WARUNKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA GAZOWYCH PIECÓW (DWUFUNKCYJNYCH) I GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA GAZOWYCH PIECÓW (DWUFUNKCYJNYCH) I GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ"

Transkrypt

1 WARUNKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA GAZOWYCH PIECÓW (DWUFUNKCYJNYCH) I GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ Bezpieczne uŝytkowanie gazowych pieców dwufunkcyjnych i gazowych grzejników wody przepływowej, zaleŝy od spełnienia czterech podstawowych warunków, którymi są: 1. Stały dopływ świeŝego powietrza, niezbędnego do zupełnego spalania gazu. 2. Swobodny odpływ spalin. 3. Prawidłowe zainstalowanie urządzenia gazowego. 4. Dobry stan techniczny urządzenia gazowego. Ad. 1. Warunek stałego dopływu świeŝego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu, ma podstawowe znaczenie. JeŜeli nie ma dopływu świeŝego powietrza do pomieszczenia z włączonym urządzeniem spalania gazu, to pojawia się niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie silnie trującego tlenku węgla. Stały dopływ powietrza jest równieŝ warunkiem swobodnego odpływu spalin, (zobacz Ad. 2). 80% wypadków zatrucia tlenkiem węgla zdarza się od listopada do marca, w warunkach wskazujących na uŝytkowanie piecyka gazowego przy zamkniętych oknach. W związku z tym: Przed kaŝdą kąpielą naleŝy dobrze przewietrzyć łazienkę. W czasie kąpieli powinno być uchylone okno lub otwarty wywietrznik (lufcik), tak aby świeŝe powietrze mogło swobodnie dopływać do mieszkania, a poprzez mieszkanie do łazienki. W czasie kąpieli nie naleŝy uŝywać innych urządzeń słuŝących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik) bowiem powodują one zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co sprzyja niezupełnemu spalaniu gazu. "dogrzewanie" mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku, grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla. Ad. 2. Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i droŝny. Przewód spalinowy naleŝy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko droŝny przewód spalinowy lecz takŝe stały dopływ świeŝego powietrza do pomieszczenia w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeŝeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym pomieszczeniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy jest więc warunkiem niezbędnym spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa: zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin. W czasie kąpieli nie naleŝy włączać wentylatora w kuchni lub łazience, poniewaŝ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego. Kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego powinna trwać jak najkrócej. Ad. 3. Zainstalowania urządzenia (piecyka) gazowego moŝe dokonać jedynie uprawniony specjalista. Piecyk gazowy powinien znajdować się jak najbliŝej przewodu spalinowego, a łącznik nie moŝe mieć zbędnych kolanek i odcinków poziomych. Przewód spalinowy na zewnątrz budynku powinien być dobrze izolowany od niskiej temperatury zewnętrznej. Nie izolowana, długa rura blaszana na zewnątrz budynku powoduje wychłodzenie spalin i utrudnienie ich odpływu. Drzwi do łazienki muszą być wyposaŝone w nawiewną kratkę wentylacyjną. Zasłanianie tej kratki grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla. Ad. 4. Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a takŝe okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Kontrole i naprawy urządzeń gazowych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych spoczywa na uŝytkowniku tych urządzeń. UWAGA: W czasie silnego wiatru moŝna korzystać z piecyka gazowego jedynie w mieszkaniach z oknami znajdującymi się po stronie, na którą wiatr nawiewa (nawietrznej). Mieszkania po stronie zawietrznej, zwłaszcza w wysokich budynkach typu korytarzowego, znajdują się w obszarze podciśnienia, które moŝe powodować cofanie się spalin w przewodach spalinowych. Dotyczy to takŝe mieszkań szczytowych z oknami usytuowanymi za nawietrznymi naroŝami budynku. W takich mieszkaniach nie naleŝy korzystać z piecyka gazowego w czasie silnego wiatru.

2 PIERWSZA POMOC Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. o cięŝarze właściwym zbliŝonym do cięŝaru powietrza Jego obecność w powietrzu moŝe być wykryta tylko za pomocą odpowiedniego przyrządu lub poprzez objawy zatrucia na które naleŝy zwrócić uwagę. Objawy zatrucia to ból głowy, zawroty głowy, mdłości, a następnie wymioty i utrata przytomności. Pierwsze objawy złego samopoczucia w czasie kąpieli mogą być początkowym sygnałem zatrucia, którego nie wolno lekcewaŝyć! Pierwsza pomoc polega na natychmiastowym otwarciu okien i drzwi balkonowych, aby jak najszybciej doprowadzić do mieszkania jak najwięcej świeŝego powietrza Osobę z objawami zatrucia naleŝy ułoŝyć w strumieniu świeŝego powietrza i dobrze okryć aby nie dopuścić do utraty ciepła (zwłaszcza, Ŝe są to najczęściej osoby wyniesione z kąpieli). JeŜeli zatruciu towarzyszą wymioty, to naleŝy chorego połoŝyć na boku. Jednocześnie naleŝy wyłączyć piecyk gazowy lub inne urządzenie spalające gaz, które było czynne w czasie wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe. Otwarcie okien i drzwi musi być pierwszym działaniem ratunkowym. (wyciąg z opracowania Instytutu Techniki Budowlanej - Warszawa ul. Filtrowa 1) O GAZIE: BEZPIECZEŃSTWIE JEGO UśYTKOWANIA, WENTYLACJI I WILGOCI Gaz juŝ w niewielkim stęŝeniu z powietrzem (5%) stanowi mieszankę wybuchową. ZagroŜenie to występuje wówczas, gdy jest niesprawna tzn. najczęściej nieszczelna instalacja lub urządzenie gazowe, a jednocześnie niesprawna wentylacja grawitacyjna. Takie przypadki kończą się najczęściej tragicznie - wybuchem gazu. Drugie zagroŝenie, to moŝliwość powstania tlenku węgla. Do spalenia 1 m 3 gazu ziemnego potrzeba 10 m 3 powietrza dla prawidłowego i całkowitego spalania węgla, który wchodzi w skład gazu ziemnego (CH 4 ), niezbędny jest tlen. Produktem całkowitego spalenia węgla, a więc przy wymaganej ilości tlenu, jest dwutlenek węgla (CO 2 ), gaz bez zapachu i nietrujący. W przypadku niecałkowitego spalenia węgla, jeŝeli tlenu jest za mało, powstaje tlenek węgla (CO), gaz równieŝ bez zapachu, ale bardzo trujący. Gaz jest wygodnym i bezpiecznym nośnikiem energii, pod warunkiem, Ŝe dostarczające go instalacje oraz urządzenia wentylacyjne są szczelne i sprawne technicznie. Gaz ziemny, obecnie powszechnie stosowany, nie jest trujący, natomiast produkty jego spalania mogą być trujące (tlenek węgla powstaje podczas spalania przy niedostatecznej ilości tlenu i jest silnie trujący juŝ w niewielkiej ilości), dlatego tak waŝna jest sprawna wentylacja w pomieszczeniach, w których znajdują się domowe urządzenia gazowe - kuchenki gazowe, terma gazowa i piecyki kąpielowe. NaleŜy pamiętać, Ŝe mieszanina gazu z powietrzem jest silnie wybuchowa. Wszelki, nawet nieduŝy wyciek gazu z instalacji stwarza niebezpieczeństwo groźnego wybuchu. Dlatego tak waŝna jest wiedza na temat bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń gazowych, odpowiedzialności za stan instalacji gazowych oraz postępowania w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu gazu i zatrucia tlenkiem węgla, naleŝy bezwzględnie zastosować się do poniŝszych zaleceń: W Ŝadnym przypadku nie wolno zakrywać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe. Zapewnić dopływ powietrza niezbędnego do prawidłowego spalania gazu, tzn. nie doszczelniać okien. NaleŜy dokonywać corocznie kontroli stanu instalacji urządzeń gazowych i kanałów wentylacyjnych w swoim mieszkaniu (jeśli jest się jego właścicielem) lub wymagać tego od administracji bądź zarządcy budynku (jeśli nie jest się właścicielem mieszkania). Kontrole stanu technicznego instalacji gazowej mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające specjalne kwalifikacje i uprawnienia. Nie wolno przerabiać, montować, dokonywać samodzielnie napraw instalacji i urządzeń gazowych. NaleŜy korzystać z usług specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W miarę moŝliwości wymienić (korzystając z usług uprawnionego specjalisty) stare urządzenia gazowe na nowe, które zabezpieczają przed niekontrolowanym wypływem gazu lub cofaniem się spalin. NaleŜy zabezpieczyć licznik gazowy i zawory przed dostępem osób niepowołanych. Instalacje gazowe oraz przewody kominowe (wentylacyjne, spalinowe i dymowe) winny być poddawane przynajmniej jeden raz w roku kontroli przez osoby do tego uprawnione, za co jest odpowiedzialny właściciel lub zarządca budynku; Nie wolno zasłaniać kratek nawiewnych i wyciągowych wentylacyjnych w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi: jeśli jest to moŝliwe, wyposaŝyć pomieszczenia, w których znajdują się instalacje i urządzenia

3 gazowe, w domowe wykrywacze gazu (detektory). Chcemy równieŝ dać kilka wskazówek, jak postępować, gdy poczujemy w mieszkaniu ulatniający się gaz. W takim przypadku: Nie wolno włączyć światła ani Ŝadnych urządzeń elektrycznych. Nie zapalać zapałek, zapalniczek, nie palić papierosa. Trzeba szeroko otworzyć okna, drzwi. Zamknąć zawór gazu w mieszkaniu. Po wykonaniu tych czynności naleŝy wyjść z mieszkania i natychmiast zawiadomić pogotowie gazowe i administrację budynku. Podczas spalania gazu, jeśli nie dostarczymy do pomieszczenia z urządzeniem gazowym odpowiedniej ilości powietrza, a dokładniej mówiąc - tlenu zawartego w powietrzu, niezbędnego do spalania, moŝe powstać tlenek węgla, który jest bardzo niebezpieczny. Jest on śmiertelnym zagroŝeniem dla człowieka. Dla zachowania bezpieczeństwa nie wystarczy, aby instalacja gazowa była szczelna, urządzenia gazowe były sprawne, a przewody kominowe droŝne. Najistotniejsza jest sprawnie działająca wentylacja. Najczęstszą przyczyną zatruć tlenkiem węgla jest brak dopływu powietrza, niezbędnego do spalania gazu. Spaliny mogą swobodnie wydostać się z pomieszczenia do przewodu spalinowego tylko wówczas, jeŝeli do pomieszczenia zostanie doprowadzona taka sama ilość powietrza, jak odprowadzanych spalin. Spalający się bez odpowiedniej ilości tlenu gaz powoduje powstanie bardzo trującego tlenku węgla, który jest groźny dla człowieka juŝ przy nieznacznej jego zawartości w powietrzu. JeŜeli uszczelnimy dokładnie okna lub wymienimy okna na szczelne i nie zapewnimy inną drogą doprowadzenia powietrza, co jest wymagane w obowiązujących obecnie przepisach, powstające podczas spalania gazu spaliny nie mogą odpłynąć z pomieszczenia i jednocześnie powstaje trujący tlenek węgla. Instalacje i urządzenia gazowe winny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi przepisami, wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Nie naleŝy dokonywać Ŝadnych przeróbek instalacji gazowych i podłączeń gazowych do przewodów kominowych na własną rękę; NaleŜy uchylać okna podczas uŝytkowania urządzeń gazowych, szczególnie gdy okna są uszczelnione lub wymienione na szczelne, a nie zastosowano innego rozwiązania doprowadzenia powietrza; WyposaŜyć pomieszczenia z urządzeniami gazowymi w odpowiednie wykrywacze gazu i tlenku węgla (detektory). DuŜa szczelność okien nie jest oczywiście ich wadą, naleŝy do istoty zadań, jakie mają spełniać. Jednak zalety czasem stają się wadami, albowiem zbyt szczelne okna powodują, iŝ w kuchniach i pokojach brakuje świeŝego powietrza, robi się parno, a na ścianach pojawia się grzyb. Wymiana powietrza w budynkach wielorodzinnych powinna się dokonywać w sypialniach przynajmniej raz w ciągu godziny, pokojach - dwie wymiany całkowitej objętości na godzinę, a w szkołach i przedszkolach zalecana jest trzykrotna wymiana w ciągu godziny. Obecnie producenci stolarki budowlanej, odpowiadając na postulaty administratorów, wprowadzili do okien urządzenia w postaci ręcznie otwieranych nawiewników powietrza. Przy otwartym nawiewniku powietrze moŝe być całkowicie wymienione w ciągu godziny, jeśli nawiewnik dostarcza 30m3 powietrza i jest zainstalowany w pokoju lub sypialni, albo teŝ w kuchni z piecem elektrycznym. Przyjmuje się, Ŝe ilość nawiewników winna być równa ilości pomieszczeń mieszkalnych (naleŝy pamiętać o przedpokojach). Innowacja, jaką są nawiewniki powietrza nie zawsze spotyka się, niestety, z powszechną akceptacją i zrozumieniem uŝytkowników. Zdarza się, Ŝe lokatorzy, kierując się fałszywie rozumiana potrzebą oszczędzania na ogrzewaniu, przysłaniają nawiewniki, nie mówiąc juŝ o praktykach nagminnego zatykania kratek wywiewnych (wentylacyjnych). Źródłem wilgoci w mieszkaniu jest człowiek, parująca woda czy nawet palący się gaz. Człowiek, wydychający powietrze, wydycha równieŝ i parę wodną. Trzeba równieŝ wiedzieć, Ŝe nasze ciało równieŝ paruje, zwiększając ilość wilgoci w pomieszczeniu w którym się znajdujemy. Znacznie więcej wilgoci wydziela się oczywiście do pomieszczenia podczas gotowania czy teŝ np. kąpieli. Dlatego teŝ, właśnie w tych pomieszczeniach, tzn. w kuchni i w łazience, niezbędna jest sprawna wentylacja grawitacyjna. Następnym znaczącym źródłem wilgoci, z czego nie zdajemy sobie najczęściej sprawy, jest gaz (CH 4 ), z którego podczas spalania powstaje dwutlenek węgla (CO 2 ) i para wodna (H 2 O). śeby z kolei usunąć wilgoć, która się wydzieliła, powinniśmy pomieszczenie przewietrzyć, czyli doprowadzić powietrze zewnętrze. Skutki nadmiaru wilgoci w pomieszczeniu to zawilgocenie ścian, a później grzyb, a takŝe najróŝniejsze choroby. Skutki te zauwaŝamy dopiero z opóźnieniem. JeŜeli w pomieszczeniu wentylacja grawitacyjna funkcjonuje poprawnie, nie odczuwamy zuŝywania się tlenu gdyŝ napływające powietrze dostarczy nam go znowu. Nie zauwaŝamy równieŝ wydzielenia się wilgoci, gdyŝ jest ona odprowadzona z usuwanym powietrzem. Nie powstanie równieŝ trujący tlenek węgla, poniewaŝ będzie następowało całkowite spalanie, a produkty spalania zostaną usunięte wraz z usuwanym powietrzem kanałami wentylacji grawitacyjnej, albo przewodami spalinowymi, jeŝeli urządzenie wyposaŝone jest w taki przewód. Problem zaczyna się dopiero wówczas, gdy wentylacja grawitacyjna nie funkcjonuje poprawnie, czyli gdy np. sami zatykamy kratkę wentylacyjną, lub gdy wymienimy okna na szczelne, i nie zapewnimy doprowadzenia powietrza zewnętrznego w inny sposób. Ale brak wentylacji grawitacyjnej stanowi dopiero bardzo powaŝne zagroŝenie wtedy gdy uŝywamy gaz. Brak sprawnej wentylacji w domu moŝe być przyczyną naszego złego samopoczucia, a nawet zagroŝenia dla zdrowia. Wentylacja grawitacyjna - jako samoczynna wentylacja, wykorzystuje róŝnice gęstości powietrza o róŝnej temperaturze oraz wiatr - jeśli w domu powietrze będzie cieplejsze niŝ na zewnątrz, to powstanie naturalny

4 ciąg, który usunie zuŝyte powietrze. Z kolei wywołana przez wiatr ciśnienie wtłacza powietrze do domu, a przy odpowiednio ukształtowanym wylocie wywołuje zasysanie powietrza z kanałów wentylacyjnych. Działanie wentylacji grawitacyjnej zaleŝy nie tylko od intensywności odprowadzania zuŝytego powietrza, ale i od moŝliwości jego doprowadzenia z zewnątrz. NaleŜy pamiętać, Ŝe sam nawiew to nie wszystko: powietrze musi przepłynąć do pomieszczeń, w których znajdują się kanały wentylacyjne. Do tego celu słuŝą szczeliny w drzwiach zewnętrznych. Zgodnie z PN 83/B , przekrój netto otworów w drzwiach od pokoi winien wynosić min. 80 cm 2, a w drzwiach kuchni i łazienki min. 200 cm 2 PN-83/B określa następujące, minimalne ilości powietrza wentylacyjnego: kuchnie z oknem zewnętrznym, piecem gazowym lub węglowym - 70 m 3 /h kuchnie z piecem elektrycznym w mieszkaniu dla 3 osób - 30 m 3 /h kuchnia j.w. lecz w mieszkaniu dla więcej niŝ 3 osób - 50 m 3 /h kuchnia bez okna lub wnęka - 50 m 3 /h łazienka z ustępem lub bez - 50 m 3 /h WC - 30 m 3 /h pokój - sypialnia - 30 m 3 /h pomieszczenie pomocnicze bez okna - 15 m 3 /h Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych zapewniających okresowe zwiększenie ilości powietrza usuwanego z kuchni do 120 m 3 /h. Dla zapewnienia doprowadzenia nawet najmniejszej z wymaganych ilości powietrza wentylacyjnego, wynoszącego 120 m 3 /h nie wystarczą ani róŝnego rodzaju mikrootworki w ramiakach okien, ani wycinanie części uszczelek. Minimalna ilość powietrza wentylacyjnego gwarantująca nam dobre samopoczucie winna zapewnić w ciągu godziny od 0,5 do 1,0 wymiany, czyli doprowadzenie porcji odpowiadającej 0,5-1,0 kubatury mieszkania. Mniejsza wartość odnosi się do duŝych mieszkań i domów jednorodzinnych, większa do mieszkań małych. Krotność wymian powietrza w ciągu 1 godziny, zaleŝy od wielkości uchylenia okna, połoŝenia wywietrznika w otworze okiennym, czy otwarcia w pomieszczeniu drugiego otworu, przez który przepływa powietrze (drzwi, okno w przyległym pokoju). Dopływ powietrza do WC, łazienek i innych pomieszczeń bez okien powinien być zapewniony przez otwory lub szczeliny pomiędzy drzwiami a progiem. Odpływ powietrza z pokoi mieszkalnych powinien być moŝliwy przez otwory nad drzwiami lub w górnej ich części albo przez otwory wywiewne połączone z kanałami. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczelinę pomiędzy drzwiami, a progiem i choć tego typu rozwiązania są stosowane najczęściej, nie oznacza to, Ŝe są to rozwiązania najlepsze i najbardziej zalecane. Powierzchnia prawidłowo dobranej kratki powinna być o 50% większa od powierzchni przekroju kanału. Kratka musi być wyposaŝona w regulowaną Ŝaluzję, umoŝliwiającą zmniejszenie powierzchni otworu w przypadku większych spadków temperatur zewnętrznych, kiedy działanie wentylacji grawitacyjnej intensywnie wzrasta. Wbudowany ogranicznik nie pozwala na zamknięcie większe niŝ do 1/3 pełnego przekroju, a właściwe ustawienie Ŝaluzji winien zapewniać odpowiednio skonstruowany zaczep. JeŜeli w mieszkaniu lub domu mamy gazowy kocioł grzewczy zainstalowany w pomieszczeniu pełniącym równieŝ inne funkcje, na przykład w łazience lub kuchni i pobierający do spalania powietrze z otoczenia, naleŝy dodatkowo doprowadzić powietrze w ilości wynoszącej 1,6m3/h na kaŝdy kilowat zainstalowanej mocy. Dla kotła dwufunkcyjnego o mocy 18 kw będzie to zaokrągleniu 30 m 3 /h. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1995 r. nr 10 poz. 46 z późniejszymi zmianami), w 148 ust. 2 czytamy: "W wypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o duŝej szczelności - uniemoŝliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, naleŝy przewidzieć odpowiednie urządzenia zapewniające wystarczający jego napływ do pomieszczenia". Podstawową zasadą wentylacji jest, aby bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego był równy, tzn. Ilość powietrza nawiewanego powinna równać się ilości powietrza wywiewanego, aby dana ilość powietrza mogła

5 być usunięta z pomieszczenia, taka sama ilość powietrza musi być do tego pomieszczenia doprowadzona i to jest podstawowa zasada działania wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja grawitacyjna powinna funkcjonować prawidłowo przy zamkniętych oknach w całym mieszkaniu. Przy wentylacji grawitacyjnej, gdy róŝnice ciśnień powodujące ruch powietrza są niewielkie, juŝ najdrobniejsze zakłócenia powodują, Ŝe wentylacja grawitacyjna przestaje prawidłowo funkcjonować. Do niedawna, montowana stolarka była na tyle nieszczelna, Ŝe praktycznie nie występował problem uzupełnienia powietrza dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej przez osobne nawiewniki. JeŜeli był problem to raczej zbyt intensywnej "wentylacji" ale te czasy juŝ minęły. Zdarzały się przypadki i niestety zdarzają się w dalszym ciągu, zarówno przy wymianie starych okien na nowe, jak równieŝ w nowo wnoszonych obiektach gdzie stosowano szczelne okna, Ŝe nie rozwiązano problemu uzupełnienia powietrza zewnętrznego. LekcewaŜenie przez projektantów, a takŝe przez osoby sprawdzające, nadzorujące i realizujące projekt nie uwzględniający wymogów przytoczonego 148 ust. 2, stwarza zagroŝenie zdrowia i Ŝycia mieszkańców, a takŝe i mienia. Jakie są skutki braku odpowiedniej wentylacji? po pierwsze - zmniejszenie tlenu do oddychania [wdychany tlen podczas oddychania zmienia się w wydychany dwutlenek węgla (CO2)]. po drugie - wilgoć, po trzecie - jeŝeli w mieszkaniu uŝywamy gazu - niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieszczelnej instalacji, lub urządzenia gazowego oraz powstania trującego tlenku węgla.

Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1

Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1 WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA DOMOWYCH URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH GAZ Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1 1. WPROWADZENIE Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym w gospodarstwach domowych. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć

Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A Spółdzielnia Mieszkaniowa JADWIŻYN ul. Łączna 51 64-020 P I Ł A I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej

Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej Wentylacja to zorganizowany proces wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Powietrze zewnętrzne dopływające przez przegrodę zewnętrzną (okno,

Bardziej szczegółowo

CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO)

Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO) Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO) W okresie trwania sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla. Małopolscy strażacy w okresie od 1 października 2013 r. do 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiew powietrza jest niezbędnym elementem każdego systemu wentylacji i bezpośrednio wpływa na skuteczność jego działania. Do końca

Bardziej szczegółowo

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego

Bardziej szczegółowo

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 1. WSTEP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA - OSTRZEGA!!!

STRAŻ POŻARNA - OSTRZEGA!!! STRAŻ POŻARNA OSTRZEGA!!! Jak powszechnie wiadomo okres zimowy wiąże się z koniecznością zabezpieczenia domów i mieszkań przed skutkami niskich temperatur, głównie poprzez stosowanie różnych ociepleń i

Bardziej szczegółowo

Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej?

Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej? Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej? Każdy, kto wymienił okna w swoim domu na nowoczesne, prawie idealnie szczelne z PVC lub drewniane doceni na pewno wygląd,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska w Pruszkowie przypomina i ostrzega: wadliwie działającą instalacja wentylacyjna i grzewcza w budynkach może nieść śmierć.

Straż Miejska w Pruszkowie przypomina i ostrzega: wadliwie działającą instalacja wentylacyjna i grzewcza w budynkach może nieść śmierć. Sezon grzewczy, mimo dodatniej temperatury trwa. Media podają informacje o pierwszych ofiarach zatruć tlenkiem węgla, jakie mają miejsce na terenie całego kraju. Straż Miejska w Pruszkowie przypomina i

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

Kampania społecznoedukacyjna. NIE dla czadu! Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Kampania społecznoedukacyjna. NIE dla czadu! Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Kampania społecznoedukacyjna NIE dla czadu! Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, październik 2012 CZYM JEST TLENEK WEGLA? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym,

Bardziej szczegółowo

Problemy z wentylacją grawitacyjną w budynkach mieszkalnych

Problemy z wentylacją grawitacyjną w budynkach mieszkalnych 1 z 9 2009-08-17 11:38 Problemy z wentylacją grawitacyjną w budynkach mieszkalnych Od kilkunastu lat, czyli od momentu pojawienia się szczelnej stolarki okiennej na rynku polskim, obserwujemy pogorszenie

Bardziej szczegółowo

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Zbigniew A. Tałach Rzeczoznawca Weryfikator SITPNiG Polska jest krajem

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa PSP we Wschowie

Komenda Powiatowa PSP we Wschowie Zagrożenia - CZAD! Edytor: Kamil Rakowski 19.10.2010. Jak co roku w związku ze rozpoczętym sezonem grzewczym, publikujemy artykuł dotyczący postępowania z urządzeniami grzewczymi oraz zagrożeń wiążących

Bardziej szczegółowo

UWAGA CZAD BĄDŹ CZUJNY!

UWAGA CZAD BĄDŹ CZUJNY! UWAGA CZAD BĄDŹ CZUJNY! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY!!! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Wszyscy wiemy, jak ważna jest czystość powietrza, którym oddychamy w budynkach. Decydującym elementem, który na to wpływa jest sprawny system wentylacji systematycznie

Bardziej szczegółowo

USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK

USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK CZYM JEST TLENEK WEGLA? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem). Powstaje w wyniku niepełnego

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! Czad cichy zabójca BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO EDUKACYJNA NIE DLA CZADU Jednostka OSP Pilica z dniem 1 listopada 2014r. rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną pod

KAMPANIA INFORMACYJNO EDUKACYJNA NIE DLA CZADU Jednostka OSP Pilica z dniem 1 listopada 2014r. rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną pod KAMPANIA INFORMACYJNO EDUKACYJNA NIE DLA CZADU Jednostka OSP Pilica z dniem 1 listopada 2014r. rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną pod tytułem "Nie dla czadu", którą objęto teren Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Tlenek węgla C + ½ O 2 CO

Tlenek węgla C + ½ O 2 CO Wraz z okresem grzewczym ruszyła organizowana przez Państwową Straż Pożarną kampania prewencyjno-edukacyjna pod hasłem "NIE dla czadu". Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Numer: PN-83/B-03430 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej - Wymagania

POLSKA NORMA. Numer: PN-83/B-03430 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej - Wymagania Zmiany, Poprawki, Uwagi UKD 697.9 POLSKA NORMA Numer: PN-83/B-03430 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej - Wymagania Grupa ICS: 91.140.30 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU- strona internetowa

NIE DLA CZADU- strona internetowa NIE DLA CZADU- strona internetowa Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy

Bardziej szczegółowo

Czad - cichy zabójca. Napisano dnia: :47:02

Czad - cichy zabójca. Napisano dnia: :47:02 Czad - cichy zabójca Napisano dnia: 2014-10-30 08:47:02 Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym,

Bardziej szczegółowo

''NIE dla czadu'' środa, 24 października 2012

''NIE dla czadu'' środa, 24 października 2012 ''NIE dla czadu'' środa, 24 października 2012 Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kampanię profilaktyczno-edukacyjną informującą o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla pn. NIE

Bardziej szczegółowo

TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE. Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE. Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, październik 2012 CZYM JEST TLENEK WEGLA? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie i trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów mgr inż. Marcin Spędzia definicja wentylacji Wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza w budynku, polegająca

Bardziej szczegółowo

Potrzebne materiały: Arkusze papieru do sprawdzanie przeciągów, kartki papieru do notowania

Potrzebne materiały: Arkusze papieru do sprawdzanie przeciągów, kartki papieru do notowania WIETRZENIE SZKOŁY Cele: Uświadomienie uczniów efektywności energii w szkole poprzez skupienie się na kwestiach związanych z oknem (które odgrywają duŝą rolę w ogrzewaniu wentylacji budynku) Uczniowie badają

Bardziej szczegółowo

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Dom zwykle kojarzy się z przyjazną atmosferą i komfortem. Niezbędnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie mieszkańców jest powietrze. Oddychając

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda użytkowa. Zalety ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa. Zalety ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Ciepła woda użytkowa to produkt, który powstaje w wyniku ogrzania zimnej wody wodociągowej ciepłem sieciowym. Wyprodukowane w elektrociepłowni ciepło trafia do sieci ciepłowniczej,

Bardziej szczegółowo

JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ

JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ Cele: Uświadomienie uczniów efektywności wykorzystania energii w szkole poprzez skupienie się na kwestiach strat ciepła (szczelności okien) Uczniowie badają przeciągi i uczą się,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż. Mikołaj Książkiewicz, mgr inż. Jan F. Lemański. Poznań

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Tlenek węgla. Zagrożenia wynikające z obecności tlenku węgla w powietrzu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Tlenek węgla. Zagrożenia wynikające z obecności tlenku węgla w powietrzu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Tlenek węgla Zagrożenia wynikające z obecności tlenku węgla w powietrzu Tlenek węgla Źródłem znacznych ilości tlenku węgla w atmosferze jest

Bardziej szczegółowo

NIE. dla czadu! truj¹cy bezwonny bezbarwny. Miejsca powstawania tlenku wêgla

NIE. dla czadu! truj¹cy bezwonny bezbarwny. Miejsca powstawania tlenku wêgla Miejsca powstawania tlenku wêgla Uszkodzony komin Brak wentylacji NIE dla czadu! truj¹cy bezwonny bezbarwny Szczelnie zamkniête okna i drzwi (brak mikrowentylacji) Niew³aœciwy monta podgrzewacza Komenda

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym zapewnia przede wszystkim sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych, jak również redukcję strat

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR. PROTOKÓŁ BADANIA INSTALACJI GAZOWEJ - MIESZKANIA/LOKALU UŻYTKOWEGO

PROTOKÓŁ NR. PROTOKÓŁ BADANIA INSTALACJI GAZOWEJ - MIESZKANIA/LOKALU UŻYTKOWEGO Zał. B Data przeglądu technicznego Nazwa firmy PROTOKÓŁ NR. PROTOKÓŁ BADANIA INSTALACJI GAZOWEJ - MIESZKANIA/LOKALU UŻYTKOWEGO Zgodnie z art.62 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.nr.89, poz.414 z późn. zmianami

Bardziej szczegółowo

NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej. Jak działa tlenek węgla? Jakie są objawy zatrucia?

NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej. Jak działa tlenek węgla? Jakie są objawy zatrucia? NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej Każdy sezon grzewczy, który średnio trwa w Polsce około 5 miesięcy (od listopada do końca marca) to tragiczny bilans ofiar tlenku węgla, nazywanego

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia Kraków 07.12.2011 nawiewniki okienne Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych Marcin Spędzia Ze względu na sposób działania wyróżniamy: nawiewniki higrosterowane, nawiewniki ciśnieniowe,

Bardziej szczegółowo

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji Dobra wentylacja oznacza wybór najbardziej optymalnego systemu. Wybór ten będzie zależał od celów jakie sobie postawimy (redukcja kosztów ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Czad cichy zabójca - konkurs

Czad cichy zabójca - konkurs Czad cichy zabójca - konkurs Tlenek węgla(co), potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE

TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od

Bardziej szczegółowo

Cichy zabójca. Jedna osoba nie żyje!

Cichy zabójca. Jedna osoba nie żyje! Cichy zabójca. Jedna osoba nie żyje! Napisano dnia: 2015-12-25 18:26:39 Tylko dzięki czujności ratownika z zespołu ratownictwa medycznego z Lwówka Śląskiego udało się uniknąć większej ilości ofiar. Niestety,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "ŻUŁAWY" e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smzulawy.pl

Szanowni Państwo, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ŻUŁAWY e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smzulawy.pl Szanowni Państwo, Państwa zdrowie i bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym działań Zarząd i dlatego przygotowaliśmy informacje z którymi koniecznie zapoznajcie się Państwo. Problem: wentylacja nie działa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu!

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! Wydział Informacji i Promocji tel. (22) 523 30 61, faks (22) 523 30 88 Prawie 4 tysiące zdarzeń związanych z tlenkiem

Bardziej szczegółowo

2. TLENEK WĘGLA - CZAD

2. TLENEK WĘGLA - CZAD 2. TLENEK WĘGLA - CZAD Sposoby na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Do zatruć dochodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co może stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu.

NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu. NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu. W zasobach naszej Spółdzielni Mieszkaniowej znakomita większość budynków

Bardziej szczegółowo

Wytyczne branżowe dla kotłowni

Wytyczne branżowe dla kotłowni Wytyczne branżowe dla kotłowni Kotłownie o mocy do 30 kw Lokalizacja Zgodnie z PN-B-02431-1 kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Zakładka: Przepisy UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI W MIESZKANIACH

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI W MIESZKANIACH WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI W MIESZKANIACH Wymiana powietrza jest niezbędna dla zdrowia, komfortu i bezpieczeostwa osób przebywających w pomieszczeniach, jak również dla ochrony mieszkao przed niekorzystnym

Bardziej szczegółowo

Wentylacja pomieszczeń kotłowni przepisy i rzeczywistość.

Wentylacja pomieszczeń kotłowni przepisy i rzeczywistość. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Wentylacja pomieszczeń kotłowni przepisy i rzeczywistość. Do podstawowych zadań wentylacji należy : utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów.

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Niewłaściwie działająca wentylacja grawitacyjna główne przyczyny

Niewłaściwie działająca wentylacja grawitacyjna główne przyczyny maj 01 (05 15 Marcin Ziombski* Błędy popełniane na różnych etapach Niewłaściwie działająca wentylacja grawitacyjna główne przyczyny Podczas prac związanych z kontrolą stanu technicznej sprawności przewodów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH BEZPIECZNE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH Konieczność modernizacji lub budowy przewodów kominowych w budownictwie jednorodzinnym nie musi wiązać się

Bardziej szczegółowo

stosowania w jednym budynku gazu płynnego (butle gazowe) i gazu z sieci gazowej!

stosowania w jednym budynku gazu płynnego (butle gazowe) i gazu z sieci gazowej! Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych! Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe! Czy wiesz, że? Zabrania się stosowania w jednym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż. Mikołaj Książkiewicz mgr inż. Jan F. Lemański Poznań, 2012

Bardziej szczegółowo

Śmiercionośny czad. Chroń siebie i bliskich

Śmiercionośny czad. Chroń siebie i bliskich Śmiercionośny czad. Chroń siebie i bliskich Napisano dnia: 2016-10-11 09:02:21 Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Nowy Rynek 3/2 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu.

Bardziej szczegółowo

SKUTKI ZŁEJ WENTYLACJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

SKUTKI ZŁEJ WENTYLACJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM SKĄD SIĘ BIERZE WILGOĆ W DOMU Wilgoć jest wszechobecna w powietrzu. W mieszkaniu, jeżeli jest jej więcej niż tego potrzebuje człowiek, należy ją traktować jak substancję zanieczyszczającą powietrze. Jej

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204077 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363653 (51) Int.Cl. F24F 12/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.11.2003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

DEKALOG dobrego KOMINA

DEKALOG dobrego KOMINA DEKALOG dobrego KOMINA Prelegent : Piotr Cembala Prezes Zarządu Stowarzyszenia KOMINY POLSKIE 1. Komin systemowy wraz z przyłączem oraz instalacja spalinowa są wyrobem budowlanym. Przestrzegaj podstawowych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu!

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! Wydział Informacji i Promocji tel. (22) 523 30 61, faks (22) 523 30 88 Prawie 3 700 zdarzeń związanych z tlenkiem

Bardziej szczegółowo

CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ!!!

CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ!!! CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ!!! Przyczyny pożarów Zwarcie / awaria instalacji elektrycznej 51% Nieumyślne zaprószenie ognia 3 Inne Urządzenia grzewcze piecyki, kominki, itp. Pozostawienie włączonych urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko

Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko 29.11.2015 r. w Manufakturze w Łodzi w ramach ogólnopolskiego programu ograniczenia liczby ofiar pożarów pn. Zgaś Ryzyko przeprowadzona zostanie akcja edukacyjno-promocyjna

Bardziej szczegółowo

Do grupy największego ryzyka należą:

Do grupy największego ryzyka należą: TLENEK WĘGLA (czad) 5 osób zginęło, a 128 trafiło do szpitali. To tragiczne żniwo, jakie zebrał tlenek węgla na Podkarpaciu w ciągu pierwszych miesięcy 2013 roku. Od początku września z powodu zatrucia

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu!

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! Wydział Informacji i Promocji tel. (22) 523 30 61, faks (22) 523 30 88 Prawie 3 700 zdarzeń związanych z tlenkiem

Bardziej szczegółowo

CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ

CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ https://www.youtube.com/watch?v=ivnyomgmowe zasady profilaktyki z zakresu ochrony przeciwpożarowej Co roku w okresie grzewczym dochodzi w Polsce do kilku tysięcy zaczadzeń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS Zał. nr 4 do umowy INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS W TRAKCIE COROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ NALEŻY OKREŚLIĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ?

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ? WENTYLACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ? Choć w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym i pasywnym standardem jest instalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją,

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania PROJEKT TECHNICZNY, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA, BUDYNKU SZATNI BOISKA MIEJSKIEGO w OZIMKU Zawartość opracowania I. Opis techniczny, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 1. Opis obiektu

Bardziej szczegółowo