Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Roszowicki Las - Lipowina Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego WYLEWKA BETONOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Roszowicki Las - Lipowina Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego WYLEWKA BETONOWA"

Transkrypt

1 Data sporządzenia: Data aktualizacji: 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Telefon alarmowy: WYLEWKA BETONOWA Wylewka betonowa M20 stanowi doskonałe podłoże pod płytki ceramiczne, terakotę do murowania i stawiania ogrodzeń. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Roszowicki Las - Lipowina Cisek Nr tel (042) Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ: Symbol ostrzegawczy: X i Szczegółowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ludzi: R36/37/38 - działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę R43 - może spowodować uczulenie w kontakcie ze skórą 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Skład: mieszanina cementu portlandzkiego i piasku kwarcowego. Niebezpieczny Oznakowanie: Symbol Określenie rodzaju składnik ostrzegawczy zagrożenia R Cement portlandzki CAS: X i R36/37/38 WE: R43 Udział niebezpiecznego składnika tj cementu portlandzkiego zawiera się w granicach do 25%. Cement zawiera chrom (VI) poniżej 2 ppm. 4. PIERWSZA POMOC Wskazówki ogólne: Po wdychaniu: Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami : Po połknięciu : W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie lub etykietę Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze i obserwować, w razie konieczności wezwać lekarza Zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę wodą. Natychmiast opłukać oko dużą ilością wody przez około 15 minut, podczas płukania trzymać oczy szeroko otwarte, jeżeli objawy podrażnienia utrzymują się wezwać lekarza Osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej nie podawać nic do picia, jeżeli osoba jest przytomna, przepłukać usta wodą. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Zaprawa jest produktem niepalnym, pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi do przyczyn pożaru. Brak wskazań co do środków gaśniczych których nie wolno stosować. Nie istnieje żadne szczególne zagrożenie związane z właściwościami samego preparatu, produktów spalania lub powstających gazów. 1

2 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności: Środki ochrony środowiska : Metody oczyszczania : Unikać wdychania pyłu, kontaktu ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony osobistej: -oczy - okulary ochronne, -drogi oddechowe - maska przeciwpyłowa, -skóra - odzież ochronna i rękawice. Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do ścieków, kanalizacji i wód bieżących. Zamieść nie wzbijając pyłów. Duże ilości odpadów usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwardniały produkt traktować jako gruz budowlany. 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 7.1 Postępowanie z preparatem: Podczas przenoszenia unikać rozsiewania pyłu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Chronić przed wilgocią. Unikać bezpośredniego kontaktu zaprawy z oczami i skórą. Unikać wdychania pyłów. Pracować w pomieszczeniach wentylowanych. Po zakończeniu pracy dokładnie się umyć. 7.2 Składowanie: Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Chronić przed wilgocią. Magazynować z dala od żywności. 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Kontrola narażenia : Normatywy higieniczne określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U Nr 217 poz z póżniejszymi zmianami Dz. U Nr 212 poz.1769) Pyły cementu portlandzkiego i hutniczego CAS Nr: : - pył całkowity NDS - 6 mg/m 3 - pył respirabilny NDS- 2 mg/m Zalecane procedury monitoringu: Rozporządzenie MZiOS z dn r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. Nr 88 z 1996r. poz. 394 (z późniejszymi zmianami Rozp. MZ z dn r. Dz.U. Nr 21 z 2003r. Poz.180) badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia wykonuje się metodami określonymi w Polskich Normach, a w razie braku takich norm - metodami zalecanymi przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy. 8.3 Środki ochrony indywidualnej: Ochrona dróg oddechowych: maska przeciwpyłowa lub maska z filtrem przeciwpyłowym P2 atestowane, należy zapewnić odpowiednią wentylację Ochrona rąk: rękawice ochronne tekstylne atestowane podczas pracy z suchym preparatem, rękawice gumowe atestowane podczas pracy z zarobioną wodą zaprawą Ochrona oczu: okulary ochronne zamknięte (gogle) Ochrona skóry: odzież ochronna przeciwpyłowa atestowana. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację i naprawę. 2

3 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE - Postać: sypki proszek (uziarnienie do 4 mm) - Kolor: szary - Zapach: bez zapachu - Wartość ph: ok 8 11 (w roztworze wodnym) - Temp. Wrzenia nie dotyczy - Temp. Topnienia: >1000ºC - Temp. Zapłonu nie dotyczy - Temp. samozapłonu nie dotyczy - Palność nie dotyczy - Właściwości wybuchowe: nie dotyczy - Własności utleniające: nie dotyczy - Prężność par nie dotyczy - Gęstość: ok 2,0 kg/dm³ - Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny - Rozpuszczalność w rozp. organicznych nie rozpuszczalny - Lepkość nie dotyczy - Gęstość par nie dotyczy - Szybkość parowania nie dotyczy - Wsp. podziału oktanol/woda nie dotyczy 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 10.1 Warunki których należy unikać : w trakcie składowania unikać wilgoci ulega stwardnieniu 10.2 Materiały których należy unikać: nie są znane 10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu: nie są znane 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1 Informacje ogólne : Produkt zmieszany z wodą wykazuje odczyn alkaliczny Wdychanie: Pył produktu może podrażniać gardło i układ oddechowy oraz powodować kaszel Kontakt ze skórą: Pył produktu oraz produkt zmieszany z wodą podrażnia skórę, może wywoływać reakcję alergiczną. U niektórych osób pyły cementu zawierające chrom (VI) mogą powodować działanie uczulające zapalenie skóry, wywołane drażniącym działaniem cementu oraz alergiczne kontaktowe zapalenie skóry Kontakt z oczami : Pył produktu oraz produkt zmieszany z wodą podrażnia oczy. W pewnych przypadkach może nastąpić uszkodzenie rogówki Po połknięciu: Może wystąpić podrażnienie ust, gardła i żołądka Specyficzne zagrożenia: Częste wdychanie pyłu przez dłuższy czas zwiększa ryzyko rozwoju chorób płuc i układu oddechowego takich jak przewlekłe zapalenie nosa, gardła i krtani, astma oskrzelowa, pylica, rozedma płuc. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 Ekotoksyczność: efekty możliwe tylko w przypadku rozsypania się większej ilości preparatu i w połączeniu z wodą może nastąpić podwyższenie ph 12.2 Mobilność: nie jest mobilny 12.3 Trwałość rozkładu: nie ulega biodegradacji, wiekszość składników preparatu to związki mineralne pochodzenia naturalnego 12.4 Zdolność do biokumulacji: nie oznaczono 3

4 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Odpady produktu (kod ) oraz odpady opakowań (kod ) usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwardniały produkt można traktować jako gruz budowlany. Wywóz do miejsc składowania po uzgodnieniu z właściwym urzędem. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr: 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr:63, poz. 638) wraz z późniejszymi zmianami. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Zgodnie z przepisami RID/ADR nie są wymagane żadne oznakowania dla transportu. Produkt nie stwarza zagrożenia podczas transportu. 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1 Klasyfikację i oznakowanie produktu podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 Dz. U. Nr: 171 z 02 października 2003 poz w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych wraz z późniejszymi zmianami Informacje podawane na etykiecie Znak ostrzegawczy Symbole ostrzegawcze określające kategorie niebezpieczeństwa: Xi-produkt drażniący Produkt zawiera cement portlandzki. Określenie rodzaju zagrożenia Klasyfikacja R R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Określenie warunków bezpiecznego stosowania Klasyfikacja S S2 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci S22 - Nie wdychać pyłu S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S26 - W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S46 - Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę 15.3 Podstawy prawne: - Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 (Dz. U ) wraz z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 03 lipca 2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U ) wraz z rozporządzeniem z dn. 14 grudnia 2004 zmieniającym wyżej wymienione (Dz. U ). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28 września 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr:201 poz. 1674). 4

5 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2003 w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska, stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz. U ). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14 lipca 2002 w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U ). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U ) wraz z rozporządzeniem z dnia 21 lutego 2005 zmieniającym wyżej wymienione (Dz. U ). - Zrestrukturyzowana Umowa Europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych obowiązująca od dn. 1 stycznia 2003 wraz z późniejszymi zmianami. - Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U ). - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U ). - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 16. INNE INFORMACJE: Wykaz zwrotów R: R36/37/38- Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na poziomie wiedzy dotyczącym omawianego produktu w momencie określonym datą i podane są one w dobrej wierze. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ostrożności przy używaniu produktu. Karta nie zwalnia użytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeństwa pracy. Kartę opracował: Paweł Papiernik Kartę zatwierdził: Józef Thiel - właściciel 5

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia Data aktualizacji 21 12 2009 21 04 2011 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia Data aktualizacji 20 05 2010 21 04 2011 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: Optotherm

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO - Wylewka samopoziomująca IZOLBET WS

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO - Wylewka samopoziomująca IZOLBET WS Data sporządzenia 21.12 2009 Data aktualizacji 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu: Izolbet WS 1.2. Zastosowanie substancji/preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 23.07.2013 Data aktualizacji: 23.07.2013 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia Data aktualizacji 01-09-2014 01-09-2014 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1/4 KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo