Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! rok szkolny 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! rok szkolny 2014/15"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! rok szkolny 2014/15 Założenia ogólne 1 1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! - zwanego dalej Konkursem - są Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów zlokalizowanych w powiatach: 1) kłodzkim, legnickim i wołowskim województwa dolnośląskiego, 2) kraśnickim, chełmskim i tomaszowskim województwa lubelskiego, 3) piotrkowskim, tomaszowskim i wieluńskim województwa łódzkiego, 4) ciechanowskim, legionowskim i ostrowskim województwa mazowieckiego, 5) chojnickim, kwidzyńskim i mieście Gdańsku (miasto na prawach powiatu) województwa pomorskiego, 6) ostrowieckim, staszowskim i skarżyskim województwa świętokrzyskiego, - które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Trzymaj Formę!. 3. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w ww. powiatach, które nie uczestniczą w ww. programie. 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 5. Konkurs jest konkursem interdyscyplinarnym, wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzonym o treści pozaprogramowe. Cele Konkursu Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka; pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych; wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji; rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań. 2. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 3. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia. Zakres i tematyka Konkursu Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I III gimnazjów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Uczestnicy konkursu będą mieli

2 możliwość wykazania się na wszystkich jego etapach umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej na III etapie edukacyjnym, poszerzoną o treści pozaprogramowe. 2. Tematyka konkursu obejmuje: 1) Żywienie zgodne z zasadami zbilansowanej diety: a) grupy produktów żywnościowych i ich wartość odżywcza, b) podstawowe składniki odżywcze i ich rola dla organizmu człowieka, c) dobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, d) aktualne zalecenia żywieniowe, e) najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa; 2) Aktywność fizyczna: a) rodzaje aktywności fizycznej, b) znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, c) wydatek energetyczny przy różnych formach aktywności fizycznej, d) pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży oraz możliwości jej zwiększenia w życiu codziennym; 3) Wybrane elementy edukacji konsumenckiej: a) prawa konsumenta, b) znakowanie produktów żywnościowych. Struktura organizacyjna Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez organizatorów Konkursu z siedzibą w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, adres: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. 2. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: 1) Główny Inspektor Sanitarny; 2) Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców; 3) Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów. 3. Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Konkursową. 4. Komisja Konkursowa odpowiada za przeprowadzenie Konkursu oraz za poziom merytoryczny konkursu, a w szczególności: 1) opracowuje zadania dla poszczególnych etapów Konkursu; 2) przygotowuje klucze odpowiedzi oraz ustala wytyczne dotyczące sprawdzania i oceniania prac, w tym szczegółową punktację za każdy element rozwiązania; 3) ocenia rozwiązania zadań pierwszego, drugiego i trzeciego etapu Konkursu i na ich podstawie kwalifikuje uczestników na poszczególnych etapach konkursu; 4) w ciągu dziesięciu dni po zakończeniu każdego z etapów konkursu przygotowuje protokół z wykazem uczniów zakwalifikowanych do następnego etapu; 5) ustala listę finalistów; 6) ustala listę laureatów. 5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 1) Przedstawiciel Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

3 2) Przedstawiciel Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców; 3) Członek Rady Naukowej PFPŻ ZP. Przebieg konkursu Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: I etap - szkolny, II etap - powiatowy, III etap - międzywojewódzki. 2. Terminarz Konkursu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły, jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Szkoły zgłaszają się do udziału w konkursie nie później niż sześć tygodni przed terminem I etapu konkursu, określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie jego oryginału opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Komitetu Organizacyjnego z siedzibą w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, adres: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. Zgłoszeniu powinny towarzyszyć zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu. Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do I etapu konkursu następuje w wyniku dotrzymania terminu przesłania oryginału formularza zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego). 4. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 3 zawiera imiona i nazwiska uczniów danej szkoły, którzy chcą przystąpić do Konkursu na etapie szkolnym. 5. Dyrektor zgłaszający szkołę do udziału w Konkursie jest zobowiązany przed dokonaniem zgłoszenia zapoznać uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z Regulaminem. 6. Zgłoszenie placówki do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez szkołę i zgłoszonych uczniów. 7. Wszystkie etapy Konkursu są przeprowadzane na podstawie zestawów zadań opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego. Zadania konkursowe mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi. 8. Organizatorzy Konkursu zapewniają dostarczenie do szkół odpowiedniej ilości kwestionariuszy zawierających zadania konkursowe, adekwatnej do ilości uczniów zgłoszonych przez daną szkołę do udziału w Konkursie. 9. Dyrektor szkoły zgłoszonej do udziału w Konkursie zapewnia nadzór nauczycielski w trakcie przeprowadzania etapu szkolnego Konkursu w celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów. 10. Eliminacje pisemne I i II etapu konkursu przeprowadza się anonimowo. Prace są kodowane. 11. Uczestnik Konkursu musi mieć ważną legitymację szkolną. 12. Prace uczniów przechowuje Komisja Konkursowa do czasu zamknięcia kolejnego etapu Konkursu. 13. Zasady punktacji zostaną opublikowane na stronie internetowej przed każdym etapem konkursu.

4 Etapy Konkursu I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. 2. Termin i godzina przeprowadzenia etapu szkolnego określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 45 minut. 4. Prace uczniów biorących udział w etapie szkolnym Konkursu należy przesłać w zbiorczej kopercie na adres Komitetu Organizacyjnego Konkursu w celu ich oceny przez Komisję Konkursową. Wysłanie prac uczniów powinno nastąpić niezwłocznie po przeprowadzeniu I etapu szkolnego konkursu, nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia I etapu (decyduje data stempla pocztowego). Niedotrzymanie powyższego terminu skutkuje zdyskwalifikowaniem danej szkoły ze względów formalnych. 5. Komisja Konkursowa, w terminie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, ogłasza na stronie internetowej listę laureatów I etapu szkolnego. Komisja Konkursowa oceniająca prace uczniów, w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników przesyła drogą elektroniczną do poszczególnych placówek wykaz uczniów danej szkoły zakwalifikowanych do udziału w II etapie Konkursu. 6. Do II etapu - powiatowego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów. Liczba uczestników II etapu nie może być większa niż 100. Liczba ta może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu szkolnego z pozycji 101 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 100. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu podejmuje Komisja Konkursowa. 7. II etap - powiatowy polega na samodzielnym rozwiązaniu przez zakwalifikowanych do niego uczniów zadań konkursowych. 8. Etap powiatowy przeprowadzany jest w siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji placówek szkolnych. W celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów, rozwiązywanie przez uczestników II etapu testu stanowiącego zadanie konkursowe odbywa się pod nadzorem powiatowego koordynatora Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! będącego pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz oddelegowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 9. Termin i godzina przeprowadzenia etapu szkolnego określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 10. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 45 minut. 11. Prace uczniów biorących udział w etapie powiatowym Konkursu należy przesłać w zbiorczej kopercie na adres Komitetu Organizacyjnego Konkursu w celu ich oceny przez Komisję Konkursową. 12. Wysłanie prac uczniów powinno nastąpić niezwłocznie po przeprowadzeniu II etapu powiatowego Konkursu, nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia II etapu (decyduje data stempla pocztowego). Niedotrzymanie powyższego terminu skutkuje zdyskwalifikowaniem uczniów z danego powiatu ze względów formalnych. 13. Komisja Konkursowa, w terminie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

5 ogłasza na stronie internetowej listę laureatów II etapu powiatowego. Komisja Konkursowa oceniająca prace uczniów, w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników przesyła drogą elektroniczną do poszczególnych placówek wykaz uczniów danej szkoły zakwalifikowanych do udziału w III etapie Konkursu. 14. Do III etapu - międzywojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu wiedzy na II etapie powiatowym Konkursu, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej możliwej do zdobycia ilości punktów. Komisja Konkursowa może obniżyć kryterium kwalifikacyjne. Liczba uczestników III etapu nie może być większa niż 20. Liczba ta może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu powiatowego z pozycji 21 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 20. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do III etapu podejmuje Komisja Konkursowa. 15. III etap - międzywojewódzki Konkursu składa się z części pisemnej wyłaniającej finalistów Konkursu oraz części praktycznej wyłaniającej laureatów Konkursu. 16. Część pisemna obejmuje rozwiązanie testu, na który składają się zadania z zakresu wiedzy o żywności i żywieniu oraz aktywności fizycznej określone ramowym programem Konkursu. Czas trwania zadania pisemnego wynosi 45 minut. 17. Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje uczestnik części pisemnej III etapu Konkursu, który uzyskał liczbę punktów nie mniejszą niż 40% z maksymalnej możliwej do zdobycia ilości punktów. 18. Do części praktycznej III etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 10 finalistów, którzy uzyskali w części pisemnej nie mniej niż 80% z maksymalnej możliwej do zdobycia ilości punktów. Komisja Konkursowa może obniżyć kryterium kwalifikacyjne. Uczniowie zakwalifikowani do części praktycznej uzyskują tytuł laureata Konkursu. 19. Część praktyczna składa się z trzech zadań z zakresu tematyki Konkursu. Na wykonanie zadań w części praktycznej, uczestnik ma 60 minut. 20. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik III etapu Konkursu, który został zakwalifikowany do części praktycznej (laureat) i uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów z części pisemnej i praktycznej III etapu. 21. Za zajęcie I, II i III miejsca w III etapie Konkursu, Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe: 1) zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę główną w postaci sprzętu sportowego o wartości 3000 zł; 2) za zajęcie drugiego miejsca przewidziano nagrodę w postaci sprzętu sportowego o wartości 2000 zł; 3) za zajęcie trzeciego miejsca przewidziano nagrodę w postaci sprzętu sportowego o wartości 1000 zł. 22. Laureaci i finaliści otrzymują zaświadczenie o uczestniczeniu w III etapiemiędzywojewódzkim Konkursu wydane przez Organizatorów Konkursu. 23. Wyniki eliminacji z poszczególnych etapów Konkursu będą umieszczane na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!

6 24. Postępowanie konkursowe na III etapie przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy. Tryb odwoławczy Dla uczestników, którzy z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do Konkursu, nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego. 2. Uczestnicy, ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwościich kopiowania, w czasie dwóch dni od ogłoszenia wyników, w siedzibie Komitetu Organizacyjnego Konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka Komisji Konkursowej. 3. Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac można złożyć w ciągu dwóch dni od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna. 4. Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem ww. terminu nie będą rozpatrywane. 5. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. Postanowienia końcowe Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem, rozstrzygają organizatorzy. 3. W przypadku małego zainteresowania szkół oraz ich uczniów udziałem w Konkursie, Komisja Konkursowa może zdecydować o nie przeprowadzeniu Konkursu. 4. Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Producentów Żywności ZwiązekPracodawców, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie, przyznania nagród. Dane zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły. Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych uczestników konkursu oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. 9. Wszelkie sprawy związane z realizacją Konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Terminarz Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2014/ Warunkiem wzięcia udziału w konkursie przez uczniów danej szkoły, jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! należy dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na strony internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w terminie do dnia 28 listopada 2014 r. (piątek). 2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie jego oryginału opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Komitetu Organizacyjnego z siedzibą w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, adres: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. 3. Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do I etapu konkursu następuje w wyniku dotrzymania ww. terminu przesłania oryginału formularza zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego). 4. I etap szkolny Konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu wiedzy w dniu 9 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 równocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach. 5. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy, pod nadzorem nauczyciela. 6. Czas trwania pierwszego etapu konkursu wynosi 45 minut. 7. W terminie najpóźniej do dnia 16 stycznia 2015 r. (piątek) szkoły biorące udział w Konkursie wysyłają prace uczniów biorących udział w I etapie szkolnym Konkursu w zbiorczej kopercie na adres Komitetu Organizacyjnego Konkursu w celu ich oceny przez Komisję Konkursową (decyduje data stempla pocztowego). 8. Niedotrzymanie powyższego terminu skutkuje zdyskwalifikowaniem danej szkoły ze względów formalnych. 9. Lista uczestników Konkursu, zakwalifikowanych do II etapu powiatowego Konkursu, zostanie umieszczona na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę! w terminie do dnia 6 lutego 2015 r. (piątek). 10. Komisja Konkursowa oceniająca prace uczniów, w terminie do dnia 13 lutego 2015 r. (piątek)przesyła do poszczególnych placówek wykaz uczniów danej szkoły zakwalifikowanych do udziału w II etapie Konkursu.

8 11. II etap okręgowy Konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu wiedzy w dniu 6marca 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 równocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach. 12. Etap powiatowy przeprowadzany jest w siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji placówek szkolnych. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy, pod nadzorem pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 13. Czas trwania drugiego etapu konkursu wynosi 45 minut. 14. Lista uczestników Konkursu, zakwalifikowanych do III etapu ponad wojewódzkiego Konkursu, zostanie umieszczona na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę! w terminie do dnia 27 marca 2015 r. (piątek). 15. Komisja Konkursowa oceniająca prace uczniów, w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r. (piątek) przesyła do poszczególnych placówek wykaz uczniów danej szkoły zakwalifikowanych do udziału w III etapie Konkursu. 16. III etap ponadwojewódzki konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 6 8maja 2015 r. (środa piątek) w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu będzie podana na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! III etap - ponadwojewódzki składa się z części pisemnej wyłaniającej finalistów konkursu oraz części praktycznej wyłaniającej laureatów konkursu. Czas trwania zadania pisemnego wynosi 45 minut. Część praktyczna składa się z trzech zadań z zakresu tematyki konkursu. Na wykonanie zadań w części praktycznej, uczestnik ma 60 minut. 18. Zakończenie Konkursu - rozdanie dyplomów, nagród, zaświadczeń następuje bezpośrednio po zakończeniu etapu ponadwojewódzkiego. 19. Lista finalistów i laureatów zostanie ogłoszona w terminie do dnia 15 maja 2015 r. na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę!

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu Program merytoryczny Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2014/2015 Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez: 1) pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka, 2) pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych. Ponadto, Konkurs ma na celu: 1) wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji, 2) rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia, 3) kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej, 4) propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. Konkurs umożliwi również uczniom z różnych szkół rywalizację w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia. Temat przewodni Konkursu: Zasady zdrowego stylu życia obejmujące prawidłowe zbilansowanie diety i aktywność fizyczną. Zakres tematyczny Konkursu: 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III gimnazjum zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość wykazania się na wszystkich jego etapach umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej na III etapie edukacyjnym, poszerzoną o treści pozaprogramowe. 2. Tematyka konkursu obejmuje: Żywienie zgodne z zasadami zbilansowanej diety 1) Grupy produktów żywnościowych i ich wartość odżywcza, 2) Podstawowe składniki odżywcze i ich rola dla organizmu człowieka, 3) Dobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, 4) Aktualne zalecenia żywieniowe, 5) Najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa. Aktywność fizyczna 1) Rodzaje aktywności fizycznej, 2) Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, 3) Wydatek energetyczny przy różnych formach aktywności fizycznej,

10 4) Pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży oraz możliwości jej zwiększenia w życiu codziennym. Wybrane elementy edukacji konsumenckiej 1) Prawa konsumenta, 2) Znakowanie produktów żywnościowych. Zadaniem uczestników każdego etapu Konkursu będzie wykazanie się: 1) umiejętnościami analizowania informacji dotyczących poszczególnych grup produktów żywnościowych i składników odżywczych w nich zawartych, 2) umiejętnościami praktycznego posługiwania się informacjami zamieszczonymi na opakowaniach produktów żywnościowych, 3) umiejętnością analizowania zależności pomiędzy sposobem odżywiania, poziomem aktywności fizycznej a stanem zdrowia, 4) umiejętnością rozpoznania zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu oraz dokonywania korzystnych dla zdrowia, świadomych wyborów. Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni spełniać następujące wymagania: 1) zapoznać się z tekstami ujętymi w podstawie programowej dla gimnazjów, a ponadto z zestawem literatury zamieszczonym w załączniku nr 3 do Regulaminu, 2) wykazać się znajomością zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej odnoszących się do tematyki konkursu, określonych w podstawie programowej gimnazjum, 3) posługiwać się podstawowymi terminami i pojęciami z zakresu żywności, żywienia i aktywności fizycznej. Przebieg Konkursu: I etap - szkolny - czas trwania 45 minut II etap - powiatowy - czas trwania 45 minut III etap - ponadwojewódzki: - czas trwania części pisemnej 45 minut - czas na wykonanie zadań praktycznych 60 minut

11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Wykaz literatury Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2014/2015 Przygotowując się do Konkursu, wskazane jest korzystanie w pierwszej kolejności z: podręczników szkolnych, encyklopedii oraz leksykonów ogólnych i tematycznych, Uczestnicy Konkursu powinni wykorzystywać w szerokim zakresie wszelką dostępną dla nich literaturę, zawierającą obiektywną, potwierdzoną naukowo i wiarygodną wiedzę obejmującą tematykę Konkursu. Wymienione poniżej tytuły stanowią listę książek przydatnych do pogłębienia wiedzy: 1. Materiały edukacyjne Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę! dostępne na stronie 2. Czerwińska D., Kołłajtis-Dołowy A., Kozłowska K., Pietruszka B.: Podstawy żywienia człowieka. Format AB, Warszawa 2004; 3. Gawędzki J. (red.): Żywienie człowieka T. 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2010); 4. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2010); 5. Gawęcki, J., Mossor-Pietraszewska T. (red.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 (copyright 2006); 6. Kunachowicz A., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H.: Zasady żywienia człowieka. WSiP, Warszawa 2010; 7. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B. Liczymy Kalorie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011; 8. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012;

12 9. Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności; 11. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) Rozdział 11 Znakowanie żywności ; 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz.U z późn. zm); 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U nr 0, poz. 774).

13 Załącznik nr 4 do Regulaminu Postępowanie Komisji Konkursowej Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2014/2015 Komisja Konkursowa powoływana jest przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Komisja Konkursowa odpowiada za przeprowadzenie Konkursu oraz za poziom merytoryczny Konkursu, a w szczególności: opracowuje zadania dla poszczególnych etapów Konkursu, przygotowuje klucze odpowiedzi oraz ustala wytyczne dotyczące sprawdzania i oceniania prac, w tym szczegółową punktację na każdy element rozwiązania, ocenia rozwiązania zadań pierwszego, drugiego i trzeciego etapu Konkursu i na ich podstawie kwalifikuje uczestników na poszczególnych etapach Konkursu, w ciągu dziesięciu dni po zakończeniu każdego z etapów Konkursu przygotowuje protokół z wykazem uczniów zakwalifikowanych do następnego etapu, ustala listę finalistów, ustala listę laureatów. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przedstawiciel Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, przedstawiciel Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, członek Rady Naukowej PFPŻ ZP. Kwalifikacja uczestników na poszczególnych etapach Konkursu dokonywana jest w oparciu o kryteria ilościowe. Kryteria ilościowe odnoszą się do przewidywanej ilości uczestników konkursu, kwalifikowanych do kolejnych etapów i wynoszą: Do II etapu - powiatowego zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 100 uczestników etapu szkolnego. Do III etapu - ponadwojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 20 uczestników etapu okręgowego. Powyższe liczby mogą zostać zwiększone decyzją Komisji Konkursowej, zgodnie z zasadami określonymi w 5 pkt 18 i pkt 26 Regulaminu Konkursu. W przypadku, gdy liczba uczestników etapu powiatowego, którzy uzyskają taką samą, maksymalną zdobytą na danym etapie liczbę punktów, adekwatną do poziomu etapu powiatowego, przekracza ilość określoną w 5 pkt 26 Regulaminu, Komisja Konkursowa, w celu zakwalifikowania uczestników do III etapu ponadwojewódzkiego Konkursu, bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych na pierwszym etapie.

14 Załącznik nr 5 do Regulaminu Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów dziecka na udział w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2014/2015. imię i nazwisko dziecka.. klasa. nazwa i adres szkoły OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a: 1) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, oraz: 2) w imieniu mojego dziecka wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie w celu udziału w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! oraz upublicznienia ich w razie wygranej na stronie internetowej PFPŻ ZP Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania... data.. czytelnie imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! dla uczniów szkół gimnazjalnych rok szkolny 2014/15

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! dla uczniów szkół gimnazjalnych rok szkolny 2014/15 Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! dla uczniów szkół gimnazjalnych rok szkolny 2014/15 Założenia ogólne 1 1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Założenia ogólne 1

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Założenia ogólne 1 Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Założenia ogólne 1 1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! (zwanego dalej Konkursem) są Główny Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne 1. Cele Konkursu 2. Zakres i tematyka Konkursu 3.

Założenia ogólne 1. Cele Konkursu 2. Zakres i tematyka Konkursu 3. Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Założenia ogólne 1 1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! - zwanego dalej Konkursem - są Główny Inspektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2017/2018 Założenia ogólne 1. 1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! - zwanego dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Założenia ogólne 1 1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! - zwanego dalej Konkursem - są Główny Inspektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2016/2017 Założenia ogólne 1 1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! - zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO. Założenia ogólne

Regulamin Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO. Założenia ogólne Regulamin Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Założenia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Rok szkolny 2014/2015 ORGANIZATOR REGULAMIN III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Rok szkolny 2014/2015 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Oddział Promocji Zdrowia Biostatystyki i Higieny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO REALIZACJI IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Warszawa, 27 sierpnia 2014

WYTYCZNE DO REALIZACJI IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Warszawa, 27 sierpnia 2014 WYTYCZNE DO REALIZACJI IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Warszawa, 27 sierpnia 2014 Hasło przewodnie IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Hasło przewodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2017/2018 Założenia ogólne 1. 1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! - zwanego dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r. Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r. W roku szkolnym 2012/13 odbyła się II edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę!

Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę! Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę! Państwowa Inspekcja Sanitarna Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Marta Tomaszewska Dyrektor ds. żywności i żywienia Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w II EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2011/2012 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Ogólnopolskiego Turnieju Al-chemicznego

Regulamin III Ogólnopolskiego Turnieju Al-chemicznego Koło Naukowe Alkahest, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego Regulamin III Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne. Cele Konkursu

Założenia ogólne. Cele Konkursu REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY PROMUJĄCY ZMIANĘ ZACHOWAŃ W ZAKRESIE STYLU ŻYCIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM W RAMACH REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA Owoce w naszym żywieniu 1. Organizator Konkursu: Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini ul. Gwarków 3, 32-541

Bardziej szczegółowo

Zdrowy człowiek w. zdrowym środowisku

Zdrowy człowiek w. zdrowym środowisku VIII WROCŁAWSKI KONKURS BIOLOGICZNY Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku dla uczniów szkół podstawowych klas VII VIII i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 REGULAMIN KONKURSU Zdrowy człowiek w

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w IV EDYCJI KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2013/2014 Tematyka wiodąca

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku zaprasza uczniów klas IV VII szkół podstawowych do udziału w miejskim konkursie Reymont na zdrowo.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku zaprasza uczniów klas IV VII szkół podstawowych do udziału w miejskim konkursie Reymont na zdrowo. W związku z przypadającą w 2017 roku 150. rocznicą urodzin Władysława Stanisława Reymonta Rada Miejska w Radomsku, z inicjatywy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3, podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2017

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER REGULAMIN Wojewódzkiego konkursu wiedzy informatycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie lubelskim w roku szkolnym 2015/2016 Sponsorami nagród w konkursie są: Firma informatyczna Solet Sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Wstęp 1. Zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy Gastronomicznej PATRONAT HONOROWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY GASTRONOMICZNEJ

Konkurs Wiedzy Gastronomicznej PATRONAT HONOROWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY GASTRONOMICZNEJ PATRONAT HONOROWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY GASTRONOMICZNEJ 1 Organizator Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Konkursu wiedzy społeczno-prawnej

Konkursu wiedzy społeczno-prawnej ul. Piłsudskiego 5 98-200 Sieradz tel. 43 823 25 10 e-mail: sieradz@swspiz.edu.pl REGULAMIN Konkursu wiedzy społeczno-prawnej 1. Podstawa prawna i cel 1. Konkurs wiedzy społeczno-prawnej, zwany dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO BE SMART I. ORGANIZATOR Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Be Smart jest Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie. II. CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Etap wojewódzki: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (nazywana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 /15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia Być jak? sumienie prawe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Podstawa prawna: - art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce 1. Cele konkursu. a) Rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem?

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

REGULAMIN III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA REGULAMIN III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA STAWIAMY NA MLEKO I PRODUKTY MLECZNE 1. Organizator Konkursu: Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini ul. Gwarków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia Załącznik do Zarządzenia Nr 53 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Z dnia 16 września 2016 r. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZDROWOTNEGO Żyj zdrowo i kolorowo! W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, PLAKAT 29-03-2012 r.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZDROWOTNEGO Żyj zdrowo i kolorowo! W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, PLAKAT 29-03-2012 r. 1 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZDROWOTNEGO Żyj zdrowo i kolorowo! W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, PLAKAT 29-03-2012 r. 1) Konkurs o tematyce prozdrowotnej w kategoriach: test wiedzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego- Hańbą oczywistą K. Dmochowski REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Załącznik do Zarządzenia Nr 53 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Z dnia 16 września 2016 r. 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu tematycznego z historii Polski pt.: W kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach "

Załącznik nr 1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu tematycznego z historii Polski pt.: W kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach Załącznik nr 1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu tematycznego z historii Polski pt.: W kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach 1939-1989" 1. Organizatorem konkursu jest Biuro Edukacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo!

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo! REGULAMIN VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KULINARNEGO Jem smacznie, zdrowo i kolorowo! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Organizatorzy przewidują przeprowadzenie Konkursu w II kategoriach wiekowych. I kategoria dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA im. Iwony Mossakowskiej

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA im. Iwony Mossakowskiej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA im. Iwony Mossakowskiej 1. CELE TURNIEJU Turniej przetwórstwa mięsa jest trójstopniowy. Biorą w nim udział uczniowie klas Zasadniczych Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

Turniej Młodych Matematyków

Turniej Młodych Matematyków Turniej Młodych Matematyków XV edycja konkursu KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS V-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Uwaga! W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół wrocławskich Rok szkolny 2014/2015 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 I Organizatorzy REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 1. Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej. 2. Honorowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

Regulamin. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Organizator: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Współorganizatorzy:!

Bardziej szczegółowo

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KIELCE rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja I. Organizator Łódzki Kurator Oświaty Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo!

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo! REGULAMIN VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KULINARNEGO Jem smacznie, zdrowo i kolorowo! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Hasło Konkursu Jem smacznie, zdrowo i kolorowo. 2. Organizator Konkursu: Oddział Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011 / 2012 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2016/2017

Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2016/2017 Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2016/2017 1 Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czchowie Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW VI REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW VI (projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej) I. Postanowienia ogólne 1.Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

REGULAMIN. Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. REGULAMIN Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Postanowienia ogólne 1. 1. Organizatorem Wojewódzkiej Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Współorganizatorami są: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2011 r. REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 I. Organizatorzy Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie oraz Starostwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II (konkurs organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Gospodarce organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Gospodarce organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej Regulamin Olimpiady Wiedzy o Gospodarce organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej Informacje ogólne 1 1. Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN SZKOLNEGO KONKURSU IN M Y DREAM S. organizowanego pod patronatem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAM IN SZKOLNEGO KONKURSU IN M Y DREAM S. organizowanego pod patronatem. 1. Postanowienia ogólne REGULAM IN SZKOLNEGO KONKURSU IN M Y DREAM S organizowanego pod patronatem Przewodniczącego Rady M iasta Gdańska Pana Bogdana Oleszka 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs In my dreams (dalej zwany Konkursem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 września 2015r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 września 2015r. Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 września 2015r. ZASADY ORGANIZOWANIA WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV - VI NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2010. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH

POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH REGULAMIN Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej dla uczniów gimnazjów powiatu mieleckiego - GIMTECH I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU: 1. Art. 31 pkt

Bardziej szczegółowo

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tak dla jednolitego znaku wolne od GMO

Regulamin konkursu Tak dla jednolitego znaku wolne od GMO Regulamin konkursu Tak dla jednolitego znaku wolne od GMO 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Organizatorami konkursu realizowanego pod nazwą Konkurs artystyczny: Tak dla jednolitego znakowania wolne od GMO (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej

Regulamin XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Regulamin XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Patronat Honorowy Olimpiady SZCZECIN 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawą prawną dla organizacji i przeprowadzenia Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO. Organizatorzy Konkursu

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO. Organizatorzy Konkursu REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia Organizatorzy Konkursu 1. 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2015 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2015 r. Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji: 31.10.2014 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa 1. Organizator Turnieju EIE 1. Organizatorem Turnieju Informatycznego EIE: Edukacja-Informatyka-E-zabawa, zwanego dalej Turniejem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy 1 Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czchowie Zespół Szkół i Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY ŁKO.WRE.110z.95.2016.TL ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej.

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają! / M. Rej / REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN. KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w roku szkolnym 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w roku szkolnym 2013/2014 1 Organizator Konkursu Konkurs Wiedzy z Rachunkowości (zwany dalej Konkursem) jest organizowany

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.)

(Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.) Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ DLA UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ DLA UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ DLA UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1 Organizatorem Olimpiady jest Dyrektor Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu. 2 Olimpiada objęta jest

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SŁOMNIKACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SŁOMNIKACH Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych pt. Świadomy uczeń zdrowy dorosły Temat trzeciej edycji: AKTYWNIE I BEZPIECZNIE PO ZDROWIE Organizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO. TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych. w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO. TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych. w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ REGULAMIN WARSZAWSKIEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA I. Organizator. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZARZĄDZENIA NR 77/2011 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2014/2015

Regulamin III Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2014/2015 Regulamin III Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2014/2015 1 Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O MUZYCE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O MUZYCE REGULAMIN Organizowanego pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białegostoku, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII KONKURSU MATEMATYCZNEGO Z PITAGORASEM NA TY

REGULAMIN VIII KONKURSU MATEMATYCZNEGO Z PITAGORASEM NA TY ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO REGULAMIN VIII KONKURSU MATEMATYCZNEGO Z PITAGORASEM NA TY I. ORGANIZATOR Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH VOCABULARY MASTER

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH VOCABULARY MASTER REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH VOCABULARY MASTER DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS I-III GIMNAZJUM 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Klaudia Kot,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej (zwanego dalej Konkursem) jest Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 58/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI I. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2013 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2013 r. Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE 2016/2017. Załącznik do zarządzenia Nr /17 dyr. szkoły z dnia: 8 września 2016.

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE 2016/2017. Załącznik do zarządzenia Nr /17 dyr. szkoły z dnia: 8 września 2016. KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN 2016/2017 Załącznik do zarządzenia Nr 6-2016/17 dyr. szkoły z dnia: 8 września 2016 1) Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów: Konkurs Polonistyczny, Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej. 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin Konkursu Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Konkursu Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej 1. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie do uczenia się, wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r. Dz.U.2002.13.125 2014.09.26 zm. Dz.U.2014.1290 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i

Bardziej szczegółowo