I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY"

Transkrypt

1 Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), Spółdzielnia Mieszkaniowa lub inna osoba prawna, będąca właścicielem (współwłaścicielem) lub zarządcą obiektów budowlanych znajdujących się na terenie m. st. Warszawy, w których zostały zastosowane wyroby zawierające azbest (np. płyty azbestowo-cementowe faliste lub elewacyjne płaskie, rury azbestowo-cementowe w kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, rury w zsypach, izolacje cieplne rurociągów wykonane z dodatkiem włókien azbestowych itp.) - których chce (lub ze względu na ocenę stanu wyrobu musi) się pozbyć - lub posiadająca na terenie administrowanej posesji lub działki budowlanej odpady azbestowo-cementowe, z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy na ich unieszkodliwienie. Słowniczek terminologiczny dofinansowanie zwrot kosztów (do 100%) realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu wyrobów azbestowo-cementowych, pakowaniu, transporcie i oddaniu na specjalne składowisko odpadów azbestowo-cementowych, dokonany po złożeniu wniosku 1 i podpisaniu umowy z Miastem st. Warszawą, która określa warunki takiego zwrotu kosztów. Wniosek może dotyczyć jedynie nierozpoczętego przedsięwzięcia i jedynie wyżej wymienionych zadań, które zostaną zrealizowane po najniższych kosztach 2 w ramach przyznanego dofinansowania, nierozpoczęte przedsięwzięcie zadania związane z likwidacją wyrobów lub odpadów azbestowocementowych, które Wnioskodawca chce zrealizować w danym roku budżetowym i ma na to środki. Zadanie może polegać na wymianie wyrobów azbestowo-cementowych, np. dachówki eternitowej na dowolną inną (blachodachówkę, dachówkę ceramiczną i in.), może dotyczyć likwidacji płyt azbestowocementowych w czasie realizacji zadania termomodernizacyjnego, może polegać na wymianie rur azbestowo-cementowych na wykonane z innych materiałów (nie dotyczy wymiany rur azbestowocementowych zakopanych na terenie posesji!), na usunięciu z terenu posesji (działki), której Wnioskodawca jest właścicielem lub zarządcą, odpadów azbestowo-cementowych powstałych w wyniku demontażu wyrobów azbestowo-cementowych przez uprawnionego przedsiębiorcę 3 budowlanego lub znajdujących się na terenie posesji, uprawniony przedsiębiorca przedsiębiorca posiadający aktualne zezwolenie Starosty Powiatu Warszawskiego lub Prezydenta m. st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych i/lub na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych, inwentaryzacja, przeglądy i ocena stanu wyrobów zawierających azbest przepisy dopuszczają możliwość wykorzystywania azbestu lub wyrobów zawierających azbest nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Nałożyły jednak na właściciela, zarządcę lub użytkownika obowiązek dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest do dnia 29 maja 2004 r., poprzez sporządzenie spisu z natury i obowiązek przekazania informacji Marszałkowi Województwa Mazowieckiego na specjalnym druku 4, podlegającym corocznej aktualizacji do dnia 31 stycznia każdego roku. Z inwentaryzacją wiąże się konieczność dokonania oceny w formie punktowej stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 5. Przepisy zobowiązały właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminie do 6 listopada 2004 r. i obowiązek przekazania jednego z dwóch egz. oceny do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a przechowywania drugiego egz. oceny do następnej jej aktualizacji; składowisko odpadów niebezpiecznych wszystkie odpady azbestowo-cementowe są unieszkodliwiane poprzez składowanie na kontrolowanych składowiskach (lub wydzielonych kwaterach) odpadów niebezpiecznych. Uprawnieni przedsiębiorcy kierują te odpady, własnym lub wynajętym transportem specjalnym, na kilkanaście składowisk na terenie kraju, na podstawie podpisanych umów z prowadzącymi te składowiska. Osoby fizyczne ani prawne nieposiadające specjalnych zezwoleń, nie mogą własnym transportem dostarczać odpadów azbestowo-cementowych ani na składowiska odpadów komunalnych ani niebezpiecznych. Podobnie prowadzący składowiska mają zezwolenia na przyjmowanie określonych odpadów niebezpiecznych jedynie od 1

2 przedsiębiorców, którzy mają zezwolenia na transport określonych odpadów. Zarówno wytwarzanie jak obrót odpadami zawierającymi azbest są reglamentowane (zezwolenie na wytwarzanie określonej ilości rocznie) jak i kontrolowane (karta przekazania odpadu), unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest wyroby zawierające azbest, które wyszły z użycia, mogą być demontowane jedynie przez uprawnionego do tego przedsiębiorcę, który w trakcie prowadzonych prac wytwarza odpady zawierające azbest. Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane (lecz nie utylizowane ) poprzez składowanie na kontrolowanych składowiskach tego typu odpadów, utylizacja odpadów zawierających azbest nic takiego nie może mieć miejsca! Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. (z późn. zmian.) o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest - wprost w art. 1 ust.1 w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest zakazuje: 1) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) wyrobów zawierających azbest, b) azbestu; 2) produkcji wyrobów zawierających azbest; 3) obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Tym samym azbest i wyroby zawierające azbest, które wyszły z użycia są unieszkodliwiane, a nie utylizowane, poprzez składowanie na kontrolowanych składowiskach odpadów zawierających azbest. Warunki otrzymania dofinansowania z Gminnego /Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy. Wniosek o dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia wyrobów/odpadów zawierających azbest może złożyć właściciel/zarządca obiektu budowlanego, w którym są użytkowane wyroby zawierające azbest lub działki (posesji), na której znajdują się odpady zawierające azbest. Personalnie taki wniosek mogą złożyć osoby wskazane w aktualnym odpisie z KRS z Rejestru Przedsiębiorców jako upoważnione do reprezentacji podmiotu. Formularz: WNIOSEK o dofinansowanie przedsięwzięć z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy zwany dalej wnioskiem jest załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2003 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia r. z późn. zmian. (formularz jest dostępny na stronie internetowej: Wypełniony wniosek należy przekazać do rozpatrzenia przez Biurio Ochrony Środowiska z wymaganymi załącznikami będącymi kopiami dokumentów potwierdzonymi ( za zgodność z oryginałem data, podpis ) przez Wnioskodawcę. Jak Wnioskodawca będący osobą prawną (przedsiębiorcą) powinien wypełnić wniosek Formularz wniosku powinien być wypełniony czytelnie i starannie odręcznie lub drukowany umieszczenie formularza wniosku na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy Biura Ochrony Środowiska, umożliwia jego przygotowanie przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej i wydrukowanie przed podpisaniem. Do chwili podania do publicznej wiadomości ogłoszenia w sprawie przyjmowania tego typu wniosków z podpisem elektronicznym, Wnioskodawca składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Biura Ochrony Środowiska lub przesyła na adres Biura: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 7/9. STRONA TYTUŁOWA W miejscu na pieczęć wnioskującego należy postawić pieczęć zawierającą dokładny adres Wnioskodawcy i dopisać nazwę dzielnicy. I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 2

3 1. wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy określoną we właściwym rejestrze (wpisie). Jeśli Wnioskodawcą jest podmiot podległy (jednostka zależna), należy wpisać również nazwę jednostki nadrzędnej, 2. wpisać dokładny adres podmiotu (jednostki) oraz ewentualnie adres do korespondencji jeśli jest inny, 3. telefon (stacjonarny lub inny) pod którym Wnioskodawca jest dostępny w godz.8-16, fax, adres owy (poczty elektronicznej) oraz ew. adres strony internetowej 4. należy określić formę prawną i organizacyjną działalności Wnioskodawcy określoną w statucie lub innym dokumencie organizacyjnym np. stowarzyszenie, jednostka badawczo-rozwojowa, spółka prawa handlowego, zakład opieki zdrowotnej lub inne, 5. wpisać nazwę organu w którym Wnioskodawca jest zarejestrowany (np. KRS), miejsce rejestracji oraz numer w rejestrze, 6. wpisać nr REGON nadany przez Urząd Statystyczny, 7. numer identyfikacji podatkowej nadany przez właściwy Urząd Skarbowy, 8. nazwa banku i numer konta Wnioskodawcy, które będzie używane do prowadzenia rozliczeń związanych z dofinansowanym przedsięwzięciem, 9. wpisać dane osoby upoważnianej przez Wnioskodawcę do kontaktów z Biurem w sprawach składanego wniosku, tj. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu kontaktowego, adres ew. inne dane, 10. zaznaczyć X w przypadku, gdy podatek VAT stanowić będzie koszt przedsięwzięcia i nie zostanie odliczony od podatku należnego, 11. zaznaczyć X jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. II. INFORMACJE WSTĘPNE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. wpisać nazwę przedsięwzięcia, zawierającą krótkie i treściwe określenie zadań do wykonania, które mają być dofinansowane (np. wymiana dachówki eternitowej na blachodachówkę, zdjęcie płaskich płyt elewacyjnych z azbestocementu, usunięcie odpadów azbestowo-cementowych z terenu posesji itp.) i dokładny adres przedsięwzięcia. Adres ten musi znajdować się na terenie administracyjnym m. st. Warszawy (dofinansowanie według właściwości miejscowej Gminnego/ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy), 2. wpisać: ochrona przed odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, 3. określić główny cel przedsięwzięcia, któremu będzie towarzyszyć demontaż wyrobów zawierających azbest przez uprawnionego przedsiębiorcę i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych na składowisku kontrolowanym, 4. wpisać lokalizację przedsięwzięcia uwzględniającą obszar oddziaływania na pobliskie obszary przyrodnicze, parki, rezerwaty itp., 5. należy przedstawić syntezę szczegółowego opisu zadań składających się na dofinansowywane przedsięwzięcie (np. demontaż płyt eternitowych z elewacji budynku mieszkalnego i płyt dachowych z budynków gospodarczych przez uprawnionego przedsiębiorcę, pakowanie i skierowanie jego transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych, wykonanie nowej elewacji ocieplonej płytami styropianowymi i pokrycie dachu budynków gospodarczych blachodachówką), 6. wpisać X przy właściwej odpowiedzi, 7. wpisać X w pozycji a), b) lub c) w tym wypadku dopisując miejski program likwidacji wyrobów azbestowych albo miejski program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest wybierając zapis w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, III. PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POD WZGLĘDEM FORMALNO PRAWNYM I RZECZOWYM 1. należy opisać stan prawny nieruchomości na której realizowane będzie przedsięwzięcie (np. własność notarialna, współwłasność hipoteczna itp.), 2. bez wypełniania, 3. jako ocena oddziaływania na środowisko traktowane jest sporządzenie i złożenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, ul Bagatela 14, dokumentu: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 5. Stąd zapis w tej rubryce powinien brzmieć: Kopia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w załączeniu, kopia powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy, oraz powinna być na niej widoczna pieczęć z datą wpływu do Kancelarii PINB lub inne potwierdzenie złożenia tego dokumentu, 4. wpisać dane dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, autora/projektanta opracowania, wymagane uzgodnienia dotyczące projektu 5. jeśli Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę należy podać jego nr i datę wydania, oraz załączyć jego kopię, kopia powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy. Wniosek może być również rozpatrzony po przedstawieniu przez Wnioskodawcę 3

4 kopii dokumentu w postaci Zgłoszenia prac budowlanych wymagających/niewymagających pozwolenia na budowę. Kopia powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy, oraz powinna być na niej widoczna pieczęć z datą wpływu do Kancelarii Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w odpowiedniej Dzielnicy dla wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku wniosku o dofinansowanie likwidacji odpadów zawierających odpady azbestowo-cementowe zgromadzone na posesji ten dokument nie jest wymagany, 6. wymienić posiadane przez Wnioskodawcę opinie, opracowania, audyty, itp., uzasadniające realizację przedsięwzięcia, 7. dofinansowane mogą być jedynie przedsięwzięcia nierozpoczęte, stąd zapis w tej rubryce nierozpoczęte, jeśli jednak przedsięwzięcie jest wieloetapowe i likwidacja azbestu jest jednym z etapów, to należy opisać na jakim etapie znajduje się realizacja przedsięwzięcia i wymienić w punktach zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięć poprzedzających realizację przedsięwzięcia dofinansowywanego (zakres prac, dokumentów, uzgodnień, które do dnia złożenia wniosku zostały zrobione/załatwione, 8. jeśli Wnioskodawca dostał lub ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia z innych źródeł, należy wymienić nazwę instytucji do której wystąpiono (lub która przyznała środki) oraz kwotę Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie środków finansowych powinna być potwierdzona za zgodność datą i podpisem Wnioskodawcy. IV. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Zarówno data rozpoczęcia jak i data zakończenia przedsięwzięcia powinny być zaokrąglone do końca odpowiedniego kwartału, uwzględniając, że rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić dopiero po przyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia przez Prezydenta m. st. Warszawy i po podpisaniu umowy z Miastem w tej sprawie. Proceduralnie między złożeniem kompletnego wniosku i podpisaniem umowy przez Wnioskodawcę upływa 4-5 tygodni, ale czas ten może ulec wydłużeniu ze względu na charakter Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który powstaje ze środków gromadzonych w trakcie roku budżetowego. Zakończenie przedsięwzięcia jest uzależnione np. od uzgodnień dokonanych między Wnioskodawcą i Wykonawcami demontującymi wyroby azbestowe i pokrywającymi dach nowymi dachówkami. 2. Miasto nie refunduje nakładów poniesionych przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy z Wnioskodawcą, stąd należy zapisać w tej rubryce: nie poniesione na wnioskowane przedsięwzięcie, należy natomiast wpisać wysokość nakładów poniesionych do dnia złożenia wniosku, wyszczególniając kwoty i rodzaj poniesionych kosztów w innych etapach realizacji przedsięwzięcia, które nie były dofinansowywane, 3. W przypadku planowanych źródeł finansowania z uwzględnieniem środków własnych należy je wyszczególnić podając planowane terminy ich uzyskania (nazwa instytucji, wysokość i termin dofinansowania), 4. w przypadku kosztów przedsięwzięcia nieprzekraczających euro, podstawą dokonania wyceny i wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego jest wybranie najtańszej oferty 6 imiennej złożonej Wnioskodawcy przez przedsiębiorcę uprawnionego do wytwarzania odpadów zawierających azbest lub uprawnionego do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Koszty przedsięwzięcia ujęte w ofertach powinny być porównywalne co do obmiaru, kwot netto i brutto oraz dotyczyć jedynie zakresu przedsięwzięcia dofinansowywanego przez Miasto. Rubryka ta w większości przypadków może zawierać zapis: wybranie oferty najtańszej kopie ofert w załączeniu. Kopie ofert (co najmniej trzech) potwierdzających koszty wykonania przedsięwzięcia, przekazanych pocztą, faxem lub na adres owy Wnioskodawcy, powinny być potwierdzone za zgodność podpisem i datą Wnioskodawcy. W przypadku kosztów przedsięwzięcia przekraczających euro podstawą dokonania wyceny będzie kosztorys inwestorski oparty na aktualnych cenach jednostkowych prac budowlanych. Wycena kosztów transportu odpadów niebezpiecznych i przyjęcia odpadów na składowisko, jako nieujęta w cenach jednostkowych, powinna zostać dokonana na podstawie ofert w sposób opisany wyżej. 5. wpisać należy instytucje, nazwę zadania i kwoty, które Wnioskodawca otrzymał w ramach środków finansowych na ochronę środowiska lub nie korzystał. V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Powinien zostać złożony w formie załącznika. Przedsięwzięcie, aby mogło być dofinansowane z Gminnego/Powiatowego Funduszu, musi przynosić efekt rzeczowo-ekologiczny, którym w tym wypadku jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest przez działania przedsiębiorcy uprawnionego do demontażu wyrobów zawierających azbest, oraz przekazanie odpadów na składowisko przeznaczone do składowania tego typu odpadów niebezpiecznych. Zakończeniem przygotowania do złożenia wniosku jest wypełnienie harmonogramu rzeczowofinansowego i podpisanie wniosku przez Wnioskodawcę. Kwoty należy wpisywać w tysiącach złotych, z dokładnością do jednej złotówki (trzy miejsca po przecinku). 4

5 W kol. 2 należy wpisać określenie sumarycznego kosztu wszystkich wyszczególnionych zadań, jakie są związane z realizacją kosztorysu inwestorskiego (podać punkty z kosztorysu) oraz ze złożoną najtańszą ofertą na transport i unieszkodliwienie odpadów na składowisko. Koszt przedsięwzięcia należy podać sumarycznie i netto (lub brutto jeśli przedsiębiorca nie może odpisać podatku VAT w koszty), stąd pod lp. 1 należy wpisać np.: demontaż, pakowanie, transport i oddanie na składowisko odpadów azbestowocementowych poz. kosztorysu inwestorskiego: oraz oferty zał. nr.. pod lp.2 i dalszymi należy umieścić inne etapy przedsięwzięcia dofinansowywane lub nie przez fundusze ekologiczne. W kol. 3 należy podać jednostkę miary wg oferty np.: m 2 lub mb w przypadku rur. W kol. 4 należy podać ilość zgodnie z obmiarem i ofertami. W kol. 5 należy wpisać całkowitą wysokość kosztów netto (brutto) określoną w kosztorysie inwestorskim oraz najtańszej ofercie, a wymienionego w kol.2, który powinien wynikać z sumy kosztów do poniesienia oraz poniesionych, tj. [6] + [7 górny] = [5] W kol. 6 należy wpisać wysokość kosztów poniesionych dotychczas (tj. do dnia złożenia wniosku), zgodnie z pkt. 2 rozdz. IV niniejszego wniosku W kol. 7 w części górnej i dolnej wpisujemy te same koszty co w kol.5 tylko w tym wypadku, jeśli Wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie przez Miasto 100% kosztów przedsięwzięcia. W jednej z kol. od 8 do 11 w części górnej i dolnej wpisujemy te same koszty co w kol. 7 określając tym samym koszty i termin rozliczenia przedsięwzięcia. W wyjątkowych przypadkach Miasto zgadza się na etapowanie rozliczeń w kilku kwartałach. W identyczny sposób wypełniamy kol. 12 oraz podsumowujemy w kol. Razem koszty roczne, kwartalne, do poniesienia i całkowite. Jeśli wniosek dotyczył dofinansowania 100% kosztów przez Miasto, to kwoty jw. się powtarzają. Dokumenty, które Wnioskodawca musi uzyskać w innych (niż Biuro Ochrony Środowiska) komórkach Urzędu m. st. Warszawy lub instytucjach w celu dołączenia ich kopii do wniosku (potwierdzonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem data, podpis ) A.1 - dokumenty określające prawo Wnioskodawcy do dysponowania budowlą, (nieruchomością) lub działką (akt notarialny nabycia lub wypis skrócony z księgi wieczystej lub pełnomocnictwo notarialne do zarządzania lub t.p.) oraz określające prawo do złożenia wniosku (wypis z właściwego rejestru sądowego Wnioskodawcy lub inny określający jego status prawny, statut, KRS, itp.) A.2 dokument w postaci kopii złożonego zgłoszenia (potwierdzonego przez Kancelarię Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy - właściwym dla miejsca znajdowania się obiektu budowlanego) pod nazwą: Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego* - wykonania robót budowlanych* nie wymagających pozwolenia na budowę lub wydanej decyzji Pozwolenie budowlane w przypadku przebudowy budynku/dachu wymagającej takiego pozwolenia, A.3 dokument w postaci kopii z wykonania aktualnej (dokonanej do 31 stycznia każdego roku) oceny stanu wyrobu azbestowego (z potwierdzeniem złożenia drugiego identycznego oryginału w Kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ul. Bagatela 14) pod nazwą: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór jest Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. Dz.U.Nr 71, poz.649); A.4 dokumenty w postaci (co najmniej trzech) ofert imiennych (wystawionych na Wnioskodawcę) firm posiadających aktualne zezwolenie Starosty Powiatu Warszawskiego/Prezydenta m.st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych (aktualny wykaz firm znajduje się na stronie internetowej BOŚ (pod adresem: ). Oferty powinny określać w odrębnych pozycjach koszty netto i brutto demontażu wyrobów azbestowych w ilości określonej w złożonej Ocenie i Informacji oraz koszty transportu i oddania na 5

6 składowisko odpadów niebezpiecznych. Kosztorys inwestorski jest wymaganym dokumentem dla przedsięwzięcia, które musi być przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (koszt przekraczający euro) dokumentacja załączona do wniosku powinna zawierać, w postaci wyciągu z kosztorysu, zestawienie pozycji, które Wnioskodawca kwalifikuje jako uprawnione do dofinansowania w wysokości 100% z funduszy ekologicznych; A.5 dokument w postaci kopii informacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego, złożony w Kancelarii Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego ( Warszawa, ul Skoczylasa 4) pod nazwą Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (wzór jest Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. Dz.U. Nr 192, poz.1876); A.6 dokument dotyczący pomocy de minimis jaką uzyskał przedsiębiorca w ciągu ostatnich trzech lat, w postaci oryginału wypełnionego formularza Informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę (wzór jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Dz.U. Nr 196, poz.1654); A.7 aktualne informacje Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wywiązywaniu się przedsiębiorcy z obowiązku uiszczania opłat i kar. Dokumenty, które Wnioskodawca uzyskuje w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy W Biurze Ochrony Środowiska każdy Wnioskodawca może uzyskać druk wniosku oraz wzory dokumentów, które Wnioskodawca powinien przedstawić, związanych z posiadanymi wyrobami zawierającymi azbest lub odpadami azbestowo-cementowymi, jak też aktualny wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wytwarzania odpadów azbestowo-cementowych na terenie m. st. Warszawy. Procedura rozpatrywania wniosku, realizacji przedsięwzięcia i nadzoru Biura nad jego realizacją Złożony (lub przesłany pocztą) wniosek, wraz z załącznikami od A.1 do A.7 o dofinansowanie ze środków funduszy ekologicznych m.st. Warszawy na likwidację azbestu, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy jest opiniowany kolejno przez Biuro Ochrony Środowiska, Komisję Ochrony Środowiska Rady Warszawy oraz kontrasygnowany przez Skarbnika m. st. Warszawy. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Prezydent wydaje decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania. Na podstawie tej decyzji Biuro Ochrony Środowiska przesyła do Wnioskodawcy pismo informacyjne (dotacyjne) o przyznaniu dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy. W piśmie informacyjnym, poza informacją o wysokości dofinansowania i nadaniu numeru dofinansowanemu przedsięwzięciu (numer sprawy), określane są warunki podpisania umowy z Miastem m. in. przekazanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego przez Wnioskodawcę do zaakceptowania przez Biuro, z określeniem terminu (kwartału) zakończenia przedsięwzięcia i wskazanie osoby (lub osób) upoważnionej do podpisania umowy (jeśli nie wynika to jednoznacznie z KRS). Wykorzystując te dane Biuro przygotowuje w imieniu Miasta umowę z Wnioskodawcą, określającą przedmiot dofinansowania, zasady finansowania, realizacji, nadzoru i rozliczenia przedsięwzięcia związanego z usunięciem i bezpiecznym dla środowiska unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. 6

7 Umowa po uzyskaniu odpowiednich opinii i rejestracji jest podpisywana przez zainteresowane strony. W zakresie nadzoru Miasto m.in. wymaga akceptacji projektu umowy Wnioskodawcy z wykonawcą przed jej podpisaniem (a tym samym przed przystąpieniem do prac będących przedmiotem dofinansowania). Wiąże się z tym konieczność zaakceptowania przez Biuro załącznika do Istotnych Warunków Zamówienia będącego projektem umowy z wykonawcą uprawnionym do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych w przypadku przedsięwzięcia wymagającego realizacji zamówienia publicznego (koszt powyżej 14 tys. euro). Przedsięwzięcie wymaga (lub nie-) zorganizowania odbiorów częściowych oraz dokonania odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Prezydenta m. st. Warszawy, Wnioskodawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela wykonawcy w miejscu zrealizowanego przedsięwzięcia. W czasie odbioru końcowego przedsięwzięcia Wnioskodawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego akceptują kosztorys powykonawczy, a wykonawca przekazuje wszystkie wymagane umową i przepisami prawa dokumenty oraz dopiero wtedy może przekazać fakturę za wykonane prace Wnioskodawcy. To jest podstawą do przygotowania dokumentów rozliczeniowych przez Wnioskodawcę, a po ich złożeniu i uznaniu, do przekazania na konto Wnioskodawcy kwoty dofinansowania wynikającej ze złożonego rozliczenia. Warunkiem dofinansowania z funduszy ekologicznych, określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska, jest uzyskanie efektu ekologicznego i złożenie sprawozdania z osiągniętego efektu ekologicznego - jako sprawozdanie traktowane jest złożenie w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego dokumentu pod nazwą: Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 6. Kolejne kroki, jakie Wnioskodawca podejmuje, zanim dofinansowanie z funduszy ekologicznych m. st. Warszawy znajdzie się na jego koncie bankowym 1. Zgromadzenie załączników A.1 A.7 i przygotowanie z nich kopii potwierdzonych na każdej stronie przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem data, podpis. 2. Wypełnienie formularza i złożenie Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy. 3. Po otrzymaniu z BOŚ pisma informacyjnego przekazanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacji Biura i wskazanie osób, które podpiszą umowę z Miastem (spośród osób uprawnionych do podpisania umowy na podstawie zapisu w KRS). 4. Podpisanie umowy terminowej z Miastem. 5. Przekazanie przez wykonawcę do akceptacji Biura projektu umowy zawieranej między Wnioskodawcą a wykonawcą lub projektu umowy z uprawnionym wykonawcą będącej załącznikiem do Istotnych Warunków Zamówienia i podpisanie umowy dopiero po zaakceptowaniu jej treści przez BOŚ. 6. Wprowadzenie wykonawcy na teren realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku udziału drugiego wykonawcy, którego prace nie są przedmiotem dofinansowania (np. dekarza pokrywającego dach blachodachówką) uzgodnienie terminu i sposobu współpracy wykonawców. 7. Dokonanie odbioru końcowego przedsięwzięcia z udziałem upoważnionego przedstawiciela Biura, potwierdzonego protokółem (przygotowanym przez BOŚ). 7

8 8. Złożenie rozliczenia końcowego przez wypełnienie formularza druku dołączonego do umowy i złożenie go w terminie zapisanym w umowie, zgodnym z zaakceptowanym przez BOŚ harmonogramem rzeczowo-finansowym, wraz z załącznikami wskazanymi w umowie z Miastem oraz z potwierdzoną kopią złożonej w Urzędzie Marszałkowskim Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 6. Przekazanie kwoty dofinansowania następuje na wskazane (w umowie i formularzu rozliczenia) konto bankowe Wnioskodawcy, w terminie 21 dni od chwili zaakceptowania złożonych dokumentów rozliczeniowych. Pracownik Biura Ochrony Środowiska prowadzący od 2004 r. sprawy związane z dofinansowaniem likwidacji wyrobów azbestowych i odpadów zawierających azbest może udzielić Państwu potrzebnych informacji, wyjaśnień, przekazać wzory dokumentów lub pomóc w ich wypełnianiu. Kontakt w godz. pracy Urzędu: główny specjalista Jan Korytkowski, pok. 413, pl. Starynkiewicza 7/9, tel.: , formularz wniosku jest załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2003 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia r.( z późn. zmian.). 2 wykonawca przedsięwzięcia musi gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz być wyłonionym zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, obowiązującą podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zmian.). 3 wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest jest obowiązany m. in. do uzyskania zezwolenia Starosty Powiatu Warszawskiego/ Prezydenta m. st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku prowadzenia prac remontowobudowlanych na podstawie 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz.649). 4 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - wzór jest załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz.1876). 5 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - wzór jest załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. jak wyżej (Dz.U. Nr 71, poz.649). 6 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone - wzór jest załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia MG,P i PS z dnia r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz.1876). 8

Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, osoba prawna

Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, osoba prawna Jakie warunki musi spełnić i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, (nieprowadząca działalności gospodarczej), będąca zarządcą własnego obiektu budowlanego lub

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny oraz trybu postępowania w sprawie rozdzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie. I.

REGULAMIN. Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie. I. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.30.2013 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 29 maja 2013 r. REGULAMIN Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2016 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2016 roku Regulamin udzielania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy... z dnia... REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy... z dnia... REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI Załącznik nr 5 Uchwała Nr... Rady Gminy... z dnia... w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin z funduszy pozyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na usuwanie azbestu. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na usuwanie azbestu. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na usuwanie azbestu Postanowienia ogólne 1. 1. Dotację na zadanie z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięcie związane z ochroną przed odpadami niebezpiecznymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM. z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM. z dnia 10 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania dotyczących udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania z budŝetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 29 maja 2015 r.

Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 29 maja 2015 r. Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na ochronę środowiska w zakresie usuwania azbestu. Na podstawie art 403 ustawy z 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 3507 UCHWAŁA NR 189/XXIII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR DO 16 RADY GMINY SIERAKOWICE

UCHWAŁA NR DO 16 RADY GMINY SIERAKOWICE Projekt z dnia 21 czerwca 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR DO 16 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu

Bardziej szczegółowo

7 Zatwierdzony Regulamin obowiązuje od dnia wydania Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów.

7 Zatwierdzony Regulamin obowiązuje od dnia wydania Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów. Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez Gminę Mściwojów pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM

Tytuł programu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: województwa mazowieckiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Wzrost ilości unieszkodliwionych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W MYSZKOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKAI ROLNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE W MYSZKOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKAI ROLNICTWA ...... (pieczęć podmiotu składającego wniosek ) (miejscowość i data) STAROSTWO POWIATOWE W MYSZKOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKAI ROLNICTWA ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków W N I O S E K do Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/356/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/356/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/356/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 390/XXIV/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 22 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 390/XXIV/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 22 września 2016 r. UCHWAŁA NR 390/XXIV/2016 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/232/12 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wrocław, dnia 1 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/232/12 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 29 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 października 2012 r. Poz. 3273 UCHWAŁA NR XXI/232/12 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 30 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 1377 UCHWAŁA NR XXIV/282/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad realizacji Programu usuwania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 277/VI/2013. Wójta Gminy Świeszyno. z dnia 15 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 277/VI/2013. Wójta Gminy Świeszyno. z dnia 15 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 277/VI/2013 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świeszyno.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2127 UCHWAŁA NR XXX/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XV/122/15 RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA XV/122/15 RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA XV/122/15 RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO w sprawie określenia Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OSR.BU Kunów ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: OSR.BU Kunów ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: OSR.BU.1.2014 Kunów. 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Kunów Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji (pieczęć Wnioskodawcy) (wzór) Załącznik do uchwały Nr 59/1209/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r. Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XV.102.16 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cielądz Na podstawie

Bardziej szczegółowo

b) PESEL:... nr dowodu osobistego:... c) adres zamieszkania: d) miejsce występowania wyrobu azbestowego adres:... e) telefon kontaktowy:...

b) PESEL:... nr dowodu osobistego:... c) adres zamieszkania: d) miejsce występowania wyrobu azbestowego adres:... e) telefon kontaktowy:... WNIOSEK o dofinansowanie w zakresie 85% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Walce z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. a) Imię

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/132/09

Uchwała Nr XXVI/132/09 Uchwała Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/87/11 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/87/11 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/87/11 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr A/49/2015 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 13 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr A/49/2015 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 13 marca 2015 r. Zarządzenie Nr A/49/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania w 2015 roku osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym z terenu gminy Miasto Puławy dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Miejsce, adres Właściciel/zarządca *) : a) osoba prawna - nazwa, adres b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i

1. Miejsce, adres Właściciel/zarządca *) : a) osoba prawna - nazwa, adres b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA - wzór - 1. Miejsce, adres..... 2. Właściciel/zarządca/użytkownik *) : a) osoba prawna - nazwa, adres... b) osoba fizyczna - imię,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 2851 UCHWAŁA NR XVII/204/2016 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/122/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/122/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 ZASADY UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI I

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XVII.86.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/11 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/38/11 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/38/11 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Śmigiel osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka oraz na stronie internetowej gminy Kobylanka

Niniejszy regulamin zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka oraz na stronie internetowej gminy Kobylanka Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka. 1 Niniejszy Regulamin dotyczący

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork

Szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 /2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.03.2013 r. Szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2017. Burmistrza Susza. z dnia r.

Zarządzenie nr 7/2017. Burmistrza Susza. z dnia r. Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Susza z dnia 18.01.2017 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Susz w 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/273/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR XXXV/273/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR XXXV/273/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2B do Zarządzenie Nr 104/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 04 marca 2015r. WNIOSEK

Załącznik Nr 2B do Zarządzenie Nr 104/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 04 marca 2015r. WNIOSEK WNIOSEK do Prezydenta Miasta Sopotu za pośrednictwem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sopocie o dotacje celową na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska Tytuł zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44A BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 44A BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 28 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 44A BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 października 2015 r.

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 października 2015 r. Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 7621 UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Płośnica, dnia r. ZP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Płośnica, dnia r. ZP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Płośnica, dnia 22.06.2016 r. ZP.271.2.2.40.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gmina Płośnica zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na transporcie i utylizacji wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonania i finansowania przedsięwzięcia p.n.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Rawickiego w 2015 r.

Regulamin wykonania i finansowania przedsięwzięcia p.n.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Rawickiego w 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 7/41/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 6 lutego 2015 r. Regulamin wykonania i finansowania przedsięwzięcia p.n.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 8 /09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 26 stycznia 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 8 /09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 26 stycznia 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 0151/ 8 /09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotowania demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJĘ PRAC ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY KURÓW z dnia 16 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY KURÓW z dnia 16 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY KURÓW z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/220/13 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/220/13 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/220/13 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska usuwanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. Traci moc uchwała Nr XVII/222/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 7 lutego 2008r.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. Traci moc uchwała Nr XVII/222/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 7 lutego 2008r. UCHWAŁA NR LIII/548/2010 W KOZIENICACH z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania przez Gminę Kozienice usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 17 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 17 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU *

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU * Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 384/9140/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Nr ewidencyjny wniosku: Pieczątka Wnioskodawcy Pieczątka

Bardziej szczegółowo

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się Uchwała Nr LIII/334/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu we Wrześni

Zarząd Powiatu we Wrześni Zarząd Powiatu we Wrześni UCHWAŁA NR 108/2015 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014.... Wnioskodawca WNIOSEK o

Bardziej szczegółowo

1.Nazwa Wnioskodawcy : Adres Wnioskodawcy:

1.Nazwa Wnioskodawcy : Adres Wnioskodawcy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września tel. 061/640 45 52 Numer wniosku Wniosek przyjęto w PCPR we Wrześni dnia: Pieczęć wnioskodawcy W N I O S E K o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 stycznia 2017 r.

z dnia 12 stycznia 2017 r. 772/2017 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabunie

WNIOSEK. o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabunie . Załącznik Nr 1 do Regulaminu (wypełnia urząd) WNIOSEK o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabunie ( wniosek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/415/14 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/415/14 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/415/14 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Wierzbica dnia 27 września 2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Wierzbica dnia 27 września 2013 r. Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Wierzbica dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budŝetu Gminy Wierzbica na dofinansowanie kosztów inwestycji słuŝących ochronie

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice VII nabór

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice VII nabór OŚ.602.1.3.2016.JBG Zdzieszowice, 02.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Lidzbarka z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Lidzbarka z dnia... (WZÓR) Uchwała Nr... Rady Miejskiej Lidzbarka z dnia... w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 13 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 13 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu dofinansowania demontażu i zabezpieczenia pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/592/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/592/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/592/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 16 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 16.166.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb realizacji programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok Rozdział I Postanowienia ogólne

Zasady i tryb realizacji programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 490/2016 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. Zasady i tryb realizacji programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb realizacji programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok Rozdział I Postanowienia ogólne

Zasady i tryb realizacji programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 878/2017 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 maja 2017r. Zasady i tryb realizacji programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego na rok 2017 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Załącznik do uchwały Nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. Nr wniosku: / Poświadczenie złożenia wniosku /Datownik sekretariatu departamentu właściwego ds. kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. Projekt z dnia 13 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2068 UCHWAŁA NR XXIV/134/16 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Nr 15/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

Zaproszenie Nr 15/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Zaproszenie Nr 15/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXI/609/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr LXI/609/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 27 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr LXI/609/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziorany.

Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziorany. Załącznik do Zarządzenia nr 57/2016 Burmistrza Jezioran z dnia 27.07.2016 r. Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziorany.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina. Powiat Województwo Nr tel.: kier. Nr tel. Nr fax.

Nr sprawy: Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina. Powiat Województwo Nr tel.: kier. Nr tel. Nr fax. Nr sprawy: Wniosek kompletny przyjęto w Poznaniu W dniu. Nr.. (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) WNIOSEK O dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji ze środków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Nr 27/2014 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO

Zaproszenie Nr 27/2014 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO Zaproszenie Nr 27/2014 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na: załadunku, transporcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do WNIOSKU

Instrukcja do WNIOSKU Materiał pomocniczy dla wnioskodawcy Instrukcja do WNIOSKU W celu prawidłowego wypełniania formularza Wniosku, niezbędne jest znajomość treści ogłoszenia o naborze, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Opolskiego,

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Komunikatu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Komunikatu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Komunikatu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26.01.2015 r. Poniesienia ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XVIII/348/16 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/474/08 z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

... Nazwa wnioskodawcy WNIOSEK

... Nazwa wnioskodawcy WNIOSEK Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1762/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 lutego 2009 r.... Nazwa wnioskodawcy WNIOSEK o dofinansowanie z Gminnego / Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo