W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska Grodzisk Wlkp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp."

Transkrypt

1 PUP.I /2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRODZISKU WLKP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska Grodzisk Wlkp. tel. (061) r. 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Informacja ogólna o warunkach przetargu. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wlkp. działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz ze zmianami) zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota, o której mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp. na szkolenia pod nazwą ABC Przedsiębiorczości oraz Uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. Zatwierdził dnia r. Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wlkp. Włodzimierz Łojek 2

3 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim ul. Poznańska 15, Grodzisk Wlkp., tel. (061) , fax. (061) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 oraz art Prawo zamówień publicznych Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007roku Nr 223,poz 1655 ze zmianami) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817 z 2009r. Ze zmianami). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. W sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz z 2009r.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV: Zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp. w kierunku: - ABC Przedsiębiorczości - dla 23 osób (40 godzin zegarowych) oraz Uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej - dla 72 osób (80 godzin zegarowych) Poszczególne szkolenia nie stanowią odrębnych części zamówienia. Na poszczególne części zamówienia należy złożyć jedną ofertę Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ABC Przedsiębiorczości oraz Uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w 3

4 przedmiotowym zakresie dla 95 osób bezrobotnych w grupach max. 20 osobowych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. Ilość godzin szkolenia na jednego uczestnika: ABC Przedsiębiorczości - dla 23 osób = 40 godzin zegarowych Uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej - dla 72 osób = 80 godzin zegarowych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące podstaw prawa gospodarczego, prowadzenie działalności gospodarczej, wpływu rynku na firmę jak i zasad rozliczeń podatkowych, zasad ewidencji księgowej opracowanie biznesplanu, obsługa kasy fiskalnej, itp. Zakres tematyczny szkolenia ABC Przedsiębiorczości powinien obejmować następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne: Wiadomości o firmach Podstawy marketingu Zasady prowadzenia księgowości Zatrudnianie pracowników Obsługa kasy fiskalnej i urządzeń biurowych Podstawowe zasady i techniki sprzedaży towarów, usług produktów Zakres tematyczny szkolenia Uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej powinien obejmować następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne: Wiadomości o firmach Analiza lokalnego rynku pracy Podstawy prawa Zakładanie spółki jawnej Zakładanie spółki cywilnej Szkolenie BHP Zgłoszenie do ZUS Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy Obowiązki formalno prawne przy zakładaniu firmy Podstawy marketingu Bezpieczeństwo firmy Zobowiązania w organie podatkowym, deklaracje, zeznania,płatności na podstawie 4

5 ustaw podatkowych (dochodowych i podatku od towarów i usług) Zasady prowadzenia księgowości Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne Zatrudnianie pracowników Dokumentacja pracownicza Sposoby zdobywania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej Obsługa kasy fiskalnej i urządzeń biurowych Ustalenie struktury towarów i planowanie oferty handlowej Podstawowe zasady i techniki sprzedaży towarów, usług produktów 3.3. Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu szkolenia przedstawi polisę (NNW) potwierdzającą obowiązkowe ubezpieczenie słuchaczy. Koszt ubezpieczenia należy wyszczególnić w preliminarzu kosztów Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych na terenie miasta Grodzisk Wlkp Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnego zaplecza socjalnego (kawa, herbata,itp.) oraz wyszczególnienia kosztów w preliminarzu kosztów Odbiór usług zostanie udokumentowany raportem ze szkolenia przygotowanym przez Wykonawcę. Raport będzie zawierał: - analizę ankiet wypełnionych przez uczestników szkolenia, - ilość dni szkolenia, - czas trwania szkolenia, - należność określona na fakturze, - liczbę osób, które rozpoczęły szkolenie, liczbę osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym, - koszt osobogodziny szkolenia Płatność będzie dokonywana w terminie 14 dni od otrzymania przez 5

6 Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z raportem. Przelew zostanie dokonany na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 4.1. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie od sierpnia do listopada 2011r. We wskazanym okresie Zamawiający z Wykonawcą, z jednotygodniowym wyprzedzeniem uzgodni termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników szkolenia na in plus oraz in minus (do 10 osób) 5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE REALIZACJI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 6. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 8. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 8.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania opis sposobu dokonywania oceny spełniania 6

7 tego warunku: a) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy aktualny na rok Wiedza i doświadczenie opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena będzie dokonywana na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych zleceń w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr2), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług szkoleń grupowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, których należyte wykonanie jest potwierdzone załączonymi do wykazu odpowiednimi dokumentami. Wykonawca, który wykaże i udokumentuje należyte przeprowadzenie szkolenia grupowego / szkoleń grupowych w wymaganym zakresie, będzie spełniać ten warunek Potencjał techniczny opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia (załącznik nr 3.) W ramach wykazu wymagane jest również podanie informacji na temat prawa do dysponowania potencjałem technicznym, a w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu / innych podmiotów pisemne zobowiązanie podmiotu / podmiotów do udostępnienia tychże zasobów na potrzeby przedmiotowego szkolenia. Wykonawca, którego wykaz i dołączone do niego dodatkowe dokumenty będą wskazywać na dysponowanie przez niego bazą i potencjałem technicznym niezbędnymi do prowadzenia szkoleń w przedmiotowym zakresie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, będzie spełniać ten warunek Osoby zdolne do wykonania zamówienia opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy lub rozporządzenia nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 4). 7

8 Wykonawca, który wykaże, że w celu prowadzenia szkolenia objętego przedmiotem zamówienia będzie dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia i wiedzę w przedmiotowym zakresie oraz złoży stosowne oświadczenie, będzie spełniać ten warunek Sytuacja ekonomiczna i finansowa opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 6) oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (zaświadczenie o zdolności kredytowej) 9. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY: 9.1.w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1) b) aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy, c) wykaz wykonanych usług szkoleniowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie (załącznik 2) 8

9 d) Wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia (załącznik 3) e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat niezbędnych dla wykonania zamówienia kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia każdej z osób, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w ramach przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik 4) f) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik5) g) oświadczenie wykonawcy o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik6) h) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (zaświadczenie o zdolności kredytowej) 9.2. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. ustawy, należy przedłożyć: a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik 7) b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 9

10 udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 9.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jest nie zgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Ustawy, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 10. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, JAKIE POWINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA, NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚĆI BADANIA I OCENY OFERT: szczegółowy program kursu (załącznik8) 10

11 10.2. oświadczenie wykonawcy o zagwarantowaniu przeprowadzenia szkoleń na terenie miasta Grodzisk Wlkp. (załącznik 9) oświadczenie wykonawcy o akceptowaniu warunków zawartych we wzorach umów załączonych do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik14 i 15) Formularz oferty (załącznik 11) 10.5.Formularz cenowy (załącznik 12) Preliminarz kosztów (załącznik 13) 11. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Okres związania ofertą wynosi 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik 10. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena przedmiotu zamówienia nie podlega negocjacji Formularz oferty oraz oświadczenia muszą być podpisane, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki parafowane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy Podpisy na ofercie i oświadczeniach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczęcią Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca W przypadku odrzucenia oferty wykonawca nie może rościć sobie pretensji do zwrotu kosztów związanych z jej opracowaniem W przypadku, gdyby wykonawca jako załącznik oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 11

12 13.7. Oferta powinna byś sporządzona czytelnie pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowym w języku polskim Wszelkie zmiany (poprawki) dokonywane w treści oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Brak parafowania powoduje uznanie poprawki za nie istniejącą Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik 11 będzie stanowić pierwszą stronę oferty Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi Wykonawca umieszcza ofertę w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego tj.: Powiatowy Urząd Pracy ul. Poznańska Grodzisk Wlkp. z oznaczeniem : Przetarg nieograniczony...(nazwa szkolenia) NIE OTWIERAĆ PRZED r. Godz 9.30 Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona Zmiana lub Wycofanie. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie składania ofert. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Cenę oferty należy przedłożyć na Formularzu oferty będącym załącznikiem 11 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12

13 14.2. Cenę oferty ustala się na podstawie Formularza cenowego przedłożonego przez wykonawcę na załączniku Ocenie podlega cena ryczałtowa brutto za wykonanie całego zadania. Wykonawca może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić. Cena przedmiotu zamówienia nie podlega negocjacji Cena oferty powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę Cena określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom Formularz cenowy powinien zostać sporządzony dla ogólnej liczby osób (23) i (72), natomiast z Preliminarza kosztów powinien wynikać koszt jednostkowy za jednego uczestnika kursu oraz koszt osobogodziny Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 14.8 Zamawiający uprawniony jest do poprawienia oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w treści oferty w zakresie przewidzianych ustawą. 15. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej: a) Cena 70% (kryterium 1) b) doświadczenie instytucji szkoleniowej 30% (kryterium 2) kryterium 2- zostanie ocenione następująco: Doświadczenie zawodowe instytucji w zakresie prowadzenia szkolenia związanego z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat- liczba przeszkolonych osób w danym zakresie Powyżej 200 osób 30 od 170 do od 140 do Liczba punktów 13

14 od 110 do od 50 do Poniżej 50 5 Oferty będą oceniane według wzoru: najniższa cena x 70 pkt. + (liczba punktów za kryterium 2) cena badana Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną Ostateczna ocena punktowa dla poszczególnych części zamówienia będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i będzie stanowić średnią punktów z sumy ocen wszystkich członków Komisji. 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Po wyborze oferty zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany zgłosić się w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego w celu podpisania umowy. Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie traktowane będzie jako nie przystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 14

15 17. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcą wymaga formy pisemnej. Pisma w sprawie wyjaśnień należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wlkp., ul. Poznańska 15, Grodzisk Wlkp.; dopuszcza się również porozumiewanie drogą faksową lub ową przy jednoczesnym dostarczeniu oryginału pisma osobiście lub pocztą/kurierem Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Anna Kańduła-Specjalista ds. rozwoju zawodowego - (061) wew TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT termin: r. Godz. 9.00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Poznańska 15, Grodzisk Wielkopolski, pok TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT termin: r. Godz. 9.30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Poznańska 15, Grodzisk Wielkopolski, salka konferencyjna. 20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 21. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 22. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie: 1) informacji zawartych w Wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 15

16 (załącznik 4), na następujących warunkach: a) zmiany dokonać można wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, całkowicie niezależnych od wykonawcy, b) osoba/y wyznaczona/e w ramach zmiany do realizacji zamówienia będzie/będą posiadać kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom osób wyszczególnionych w złożonej ofercie; c) zmiany liczby uczestników szkolenia na in plus oraz in minus (do 10 osób) 2) informacji zawartych w załączniku 9 do SIWZ tj. Oświadczenie wykonawcy o zagwarantowaniu zorganizowania szkolenia na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski, na następujących warunkach: a) zmiany dokonać można wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, całkowicie niezależnych od wykonawcy, b) miejsce przeprowadzenia szkoleń wyznaczone w ramach zmiany będzie zlokalizowane na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski. 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawca składający ofertę ma prawo zastrzec, które informacje z oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z tym nie mogą być ogólnie dostępne. Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej (Dział VI ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych/tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Grodzisk Wielkopolski, dnia r. 16

17 Załączniki: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w ar.22 ust.1 ustawy, 2. Oświadczenie wykonawcy o wykonanych w przeszłości usługach szkoleniowych (wykaz), 3. Wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia 4. Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 5. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 6. Oświadczenie wykonawcy o sytuacji ekonomiczno-finansowej, 7. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 8. Program szkolenia, 9. Oświadczenie wykonawcy o zagwarantowaniu przeprowadzenia szkolenia na terenie Grodziska Wielkopolskiego, 10. Oświadczenie wykonawcy o akceptowaniu warunków zawartych we wzorze umowy załączonej do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 11. Formularz oferty, 12. Formularz cenowy, 13. Preliminarz kosztów, 14. Wzór umowy dla szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. 15. Wzór umowy dla szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy. Osoby, które pobierają SIWZ ze strony internetowej powinny przesłać do Zamawiającego pisemne potwierdzenie z podaniem pełnych danych teleadresowych ( w tym: imię i nazwisko, nazwę wykonawcy, adres, faks) w celu umożliwienia korespondencji oraz w celu przesłania uzupełnienia niniejszych warunków lub otrzymania wyjaśnień. 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEATR WIELKI OPERA NARODOWA, BIURO OBCHODÓW CHOPIN 2010 Pl. Teatralny 1 00-950 Warszawa NIP: 525-20-59-432 Regon: 013055028 tel./fax: +48 22 692 07 15 www.chopin2010.pl; sekretariat@chopin2010.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo