POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Zamawiający: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II Kalwaria Zebrzydowska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą" na przeprowadzenie kursów zawodowych w 2013 roku znak postępowania: OPS-0717/POKL/ ZP/4/2013 Nazwa Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej REGON: NIP: Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska Adres: ul. Al. Jana Pawła II 7, Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Al. Jana Pawła II 7 znak postępowania: OPS-0717/POKL/ ZP/4/2013

2 SPIS TREŚCI I. Tryb udzielenia zamówienia:... 3 II. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających III. Opis przedmiotu zamówienia:... 3 IV. Termin wykonania zamówienia:... 3 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:... 4 VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:... 5 VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami IX. Wymagania dotyczące wadium X. Termin związania ofertą XI. Opis sposobu przygotowania ofert XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia XVIII. Inne informacje Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ... 34

3 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejsko-Gminny Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7; Kalwaria Zebrzydowska tel./fax (33) ; I. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art.39 w zw. z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro. II. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV usługi szkoleniowe usługi opracowywania programów szkoleniowych 2. Zakres zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w zadaniach. 6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. IV. Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji: do 30 listopada 2013r.

4 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 1.a., 1.c., 1.d. musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, 1.b winien być spełniony łącznie przez Wykonawców. Warunek określony w pkt. 1.e. musi spełniać każdy Wykonawca z osobna. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zostanie ocenione według poniższych zasad: a) posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dotyczy zadania Nr 1 i Nr 2) 1.2. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione według poniższych zasad: a) udokumentowanie wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, tj. udokumentowanie wykonania co najmniej 2 kursów zawodowych współfinansowanych ze środków UE Spełnienie warunków udziału odnoszących się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według poniższych zasad:

5 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia Spełnienie warunków udziału odnoszących się do sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie ocenione według poniższych zasad: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia Spełnienie warunków udziału odnoszących się do nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca złoży oświadczenie oraz przedłoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 2. Ocena spełniania warunków umożliwiających udział w postępowaniu będzie dokonywana według formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych do oferty dokumentach. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z późn. zm), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,

6 a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według załącznika nr 5 do SIWZ. 6. Oświadczenie, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do prowadzenia szkoleń objętych zamówieniem zgodnie z tabelą pkt. VI 1.3 a). według załącznika nr 6 do SIWZ. 7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane tj. wykonanie co najmniej 5 usług polegających na świadczeniu indywidualnego oraz grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych przez psychologa dotyczy zadania Nr 1, wykonanie co najmniej 5 usług polegających na świadczeniu usług doradztwa zawodowego dotyczy zadania Nr 2, w tym wykonanie co najmniej jednej usługi na kwotę 9.000,00zł w zakresie każdego zadania, według załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, osobno dla każdego zadania na które składa ofertę, zgodnie z zakresem tego zadania. 8. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 236, poz. 2365). 9. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt VII. 3, VII.4, VII Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 11.Dokumenty, o których mowa w pkt 10.a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 12.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

7 wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 13 stosuje się odpowiednio. 13. Komplet dokumentów oferty stanowią: a) Oświadczenia oraz dokumenty określone w pkt VII niniejszej SIWZ. b) Formularz ofertowy wg wzoru stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. c) W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty winien być dołączony dokument stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo). 15. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem (33/ ) oraz drogą elektroniczną pod warunkiem ich niezwłocznego pisemnego potwierdzenia. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu oraz drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią 2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury przetargowej jest: Dorota Pocztowska p. o. kierownika MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej Renata Mikołajczyk specjalista ds. zamówień publicznych tel/fax: 33/ ; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do

8 IX. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. X. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 2. Ewentualne wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 3. Oferta musi zawierać oryginały wszystkich wymaganych przez SIWZ dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez siebie kopii dokumentów lub notarialnie poświadczone kopie dokumentów, jeśli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Wszystkie załączniki oferty stanowią jej integralną część. 7. Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być czytelne, pod rygorem jej odrzucenia złożona na piśmie, napisana w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt 8 oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty winien być dołączony dokument stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo). 8. Do wszystkich dokumentów i oświadczeń sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone ich tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie

9 przez osobę podpisującą ofertę. 10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec informacje w ofercie objęte klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert. 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę taką składa się w jednym egzemplarzu. 12. Oferta złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać następujące wymagania: a) oferta będzie zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VII. 4 i 5 niniejszej SIWZ dotyczące każdego Wykonawcy osobno, b) jeden z Wykonawców zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Pełnomocnictwo takie winno być dołączone do oferty. 13. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca winien wskazać, które części zamówienia zamierza mu powierzyć. 14. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu lub zmianach oferty powinno być dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie. 15. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 16. Oferta powinna być w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy z napisem: Uwaga: Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. Oferta na przeprowadzenie kursów zawodowych w 2013roku. znak: OPS-0717/POKL/ ZP/4/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku tej informacji, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 18. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu do składania ofert. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej lub przesłać na adres Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, Kalwaria Zebrzydowska;

10 2. Termin składania ofert upływa dnia 14 października 2013r. o godz. 13:00 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 4. Komisyjne otwarcie ofert jest jawne i nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej; ul. Al. Jana Pawła II 7, Kalwaria Zebrzydowska siedzibie MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej (pok. 20) w dniu 14 października 2013r. o godz. 13:10 XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 2. Cena oferty winna być obliczona wg wzoru określonego w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującymi kryteriami (ocena nastąpi w skali od 0 do 100 punktów) Cena oferty - 100% wg poszczególnych zadań W powyższym kryterium oceniana będzie cena oferty. Maksymalną ilość punktów (tj. 100) otrzyma Wykonawca z najniższą ceną. Każdej następnej ofercie przyporządkuje się ilość punktów proporcjonalnie niższą stosując wzór: (cena najniższa/cena oferowana) x 100 XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Jeśli ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w określonym przez Zamawiającego terminie. 2. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, w brzmieniu zgodnym z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

11 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzieleniu zamówienia; d) odrzucenia oferty Odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w sposób inny. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż w pkt. 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12 9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, za pomocą faksu lub drogi elektronicznej. 11.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące Środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych XVIII. Inne informacje. 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XIX. Załączniki. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2, 3, 4, 5, 6,7 Wzory oświadczeń Załącznik nr 8: Wzór formularza ofertowego. Załącznik nr 9: Projekt umowy Kalwaria Zebrzydowska, dnia r. Zatwierdzam: Dorota Pocztowska p. o.kierownika MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej

13 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE: Kurs : opiekunka osób starszych z podstawami pierwszej pomocy dla 8 osób Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekunka osób starszych z podstawami pierwszej pomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 8 uczestników projektu systemowego w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osób starszych. Zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej związanej z wiekiem starszym, dolegliwościami występującymi w tym okresie: choroby i ich przyczyny, potrzeby osób starszych. Zaznajomienie z podstawowymi regulacjami prawnymi. Nabycie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. 1) Czas trwania kursu 50 godzin. tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych 2) Program kursu powinien zawierać minimum następujące treści programowe: zagadnienia prawne, podstawy psychologii, psychologiczne podstawy opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, zagadnienia etyki zawodowej opiekunki, bezpieczeństwo osoby starszej i niepełnosprawnej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym, wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego, organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa, pierwsza pomoc w geriatrii, ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy, zatrzymanie czynności życiowych, zadławienie ciałem obcym, sytuacje groźne dla zdrowia i życia, rany i oparzenia zaopatrywanie, złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów, zestaw pierwszej pomocy, sposoby ewakuacji. 3) Wykonawca zapewni właściwy sprzęt niezbędny do realizacji kursu, ubezpieczenie NNW na czas szkolenia

14 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom na własność niezbędne materiały szkoleniowe niezbędne do realizacji kursu oraz inne materiały, w tym notatnik i długopis, odpowiednio oznaczone logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wytycznymi z dnia 4 lutego 2009 roku Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 5) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów szkoleniowych Zamawiającemu w celu jego archiwizacji 6) Wykonawca zapewnia salę szkoleniową na realizację powyższego kursu na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska 7) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotową usługę w godzinach pomiędzy 8 a 15, w dniach od poniedziałku do piątku, zapewniając co najmniej 1 przerwę obiadową 8) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić catering obiadowy składający się z jednego gorącego dania, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonanych usług. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dziennika zajęć składającego się w oryginale z następujących dokumentów: programu kursu, przebiegu zajęć z każdego dnia, lista obecności uczestników kursu, lista odbioru cateringu obiadowego, lista odbioru materiałów szkoleniowych, polisa NWW, lista odbioru materiałów biurowych, lista odbioru zaświadczeń, ankieta początkowa i końcowa 9) Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia uczestnikom opatrzonego wymaganymi logami oraz tytułem projektu. Zaświadczenie ma być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 10) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ankietę oceniającą poziom zdolności uczestników, przed szkoleniem i po jego zakończeniu 11) Wykonawca jest zobowiązany do informowania o każdej nieobecności uczestnika warsztatów w dniu jej wystąpienia. ZADANIE NR 2. Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą programów do fakturowania dla 9 osób Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i obsługą programów do fakturowania w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 9 uczestników projektu systemowego. Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo