Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, osoba prawna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, osoba prawna"

Transkrypt

1 Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, (nieprowadząca działalności gospodarczej), będąca zarządcą własnego obiektu budowlanego lub inna osoba prawna będąca zarządcą obiektów budowlanych Wspólnoty znajdujących się na terenie m. st. Warszawy, posiadająca notarialne upoważnienie Wspólnoty do zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu i dla realizacji konkretnego przedsięwzięcia, związanego z wyrobami zawierającymi azbest, które zostały zastosowane w obiekcie (np. płyty azbestowo-cementowe faliste lub elewacyjne płaskie, rury azbestowo-cementowe w kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, rury w zsypach, izolacje cieplne rurociągów wykonane z dodatkiem włókien azbestowych itp.) - których chce (lub ze względu na ocenę stanu wyrobu musi) się pozbyć - lub posiadająca na terenie administrowanej posesji odpady azbestowo-cementowe, z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej m. st. Warszawy na ich unieszkodliwienie. Słowniczek terminologiczny dofinansowanie zwrot kosztów (do 100%) realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu wyrobów azbestowo-cementowych, pakowaniu, transporcie i oddaniu na specjalne składowisko odpadów azbestowo-cementowych, dokonany po złożeniu wniosku 1 i podpisaniu umowy z Miastem st. Warszawą, która określa warunki takiego zwrotu kosztów. Wniosek może dotyczyć jedynie nierozpoczętego przedsięwzięcia i jedynie wyżej wymienionych zadań, które zostaną zrealizowane po najniższych kosztach 2 w ramach przyznanego dofinansowania, nierozpoczęte przedsięwzięcie zadania związane z likwidacją wyrobów lub odpadów azbestowocementowych, które Wnioskodawca chce zrealizować w danym roku budżetowym i ma na to środki. Zadanie może polegać na wymianie wyrobów azbestowo-cementowych, np. dachówki eternitowej na dowolną inną (blachodachówkę, dachówkę ceramiczną i in.), może dotyczyć likwidacji płyt azbestowocementowych w czasie realizacji zadania termomodernizacyjnego, może polegać na wymianie rur azbestowo-cementowych na wykonane z innych materiałów (nie dotyczy wymiany rur azbestowocementowych zakopanych na terenie posesji!), na usunięciu z terenu posesji (działki), której Wnioskodawca jest właścicielem lub zarządcą, odpadów azbestowo-cementowych powstałych w wyniku demontażu wyrobów azbestowo-cementowych przez uprawnionego przedsiębiorcę 3 budowlanego lub znajdujących się na terenie posesji, uprawniony przedsiębiorca przedsiębiorca posiadający aktualne zezwolenie Starosty Powiatu Warszawskiego lub Prezydenta m. st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych i/lub na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych, inwentaryzacja, przeglądy i ocena stanu wyrobów zawierających azbest przepisy dopuszczają możliwość wykorzystywania azbestu lub wyrobów zawierających azbest nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Nałożyły jednak na właściciela, zarządcę lub użytkownika obowiązek dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest do dnia 29 maja 2004 r., poprzez sporządzenie spisu z natury i obowiązek przekazania informacji Marszałkowi Województwa Mazowieckiego na specjalnym druku 4, podlegającym corocznej aktualizacji do dnia 31 stycznia każdego roku. Z inwentaryzacją wiąże się konieczność dokonania oceny w formie punktowej stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 5. Przepisy zobowiązały właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminie do 6 listopada 2004 r. i obowiązek przekazania jednego z dwóch egz. oceny do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a przechowywania drugiego egz. oceny do następnej jej aktualizacji; składowisko odpadów niebezpiecznych wszystkie odpady azbestowo-cementowe są unieszkodliwiane poprzez składowanie na kontrolowanych składowiskach (lub wydzielonych kwaterach) odpadów niebezpiecznych. Uprawnieni przedsiębiorcy kierują te odpady, własnym lub wynajętym transportem specjalnym, na kilkanaście składowisk na terenie kraju, na podstawie podpisanych umów z prowadzącymi te składowiska. Osoby fizyczne ani prawne nieposiadające specjalnych zezwoleń, nie mogą własnym transportem dostarczać odpadów azbestowo-cementowych ani na składowiska odpadów komunalnych ani niebezpiecznych. Podobnie prowadzący składowiska mają zezwolenia na przyjmowanie określonych odpadów niebezpiecznych jedynie od 1

2 przedsiębiorców, którzy mają zezwolenia na transport określonych odpadów. Zarówno wytwarzanie jak obrót odpadami zawierającymi azbest są reglamentowane (zezwolenie na wytwarzanie określonej ilości rocznie) jak i kontrolowane (karta przekazania odpadu), unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest wyroby zawierające azbest, które wyszły z użycia, mogą być demontowane jedynie przez uprawnionego do tego przedsiębiorcę, który w trakcie prowadzonych prac wytwarza odpady zawierające azbest. Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane (lecz nie utylizowane ) poprzez składowanie na kontrolowanych składowiskach tego typu odpadów, utylizacja odpadów zawierających azbest nic takiego nie może mieć miejsca! Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. (z późn. zmian.) o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest - wprost w art. 1 ust.1 w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest zakazuje: 1) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) wyrobów zawierających azbest, b) azbestu; 2) produkcji wyrobów zawierających azbest; 3) obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Tym samym azbest i wyroby zawierające azbest, które wyszły z użycia są unieszkodliwiane, a nie utylizowane, poprzez składowanie na kontrolowanych składowiskach odpadów zawierających azbest. Warunki otrzymania dofinansowania z Gminnego /Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy. Wniosek o dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia wyrobów/odpadów zawierających azbest może złożyć właściciel/zarządca obiektu budowlanego, w którym są użytkowane wyroby zawierające azbest lub działki (posesji), na której znajdują się odpady zawierające azbest. Personalnie taki wniosek mogą złożyć osoby wskazane w aktualnej uchwale Walnego Zebrania Wspólnoty powołującej Zarząd Wspólnoty - jako upoważnione do reprezentacji podmiotu. Podstawą do złożenia wniosku jest podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Wspólnoty o realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub odpadów azbestowo-cementowych z obiektu lub terenu należącego do Wspólnoty. Dla sfinansowania przedsięwzięcia Wspólnota powinna posiadać odpowiednie środki własne lub kredyt bankowy przyznanie dofinansowania z funduszy ekologicznych m. st. Warszawy, po uznaniu przez Miasto rozliczenia przedsięwzięcia, spowoduje częściowe zaoszczędzenie zasobów własnych Wspólnoty lub umożliwi szybsze spłacenie przyznanych kredytów (o kwotę faktycznie przyznanego dofinansowania). Formularz: WNIOSEK o dofinansowanie przedsięwzięć z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy zwany dalej wnioskiem jest załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2003 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia r. z późn. zmian. (formularz jest dostępny na stronie internetowej: Wypełniony wniosek należy przekazać do rozpatrzenia przez Biuro Ochrony Środowiska z wymaganymi załącznikami będącymi kopiami dokumentów potwierdzonymi ( za zgodność z oryginałem data, podpis ) przez Wnioskodawcę. Jak Wnioskodawca Zarząd Wspólnoty lub osoba prawna (zarządca) powinien wypełnić wniosek Formularz wniosku powinien być wypełniony czytelnie i starannie odręcznie lub drukowany umieszczenie formularza wniosku na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy Biura Ochrony Środowiska, umożliwia jego przygotowanie przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej i wydrukowanie przed podpisaniem. Do chwili podania do publicznej wiadomości ogłoszenia w sprawie przyjmowania tego typu 2

3 wniosków z podpisem elektronicznym, Wnioskodawca składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Biura Ochrony Środowiska lub przesyła na adres Biura: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 7/9. STRONA TYTUŁOWA W miejscu na pieczęć wnioskującego należy postawić pieczęć zawierającą dokładny adres Wnioskodawcy, a w przypadku braku pieczęci należy wpisać nazwę Wspólnoty, jej dokładny adres i dopisać nazwę dzielnicy. I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1. wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy określoną we właściwym rejestrze (wpisie). Jeśli Wnioskodawcą jest osoba prawna (zarządca), należy wpisać również nazwę Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, 2. wpisać dokładny adres biura podmiotu (jednostki) lub adres Członka Zarządu Wspólnoty, który przyjmować będzie korespondencję w jej imieniu oraz ewentualnie adres do korespondencji Zarządcy jeśli jest inny niż adres Wspólnoty, 3. telefon (stacjonarny lub inny) pod którym Wnioskodawca jest dostępny w godz.8-16, fax, adres e- mailowy (poczty elektronicznej) oraz ew. adres witryny internetowej 4. należy określić formę prawną i organizacyjną działalności Wnioskodawcy określoną w statucie lub innym dokumencie organizacyjnym powołującym i rejestrującym Wspólnotę, 5. wpisać nazwę organu w którym Wnioskodawca jest zarejestrowany, miejsce rejestracji oraz numer w rejestrze, 6. wpisać nr REGON nadany przez Urząd Statystyczny, 7. wpisać numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany przez właściwy Urząd Skarbowy, 8. podać nazwę banku i numer konta Wnioskodawcy, które będzie używane do prowadzenia rozliczeń związanych z dofinansowanym przedsięwzięciem, 9. wpisać dane osoby upoważnianej przez Wnioskodawcę do kontaktów z Biurem w sprawach składanego wniosku, tj. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu kontaktowego, adres e- mail ew. inne dane, 10. zaznaczyć X w przypadku, gdy podatek VAT stanowić będzie koszt przedsięwzięcia i nie zostanie odliczony od podatku należnego, 11. zaznaczyć X jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (uwaga: taką działalność prowadzi zarządca posiadający umowę notarialną z Wspólnotą i będący Wnioskodawcą) II. INFORMACJE WSTĘPNE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. wpisać nazwę przedsięwzięcia, zawierającą krótkie i treściwe określenie zadań do wykonania, które mają być dofinansowane (np. wymiana dachówki eternitowej na blachodachówkę, zdjęcie płaskich płyt elewacyjnych z azbestocementu, usunięcie odpadów azbestowo-cementowych z terenu posesji itp.) i dokładny adres przedsięwzięcia. Adres ten musi znajdować się na terenie administracyjnym m. st. Warszawy (dofinansowanie według właściwości miejscowej Gminnego/ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy), 2. wpisać: ochrona przed odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, 3. określić główny cel przedsięwzięcia, któremu będzie towarzyszyć demontaż wyrobów zawierających azbest przez uprawnionego przedsiębiorcę i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych na składowisku kontrolowanym, 4. wpisać lokalizację przedsięwzięcia uwzględniającą obszar oddziaływania na pobliskie obszary przyrodnicze, parki, rezerwaty itp., 5. należy przedstawić syntezę szczegółowego opisu zadań składających się na dofinansowywane przedsięwzięcie (np. demontaż płyt eternitowych z elewacji budynku mieszkalnego i płyt dachowych z budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z wiat garażowych i śmietnikowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, pakowanie i skierowanie jego transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych, wykonanie nowej elewacji ocieplonej płytami styropianowymi i pokrycie dachu budynków mieszkalnych i gospodarczych blachodachówką), 6. wpisać X przy właściwej odpowiedzi, 7. wpisać X w pozycji a), b) lub c) w tym wypadku dopisując miejski program likwidacji wyrobów azbestowych albo miejski program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest wybierając zapis w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, III. PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POD WZGLĘDEM FORMALNO PRAWNYM I RZECZOWYM 1. należy opisać stan prawny nieruchomości na której realizowane będzie przedsięwzięcie (np. wspólnota mieszkaniowa nieruchomości, współwłasność hipoteczna itp.), 2. bez wypełniania, 3. jako ocena oddziaływania na środowisko traktowane jest sporządzenie i złożenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, ul Bagatela 14, dokumentu: Ocena stanu i możliwości 3

4 bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 5. Stąd zapis w tej rubryce powinien brzmieć: Kopia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w załączeniu, kopia powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy, oraz powinna być na niej widoczna pieczęć z datą wpływu do Kancelarii PINB lub inne potwierdzenie złożenia tego dokumentu, 4. wpisać dane dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, autora/projektanta opracowania, wymagane uzgodnienia dotyczące projektu o ile projekt był wymagany przez właściwe władze architektoniczno-budowlane w odpowiedniej Dzielnicy, 5. jeśli Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę należy podać jego nr i datę wydania, oraz załączyć jego kopię, kopia powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy. Wniosek może być również rozpatrzony po przedstawieniu przez Wnioskodawcę kopii dokumentu w postaci Zgłoszenia prac budowlanych wymagających/niewymagających pozwolenia na budowę. Kopia powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy, oraz powinna być na niej widoczna pieczęć z datą wpływu do Kancelarii Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w odpowiedniej Dzielnicy dla wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku wniosku o dofinansowanie likwidacji odpadów zawierających odpady azbestowo-cementowe zgromadzone na posesji ten dokument nie jest wymagany, 6. wymienić posiadane przez Wnioskodawcę opinie, opracowania, audyty, itp., uzasadniające realizację przedsięwzięcia, 7. dofinansowane mogą być jedynie przedsięwzięcia nierozpoczęte, stąd zapis w tej rubryce nierozpoczęte, jeśli jednak przedsięwzięcie jest wieloetapowe i likwidacja azbestu jest jednym z etapów, to należy opisać na jakim etapie znajduje się realizacja przedsięwzięcia i wymienić w punktach zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięć poprzedzających realizację przedsięwzięcia dofinansowywanego (zakres prac, dokumentów, uzgodnień, które do dnia złożenia wniosku zostały zrobione/załatwione), 8. jeśli Wnioskodawca dostał lub ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia z innych źródeł, należy wymienić nazwę instytucji do której wystąpiono (lub która przyznała środki) oraz kwotę Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie środków finansowych powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy. IV. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Zarówno data rozpoczęcia jak i data zakończenia przedsięwzięcia powinny być zaokrąglone do końca odpowiedniego kwartału, uwzględniając, że rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić dopiero po przyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia przez Prezydenta m. st. Warszawy i po podpisaniu umowy z Miastem w tej sprawie. Proceduralnie między złożeniem kompletnego wniosku i podpisaniem umowy przez Wnioskodawcę upływa 4-5 tygodni, ale czas ten może ulec wydłużeniu ze względu na charakter Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który powstaje ze środków gromadzonych w trakcie roku budżetowego. Zakończenie przedsięwzięcia jest uzależnione np. od uzgodnień dokonanych między Wnioskodawcą i Wykonawcami demontującymi wyroby azbestowe i pokrywającymi dach nowymi dachówkami. 2. Miasto nie refunduje nakładów poniesionych przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy z Wnioskodawcą, stąd należy zapisać w tej rubryce: nie poniesione na wnioskowane przedsięwzięcie, należy natomiast wpisać wysokość nakładów poniesionych do dnia złożenia wniosku, wyszczególniając kwoty i rodzaj poniesionych kosztów w innych etapach realizacji przedsięwzięcia, które nie były dofinansowywane, 3. W przypadku planowanych źródeł finansowania z uwzględnieniem środków własnych należy je wyszczególnić podając planowane terminy ich uzyskania (nazwa instytucji, wysokość i termin dofinansowania), 4. w przypadku kosztów przedsięwzięcia nieprzekraczających euro, podstawą dokonania wyceny i wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego jest wybranie najtańszej oferty 2 imiennej złożonej Wnioskodawcy przez przedsiębiorcę uprawnionego do wytwarzania odpadów zawierających azbest z likwidowanych wyrobów zawierających azbest lub uprawnionego do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (w przypadku usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Wnioskodawcy). Koszty przedsięwzięcia ujęte w ofertach powinny być porównywalne co do obmiaru, sposobu obliczenia kwot netto i brutto oraz dotyczyć jedynie zakresu przedsięwzięcia dofinansowywanego przez Miasto. Rubryka ta w większości przypadków może zawierać zapis: wybranie oferty najtańszej kopie ofert w załączeniu. Kopie ofert (co najmniej trzech) potwierdzających koszty wykonania przedsięwzięcia, przekazanych pocztą, faxem lub na adres owy Wnioskodawcy, powinny być potwierdzone za zgodność podpisem i datą przez Wnioskodawcę. W przypadku kosztów przedsięwzięcia przekraczających euro podstawą dokonania wyceny będzie kosztorys inwestorski oparty na aktualnych cenach jednostkowych prac budowlanych. Wycena kosztów transportu odpadów niebezpiecznych i przyjęcia odpadów na składowisko, jako nieujęta w cenach jednostkowych, powinna zostać dokonana na podstawie ofert w sposób opisany wyżej. 4

5 5. wpisać należy instytucje, nazwę zadania i kwoty, które Wnioskodawca otrzymał w ramach środków finansowych na ochronę środowiska lub nie korzystał. V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Powinien zostać złożony w formie załącznika. Przedsięwzięcie, aby mogło być dofinansowane z Gminnego/Powiatowego Funduszu, musi przynosić efekt rzeczowo-ekologiczny, którym w tym wypadku jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest poprzez działania przedsiębiorcy uprawnionego do demontażu wyrobów zawierających azbest, oraz przekazanie odpadów na składowisko przeznaczone do składowania tego typu odpadów niebezpiecznych. Zakończeniem przygotowania do złożenia wniosku jest wypełnienie harmonogramu rzeczowofinansowego i podpisanie wniosku przez Wnioskodawcę. Kwoty należy wpisywać w tysiącach złotych, z dokładnością do jednej złotówki (trzy miejsca po przecinku). W kol. 2 należy wpisać określenie sumarycznego kosztu wszystkich wyszczególnionych zadań, jakie są związane z realizacją kosztorysu inwestorskiego (podać punkty z kosztorysu) oraz ze złożoną najtańszą ofertą na transport i unieszkodliwienie odpadów na składowisko. Koszt przedsięwzięcia należy podać sumarycznie i netto (lub brutto jeśli przedsiębiorca nie może odpisać podatku VAT w koszty), stąd pod lp. 1 należy wpisać np.: demontaż, pakowanie, transport i oddanie na składowisko odpadów azbestowocementowych poz. kosztorysu inwestorskiego: oraz oferty zał. nr.. pod lp.2 i dalszymi należy umieścić inne etapy przedsięwzięcia dofinansowywane lub nie przez fundusze ekologiczne. W kol. 3 należy podać jednostkę miary wg oferty np.: m 2 lub mb w przypadku rur. W kol. 4 należy podać ilość zgodnie z obmiarem i ofertami. W kol. 5 należy wpisać całkowitą wysokość kosztów netto (brutto) określoną w kosztorysie inwestorskim oraz najtańszej ofercie, a wymienionego w kol.2, który powinien wynikać z sumy kosztów do poniesienia oraz poniesionych, tj. [6] + [7 górny] = [5] W kol. 6 należy wpisać wysokość kosztów poniesionych dotychczas (tj. do dnia złożenia wniosku), zgodnie z pkt. 2 rozdz. IV niniejszego wniosku W kol. 7 w części górnej i dolnej wpisujemy te same koszty, co w kol.5 tylko w tym wypadku, jeśli Wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie przez Miasto 100% kosztów przedsięwzięcia. W jednej z kol. od 8 do 11 w części górnej i dolnej wpisujemy te same koszty co w kol. 7 określając tym samym koszty i termin rozliczenia przedsięwzięcia. W wyjątkowych przypadkach Miasto zgadza się na etapowanie rozliczeń w kilku kwartałach. W identyczny sposób wypełniamy kol. 12 oraz podsumowujemy w kol. Razem koszty roczne, kwartalne, do poniesienia i całkowite. Jeśli wniosek dotyczył dofinansowania 100% kosztów przez Miasto, to kwoty jw. się powtarzają. Jakie dokumenty Wnioskodawca musi uzyskać w innych (niż Biuro Ochrony Środowiska) komórkach Urzędu m. st. Warszawy lub instytucjach w celu dołączenia ich kopii do wniosku (potwierdzonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem data, podpis ) A.1 dokumenty określające prawo Wnioskodawcy do dysponowania budowlą, (nieruchomością) lub działką oraz prawo do złożenia wniosku (uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości o powołaniu Zarządu Wspólnoty lub pełnomocnictwo notarialne do zarządzania dla osoby prawnej, z uwzględnieniem uprawnień do podejmowania zobowiązań finansowych i realizowania określonych przedsięwzięć, oraz uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości o realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub odpadów azbestowo-cementowych z obiektu lub terenu należącego do Wspólnoty), A.2 dokument w postaci kopii złożonego zgłoszenia (potwierdzonego przez Kancelarię Wydziału Architektury i Budownictwa m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy - właściwym dla miejsca znajdowania się obiektu budowlanego) pod nazwą: Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego* - wykonania robót budowlanych* nie wymagających pozwolenia na budowę lub wydanej decyzji Pozwolenie budowlane w przypadku przebudowy budynku/dachu wymagającej takiego pozwolenia, A.3 dokument w postaci kopii z wykonania aktualnej (dokonanej do 31 stycznia każdego roku) oceny stanu wyrobu azbestowego (z potwierdzeniem złożenia drugiego identycznego oryginału w Kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ul. Bagatela 14) pod nazwą: Ocena stanu i możliwości 5

6 bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór jest Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. Dz.U. Nr 71, poz.649); A.4 dokumenty w postaci (co najmniej trzech) ofert imiennych (wystawionych na adres i nazwisko Wnioskodawcy) firm posiadających aktualne zezwolenie Starosty Powiatu Warszawskiego/Prezydenta m.st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych (aktualny wykaz firm znajduje się na stronie internetowej BOŚ (pod adresem: Oferty powinny określać w odrębnych pozycjach koszty netto i brutto demontażu wyrobów azbestowych w ilości określonej w złożonej Ocenie i Informacji oraz koszty transportu i oddania na składowisko odpadów niebezpiecznych. Kosztorys inwestorski jest wymaganym dokumentem dla przedsięwzięcia, które musi być przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (koszt przekraczający euro) dokumentacja załączona do wniosku powinna zawierać, w postaci wyciągu z kosztorysu, zestawienie pozycji, które Wnioskodawca kwalifikuje jako uprawnione w 100% do dofinansowania z funduszy ekologicznych; A.5 dokument w postaci kopii informacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego, złożony w Kancelarii Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego ( Warszawa, ul Skoczylasa 4) pod nazwą Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (wzór jest Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. Dz.U. Nr 192, poz.1876); A.6 dokument dotyczący pomocy de minimis jaką uzyskał zarządca (będący przedsiębiorcą) w ciągu ostatnich trzech lat, w postaci oryginału wypełnionego formularza Informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę (wzór jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Dz.U. Nr 196, poz.1654) nie dotyczy wniosku składanego przez Zarząd Wspólnoty; A.7 aktualne informacje Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wywiązywaniu się zarządcy (będącego przedsiębiorcą) z obowiązku uiszczania opłat i kar - nie dotyczy wniosku składanego przez Zarząd Wspólnoty. Dokumenty, które Wnioskodawca uzyskuje w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy W Biurze Ochrony Środowiska każdy Wnioskodawca może uzyskać druk wniosku oraz wzory dokumentów, które Wnioskodawca powinien przedstawić, związanych z posiadanymi wyrobami zawierającymi azbest lub odpadami azbestowo-cementowymi, jak też aktualny wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wytwarzania odpadów azbestowo-cementowych na terenie m. st. Warszawy. Procedura rozpatrywania wniosku, realizacji przedsięwzięcia i nadzoru Biura nad jego realizacją Złożony (lub przesłany pocztą) wniosek, wraz z załącznikami od A.1 do A.7 o dofinansowanie ze środków funduszy ekologicznych m.st. Warszawy na likwidację azbestu, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy jest opiniowany kolejno przez Biuro Ochrony Środowiska, Komisję Ochrony Środowiska Rady Warszawy oraz kontrasygnowany przez Skarbnika m. st. Warszawy. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Prezydent wydaje decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania. 6

7 Na podstawie tej decyzji Biuro Ochrony Środowiska przesyła do Wnioskodawcy pismo informacyjne (dotacyjne) o przyznaniu dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy. W piśmie informacyjnym, poza informacją o wysokości dofinansowania i nadaniu numeru dofinansowanemu przedsięwzięciu (numer sprawy), określane są warunki podpisania umowy z Miastem m. in. przekazanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego przez Wnioskodawcę do zaakceptowania przez Biuro, z określeniem terminu (kwartału) zakończenia przedsięwzięcia i wskazanie osób upoważnionych do podpisania umowy (jeśli Zarząd Wspólnoty jest więcej niż dwuosobowy). Wykorzystując te dane Biuro przygotowuje w imieniu Miasta umowę z Wnioskodawcą, określającą przedmiot dofinansowania, zasady finansowania, realizacji, nadzoru i rozliczenia przedsięwzięcia związanego z usunięciem i bezpiecznym dla środowiska unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. Umowa po uzyskaniu odpowiednich opinii i rejestracji jest podpisywana przez zainteresowane strony. W zakresie nadzoru Miasto m.in. wymaga akceptacji projektu umowy Wnioskodawcy z wykonawcą przed jej podpisaniem (a tym samym przed przystąpieniem do prac będących przedmiotem dofinansowania). Wiąże się z tym konieczność zaakceptowania przez Biuro załącznika do Istotnych Warunków Zamówienia będącego projektem umowy z wykonawcą uprawnionym do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych w przypadku przedsięwzięcia wymagającego realizacji zamówienia publicznego - co wynika z art.3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedsięwzięcie wymaga (lub nie-) zorganizowania odbiorów częściowych oraz dokonania odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Prezydenta m. st. Warszawy, Wnioskodawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela wykonawcy w miejscu zrealizowanego przedsięwzięcia. W czasie odbioru końcowego przedsięwzięcia Wnioskodawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego akceptują kosztorys powykonawczy, a wykonawca przekazuje wszystkie wymagane umową i przepisami prawa dokumenty oraz dopiero wtedy może przekazać fakturę za wykonane prace Wnioskodawcy. To jest podstawą do przygotowania dokumentów rozliczeniowych przez Wnioskodawcę, a po ich złożeniu i uznaniu, do przekazania na konto Wnioskodawcy kwoty dofinansowania wynikającej ze złożonego rozliczenia. Warunkiem dofinansowania z funduszy ekologicznych, określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska, jest uzyskanie efektu ekologicznego i złożenie sprawozdania z osiągniętego efektu ekologicznego - jako sprawozdanie traktowane jest złożenie w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego dokumentu pod nazwą: Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 6. Kolejne kroki, jakie Wnioskodawca podejmuje, zanim dofinansowanie z funduszy ekologicznych m. st. Warszawy znajdzie się na jego koncie bankowym 1. Zgromadzenie załączników A.1 A.7 i przygotowanie z nich kopii potwierdzonych na każdej stronie przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem podpis, data. 2. Wypełnienie formularza i złożenie Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy. 7

8 3. Po otrzymaniu z BOŚ pisma informacyjnego przekazanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacji Biura i wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy z Miastem. 4. Podpisanie umowy terminowej z Miastem. 5. Przekazanie przez wykonawcę do akceptacji Biura projektu umowy zawieranej między Wnioskodawcą a wykonawcą lub projektu umowy z uprawnionym wykonawcą będącej załącznikiem do Istotnych Warunków Zamówienia i podpisanie umowy dopiero po zaakceptowaniu jej treści przez BOŚ. 6. Wprowadzenie wykonawcy na teren realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku udziału drugiego wykonawcy, którego prace nie są przedmiotem dofinansowania (np. dekarza pokrywającego dach blachodachówką) uzgodnienie terminu i sposobu współpracy wykonawców. 7. Dokonanie odbioru końcowego przedsięwzięcia z udziałem upoważnionego przedstawiciela Biura, potwierdzonego protokółem (przygotowanym przez BOŚ). 8. Złożenie rozliczenia końcowego przez wypełnienie formularza druku dołączonego do umowy i złożenie go w terminie zapisanym w umowie, zgodnym z zaakceptowanym przez BOŚ harmonogramem rzeczowo-finansowym, wraz z załącznikami wskazanymi w umowie z Miastem oraz z potwierdzoną kopią złożonej w Urzędzie Marszałkowskim Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 6. Przekazanie kwoty dofinansowania następuje na wskazane (w umowie i formularzu rozliczenia) konto bankowe Wnioskodawcy, w terminie 21 dni od chwili zaakceptowania złożonych dokumentów rozliczeniowych. Pracownik Biura Ochrony Środowiska prowadzący od 2004 r. sprawy związane z dofinansowaniem likwidacji wyrobów azbestowych i odpadów zawierających azbest może udzielić Państwu potrzebnych informacji, wyjaśnień, przekazać wzory dokumentów lub pomóc w ich wypełnianiu. Kontakt w godz. pracy Urzędu: główny specjalista Jan Korytkowski, pok. 413 pl. Starynkiewicza 7/9, tel.: , formularz wniosku jest załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2003 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia r.( z późn. zmian.) 2 wykonawca przedsięwzięcia musi gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz być wyłonionym zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, obowiązującą podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zmian.) 3 wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest jest obowiązany m. in. do uzyskania zezwolenia Starosty Powiatu Warszawskiego/ Prezydenta m. st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku prowadzenia prac remontowobudowlanych na podstawie 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz.649) 4 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - wzór jest załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr 192, poz.1876) 5 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - wzór jest załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. jak wyżej (Dz.U.Nr 71, poz.649) 6 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone - wzór jest załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr 192, poz.1876) 8

9 9

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), Spółdzielnia Mieszkaniowa lub inna osoba prawna, będąca właścicielem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny oraz trybu postępowania w sprawie rozdzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin z funduszy pozyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 3507 UCHWAŁA NR 189/XXIII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie. I.

REGULAMIN. Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie. I. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.30.2013 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 29 maja 2013 r. REGULAMIN Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2016 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2016 roku Regulamin udzielania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM

Tytuł programu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: województwa mazowieckiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Wzrost ilości unieszkodliwionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na usuwanie azbestu. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na usuwanie azbestu. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na usuwanie azbestu Postanowienia ogólne 1. 1. Dotację na zadanie z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięcie związane z ochroną przed odpadami niebezpiecznymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania z budŝetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR DO 16 RADY GMINY SIERAKOWICE

UCHWAŁA NR DO 16 RADY GMINY SIERAKOWICE Projekt z dnia 21 czerwca 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR DO 16 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu we Wrześni

Zarząd Powiatu we Wrześni Zarząd Powiatu we Wrześni UCHWAŁA NR 108/2015 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/356/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/356/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/356/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM. z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM. z dnia 10 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania dotyczących udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji (pieczęć Wnioskodawcy) (wzór) Załącznik do uchwały Nr 59/1209/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r. Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr A/49/2015 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 13 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr A/49/2015 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 13 marca 2015 r. Zarządzenie Nr A/49/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania w 2015 roku osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym z terenu gminy Miasto Puławy dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się Uchwała Nr LIII/334/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu

Bardziej szczegółowo

b) PESEL:... nr dowodu osobistego:... c) adres zamieszkania: d) miejsce występowania wyrobu azbestowego adres:... e) telefon kontaktowy:...

b) PESEL:... nr dowodu osobistego:... c) adres zamieszkania: d) miejsce występowania wyrobu azbestowego adres:... e) telefon kontaktowy:... WNIOSEK o dofinansowanie w zakresie 85% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Walce z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. a) Imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2B do Zarządzenie Nr 104/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 04 marca 2015r. WNIOSEK

Załącznik Nr 2B do Zarządzenie Nr 104/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 04 marca 2015r. WNIOSEK WNIOSEK do Prezydenta Miasta Sopotu za pośrednictwem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sopocie o dotacje celową na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska Tytuł zadania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 2851 UCHWAŁA NR XVII/204/2016 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/273/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR XXXV/273/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR XXXV/273/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/87/11 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/87/11 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/87/11 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/132/09

Uchwała Nr XXVI/132/09 Uchwała Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XVII.86.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/11 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/38/11 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/38/11 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Śmigiel osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XV/122/15 RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA XV/122/15 RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA XV/122/15 RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO w sprawie określenia Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

1. Miejsce, adres Właściciel/zarządca *) : a) osoba prawna - nazwa, adres b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i

1. Miejsce, adres Właściciel/zarządca *) : a) osoba prawna - nazwa, adres b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA - wzór - 1. Miejsce, adres..... 2. Właściciel/zarządca/użytkownik *) : a) osoba prawna - nazwa, adres... b) osoba fizyczna - imię,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OSR.BU Kunów ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: OSR.BU Kunów ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: OSR.BU.1.2014 Kunów. 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Kunów Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 7621 UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonania i finansowania przedsięwzięcia p.n.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Rawickiego w 2015 r.

Regulamin wykonania i finansowania przedsięwzięcia p.n.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Rawickiego w 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 7/41/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 6 lutego 2015 r. Regulamin wykonania i finansowania przedsięwzięcia p.n.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/122/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/122/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 ZASADY UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 4.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost ilości unieszkodliwionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka oraz na stronie internetowej gminy Kobylanka

Niniejszy regulamin zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka oraz na stronie internetowej gminy Kobylanka Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka. 1 Niniejszy Regulamin dotyczący

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb realizacji programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok Rozdział I Postanowienia ogólne

Zasady i tryb realizacji programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 490/2016 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. Zasady i tryb realizacji programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU *

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU * Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 384/9140/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Nr ewidencyjny wniosku: Pieczątka Wnioskodawcy Pieczątka

Bardziej szczegółowo

Płośnica, dnia r. ZP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Płośnica, dnia r. ZP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Płośnica, dnia 22.06.2016 r. ZP.271.2.2.40.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gmina Płośnica zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na transporcie i utylizacji wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XVIII/348/16 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/474/08 z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Załącznik do uchwały Nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. Nr wniosku: / Poświadczenie złożenia wniosku /Datownik sekretariatu departamentu właściwego ds. kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USUWANIA AZBESTU Z BUDYNKÓW NA OBSZARZE ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

REGULAMIN USUWANIA AZBESTU Z BUDYNKÓW NA OBSZARZE ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ REGULAMIN USUWANIA AZBESTU Z BUDYNKÓW NA OBSZARZE ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział l Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa warunki przystąpienia i kryteria

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/592/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/592/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/592/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice VII nabór

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice VII nabór OŚ.602.1.3.2016.JBG Zdzieszowice, 02.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ EURO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO Wójt Gminy Pawłowiczki, mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/81/16 RADY GMINY W KIERNOZI. z dnia 15 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/81/16 RADY GMINY W KIERNOZI. z dnia 15 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/81/16 RADY GMINY W KIERNOZI z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiernozia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY KURÓW z dnia 16 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY KURÓW z dnia 16 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY KURÓW z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głogówka ul. Rynek 1 48-250 Głogówek

Burmistrz Głogówka ul. Rynek 1 48-250 Głogówek . Burmistrz Głogówka ul. Rynek 1 48-250 Głogówek WNIOSEK o dofinansowanie w zakresie 85% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. Traci moc uchwała Nr XVII/222/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 7 lutego 2008r.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. Traci moc uchwała Nr XVII/222/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 7 lutego 2008r. UCHWAŁA NR LIII/548/2010 W KOZIENICACH z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania przez Gminę Kozienice usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. Projekt z dnia 13 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 października 2015 r.

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 października 2015 r. Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B - WNIOSKODAWCA Osoba fizyczna KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY : CZĘŚĆ A Wypełnia Komisja : Data złożenia wniosku :... L.dz. :...

CZĘŚĆ B - WNIOSKODAWCA Osoba fizyczna KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY : CZĘŚĆ A Wypełnia Komisja : Data złożenia wniosku :... L.dz. :... 1 CZĘŚĆ A Wypełnia Komisja : Data złożenia wniosku :... L.dz. :... Podpis : Numer ewidencyjny wniosku:. Wniosek : - przyjęto do realizacji - odrzucono Podpisy Komisji : 1. 2.. 3. 4.. 5.... WNIOSEK O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pieczątka Wnioskodawcy... Numer sprawy Wniosek przyjęto w dniu... nr... Wypełnia PCPR w Ostrołęce W N I O S E K O DOFINANSOWA ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 1. Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna). a) imię. b) nazwisko. c)

Bardziej szczegółowo

Konto bankowe Wnioskodawcy nazwa banku, adres... nr konta...

Konto bankowe Wnioskodawcy nazwa banku, adres... nr konta... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/323/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. Wnioskodawca...... Adres Wnioskodawcy... WNIOSEK O UDZIELENIE W ROKU... DOTACJI CELOWEJ na prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

brutto (pięćtysięcyzłotych brutto) dla jednego Wnioskodawcy. 5. Limit kosztów, o których mowa w 2 ust. 4 nie obowiązuje Wnioskodawcy, który

brutto (pięćtysięcyzłotych brutto) dla jednego Wnioskodawcy. 5. Limit kosztów, o których mowa w 2 ust. 4 nie obowiązuje Wnioskodawcy, który Załącznik do Uchwały Nr 13/80/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 02.04.2015 r., zmieniony Uchwałami Nr 27/163/15 z dnia 13.08.2015 r. i Nr 29/170/15 z dnia 03.09.2015 r. Regulamin wykonania i finansowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Nr 27/2014 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO

Zaproszenie Nr 27/2014 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO Zaproszenie Nr 27/2014 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na: załadunku, transporcie

Bardziej szczegółowo

... Data wpływu kompletnego wniosku

... Data wpływu kompletnego wniosku P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 września 2014 roku

Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 września 2014 roku Uchwała nr XLVIII/370/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji z BudŜetu Gminy Skarszewy na 2014 rok przeznaczonej na dofinansowanie kosztów demontaŝu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY SADLINKI z dnia 26 sierpnia 2015

ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY SADLINKI z dnia 26 sierpnia 2015 ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY SADLINKI z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Sadlinki, przy udziale

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. R E G U L A M I N organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1492 UCHWAŁA NR VII/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1492 UCHWAŁA NR VII/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1492 UCHWAŁA NR VII/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 937 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9660

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9660 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9660 UCHWAŁA Nr LXIII/1764/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

... Nazwa wnioskodawcy WNIOSEK

... Nazwa wnioskodawcy WNIOSEK Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1762/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 lutego 2009 r.... Nazwa wnioskodawcy WNIOSEK o dofinansowanie z Gminnego / Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH

WNIOSEK DO ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH WNIOSEK DO ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej pracami, przy zabytku wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Nr 15/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

Zaproszenie Nr 15/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Zaproszenie Nr 15/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Numer rejestru Ministerstwa:... Program: DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 Data wpływu do Departamentu zarządzającego: Decyzja Ministra: kwota:...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/58/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2015

Uchwała Nr IV/58/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2015 Uchwała Nr IV/58/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2015 w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/260/2012 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/260/2012 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XXIII/260/2012 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzania działań pomocowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/220/14 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 12 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/220/14 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 12 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/220/14 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowiczki zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 21 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 21 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie Znak sprawy: ZP.271.25.2016 Oborniki Śląskie, 2016-04-19 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr X/39/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.... (imię i nazwisko lub nazwa, adres wnioskodawcy, inwestora bezpośredniego) WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/708/2014. Rady Miasta Siedlce. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/708/2014. Rady Miasta Siedlce. z dnia 31 stycznia 2014 r. identyfikator XXXVIII/708/2014/9 UCHWAŁA NR XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do WNIOSKU

Instrukcja do WNIOSKU Materiał pomocniczy dla wnioskodawcy Instrukcja do WNIOSKU W celu prawidłowego wypełniania formularza Wniosku, niezbędne jest znajomość treści ogłoszenia o naborze, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Opolskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/577/2014 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XLI/577/2014 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XLI/577/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 17 października 2014 roku w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 13 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 13 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu dofinansowania demontażu i zabezpieczenia pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb realizacji programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok 2014

Zasady i tryb realizacji programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok 2014 Załącznik do Uchwały nr 1215/2014 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 23 kwietnia 2014 Zasady i tryb realizacji programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo