Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2014/2015 zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR

2 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie wydziały przyjmuje: SEKCJA REKRUTAC JI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Łódź, ul. Radwańska 29, budynek A13 tel , fax

3 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich zainteresowań. Możesz zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów ze wszystkich dostępnych na wydziałach uczelni, z zaznaczeniem nazwy kierunku, poziomu kształcenia, wydziału prowadzącego i formy studiów (stacjonarne, czyli dzienne lub niestacjonarne, czyli zaoczne lub wieczorowe). W Podaniu o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej dokładnie ustal, jakie są Twoje priorytety i na jakim kierunku zależy Ci najbardziej, a na jakich mniej. Zwróć uwagę, aby poprawnie wypełnić formularz rekrutacyjny, gdyż możesz być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek i formę studiów. Kierunki będą rozpatrywane w podanej przez Ciebie kolejności. JAKIE PRZEDMIOTY WYBIERAĆ NA MATURZE Generalnie obowiązuje zasada, że aby zostać studentem Politechniki Łódzkiej musisz zdać egzamin maturalny z: matematyki języka obcego fizyki lub chemii (Ty wybierasz) WYJĄTKI: architektura (architektura i urbanistyka) architektura (architektura wnętrz) biotechnologia, inżynieria biochemiczna, inżynieria biomedyczna (pol.), technologia żywności i żywienie człowieka europeistyka gospodarka przestrzenna matematyka, zarządzanie (lic.) ochrona środowiska wzornictwo przedmioty kwalifikacyjne matematyka, język obcy oraz sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów matematyka, język obcy oraz fi zyka, chemia lub biologia (do wyboru) język obcy oraz historia lub geografi a (do wyboru) matematyka, język obcy oraz fi zyka, chemia lub geografi a (do wyboru) matematyka, język obcy matematyka, język obcy oraz fi zyka, chemia, biologia lub geografi a (do wyboru) matematyka, język obcy oraz sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego i dwóch kompozycji: czarnobiałej i barwnej 3

4 STUDIA W JĘZYKU OBCYM w IFE PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE Kandydatów na studia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) obowiązuje egzamin z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia. Osoby z nową maturą muszą uzyskać co najmniej 50% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej. Kandydaci ze starą maturą muszą mieć co najmniej 160 punktów, czyli nie mniej niż ocenę bardzo dobrą na egzaminie dojrzałości z języka obcego, w którym planują podjąć studia. Jeżeli na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości zdajesz egzamin z języka obcego, który jest drugim językiem nauczania (klasy dwujęzyczne), nie obowiązują Cię podane wyżej progi punktowe. Uwaga: Drugi język obcy nie jest obowiązkowy, ale zdawany na maturze jest dodatkowo punktowany. elektronika i telekomunikacja informatyka fizyka techniczna mechanika i budowa maszyn biotechnologia inżynieria biomedyczna architektura (inżynieria architektoniczna) zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski) zarządzanie i inżynieria produkcji (język francuski) przedmioty kwalifikacyjne matematyka, język angielski, drugi język obcy oraz fizyka lub chemia (do wyboru) matematyka, język angielski, drugi język obcy oraz fizyka, chemia lub biologia (do wyboru) matematyka, język angielski, drugi język obcy oraz dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów matematyka, język angielski, drugi język obcy oraz fizyka lub chemia (do wyboru) matematyka, język francuski, drugi język obcy oraz fizyka lub chemia (do wyboru) Pamiętaj! Brak oceny z któregokolwiek egzaminu nie zamyka drogi na studia w Politechnice, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot. 4

5 JAK PRZELICZAĆ WYNIKI NA PUNKTY Aby zapewnić sobie miejsce na liście przyjętych, będziesz musiał zebrać jak najwięcej punktów. Jeśli starasz się o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu maturalnego ( nowa matura ), Twoje wyniki zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami podanymi w poniższej tabeli. Będziesz kwalifikowany na podstawie liczby punktów uzyskanej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości masz podane wyniki z dwóch poziomów egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający Ci większą liczbę punktów. przedmiot kwalifikacyjny poniżej 30% lub brak oceny poziom podstawowy wynik egzaminu maturalnego od 30% do 100% poniżej 30% lub brak oceny liczba punktów za każdy procent poziom rozszerzony od 30% do 100% matematyka fizyka/chemia/biologia/geografia/historia 0 1,2 0 3 język obcy* 0 0,8 0 2 Uwaga: W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, wybrany jako przedmiot obowiązkowy) wynik części pisemnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty wg wzoru: w przedziale od 30% do 100% (w 6+200)/4 gdzie w wyrażony w procentach wynik egzaminu maturalnego. Jeżeli wystartujesz po indeks Politechniki, a masz starą maturę także będziemy przeliczać Twoje wyniki na punkty. ocena z egzaminu dojrzałości liczba punktów z matematyki liczba punktów z fizyki, chemii, biologii, geografii lub historii liczba punktów z języka obcego brak oceny * Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego. 5

6 Dodatkowe sprawdziany Na sprawdzianie obowiązującym na kierunkach: architektura (architektura i urbanistyka), architektura (architektura wnętrz), architektura (inżynieria architektoniczna) możesz otrzymać maksymalnie 500 punktów, a sprawdzian uważa się za zdany począwszy od 250 punktów. Na sprawdzianie obowiązującym na kierunku wzornictwo możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów. Aby go zdać musisz uzyskać minimalnie 200 punktów. Wyniki, które uzyskałeś z dodatkowych sprawdzianów nie są brane pod uwagę przy klasyfikacji na wydziały lub kierunki, na których te sprawdziany nie obowiązują. 6

7 JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ 1. Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej elektroniczny formularz Uwaga: Wypełnienie formularza to elektroniczna rejestracja wstępna. Uaktywnienie statusu kandydata i kwalifikacja na studia następuje po dostarczeniu do Sekcji Rekrutacji wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z resztą wymaganych dokumentów. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej. 2. Świadectwo dojrzałości. Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, możesz złożyć swoje dokumenty jeszcze przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeżeli złożyłeś teczkę bez świadectwa, musisz dostarczyć je w odpowiednim terminie do dziekanatu tego wydziału, którego kierunek podałeś jako pierwszy na liście. Uwaga: Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez OKE w przypadku nowej matury lub wystawione przez szkołę w przypadku starej matury. 3. Jedną aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 4. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku osób będących cudzoziemcami. 5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ. Wysokość opłaty i numer konta można odnaleźć na stronie internetowej Sekcji Rekrutacji. Dokumenty możesz przynieść osobiście lub przesłać pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej, wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego. Pamiętaj! Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce Status kandydata. Będą również wywieszone na tablicach ogłoszeniowych na poszczególnych wydziałach, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii, w Kolegium Towaroznawstwa, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz Kolegium Logistyki. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego zostanie określony przez Senat Politechniki Łódzkiej do końca marca 2014 r. Zaraz potem ogłosimy go na stronie internetowej Sekcji Rekrutacji: 7

8 WYDZIAŁ MECHANICZNY Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego, studia drugiego stopnia od semestru zimowego i letniego. (program kształcenia) automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn mechatronika transport inżynieria produkcji automatyka i robotyka forma studiów (czas trwania) specjalność konstrukcja i eksploatacja maszyn mechanika stosowana technologia budowy maszyn 8

9 WYDZIAŁ MECHANICZNY c.d. energetyka inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn mechatronika transport inżynieria produkcji konstrukcja i eksploatacja maszyn mechanika stosowana technologia budowy maszyn 9

10 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. Studia drugiego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego i letniego dla studiów stacjonarnych, od semestru zimowego dla studiów niestacjonarnych. (program kształcenia) automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja elektrotechnika energetyka informatyka inżynieria biomedyczna inżynieria bezpieczeństwa pracy mechatronika forma studiów (czas trwania) specjalność, oferowane profile: elektronika, telekomunikacja automatyka i metrologia elektroenergetyka przetworniki elektromechaniczne automatyka i metrologia elektroenergetyka technologie internetowe w mechatronice bazy danych i systemy ekspertowe inżynieria oprogramowania systemy sieciowe technologie internetowe korporacyjne sieci komputerowe inteligentne systemy baz danych interaktywna grafika komputerowa systemy rozproszone i platformy mobilne środowiskowe aplikacje dla platformy Java EE elektronika medyczna i tekstronika inżynieria biomateriałów* 10

11 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI c.d. transport automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja elektrotechnika energetyka informatyka mechatronika transport, oferowane profile: elektronika, telekomunikacja automatyka i metrologia elektroenergetyka przetworniki elektromechaniczne automatyka i metrologia elektroenergetyka technologie internetowe w mechatronice bazy danych i systemy ekspertowe inżynieria oprogramowania systemy sieciowe technologie internetowe korporacyjne sieci komputerowe inteligentne systemy baz danych interaktywna grafika komputerowa systemy rozproszone i platformy mobilne środowiskowe aplikacje dla platformy Java EE * Decyzją Dziekana specjalności mogą nie zostać uruchomione. 11

12 WYDZIAŁ CHEMICZNY Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego, studia drugiego stopnia od semestru letniego. chemia (program kształcenia) chemia budowlana inżynieria materiałowa nanotechnologia ochrona środowiska technologia chemiczna forma studiów (czas trwania) specjalność analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska synteza organiczna chemia komputerowa i fizykochemia chemia biologiczna chemia i fizyka polimerów chemia analityczna i strukturalna techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie chemia medyczna chemia i fizyka polimerów nowoczesna synteza i analiza organiczna materiały polimerowe polimerowe materiały inżynierskie nanomateriały funkcjonalne technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody zarządzanie i monitoring środowiska metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska technologia chemiczna nieorganiczna technologia chemiczna organiczna inżynieria biomateriałowa i radiacyjna technologia barwników i chemii gospodarczej technologia polimerów kataliza przemysłowa technologia leków i środków ochrony roślin inżynieria biomedyczna i radiacyjna technologia polimerów technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej 12

13 WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego, studia drugiego stopnia - od semestru letniego. Wyjątki zostały opisane w tabeli. (program kształcenia) edukacja technicznoinformatyczna inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria materiałowa włókiennictwo wzornictwo edukacja technicznoinformatyczna inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria materiałowa forma studiów (czas trwania) (studia rozpoczynają się od semestru zimowego i letniego) licencjackie (3,5 roku) inżynierskie (4,5 roku) inżynierskie (4,5 roku) specjalność technologie informatyczne bezpieczeństwo i higiena pracy informatyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy informatyka techniczna inżynieria materiałów polimerowych inżynieria biomateriałów włókienniczych inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych włókiennicza inżynieria mechaniczna włókiennicza inżynieria chemiczna towaroznawstwo i marketing tekstyliów technologia odzieży innowacyjne technologie we włókiennictwie inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów odzieżownictwo inżynieria projektowania tekstyliów architektura tekstyliów architektura ubioru komunikacja wizualna i techniki druku technologie informatyczne bezpieczeństwo i higiena pracy informatyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy informatyka techniczna inżynieria materiałów polimerowych inżynieria biomateriałów włókienniczych inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych 13

14 WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW c.d. włókiennictwo wzornictwo inżynierskie (4,5 roku) (studia rozpoczynają się od semestru zimowego i letniego) licencjackie (4,5 roku) magisterskie (2,5 roku) włókiennicza inżynieria mechaniczna włókiennicza inżynieria chemiczna towaroznawstwo i marketing tekstyliów technologia odzieży innowacyjne technologie we włókiennictwie inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów odzieżownictwo inżynieria projektowania tekstyliów architektura tekstyliów architektura ubioru komunikacja wizualna i techniki druku 14

15 WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. Studia drugiego stopnia stacjonarne rozpoczynają się od semestru letniego. (program kształcenia) biotechnologia technologia żywności i żywienie człowieka ochrona środowiska biotechnologia technologia żywności i żywienie człowieka forma studiów (czas trwania) specjalność biotechnologia molekularna i biochemia techniczna technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna biotechnologia żywności biotechnologia molekularna i biochemia techniczna technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna biotechnologia żywności biotechnologia środowiska technologia żywności analiza i ocena żywności chemia żywności i surowców kosmetycznych 15

16 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. Studia drugiego stopnia stacjonarne rozpoczynają się od semestru letniego, od semestru zimowego. (program kształcenia) architektura (architektura i urbanistyka) architektura (architektura wnętrz) budownictwo inżynieria środowiska architektura (architektura i urbanistyka) budownictwo inżynieria środowiska forma studiów (czas trwania) (wieczorowe) (wieczorowe) (zaoczne) inżynierskie (4,5 roku) (zaoczne) (zaoczne) (zaoczne) specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie budownictwo drogowe i mostowe urządzenia cieplne i oczyszczanie powietrza zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów budownictwo lądowe konstrukcje budowlane i inżynierskie budownictwo drogowe i mostowe urządzenia cieplne i oczyszczanie powietrza zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów 16

17 WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. Wyjątki zostały opisane w tabeli. (program kształcenia) fizyka techniczna informatyka matematyka informatyka forma studiów (czas trwania) (studia rozpoczynają się od semestru zimowego i letniego)** (studia rozpoczynają się od semestru letniego) licencjackie (3 lata) (studia rozpoczynają się od semestru zimowego) (specjalizacja wybierana jest po pierwszym semestrze) (studia rozpoczynają się od semestru zimowego i letniego)** fizyka techniczna fizyka medyczna optoelektronika specjalność inżynieria oprogramowania i analiza danych sieci komputerowe i systemy mobilne grafika komputerowa i multimedia systemy informatyczne i bazy danych technologie gier i symulacji komputerowych sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania systemy rozproszone i bezpieczeństwo grafika komputerowa i multimedia systemy informatyczne w zarządzaniu i handlu elektronicznym technologie gier i symulacji komputerowych matematyka finansowa i ubezpieczeniowa modelowanie matematyczne matematyczne metody analizy danych biznesowych matematyka procesów decyzyjnych zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach modelowanie matematyczne i optymalizacja matematyka z zastosowaniami analiza danych w biznesie i logistyce inżynieria oprogramowania i analiza danych grafika komputerowa i multimedia systemy informatyczne i bazy danych sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania grafika komputerowa i multimedia systemy informatyczne w zarządzaniu i handlu elektronicznym systemy rozproszone i bezpieczeństwo technologie gier i symulacji komputerowych ** Studia zostaną uruchomione przy dostatecznej liczbie kandydatów. 17

18 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. (program kształcenia) europeistyka inżynieria bezpieczeństwa pracy zarządzanie zarządzanie zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji europeistyka inżynieria bezpieczeństwa pracy zarządzanie forma studiów (czas trwania) licencjackie (3 lata) licencjackie (3 lata) licencjackie (3 lata) specjalność ekologia przemysłowa inżynieria biomedyczna inżynieria logistyki systemy informacyjne w przedsiębiorstwie controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne finanse i rachunkowość przedsiębiorstw zarządzanie małym i średnim biznesem zarządzanie sprzedażą zarządzanie zasobami ludzkimi analizy i doradztwo w biznesie biznes międzynarodowy business management praktyka zarządzania przedsiębiorstwem zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi zarządzanie innowacyjne organizacją zarządzanie kapitałem intelektualnym zarządzanie projektami ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy zarządzanie logistyką zarządzanie jakością zarządzanie produkcją ekologia przemysłowa inżynieria biomedyczna inżynieria logistyki systemy informacyjne w przedsiębiorstwie 18

19 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA c.d. zarządzanie zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji licencjackie (3 lata) controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne finanse i rachunkowość przedsiębiorstw zarządzanie małym i średnim biznesem zarządzanie sprzedażą zarządzanie zasobami ludzkimi analizy i doradztwo w biznesie biznes międzynarodowy business management praktyka zarządzania przedsiębiorstwem zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi zarządzanie innowacyjne organizacją zarządzanie kapitałem intelektualnym zarządzanie projektami ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy zarządzanie jakością zarządzanie logistyką zarządzanie produkcją 19

20 WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. Studia drugiego stopnia rozpoczynają się zarówno od semestru zimowego jak i letniego. (program kształcenia) inżynieria biochemiczna inżynieria procesowa inżynieria środowiska inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria środowiska inżynieria bezpieczeństwa pracy forma studiów (czas trwania) specjalność* inżynieria produktu bezpieczeństwo procesowe paliwa i energia zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej wentylacja i klimatyzacja paliwa i energia zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej wentylacja i klimatyzacja paliwa i energia * Na studiach drugiego stopnia nie ma formalnego podziału na specjalności, jednak poprzez wybór odpowiednich przedmiotów można sprofilować studia w kierunku odpowiadającym wymienionym specjalnościom. 20

21 INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. Studia drugiego stopnia 1,5-roczne rozpoczynają się od semestru zimowego i letniego, 2-letnie od semestru zimowego. (program kształcenia) papiernictwo i poligrafia papiernictwo i poligrafia forma studiów (czas trwania) magisterskie 1) 1,5 roku dla dla kandydatów posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia poświadczone dyplomem inżyniera oraz wiedzę i umiejętności z zakresu: technologii papiernictwa i poligrafii podstaw konstrukcji maszyn papierniczych, poligraficznych i przetwórczych podstaw projektowania w papiernictwie i poligrafii, 2) 2 lata dla absolwentów posiadających tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny magisterskie (2 lata dla absolwentów posiadających tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny) specjalność maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne technologia papiernictwa i poligrafii 21

22 KOLEGIUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. (program kształcenia) gospodarka przestrzenna forma studiów (czas trwania) specjalność KOLEGIUM LOGISTYKI Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. logistyka (program kształcenia) forma studiów (czas trwania) specjalność zarządzanie logistyczne systemy informatyczne w logistyce KOLEGIUM TOWAROZNAWSTWA Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego. (program kształcenia) towaroznawstwo forma studiów (czas trwania) specjalność innowacyjne produkty tekstylne współczesne produkty chemiczne i farmaceutyczne innowacyjne produkty biomedyczne towaroznawstwo żywności 22

23 CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego, studia drugiego stopnia od semestru zimowego i letniego. (program kształcenia) architektura (inżynieria architektoniczna) biotechnologia elektronika i telekomunikacja fizyka techniczna informatyka inżynieria biomedyczna mechanika i budowa maszyn mechatronika zarządzanie forma studiów (czas trwania) magisterskie (1,5 roku dla absolwentów studiów inżynierskich) magisterskie (1,5 roku) * specjalność (wydział współpracujący) architecture engineering (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) biotechnology (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) biotechnology (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) telecommunications and computer science (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) telecommunications and computer science (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) science and technology (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) computer science (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) information technology (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) computer science & information technology (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) biomedical engineering (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) mechanical engineering and applied computer Science (Wydział Mechaniczny) mechatronics (Wydział Mechaniczny) management (Wydział Organizacji i Zarządzania) 23

24 CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO - c.d. zarządzanie i inżynieria produkcji - studia w języku angielskim zarządzanie i inżynieria produkcji - studia w języku francuskim * * business and technology (Wydział Organizacji i Zarządzania) gestion et technologie (Wydział Organizacji i Zarządzania) *Program studiów umożliwia uzyskanie podwójnego dyplomu w przypadku wyjazdu do wybranej uczelni zagranicznej na trzecim roku studiów. 24

25 NOTATKI 25

26 NOTATKI 26

27 ADRESY I TELEFONY DZIEKANATÓW Dziekanat Wydziału Mechanicznego ul. Stefanowskiego 1/15 tel Dziekanat Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki ul. Stefanowskiego 18/22 tel Dziekanat Wydziału Chemicznego ul. Żeromskiego 116 tel Dziekanat Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ul. Żeromskiego 116 tel Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności ul. Wólczańska 171/173 tel Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Al. Politechniki 6 tel Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej ul. Wólczańska 215 tel Dziekanat Wydziału Organizacji i Zarządzania ul. Piotrkowska 266 tel Dziekanat Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ul. Wólczańska 213 tel Instytut Papiernictwa i Poligrafii ul. Wólczańska 223 tel Kolegium Gospodarki Przestrzennej Al. Politechniki 6 tel Kolegium Logistyki ul. Wólczańska 215 tel Kolegium Towaroznawstwa ul. Żeromskiego 116 tel Centrum Kształcenia Międzynarodowego ul. Żwirki 36 tel

28 ADRESY I TELEFONY ORGANIZACJI STUDENCKICH Studenckie życie toczy się w Osiedlu Akademickim PŁ. W Społecznym Domu Studenta przy Al. Politechniki 3a jest dyrekcja Osiedla (tel ), a także mieszczą się tam biura wielu organizacji studenckich. Samorząd Studencki Al. Politechniki 3a tel Rada Uczelniana ZSP Al. Politechniki 3a tel Uczelniany Klub Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej Al. Politechniki 3a tel Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Al. Politechniki 3a tel Studenckie Radio Żak (88,8 MHz) Al. Politechniki 7 tel Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej Teatr Nieobliczalny Politechniki Łódzkiej ESN - EYE Europejska Wymiana Młodzieży ul. ks. Skorupki 10/12 Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów BEST Łódź Al. Politechniki 3a tel tel Studencki Klub Turystyczny PŁazik Al. Politechniki 3b tel

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo