach wzroku, słuchu, nieprawidłowościach zachowania itp Uczniowie niepełnosprawni otaczani są szczególną troską nauczycieli i uczniów. Zapewniona jest im wszelka niezbędna - w granicach moŝliwości szkoły - pomoc Uczniowie, którym z powodu trudnej sytuacji rodzinnej potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, mogą ubiegać się o nią za pośrednictwem pedagoga szkolnego lub wychowawcy Przewiduje się następujące formy pomocy: obiady bezpłatne finansowane przez MOPS i sponsorów bezpłatne podręczniki dla uczniów klas I-III ( wyprawka szkolna ) stypendia socjalne inne formy pomocy wynikające z aktualnych przepisów Przyznanie pomocy uzaleŝnione jest od środków: budŝetowych, darowizn od osób prywatnych i instytucji, zbiórek pienięŝnych na cele charytatywne, Rady Rodziców, innych W Zespole Szkół Nr 21 kaŝdy uczeń ma moŝliwość spoŝycia obiadu, po uprzednim wykupieniu abonamentu Rodzice uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, mogą zwrócić się o pomoc- bezpłatne obiady do MOPS-u.

15 30.1. Zespół Szkół Nr 21 prowadzi świetlice dla uczniów, którzy muszą dłuŝej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły Działalność świetlicy Szkoły Podstawowej nr 75 oraz świetlicy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 i Gimnazjum Specjalnego nr 52 regulują regulaminy sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Uczniowie korzystający z zajęć w świetlicy oraz ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy, z którym zapoznawani są na pierwszych zajęciach i spotkaniach Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 75 nie powinna przekraczać Dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 powierza kaŝdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą W oddziałach, w których jest większa ilość uczniów wymagających intensywniejszych oddziaływań wychowawczych, z zaburzeniami rozwojowymi, z rodzin patologicznych lub niewydolnych wychowawczo itp. dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 moŝe, w ramach środków przewidzianych w arkuszu organizacyjnym szkoły, przydzielić drugiego wychowawcę spośród pracowników pedagogicznych niepełniących funkcji wychowawcy lub zmniejszyć liczbę uczniów w klasie W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 moŝe przydzielić nauczycielowi - za jego zgodą - wychowawstwo w drugim oddziale. Nauczyciel nie moŝe pełnić roli wychowawcy w więcej niŝ 2 oddziałach Opieka wychowawcza zostaje przydzielona na cały okres określonego etapu nauczania: w klasach I-III i w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum W uzasadnionych przypadkach losowych bądź w przypadkach przedłuŝającego się konfliktu bez perspektywy jego rozwiązania, dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 na wniosek rodziców lub samego wychowawcy dokonuje zmiany wychowawcy W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 dla klas I etapu edukacyjnego zatrudnia się pomoce nauczyciela W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 na II etapie edukacyjnym oraz Gimnazjum Specjalnym nr 52 moŝna, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą organu prowadzącego - zatrudnić pomoc nauczyciela. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych uczestniczy pomoc nauczyciela. 32. Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół Nr 21 posiada odpowiednie pomieszczenia: do nauki, do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, pracownie komputerowe wyposaŝone w programy blokujące niepoŝądane treści internetowe, pracownię językową gabinety terapii pedagogicznej, gabinet logopedy,

16 bibliotekę z czytelnią, świetlicę szkolną dla Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, gabinet dyrektora i wicedyrektora, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki szkolnej, stołówkę, 33.1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną słuŝącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki Do zadań nauczyciela bibliotekarza naleŝy: 1) w zakresie pracy pedagogicznej: udostępnianie zbiorów czytelnikom, udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, kształtowanie kultury czytelniczej, przysposabianie uczniów do samokształcenia, prowadzenie lekcji bibliotecznych, prowadzenie róŝnych form szerokiej informacji o ksiąŝkach, współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami kultury w zakresie poszerzania wiedzy i kultury czytelniczej uczniów, wdraŝanie czytelników do poszanowania ksiąŝek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno wychowawczej, doskonaleniu zawodowym i dokształcaniu, pomoc uczniom szczególnie zdolnym w ich poszukiwaniach czytelniczych oraz uczniom mającym trudności w nauce i znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, przygotowanie uczniów do korzystania z róŝnych źródeł informacji oraz z sieci bibliotek innych typów; 2) w zakresie pracy organizacyjnej: gromadzenie, ewidencja i opracowanie bibliotecznych zbiorów, selekcja i konserwacja zbiorów, sporządzanie statystyk, organizacja warsztatu informatycznego, informowanie o czytelnictwie uczniów; 3) uczestniczenie w Ŝyciu kulturalnym Zespołu Szkół nr Szkoła moŝe przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyŝszych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycieli a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyŝszą.

17 ROZDZIAŁ V Pomoc psychologiczno-pedagogiczna W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom Pomoc psychologiczno pedagogiczna polega na : 1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 2) rozpoznawaniu potencjalnych moŝliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umoŝliwianiu ich zaspokojenia; 3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 5) opracowywaniu i wdraŝaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, a takŝe planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce; 6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 8) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoŝliwiające sprostanie tym wymaganiom; 11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 12) umoŝliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych Pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 1) rodzicami; 2) psychologiem; 3) pedagogiem ; 4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem lub jego wychowawcy; 4) specjalisty-terapeuty; 5) poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni specjalistycznej Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie moŝliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów wynikających z:

18 1) uzdolnień; 2) niepełnosprawności; 3) niedostosowania społecznego; 4) zagroŝenia niedostosowaniem społecznym; 5) specyficznych trudności w uczeniu się ; 6) zaburzeń komunikacji językowej; 7) choroby przewlekłej; 8) zaburzeń psychicznych; 9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 11) zaniedbań środowiskowych; 12) trudności adaptacyjnych; 13) odmienności kulturowej Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym; 4) zajęć komunikacji alternatywnej; 5) zajęć związanych z wyborem kierunki kształcenia i zawodu - w gimnazjum; 6) porad i konsultacji Nauczyciele prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moŝliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia poprzez: a) w oddziale przedszkolnym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, b) w klasach I-III szkoły podstawowej obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, c) w gimnazjum doradztwo edukacyjno-zawodowe; 2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołów powoływanych przez dyrektora Zespołu Szkół nr Zespół tworzy się: 1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/ indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 2) po przekazaniu przez koordynatora zespołu informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną Do zadań zespołów naleŝy w szczególności: 1) ustalenie zakresu pomocy udzielanej uczniowi, 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy, 3) planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum, 4) załoŝenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia, z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

19 36.3. Szczegółowe zadania zespołów oraz dyrektora szkoły dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy W Zespole Szkół nr 21 prowadzi się, w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej, następujące zajęcia: 1) rozwijające uzdolnienia, prowadzone przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy - dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. 2) dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. 3) korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5. 4) logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy utrudniającymi komunikację i naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4. 5) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niŝ 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć Zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć Nauczyciele zajęć przytoczonych w pkc.1.są obowiązani prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie badać przyrost wiedzy i umiejętności uczniów objętych daną formą pomocy Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te dokumentuje się przez wpis do dziennika lekcyjnego W Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 116 i Gimnazjum Specjalnym Nr 52 organizuje się zajęcia rewalidacyjne arteterapię, muzykoterapię, terapię ręki, terapię wzroku, komunikację alternatywną wynikające z ramowego planu nauczania. W klasach integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 75 zajęcia terapeutyczne z uczniami posiadającymi orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzi pedagog specjalny Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych i dostosowywać proces edukacyjno-wychowawczy do moŝliwości psychofizycznych uczniów Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzi takŝe w zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego. Szczegółowe zadania pedagoga i psychologa w tym zakresie określają odrębne przepisy.

20 ROZDZIAŁ VI Projekt edukacyjny w gimnazjum 38.1.KaŜdy uczeń Gimnazjum Specjalnego nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym PoraŜeniem Mózgowym jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem róŝnych metod. MoŜe dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny Celem projektu jest kształcenie u uczniów: odpowiedzialności za własne postępy, podejmowania grupowych pomysłów, umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŝnych źródeł, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, umiejętności stosowania teorii w praktyce; oraz rozwijanie samoorganizacji i kreatywności; przygotowanie do publicznych wystąpień; nauka samodzielności i podejmowania aktywności W szkole moŝe być realizowany jeden lub kilka projektów edukacyjnych Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową Temat projektu oraz ocenę opisową wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum Dyrektor Zespołu, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, na pisemny umotywowany wniosek rodziców/opiekunów prawnych, moŝe zwolnić ucznia z realizacji projektu. W przypadku zwolnienia, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony albo zwolniona Szczegółowe warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego określa procedura realizacji projektu. ROZDZIAŁ VII Wewnątrzszkolny system oceniania Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych niniejszym regulaminem.

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu Dokument przygotowany w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r.

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. Uchwała Nr. 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w Statucie Szkoły Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w Statucie Szkoły Uchwała nr 1/2012/2013 Rady Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle im. Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły 8. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15706 Poz. 1487 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im.władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Dokument zawiera takie informacje jak: akty prawne, istotę pomocy psychologiczno- pedagogicznej, warunki,

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 Część I - OGÓLNA 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie :

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : 1. Ustawy z dn. 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

Regulamin. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. 2011 http://szkolawyszki.edupage.org str. 9 1 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r.

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r. Uchwała nr 08/2013/2014 Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z dnia 14 października 2013 r. w sprawie: zmian w statucie Przedszkola Na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a S T A T U T NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo