Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 nr sprawy BFZ4-073-PU-07/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sprzedaży biletów kolejowych w kasach biletowych oraz udzielanie informacji na dworcach PKP S.A. w: Lęborku, Szczecinie Dąbiu, Stargardzie Szczecińskim oraz Rybniku Warszawa 2014 rok 1

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 59A, kod pocztowy Warszawa, numer NIP , numer REGON , o kapitale zakładowym ,00 złotych, w całości wpłaconym, zarejestrowaną rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy - Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS fax do korespondencji: , do korespondencji w sprawie zamówienia: adres strony internetowej: II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedkładając swoją ofertę przetargową, Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, tj. ze zm.). III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, tj. ze zm. ) w dalszej części określanej jako Ustawa Pzp. 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: BFZ4-073-PU-./2014. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty będą składane w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie sporządzona w języku polskim. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej, na przejazd pociągami Spółek: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. (KM), Przewozy Regionalne sp. z o.o. (PR) i Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. (KW) oraz udzielanie informacji kolejowej, w kasach biletowych na Dworcach PKP S.A. w następujących lokalizacjach: 1) Lębork 1 kasa biletowa -(część 1 przedmiotu zamówienia) 2) Szczecin Dąbie - 2 kasy biletowe -(część 2 przedmiotu zamówienia) 3) Stargard Szczeciński - 1 kasa biletowa -(część 3 przedmiotu zamówienia) 4) Rybnik - 1 kasa biletowa -(część 4 przedmiotu zamówienia) Przez kasę biletową rozumie się okienko kasowe przeznaczone do sprzedaży biletów kolejowych przy użyciu jednego terminala kasowego. 2. Prowadzenie kasy biletowej obejmuje: 1) sprzedaż ze sfiskalizowanego terminala kasowego rpos biletów kolejowych na przejazd w komunikacji krajowej i międzynarodowej, 2) dokonywanie uzasadnionych zwrotów należności za: 2

3 a) całkowicie i częściowo nie wykorzystane bilety na przejazd w komunikacji krajowej oraz całkowicie nie wykorzystane bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej, b) bilety dodatkowe z opłatą serwisową za korzystanie z jednego miejsca w przedziale menedżerskim, c) bilety dodatkowe na miejsca sypialne/do leżenia w komunikacji krajowej, d) bilety na miejsca sypialne/do leżenia w komunikacji międzynarodowej, zgodnie z obowiązującymi u danego przewoźnika przepisami, 3) udzielanie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów, prawa przewozowego, taryf i innych regulacji prawnych, dotyczących odprawy podróżnych oraz w zakresie przepisów dotyczących odprawy osób, rzeczy i zwierząt - na pełną odpowiedzialność Wykonawcy za wiarygodność i rzetelność udzielonych informacji, 4) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości kasowej zgodnie z postanowieniami Instrukcji F-8, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 5) przestrzeganie Standardów obsługi klienta dla kasjerów w PKP INTERCITY S.A., które stanowią Załącznik nr 2 do umowy o Prowadzenie Kas Biletowych., 6) wykonywanie dodatkowych czynności niezbędnych do właściwego funkcjonowania kasy biletowej np. oznaczenie dni i godzin otwarcia kasy biletowej, rozliczanie się z udostępnionego przez Zamawiającego mienia na każde jego żądanie, prowadzenie - w ramach określonego w 7 Umowy o Prowadzenie Kas Biletowych wynagrodzenia - reklamy kolejowych przewozów pasażerskich przy pomocy materiałów reklamowych, nieodpłatnie dostarczanych przez Zamawiającego, zgodnie z poleceniami Zamawiającego, co do sposobu i okresu wykorzystania dostarczonych materiałów. 3. Wymagany przez Zamawiającego Sposób realizacji zamówienia. 1) Kasa biletowa będzie czynna w godzinach określonych w Załączniku nr do SIWZ. W przypadku zmian zachodzących w rozkładzie jazdy pociągów, potrzeb ze strony pasażerów itp. godziny otwarcia kasy będą mogły ulegać zmianom. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały udokumentowaną znajomość przepisów określonych w 5 ust. 1 pkt 4 umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ oraz obsługi terminala kasowego rpos, 3) Wykonawca jest uprawniony do pobierania płatności bezgotówkowych po włączeniu Wykonawcy do sieci płatności bezgotówkowych PKP INTERCITY S.A., poprzez uruchomienie zintegrowanego z terminalem kasowym terminala POS. 4. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy określa szczegółowo umowa o Prowadzenie Kas Biletowych której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4.1 Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 1) udostępnienia Wykonawcy lokalu kasowego wraz z wyposażeniem oraz sfiskalizowanym terminalem kasowym rpos z dostępem do systemu rezerwacyjnego, 2) dostarczenia pieczątek i datowników niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności, zgodnie z postanowieniami Umowy o Prowadzenie Kas Biletowych, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ, 3) zaopatrywania w materiały eksploatacyjne do terminala kasowego rpos, tj. taśm barwiących, rolek papieru, papieru do raportów, 4) dostarczania Wykonawcy : a) druków, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 4 Umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przepisów i regulacji stosowanych przy odprawie osób, rzeczy i zwierząt w komunikacji krajowej i międzynarodowej, nie będących odrębnymi wydawnictwami, 5) zapewnienia nieodpłatnie dostępu do informacji o rozkładzie jazdy pociągów, 3

4 6) dostarczania Wykonawcy, na jego wniosek, nieodpłatnie podręczników (wydawnictw) z zakresu prawa przewozowego, taryf i innych przepisów stosowanych przy odprawie osób, rzeczy i zwierząt w komunikacji krajowej, w liczbie niezbędnej dla prawidłowej pracy kas, 7) przekazywania Wykonawcy na bieżąco instrukcji, procedur i wytycznych związanych z działalnością prowadzoną w lokalu kasowym, 8) organizowania szkoleń i pouczeń dla Wykonawcy lub osób działających w jego imieniu. 4.2 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) wyposażenia kas w komplet przekazanych przez Zamawiającego przepisów dotyczących obsługi podróżnych w zakresie prowadzonej odprawy, tj.: a) taryfy i regulaminy oraz inne przepisy i regulacje dotyczące obsługi podróżnych i sprzedaży biletów, obowiązujące u przewoźników: PKP Intercity S.A. ( PKP INTERCITY S.A.), Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. (KM) i Przewozy Regionalne sp. z o.o. (PR), Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. (KW) i w komunikacji międzynarodowej, b) regulacji w zakresie przepisów rachunkowo kasowych, obowiązujących u Zamawiającego oraz wytycznych w sprawie sprzedaży biletów przekazanych przez Zamawiającego, które muszą być na bieżąco aktualizowane, 2) przestrzegania przy sprzedaży biletów/obsłudze klientów przepisów, o których mowa w pkt 1, oraz innych przepisów, w tym w szczególności: a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym w części przyjętej do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej; b) ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012r., poz z późn. zm.) oraz rozporządzeń i przepisów wydanych w jej wykonaniu; c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania; d) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie Kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. 3) udzielania podróżnym nieodpłatnej informacji w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w zakresie obowiązującego rozkładu jazdy pociągów pasażerskich a także innych informacji określonych w umowie, z ponoszeniem przy tym pełnej odpowiedzialności za wiarygodność i rzetelność udzielanych informacji, 4) wydawania podróżnym potwierdzenie o braku możliwości wskazania miejsca do siedzenia, wydania biletu na przejazd/przewóz i/albo biletu dodatkowego na miejsca sypialne/do leżenia lub dodatkowego z opłatą serwisową (przedział menedżerski) w kasie (druk H-1044a), 5) terminowego odprowadzania wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów kolejowych, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, zgodnie z postanowieniami Umowy o Prowadzenie Kasy Biletowej, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ, 6) zabezpieczenia terminala kasowego rpos przed kradzieżą, dostępem osób postronnych i innymi zdarzeniami, 7) zabezpieczenia pomieszczenia kasowego i wartości pieniężnych w sposób określony w Instrukcji F-8, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ 8) uczęszczania na pouczenia okresowe organizowane przez Zamawiającego, 9) regulowania rachunków różnicowych w terminie określonym w Instrukcji F-8, stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ, 10) zamawiania w Biurze Rachunkowości druków biletów kolejowych nakładu własnego PKP INTERCITY S.A. i innych druków ścisłej rejestracji oraz druków manipulacyjnych, stosowanych przy sprzedaży biletów w komunikacji krajowej i międzynarodowej, 11) prowadzenia sprzedaży biletów kolejowych tylko w imieniu i na rzecz PKP INTERCITY S.A. 4

5 12) przyjmowania za pomocą dostarczonego przez PKP INTERCITY S.A. terminala POS zintegrowanego z terminalem rpos, płatności za pomocą kart płatniczych wyłącznie za towary i usługi objęte umową i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 13) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Przedmiot Zamówienia został opisany kodem CPV: 1) KOD CPV ) KOD CPV V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy, począwszy od daty zawarcia umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ, przy czym rozpoczęcie świadczenia usługi musi nastąpić nie później niż 5 dni od dnia jej zawarcia. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca: 1) wobec którego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą. b) posiada wiedzę i doświadczenie c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Potencjał techniczny: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem osobami posiadającymi minimum dwunastomiesięczne doświadczenie w sprzedaży biletów oraz obsłudze klienta w następującej liczbie: dla części 1 przedmiotu zamówienia co najmniej 2 osoby, dla części 2 przedmiotu zamówienia co najmniej 7 osób, dla części 3 przedmiotu zamówienia co najmniej 2 osoby, dla części 4 przedmiotu zamówienia co najmniej 2 osoby. b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania 5

6 powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą. c) wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w ust. 1 pkt. 2) muszą spełniać Wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 4. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki na dzień złożenia oferty. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, których opis sposobu oceny spełniania został wskazany w Rozdziale VI SIWZ Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznika nr 3 do SIWZ), 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Załącznik 7 do SIWZ). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru - załącznika nr 4 do SIWZ), 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6

7 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór informacji stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 1) pkt. 2-4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca 7

8 zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednich dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Wykonawcy składający wspólną ofertę dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 1) do 7) winni przedłożyć każdy z osobna. 9. Oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1) w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich wykonawców albo przez każdego wykonawcę odrębnie. 10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2) powinny być złożone wspólnie przez wykonawców. 11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres lub drogą faksową (nr faksu: ) z zastrzeżeniem formy oświadczeń i dokumentów wymaganej postanowieniami SIWZ i przepisami prawa, co odnosi się także do uzupełnień w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp. 3. W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 4. Przekazanie korespondencji, o której mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona przez Zamawiającego w ust. 2 będzie nieskuteczne (nieważne). 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8

9 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: PKP Intercity S.A. Biuro Zakupów Centralnych ul. Żelazna 59a, Warszawa. 9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Magdalena Czajka, fax. nr Zamawiający w razie potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ, o ile takie wątpliwości powstaną w toku postępowania. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie : 1) dla części 1 przedmiotu zamówienia 1000,00 PLN 2) dla części 2 przedmiotu zamówienia 5000,00 PLN 3) dla części 3 przedmiotu zamówienia 3000,00 PLN 4) dla części 4 przedmiotu zamówienia 1000,00 PLN 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy tj. 1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 109 poz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Nr rachunku: Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 przed upływem terminu składania ofert zostanie wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 6 i jego oryginał zostanie złożony w Biurze Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, pokój nr 302a, Warszawa, przed upływem terminu składania ofert. Kopia dokumentu wadium powinna zostać załączona do oferty. 6. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny adres gwaranta, 2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp, 9

10 3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 4) okres ważności wadium musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału dokumentu. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10

11 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem przedstawionym w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ. Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, a także ofert, które nie obejmują wykonania całego przedmiotu zamówienia w danej części. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 5. Oferta winna zawierać: 1) wypełniony formularz oferty zgodny z treścią załącznika nr 1 do SIWZ, 2) formularz cenowy zgodny z treścią załącznika nr 2.1/2.2/2.3/2.4 do SIWZ. 6. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć: 1) oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp). 7. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza samodzielnie wykonać całości zamówienia zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 9. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp pełnomocnika lub wszystkich wykonawców. 10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 11. Dokumenty, chyba że dla poszczególnych dokumentów w Ustawie Pzp lub SIWZ została określona szczególna forma ich złożenia, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie lub przez inny uprawniony podmiot za zgodność z oryginałem kopii. 11

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-15/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014

Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014 Nr sprawy: 39/SZ/2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A 15-276 Białystok REGON: 000288610, NIP: 542-25-34-985 wpisany przez SR w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo