II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)"

Transkrypt

1 DOA.340/Z/23/12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych regularnego przewozu osób niepełnosprawnych CPV Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr oraz zamieszczone na stronie Internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. I. Nazwa oraz adres zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa Nr telefonu: Nr faksu: adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych) III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. zamawiający nie wymaga złożenia wadium. IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia od r do r V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu o udzielnie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli Wykonawcy, 3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia - licencje do Strona 1 z 24

2 przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wymagane ustawą z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity- Dz.U. Z 2007 r, Nr 125 poz. 874), 4) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej 1 usługi w zakresie cyklicznych, codziennych przewozów osób niepełnosprawnych, o których mowa w części VI pkt.2 ppkt. 2), 5) dysponują min dwoma osobami zdolnymi do wykonania usługi tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami typu BUS oraz staż w zawodzie kierowcy min. 3- letni, 6) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 7) będą realizować usługę przewozu osób niepełnosprawnych środkami transportu Zamawiającego, tj. sześcioma samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dodatkowo własnymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wykaz samochodów wykonawcy stanowić będzie załącznik do oferty. Wartość księgowa użyczonego mienia wynosi ,17 zł. 2. Przyjęcie do realizacji usług przewozu osób niepełnosprawnych związane jest z przyjęciem obowiązków pracodawcy w trybie art 23 1 Kodeksu Pracy dla dziewięciu kierowców zatrudnionych przy realizacji tej usługi u Zamawiającego. Z chwilą zakończenia zawartej w wyniku niniejszego postępowania umowy Zamawiający przejmie pracowników o których mowa w trybie przepisu art Kodeksu Pracy. 3. Wzór umowy użyczenia samochodów Zamawiającego wykazanych w załączniku nr 2 do SIWZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Ocena spełnienia ww. warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 5. Wykonawca, który nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w niniejszej specyfikacji, albo nie złożył pełnomocnictwa to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta tego Wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VI. Formularz ofertowy oraz dokumenty wraz z nim składane 1. Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 2) Wykaz usług transportu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie - referencje. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Strona 2 z 24

3 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4) Aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych- oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7) Licencję do przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wymagane ustawą z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity- Dz.U. Z 2007 r, Nr 125 poz. 874), 3. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 1) formularz oferty, oświadczenia i wykazy w oryginale 2) W przypadku składania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone notarialnie. 3) Wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, muszą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są : Pan Grzegorz Zelek - tel pok. 5 Dział Organizacyjno Administracyjny Pani Jolanta Skuza - tel pok 5 Dział Organizacyjno Administracyjny VII. Termin związania z ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość zamówienia określonego w SIWZ (załącznik nr 4). 3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 4. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa Oferta na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych Nie otwierać przed dniem Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę (y) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany były parafowane przez Strona 3 z 24

4 Wykonawcę bądź osobę(y) podpisującą ofertę. 6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i trwale spięte. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 4, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem ZMIANA. Zamawiający w pierwszej kolejności otworzy koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Z 2003 r., Nr 153, poz z póź. zmianami) dokumenty te należy wyraźnie oznaczyć. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa w kancelarii pokój Termin składania ofert upływa dnia r do godz Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 5. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj r., o godz. 11,30 w siedzibie Zamawiającego Częstochowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pok. 14. X. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, według zasad określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Wynagrodzenie brutto za realizację usługi -100% 2. W kryterium wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zastosowany wzór: Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów 1) Dla przyznania punktacji należy: ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą liczbę punktów czyli 100, a pozostałym oferentom przydzielić punkty zgodnie ze wzorem: cena oferty o najniższej wartości = ( cena brutto za 1km x szacunkowa ilość km ) x = x100x100% cena oferty badanej = ( cena brutto za 1km x szacunkowa ilość km ) x- ilość przyznanych punktów 100 waga kryterium Wynagrodzenie brutto (cena brutto za 1 km x szacunkowa ilość km) winno ujmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym: koszty paliwa, koszty napraw, Strona 4 z 24

5 przeglądów samochodów, koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. 3. W oparciu o powyższe kryterium opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych zostało uregulowane w Dziele IV ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przesyłając zawiadomienie o wyborze oferty (ofert), poinformuje Wykonawcę (Wykonawców), którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub posiadający stosowne pełnomocnictwa jego przedstawiciel (mający prawo do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w jego imieniu) powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Zamawiający oświadcza, iż posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe na realizację zadania. XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia i poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. 5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy. Strona 5 z 24

6 XV. Załączniki do SIWZ 1. Opis przedmiotu zamówienia- Zał. Nr 1 2. Wykaz samochodów przekazanych w użyczenie - Zał. Nr 2 3. Wzór umowy użyczenia samochodów - Zał. Nr 3 4. Formularz ofertowy- Zał. Nr 4, do wypełnienia przez Wykonawcę 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art 22 ust 1 ustawy PZP, do wypełnienia przez Wykonawcę Zał. Nr Wykaz zrealizowanych usług, do wypełnienia przez Wykonawcę Zał. Nr Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, do wypełnienia przez Wykonawcę Zał. Nr Wzór umowy Zał. Nr Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych Zał. nr Sprawozdanie miesięczne jako załącznik do faktury Zał. nr Zestawienie wykonanych przewozów Zał. nr 11. Częstochowa r Zatwierdził Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Mizera Strona 6 z 24

7 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dotyczy usługi transportowej przewozu osób niepełnosprawnych Przewozy osób niepełnosprawnych na terenie miasta Częstochowy oraz na terenie województwa śląskiego na podstawie regulaminu udzielenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie świadczeń w postaci usług transportowych dla osób niepełnosprawnych. 1./ Zakres świadczonych usług będzie obejmował w szczególności: 1) codzienne dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem przewozu tam i z powrotem uczniów ustalonym przez Zamawiającego oraz warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) przewozy osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia do pracy, szpitala, przychodni zabiegi rehabilitacyjne, urzędów, na zakupy itp.; 3) podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu oraz zabezpieczających prawa Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia; 4) powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie. Szacunkowa ilość km do przejechania w okresie 16 miesięcy wyniesie km : r r km, r r km Szacunkowa ilość osób niepełnosprawnych do przewiezienia w okresie 16 miesięcy wyniesie: r r 8900 osób, r r osób Szacunkowe zużycie paliwa w okresie 16 miesięcy wyniesie litrów r r 9100 litrów, r r litrów 2./ Przewozy realizowane będą samochodami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sześć samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz samochodów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz samochodami Wykonawcy przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz stanowi załącznik do oferty). Samochody Zamawiającego do realizacji usług użyczone będą Wykonawcy na podstawie umów użyczenia (wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). 3./ Wykonawca z chwilą przekazania usług przejmuje na podstawie art kodeksu pracy obowiązki pracodawcy w stosunku do dziewięciu kierowców zatrudnionych przy realizowaniu usług u Zamawiającego. 4./ Wszystkie samochody winny być wyposażone w kasy fiskalne; zakup, instalacja i rejestracja kas fiskalnych leży po stronie Wykonawcy. 5./ Kierowca potwierdza wniesienie opłaty za przejazd przez pasażera poprzez wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi (wydanie wydruku z kasy fiskalnej). 8./ Wynagrodzenie Wykonawcy będzie iloczynem ceny za 1 km brutto (w tym VAT) i rzeczywistej ilości wykonanych kilometrów w dniach, w których były realizowane przewozy osób Strona 7 z 24

8 niepełnosprawnych w danym miesiącu pomniejszony stanowiące podstawę do wystawienia faktury za wykonanie usługi. Kwota do zapłaty z faktury uwzględnia sumę pobranych opłat o których mowa w pkt. 5 zgodnie ze sprawozdaniem miesięcznym. 7./ Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 8./ Usługa będzie świadczona do wysokości limitu miesięcznego środków finansowych przeznaczonych na realizację przejazdu osób niepełnosprawnych. Jeżeli limit miesięczny skończy się nieadekwatnie do upływu czasu, możliwe jest zwiększenie limitu miesięcznego, w ramach ustalonego limitu rocznego, w zakresie ustalonym pisemnie z Zamawiającym. 9./ Planowana wartość zamówienia: 2012 rok - nie może przekroczyć kwoty ,00zł brutto (słownie sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście zł) 2013 rok nie może przekroczyć kwoty zł brutto (słownie pięćset czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem zł) 10./ Przewozy realizowane będą na podstawie zleceń MOPS. 11./ Wykonawca powinien posiadać parking strzeżony oraz pomieszczenie biurowe dla kierowców i dyspozytora zlokalizowane na terenie miasta Częstochowy. RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWCY PRZY PRZEWOZACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: a) Kierowca jest zobowiązany do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu (transporcie) pasażera niepełnosprawnego od drzwi lokalu (mieszkania, domu, pomieszczenia) do pojazdu i odwrotnie, w granicach swoich możliwości fizycznych, b) Dba o bezpieczny wjazd (wejście), przewóz i wyjazd (wyjście) osoby niepełnosprawnej do i z pojazdu, c) Opiekuje się, służy pomocą i radą pasażerom (osobom niepełnosprawnym), d) Kierowca jest zobowiązany do: dbałości o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi codziennej, utrzymywania czystości i estetyki pojazdu. Strona 8 z 24

9 Wykaz taboru samochodowego Załącznik Nr 2 do SIWZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje sześcioma samochodami Bus do przewozu osób niepełnosprawnych : Lp Marka samochodu Nr rejestracyjny Rok produkcji Wyposażenie 1 Volkswagen Transporter 1,9 D CEW Podnośnik hydrauliczny 1+4 osoby 2 Volkswagen Transporter 1,9TD osób SC Volkswagen Transporter 1,9 TDI, T-5 SC Najazd szynowy 1+5 osób 4 Volkswagen Transporter 1,9 TDI,T-5 SC Podnośnik hydrauliczny 1+5 osób 5 Volkswagen Transporter 1,9 TDI T-5 SC Podnośnik hydrauliczny 1+4 osoby 6 Volkswagen Carawelle 1,9 TDI,T-5 SC 4661F 2009 Najazd szynowy 1+8 osób Strona 9 z 24

10 UMOWA użyczenia Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu...w Częstochowie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 zwanym Użyczającym reprezentowanym przez Dyrektora Panią Barbarę Mizerę Z-cę Dyrektora Panią Agnieszkę Kowal-Smugowską a... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Biorącym w użyczenie, treści następującej: Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez Użyczającego do nieodpłatnego użytkowania środków trwałych sześciu samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 1. Ogólna wartość księgowa użyczonego mienia wynosi ,17 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych, siedemnaście groszy) 3. Użyczone mienie, o którym mowa w pkt 1 Biorący w użyczenie będzie wykorzystywał do realizacji przewozów osób niepełnosprawnych, zgodnie z umową o realizację usług Nr... z dnia Przedmiot umowy będzie przekazany na podstawie protokołu przekazania stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy Biorący w użyczenie zobowiązany jest w czasie użytkowania użyczonych samochodów dbać o ich stan techniczny, dokonywać przeglądów i napraw, chronić przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 2. Biorącym w użyczenie zabrania się oddawania mienia, o którym mowa w 1 pkt 1 do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Użyczającego. 3. Na użyczającym ciąży obowiązek ubezpieczenia przekazanego w użyczenie mienia. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia r do dnia r. Zmiana umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności Użyczający Biorący w użyczenie Strona 10 z 24

11 ... (pieczęć firmowa oferenta) Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1 Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa tel FAX Oferent: (proszę wpisać dane- nazwa oferenta, adres, tel. i , NIP): 1) Nazwa:... 2) Adres:... 3) Tel:... 4) ) NIP: Wycena zamówienia: Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zadanie za następującą cenę: 1) Cena netto za 1 kilometr -... zł 2) Podatek VAT za kilometr w kwocie -... zł 3) Cena brutto za 1km przewozu -... zł 4). Wartość brutto za realizację zamówienia = cena brutto za 1km przewozu x szacunkowa ilość km -... Słownie : wartość brutto za realizację zamówienia Termin realizacji zamówienia: r r. 4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ oraz projektem umowy i projektem umowy użyczenia i treść naszej oferty odpowiada jej treści miejscowość i data podpis i imienna pieczęć oferta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta Strona 11 z 24

12 Załącznik nr 5 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z póź. zm) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenie; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej miejscowość i data Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 12 z 24

13 Załącznik nr 7 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z przedmiotowego postępowania.... miejscowość i data... Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 13 z 24

14 Załącznik nr 6 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych usług Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- następujące usługi: L.p. Zamawiający (nazwa, adres, telefon) Zakres rzeczowy usługi Wartość wykonanych usług Termin realizacji (podać miesiąc i rok) Od Do Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi we wskazanym zakresie W załączeniu przedkładamy niżej wymienione dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie (np.: referencje) 1)... 2) miejscowość i data Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 14 z 24

15 Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMOWA Zawarta dnia w Częstochowie, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Częstochowa reprezentowanym przez: Panią Barbarę Mizerę Dyrektora Panią Agnieszkę Kowal Smugowską Zastępcę Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez Pana/Panią.. zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy usługi dokonany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zmianami). 1 Przedmiotem umowy są przewozy osób niepełnosprawnych realizowane na terenie miasta Częstochowy oraz województwa śląskiego z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych. 2 Zakres świadczonych usług będzie obejmował w szczególności: 1) codzienne dowożenie dzieci do szkół zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem przewozu tam i z powrotem uczniów ustalonym przez Zamawiającego oraz warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) przewozy osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia do pracy, szpitala, przychodni zabiegi rehabilitacyjne, urzędów, na zakupy itp. 3) podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu oraz zabezpieczających prawa Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia. 4) powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, 5). realizacja przewozów osób niepełnosprawnych na zasadach ustalonych w regulaminie przewozów ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 3 Obieg dokumentów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będą w następujący sposób; Strona 15 z 24

16 1. wnioski osób niepełnosprawnych o wykonanie usługi kierowane będą do Zamawiającego, 2. wniosek z akceptacją Dyrektora MOPS będzie stanowić podstawę do wystawienia zlecenia na transport, 3. zlecenia na przejazdy jednorazowe będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem dwóch dni przed terminem realizacji drogą elektroniczną na adres ... lub faxem na numer telefonu..., 4. zlecenia stałe m.in. dowozy dzieci do szkół, osób do pracy, będą przekazywane z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji przewozu, 5. Wykonawca będzie przedkładał miesięczne sprawozdanie (zgodne z załącznikiem do umowy) z realizacji świadczonych usług za dany miesiąc do siódmego dnia następnego miesiąca, dokument ten będzie stanowił załącznik do faktury. 4 Zamawiający zastrzega sobie, iż: 1. Wykonawca będzie używał do przewozów osób niepełnosprawnych samochodów użyczonych przez MOPS wykaz stanowi załącznik do umowy użyczenia. Wykonawca może dodatkowo wykorzystywać do realizacji przewozów samochody przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Pojazdy te będą obsługiwane przez kierowców posiadających niezbędne kwalifikacje do przewozu osób niepełnosprawnych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kart drogowych oddzielnie dla każdego pojazdu. 3. Wykonawca będzie sprawował opiekę nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi. 4. Wykonawca oświadcza, że pojazdy do przewożenia osób niepełnosprawnych stanowiące jego własność są sprawne technicznie i posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu oraz oznaczenia przewidziane dla oznakowania samochodów przewożących osoby i dzieci szkolne niepełnosprawne. 5. nadzorowanie i realizowanie procedur związanych z kontrolą stanu technicznego pojazdów będzie sprawować Wykonawca, 6. ubezpieczenie pojazdów użyczonych Wykonawcy spoczywa na Zamawiającym Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie za 1 km, w wysokości 1) Cena netto za 1 kilometr -... zł 2) Podatek VAT za kilometr w kwocie -... zł 3) Cena brutto za 1km przewozu -... zł Wartość brutto za realizację zamówienia równa jest (cena brutto za 1km przewozu... zł x szacunkowa ilość km...) zł (słownie złotych:.) brutto. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w drugim roku obowiązywania umowy w przypadku zmiany wielkości środków zabezpieczonych na ten rok w budżecie miasta. 3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami wystawianymi w okresach miesięcznych, a podstawą płatności będzie iloczyn ceny za 1 km i rzeczywistej ilości wykonanych kilometrów w dniach, w których były realizowane przewozy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu pomniejszony o pobrane przez Wykonawcę opłaty ponoszone przez pasażera, wg cennika określonego przez Zamawiającego. 4. W przypadku niewykonania usługi w danym miesiącu wynagrodzenie się nie należy. Strona 16 z 24

Wzór Umowy nr

Wzór Umowy nr Wzór Umowy nr 272..2012 zawarta w dniu.. w., pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Gminą Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński; NIP: 504-00-25-730; REGON: 092350932, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Społecznej RAZEM ul. Polna 56A 97-200 Tomaszów Maz. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) oraz Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci do placówek oświatowych "

Dowóz dzieci do placówek oświatowych Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary Dąbie ul. Dolna 1 42-504 Będzin woj. śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ART. 39 USTAWY

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2015/2016

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2015/2016 Szlichtyngowa, dnia 03.07.2015 r. RZPiP.271.2.7.2015.TW ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Zamawiający: GMINA SZLICHTYNGOWA ul. Rynek 1 67-407

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia: Osie, 11.07.2013 r. ROŚBiGK, 271.6.2013.ZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZEAS 3410-1/11 Świerzowa Polska, dnia 20.06.2011 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 14.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 4 a do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 000 EURO ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 18 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu zamieszkałych na terenie miasta Zawiercie na i ze

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl Częstochowa: Zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr...

- WZÓR - UMOWA Nr... - WZÓR - UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zssp8g3trzebinia.edu.pl/ Trzebinia: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-12/Z/09 Turawa, 21 październik 2009r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

2/MGZO/ZO/2016 Zapytanie ofertowe Dowóz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Drezdenko na zawody sportowe w 2016

2/MGZO/ZO/2016 Zapytanie ofertowe Dowóz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Drezdenko na zawody sportowe w 2016 Nazwa firm Miejsko Gminny Zespół Oświaty ul. Ogrodowa 1 66-530 Drezdenko tel. 95 7638102 fax 95 7620850 mgzo@oswiata.drezdenko.pl.pl www.oswiata.drezdenko.pl Drezdenko, 24.03.2016r. 2/MGZO/ZO/2016 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-09-22 09:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gawłuszowice, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Gawłuszowice, dnia r. Gawłuszowice, dnia 10.07.2017r. Zapytanie ofertowe Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna w okresie od 3 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : Os wzór

UMOWA NR : Os wzór Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego Nr Os.042.3.38.5.2013 UMOWA NR : Os..2015 - wzór Zawarta w dniu...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy: 1/ Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mszana.finn.pl/bipkod/12724221 Mszana: Przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Mszana do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - WZÓR -

Załącznik Nr 2 - WZÓR - - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw2.lublin.eu Lublin: Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty Baranów Sandomierski, dnia 18.08.2015 r. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 według

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Łasin: Przebudowa pomieszczeń garażowych na myjnię i dezynfekcję łóżek szpitalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Trzebini, Os. ZWM 21, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, tel. 32 6121956, faks 32 6122952.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Trzebini, Os. ZWM 21, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, tel. 32 6121956, faks 32 6122952. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zssp8g3trzebinia.edu.pl/ Trzebinia: Dowóz uczniów do szkoły na trasie: miejsce zamieszkania -

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 Numer ogłoszenia w BZP: 150639-2014; data zamieszczenia w BZP: 10.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina.pl Mieleszyn: Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w Mieleszynie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kobyłka, 24 lipca 2013r. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA D-7040.P/1/07 ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo