Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, osoba prawna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, osoba prawna"

Transkrypt

1 Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, (nieprowadząca działalności gospodarczej), będąca zarządcą własnego obiektu budowlanego lub inna osoba prawna będąca zarządcą obiektów budowlanych Wspólnoty znajdujących się na terenie m. st. Warszawy, posiadająca notarialne upoważnienie Wspólnoty do zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu i dla realizacji konkretnego przedsięwzięcia, związanego z wyrobami zawierającymi azbest, które zostały zastosowane w obiekcie (np. płyty azbestowo-cementowe faliste lub elewacyjne płaskie, rury azbestowo-cementowe w kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, rury w zsypach, izolacje cieplne rurociągów wykonane z dodatkiem włókien azbestowych itp.) - których chce (lub ze względu na ocenę stanu wyrobu musi) się pozbyć - lub posiadająca na terenie administrowanej posesji odpady azbestowo-cementowe, z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej m. st. Warszawy na ich unieszkodliwienie. Słowniczek terminologiczny dofinansowanie zwrot kosztów (do 100%) realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu wyrobów azbestowo-cementowych, pakowaniu, transporcie i oddaniu na specjalne składowisko odpadów azbestowo-cementowych, dokonany po złożeniu wniosku 1 i podpisaniu umowy z Miastem st. Warszawą, która określa warunki takiego zwrotu kosztów. Wniosek może dotyczyć jedynie nierozpoczętego przedsięwzięcia i jedynie wyżej wymienionych zadań, które zostaną zrealizowane po najniższych kosztach 2 w ramach przyznanego dofinansowania, nierozpoczęte przedsięwzięcie zadania związane z likwidacją wyrobów lub odpadów azbestowocementowych, które Wnioskodawca chce zrealizować w danym roku budżetowym i ma na to środki. Zadanie może polegać na wymianie wyrobów azbestowo-cementowych, np. dachówki eternitowej na dowolną inną (blachodachówkę, dachówkę ceramiczną i in.), może dotyczyć likwidacji płyt azbestowocementowych w czasie realizacji zadania termomodernizacyjnego, może polegać na wymianie rur azbestowo-cementowych na wykonane z innych materiałów (nie dotyczy wymiany rur azbestowocementowych zakopanych na terenie posesji!), na usunięciu z terenu posesji (działki), której Wnioskodawca jest właścicielem lub zarządcą, odpadów azbestowo-cementowych powstałych w wyniku demontażu wyrobów azbestowo-cementowych przez uprawnionego przedsiębiorcę 3 budowlanego lub znajdujących się na terenie posesji, uprawniony przedsiębiorca przedsiębiorca posiadający aktualne zezwolenie Starosty Powiatu Warszawskiego lub Prezydenta m. st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych i/lub na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych, inwentaryzacja, przeglądy i ocena stanu wyrobów zawierających azbest przepisy dopuszczają możliwość wykorzystywania azbestu lub wyrobów zawierających azbest nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Nałożyły jednak na właściciela, zarządcę lub użytkownika obowiązek dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest do dnia 29 maja 2004 r., poprzez sporządzenie spisu z natury i obowiązek przekazania informacji Marszałkowi Województwa Mazowieckiego na specjalnym druku 4, podlegającym corocznej aktualizacji do dnia 31 stycznia każdego roku. Z inwentaryzacją wiąże się konieczność dokonania oceny w formie punktowej stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 5. Przepisy zobowiązały właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminie do 6 listopada 2004 r. i obowiązek przekazania jednego z dwóch egz. oceny do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a przechowywania drugiego egz. oceny do następnej jej aktualizacji; składowisko odpadów niebezpiecznych wszystkie odpady azbestowo-cementowe są unieszkodliwiane poprzez składowanie na kontrolowanych składowiskach (lub wydzielonych kwaterach) odpadów niebezpiecznych. Uprawnieni przedsiębiorcy kierują te odpady, własnym lub wynajętym transportem specjalnym, na kilkanaście składowisk na terenie kraju, na podstawie podpisanych umów z prowadzącymi te składowiska. Osoby fizyczne ani prawne nieposiadające specjalnych zezwoleń, nie mogą własnym transportem dostarczać odpadów azbestowo-cementowych ani na składowiska odpadów komunalnych ani niebezpiecznych. Podobnie prowadzący składowiska mają zezwolenia na przyjmowanie określonych odpadów niebezpiecznych jedynie od 1

2 przedsiębiorców, którzy mają zezwolenia na transport określonych odpadów. Zarówno wytwarzanie jak obrót odpadami zawierającymi azbest są reglamentowane (zezwolenie na wytwarzanie określonej ilości rocznie) jak i kontrolowane (karta przekazania odpadu), unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest wyroby zawierające azbest, które wyszły z użycia, mogą być demontowane jedynie przez uprawnionego do tego przedsiębiorcę, który w trakcie prowadzonych prac wytwarza odpady zawierające azbest. Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane (lecz nie utylizowane ) poprzez składowanie na kontrolowanych składowiskach tego typu odpadów, utylizacja odpadów zawierających azbest nic takiego nie może mieć miejsca! Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. (z późn. zmian.) o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest - wprost w art. 1 ust.1 w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest zakazuje: 1) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) wyrobów zawierających azbest, b) azbestu; 2) produkcji wyrobów zawierających azbest; 3) obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Tym samym azbest i wyroby zawierające azbest, które wyszły z użycia są unieszkodliwiane, a nie utylizowane, poprzez składowanie na kontrolowanych składowiskach odpadów zawierających azbest. Warunki otrzymania dofinansowania z Gminnego /Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy. Wniosek o dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia wyrobów/odpadów zawierających azbest może złożyć właściciel/zarządca obiektu budowlanego, w którym są użytkowane wyroby zawierające azbest lub działki (posesji), na której znajdują się odpady zawierające azbest. Personalnie taki wniosek mogą złożyć osoby wskazane w aktualnej uchwale Walnego Zebrania Wspólnoty powołującej Zarząd Wspólnoty - jako upoważnione do reprezentacji podmiotu. Podstawą do złożenia wniosku jest podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Wspólnoty o realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub odpadów azbestowo-cementowych z obiektu lub terenu należącego do Wspólnoty. Dla sfinansowania przedsięwzięcia Wspólnota powinna posiadać odpowiednie środki własne lub kredyt bankowy przyznanie dofinansowania z funduszy ekologicznych m. st. Warszawy, po uznaniu przez Miasto rozliczenia przedsięwzięcia, spowoduje częściowe zaoszczędzenie zasobów własnych Wspólnoty lub umożliwi szybsze spłacenie przyznanych kredytów (o kwotę faktycznie przyznanego dofinansowania). Formularz: WNIOSEK o dofinansowanie przedsięwzięć z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy zwany dalej wnioskiem jest załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2003 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia r. z późn. zmian. (formularz jest dostępny na stronie internetowej: Wypełniony wniosek należy przekazać do rozpatrzenia przez Biuro Ochrony Środowiska z wymaganymi załącznikami będącymi kopiami dokumentów potwierdzonymi ( za zgodność z oryginałem data, podpis ) przez Wnioskodawcę. Jak Wnioskodawca Zarząd Wspólnoty lub osoba prawna (zarządca) powinien wypełnić wniosek Formularz wniosku powinien być wypełniony czytelnie i starannie odręcznie lub drukowany umieszczenie formularza wniosku na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy Biura Ochrony Środowiska, umożliwia jego przygotowanie przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej i wydrukowanie przed podpisaniem. Do chwili podania do publicznej wiadomości ogłoszenia w sprawie przyjmowania tego typu 2

3 wniosków z podpisem elektronicznym, Wnioskodawca składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Biura Ochrony Środowiska lub przesyła na adres Biura: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 7/9. STRONA TYTUŁOWA W miejscu na pieczęć wnioskującego należy postawić pieczęć zawierającą dokładny adres Wnioskodawcy, a w przypadku braku pieczęci należy wpisać nazwę Wspólnoty, jej dokładny adres i dopisać nazwę dzielnicy. I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1. wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy określoną we właściwym rejestrze (wpisie). Jeśli Wnioskodawcą jest osoba prawna (zarządca), należy wpisać również nazwę Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, 2. wpisać dokładny adres biura podmiotu (jednostki) lub adres Członka Zarządu Wspólnoty, który przyjmować będzie korespondencję w jej imieniu oraz ewentualnie adres do korespondencji Zarządcy jeśli jest inny niż adres Wspólnoty, 3. telefon (stacjonarny lub inny) pod którym Wnioskodawca jest dostępny w godz.8-16, fax, adres e- mailowy (poczty elektronicznej) oraz ew. adres witryny internetowej 4. należy określić formę prawną i organizacyjną działalności Wnioskodawcy określoną w statucie lub innym dokumencie organizacyjnym powołującym i rejestrującym Wspólnotę, 5. wpisać nazwę organu w którym Wnioskodawca jest zarejestrowany, miejsce rejestracji oraz numer w rejestrze, 6. wpisać nr REGON nadany przez Urząd Statystyczny, 7. wpisać numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany przez właściwy Urząd Skarbowy, 8. podać nazwę banku i numer konta Wnioskodawcy, które będzie używane do prowadzenia rozliczeń związanych z dofinansowanym przedsięwzięciem, 9. wpisać dane osoby upoważnianej przez Wnioskodawcę do kontaktów z Biurem w sprawach składanego wniosku, tj. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu kontaktowego, adres e- mail ew. inne dane, 10. zaznaczyć X w przypadku, gdy podatek VAT stanowić będzie koszt przedsięwzięcia i nie zostanie odliczony od podatku należnego, 11. zaznaczyć X jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (uwaga: taką działalność prowadzi zarządca posiadający umowę notarialną z Wspólnotą i będący Wnioskodawcą) II. INFORMACJE WSTĘPNE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. wpisać nazwę przedsięwzięcia, zawierającą krótkie i treściwe określenie zadań do wykonania, które mają być dofinansowane (np. wymiana dachówki eternitowej na blachodachówkę, zdjęcie płaskich płyt elewacyjnych z azbestocementu, usunięcie odpadów azbestowo-cementowych z terenu posesji itp.) i dokładny adres przedsięwzięcia. Adres ten musi znajdować się na terenie administracyjnym m. st. Warszawy (dofinansowanie według właściwości miejscowej Gminnego/ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy), 2. wpisać: ochrona przed odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, 3. określić główny cel przedsięwzięcia, któremu będzie towarzyszyć demontaż wyrobów zawierających azbest przez uprawnionego przedsiębiorcę i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych na składowisku kontrolowanym, 4. wpisać lokalizację przedsięwzięcia uwzględniającą obszar oddziaływania na pobliskie obszary przyrodnicze, parki, rezerwaty itp., 5. należy przedstawić syntezę szczegółowego opisu zadań składających się na dofinansowywane przedsięwzięcie (np. demontaż płyt eternitowych z elewacji budynku mieszkalnego i płyt dachowych z budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z wiat garażowych i śmietnikowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, pakowanie i skierowanie jego transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych, wykonanie nowej elewacji ocieplonej płytami styropianowymi i pokrycie dachu budynków mieszkalnych i gospodarczych blachodachówką), 6. wpisać X przy właściwej odpowiedzi, 7. wpisać X w pozycji a), b) lub c) w tym wypadku dopisując miejski program likwidacji wyrobów azbestowych albo miejski program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest wybierając zapis w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, III. PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POD WZGLĘDEM FORMALNO PRAWNYM I RZECZOWYM 1. należy opisać stan prawny nieruchomości na której realizowane będzie przedsięwzięcie (np. wspólnota mieszkaniowa nieruchomości, współwłasność hipoteczna itp.), 2. bez wypełniania, 3. jako ocena oddziaływania na środowisko traktowane jest sporządzenie i złożenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, ul Bagatela 14, dokumentu: Ocena stanu i możliwości 3

4 bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 5. Stąd zapis w tej rubryce powinien brzmieć: Kopia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w załączeniu, kopia powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy, oraz powinna być na niej widoczna pieczęć z datą wpływu do Kancelarii PINB lub inne potwierdzenie złożenia tego dokumentu, 4. wpisać dane dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, autora/projektanta opracowania, wymagane uzgodnienia dotyczące projektu o ile projekt był wymagany przez właściwe władze architektoniczno-budowlane w odpowiedniej Dzielnicy, 5. jeśli Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę należy podać jego nr i datę wydania, oraz załączyć jego kopię, kopia powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy. Wniosek może być również rozpatrzony po przedstawieniu przez Wnioskodawcę kopii dokumentu w postaci Zgłoszenia prac budowlanych wymagających/niewymagających pozwolenia na budowę. Kopia powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy, oraz powinna być na niej widoczna pieczęć z datą wpływu do Kancelarii Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w odpowiedniej Dzielnicy dla wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku wniosku o dofinansowanie likwidacji odpadów zawierających odpady azbestowo-cementowe zgromadzone na posesji ten dokument nie jest wymagany, 6. wymienić posiadane przez Wnioskodawcę opinie, opracowania, audyty, itp., uzasadniające realizację przedsięwzięcia, 7. dofinansowane mogą być jedynie przedsięwzięcia nierozpoczęte, stąd zapis w tej rubryce nierozpoczęte, jeśli jednak przedsięwzięcie jest wieloetapowe i likwidacja azbestu jest jednym z etapów, to należy opisać na jakim etapie znajduje się realizacja przedsięwzięcia i wymienić w punktach zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięć poprzedzających realizację przedsięwzięcia dofinansowywanego (zakres prac, dokumentów, uzgodnień, które do dnia złożenia wniosku zostały zrobione/załatwione), 8. jeśli Wnioskodawca dostał lub ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia z innych źródeł, należy wymienić nazwę instytucji do której wystąpiono (lub która przyznała środki) oraz kwotę Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie środków finansowych powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy. IV. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Zarówno data rozpoczęcia jak i data zakończenia przedsięwzięcia powinny być zaokrąglone do końca odpowiedniego kwartału, uwzględniając, że rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić dopiero po przyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia przez Prezydenta m. st. Warszawy i po podpisaniu umowy z Miastem w tej sprawie. Proceduralnie między złożeniem kompletnego wniosku i podpisaniem umowy przez Wnioskodawcę upływa 4-5 tygodni, ale czas ten może ulec wydłużeniu ze względu na charakter Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który powstaje ze środków gromadzonych w trakcie roku budżetowego. Zakończenie przedsięwzięcia jest uzależnione np. od uzgodnień dokonanych między Wnioskodawcą i Wykonawcami demontującymi wyroby azbestowe i pokrywającymi dach nowymi dachówkami. 2. Miasto nie refunduje nakładów poniesionych przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy z Wnioskodawcą, stąd należy zapisać w tej rubryce: nie poniesione na wnioskowane przedsięwzięcie, należy natomiast wpisać wysokość nakładów poniesionych do dnia złożenia wniosku, wyszczególniając kwoty i rodzaj poniesionych kosztów w innych etapach realizacji przedsięwzięcia, które nie były dofinansowywane, 3. W przypadku planowanych źródeł finansowania z uwzględnieniem środków własnych należy je wyszczególnić podając planowane terminy ich uzyskania (nazwa instytucji, wysokość i termin dofinansowania), 4. w przypadku kosztów przedsięwzięcia nieprzekraczających euro, podstawą dokonania wyceny i wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego jest wybranie najtańszej oferty 2 imiennej złożonej Wnioskodawcy przez przedsiębiorcę uprawnionego do wytwarzania odpadów zawierających azbest z likwidowanych wyrobów zawierających azbest lub uprawnionego do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (w przypadku usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Wnioskodawcy). Koszty przedsięwzięcia ujęte w ofertach powinny być porównywalne co do obmiaru, sposobu obliczenia kwot netto i brutto oraz dotyczyć jedynie zakresu przedsięwzięcia dofinansowywanego przez Miasto. Rubryka ta w większości przypadków może zawierać zapis: wybranie oferty najtańszej kopie ofert w załączeniu. Kopie ofert (co najmniej trzech) potwierdzających koszty wykonania przedsięwzięcia, przekazanych pocztą, faxem lub na adres owy Wnioskodawcy, powinny być potwierdzone za zgodność podpisem i datą przez Wnioskodawcę. W przypadku kosztów przedsięwzięcia przekraczających euro podstawą dokonania wyceny będzie kosztorys inwestorski oparty na aktualnych cenach jednostkowych prac budowlanych. Wycena kosztów transportu odpadów niebezpiecznych i przyjęcia odpadów na składowisko, jako nieujęta w cenach jednostkowych, powinna zostać dokonana na podstawie ofert w sposób opisany wyżej. 4

5 5. wpisać należy instytucje, nazwę zadania i kwoty, które Wnioskodawca otrzymał w ramach środków finansowych na ochronę środowiska lub nie korzystał. V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Powinien zostać złożony w formie załącznika. Przedsięwzięcie, aby mogło być dofinansowane z Gminnego/Powiatowego Funduszu, musi przynosić efekt rzeczowo-ekologiczny, którym w tym wypadku jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest poprzez działania przedsiębiorcy uprawnionego do demontażu wyrobów zawierających azbest, oraz przekazanie odpadów na składowisko przeznaczone do składowania tego typu odpadów niebezpiecznych. Zakończeniem przygotowania do złożenia wniosku jest wypełnienie harmonogramu rzeczowofinansowego i podpisanie wniosku przez Wnioskodawcę. Kwoty należy wpisywać w tysiącach złotych, z dokładnością do jednej złotówki (trzy miejsca po przecinku). W kol. 2 należy wpisać określenie sumarycznego kosztu wszystkich wyszczególnionych zadań, jakie są związane z realizacją kosztorysu inwestorskiego (podać punkty z kosztorysu) oraz ze złożoną najtańszą ofertą na transport i unieszkodliwienie odpadów na składowisko. Koszt przedsięwzięcia należy podać sumarycznie i netto (lub brutto jeśli przedsiębiorca nie może odpisać podatku VAT w koszty), stąd pod lp. 1 należy wpisać np.: demontaż, pakowanie, transport i oddanie na składowisko odpadów azbestowocementowych poz. kosztorysu inwestorskiego: oraz oferty zał. nr.. pod lp.2 i dalszymi należy umieścić inne etapy przedsięwzięcia dofinansowywane lub nie przez fundusze ekologiczne. W kol. 3 należy podać jednostkę miary wg oferty np.: m 2 lub mb w przypadku rur. W kol. 4 należy podać ilość zgodnie z obmiarem i ofertami. W kol. 5 należy wpisać całkowitą wysokość kosztów netto (brutto) określoną w kosztorysie inwestorskim oraz najtańszej ofercie, a wymienionego w kol.2, który powinien wynikać z sumy kosztów do poniesienia oraz poniesionych, tj. [6] + [7 górny] = [5] W kol. 6 należy wpisać wysokość kosztów poniesionych dotychczas (tj. do dnia złożenia wniosku), zgodnie z pkt. 2 rozdz. IV niniejszego wniosku W kol. 7 w części górnej i dolnej wpisujemy te same koszty, co w kol.5 tylko w tym wypadku, jeśli Wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie przez Miasto 100% kosztów przedsięwzięcia. W jednej z kol. od 8 do 11 w części górnej i dolnej wpisujemy te same koszty co w kol. 7 określając tym samym koszty i termin rozliczenia przedsięwzięcia. W wyjątkowych przypadkach Miasto zgadza się na etapowanie rozliczeń w kilku kwartałach. W identyczny sposób wypełniamy kol. 12 oraz podsumowujemy w kol. Razem koszty roczne, kwartalne, do poniesienia i całkowite. Jeśli wniosek dotyczył dofinansowania 100% kosztów przez Miasto, to kwoty jw. się powtarzają. Jakie dokumenty Wnioskodawca musi uzyskać w innych (niż Biuro Ochrony Środowiska) komórkach Urzędu m. st. Warszawy lub instytucjach w celu dołączenia ich kopii do wniosku (potwierdzonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem data, podpis ) A.1 dokumenty określające prawo Wnioskodawcy do dysponowania budowlą, (nieruchomością) lub działką oraz prawo do złożenia wniosku (uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości o powołaniu Zarządu Wspólnoty lub pełnomocnictwo notarialne do zarządzania dla osoby prawnej, z uwzględnieniem uprawnień do podejmowania zobowiązań finansowych i realizowania określonych przedsięwzięć, oraz uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości o realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub odpadów azbestowo-cementowych z obiektu lub terenu należącego do Wspólnoty), A.2 dokument w postaci kopii złożonego zgłoszenia (potwierdzonego przez Kancelarię Wydziału Architektury i Budownictwa m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy - właściwym dla miejsca znajdowania się obiektu budowlanego) pod nazwą: Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego* - wykonania robót budowlanych* nie wymagających pozwolenia na budowę lub wydanej decyzji Pozwolenie budowlane w przypadku przebudowy budynku/dachu wymagającej takiego pozwolenia, A.3 dokument w postaci kopii z wykonania aktualnej (dokonanej do 31 stycznia każdego roku) oceny stanu wyrobu azbestowego (z potwierdzeniem złożenia drugiego identycznego oryginału w Kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ul. Bagatela 14) pod nazwą: Ocena stanu i możliwości 5

6 bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór jest Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. Dz.U. Nr 71, poz.649); A.4 dokumenty w postaci (co najmniej trzech) ofert imiennych (wystawionych na adres i nazwisko Wnioskodawcy) firm posiadających aktualne zezwolenie Starosty Powiatu Warszawskiego/Prezydenta m.st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych (aktualny wykaz firm znajduje się na stronie internetowej BOŚ (pod adresem: Oferty powinny określać w odrębnych pozycjach koszty netto i brutto demontażu wyrobów azbestowych w ilości określonej w złożonej Ocenie i Informacji oraz koszty transportu i oddania na składowisko odpadów niebezpiecznych. Kosztorys inwestorski jest wymaganym dokumentem dla przedsięwzięcia, które musi być przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (koszt przekraczający euro) dokumentacja załączona do wniosku powinna zawierać, w postaci wyciągu z kosztorysu, zestawienie pozycji, które Wnioskodawca kwalifikuje jako uprawnione w 100% do dofinansowania z funduszy ekologicznych; A.5 dokument w postaci kopii informacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego, złożony w Kancelarii Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego ( Warszawa, ul Skoczylasa 4) pod nazwą Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (wzór jest Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. Dz.U. Nr 192, poz.1876); A.6 dokument dotyczący pomocy de minimis jaką uzyskał zarządca (będący przedsiębiorcą) w ciągu ostatnich trzech lat, w postaci oryginału wypełnionego formularza Informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę (wzór jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Dz.U. Nr 196, poz.1654) nie dotyczy wniosku składanego przez Zarząd Wspólnoty; A.7 aktualne informacje Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wywiązywaniu się zarządcy (będącego przedsiębiorcą) z obowiązku uiszczania opłat i kar - nie dotyczy wniosku składanego przez Zarząd Wspólnoty. Dokumenty, które Wnioskodawca uzyskuje w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy W Biurze Ochrony Środowiska każdy Wnioskodawca może uzyskać druk wniosku oraz wzory dokumentów, które Wnioskodawca powinien przedstawić, związanych z posiadanymi wyrobami zawierającymi azbest lub odpadami azbestowo-cementowymi, jak też aktualny wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wytwarzania odpadów azbestowo-cementowych na terenie m. st. Warszawy. Procedura rozpatrywania wniosku, realizacji przedsięwzięcia i nadzoru Biura nad jego realizacją Złożony (lub przesłany pocztą) wniosek, wraz z załącznikami od A.1 do A.7 o dofinansowanie ze środków funduszy ekologicznych m.st. Warszawy na likwidację azbestu, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy jest opiniowany kolejno przez Biuro Ochrony Środowiska, Komisję Ochrony Środowiska Rady Warszawy oraz kontrasygnowany przez Skarbnika m. st. Warszawy. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Prezydent wydaje decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania. 6

7 Na podstawie tej decyzji Biuro Ochrony Środowiska przesyła do Wnioskodawcy pismo informacyjne (dotacyjne) o przyznaniu dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy. W piśmie informacyjnym, poza informacją o wysokości dofinansowania i nadaniu numeru dofinansowanemu przedsięwzięciu (numer sprawy), określane są warunki podpisania umowy z Miastem m. in. przekazanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego przez Wnioskodawcę do zaakceptowania przez Biuro, z określeniem terminu (kwartału) zakończenia przedsięwzięcia i wskazanie osób upoważnionych do podpisania umowy (jeśli Zarząd Wspólnoty jest więcej niż dwuosobowy). Wykorzystując te dane Biuro przygotowuje w imieniu Miasta umowę z Wnioskodawcą, określającą przedmiot dofinansowania, zasady finansowania, realizacji, nadzoru i rozliczenia przedsięwzięcia związanego z usunięciem i bezpiecznym dla środowiska unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. Umowa po uzyskaniu odpowiednich opinii i rejestracji jest podpisywana przez zainteresowane strony. W zakresie nadzoru Miasto m.in. wymaga akceptacji projektu umowy Wnioskodawcy z wykonawcą przed jej podpisaniem (a tym samym przed przystąpieniem do prac będących przedmiotem dofinansowania). Wiąże się z tym konieczność zaakceptowania przez Biuro załącznika do Istotnych Warunków Zamówienia będącego projektem umowy z wykonawcą uprawnionym do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych w przypadku przedsięwzięcia wymagającego realizacji zamówienia publicznego - co wynika z art.3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedsięwzięcie wymaga (lub nie-) zorganizowania odbiorów częściowych oraz dokonania odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Prezydenta m. st. Warszawy, Wnioskodawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela wykonawcy w miejscu zrealizowanego przedsięwzięcia. W czasie odbioru końcowego przedsięwzięcia Wnioskodawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego akceptują kosztorys powykonawczy, a wykonawca przekazuje wszystkie wymagane umową i przepisami prawa dokumenty oraz dopiero wtedy może przekazać fakturę za wykonane prace Wnioskodawcy. To jest podstawą do przygotowania dokumentów rozliczeniowych przez Wnioskodawcę, a po ich złożeniu i uznaniu, do przekazania na konto Wnioskodawcy kwoty dofinansowania wynikającej ze złożonego rozliczenia. Warunkiem dofinansowania z funduszy ekologicznych, określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska, jest uzyskanie efektu ekologicznego i złożenie sprawozdania z osiągniętego efektu ekologicznego - jako sprawozdanie traktowane jest złożenie w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego dokumentu pod nazwą: Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 6. Kolejne kroki, jakie Wnioskodawca podejmuje, zanim dofinansowanie z funduszy ekologicznych m. st. Warszawy znajdzie się na jego koncie bankowym 1. Zgromadzenie załączników A.1 A.7 i przygotowanie z nich kopii potwierdzonych na każdej stronie przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem podpis, data. 2. Wypełnienie formularza i złożenie Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy. 7

8 3. Po otrzymaniu z BOŚ pisma informacyjnego przekazanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacji Biura i wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy z Miastem. 4. Podpisanie umowy terminowej z Miastem. 5. Przekazanie przez wykonawcę do akceptacji Biura projektu umowy zawieranej między Wnioskodawcą a wykonawcą lub projektu umowy z uprawnionym wykonawcą będącej załącznikiem do Istotnych Warunków Zamówienia i podpisanie umowy dopiero po zaakceptowaniu jej treści przez BOŚ. 6. Wprowadzenie wykonawcy na teren realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku udziału drugiego wykonawcy, którego prace nie są przedmiotem dofinansowania (np. dekarza pokrywającego dach blachodachówką) uzgodnienie terminu i sposobu współpracy wykonawców. 7. Dokonanie odbioru końcowego przedsięwzięcia z udziałem upoważnionego przedstawiciela Biura, potwierdzonego protokółem (przygotowanym przez BOŚ). 8. Złożenie rozliczenia końcowego przez wypełnienie formularza druku dołączonego do umowy i złożenie go w terminie zapisanym w umowie, zgodnym z zaakceptowanym przez BOŚ harmonogramem rzeczowo-finansowym, wraz z załącznikami wskazanymi w umowie z Miastem oraz z potwierdzoną kopią złożonej w Urzędzie Marszałkowskim Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 6. Przekazanie kwoty dofinansowania następuje na wskazane (w umowie i formularzu rozliczenia) konto bankowe Wnioskodawcy, w terminie 21 dni od chwili zaakceptowania złożonych dokumentów rozliczeniowych. Pracownik Biura Ochrony Środowiska prowadzący od 2004 r. sprawy związane z dofinansowaniem likwidacji wyrobów azbestowych i odpadów zawierających azbest może udzielić Państwu potrzebnych informacji, wyjaśnień, przekazać wzory dokumentów lub pomóc w ich wypełnianiu. Kontakt w godz. pracy Urzędu: główny specjalista Jan Korytkowski, pok. 413 pl. Starynkiewicza 7/9, tel.: , formularz wniosku jest załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2003 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia r.( z późn. zmian.) 2 wykonawca przedsięwzięcia musi gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz być wyłonionym zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, obowiązującą podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zmian.) 3 wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest jest obowiązany m. in. do uzyskania zezwolenia Starosty Powiatu Warszawskiego/ Prezydenta m. st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku prowadzenia prac remontowobudowlanych na podstawie 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz.649) 4 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - wzór jest załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr 192, poz.1876) 5 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - wzór jest załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. jak wyżej (Dz.U.Nr 71, poz.649) 6 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone - wzór jest załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr 192, poz.1876) 8

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), Spółdzielnia Mieszkaniowa lub inna osoba prawna, będąca właścicielem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Definicje

R E G U L A M I N DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Definicje R E G U L A M I N przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm. R E G U L A M I N projektu pn. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego 1 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin dotyczy przystąpienia do projektu,

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Wniosek należy wypełnić w języku polskim, przy użyciu Generatora Wniosku dostępnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2015

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2015 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI, OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII ORAZ OCHRONY

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW 2007-2013 Instrukcja do wniosku o płatność dla działania inwestycyjnego: 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Do Wniosku należy dołączyć:

Do Wniosku należy dołączyć: Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 IW_421 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo