II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)"

Transkrypt

1 DOA.340/Z/23/12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych regularnego przewozu osób niepełnosprawnych CPV Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr oraz zamieszczone na stronie Internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. I. Nazwa oraz adres zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa Nr telefonu: Nr faksu: adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych) III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. zamawiający nie wymaga złożenia wadium. IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia od r do r V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu o udzielnie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli Wykonawcy, 3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia - licencje do Strona 1 z 24

2 przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wymagane ustawą z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity- Dz.U. Z 2007 r, Nr 125 poz. 874), 4) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej 1 usługi w zakresie cyklicznych, codziennych przewozów osób niepełnosprawnych, o których mowa w części VI pkt.2 ppkt. 2), 5) dysponują min dwoma osobami zdolnymi do wykonania usługi tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami typu BUS oraz staż w zawodzie kierowcy min. 3- letni, 6) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 7) będą realizować usługę przewozu osób niepełnosprawnych środkami transportu Zamawiającego, tj. sześcioma samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dodatkowo własnymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wykaz samochodów wykonawcy stanowić będzie załącznik do oferty. Wartość księgowa użyczonego mienia wynosi ,17 zł. 2. Przyjęcie do realizacji usług przewozu osób niepełnosprawnych związane jest z przyjęciem obowiązków pracodawcy w trybie art 23 1 Kodeksu Pracy dla dziewięciu kierowców zatrudnionych przy realizacji tej usługi u Zamawiającego. Z chwilą zakończenia zawartej w wyniku niniejszego postępowania umowy Zamawiający przejmie pracowników o których mowa w trybie przepisu art Kodeksu Pracy. 3. Wzór umowy użyczenia samochodów Zamawiającego wykazanych w załączniku nr 2 do SIWZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Ocena spełnienia ww. warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 5. Wykonawca, który nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w niniejszej specyfikacji, albo nie złożył pełnomocnictwa to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta tego Wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VI. Formularz ofertowy oraz dokumenty wraz z nim składane 1. Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 2) Wykaz usług transportu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie - referencje. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Strona 2 z 24

3 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4) Aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych- oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7) Licencję do przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wymagane ustawą z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity- Dz.U. Z 2007 r, Nr 125 poz. 874), 3. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 1) formularz oferty, oświadczenia i wykazy w oryginale 2) W przypadku składania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone notarialnie. 3) Wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, muszą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są : Pan Grzegorz Zelek - tel pok. 5 Dział Organizacyjno Administracyjny Pani Jolanta Skuza - tel pok 5 Dział Organizacyjno Administracyjny VII. Termin związania z ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość zamówienia określonego w SIWZ (załącznik nr 4). 3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 4. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa Oferta na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych Nie otwierać przed dniem Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę (y) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany były parafowane przez Strona 3 z 24

4 Wykonawcę bądź osobę(y) podpisującą ofertę. 6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i trwale spięte. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 4, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem ZMIANA. Zamawiający w pierwszej kolejności otworzy koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Z 2003 r., Nr 153, poz z póź. zmianami) dokumenty te należy wyraźnie oznaczyć. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa w kancelarii pokój Termin składania ofert upływa dnia r do godz Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 5. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj r., o godz. 11,30 w siedzibie Zamawiającego Częstochowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pok. 14. X. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, według zasad określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Wynagrodzenie brutto za realizację usługi -100% 2. W kryterium wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zastosowany wzór: Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów 1) Dla przyznania punktacji należy: ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą liczbę punktów czyli 100, a pozostałym oferentom przydzielić punkty zgodnie ze wzorem: cena oferty o najniższej wartości = ( cena brutto za 1km x szacunkowa ilość km ) x = x100x100% cena oferty badanej = ( cena brutto za 1km x szacunkowa ilość km ) x- ilość przyznanych punktów 100 waga kryterium Wynagrodzenie brutto (cena brutto za 1 km x szacunkowa ilość km) winno ujmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym: koszty paliwa, koszty napraw, Strona 4 z 24

5 przeglądów samochodów, koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. 3. W oparciu o powyższe kryterium opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych zostało uregulowane w Dziele IV ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przesyłając zawiadomienie o wyborze oferty (ofert), poinformuje Wykonawcę (Wykonawców), którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub posiadający stosowne pełnomocnictwa jego przedstawiciel (mający prawo do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w jego imieniu) powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Zamawiający oświadcza, iż posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe na realizację zadania. XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia i poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. 5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy. Strona 5 z 24

6 XV. Załączniki do SIWZ 1. Opis przedmiotu zamówienia- Zał. Nr 1 2. Wykaz samochodów przekazanych w użyczenie - Zał. Nr 2 3. Wzór umowy użyczenia samochodów - Zał. Nr 3 4. Formularz ofertowy- Zał. Nr 4, do wypełnienia przez Wykonawcę 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art 22 ust 1 ustawy PZP, do wypełnienia przez Wykonawcę Zał. Nr Wykaz zrealizowanych usług, do wypełnienia przez Wykonawcę Zał. Nr Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, do wypełnienia przez Wykonawcę Zał. Nr Wzór umowy Zał. Nr Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych Zał. nr Sprawozdanie miesięczne jako załącznik do faktury Zał. nr Zestawienie wykonanych przewozów Zał. nr 11. Częstochowa r Zatwierdził Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Mizera Strona 6 z 24

7 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dotyczy usługi transportowej przewozu osób niepełnosprawnych Przewozy osób niepełnosprawnych na terenie miasta Częstochowy oraz na terenie województwa śląskiego na podstawie regulaminu udzielenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie świadczeń w postaci usług transportowych dla osób niepełnosprawnych. 1./ Zakres świadczonych usług będzie obejmował w szczególności: 1) codzienne dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem przewozu tam i z powrotem uczniów ustalonym przez Zamawiającego oraz warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) przewozy osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia do pracy, szpitala, przychodni zabiegi rehabilitacyjne, urzędów, na zakupy itp.; 3) podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu oraz zabezpieczających prawa Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia; 4) powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie. Szacunkowa ilość km do przejechania w okresie 16 miesięcy wyniesie km : r r km, r r km Szacunkowa ilość osób niepełnosprawnych do przewiezienia w okresie 16 miesięcy wyniesie: r r 8900 osób, r r osób Szacunkowe zużycie paliwa w okresie 16 miesięcy wyniesie litrów r r 9100 litrów, r r litrów 2./ Przewozy realizowane będą samochodami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sześć samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz samochodów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz samochodami Wykonawcy przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz stanowi załącznik do oferty). Samochody Zamawiającego do realizacji usług użyczone będą Wykonawcy na podstawie umów użyczenia (wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). 3./ Wykonawca z chwilą przekazania usług przejmuje na podstawie art kodeksu pracy obowiązki pracodawcy w stosunku do dziewięciu kierowców zatrudnionych przy realizowaniu usług u Zamawiającego. 4./ Wszystkie samochody winny być wyposażone w kasy fiskalne; zakup, instalacja i rejestracja kas fiskalnych leży po stronie Wykonawcy. 5./ Kierowca potwierdza wniesienie opłaty za przejazd przez pasażera poprzez wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi (wydanie wydruku z kasy fiskalnej). 8./ Wynagrodzenie Wykonawcy będzie iloczynem ceny za 1 km brutto (w tym VAT) i rzeczywistej ilości wykonanych kilometrów w dniach, w których były realizowane przewozy osób Strona 7 z 24

8 niepełnosprawnych w danym miesiącu pomniejszony stanowiące podstawę do wystawienia faktury za wykonanie usługi. Kwota do zapłaty z faktury uwzględnia sumę pobranych opłat o których mowa w pkt. 5 zgodnie ze sprawozdaniem miesięcznym. 7./ Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 8./ Usługa będzie świadczona do wysokości limitu miesięcznego środków finansowych przeznaczonych na realizację przejazdu osób niepełnosprawnych. Jeżeli limit miesięczny skończy się nieadekwatnie do upływu czasu, możliwe jest zwiększenie limitu miesięcznego, w ramach ustalonego limitu rocznego, w zakresie ustalonym pisemnie z Zamawiającym. 9./ Planowana wartość zamówienia: 2012 rok - nie może przekroczyć kwoty ,00zł brutto (słownie sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście zł) 2013 rok nie może przekroczyć kwoty zł brutto (słownie pięćset czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem zł) 10./ Przewozy realizowane będą na podstawie zleceń MOPS. 11./ Wykonawca powinien posiadać parking strzeżony oraz pomieszczenie biurowe dla kierowców i dyspozytora zlokalizowane na terenie miasta Częstochowy. RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWCY PRZY PRZEWOZACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: a) Kierowca jest zobowiązany do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu (transporcie) pasażera niepełnosprawnego od drzwi lokalu (mieszkania, domu, pomieszczenia) do pojazdu i odwrotnie, w granicach swoich możliwości fizycznych, b) Dba o bezpieczny wjazd (wejście), przewóz i wyjazd (wyjście) osoby niepełnosprawnej do i z pojazdu, c) Opiekuje się, służy pomocą i radą pasażerom (osobom niepełnosprawnym), d) Kierowca jest zobowiązany do: dbałości o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi codziennej, utrzymywania czystości i estetyki pojazdu. Strona 8 z 24

9 Wykaz taboru samochodowego Załącznik Nr 2 do SIWZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje sześcioma samochodami Bus do przewozu osób niepełnosprawnych : Lp Marka samochodu Nr rejestracyjny Rok produkcji Wyposażenie 1 Volkswagen Transporter 1,9 D CEW Podnośnik hydrauliczny 1+4 osoby 2 Volkswagen Transporter 1,9TD osób SC Volkswagen Transporter 1,9 TDI, T-5 SC Najazd szynowy 1+5 osób 4 Volkswagen Transporter 1,9 TDI,T-5 SC Podnośnik hydrauliczny 1+5 osób 5 Volkswagen Transporter 1,9 TDI T-5 SC Podnośnik hydrauliczny 1+4 osoby 6 Volkswagen Carawelle 1,9 TDI,T-5 SC 4661F 2009 Najazd szynowy 1+8 osób Strona 9 z 24

10 UMOWA użyczenia Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu...w Częstochowie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 zwanym Użyczającym reprezentowanym przez Dyrektora Panią Barbarę Mizerę Z-cę Dyrektora Panią Agnieszkę Kowal-Smugowską a... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Biorącym w użyczenie, treści następującej: Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez Użyczającego do nieodpłatnego użytkowania środków trwałych sześciu samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 1. Ogólna wartość księgowa użyczonego mienia wynosi ,17 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych, siedemnaście groszy) 3. Użyczone mienie, o którym mowa w pkt 1 Biorący w użyczenie będzie wykorzystywał do realizacji przewozów osób niepełnosprawnych, zgodnie z umową o realizację usług Nr... z dnia Przedmiot umowy będzie przekazany na podstawie protokołu przekazania stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy Biorący w użyczenie zobowiązany jest w czasie użytkowania użyczonych samochodów dbać o ich stan techniczny, dokonywać przeglądów i napraw, chronić przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 2. Biorącym w użyczenie zabrania się oddawania mienia, o którym mowa w 1 pkt 1 do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Użyczającego. 3. Na użyczającym ciąży obowiązek ubezpieczenia przekazanego w użyczenie mienia. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia r do dnia r. Zmiana umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności Użyczający Biorący w użyczenie Strona 10 z 24

11 ... (pieczęć firmowa oferenta) Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1 Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa tel FAX Oferent: (proszę wpisać dane- nazwa oferenta, adres, tel. i , NIP): 1) Nazwa:... 2) Adres:... 3) Tel:... 4) ) NIP: Wycena zamówienia: Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zadanie za następującą cenę: 1) Cena netto za 1 kilometr -... zł 2) Podatek VAT za kilometr w kwocie -... zł 3) Cena brutto za 1km przewozu -... zł 4). Wartość brutto za realizację zamówienia = cena brutto za 1km przewozu x szacunkowa ilość km -... Słownie : wartość brutto za realizację zamówienia Termin realizacji zamówienia: r r. 4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ oraz projektem umowy i projektem umowy użyczenia i treść naszej oferty odpowiada jej treści miejscowość i data podpis i imienna pieczęć oferta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta Strona 11 z 24

12 Załącznik nr 5 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z póź. zm) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenie; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej miejscowość i data Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 12 z 24

13 Załącznik nr 7 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z przedmiotowego postępowania.... miejscowość i data... Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 13 z 24

14 Załącznik nr 6 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych usług Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- następujące usługi: L.p. Zamawiający (nazwa, adres, telefon) Zakres rzeczowy usługi Wartość wykonanych usług Termin realizacji (podać miesiąc i rok) Od Do Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi we wskazanym zakresie W załączeniu przedkładamy niżej wymienione dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie (np.: referencje) 1)... 2) miejscowość i data Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 14 z 24

15 Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMOWA Zawarta dnia w Częstochowie, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Częstochowa reprezentowanym przez: Panią Barbarę Mizerę Dyrektora Panią Agnieszkę Kowal Smugowską Zastępcę Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez Pana/Panią.. zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy usługi dokonany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zmianami). 1 Przedmiotem umowy są przewozy osób niepełnosprawnych realizowane na terenie miasta Częstochowy oraz województwa śląskiego z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych. 2 Zakres świadczonych usług będzie obejmował w szczególności: 1) codzienne dowożenie dzieci do szkół zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem przewozu tam i z powrotem uczniów ustalonym przez Zamawiającego oraz warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) przewozy osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia do pracy, szpitala, przychodni zabiegi rehabilitacyjne, urzędów, na zakupy itp. 3) podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu oraz zabezpieczających prawa Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia. 4) powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, 5). realizacja przewozów osób niepełnosprawnych na zasadach ustalonych w regulaminie przewozów ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 3 Obieg dokumentów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będą w następujący sposób; Strona 15 z 24

16 1. wnioski osób niepełnosprawnych o wykonanie usługi kierowane będą do Zamawiającego, 2. wniosek z akceptacją Dyrektora MOPS będzie stanowić podstawę do wystawienia zlecenia na transport, 3. zlecenia na przejazdy jednorazowe będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem dwóch dni przed terminem realizacji drogą elektroniczną na adres ... lub faxem na numer telefonu..., 4. zlecenia stałe m.in. dowozy dzieci do szkół, osób do pracy, będą przekazywane z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji przewozu, 5. Wykonawca będzie przedkładał miesięczne sprawozdanie (zgodne z załącznikiem do umowy) z realizacji świadczonych usług za dany miesiąc do siódmego dnia następnego miesiąca, dokument ten będzie stanowił załącznik do faktury. 4 Zamawiający zastrzega sobie, iż: 1. Wykonawca będzie używał do przewozów osób niepełnosprawnych samochodów użyczonych przez MOPS wykaz stanowi załącznik do umowy użyczenia. Wykonawca może dodatkowo wykorzystywać do realizacji przewozów samochody przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Pojazdy te będą obsługiwane przez kierowców posiadających niezbędne kwalifikacje do przewozu osób niepełnosprawnych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kart drogowych oddzielnie dla każdego pojazdu. 3. Wykonawca będzie sprawował opiekę nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi. 4. Wykonawca oświadcza, że pojazdy do przewożenia osób niepełnosprawnych stanowiące jego własność są sprawne technicznie i posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu oraz oznaczenia przewidziane dla oznakowania samochodów przewożących osoby i dzieci szkolne niepełnosprawne. 5. nadzorowanie i realizowanie procedur związanych z kontrolą stanu technicznego pojazdów będzie sprawować Wykonawca, 6. ubezpieczenie pojazdów użyczonych Wykonawcy spoczywa na Zamawiającym Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie za 1 km, w wysokości 1) Cena netto za 1 kilometr -... zł 2) Podatek VAT za kilometr w kwocie -... zł 3) Cena brutto za 1km przewozu -... zł Wartość brutto za realizację zamówienia równa jest (cena brutto za 1km przewozu... zł x szacunkowa ilość km...) zł (słownie złotych:.) brutto. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w drugim roku obowiązywania umowy w przypadku zmiany wielkości środków zabezpieczonych na ten rok w budżecie miasta. 3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami wystawianymi w okresach miesięcznych, a podstawą płatności będzie iloczyn ceny za 1 km i rzeczywistej ilości wykonanych kilometrów w dniach, w których były realizowane przewozy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu pomniejszony o pobrane przez Wykonawcę opłaty ponoszone przez pasażera, wg cennika określonego przez Zamawiającego. 4. W przypadku niewykonania usługi w danym miesiącu wynagrodzenie się nie należy. Strona 16 z 24

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 www.pogotowie.radom.pl tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286 nr sprawy: RSPR-VIII-4PN/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-175 Warszawa Fax. (022) 318 54 11 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 2610 18/2010 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo