WARUNKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA GAZOWYCH PIECÓW (DWUFUNKCYJNYCH) I GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA GAZOWYCH PIECÓW (DWUFUNKCYJNYCH) I GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ"

Transkrypt

1 WARUNKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA GAZOWYCH PIECÓW (DWUFUNKCYJNYCH) I GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ Bezpieczne uŝytkowanie gazowych pieców dwufunkcyjnych i gazowych grzejników wody przepływowej, zaleŝy od spełnienia czterech podstawowych warunków, którymi są: 1. Stały dopływ świeŝego powietrza, niezbędnego do zupełnego spalania gazu. 2. Swobodny odpływ spalin. 3. Prawidłowe zainstalowanie urządzenia gazowego. 4. Dobry stan techniczny urządzenia gazowego. Ad. 1. Warunek stałego dopływu świeŝego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu, ma podstawowe znaczenie. JeŜeli nie ma dopływu świeŝego powietrza do pomieszczenia z włączonym urządzeniem spalania gazu, to pojawia się niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie silnie trującego tlenku węgla. Stały dopływ powietrza jest równieŝ warunkiem swobodnego odpływu spalin, (zobacz Ad. 2). 80% wypadków zatrucia tlenkiem węgla zdarza się od listopada do marca, w warunkach wskazujących na uŝytkowanie piecyka gazowego przy zamkniętych oknach. W związku z tym: Przed kaŝdą kąpielą naleŝy dobrze przewietrzyć łazienkę. W czasie kąpieli powinno być uchylone okno lub otwarty wywietrznik (lufcik), tak aby świeŝe powietrze mogło swobodnie dopływać do mieszkania, a poprzez mieszkanie do łazienki. W czasie kąpieli nie naleŝy uŝywać innych urządzeń słuŝących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik) bowiem powodują one zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co sprzyja niezupełnemu spalaniu gazu. "dogrzewanie" mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku, grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla. Ad. 2. Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i droŝny. Przewód spalinowy naleŝy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko droŝny przewód spalinowy lecz takŝe stały dopływ świeŝego powietrza do pomieszczenia w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeŝeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym pomieszczeniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy jest więc warunkiem niezbędnym spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa: zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin. W czasie kąpieli nie naleŝy włączać wentylatora w kuchni lub łazience, poniewaŝ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego. Kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego powinna trwać jak najkrócej. Ad. 3. Zainstalowania urządzenia (piecyka) gazowego moŝe dokonać jedynie uprawniony specjalista. Piecyk gazowy powinien znajdować się jak najbliŝej przewodu spalinowego, a łącznik nie moŝe mieć zbędnych kolanek i odcinków poziomych. Przewód spalinowy na zewnątrz budynku powinien być dobrze izolowany od niskiej temperatury zewnętrznej. Nie izolowana, długa rura blaszana na zewnątrz budynku powoduje wychłodzenie spalin i utrudnienie ich odpływu. Drzwi do łazienki muszą być wyposaŝone w nawiewną kratkę wentylacyjną. Zasłanianie tej kratki grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla. Ad. 4. Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a takŝe okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Kontrole i naprawy urządzeń gazowych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych spoczywa na uŝytkowniku tych urządzeń. UWAGA: W czasie silnego wiatru moŝna korzystać z piecyka gazowego jedynie w mieszkaniach z oknami znajdującymi się po stronie, na którą wiatr nawiewa (nawietrznej). Mieszkania po stronie zawietrznej, zwłaszcza w wysokich budynkach typu korytarzowego, znajdują się w obszarze podciśnienia, które moŝe powodować cofanie się spalin w przewodach spalinowych. Dotyczy to takŝe mieszkań szczytowych z oknami usytuowanymi za nawietrznymi naroŝami budynku. W takich mieszkaniach nie naleŝy korzystać z piecyka gazowego w czasie silnego wiatru.

2 PIERWSZA POMOC Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. o cięŝarze właściwym zbliŝonym do cięŝaru powietrza Jego obecność w powietrzu moŝe być wykryta tylko za pomocą odpowiedniego przyrządu lub poprzez objawy zatrucia na które naleŝy zwrócić uwagę. Objawy zatrucia to ból głowy, zawroty głowy, mdłości, a następnie wymioty i utrata przytomności. Pierwsze objawy złego samopoczucia w czasie kąpieli mogą być początkowym sygnałem zatrucia, którego nie wolno lekcewaŝyć! Pierwsza pomoc polega na natychmiastowym otwarciu okien i drzwi balkonowych, aby jak najszybciej doprowadzić do mieszkania jak najwięcej świeŝego powietrza Osobę z objawami zatrucia naleŝy ułoŝyć w strumieniu świeŝego powietrza i dobrze okryć aby nie dopuścić do utraty ciepła (zwłaszcza, Ŝe są to najczęściej osoby wyniesione z kąpieli). JeŜeli zatruciu towarzyszą wymioty, to naleŝy chorego połoŝyć na boku. Jednocześnie naleŝy wyłączyć piecyk gazowy lub inne urządzenie spalające gaz, które było czynne w czasie wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe. Otwarcie okien i drzwi musi być pierwszym działaniem ratunkowym. (wyciąg z opracowania Instytutu Techniki Budowlanej - Warszawa ul. Filtrowa 1) O GAZIE: BEZPIECZEŃSTWIE JEGO UśYTKOWANIA, WENTYLACJI I WILGOCI Gaz juŝ w niewielkim stęŝeniu z powietrzem (5%) stanowi mieszankę wybuchową. ZagroŜenie to występuje wówczas, gdy jest niesprawna tzn. najczęściej nieszczelna instalacja lub urządzenie gazowe, a jednocześnie niesprawna wentylacja grawitacyjna. Takie przypadki kończą się najczęściej tragicznie - wybuchem gazu. Drugie zagroŝenie, to moŝliwość powstania tlenku węgla. Do spalenia 1 m 3 gazu ziemnego potrzeba 10 m 3 powietrza dla prawidłowego i całkowitego spalania węgla, który wchodzi w skład gazu ziemnego (CH 4 ), niezbędny jest tlen. Produktem całkowitego spalenia węgla, a więc przy wymaganej ilości tlenu, jest dwutlenek węgla (CO 2 ), gaz bez zapachu i nietrujący. W przypadku niecałkowitego spalenia węgla, jeŝeli tlenu jest za mało, powstaje tlenek węgla (CO), gaz równieŝ bez zapachu, ale bardzo trujący. Gaz jest wygodnym i bezpiecznym nośnikiem energii, pod warunkiem, Ŝe dostarczające go instalacje oraz urządzenia wentylacyjne są szczelne i sprawne technicznie. Gaz ziemny, obecnie powszechnie stosowany, nie jest trujący, natomiast produkty jego spalania mogą być trujące (tlenek węgla powstaje podczas spalania przy niedostatecznej ilości tlenu i jest silnie trujący juŝ w niewielkiej ilości), dlatego tak waŝna jest sprawna wentylacja w pomieszczeniach, w których znajdują się domowe urządzenia gazowe - kuchenki gazowe, terma gazowa i piecyki kąpielowe. NaleŜy pamiętać, Ŝe mieszanina gazu z powietrzem jest silnie wybuchowa. Wszelki, nawet nieduŝy wyciek gazu z instalacji stwarza niebezpieczeństwo groźnego wybuchu. Dlatego tak waŝna jest wiedza na temat bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń gazowych, odpowiedzialności za stan instalacji gazowych oraz postępowania w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu gazu i zatrucia tlenkiem węgla, naleŝy bezwzględnie zastosować się do poniŝszych zaleceń: W Ŝadnym przypadku nie wolno zakrywać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe. Zapewnić dopływ powietrza niezbędnego do prawidłowego spalania gazu, tzn. nie doszczelniać okien. NaleŜy dokonywać corocznie kontroli stanu instalacji urządzeń gazowych i kanałów wentylacyjnych w swoim mieszkaniu (jeśli jest się jego właścicielem) lub wymagać tego od administracji bądź zarządcy budynku (jeśli nie jest się właścicielem mieszkania). Kontrole stanu technicznego instalacji gazowej mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające specjalne kwalifikacje i uprawnienia. Nie wolno przerabiać, montować, dokonywać samodzielnie napraw instalacji i urządzeń gazowych. NaleŜy korzystać z usług specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W miarę moŝliwości wymienić (korzystając z usług uprawnionego specjalisty) stare urządzenia gazowe na nowe, które zabezpieczają przed niekontrolowanym wypływem gazu lub cofaniem się spalin. NaleŜy zabezpieczyć licznik gazowy i zawory przed dostępem osób niepowołanych. Instalacje gazowe oraz przewody kominowe (wentylacyjne, spalinowe i dymowe) winny być poddawane przynajmniej jeden raz w roku kontroli przez osoby do tego uprawnione, za co jest odpowiedzialny właściciel lub zarządca budynku; Nie wolno zasłaniać kratek nawiewnych i wyciągowych wentylacyjnych w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi: jeśli jest to moŝliwe, wyposaŝyć pomieszczenia, w których znajdują się instalacje i urządzenia

3 gazowe, w domowe wykrywacze gazu (detektory). Chcemy równieŝ dać kilka wskazówek, jak postępować, gdy poczujemy w mieszkaniu ulatniający się gaz. W takim przypadku: Nie wolno włączyć światła ani Ŝadnych urządzeń elektrycznych. Nie zapalać zapałek, zapalniczek, nie palić papierosa. Trzeba szeroko otworzyć okna, drzwi. Zamknąć zawór gazu w mieszkaniu. Po wykonaniu tych czynności naleŝy wyjść z mieszkania i natychmiast zawiadomić pogotowie gazowe i administrację budynku. Podczas spalania gazu, jeśli nie dostarczymy do pomieszczenia z urządzeniem gazowym odpowiedniej ilości powietrza, a dokładniej mówiąc - tlenu zawartego w powietrzu, niezbędnego do spalania, moŝe powstać tlenek węgla, który jest bardzo niebezpieczny. Jest on śmiertelnym zagroŝeniem dla człowieka. Dla zachowania bezpieczeństwa nie wystarczy, aby instalacja gazowa była szczelna, urządzenia gazowe były sprawne, a przewody kominowe droŝne. Najistotniejsza jest sprawnie działająca wentylacja. Najczęstszą przyczyną zatruć tlenkiem węgla jest brak dopływu powietrza, niezbędnego do spalania gazu. Spaliny mogą swobodnie wydostać się z pomieszczenia do przewodu spalinowego tylko wówczas, jeŝeli do pomieszczenia zostanie doprowadzona taka sama ilość powietrza, jak odprowadzanych spalin. Spalający się bez odpowiedniej ilości tlenu gaz powoduje powstanie bardzo trującego tlenku węgla, który jest groźny dla człowieka juŝ przy nieznacznej jego zawartości w powietrzu. JeŜeli uszczelnimy dokładnie okna lub wymienimy okna na szczelne i nie zapewnimy inną drogą doprowadzenia powietrza, co jest wymagane w obowiązujących obecnie przepisach, powstające podczas spalania gazu spaliny nie mogą odpłynąć z pomieszczenia i jednocześnie powstaje trujący tlenek węgla. Instalacje i urządzenia gazowe winny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi przepisami, wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Nie naleŝy dokonywać Ŝadnych przeróbek instalacji gazowych i podłączeń gazowych do przewodów kominowych na własną rękę; NaleŜy uchylać okna podczas uŝytkowania urządzeń gazowych, szczególnie gdy okna są uszczelnione lub wymienione na szczelne, a nie zastosowano innego rozwiązania doprowadzenia powietrza; WyposaŜyć pomieszczenia z urządzeniami gazowymi w odpowiednie wykrywacze gazu i tlenku węgla (detektory). DuŜa szczelność okien nie jest oczywiście ich wadą, naleŝy do istoty zadań, jakie mają spełniać. Jednak zalety czasem stają się wadami, albowiem zbyt szczelne okna powodują, iŝ w kuchniach i pokojach brakuje świeŝego powietrza, robi się parno, a na ścianach pojawia się grzyb. Wymiana powietrza w budynkach wielorodzinnych powinna się dokonywać w sypialniach przynajmniej raz w ciągu godziny, pokojach - dwie wymiany całkowitej objętości na godzinę, a w szkołach i przedszkolach zalecana jest trzykrotna wymiana w ciągu godziny. Obecnie producenci stolarki budowlanej, odpowiadając na postulaty administratorów, wprowadzili do okien urządzenia w postaci ręcznie otwieranych nawiewników powietrza. Przy otwartym nawiewniku powietrze moŝe być całkowicie wymienione w ciągu godziny, jeśli nawiewnik dostarcza 30m3 powietrza i jest zainstalowany w pokoju lub sypialni, albo teŝ w kuchni z piecem elektrycznym. Przyjmuje się, Ŝe ilość nawiewników winna być równa ilości pomieszczeń mieszkalnych (naleŝy pamiętać o przedpokojach). Innowacja, jaką są nawiewniki powietrza nie zawsze spotyka się, niestety, z powszechną akceptacją i zrozumieniem uŝytkowników. Zdarza się, Ŝe lokatorzy, kierując się fałszywie rozumiana potrzebą oszczędzania na ogrzewaniu, przysłaniają nawiewniki, nie mówiąc juŝ o praktykach nagminnego zatykania kratek wywiewnych (wentylacyjnych). Źródłem wilgoci w mieszkaniu jest człowiek, parująca woda czy nawet palący się gaz. Człowiek, wydychający powietrze, wydycha równieŝ i parę wodną. Trzeba równieŝ wiedzieć, Ŝe nasze ciało równieŝ paruje, zwiększając ilość wilgoci w pomieszczeniu w którym się znajdujemy. Znacznie więcej wilgoci wydziela się oczywiście do pomieszczenia podczas gotowania czy teŝ np. kąpieli. Dlatego teŝ, właśnie w tych pomieszczeniach, tzn. w kuchni i w łazience, niezbędna jest sprawna wentylacja grawitacyjna. Następnym znaczącym źródłem wilgoci, z czego nie zdajemy sobie najczęściej sprawy, jest gaz (CH 4 ), z którego podczas spalania powstaje dwutlenek węgla (CO 2 ) i para wodna (H 2 O). śeby z kolei usunąć wilgoć, która się wydzieliła, powinniśmy pomieszczenie przewietrzyć, czyli doprowadzić powietrze zewnętrze. Skutki nadmiaru wilgoci w pomieszczeniu to zawilgocenie ścian, a później grzyb, a takŝe najróŝniejsze choroby. Skutki te zauwaŝamy dopiero z opóźnieniem. JeŜeli w pomieszczeniu wentylacja grawitacyjna funkcjonuje poprawnie, nie odczuwamy zuŝywania się tlenu gdyŝ napływające powietrze dostarczy nam go znowu. Nie zauwaŝamy równieŝ wydzielenia się wilgoci, gdyŝ jest ona odprowadzona z usuwanym powietrzem. Nie powstanie równieŝ trujący tlenek węgla, poniewaŝ będzie następowało całkowite spalanie, a produkty spalania zostaną usunięte wraz z usuwanym powietrzem kanałami wentylacji grawitacyjnej, albo przewodami spalinowymi, jeŝeli urządzenie wyposaŝone jest w taki przewód. Problem zaczyna się dopiero wówczas, gdy wentylacja grawitacyjna nie funkcjonuje poprawnie, czyli gdy np. sami zatykamy kratkę wentylacyjną, lub gdy wymienimy okna na szczelne, i nie zapewnimy doprowadzenia powietrza zewnętrznego w inny sposób. Ale brak wentylacji grawitacyjnej stanowi dopiero bardzo powaŝne zagroŝenie wtedy gdy uŝywamy gaz. Brak sprawnej wentylacji w domu moŝe być przyczyną naszego złego samopoczucia, a nawet zagroŝenia dla zdrowia. Wentylacja grawitacyjna - jako samoczynna wentylacja, wykorzystuje róŝnice gęstości powietrza o róŝnej temperaturze oraz wiatr - jeśli w domu powietrze będzie cieplejsze niŝ na zewnątrz, to powstanie naturalny

4 ciąg, który usunie zuŝyte powietrze. Z kolei wywołana przez wiatr ciśnienie wtłacza powietrze do domu, a przy odpowiednio ukształtowanym wylocie wywołuje zasysanie powietrza z kanałów wentylacyjnych. Działanie wentylacji grawitacyjnej zaleŝy nie tylko od intensywności odprowadzania zuŝytego powietrza, ale i od moŝliwości jego doprowadzenia z zewnątrz. NaleŜy pamiętać, Ŝe sam nawiew to nie wszystko: powietrze musi przepłynąć do pomieszczeń, w których znajdują się kanały wentylacyjne. Do tego celu słuŝą szczeliny w drzwiach zewnętrznych. Zgodnie z PN 83/B , przekrój netto otworów w drzwiach od pokoi winien wynosić min. 80 cm 2, a w drzwiach kuchni i łazienki min. 200 cm 2 PN-83/B określa następujące, minimalne ilości powietrza wentylacyjnego: kuchnie z oknem zewnętrznym, piecem gazowym lub węglowym - 70 m 3 /h kuchnie z piecem elektrycznym w mieszkaniu dla 3 osób - 30 m 3 /h kuchnia j.w. lecz w mieszkaniu dla więcej niŝ 3 osób - 50 m 3 /h kuchnia bez okna lub wnęka - 50 m 3 /h łazienka z ustępem lub bez - 50 m 3 /h WC - 30 m 3 /h pokój - sypialnia - 30 m 3 /h pomieszczenie pomocnicze bez okna - 15 m 3 /h Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych zapewniających okresowe zwiększenie ilości powietrza usuwanego z kuchni do 120 m 3 /h. Dla zapewnienia doprowadzenia nawet najmniejszej z wymaganych ilości powietrza wentylacyjnego, wynoszącego 120 m 3 /h nie wystarczą ani róŝnego rodzaju mikrootworki w ramiakach okien, ani wycinanie części uszczelek. Minimalna ilość powietrza wentylacyjnego gwarantująca nam dobre samopoczucie winna zapewnić w ciągu godziny od 0,5 do 1,0 wymiany, czyli doprowadzenie porcji odpowiadającej 0,5-1,0 kubatury mieszkania. Mniejsza wartość odnosi się do duŝych mieszkań i domów jednorodzinnych, większa do mieszkań małych. Krotność wymian powietrza w ciągu 1 godziny, zaleŝy od wielkości uchylenia okna, połoŝenia wywietrznika w otworze okiennym, czy otwarcia w pomieszczeniu drugiego otworu, przez który przepływa powietrze (drzwi, okno w przyległym pokoju). Dopływ powietrza do WC, łazienek i innych pomieszczeń bez okien powinien być zapewniony przez otwory lub szczeliny pomiędzy drzwiami a progiem. Odpływ powietrza z pokoi mieszkalnych powinien być moŝliwy przez otwory nad drzwiami lub w górnej ich części albo przez otwory wywiewne połączone z kanałami. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczelinę pomiędzy drzwiami, a progiem i choć tego typu rozwiązania są stosowane najczęściej, nie oznacza to, Ŝe są to rozwiązania najlepsze i najbardziej zalecane. Powierzchnia prawidłowo dobranej kratki powinna być o 50% większa od powierzchni przekroju kanału. Kratka musi być wyposaŝona w regulowaną Ŝaluzję, umoŝliwiającą zmniejszenie powierzchni otworu w przypadku większych spadków temperatur zewnętrznych, kiedy działanie wentylacji grawitacyjnej intensywnie wzrasta. Wbudowany ogranicznik nie pozwala na zamknięcie większe niŝ do 1/3 pełnego przekroju, a właściwe ustawienie Ŝaluzji winien zapewniać odpowiednio skonstruowany zaczep. JeŜeli w mieszkaniu lub domu mamy gazowy kocioł grzewczy zainstalowany w pomieszczeniu pełniącym równieŝ inne funkcje, na przykład w łazience lub kuchni i pobierający do spalania powietrze z otoczenia, naleŝy dodatkowo doprowadzić powietrze w ilości wynoszącej 1,6m3/h na kaŝdy kilowat zainstalowanej mocy. Dla kotła dwufunkcyjnego o mocy 18 kw będzie to zaokrągleniu 30 m 3 /h. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1995 r. nr 10 poz. 46 z późniejszymi zmianami), w 148 ust. 2 czytamy: "W wypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o duŝej szczelności - uniemoŝliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, naleŝy przewidzieć odpowiednie urządzenia zapewniające wystarczający jego napływ do pomieszczenia". Podstawową zasadą wentylacji jest, aby bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego był równy, tzn. Ilość powietrza nawiewanego powinna równać się ilości powietrza wywiewanego, aby dana ilość powietrza mogła

5 być usunięta z pomieszczenia, taka sama ilość powietrza musi być do tego pomieszczenia doprowadzona i to jest podstawowa zasada działania wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja grawitacyjna powinna funkcjonować prawidłowo przy zamkniętych oknach w całym mieszkaniu. Przy wentylacji grawitacyjnej, gdy róŝnice ciśnień powodujące ruch powietrza są niewielkie, juŝ najdrobniejsze zakłócenia powodują, Ŝe wentylacja grawitacyjna przestaje prawidłowo funkcjonować. Do niedawna, montowana stolarka była na tyle nieszczelna, Ŝe praktycznie nie występował problem uzupełnienia powietrza dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej przez osobne nawiewniki. JeŜeli był problem to raczej zbyt intensywnej "wentylacji" ale te czasy juŝ minęły. Zdarzały się przypadki i niestety zdarzają się w dalszym ciągu, zarówno przy wymianie starych okien na nowe, jak równieŝ w nowo wnoszonych obiektach gdzie stosowano szczelne okna, Ŝe nie rozwiązano problemu uzupełnienia powietrza zewnętrznego. LekcewaŜenie przez projektantów, a takŝe przez osoby sprawdzające, nadzorujące i realizujące projekt nie uwzględniający wymogów przytoczonego 148 ust. 2, stwarza zagroŝenie zdrowia i Ŝycia mieszkańców, a takŝe i mienia. Jakie są skutki braku odpowiedniej wentylacji? po pierwsze - zmniejszenie tlenu do oddychania [wdychany tlen podczas oddychania zmienia się w wydychany dwutlenek węgla (CO2)]. po drugie - wilgoć, po trzecie - jeŝeli w mieszkaniu uŝywamy gazu - niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieszczelnej instalacji, lub urządzenia gazowego oraz powstania trującego tlenku węgla.

Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1

Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1 WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA DOMOWYCH URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH GAZ Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1 1. WPROWADZENIE Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym w gospodarstwach domowych. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć

Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej

Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej Wentylacja to zorganizowany proces wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Powietrze zewnętrzne dopływające przez przegrodę zewnętrzną (okno,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A Spółdzielnia Mieszkaniowa JADWIŻYN ul. Łączna 51 64-020 P I Ł A I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO)

Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO) Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO) W okresie trwania sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla. Małopolscy strażacy w okresie od 1 października 2013 r. do 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiew powietrza jest niezbędnym elementem każdego systemu wentylacji i bezpośrednio wpływa na skuteczność jego działania. Do końca

Bardziej szczegółowo

Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej?

Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej? Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej? Każdy, kto wymienił okna w swoim domu na nowoczesne, prawie idealnie szczelne z PVC lub drewniane doceni na pewno wygląd,

Bardziej szczegółowo

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 1. WSTEP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! Czad cichy zabójca BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie

Bardziej szczegółowo

Problemy z wentylacją grawitacyjną w budynkach mieszkalnych

Problemy z wentylacją grawitacyjną w budynkach mieszkalnych 1 z 9 2009-08-17 11:38 Problemy z wentylacją grawitacyjną w budynkach mieszkalnych Od kilkunastu lat, czyli od momentu pojawienia się szczelnej stolarki okiennej na rynku polskim, obserwujemy pogorszenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA CZAD BĄDŹ CZUJNY!

UWAGA CZAD BĄDŹ CZUJNY! UWAGA CZAD BĄDŹ CZUJNY! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY!!! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

''NIE dla czadu'' środa, 24 października 2012

''NIE dla czadu'' środa, 24 października 2012 ''NIE dla czadu'' środa, 24 października 2012 Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kampanię profilaktyczno-edukacyjną informującą o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla pn. NIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Wszyscy wiemy, jak ważna jest czystość powietrza, którym oddychamy w budynkach. Decydującym elementem, który na to wpływa jest sprawny system wentylacji systematycznie

Bardziej szczegółowo

Potrzebne materiały: Arkusze papieru do sprawdzanie przeciągów, kartki papieru do notowania

Potrzebne materiały: Arkusze papieru do sprawdzanie przeciągów, kartki papieru do notowania WIETRZENIE SZKOŁY Cele: Uświadomienie uczniów efektywności energii w szkole poprzez skupienie się na kwestiach związanych z oknem (które odgrywają duŝą rolę w ogrzewaniu wentylacji budynku) Uczniowie badają

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Numer: PN-83/B-03430 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej - Wymagania

POLSKA NORMA. Numer: PN-83/B-03430 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej - Wymagania Zmiany, Poprawki, Uwagi UKD 697.9 POLSKA NORMA Numer: PN-83/B-03430 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej - Wymagania Grupa ICS: 91.140.30 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Dom zwykle kojarzy się z przyjazną atmosferą i komfortem. Niezbędnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie mieszkańców jest powietrze. Oddychając

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów mgr inż. Marcin Spędzia definicja wentylacji Wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza w budynku, polegająca

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ

JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ Cele: Uświadomienie uczniów efektywności wykorzystania energii w szkole poprzez skupienie się na kwestiach strat ciepła (szczelności okien) Uczniowie badają przeciągi i uczą się,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż. Mikołaj Książkiewicz, mgr inż. Jan F. Lemański. Poznań

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

NIE. dla czadu! truj¹cy bezwonny bezbarwny. Miejsca powstawania tlenku wêgla

NIE. dla czadu! truj¹cy bezwonny bezbarwny. Miejsca powstawania tlenku wêgla Miejsca powstawania tlenku wêgla Uszkodzony komin Brak wentylacji NIE dla czadu! truj¹cy bezwonny bezbarwny Szczelnie zamkniête okna i drzwi (brak mikrowentylacji) Niew³aœciwy monta podgrzewacza Komenda

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "ŻUŁAWY" e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smzulawy.pl

Szanowni Państwo, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ŻUŁAWY e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smzulawy.pl Szanowni Państwo, Państwa zdrowie i bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym działań Zarząd i dlatego przygotowaliśmy informacje z którymi koniecznie zapoznajcie się Państwo. Problem: wentylacja nie działa

Bardziej szczegółowo

NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej. Jak działa tlenek węgla? Jakie są objawy zatrucia?

NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej. Jak działa tlenek węgla? Jakie są objawy zatrucia? NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej Każdy sezon grzewczy, który średnio trwa w Polsce około 5 miesięcy (od listopada do końca marca) to tragiczny bilans ofiar tlenku węgla, nazywanego

Bardziej szczegółowo

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji Dobra wentylacja oznacza wybór najbardziej optymalnego systemu. Wybór ten będzie zależał od celów jakie sobie postawimy (redukcja kosztów ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia Kraków 07.12.2011 nawiewniki okienne Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych Marcin Spędzia Ze względu na sposób działania wyróżniamy: nawiewniki higrosterowane, nawiewniki ciśnieniowe,

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu!

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! Wydział Informacji i Promocji tel. (22) 523 30 61, faks (22) 523 30 88 Prawie 4 tysiące zdarzeń związanych z tlenkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE

TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI W MIESZKANIACH

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI W MIESZKANIACH WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI W MIESZKANIACH Wymiana powietrza jest niezbędna dla zdrowia, komfortu i bezpieczeostwa osób przebywających w pomieszczeniach, jak również dla ochrony mieszkao przed niekorzystnym

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Wentylacja pomieszczeń kotłowni przepisy i rzeczywistość.

Wentylacja pomieszczeń kotłowni przepisy i rzeczywistość. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Wentylacja pomieszczeń kotłowni przepisy i rzeczywistość. Do podstawowych zadań wentylacji należy : utrzymanie

Bardziej szczegółowo

NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu.

NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu. NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu. W zasobach naszej Spółdzielni Mieszkaniowej znakomita większość budynków

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Zakładka: Przepisy UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Bardziej szczegółowo

Niewłaściwie działająca wentylacja grawitacyjna główne przyczyny

Niewłaściwie działająca wentylacja grawitacyjna główne przyczyny maj 01 (05 15 Marcin Ziombski* Błędy popełniane na różnych etapach Niewłaściwie działająca wentylacja grawitacyjna główne przyczyny Podczas prac związanych z kontrolą stanu technicznej sprawności przewodów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż. Mikołaj Książkiewicz mgr inż. Jan F. Lemański Poznań, 2012

Bardziej szczegółowo

SKUTKI ZŁEJ WENTYLACJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

SKUTKI ZŁEJ WENTYLACJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM SKĄD SIĘ BIERZE WILGOĆ W DOMU Wilgoć jest wszechobecna w powietrzu. W mieszkaniu, jeżeli jest jej więcej niż tego potrzebuje człowiek, należy ją traktować jak substancję zanieczyszczającą powietrze. Jej

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko

Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko 29.11.2015 r. w Manufakturze w Łodzi w ramach ogólnopolskiego programu ograniczenia liczby ofiar pożarów pn. Zgaś Ryzyko przeprowadzona zostanie akcja edukacyjno-promocyjna

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu!

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! Wydział Informacji i Promocji tel. (22) 523 30 61, faks (22) 523 30 88 Prawie 3 700 zdarzeń związanych z tlenkiem

Bardziej szczegółowo

Problemy z wentylacją w mieszkaniach

Problemy z wentylacją w mieszkaniach Problemy z wentylacją w mieszkaniach Każdy z nas chciałby, by jego dom czy mieszkanie były jak najbardziej komfortowe. Dlatego podczas prac wykończeniowych próbujemy zadbać o najmniejszy szczegół, mogący

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania PROJEKT TECHNICZNY, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA, BUDYNKU SZATNI BOISKA MIEJSKIEGO w OZIMKU Zawartość opracowania I. Opis techniczny, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 1. Opis obiektu

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z cieczami kriogenicznymi

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z cieczami kriogenicznymi Zasady bezpieczeństwa przy pracy z cieczami kriogenicznymi Ciecze kriogeniczne BHP ZagroŜenia związane z cieczami kriogenicznymi 1. Bardzo niska temperatura cieczy i par 2. Bardzo duŝy współczynnik ekspansji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS Zał. nr 4 do umowy INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS W TRAKCIE COROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ NALEŻY OKREŚLIĆ

Bardziej szczegółowo

N Przykład : NAWIEWNIKA OKIENNEGO co powinien zawierać OPIS OGÓLNY

N Przykład : NAWIEWNIKA OKIENNEGO co powinien zawierać OPIS OGÓLNY N Przykład : NAWIEWNIKA OKIENNEGO co powinien zawierać OPIS OGÓLNY Nawiewniki powietrza VENTAIR stanowią elementy systemu wentylacyjnego zapewniające właściwy napływ świeŝego powietrza do pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Stabilizator wentylacji - Stabiler SW1

Stabilizator wentylacji - Stabiler SW1 Stabilizator wentylacji - Stabiler SW1 ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA OPIS Stabilizator wentylacji jest przeznaczony do montażu w poziomej części kanału wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej, zaraz za kratką

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) STI - 04.00 CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Czad nie musi zabijać!

Czad nie musi zabijać! Czad nie musi zabijać! Rozpoczął się sezon grzewczy 2014/2015. W owym czasie nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zakład Usług Technicznych KLIMAX Sp. z o. o. 61-333 Poznań, ul. Staszowska 23 Tel/Fax.: (0-61) 2-231-484 www.klimax.com.pl i n f o @ k l i m a x. c o m. p l DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT : Wentylacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

SIEGENIA AUBI Witam serdecznie Paweł Garbowicz

SIEGENIA AUBI Witam serdecznie Paweł Garbowicz SIEGENIA AUBI Witam serdecznie Paweł Garbowicz www.siegenia-aubi.pl Paweł Garbowicz Strona 1 Systemy wietrzenia z rekuperacją Cechą charakterystyczną współczesnego budownictwa jest stosowanie jak największej

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Błędy w budowie kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej. Ciąg wsteczny. mgr inż. Tomasz Trusewicz

Wentylacja. Błędy w budowie kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej. Ciąg wsteczny. mgr inż. Tomasz Trusewicz Wentylacja Błędy w budowie kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej. Ciąg wsteczny. mgr inż. Tomasz Trusewicz 1 Usuwanie powietrza Przewody wentylacyjne indywidualne - prowadzone pionowo - prowadzone przy

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu dr inż. Andrzej Górka Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu W Poznaniu przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie szczelności powietrznej budynku o kubaturze przekraczającej 50 000m 3. Było to złożone

Bardziej szczegółowo

W sezonie grzewczym 2012/2013 na skutek zaczadzenia zginęło 91 osób, a 2216 zostało poszkodowanych.

W sezonie grzewczym 2012/2013 na skutek zaczadzenia zginęło 91 osób, a 2216 zostało poszkodowanych. Czad - cichy zabójca Prawie 3 700 zdarzeń w Polsce związanych z tlenkiem węgla, w tym prawie 1 800 poszkodowanych i 106 ofiar śmiertelnych to liczby pokazujące żniwo, jakie czad zebrał w sezonie grzewczym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PALIWA STAŁE W PROGRAMIE PONE W ŚWIETLE TZW. USTAWY ANTYSMOGOWEJ 28.01.2016 R. Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

B. Projekt budowlany rozbudowy instalacji gazowej

B. Projekt budowlany rozbudowy instalacji gazowej B. Projekt budowlany rozbudowy instalacji gazowej SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA I. Opis ogólny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis ogólny robót 4. Opis wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. imbudizol Sp. z o.o. 01-006 Warszawa ul. Nowolipki 23/103 tel./fax:(22)-8321990,kom: 0-602714290 imbudizol@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kominy Polskie: Czarny Raport

Stowarzyszenie Kominy Polskie: Czarny Raport Stowarzyszenie Kominy Polskie: Czarny Raport Stowarzyszenie "Kominy Polskie", "Czarny Raport" (sezon 2010/11; stan na 21.02.2011 r., Raport powstał w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

str1 Wszystko, co warto wiedzieć aby uniknąć zaczadzenia

str1 Wszystko, co warto wiedzieć aby uniknąć zaczadzenia str1 Wszystko, co warto wiedzieć aby uniknąć zaczadzenia Jak co roku, od października do marca trwa akcja MSW i Straży Pożarnej Nie - dla czadu. Dzięki niej nagłośniono pojęcia cofka, wentylacja i zalecenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO 7 USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE PAWEŁ PIETRZAK 43-267 Suszec, ul. Modrzewiowa 4 tel. 662 017 146, e-mail: pietrzak.pawel@wp.pl NIP:651-116-17-01 REGON: 240728247 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak szpaletowy z grzałką to urządzenie, którego zadaniem jest skuteczne doprowadzenie powietrza do wnętrza budynku, wstępnie

Bardziej szczegółowo

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu 1. Wykonać zdjęcia zaczynając od lewego rogu dowolnej ściany i przesuwając się w prawo. Po kaŝdym zdjęciu ogólnym ściany wykonać

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo