10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 0. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 0.. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problematyką oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych, w szczególności w odniesieniu do parametrów napięcia zasilającego. W zakres ćwiczenia wchodzi pomiar i ocena wybranych wielkości charakteryzujących jakość napięcia zasilającego, głównie w oparciu o ustalenia normy PN-EN 5060 [0.]. 0.. Wiadomości podstawowe Prawidłowa praca urządzeń elektrycznych uwarunkowana jest m.in. parametrami zasilającej je energii elektrycznej, przy czym za parametr podstawowy uważane jest napięcie zasilające. Pożądane jest, aby parametry napięcia zasilającego na zaciskach przyłączeniowych urządzeń były równe znamionowym, lub mieściły się w przedziałach dopuszczalnych odchyleń i deformacji. Przyczyną zakłóceń napięcia zasilającego są czynniki leżące tak po stronie dostawcy energii (zwarcia w sieci, przerwy w zasilaniu, niedostateczna kompensacja mocy biernej, jakość urządzeń zasilających), jak i po stronie odbiorcy (odbiorniki pobierające prąd odkształcony, nieodpowiednie zwymiarowanie instalacji odbiorczej i niezadowalająca jakość jej elementów). W ostatnich latach coraz bardziej znaczącą przyczyną niezadowalającej jakości energii jest stale rosnąca liczba odbiorników nieliniowych. Przykładowo szacuje się, że ich udział w USA wynosił w 99 roku 5-0 % całego obciążenia, a obecnie wynosi już %. Udział odbiorników o charakterystykach nieliniowych przekraczający 5% całego obciążenia może oddziaływać negatywnie na pracę innych urządzeń i w pewnych przypadkach staje się konieczne dokonanie określonych przedsięwzięć technicznych zapewniających spełnienie wymogów dotyczących jakości energii. Dlatego dotrzymanie odpowiednich parametrów napięcia zasilającego to zadanie dotyczące tak dostawców jak i odbiorców energii elektrycznej. W przypadku dużych odbiorców przemysłowych zawierane są odpowiednie umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą, dotyczące dopuszczalnego poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci przez urządzenia odbiorcze. Ponieważ wprowadzenie takich ustaleń byłoby niezwykle trudne w przypadku indywidualnych odbiorców zasilanych z sieci komunalnych, dlatego określono dopuszczalne poziomy emisyjności zakłóceń dla odbiorników powszechnego użytku, które sprecyzowano w zeszytach normy o ogólnym numerze PN-EN 6000-x-x. Norma ta dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń odbiorczych, a do jej postanowień powinni się stosować producenci tych urządzeń. Z drugiej strony istnieją ustalenia dotyczące dostawców energii. W przypadku odbiorców przemysłowych są one określone

2 w indywidualnych umowach na dostawę energii, natomiast podstawowe wymogi dotyczące dotrzymania odpowiedniej jakości napięcia zasilającego dla odbiorców zasilanych z sieci komunalnych są określone w normie PN-EN 5060 [0.]. Chociaż norma ta nie ma charakteru dokumentu obligatoryjnego, stanowi ona punkt odniesienia w ocenie jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. Norma PN-EN 5060 [0.] ustala m.in. wymagania dotyczące charakterystycznych parametrów napięcia zasilającego, podaje sposoby ich wyznaczania oraz graniczne dopuszczalne odchylenia od wartości znamionowych. Wymagania te podane są zarówno dla sieci zasilających niskiego (U n 000 V) jak i średniego napięcia (000V < U n 35 kv), przy czym dla sieci niskiego napięcia odnoszą się one do parametrów mierzonych w złączu instalacji elektrycznej. Norma [0.] podaje definicje i zakresy dopuszczalnych zmian następujących parametrów: Częstotliwość napięcia zasilającego; Znamionowa częstotliwość napięcia zasilającego powinna wynosić 50 Hz. Wartość napięcia zasilającego, to znormalizowane napięcie skuteczne sieci zasilającej. Zmiany napięcia zasilającego, to zwiększenie lub zmniejszenie wartości napięcia spowodowane zwykle zmianą całkowitego obciążenia sieci rozdzielczej lub jej części. Szybkie zmiany napięcia zasilającego, to zmiany wartości skutecznej napięcia pomiędzy dwoma jego kolejnymi poziomami, które utrzymują się przez skończony, lecz nieokreślony przedział czasu. Zmiany te są powodowane głównie zmianami obciążenia w instalacji odbiorczej lub procesami łączeniowymi w sieci zasilającej. Zapady napięcia zasilającego, to zmniejszenie się wartości napięcia zasilającego do wartości zawartej w przedziale od 90% do % napięcia znamionowego sieci, po którym, w krótkim czasie następuje wzrost napięcia do poprzedniej wartości. Umownie czas trwania zapadu napięcia wynosi od 0 ms do minuty. Głębokość zapadu napięcia definiowana jest jako różnica między minimalną wartością skuteczą napięcia w czasie trwania zapadu a napięciem znamionowym sieci. Zmiany napięcia zasilającego, które nie powodują obniżenia jego wartości poniżej 90 % napięcia znamionowego nie są uważane za zapady. Przerwy w zasilaniu, to stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze niż % napięcia znamionowego. Przerwy w zasilaniu są sklasyfikowane jako: - planowe, gdy odbiorcy są wcześniej poinformowani; przerwy planowe mają na celu umożliwienie wykonania zaplanowanych prac w sieci, - przypadkowe, spowodowane zwykle trwałymi lub przemijającymi zwarciami, uszkodzeniami urządzeń lub zakłóceniami w ich pracy; przerwy przypadkowe dzieli się na:

3 krótkie przerwy w zasilaniu, których czas trwania nie przekracza 3 minut długie przerwy w zasilaniu których czas trwania przekracza 3 minuty. Dorywcze przepięcia o częstotliwości sieciowej, to przepięcia o relatywnie długim czasie trwania, występujące w określonym miejscu sieci. Przepięcia przejściowe, to krótkotrwałe oscylacyjne lub nieoscylacyjne przepięcia, zwykle silnie tłumione, trwające kilka milisekund lub krócej. Niesymetria napięcia zasilającego, to w sieci trójfazowej stan, w którym wartości skuteczne napięć fazowych lub kąty fazowe między kolejnymi fazami nie są równe. Uciążliwość migotania światła, to poziom dyskomfortu wzrokowego odczuwanego przez człowieka, spowodowanego migotaniem światła. Uciążliwość ta określana jest na drodze pomiarowej i określają ją: - wskaźnik krótkookresowego migotania światła P st, mierzonego przez 0 minut, - wskaźnik długookresowego migotania światła P lt, obliczonego z sekwencji kolejnych wartości P st występujących w okresie godzin, zgodnie z zależnością: P 3 sti P lt = i=. (0.) Harmoniczne napięcia, to napięcie sinusoidalne o częstotliwości równej krotności częstotliwości podstawowej napięcia zasilającego. Harmoniczne napięcia mogą być określone: - indywidualnie, przez względną wartość amplitudy danej harmonicznej U h odniesionej do napięcia składowej podstawowej U n (tabela 0.): - łącznie, np. przez całkowity współczynnik odkształcenia harmonicznymi THD u, obliczany z zależności: 40 U h i= THDu = U. (0.) W normie zawarta jest informacja, że ustalone wartości charakterystycznych parametrów napięcia zasilającego dotyczą normalnych warunków pracy. Postanowienia normy nie są stosowane m.in. w odniesieniu do:

4 pracy sieci po wystąpieniu zwarcia i w sytuacji tymczasowych układów zasilania utworzonych w celu zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców oraz w przypadku prowadzenia prac zmierzających do zminimalizowania czasu trwania przerwy oraz obszaru dotkniętego przerwą w zasilaniu, w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności takich jak: - klęski żywiołowe i szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne, - zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie, - działania władz publicznych, - strajki, - siły wyższe, - niedobór mocy wynikający ze zdarzeń zewnętrznych. Tab.0.. Dopuszczalne wartości skuteczne napięcia poszczególnych harmonicznych U h wyrażone w procentach harmonicznej podstawowej Nieparzyste harmoniczne nie będące krotnością 3 Wartość Rząd harmoniczna h U h [%] >5 Sieci nn i ŚN 6 5 3,5 3,5,5,5 Sieć WN i NWN,5,5 0,7 9,7 0,+ +0, 5 5 h Nieparzyste harmoniczne będące krotnością 3 Wartość Rząd harmoniczna h U h [%] > Sieci nn i ŚN 5,5 Sieć WN i NWN 0,3 0, 0, Rząd h Parzyste harmoniczne > Wartość harmoniczna U h [%] Sieci nn i ŚN Sieć WN i NWN,5 0, 0, 0, 0, Norma PN-EN 5060 podaje dopuszczalne zmiany parametrów napięcia zasilającego mierzone w ciągu jednego tygodnia w odcinkach 0-cio minutowych (łącznie 008 odcinków). Dla każdego z tych odcinków określa się średnią wartość danej wielkości. Następnie podaje się, w jakich granicach powinno się zawierać 95% spośród zmierzonych w ciągu tygodnia 008 odcinków. Norma nie precyzuje natomiast w przypadku niektórych wielkości dopuszczalnych granic ich zmienności w pozostałych 5% odcinków 0-cio minutowych. Ten sposób klasyfikacji pomiarów

5 nazywa się percentylem 95-cio procentowym. Podstawowe ustalenia normy [0.] wraz z krótkim opisem mierzonych wielkości zawarto w tabeli 0.. Tab. 0.. Parametry określające jakość napięcia oraz dopuszczalne odchylenia tych parametrów od wartości znamionowych wg PN-EN-5060 [0.] Lp. Parametr Warunki pomiaru i dopuszczalne odchylenia od wartości znamionowej 3 Częstotliwość Wartość średnia częstotliwości mierzona w czasie 0s nie powinna przekraczać o więcej niż + % częstotliwości znamionowej tj. ( 49,5 5 Hz ) przez 95% tygodnia oraz + 4% i -6% tj Hz Wartość napięcia zasilającego 3 Zmiany napięcia zasilającego 4 Szybkie zmiany napięcia 5 Zapady napięcia zasilającego (Rys. ) 6 Krótkie przerwy w zasilania ( do 3 minut ) Długie przerwy w 7 zasilaniu (dłuższe niż 3 min.) przez pozostałe 5% tygodnia Znormalizowane napięcie znamionowe w publicznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia powinno wynosić 400/30 V Średnia wartość skuteczna napięcia mierzona w czasie 0 min. w normalnych warunkach pracy powinna się mieścić w przedziale + 0% napięcia znamionowego przez 95% tygodnia Szybkie zmiany napięcia w normalnych warunkach pracy nie powinny przekraczać 5% U N oraz dopuszcza się, aby w pewnych okolicznościach zmiany te osiągnęły kilka razy w ciągu dnia wartość do 0% U N W normalnych warunkach pracy zapady napięcia przekraczające 0% U N mogą występować od kilkudziesięciu do tysiąca razy w roku; większość zapadów charakteryzuje się czasem trwania krótszym niż s i głębokością mniejszą niż 60% W normalnych warunkach pracy liczba krótkich przerw w zasilaniu może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset w ciągu roku; czasy trwania krótkich przerw w zasilaniu przeważnie nie przekraczają s W normalnych warunkach pracy liczba przerw w zasilaniu trwających dłużej niż 3 min. może dochodzić do 50 w ciągu roku; nie dotyczy to wyłączeń planowych

6 3 8 Przepięcia dorywcze o częstotliwości sieciowej 9 Przepięcia przejściowe o krótkim czasie trwania, oscylacyjne lub nieoscylacyjne 0 Niesymetria napięcia zasilającego Harmoniczne napięcia zasilającego Niektóre uszkodzenia po stronie pierwotnej transformatora, głównie zwarcia, mogą powodować przepięcia po stronie niskiego napięcia, nie przekraczające z reguły 500 V. W przypadkach doziemień w sieciach niskiego napięcia, na skutek przesunięcia punktu neutralnego, napięcia faz nieuszkodzonych względem przewodu neutralnego mogą osiągać do 3 razy wyższe wartości Przepięcia przejściowe są powodowane przez wyładowania atmosferyczne lub czynności łączeniowe, w tym działaniem bezpieczników; w sieciach niskiego napięcia właściwie chronionych, przepięcia z reguły nie przekraczają 6 kv Średnie wartości skuteczne składowej symetrycznej przeciwnej mierzone w czasie 0 min., w normalnych warunkach pracy, w okresie każdego tygodnia, w 95% pomiarów nie powinny przekraczać % składowej zgodnej; w instalacjach odbiorców zasilanych jednofazowo lub międzyfazowo dopuszcza się niesymetrię w sieci trójfazowej do 3% Średnie wartości skuteczne poszczególnych harmonicznych mierzone w czasie 0 min., w normalnych warunkach pracy, w okresie każdego tygodnia, w 95% pomiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli. Ponadto współczynnik THD u (0.) napięcia zasilającego, uwzględniający harmoniczne do 40 rzędu nie powinien przekraczać 8 % Niektóre typowe zakłócenia napięcia zasilającego zilustrowano na rys. 0.. Wyniki pomiarów parametrów napięcia zasilającego uzyskane w kolejnych odcinkach 0-cio minutowych służą do sporządzenia tzw. wykresu uporządkowanego, czyli diagramu, na którym zaznacza się kolejne wyniki pomiarów porządkując odcinki czasu według wartości średniej zmierzonego odchylenia danego parametru: od największej do najmniejszej wartości. (rys. 0.). Na osi odciętych tego diagramu znajduje się 008 odcinków pomiarowych z całego tygodnia. Oś odciętych rozdziela się na dwa zakresy: pierwszy, obejmujący 5% odcinków pomiarowych o najwyższych odchyleniach badanej wielkości, oraz drugi, obejmujący pozostałe 95% odcinków pomiarowych, w których wartości badanej wielkości powinny zawierać się

7 w granicach tolerancji określonych w tabeli 0.. Wykresy uporządkowane stanowią podstawę do oceny danego parametru napięcia w myśl normy [0.]. U, U A U A 0,9 U A zakres dopuszczalnych zmian napiecia zasilajacego, 95% spośród 0-cio minutowych próbek tygodniowego pomiaru U n t zapad napięcia, t > 0 ms krótka przerwa w zasilaniu t < 3 min Rys. 0.. Ilustracja typowych zakłóceń napięcia zasilającego w myśl normy [0.]; U N napięcie znamionowe wartość skuteczna, U A amplituda napięcia znamionowego. 8 % THD U % t t [x 0 min] Rys. 0.. Przykładowy wykres uporządkowany pomiarów współczynnika odkształcenia napięcia THD U w różnych punktach (,, 3) zasilania.

8 Niedostateczne parametry napięcia zasilającego mają istotny wpływ na poprawną pracę odbiorników energii elektrycznej. W szczególności dotyczy to elektrycznych źródeł światła, silników elektrycznych oraz kondensatorów do kompensacji mocy biernej [0., 0.3, 0.4, 0.5] Niezbędne przygotowanie studenta Studentów obowiązuje znajomość materiału dotyczącego oceny jakości napięcia zasilającego w myśl normy [0.] Opis stanowiska laboratoryjnego W skład stanowiska pomiarowego wchodzą: - jednofazowy analizator parametrów napięcia typu FLUKE 43, - zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem Fluke View.0 umożliwiającym obsługę przyrządu pomiarowego, - trójfazowy silnik indukcyjny. Rys.0.3. Wygląd okna ekranowego przyrządu FLUKE 43 z listą opcji pomiarowych. Przyrząd FLUKE 43 jest przyrządem umożliwiającym pomiary i rejestrację następujących parametrów energii elektrycznej (rys. 0.3): - wartości skutecznych napięcia i prądu, - częstotliwości, - harmonicznych napięcia zasilającego i prądu (do rzędu 5 ), - współczynnika odkształcenia THD napięcia i prądu ( względem całkowitej wartości skutecznej lub harmonicznej podstawowej ),

9 - szybkich zmian napięcia ( SAGS & SWELLS ), - wykrywanie zdarzeń i rejestracja przebiegów nieustalonych ( TRANSIENTS ), Dodatkowo przyrząd posiada funkcje: - pomiaru wartości mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy, - rejestracji przebiegów prądów rozruchowych silników, - pomiaru rezystancji i pojemności, - pomiaru temperatury, - dwukanałowego oscyloskopu. Rys.0.4. Sposób połączenia przyrządu FLUKE 43 w wybranym punkcie instalacji 0.5.Program ćwiczenia.. Wykonać pomiary wybranych, wskazanych przez prowadzącego, parametrów napięcia zasilającego w wybranych punktach instalacji laboratorium: - w rozdzielnicy głównej, - na zaciskach wybranych stanowisk laboratoryjnych, - na zaciskach trójfazowego silnika indukcyjnego. Ze względu na stosunkowo krótki czas trwania ćwiczenia (ok. 90 minut) pomiary danego parametru napięcia zasilającego powinny być wykonane jedynie w kilku bądź kilkunastu bezpośrednio po sobie następujących odcinkach czasu, najlepiej czterominutowych.

10 . Dla wykonanych pomiarów sporządzić wykresy uporządkowane analizowanych parametrów i dokonać oceny ich zgodności z ustaleniami normy [0.]. Pomiary na zaciskach rozdzielnicy głównej lub wybranych stanowisk laboratoryjnych. Dokonać kilku bądź kilkunastu czterominutowych rejestracji wskazanych przez prowadzącego parametrów napięcia zasilającego, w szczególności: - zmian i zapadów napięcia, - całkowitego współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THD U, - procentowej zawartości wybranych harmonicznych. Pomiary na stanowisku należy wykonać bez jego obciążenia i podczas obciążenia stanowiska wskazanymi przez prowadzącego odbiornikami. Pomiary zmian napięcia zasilającego oraz zawartości wyższych harmonicznych należy dokonać przyrządem FLUKE 43 w opisany niżej sposób. Do rejestracji pomiarów należy wykorzystać program komputerowy Fluke View.0. a) Przebieg zmian wartości skutecznej napięcia zasilającego: - otworzyć Menu i wybrać opcję SAGS & SWELLS, - ustawić czas rejestracji - 4 minuty, - po zakończeniu rejestracji, zapisać w pamięci przyrządu obraz ekranu (przycisk SAVE ), - dokonać kilku następnych identycznych pomiarów. Rys Sposób prezentacji wyników pomiaru wartości współczynnika THD % () oraz wartości wyższych harmonicznych () w napięciu zasilającym na ekranie przyrządu FLUKE 43.

11 b) Zawartość wyższych harmonicznych w przebiegu napięcia zasilającego: - otworzyć Menu i wybrać opcję HARMONICS; ustawić względem jakiego napięcia (wartość skuteczna napięcia zasilającego, bądź wartość skuteczna pierwszej harmonicznej), ma być określony współczynnik THD U, - odczytać wartości współczynnika THD %f (, rys. 0.5) oraz wartości określonych przez prowadzącego harmonicznych (, rys. 0.5) w napięciu zasilającym; Pomiary na stanowisku laboratoryjnym z trójfazowym silnikiem indukcyjnym. Należy wyznaczyć następujące parametry jakości energii elektrycznej na zaciskach silnika trójfazowego: c) Współczynnik niesymetrii napięcia zasilającego: - podłączyć przyrząd na stanowisku wg rys otworzyć Menu przyrządu i wybrać funkcję VOLTS/AMPS/HERTZ, - zmierzyć wartości skutecznych napięcia międzyprzewodowego (U, U 3, U 3 ), - obliczyć średnią wartość zgodnie ze wzorem U + U 3 + U 3 U sr = (0.3) 3 - obliczyć wartość odchylenia od wartości średniej i wybrać wartość największą: U U U 3 3 = U = U = U 3 3 U U U sr sr sr U max = max{ U, U, U } (0.4) obliczyć współczynnik niesymetrii z zależności: U max n = *00% (0.5) U sr Dokonać pomiaru zmian napięcia oraz zawartości wyższych harmonicznych w napięciu i w prądzie wybranej fazy w sposób opisany wyżej w punktach a) i b) Sposób opracowania wyników badań Zarejestrowane przebiegi zmian wartości skutecznej napięcia oraz współczynnika odkształcenia THD zapisać w formacie ASCII. Na podstawie uzyskanych wyników

12 przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel można np. sporządzić wykresy uporządkowane (rys.0.5c) lub poddać wyniki obróbce statystycznej. Otrzymane wyniki porównać z wartościami dopuszczalnymi. W sprawozdaniu zamieścić: zarejestrowane wykresy zmian napięcia, wykresy uporządkowane oraz wydruki obrazów z ekranu przyrządu pomiarowego (rys.0.5a,b). a) b) c) Średnie, 0-minutowe wartości skuteczne napięcia U [ V ] 0,8 0,6 0,4 0, 0 9,8 9, Czas trwania pomiaru [ % ] Rys Przykład rejestracji zmian wartości skutecznej napięcia w instalacji budynku szkolnego w okresie godziny: a) wygląd ekranu jednofazowego analizatora sieci typu FLUKE 43, b) wykres zarejestrowany przy pomocy programu komputerowego FlukeView.0, c) uporządkowany wykres zbioru 0-minutowych, średnich wartości skutecznych napięcia Literatura [0.] PN-EN 5060: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. PKN, 998. [0.] Markiewicz H. : Urządzenia elektroenergetyczne, WNT Warszawa 00 r. [0.3] Markiewicz H.: Niezawodność dostawy i jakość energii elektrycznej jako kryteria wyznaczające sposoby zasilania odbiorców i wykonania instalacji

13 elektrycznych, Opracowanie nr 9//00, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Wrocław 00. [0.4] Sozański J.: Niezawodność i jakość pracy systemu elektroenergetycznego, WNT Warszawa 990 r. [0.5] Teresiak Z.: Elektroenergetyka zakładów przemysłowych, Wrocław 98 r.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną n i e z b ę d n i k e l e k t r y k a Julian Wiatr Mirosław Miegoń Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Źródła zasilania oraz zasady doboru ich mocy

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej Edward Siwy Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechnika Śląska, Gliwice W artykule

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW DEFINICJE: J.B. ENERGETYKA UNIEJÓW - Jednostka Budżetowa Gminy Uniejów ENERGETYKA UNIEJÓW URD

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 310) Wydział/Kierunek Nazwa zajęć laboratoryjnych Nr zajęć

Bardziej szczegółowo

Analizatory i rejestratory parametrów

Analizatory i rejestratory parametrów Analizatory i rejestratory parametrów sieci PQA823 i PQA824 Tomasz Koczorowicz Włoska firma HT ITALIA wprowadziła do swojej oferty nowe analizatory i rejestratory parametrów sieci elektrycznej. Przyrządy

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną

Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną Ryszard PAWEŁEK Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną Streszczenie. Trakcja elektryczna jest typowym odbiorcą zakłócającym wprowadzającym

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan.

Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan. Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan. Wrzesień 2017 / Alle Rechte vorbehalten. Jakość energii elektrycznej Prawo, gdzie określona jest JEE

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH Jerzy NIEBRZYDOWSKI, Grzegorz HOŁDYŃSKI Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ Krzysztof Urbański Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w instalacjach obiektów o charakterze przemysłowym, komunalnym i usługowym

Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w instalacjach obiektów o charakterze przemysłowym, komunalnym i usługowym Marcin WARDACH 1, Andrzej KIRYLUK 2, Piotr CIERZNiEWSKI 1, Tomasz ZARĘBSKI 1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, Oddział Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 310) Wydział/Kierunek Nazwa zajęć laboratoryjnych Nr zajęć

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA

DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE UPS ORAZ BATERIE AKUMULATORÓW W UKŁADACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO

ZASILACZE UPS ORAZ BATERIE AKUMULATORÓW W UKŁADACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 4 mgr inż. Julian Wiatr mgr inż. Mirosław Miegoń ZASILACZE UPS ORAZ BATERIE AKUMULATORÓW W UKŁADACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO Recenzenci: mgr inż. Antoni Czerwiński Eaton

Bardziej szczegółowo

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

TEKST PRZEZNACZONY DO DALSZYCH KONSULTACJI

TEKST PRZEZNACZONY DO DALSZYCH KONSULTACJI Załącznik nr 1 Wymagania dotyczące wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej dla bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych, półpośrednich granicznych oraz bilansujących liczników AMI TEKST PRZEZNACZONY

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego 1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ. ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD I PRZEPISÓW

BADANIE JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ. ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD I PRZEPISÓW Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 64 Politechniki Wrocławskiej Nr 64 Studia i Materiały Nr 30 010 Jerzy LESZCZYŃSKI* kompatybilność elektromagnetyczna, jakość energii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof Stawicki ks@zut.edu.pl

dr inż. Krzysztof Stawicki ks@zut.edu.pl Zakłócenia w układach elektroenergetycznych dr inż. Krzysztof Stawicki ks@zut.edu.pl e-mail: w temacie wiadomości proszę wpisywać tylko słowo STUDENT strona www: ks.zut.edu.pl/z Literatura Kacejko P.,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2

Bardziej szczegółowo

1. Parametry jakościowe energii elektrycznej

1. Parametry jakościowe energii elektrycznej Standardy w zakresie parametrów technicznych energii elektrycznej i jakości obsługi odbiorców oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania dla operatorów systemów Waldemar Dołęga Instytut Energoelektryki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA Zbigniew HANZELKA Wykład nr 10 Podwyższenie odporności regulowanego napędu na zapady napięcia INVERTOR Sieć zasilająca Prostownik U dc Schemat ideowy regulowanego

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część I - Badania obiektowe

Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część I - Badania obiektowe Ryszard PAWEŁEK, Irena WASIAK Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część I -

Bardziej szczegółowo

POMIARY ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZYKŁADY ANALIZY

POMIARY ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZYKŁADY ANALIZY Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 2005 Jerzy LESZCZYŃSKI *, Grzegorz KOSOBUDZKIF Jakość energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

PQM-701Z. Index: WMPLPQM701Z. Beschreibung. Technische Daten. Program do obsługi Analizatorów serii PQM - Son

PQM-701Z. Index: WMPLPQM701Z. Beschreibung. Technische Daten. Program do obsługi Analizatorów serii PQM - Son PQM-701Z Index: WMPLPQM701Z Analizator jakości zasilania Beschreibung Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość ener przeznaczony do pracy w sieciach jednofazowych, dwufazowych bez N lub trójfazowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenia tablicowe nr 1 Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH WYTWARZANEJ ENERGII WYBRANEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

OCENA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH WYTWARZANEJ ENERGII WYBRANEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ ELEKTRYKA 2011 Zeszyt 3 (219) Rok LVII Jan ANUSZCZYK, Bogusław TERLECKI * Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka *Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk OCENA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH WYTWARZANEJ ENERGII

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ENERGOELEKTRONIKA Laboratorium Ćwiczenie nr 2 Łączniki prądu przemiennego Warszawa 2015r. Łączniki prądu przemiennego na przemienny Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci

Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Ćwiczenie 5 - Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Strona 1/9 Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Spis treści 1.Cel ćwiczenia...2 2.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI Małgorzata Trojanowska Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ Przedmiot: SEC NSTALACJE OŚWETLENOWE LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NELNOWE ODBORNK W SEC OŚWETLENOWEJ Przemysław Tabaka Wprowadzenie Lampy wyładowcze, do których zaliczane są lampy fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Właściwy dobór rezystorów nastawnych do regulacji natężenia w obwodach prądu stałego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych.

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. db energy Oferta Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. Nasze działania pozwalają na uzyskanie oszczędności związanych

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 25/P WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKRĘTOWYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 25/P WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKRĘTOWYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH PRZEPISY PUBLIKACJA NR 25/P WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKRĘTOWYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH 2006 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi Ćwiczenie nr 9 Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi 1. Cel ćwiczenia Poznanie układów połączeń prostowników sterowanych; prostowanie jedno- i dwupołówkowe; praca tyrystora przy obciążeniu rezystancyjnym,

Bardziej szczegółowo

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych INSTYTUT SYSTEMÓW INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ WYDZIAŁ: KIERUNEK: ROK AKADEMICKI: SEMESTR: NR. GRUPY LAB: SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ W LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika sem. VI LABORATORIUM TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ. Ćwiczenie nr 5

Kierunek Elektrotechnika sem. VI LABORATORIUM TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ. Ćwiczenie nr 5 Kierunek Elektrotechnika sem. VI LABORATORIUM TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ Ćwiczenie nr 5 Podstacja trakcyjna źródło wyższych harmonicznych w systemie elektroenergetycznym 1.Wprowadzenie Niezawodna dostawa energii

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO PROTOKÓŁ POMIAROWY LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 Lp. Nazwisko i imię Data wykonania ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie Podpis Data oddania sprawozdania Temat

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Badanie ograniczników przepięć

Badanie ograniczników przepięć POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 1 Badanie ograniczników przepięć Grupa dziekańska... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej

Ćwiczenie Nr 2. Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej str. 1/6 Ćwiczenie Nr 2 Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej 1. Cel ćwiczenia: zapoznanie się ze zjawiskiem przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych, zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH LORTORIUM ELEKTROTEHNIKI I ELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 5 Lp. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania 1. ćwiczenia. Podpis prowadzącego 3. zajęcia 4. 5. Temat Data oddania sprawozdania DNI ODIORNIKÓ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH mgr inŝ. Grzegorz Wasilewski ELMA energia, Olsztyn PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Załączaniu i wyłączaniu baterii kondensatorów towarzyszą stany przejściowe charakteryzujące się występowaniem

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem napięć i poborem mocy w obwodach trójfazowych połączonych w trójkąt:

Bardziej szczegółowo

BADANIE EKSPLOATACYJNE KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

BADANIE EKSPLOATACYJNE KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Ćwiczenie E BADANE EKSPLOATAYJNE KONDENSATORÓ ENERGETYZNYH Ćwiczenie E BADANE EKSPLOATAYJNE KONDENSATORÓ ENERGETYZNYH. el ćwiczenia elem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z badaniami eksploatacyjnymi

Bardziej szczegółowo

HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY I ICH WPŁYW NA STRATY MOCY

HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY I ICH WPŁYW NA STRATY MOCY POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

Ćwiczenie: Pomiary rezystancji przy prądzie stałym Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego LV6 Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego Celem ćwiczenia jest zapoznanie z problematyką wyznaczania wartości mocy i energii z próbek sygnału zebranych w obwodzie pomiarowym

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH ELEKTROWNI WIATROWEJ W PROCESIE WYTWARZANIA ENERGII

DIAGNOSTYKA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH ELEKTROWNI WIATROWEJ W PROCESIE WYTWARZANIA ENERGII Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2012 (95) 93 Jan Anuszczyk, Piotr Błaszczyk, Bogusław Terlecki Politecnika Łódzka, Łódź DIAGNOSTYKA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH ELEKTROWNI WIATROWEJ W PROCESIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH UKŁAD ZAPŁONOWY

Bardziej szczegółowo

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych Warszawa 2010r. 1. Cel ćwiczeń: Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI.

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. 1. POLSKIE NORMY NA BEZPIECZEŃSTWO: 1.1. PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+Ap1:2005+Ap2:2006+A2:2008+A12:2008+A13:2009+

Bardziej szczegółowo

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia zmiennego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

Przegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC

Przegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC rzegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UQC dr inż. iotr L. Fabijański E IV Konferencja ytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 25-27 września

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna 1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,

Bardziej szczegółowo

Uśrednianie napięć zakłóconych

Uśrednianie napięć zakłóconych Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Miernictwa Elektronicznego Uśrednianie napięć zakłóconych Grupa Nr ćwicz. 5 1... kierownik 2... 3... 4... Data Ocena I.

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 2 OBWODY NIELINIOWE PRĄDU

Bardziej szczegółowo

Parametry jakościowe energii elektrycznej

Parametry jakościowe energii elektrycznej Parametry jakościowe energii elektrycznej Krzysztof Billewicz Zagadnienia związane z parametrami jakościowymi dostarczanej energii elektrycznej są coraz częściej omawiane. Za niedotrzymanie tych parametrów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo