Opis limitów w PQ BOX 100/150/200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis limitów w PQ BOX 100/150/200"

Transkrypt

1 Opis limitów w PQ BOX 100/150/200 Poniższy opis pomoże zrozumieć limity ustawień w analizatorach serii PQ BOX dla raportów zgodności z RMG i normą EN Opis ten opiera się na wersji 2.13 programu WinPQ. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Ustawienia limitów (limit szerszy i węższy) 3. Raporty EN Raport graficzny EN 50160/RMG 3.2. Częstotliwość EN Zdarzenia w formie graficznej EN Wolne zmiany napięcia EN THD EN Migotanie długookresowe EN Asymetria w napięciu EN Harmoniczne w napięciu EN Zdarzenia PQ 4.9. Zmiany częstotliwości Przepięcia przejściowe (10ms) Wzrosty napięcia (przepięcia dorywcze 50Hz) Zapady napięcia Szybkie zmiany napięcia Przerwy w zasilaniu Sygnały sterujące do 3kHz Wolne zmiany napięcia Przekroczenie Plt Przekroczenie asymetrii (Asymetria UU) Przekroczenie THD Przekroczenie harmonicznych Przegląd zdarzeń w napięciu. 5. Koncepcja flagowania 6. Kiedy wartości pomiarowe są wartościami skutecznymi? 7. Standard EN50160

2 1. Wprowadzenie Bazując na normie EN50160 lub RMG raport porównuje zarejestrowane wartości z limitami tam określonymi jako wskaźniki JEE. Zgodnie z normą i metodologią 95% zmierzonych wartości uśrednionych powinno mieścić się w ustawionych limitach. Dodatkowo można ustawić limit szerszy 100%. Stosowanie węższego (95%) i szerszego (100%) limitu nie wpływa na ocenę zgodności lecz poszerza możliwości analizy i diagnozy. Norma EN i RMG bazuje na wartościach napięcia, a nie ocenia parametrów prądu czy mocy itp. Raport EN50160 i RMG pokazuje graficzną reprezentację zmierzonych wartości i umożliwia szybką weryfikację spełnienia tych wymagań. Wykres graficzny pokazuje pionowe czerwone słupki EN LIMIT i porównuje je do wprowadzonych limitów: Jeśli prezentacja wartości pomiarowych w postaci czerwonych słupków przekracza linię limitu, oznacza to, że ponad 95% wartości przekroczyło ustawiony limit. Jeśli prezentacja wartości pomiarowych w postaci niebieskich słupków przekracza linię limitu 95%, lecz nie wychodzi poza górną część okna oznacza, że limit szerszy 100% przekroczył 95% lecz jeszcze nie przekroczył limitu 100%. Jeśli część niebieskiego słupka jest jest pokryta kreskowaniem i jednocześnie sięga górnej części okna, oznacza to, że największa zarejestrowana wartość przekroczyła ustawiony limit 100%. Konkluzja: 1. Norma EN50160 jest spełniona gdy słupki czerwone są poniżej linii EN50160 LIMIT. 2. RMG z maja 2008 roku jest spełnione gdy słupki czerwone są poniżej linii EN50160 LIMIT. Ustawienia limitów są używane również w PQ BOX do generowania zdarzeń, które mogą zostać pobrane i dostępne w programie WinPQ jako dane tabelaryczne. Użycie limitu 95% i 100% może zostać zmienione przez użytkownika, lecz do celów analizy inne ustawienia nie są rekomendowane. 2. Ustawienia limitów statystyki (limity węższe i szersze) W menu Ustawienia, Ustawienia wspólne mamy możliwość zmiany wartości limitów dla statystyki. Rys.1 pokazuje rekomendowane wartości domyślne. Rożne wartości są użyte dla różnych statystyk oraz dla sieci 3 lub 4-przewodowej.

3 W celu ułatwienia opisu specyficznych ustawień w PQ BOX,na potrzeby tej instrukcji ustalamy, że cyfra w nawiasie (np.[1]) i teks przy niej odnosi się do opisu, przy którym jest wstawiona. Wartości dla Statystyka EN [1] mieszczą się w węższym zakresie, ustawienia dla Limit wyższy [2] mieszczą się w szerszym zakresie. Są to zdefiniowane wartości limitów, które będą użyte do określenia zgodności z normą EN50160 lub RMG. Limit węższy % powinien być mniejszy niż limit szerszy % (np. węższy 95%, szerszy 100%). Norma EN50160 bazuje na algorytmach, które akceptują parametry JEE gdy 95% wartości mieści się w jej limitach. Wyjątkiem jest częstotliwość, dla której limy węższy wynosi 99,5%. W celu dostosowania limitów do potrzeb lokalnych można te wartości indywidualnie dostosować. Kiedy wybierzemy wartości w zakładce Ustawienia, Ustawienia wspólne Rys.1 pokażą się one w ekranie ustawień ustawienia analizatora, Rys.2

4 Rys.2 Większość parametrów opisanych w zakładce Limity jest zrozumiała i przejrzysta. Wyjaśnienia wymagają ustawienia dla zmian wartości napięcia: Wolne zmiany napięcia bazują na uśrednionych wartościach 10min są użyte raporcie EN50160 Zmiany napięcia (wzrosty, zapady) bazują na wartościach 10ms (min/max) Szybkie zmiany napięcia specjalny algorytm do wyliczania tych wartości.

5 3. Raporty EN50160 Program WinPQ mobil umożliwia generowanie raportów zgodnych z normą EN50160 i RMG. Raporty bazują na limitach zdefiniowanych w ustawieniach (Rys.1 i Rys.2). Raporty EN50160 generują obraz graficzny w postaci słupków oraz informacje szczegółowe i tekstowe Raport graficzny EN Rys.3 Przykładowy raport graficzny EN

6 3.2 EN50160 Częstotliwość Wykres pokazuje czerwone i granatowe pionowe słupki w odniesieniu do czerwonej linii EN50160 limit. Jak i również inne różne graficzne reprezentacje w tego limitu: Jeśli wartość czerwonego słupka jest poniżej czerwonej linii opisanej jako EN50160 limit oznacza to, że zmierzone wartości mieszczą się w zakresach i limitach opisanych przez normę EN50160 lub RMG. Jeśli wartości nieniebieskich słupków są powyżej czerwonej linii opisanej jako EN50160 limit lecz nie sięgają do górnej granicy okna, oznacza to, że limit 100% przekroczył wartość limitu 95% a nie przekroczył jeszcze 100% dopuszczalnego limitu. Jeśli niebieski słupek jest pokryty czerwonym kreskowaniem i sięga do końca okna, oznacza to, że największa zarejestrowana wartość przekroczyła 100% limitu. Raport EN50160 pokazuje na wykresie słupkowym zgodność zdefiniowanych limitów z odpowiednimi normami lub RMG. Odpowiednia wysokość każdego pionowego słupka czerwonego/niebieskiego daje informacje o spełnieniu lub nie spełnieniu założonych warunków Rys.4 Przykładowy raport EN50160, w którym limit 100% został przekroczony jest to pokazane przez zakreskowanie na czerwono pola niebieskiego. (lecz wartość 95% nie została przekroczona).

7 Rys.5 Raport EN50160 harmoniczne w napięciu w odniesieniu do limitu 95% i 100%. Wykres harmonicznych pokazuje największe wartości harmonicznych od 2 do 50 w stosunku do limitu 95% i 100%. Wartości skuteczne harmonicznych przedstawione są w tabeli. Jeśli zaznaczone są na czerwono, oznacza, że został przekroczony limit. W raporcie EN50160 w zakładce Szczegóły zawarte są informacje o częstotliwości. Należy zwrócić uwagę, że częstotliwość bazuje na ustalonym interwale 10s jest on różny od zdefiniowanego przez użytkownika interwału pomiarowego. Częstotliwość Tolerancja 99,5% Tolerancja 100% Rys. 7 Limity częstotliwości Rys. 6 Raport EN50160 częstotliwość. [3] Wartość maksymalna Wartość max 10s, zarejestrowana podczas okresu pomiaru [4] 99,5% Limit 99,5% (węższy) dla rejestracji [5] 0,5% Limit 100% (szerszy) dla rejestracji, w tym przypadku wynosi 0,5% [6] Wartość minimalna Wartość min 10s, zarejestrowana podczas okresu pomiaru [7] Limit wartości max: Limit wartości max wynosi 99,5% (dodatni próg [10]) [3,4,5,6] [8] Limit wartości min: Limit wartości min wynosi 99,5% (ujemny próg [11]) [3,4,5,6] W przypadku rysunku 7, zarejestrowane dane są oceniane pod kątem zgodności częstotliwości z zakresem 49,5 i 50,5 Hz przez 95% całkowitego czasu rejestracji oraz zakresu 47 do 52Hz przez 5% całkowitego czasu rejestracji. Okno Ilość (wartości 10s) [9] informuje nas o ilości interwałów 10s, które zostały pobrane do statystyki. Całkowita ilość pobranych interwałów 10s może być mniejsza niż ilość zarejestrowanych interwałów, w przypadku oznaczenia ich flagą. W przypadku pojawienia się zapadu, wzrostu lub zaniku napięcia interwały te są oznaczone flagą. Zapobiega to generowaniu zdarzeń w częstotliwości. Na wykresie interwały te oznaczone są trójkątami. 3.3 EN50160 Zdarzenia (graficznie)

8 Rys. 8 EN Zdarzenia (wykres i tabela) 3.4. EN50160 Wolne zmiany napięcia Zmiany napięcia w EN50160 dotyczą Wolnych Zmian Napięcia. Ustawiony limit bazuje na 10 min średnich wartościach napięcia, które korespondują np. z EN50160 lub RMG. Rys.9 Wolne zmiany napięcia i ustawienie wartości nominalnej napięcia. Ustawienia Wolnych zmian napięcia są wyrażone w % wartości nominalnej. Rysunek nr 9 pokazuje wartość przykładową napięcia nominalnego 230V, która będzie rejestrowana z uśrednianiem 10 min i porównywana z limitem 95% a wartości muszą mieścić się pomiędzy 2017V (-10% z 230V) a 253V (+10% z 230V) a 100% wartości musi mieścić się w przedziale od 195 V (-15 % z 230 V) do 253 V (+10 % z 230 V).

9 Rys.10 EN50160 (wolne) zmiany napięcia. [14] Wartość maksymalna: Wartość max ze wszystkich 10min interwałów [15] 95% wartości 95% (węższy limit) zarejestrowanych wartości. [16] 5% 5% zarejestrowanych wartości (jest to szerszy limit 100%) [17] Wartość minimalna Wartość min ze wszystkich 10min interwałów [18] Limit wartości max Limit wartości max jest ustawiony na 95% próg dodatni [12] i porównywany w [14-17] [19] Limit wartości min Limit wartości min jest ustawiony na 95% próg ujemny [12] i porównywany w [14-17] [20] Liczba interwałów Liczba interwałów pomiarowych użytych do statystyki. Część interwałów mogła zostać oflagowana i wykluczona z raportu Flagowanie Należy zwrócić uwagę na to, że pomiary wykonane zgodnie z normą EN50160 nie mogą zawierać danych, które zostały zakłócone spadkiem, wzrostem lub przerwą w napięciu (Funkcja flagowania IEC-PN klasa A część 5) w celu zapobiegania podwójnemu zliczaniu zdarzeń. Na rysunku 11 pokazano raport zgodności z normą EN W szczegółach widać, że zarejestrowana minimalna wartość średnia 10min dla napięcia wynosi 232,77V co koresponduje z wartością minimalną na wykresie. Żaden z interwałów 10 min [21] nie został oznaczony flagą [22] co oznacza, że do statystyki zostały pobrane wszystkie zarejestrowane interwały [25]. Oznaczone flagą są tylko interwały uśrednione 10min. Można je wyświetlić klikając prawym klawiszem myszki i zaznaczyć funkcję Pokaż flagowanie.

10 3.5. EN50160 THD Rys.12 Ustawienia limitu THD Węższy i szerszy zakres limitu THD jest pokazany na rys. 12, 95% wartości to limit 8%, 100% wartości to limit 12%. Wartości THD wykorzystane w raporcie są wartościami średnimi 10min (lub zdefiniowanymi przez użytkownika). Zgodność z tymi limitami jest pokazana na wykresie graficznym raportu EN50160 [rys.4]. W raporcie pierwsza kolumna pokazuje THD i rząd harmonicznej a kolejne, wartości 95% i 100% dla każdej fazy. Jeśli wartości ustawionych limitów zostały przekroczone wartości będą zaznaczone na czerwono i zostaną podane wartości ekstremalne.

11 Rys. 13. Raport THD i harmoniczne 3.6 EN50160 Migotanie długookresowe Plt Rys.14. Raport statystyczny Plt i ustawienia. Wartość migotanie Plt została przedstawiona w raporcie EN50160 w postaci graficznej i tabelarycznej (zakładka Szczegóły ) [Rys.4.]. Prawa strona rysunku pokazuje limit 95% a lewa strona rysunku przestawia fragment raportu w formie tabelarycznej. Maksymalna wartość limitu 95% [26] jest pokazana, razem z liczbą zarejestrowanych interwałów 2h, na rysunku EN50160 Asymetria napięcia EN50160 Raport z asymetrii napięcia jest przedstawiony na rysunku nr 15 i pokazuje wartości 95% i maksymalne podczas okresu rejestracji oraz liczbę zarejestrowanych interwałów 10min. Podobnie jak dla poprzednich danych wyłączone są interwały, które zostały oznaczone flagą. Rys.15. EN50160 Asymetria napięcia

12 3.8. EN50160 Harmoniczne w napięciu Rys.16. Ustawienia harmonicznych w napięciu Na rys. 16 pokazana jest możliwość ustawiania indywidualnych limitów 95% dla każdej harmonicznej. Można to zrealizować przez przeciągniecie słupka w górę lub dół [28] lub wpisanie odpowiedniej wartości w oknie [30] wybierając przedtem odpowiednią harmoniczną [29] używając klawiszy góra/dół. Przykład pokazuje domyślne ustawienia wartości 95% i 100% dla normy EN50160, które będą użyte jako limity, pozostałe wartości mogą zostać wybrane i zmienione w zakładce Ustawienia / Ustawienia wspólne [1][2]. Indywidualne limity 100% nie są określone dla każdej harmonicznej, są to raczej współczynniki będące mnożnikiem [31] limitu 95%. W tym przypadku limit dla 2 harmonicznej wynosi 2, pomnożony przez 1 (2%x1=2%) daje limit 2% dla 100%. Raport EN50160 w części dotyczącej harmonicznych w napięciu jest przedstawiony również w postaci tabelarycznej rys.17. Pierwsza kolumna pokazuje wartość wcześniej wybranych limitów (abyśmy mogli jeszcze raz je sprawdzić). Druga kolumna [32] dostarcza nam informacje o wartości 95% danej fazy, następna kolumna pokazuje nam wartość max. Pozostałe kolumny opisują kolejne fazy. Jeśli harmoniczna przekracza wartość ustawionego limitu, będzie zaznaczona na czerwono.

13 Dla tego przypadku (rys.17) limit dla 3 harmonicznej wynosił 5%. Dane pokazują, że wartość max dla fazy L1 wynosiła 5,77 a wartość 95% wynosiła również 5,77 i są te wartości zaznaczone na czerwono, czyli przekroczyły ustalone wartości limitu. Rys. 17 Harmoniczne w napięciu Wartości harmonicznych zgodnie z normą EN50160 bazują również na wartościach średnich 10min. 4. Zdarzenia PQ Analizatory serii PQ BOX używają również funkcji limitów do detekcji zdarzeń PQ. W trybie pracy analizatory pokazują na wyświetlaczu liczbę zdarzeń i aktualizują ją na bieżąco. Szczegóły mogą zostać analizowane po wczytaniu danych do programu WinPQ mobil i wyświetleniu ich w postaci tabelarycznej. Zdarzenia te mogą być segregowane po wartości, czasie itp. Tabela może być również eksportowana do formatu csv. Klawisz Krzywa ANSC/ITIC umożliwia przedstawienia zdarzeń w formie korelacyjnej (wartość, czas trwania). Jeśli zdarzenia znajdują się wewnątrz krzywej oznacza to, że urządzenia zasilane tym napięciem będą pracować poprawnie, jeśli poza należy sprawdzić przyczynę tego problemu. Krzywa ITIC nie zawiera specyficznych zdarzeń, które zostały wyselekcjonowane, lecz automatycznie zapisuje wszystkie: * Przepięcia przejściowe (10ms) * Wzrosty (przepięcia dorywcze 50Hz) * Zapady napięcia * Przerwy w zasilaniu Jeśli używamy interwału pomiarowego krótszego niż w normie EN50160 (10min), może okazać

14 się, że występowanie zdarzeń w sieci, będzie obejmować 1 lub więcej interwałów pomiarowych i tym samym może zostać zarejestrowana duża ilość zdarzeń (w szczególności zdarzeń wolnych). Rys.17. Zdarzenia PQ i ich ilość. Przez zaznaczenie kilku typów zdarzeń możemy wyświetlić je jednocześnie na tym samym raporcie. Kolumny takie jak harmoniczne, czas trwania będą puste jeśli dane nie zostaną zakwalifikowane do tego typu zdarzeń. Kolumna Wartości min/max oznacza, że jest to wartość ekstremalna, która pojawiła się podczas zdarzenia (np. wzrost lub spadek napięcia) Zdarzenia związane z częstotliwością. Częstotliwość sieci Tolerancja 99,5%: Tolerancja 100,0%: Rys. 19. EN50160 ustawienia limitów dla zdarzeń w częstotliwości. Informacja o zmianie częstotliwości w postaci zdarzenia jest generowana wtedy, gdy wartość interwału 10 sekundowego przekroczy limity opisane w rys. 19. Oznacza to, że zdarzenie jest generowane w przypadku, kiedy wartość częstotliwości przekroczy ustawione limity 99,5% min [34] lub max [33]. W raporcie mamy informacje o wartościach ekstremalnych, początku i końcu zdarzenia oraz o czasie trwania. Te same reguły dotyczą także limitu 100%. Jako, że zdarzenia w częstotliwości wykorzystują 10 sekundowe interwały, są one niezależne od interwałów pomiarowych. Jeśli w interwałach pomiarowych pojawią się zdarzenia wielokrotne zostaną one zapisane (nie tylko te ekstremalne). Jeśli zdarzenie pokrywa 1 lub więcej interwałów, jest ciągle klasyfikowane jako pojedyncze

15 zdarzenie. Kiedy analizujemy czas wystąpienia zdarzenia w częstotliwości, musimy mieć świadomość istnienia 2 faktów: 1. Pomiar częstotliwości bazuje na 10 sekundowym interwale (IEC ), co oznacza, że rozdzielczość czasowa zdarzenia w częstotliwości może być przesunięta nawet o 10 sekund. 2. Stempel czasowy zdarzenia opiera się na rozdzielczości 10ms i zegarze czasu rzeczywistego Przepięcia przejściowe (10ms) Zdarzenia te pojawiają się kiedy jest przekroczony limit dla 10ms wartości napięcia nominalnego. Wartość progowa jest ustawiona na 200% wartości napięcia nominalnego i nie może być zmieniona przez użytkownika. Rys. 21. Przepięcia przejściowe (10ms), wyzwalane progiem 200% od ustawionej wartości napięcia nominalnego. Jako, że przepięcia przejściowe (10ms) wykorzystują wartości 10ms, są one niezależne od interwału pomiarowego. Jeśli w interwałach pomiarowych pojawią się zdarzenia wielokrotne zostaną one zapisane (nie tylko te ekstremalne). Jeśli zdarzenie pokrywa 1 lub więcej interwałów, jest ciągle klasyfikowane jako pojedyncze zdarzenie. Rys. 22. Przepięcia przejściowe (10ms) przykłady Wzrosty napięcia Zdarzenie typu Wzrost jest generowane, kiedy wartość napięcia 10ms rośnie powyżej ustawionego dodatniego limitu % w pozycji Wolne zmiany napięcia [37]. Zdarzenie typu Zapad jest podobne, lecz w tym przypadku napięcie spada poniżej ujemnego limitu [38]. Rys. 23. Domyśle ustawienia dla wzrostów/zapadów napięcia. Jako, że zdarzenia typu wzrosty/zapady (10ms) wykorzystują wartości 10ms, są one niezależne od interwału pomiarowego.

16 Jeśli w interwałach pomiarowych pojawią się zdarzenia wielokrotne zostaną one również zapisane (nie tylko te ekstremalne). Jeśli zdarzenie pokrywa 1 lub więcej interwałów, jest ciągle klasyfikowane jako pojedyncze zdarzenie. Rys.24. Przykład zdarzeń typu Wzrost Proszę zwrócić uwagę, że niektóre zdarzenia znajdujące się na liście mogą być bez czasu ich trwania. Zdarza się to w przypadkach, kiedy analizator został zatrzymany przed powrotem napięcia do wartości sprzed wyzwolenia Zdarzenia typu Zapad Zdarzenie typu Zapad jest generowane, kiedy wartość napięcia 10ms spadnie poniżej ustawionego ujemnego limitu % w pozycji Wolne zmiany napięcia [38]. Te zdarzenie jest przeciwieństwem zdarzenie Wzrost. Opis w punkcie 4.11, można również użyć do wyjaśnienia tego zdarzenia. Przez zaznaczenie kilku typów zdarzeń możemy wyświetlić je jednocześnie na tym samym raporcie.. Kolumna Wartości min/max oznacza, że jest to wartość ekstremalna, która pojawiła się podczas zdarzenia (w tym przypadku jest to spadek napięcia, wartość min) Szybkie zmiany napięcia Szybkie zmiany napięcia (RVC) są mierzone zgodnie z IEC Rys.25. Domyślne ustawienia dla zdarzeń typu Szybka zmiana napięcia Szybka zmiana napięcia jest zmianą napięcia jaka pojawia się między dwoma stanami ustalonymi. 'Pasmo tolerancji definiuje dopuszczalny zakres wartości napięcia, aby uznać go za stan ustalony. Wartość napięcia musi znajdować się na tym poziomie przez czas dłuższy, niż 1 sekunda. Parametr Granica detekcji RVC ustawia próg limitu, który musi być przekroczony pomiędzy dwoma kolejnymi stanami ustalonymi tak, aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako Szybka zmiana napięcia. Typowe ustawienia dla parametru szybka zmiana napięcia :

17 Pasmo tolerancji = 1% Granica detekcji RVC (%) = 5% (Normalnie 5-10%, lecz mniej niż limit wzrost/spadek) Proszę zwrócić uwagę, że każde zdarzenie które przekroczyło próg wzrost/spadek nie będzie RVC a raczej typowym wzrostem lub spadkiem napięcia. Rys.26. Definicja Szybkich zmian napięcia Rys. 26 ilustruje zjawisko zdarzenia RVC- szybka zmiana napięcia. Pierwszy stan ustalony (1) pojawia się po pierwszych zmianach wartości napięcia nominalnego i musi mieścić się w tolerancji 1% przez 1s. Ten stan kończy się (2), kiedy zmiany napięcia przekraczają 1% wartości ustawionego limitu. Drugi stan ustalony pojawia się (3), kiedy zmiany wartości napięcia wracają do tolerancji 1% i utrzymują się przez czas dłuższy, niż 1 sekunda. Jeśli maksymalna zmiana amplitudy jaka pojawiła się między dwoma stanami ustalonymi była: a) większa, niż 5% ustawionego limitu b) mniejsza, niż ustawiony limit dla wolnych zmian napięcia wzrosty/spadki to wtedy zdarzenie jest klasyfikowane jako RVC szybka zmiana napięcia i jest zapisywana w czasem trwania i wartością amplitudy zmian. Ze względu na to, że zdarzenia typu RVC nie są określone przez normą EN50160, pojawiają się one tylko w tabeli zdarzeń PQ, rys. 27. Przykład zdarzeń w punkcie 1 pokazuje dodatnią wartość zmiany napięcia o 6928V i czasie trwania 1s 960ms. Rys. 27. Przykład Szybka zmiana napięcia - Raport Przerwy w zasilaniu

18 Przerwy w zasilaniu wykorzystują wartości 10ms i są klasyfikowane jako zdarzenie, gdy wartość napięcia nominalnego jest poniżej 99%. Jako, że zdarzenia typu przerwa w zasilaniu (10ms) wykorzystują wartości 10ms, są one niezależne od interwału pomiarowego. Jeśli w interwałach pomiarowych pojawią się przerwy wielokrotne zostaną one również zapisane (nie tylko te wartości ekstremalne). Jeśli przerwa pokrywa 1 lub więcej interwałów, jest ciągle klasyfikowane jako pojedyncza przerwa. Rys.28. Przykład raportu Przerwy w zasilaniu Ponieważ różne typy zdarzeń mogą być pokazane w jednej tabeli i dlatego wszystkie kolumny będą miały ten sam nagłówek. W kolumnie (Wartość min/max) zostanie pokazana wartość ekstremala, dla przerwy w zasilaniu będzie to wartość minimalna Sygnały sterujące RCS (wartości 3 sekundowe) Te zdarzenie będzie generowane jeśli analizator serii PQ BOX wykryje częstotliwość wyższą, niż limit w EN Te zdarzenie bazuje na wartościach średnich 3 sekundowych a poziom wyzwalania jest pokazany na rys. 29 i jest zdefiniowany przez normę EN Rys.29. Napięcia sygnałowe RCS poziom wyzwolenia Wolne zmiany napięcia Ten parametr jest mocno powiązany z Zmianami napięcia w normie EN50160 i bazuje na

19 wartościach średnich 10 minutowych (jakkolwiek użytkownik może zdefiniować własne interwały), które są porównywane z wartością limitu 95% [39] i [40] Zdarzenie jest generowane na końcu każdego interwału pomiarowego jeśli: średnia wartość napięcia przekroczy dodatni próg dla 95% Wolne zmiany napięcia [39] średnia wartość napięcia poniżej dolnego progu dla 95% Wolne zmiany napięcia [40] Rys.30. Pokazane są ustawienia dla Wolnych zmian napięcia i domyślne limity dla EN Rys.31. Przykład raportu Wolne zmiany napięcia Ponieważ dane są oceniane niezależnie dla każdego interwału pomiarowego i jeśli napięcie jest wyższe lub niższe dla kolejnych interwałów, to będzie generowane oddzielne zdarzenie dla każdego interwału. Na rysunku 31 pokazano przykład wolnej zmiany napięcia ze stemplem czasowym. Raport nie pokazuje dokładnego czasu zdarzenia, każda Wolna zmiana napięcia jako zdarzenie będzie równa ustawionemu interwałowi pomiarowemu (Kolumny Moment rozpoczęcia i Moment zakończenia w raporcie zawierają te same informacje koniec interwału pomiarowego). Rys. 31. pokazuje oprócz tego jak niska wartość napicia została zarejestrowana. W tym przypadku raport pokazuje wartość 8.107,91V. Zdarzenie te zostało zarejestrowane, ponieważ wartości interwału pomiarowego była mniejsza, niż ujemy limit [40] Migotanie długookresowe Plt. Zdarzenie te będzie generowane jeśli migotanie Plt przekroczy ustawiony próg 95% [41] Rys.31. Przekroczenie migotania długookresowego Plt limity. Rys.32. Raport z przekroczenia Plt.

20 Z powodu stosowania 2 godzinnego uśredniania dla tych pomiarów, dla każdego interwału pomiarowego będzie generowane oddzielne zdarzenie w przypadku, gdy został przekroczony limit. Z tego powodu nie jest określany czas trwania zdarzenia. (W kolumnach raportu początek i koniec zdarzenia mają tę samą informację, czas końca interwału pomiarowego) Przekroczenie asymetrii (Asymetria UU) Zdarzenie te zostanie wygenerowane jeśli wartość średnia 10 minutowego interwału przekroczy ustawiony próg limitu 95% [42] Rys.34. Limit asymetrii napięcia 95% Rys.35. Przykład raportu. Z powodu stosowania 10 minutowego uśredniania dla tych pomiarów, dla każdego interwału pomiarowego będzie generowane oddzielne zdarzenie w przypadku, gdy został przekroczony limit. Z tego powodu nie jest określany czas trwania zdarzenia. (W kolumnach raportu początek i koniec zdarzenia mają tę samą informację, czas końca interwału pomiarowego) Przekroczenie THD Zdarzenie te zostanie wygenerowane jeśli dla danego interwału zostanie przekroczony limit progu wartości średniej THD [43]. Rys.36. THD próg dla limitu 95%. Rys.37. Przykład zdarzenia THD Z powodu stosowania 10 minutowego uśredniania dla tych pomiarów, dla każdego interwału pomiarowego będzie generowane oddzielne zdarzenie w przypadku, gdy został przekroczony limit. Z tego powodu nie jest określany czas trwania zdarzenia. (W kolumnach raportu początek i koniec

21 zdarzenia mają tę samą informację, czas końca interwału pomiarowego) Przekroczenie harmonicznych Zdarzenie te zostanie wygenerowane jeśli wartość średnie 10 minutowa dowolnej harmonicznej napięciowej przekroczy próg limitu 95%, podczas każdego interwału pomiarowego. Jest prawdopodobne, że dla pojedynczego pomiaru będzie występować w różnych odstępach wiele zdarzeń. Dla każdej harmonicznej będzie te zdarzenie rozpatrywane oddzielnie. Limity dla każdej harmonicznej są opisane w przykładzie [30]. Rys.38 Harmoniczne raport.

22 Autor: Radosław Wiśniewski Astat Sp. z o.o. tel:

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ Krzysztof Urbański Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

TEKST PRZEZNACZONY DO DALSZYCH KONSULTACJI

TEKST PRZEZNACZONY DO DALSZYCH KONSULTACJI Załącznik nr 1 Wymagania dotyczące wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej dla bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych, półpośrednich granicznych oraz bilansujących liczników AMI TEKST PRZEZNACZONY

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo

Kyoritsu KEW Analizator jakości energii klasy S

Kyoritsu KEW Analizator jakości energii klasy S www.biall.com.pl Kyoritsu KEW 6315 Analizator jakości energii klasy S Zastosowanie analizatora KEW 6315: Pomiary i rejestracja parametrów elektrycznych Pomiary zużycia energii, w celu odnalezienia punktów

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

PQM-701Z. Index: WMPLPQM701Z. Beschreibung. Technische Daten. Program do obsługi Analizatorów serii PQM - Son

PQM-701Z. Index: WMPLPQM701Z. Beschreibung. Technische Daten. Program do obsługi Analizatorów serii PQM - Son PQM-701Z Index: WMPLPQM701Z Analizator jakości zasilania Beschreibung Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość ener przeznaczony do pracy w sieciach jednofazowych, dwufazowych bez N lub trójfazowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

Aby mieć możliwość przeglądania danych z 12 kanałów rejestrator powinien być ustawiony na 12-kanałowy tryb pracy. Dostępne tryby 12-kanałowe to:

Aby mieć możliwość przeglądania danych z 12 kanałów rejestrator powinien być ustawiony na 12-kanałowy tryb pracy. Dostępne tryby 12-kanałowe to: Dane 12-kanałowe Oprogramowanie Holter LX umożliwia przeglądanie i edycję 12-kanałowego zapisu zarejestrowanego za pomocą rejestratora DR-180+ przy użyciu jednego z trybów rejestracji 12-kanałowej. Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-4

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-4 Instrukcja uruchomieniowa Analizator parametrów sieci serii MPR-4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Należy przestrzegać następujących ogólnych środków ostrożności podczas wszystkich faz instalacji i eksploatacji tego

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 273A, Poznań Mateusz Zapotoczny support [at] fen.pl

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 273A, Poznań Mateusz Zapotoczny support [at] fen.pl Po zalogowaniu się na kamerę, z menu opcji wybieramy detekcja ruchu znajduje się w podmenu Wideo i Audio Klikamy przycisk Opcje Zostaną odblokowane opcje ustawień pól detekcji ruchu. Można ustawić maksymalnie

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S IVR SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S IVR SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S IVR SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. KOLEJKA ONLINE... 5 4. RAPORTY... 5 4.1. SKUTECZNOŚĆ IVR... 6 4.2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZATOR TOPAS 1000 (FLUKE 1760) POMIARY PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZATOR TOPAS 1000 (FLUKE 1760) POMIARY PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZATOR TOPAS 1000 (FLUKE 1760) POMIARY PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ dr inż. Andrzej Firlit dr inż. Robert Jarocha Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im.

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania programu KEW 6310_norma

Instrukcja użytkowania programu KEW 6310_norma KEW 6310 Instrukcja użytkowania programu KEW 6310_norma 2 Oprogramowanie jest własnością firmy licencjonowane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

SONEL ANALIZA MOBILNA

SONEL ANALIZA MOBILNA INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID SONEL ANALIZA MOBILNA SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polska Wersja 1.0, 23.12.2016 1 Informacje podstawowe Aplikacja Sonel Analiza

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Analizatory i rejestratory parametrów

Analizatory i rejestratory parametrów Analizatory i rejestratory parametrów sieci PQA823 i PQA824 Tomasz Koczorowicz Włoska firma HT ITALIA wprowadziła do swojej oferty nowe analizatory i rejestratory parametrów sieci elektrycznej. Przyrządy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu 000101609 Strona 1 z 5 Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Opis Bufor danych serii

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...3 3. PARAMETRY...4 Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP/8 UTXvD/8 Computers & Control Sp. j. 10-1 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Gdańsk, 13.04.2016r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 6/D/SKO/2016 I. Przedmiot zamówienia: Dostawa multimetru cyfrowego II. Opis przedmiotu zamówienia: Dane ogólne (wymagania minimalne,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

600V CAT IV / 1000V CAT III

600V CAT IV / 1000V CAT III Dane techniczne 2015 KARTA KATALOGOWA PQ-Box 100 Przenośny analizator jakości energii elektrycznej Analizator jakości energii elektrycznej przeznaczony do pomiarów w sieciach nn, SN i WN. 0 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych 1. Wstęp: Program PyroSim posiada wiele narzędzi służących do prezentacji i weryfikacji wyników

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie testera.

1. Przeznaczenie testera. 1. Przeznaczenie testera. Q- tester jest przeznaczony do badania kwarcowych analogowych i cyfrowych zegarków i zegarów. Q- tester służy do mierzenia odchyłki dobowej (s/d), odchyłki miesięcznej (s/m),

Bardziej szczegółowo

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych Warszawa 2010r. 1. Cel ćwiczeń: Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

600V CAT IV / 1000V CAT III

600V CAT IV / 1000V CAT III Dane techniczne 2015 KARTA KATALOGOWA PQ-Box 150 Przenośny analizator jakości energii elektrycznej Analizator jakości energii elektrycznej przeznaczony do pomiarów w sieciach nn, SN i WN. 0 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Model PQ-Box 200. Dane techniczne. Analizator jakości energii / Rejestrator zakłóceń

Model PQ-Box 200. Dane techniczne. Analizator jakości energii / Rejestrator zakłóceń Dane techniczne nalizator jakości energii / Rejestrator zakłóceń Model PQ-Box 200 Lokalizacja uszkodzenia Ocena jakości energii elektrycznej zgodnie z normą EN50160 i IEC61000-2-2 (2-4) Szybka analiza

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP 1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu RadioBilans

Instrukcja obsługi serwisu RadioBilans Instrukcja obsługi serwisu RadioBilans Serwis dostępny jest pod adresem http://fila-demo.cirrus.pl. Wersja demo została wydana na potrzebę promocji systemu radio bilans. Wersja demonstracyjna ma taką samą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa COACH 10 Dioda półprzewodnikowa Program: Coach 6 Projekt: na MN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika\dioda_2.cma Przykład wyników: dioda2_2.cmr Cel ćwiczenia - Pokazanie działania diody - Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 0. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 0.. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problematyką oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK MOCY KEW 6300 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN Spis treści Strona 1. Wstęp...3 2. Przegląd funkcji miernika...4 3. Rozmieszczenie elementów

Bardziej szczegółowo

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika 1 1. Projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i badaniem przetwornika napięcie/częstotliwość z układem AD654 2. Założenia do opracowania projektu a) Dane techniczne układu - Napięcie zasilające

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

2.2 Opis części programowej

2.2 Opis części programowej 2.2 Opis części programowej Rysunek 1: Panel frontowy aplikacji. System pomiarowy został w całości zintegrowany w środowisku LabVIEW. Aplikacja uruchamiana na komputerze zarządza przebiegiem pomiarów poprzez

Bardziej szczegółowo

Logger Termio+ REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Logger Termio+ REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI Logger Termio+ REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI 1 Spis treści Przeznaczenie urządzenia...3 Dane techniczne...3 Opis urządzenia...4 Instalacja i uruchomienie rejestratora...4 Okno główne programu...5

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania: PQM-700, PQM-701, PQM-702, PQM-703

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania: PQM-700, PQM-701, PQM-702, PQM-703 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania: PQM-700, PQM-701, PQM-702, PQM-703 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.1 25.02.2014 Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dopasowania SoundRecover2 u dorosłych

Instrukcja dopasowania SoundRecover2 u dorosłych Phonak Target Marzec 2017 Instrukcja dopasowania SoundRecover2 u dorosłych Poniższa instrukcja jest przeznaczona do dopasowań dla osób dorosłych. Przy dopasowaniach pediatrycznych skorzystaj z oddzielnej

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Program do rejestracji sygnałów analogowych dołączonych do przetworników CL430

Program do rejestracji sygnałów analogowych dołączonych do przetworników CL430 ZEPWN J. Czerwiński i wspólnicy spółka jawna 05-270 Marki, ul. Kołłątaja 8 tel.: 22 7812169, 22 7712411, fax.: 22 7615250, e-mail: zepwn@zepwn.com.pl Program do rejestracji sygnałów analogowych dołączonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Przenośny miernik temperatury typu SMART METER

Przenośny miernik temperatury typu SMART METER DTR.SMART METER.01 Przenośny miernik temperatury typu SMART METER MIERNIK TEMPERATURY INSTRUKCJA OBSŁUGI Wydanie 12.2009 1. WSTĘP Smart Meter jest przenośnym miernikiem temperatury z wyświetlaczem LCD

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCICOS

WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCICOS Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCICOS Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Oryginał: Modeling and Simulation in Scilab/Scicos Stephen L.

Bardziej szczegółowo

Gdzie znaleźć aplikację

Gdzie znaleźć aplikację Aplikacja xdivergence znajduje się na portalu xstore.pro Gdzie znaleźć aplikację Można ją znaleźć poprzez wpisanie w wyszukiwarce dostępnej na górze strony wyrazu dywergencja lub divergence Inną możliwością

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki termiczne

Przekaźniki termiczne Przekaźniki termiczne Dla całego typoszeregu styczników mamy w ofercie odpowiedni zakres przekaźników nadmiarowo prądowych, zarówno konstrukcji termobimetalowej, jak i mikroprocesorowej. Wersje termobimetalowe

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

UKŁADY SEKWENCYJNO CZASOWE I SPECJALNE

UKŁADY SEKWENCYJNO CZASOWE I SPECJALNE PRz AiRA UKŁADY SEKWENCYJNO CZASOWE I SPECJALNE Zbiornik z dwoma zaworami. Reaktor chemiczny. Powtarzanie impulsu o mierzonym czasie trwania. Generacja chwilowego impulsu po zadanym czasie. Zespół trzech

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ SAFE, INTUITIVE AND FLEXIBLE ANALYSIS OF POWER QUALITY, AS WELL AS POWER AND ENERGY DEMAND

ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ SAFE, INTUITIVE AND FLEXIBLE ANALYSIS OF POWER QUALITY, AS WELL AS POWER AND ENERGY DEMAND ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ SAFE, INTUITIVE AND FLEXIBLE ANALYSIS OF POWER QUALITY, AS WELL AS POWER AND ENERGY DEMAND Z Urządzenia przenośne dla pomiarów i analiz jakości napięcia, mocy i

Bardziej szczegółowo

COMBI419 Rel /05/12

COMBI419 Rel /05/12 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Strona /5. Główne funkcje mierników serii 400 Ekrany pomocy (dostępne dla każdej funkcji) ułatwiają podłączenie przyrządu do badanej instalacji Każdy model

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo