KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA Data aktualizacji: Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588). 1/9 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: ANIOSYME DD1 Zastosowanie: Do użytku profesjonalnego - czyszczenie i wstępna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego Producent: Laboratorium Anios Pavé du Moulin LILLE-HELLEMMES Francja Tel: +33(0) , Fax: +33 (0) Tel. alarmowy: +33 (0) Importer/ Dystrybutor Medilab sp. z o.o Białystok ul. Wasilkowska 51 Tel/fax: (o-85) Tel/fax: (0-85) Telefon alarmowy: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi: ; IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 174, poz z dnia 24 września 2007 r.), produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny (Xi:R36/38; N:R50/53). Zagrożenia dla zdrowia ludzi: Produkt działa drażniąco na oczy i skórę. Zagrożenia dla środowiska: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne oraz może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Nazwa składnika Stężenie Klasyfikacja Chlorowodorek (poliheksametyleno)

2 2/9 biguanidyny Nr CAS: Nr WE: Propionian N,N-didecylo-Nmetylopoli (oksyetylo) amoniowy Nr CAS: Nr WE: - >0,1% i < 2,5% Xn: R22 Xi: R N: R50/53 2,5% i < 10% C:R34 Xn:R22 N: R50 N-(2-karboksyetylo)-N-dodecylo-βalaninian sodu Nr CAS: Nr WE: Izotridekanol etoksylowany Nr CAS: Nr WE: - 2,5% i < 10% 2,5% i < 10% Xi:R36 Xn:R22 Xi:R41 1,2-Propanodiol * Nr CAS: Nr WE: % i < 25% - * Substancja notyfikowana w European Chemical Substances System; ma wyznaczone TWA (p.8) 4. PIERWSZA POMOC Uwagi ogólne: W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych albo w przypadku wątpliwości zwrócić się o pomoc lekarza; udzielić informacji z karty charakterystyki. Inhalacja: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój oraz ciepło. W przypadku wystąpienia duszności natychmiast wezwać lekarza. Kontakt z oczami: Natychmiast płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody przy szeroko odwiniętych powiekach. Przy utrzymującym się podrażnieniu oczu zapewnić konsultację okulistyczną. Kontakt ze skórą: Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę wodą. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry, zasięgnąć porady lekarza. Po połknięciu: Wypłukać jamę ustną wodą. Nie wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie zapewnić konsultację lekarza; udostępnić etykietę preparatu.

3 3/9 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU W przypadku pożaru zaleca się następujące środki gaśnicze: piana, piasek, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda. Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Podczas gaszenia pożaru zaleca się odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym drogi oddechowe. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Środki bezpieczeństwa: Używać środki ochrony osobistej (zgodnie z p.8). Unikać bezpośredniego kontaktu (oczy, skóra) z uwalniającym się preparatem. Środowiskowe środki ostrożności: Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuścić do przedostania się większych ilości produktu do kanalizacji oraz wód gruntowych i powierzchniowych. W przypadku skażenia środowiska postępować zgodnie z lokalnymi i krajowymi uregulowaniami; zawiadomić odpowiednie władze. Metody oczyszczania Stosować obojętne materiały pochłaniające (piasek, ziemia, diatomit, wermikulit) a następnie zebrać do pojemnika na odpady. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dokładnie wodą. Małe ilości rozlanego produktu rozcieńczyć dużą ilością wody i dokładnie spłukać powierzchnię. Nie zbierać produktu do powtórnego użycia 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE Podczas stosowania produktu przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie MZ dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych; Dz. U. Nr 11/2005, poz. 86); rozporządzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49/2007 poz. 330) Unikać kontaktu skóry i oczu z preparatem. Stosować środki ochrony osobistej (zgodnie z p.8) Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchych pomieszczeniach z dobrą wentylacją. (Rozporządzenie MZ z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty

4 4/9 niebezpieczne; D. U. Nr 61/2003, poz. 552) Temperatura magazynowania: od +5 0 do C. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, z dala od żywności. Nie używać po dacie ważności przedstawionej na opakowaniu produktu. 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Środki techniczne ograniczające narażenie Wentylacja pomieszczeń Parametry kontrolne: Dla składników produktu- brak ustalonych normatywów higienicznych. (Rozporządzenie MP i PS z dnia 29 listopada 2002 r.(dz. U. Nr 217, poz.1833 z dnia 18 grudnia 2002 r.) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 212/2005, poz. 1769; Dz. U. Nr 161/2007, poz. 1142; Dz. U. Nr 241/2007, poz. 1772). 1,2-Propanodiol, czasowa średnia ważona TWA (8h) - 10 mg/m 3 (UK) Środki ochrony osobistej: Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259/2005, poz.2173). Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana podczas rutynowego stosowania. W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować uniwersalny aparat tlenowy, typ ABEK2P3. Ochrona rąk używać rękawic ochronnych (nitrylowe, lateksowe). Uszkodzone wymienić na nowe. Ochrona oczu i twarzy-okulary ochronne typu gogle Ochrona skóry- fartuch ochronny 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać Barwa Zapach ph Temperatura wrzenia Temperatura topnienia Temperatura zapłonu Temperatura samozapłonu Prężność par Rozpuszczalność: w wodzie Współczynnik podziału n-oktanol/woda ciecz niebieska perfumowany obojętne nie dotyczy rozpuszczalny

5 5/9 Gęstość względna (20 0 C) ok.1,1 g /cm STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Produkt przechowywany zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w p. 7, jest stabilny. Należy unikać: mieszania z innymi produktami Niebezpieczne produkty rozkładu: Przy wysokich temperaturach, produkt może ulegać rozkładowi z uwolnieniem: dymu, dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenku azotu. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Narażenie ostre Inhalacyjne: może wywoływać podrażnienie dróg oddechowych. Drogą pokarmową: połknięcie może prowadzić do podrażnienia przedsionka jamy ustnej, ból gardła, ból brzucha, mdłości. Przy kontakcie ze skórą: działa drażniąco: wywołuje swędzenie, zaczerwienienie i objawy oparzenia Brak działania drażniącego (królik) - 0,5% roztwór produktu (badania producenta) Przy kontakcie z oczami: działa drażniąco; wywołuje zaczerwienienie, łzawienie. Słabe działanie drażniące (królik) - 0,5% roztwór produktu (badania producenta) Działanie uczulające Produkt zawiera enzymy o działaniu uczulającym drogą oddechową, ale nie jest klasyfikowany jako preparat uczulający. Wyniki badań działania uczulającego drogą skórną, przeprowadzonych testem maksymalizacji na świnkach morskich (OECD 406) produkt nie jest klasyfikowany jako uczulający (badania producenta). 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Brak danych dla produktu. Na podstawie klasyfikacji konwencjonalną metodą obliczeniową produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się produktu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trwałość i rozkład Substancje powierzchniowo-czynne zawarte w produkcie spełniają kryteria biodegradacji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Nr 648/2004/WE w sprawie detergentów. Dane potwierdzające są do dyspozycji właściwych władz i mogą być udostępnione. Ekotoksyczność Produkt zawiera chlorowodorek (poliheksametyleno) biguanidyny (N:R50/53) i propionian N,N-didecylo-N-metylopoli (oksyetylo) amoniowy (N:R50); uwzględniając udział substancji w produkcie oraz stężenia graniczne (0,01< EC 50 > 0,1), produkt został sklasyfikowany jako bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, wywoływać może długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Klasyfikacja produktu przeprowadzona zgodnie z rozporządzenie MZ z dnia 4 września

6 6/ r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 174, poz z dnia 24 września 2007 r.). 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Odpady produktu Nie usuwać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Unieszkodliwianie odpadu przeprowadzać zgodnie z ustawą o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), po uzgodnieniu z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Należy przestrzegać rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137/2006, poz. 984). Kod odpadów (produktu) * - chemikalia zawierające substancje niebezpieczne * 18 Odpady medyczne i weterynaryjne Opakowania Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.). Opakowania opróżnione mogą być powtórnie użyte lub poddane recyklingowi (po całkowitym opróżnieniu i pozostawieniu etykiety) przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Numer rozpoznawczy materiału: UN materiał niebezpieczny dla środowiska, ciecz, N.O.S. Transport lądowy ADR/RID Klasa 9 Kod klasyfikacyjny M6 Grupa opakowań III Oznakowanie 9 Nr rozpoznawczy zagrożeń 90 Ilości ograniczone LQ7 Transport morski IMDG Klasa 9 Grupa pakowania III Oznakowanie - Ilości ograniczone 5L Transport lotniczy ICAO/IATA Klasa 9 Grupa pakowania III Oznakowanie -

7 7/9 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Oznakowanie produktu wynikające z jego klasyfikacji przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowań substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z dnia 6 października 2003 r.) z późniejszymi zmianami (rozporządzenie MZ z dnia 9 listopada 2004 r.; Dz. U. Nr 260,poz. 2595) Oznakowanie produktu wynikające z jego klasyfikacji: Xi produkt drażniący N produkt niebezpieczny dla środowiska Zawiera chlorowodorek (poliheksametyleno) biquanidyny może powodować wystąpienie reakcji alergicznej R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym S2 Chronić przed dziećmi S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki 16. INNE INFORMACJE Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Wykaz zwrotów R w pełnym brzmieniu, występujące w p.2 i 3. karty: R22 Działa szkodliwie po połknięciu R34 Powoduje oparzenia R36 Działa drażniąco na oczy R38 Działa drażniąco na skórę R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo

8 8/9 utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Oznakowanie opakowań zgodne z rozporządzeniem Nr 648/2004 z dnia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów oraz rozporządzeniem Komisji Nr: 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Nr 648/ amfoteryczne związki powierzchniowo czynne - 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% - niejonowe związki powierzchniowo czynne 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% - enzymy - substancje dezynfekujące - kompozycje zapachowe Karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty SDS producenta oraz obowiązujących przepisów: Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr215, poz.1588) Zał. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz z dnia 14 października 2005 r.) Rozporządzenie MP i PS z dnia 29 listopada 2002 r.(dz. U. Nr 217, poz.1833 z dnia 18 grudnia 2002 r) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 212/2005, poz. 1769; Dz. U. Nr 161/2007, poz. 1142). Rozporządzenie MZ z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 174, poz z dnia 24 września 2007 r.). Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowań substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z dnia 6 października 2003 r.), z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 260, poz.2595) Rozporządzenie MZ z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz.552) Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do zał. A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30

9 9/9 września 1957 r.(dz. U. Nr 99, poz.667) oraz Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671) Rozporządzenie MZ z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2005 r. poz. 86) Rozporządzenie MG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz.2173). Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73/2005, poz.645). Rozporządzenie MZ z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11/2005, poz. 86). Rozporządzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49/2007 poz. 330) Rozporządzenie MŚ w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137/2006, poz. 984) Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów Rozporządzenie (WE) nr 907/2006 Komisji Europejskiej z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego zał. III i VII (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej, L. 168 z dnia 21 czerwca 2006 r.) Zastępuje kartę charakterystyki z dnia r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze zmianami Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2012-03-19 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1/4 KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo