II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)"

Transkrypt

1 DOA.340/Z/23/12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych regularnego przewozu osób niepełnosprawnych CPV Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr oraz zamieszczone na stronie Internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. I. Nazwa oraz adres zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa Nr telefonu: Nr faksu: adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych) III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. zamawiający nie wymaga złożenia wadium. IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia od r do r V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu o udzielnie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli Wykonawcy, 3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia - licencje do Strona 1 z 24

2 przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wymagane ustawą z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity- Dz.U. Z 2007 r, Nr 125 poz. 874), 4) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej 1 usługi w zakresie cyklicznych, codziennych przewozów osób niepełnosprawnych, o których mowa w części VI pkt.2 ppkt. 2), 5) dysponują min dwoma osobami zdolnymi do wykonania usługi tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami typu BUS oraz staż w zawodzie kierowcy min. 3- letni, 6) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 7) będą realizować usługę przewozu osób niepełnosprawnych środkami transportu Zamawiającego, tj. sześcioma samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dodatkowo własnymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wykaz samochodów wykonawcy stanowić będzie załącznik do oferty. Wartość księgowa użyczonego mienia wynosi ,17 zł. 2. Przyjęcie do realizacji usług przewozu osób niepełnosprawnych związane jest z przyjęciem obowiązków pracodawcy w trybie art 23 1 Kodeksu Pracy dla dziewięciu kierowców zatrudnionych przy realizacji tej usługi u Zamawiającego. Z chwilą zakończenia zawartej w wyniku niniejszego postępowania umowy Zamawiający przejmie pracowników o których mowa w trybie przepisu art Kodeksu Pracy. 3. Wzór umowy użyczenia samochodów Zamawiającego wykazanych w załączniku nr 2 do SIWZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Ocena spełnienia ww. warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 5. Wykonawca, który nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w niniejszej specyfikacji, albo nie złożył pełnomocnictwa to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta tego Wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VI. Formularz ofertowy oraz dokumenty wraz z nim składane 1. Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 2) Wykaz usług transportu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie - referencje. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Strona 2 z 24

3 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4) Aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych- oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7) Licencję do przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wymagane ustawą z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity- Dz.U. Z 2007 r, Nr 125 poz. 874), 3. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 1) formularz oferty, oświadczenia i wykazy w oryginale 2) W przypadku składania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone notarialnie. 3) Wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, muszą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są : Pan Grzegorz Zelek - tel pok. 5 Dział Organizacyjno Administracyjny Pani Jolanta Skuza - tel pok 5 Dział Organizacyjno Administracyjny VII. Termin związania z ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość zamówienia określonego w SIWZ (załącznik nr 4). 3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 4. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa Oferta na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych Nie otwierać przed dniem Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę (y) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany były parafowane przez Strona 3 z 24

4 Wykonawcę bądź osobę(y) podpisującą ofertę. 6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i trwale spięte. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 4, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem ZMIANA. Zamawiający w pierwszej kolejności otworzy koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Z 2003 r., Nr 153, poz z póź. zmianami) dokumenty te należy wyraźnie oznaczyć. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa w kancelarii pokój Termin składania ofert upływa dnia r do godz Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 5. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj r., o godz. 11,30 w siedzibie Zamawiającego Częstochowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pok. 14. X. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, według zasad określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Wynagrodzenie brutto za realizację usługi -100% 2. W kryterium wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zastosowany wzór: Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów 1) Dla przyznania punktacji należy: ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą liczbę punktów czyli 100, a pozostałym oferentom przydzielić punkty zgodnie ze wzorem: cena oferty o najniższej wartości = ( cena brutto za 1km x szacunkowa ilość km ) x = x100x100% cena oferty badanej = ( cena brutto za 1km x szacunkowa ilość km ) x- ilość przyznanych punktów 100 waga kryterium Wynagrodzenie brutto (cena brutto za 1 km x szacunkowa ilość km) winno ujmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym: koszty paliwa, koszty napraw, Strona 4 z 24

5 przeglądów samochodów, koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. 3. W oparciu o powyższe kryterium opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych zostało uregulowane w Dziele IV ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przesyłając zawiadomienie o wyborze oferty (ofert), poinformuje Wykonawcę (Wykonawców), którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub posiadający stosowne pełnomocnictwa jego przedstawiciel (mający prawo do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w jego imieniu) powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Zamawiający oświadcza, iż posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe na realizację zadania. XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia i poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. 5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy. Strona 5 z 24

6 XV. Załączniki do SIWZ 1. Opis przedmiotu zamówienia- Zał. Nr 1 2. Wykaz samochodów przekazanych w użyczenie - Zał. Nr 2 3. Wzór umowy użyczenia samochodów - Zał. Nr 3 4. Formularz ofertowy- Zał. Nr 4, do wypełnienia przez Wykonawcę 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art 22 ust 1 ustawy PZP, do wypełnienia przez Wykonawcę Zał. Nr Wykaz zrealizowanych usług, do wypełnienia przez Wykonawcę Zał. Nr Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, do wypełnienia przez Wykonawcę Zał. Nr Wzór umowy Zał. Nr Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych Zał. nr Sprawozdanie miesięczne jako załącznik do faktury Zał. nr Zestawienie wykonanych przewozów Zał. nr 11. Częstochowa r Zatwierdził Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Mizera Strona 6 z 24

7 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dotyczy usługi transportowej przewozu osób niepełnosprawnych Przewozy osób niepełnosprawnych na terenie miasta Częstochowy oraz na terenie województwa śląskiego na podstawie regulaminu udzielenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie świadczeń w postaci usług transportowych dla osób niepełnosprawnych. 1./ Zakres świadczonych usług będzie obejmował w szczególności: 1) codzienne dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem przewozu tam i z powrotem uczniów ustalonym przez Zamawiającego oraz warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) przewozy osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia do pracy, szpitala, przychodni zabiegi rehabilitacyjne, urzędów, na zakupy itp.; 3) podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu oraz zabezpieczających prawa Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia; 4) powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie. Szacunkowa ilość km do przejechania w okresie 16 miesięcy wyniesie km : r r km, r r km Szacunkowa ilość osób niepełnosprawnych do przewiezienia w okresie 16 miesięcy wyniesie: r r 8900 osób, r r osób Szacunkowe zużycie paliwa w okresie 16 miesięcy wyniesie litrów r r 9100 litrów, r r litrów 2./ Przewozy realizowane będą samochodami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sześć samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz samochodów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz samochodami Wykonawcy przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz stanowi załącznik do oferty). Samochody Zamawiającego do realizacji usług użyczone będą Wykonawcy na podstawie umów użyczenia (wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). 3./ Wykonawca z chwilą przekazania usług przejmuje na podstawie art kodeksu pracy obowiązki pracodawcy w stosunku do dziewięciu kierowców zatrudnionych przy realizowaniu usług u Zamawiającego. 4./ Wszystkie samochody winny być wyposażone w kasy fiskalne; zakup, instalacja i rejestracja kas fiskalnych leży po stronie Wykonawcy. 5./ Kierowca potwierdza wniesienie opłaty za przejazd przez pasażera poprzez wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi (wydanie wydruku z kasy fiskalnej). 8./ Wynagrodzenie Wykonawcy będzie iloczynem ceny za 1 km brutto (w tym VAT) i rzeczywistej ilości wykonanych kilometrów w dniach, w których były realizowane przewozy osób Strona 7 z 24

8 niepełnosprawnych w danym miesiącu pomniejszony stanowiące podstawę do wystawienia faktury za wykonanie usługi. Kwota do zapłaty z faktury uwzględnia sumę pobranych opłat o których mowa w pkt. 5 zgodnie ze sprawozdaniem miesięcznym. 7./ Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 8./ Usługa będzie świadczona do wysokości limitu miesięcznego środków finansowych przeznaczonych na realizację przejazdu osób niepełnosprawnych. Jeżeli limit miesięczny skończy się nieadekwatnie do upływu czasu, możliwe jest zwiększenie limitu miesięcznego, w ramach ustalonego limitu rocznego, w zakresie ustalonym pisemnie z Zamawiającym. 9./ Planowana wartość zamówienia: 2012 rok - nie może przekroczyć kwoty ,00zł brutto (słownie sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście zł) 2013 rok nie może przekroczyć kwoty zł brutto (słownie pięćset czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem zł) 10./ Przewozy realizowane będą na podstawie zleceń MOPS. 11./ Wykonawca powinien posiadać parking strzeżony oraz pomieszczenie biurowe dla kierowców i dyspozytora zlokalizowane na terenie miasta Częstochowy. RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWCY PRZY PRZEWOZACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: a) Kierowca jest zobowiązany do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu (transporcie) pasażera niepełnosprawnego od drzwi lokalu (mieszkania, domu, pomieszczenia) do pojazdu i odwrotnie, w granicach swoich możliwości fizycznych, b) Dba o bezpieczny wjazd (wejście), przewóz i wyjazd (wyjście) osoby niepełnosprawnej do i z pojazdu, c) Opiekuje się, służy pomocą i radą pasażerom (osobom niepełnosprawnym), d) Kierowca jest zobowiązany do: dbałości o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi codziennej, utrzymywania czystości i estetyki pojazdu. Strona 8 z 24

9 Wykaz taboru samochodowego Załącznik Nr 2 do SIWZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje sześcioma samochodami Bus do przewozu osób niepełnosprawnych : Lp Marka samochodu Nr rejestracyjny Rok produkcji Wyposażenie 1 Volkswagen Transporter 1,9 D CEW Podnośnik hydrauliczny 1+4 osoby 2 Volkswagen Transporter 1,9TD osób SC Volkswagen Transporter 1,9 TDI, T-5 SC Najazd szynowy 1+5 osób 4 Volkswagen Transporter 1,9 TDI,T-5 SC Podnośnik hydrauliczny 1+5 osób 5 Volkswagen Transporter 1,9 TDI T-5 SC Podnośnik hydrauliczny 1+4 osoby 6 Volkswagen Carawelle 1,9 TDI,T-5 SC 4661F 2009 Najazd szynowy 1+8 osób Strona 9 z 24

10 UMOWA użyczenia Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu...w Częstochowie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 zwanym Użyczającym reprezentowanym przez Dyrektora Panią Barbarę Mizerę Z-cę Dyrektora Panią Agnieszkę Kowal-Smugowską a... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Biorącym w użyczenie, treści następującej: Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez Użyczającego do nieodpłatnego użytkowania środków trwałych sześciu samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 1. Ogólna wartość księgowa użyczonego mienia wynosi ,17 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych, siedemnaście groszy) 3. Użyczone mienie, o którym mowa w pkt 1 Biorący w użyczenie będzie wykorzystywał do realizacji przewozów osób niepełnosprawnych, zgodnie z umową o realizację usług Nr... z dnia Przedmiot umowy będzie przekazany na podstawie protokołu przekazania stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy Biorący w użyczenie zobowiązany jest w czasie użytkowania użyczonych samochodów dbać o ich stan techniczny, dokonywać przeglądów i napraw, chronić przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 2. Biorącym w użyczenie zabrania się oddawania mienia, o którym mowa w 1 pkt 1 do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Użyczającego. 3. Na użyczającym ciąży obowiązek ubezpieczenia przekazanego w użyczenie mienia. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia r do dnia r. Zmiana umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności Użyczający Biorący w użyczenie Strona 10 z 24

11 ... (pieczęć firmowa oferenta) Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1 Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa tel FAX Oferent: (proszę wpisać dane- nazwa oferenta, adres, tel. i , NIP): 1) Nazwa:... 2) Adres:... 3) Tel:... 4) ) NIP: Wycena zamówienia: Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zadanie za następującą cenę: 1) Cena netto za 1 kilometr -... zł 2) Podatek VAT za kilometr w kwocie -... zł 3) Cena brutto za 1km przewozu -... zł 4). Wartość brutto za realizację zamówienia = cena brutto za 1km przewozu x szacunkowa ilość km -... Słownie : wartość brutto za realizację zamówienia Termin realizacji zamówienia: r r. 4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ oraz projektem umowy i projektem umowy użyczenia i treść naszej oferty odpowiada jej treści miejscowość i data podpis i imienna pieczęć oferta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta Strona 11 z 24

12 Załącznik nr 5 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z póź. zm) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenie; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej miejscowość i data Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 12 z 24

13 Załącznik nr 7 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z przedmiotowego postępowania.... miejscowość i data... Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 13 z 24

14 Załącznik nr 6 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych usług Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- następujące usługi: L.p. Zamawiający (nazwa, adres, telefon) Zakres rzeczowy usługi Wartość wykonanych usług Termin realizacji (podać miesiąc i rok) Od Do Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi we wskazanym zakresie W załączeniu przedkładamy niżej wymienione dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie (np.: referencje) 1)... 2) miejscowość i data Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 14 z 24

15 Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMOWA Zawarta dnia w Częstochowie, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Częstochowa reprezentowanym przez: Panią Barbarę Mizerę Dyrektora Panią Agnieszkę Kowal Smugowską Zastępcę Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez Pana/Panią.. zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy usługi dokonany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zmianami). 1 Przedmiotem umowy są przewozy osób niepełnosprawnych realizowane na terenie miasta Częstochowy oraz województwa śląskiego z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych. 2 Zakres świadczonych usług będzie obejmował w szczególności: 1) codzienne dowożenie dzieci do szkół zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem przewozu tam i z powrotem uczniów ustalonym przez Zamawiającego oraz warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) przewozy osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia do pracy, szpitala, przychodni zabiegi rehabilitacyjne, urzędów, na zakupy itp. 3) podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu oraz zabezpieczających prawa Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia. 4) powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, 5). realizacja przewozów osób niepełnosprawnych na zasadach ustalonych w regulaminie przewozów ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 3 Obieg dokumentów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będą w następujący sposób; Strona 15 z 24

16 1. wnioski osób niepełnosprawnych o wykonanie usługi kierowane będą do Zamawiającego, 2. wniosek z akceptacją Dyrektora MOPS będzie stanowić podstawę do wystawienia zlecenia na transport, 3. zlecenia na przejazdy jednorazowe będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem dwóch dni przed terminem realizacji drogą elektroniczną na adres ... lub faxem na numer telefonu..., 4. zlecenia stałe m.in. dowozy dzieci do szkół, osób do pracy, będą przekazywane z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji przewozu, 5. Wykonawca będzie przedkładał miesięczne sprawozdanie (zgodne z załącznikiem do umowy) z realizacji świadczonych usług za dany miesiąc do siódmego dnia następnego miesiąca, dokument ten będzie stanowił załącznik do faktury. 4 Zamawiający zastrzega sobie, iż: 1. Wykonawca będzie używał do przewozów osób niepełnosprawnych samochodów użyczonych przez MOPS wykaz stanowi załącznik do umowy użyczenia. Wykonawca może dodatkowo wykorzystywać do realizacji przewozów samochody przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Pojazdy te będą obsługiwane przez kierowców posiadających niezbędne kwalifikacje do przewozu osób niepełnosprawnych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kart drogowych oddzielnie dla każdego pojazdu. 3. Wykonawca będzie sprawował opiekę nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi. 4. Wykonawca oświadcza, że pojazdy do przewożenia osób niepełnosprawnych stanowiące jego własność są sprawne technicznie i posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu oraz oznaczenia przewidziane dla oznakowania samochodów przewożących osoby i dzieci szkolne niepełnosprawne. 5. nadzorowanie i realizowanie procedur związanych z kontrolą stanu technicznego pojazdów będzie sprawować Wykonawca, 6. ubezpieczenie pojazdów użyczonych Wykonawcy spoczywa na Zamawiającym Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie za 1 km, w wysokości 1) Cena netto za 1 kilometr -... zł 2) Podatek VAT za kilometr w kwocie -... zł 3) Cena brutto za 1km przewozu -... zł Wartość brutto za realizację zamówienia równa jest (cena brutto za 1km przewozu... zł x szacunkowa ilość km...) zł (słownie złotych:.) brutto. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w drugim roku obowiązywania umowy w przypadku zmiany wielkości środków zabezpieczonych na ten rok w budżecie miasta. 3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami wystawianymi w okresach miesięcznych, a podstawą płatności będzie iloczyn ceny za 1 km i rzeczywistej ilości wykonanych kilometrów w dniach, w których były realizowane przewozy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu pomniejszony o pobrane przez Wykonawcę opłaty ponoszone przez pasażera, wg cennika określonego przez Zamawiającego. 4. W przypadku niewykonania usługi w danym miesiącu wynagrodzenie się nie należy. Strona 16 z 24

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Społecznej RAZEM ul. Polna 56A 97-200 Tomaszów Maz. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 18 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu zamieszkałych na terenie miasta Zawiercie na i ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 4 a do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 000 EURO ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZEAS 3410-1/11 Świerzowa Polska, dnia 20.06.2011 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 14.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

2/MGZO/ZO/2016 Zapytanie ofertowe Dowóz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Drezdenko na zawody sportowe w 2016

2/MGZO/ZO/2016 Zapytanie ofertowe Dowóz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Drezdenko na zawody sportowe w 2016 Nazwa firm Miejsko Gminny Zespół Oświaty ul. Ogrodowa 1 66-530 Drezdenko tel. 95 7638102 fax 95 7620850 mgzo@oswiata.drezdenko.pl.pl www.oswiata.drezdenko.pl Drezdenko, 24.03.2016r. 2/MGZO/ZO/2016 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-12/Z/09 Turawa, 21 październik 2009r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty Baranów Sandomierski, dnia 18.08.2015 r. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 według

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 02.01.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ROBOOTY DODATKOWE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAŁADU LABORATORYJNO PRODUKCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 20 kwietnia 2012

Szczecin, 20 kwietnia 2012 Szczecin, 20 kwietnia 2012 Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin tel. 91/4211535, 91/4316511; fax 91/4225473 sekretariat@irr.szczecin.pl www.irr.szczecin.pl. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Łasin: Przebudowa pomieszczeń garażowych na myjnię i dezynfekcję łóżek szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna w okresie od 3 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA D-7040.P/1/07 ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-09-22 09:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Trzebini, Os. ZWM 21, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, tel. 32 6121956, faks 32 6122952.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Trzebini, Os. ZWM 21, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, tel. 32 6121956, faks 32 6122952. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zssp8g3trzebinia.edu.pl/ Trzebinia: Dowóz uczniów do szkoły na trasie: miejsce zamieszkania -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - WZÓR -

Załącznik Nr 2 - WZÓR - - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz

U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz na świadczenie usługi transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób dializowanych w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-07-09 10:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BRVII/341-14/07 Turawa, 02-08-2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ... ... 2. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie... (zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu)

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ... ... 2. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie... (zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu) - WZÓR- Załącznik Nr 2 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z do Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce - Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 Trasa Nr 1. UMOWA

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Olsztyn dn. 23-05-2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP Nr sprawy 271.26.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP DANE DOTYCZĄCE OFERENTA: NAZWA... SIEDZIBA... Numer

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 367256-2009; data zamieszczenia: 21.10.2009

Numer ogłoszenia: 367256-2009; data zamieszczenia: 21.10.2009 Numer ogłoszenia: 367256-2009; data zamieszczenia: 21.10.2009 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 359636-2009 data 14.10.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl Kozienice: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do Elektrownii Kozienice S.A. Numer ogłoszenia: 206327-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sulejówek, dnia 17.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/POKL.09.01.02/2012 Przewóz dzieci w wieku szkolnym do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w ramach projektu Równy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsbartoszyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsbartoszyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bartoszyce: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Senior-WIGOR przy MOPS w Bartoszycach. Numer ogłoszenia: 140651-2015; data zamieszczenia: 24.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Janikowie pomiędzy Gminą Janikowo - Miejsko-Gminnym Zespołem Oświaty w Janikowie mającym siedzibę w Janikowie, przy ul. Przemysłowej 6, NIP: 556-274-02-07,

Bardziej szczegółowo