KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: Data nowelizacji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012"

Transkrypt

1 1/4 KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: Data nowelizacji: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja produktu: Nazwa handlowa: IMPREGNOSIL- Środek impregnujący Identyfikator: Numer rejestracji: Kod towaru: Inne nazwy: Istotne zidentyfikowane zastosowania oraz odradzane : Zastosowanie zidentyfikowane: przeznaczony do konserwacji i zabezpieczenia kostki brukowej, elementów betonowych oraz płytek gipsowych i cementowo gipsowych. Zastosowanie odradzane: nie może być stosowany do żywności 1.3 Identyfikacja producenta: P.P.H.U EURO-MIX Sp.zo.o Żory ; ul. Boczna 6 tel/fax Kartę opracowała: Joanna Harańczyk, tel. 032 / Telefon alarmowy: 032/ lub w. 51 w godz po godz. 15 tej kom Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) Zagrożenie ogólne: Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów Zagrożenie zdrowia: nie dotyczy Właściwości niebezpieczne: nie dotyczy Zagrożenie środowiska: nie dotyczy Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 2.1 Elementy oznakowania: Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:- Hasło ostrzegawcze:- Zwroty określające rodzaj zagrożenia Zwroty określające warunki bezpieczeństwa stosowania:- 2.3 Inne zagrożenia: Kontakt z produktem może powodować wysuszenie skóry.:- Kontakt produktu z oczami może prowadzić do podrażnienia mechanicznego 3. Skład i informacja o składnikach Mieszanina wodnej dyspersji i środków pomocniczych Niebezpieczne substancje składowe:

2 2/4 Tetrahydro-1,3,4,6- tetrakis(hydroksym etylo)imidazol[4,5- d]imidazol- 2,5(1H,3H)-dion Mieszanina 5- chloro-2-metylo-2hizotiazol-3-onu i 2- metylo-2h-izotiazol- 3-onu Nr CAS Nr WE Udział % Klasyfikacja substancji Oznakowanie mieszaniny w zależności od stężenia( nie uwzględniając zwrotów s) ,012-0,03 Xi;R 43 brak (3:1) 0,0011 T,C,N; R 23/24/ /53 brak Pełny opis zwrotów R w pozycji Pierwsza pomoc. 4.1 Wskazówki ogólne W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza. 4.2 W przypadku dostania się do dróg oddechowych i jamy ustnej. Zapewnić poszkodowanemu oddychanie świeżym powietrzem i skonsultować się z lekarzem. 4.3 Przy kontakcie z skórą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemyć skórę dużą ilością wody, w przypadku podrażnienia konieczna konsultacja dermatologa. 4.4 Po dostaniu się do oczu. Usunąć szkła kontaktowe, przemyć dużą ilością wody przez kilka min, unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienia się utrzymują wezwać lekarza. 4.5 Po połknięciu. Osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej nie podawać nic do picia. Jeżeli osoba jest przytomna, przepłukać usta i podać wodę do picia, nie wywoływać wymiotów, skonsultować się z lekarzem. 5. Postępowanie w przypadku pożaru. Sam produkt się nie pali, pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyn pożaru 6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ( z późniejszymi zmianami). 6.1 Użyj środków ochrony osobistej: oczy- okulary ochronne skóra właściwa odzież robocza 6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska Nie dopuścić do przenikania do wód powierzchniowych i wód gruntowych w postaci stężonej 6.3 Metody i materiały do oczyszczania w przypadku rozlania większych ilości zebrać za pomocą materiału absorpcyjnego ( np. piasek, trociny) i poddać utylizacji,pozostałość spłukać dużą ilością wody. 7. Postępowanie z mieszaniną i jej magazynowanie. 7.1 Wskazówki bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną

3 3/4 Stosować się do przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, stosować zgodnie z zaleceniami, nie spożywać posiłków i napojów podczas stosowania mieszaniny, myć ręce podczas przerw i po zakończeniu pracy. Zaleca się stosowanie ogólnej wentylacji całego pomieszczenia 7.2 Magazynowanie Przechowywać w oryginalnych opakowaniach z dala od żywności, napojów i pasz z daleka od źródła zapłonu w temperaturze +5 0 C do 30 0 C. Nie dopuszczać do zamarznięcia produktu. Przed użyciem wymieszać. 7.3 Specyficzne końcowe zastosowania : Brak 8.Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 8.1 Wartości graniczne narażenia dla środowiska pracy : nie dotyczy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn r. (Dz.U. Nr 217 poz.1833)) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( z późniejszymi zmianami) Występujące stężenia niebezpiecznych substancji zawartych w mieszaninie są niewielkie i nie przekraczają najwyższych stężeń i i natężeń wykazanych w w/w rozporządzeniu 8.2 Kontrola narażenia w miejscu pracy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz.U. nr 73poz 645) w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (z późniejszymi zmianami) Pomiary,analizy,obliczenia i ocenę zgodności z wymaganiami czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy wykonuje się w oparciu o aktualne obowiązujące normy i rozporządzenia stosując specjalistyczne programy komputerowe. Bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej ( rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież i obuwie robocze) Pracodawca jest zobowiązany zapewnić aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały własności ochronne 9.Właściwości fizykochemiczne 9.1 Informacje ogólne: wygląd mleczny płyn zapach - łagodny 9.2 Informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska: wartość prężność par nie dotyczy właściwości wybuchowe nie dotyczy gęstość objętościowa rozpuszczalność - rozpuszczalny w wodzie w temp 20 0 C 10.Stabilność i reaktywność Produkt stabilny w normalnych warunkach 10.1Reaktywność nie dotyczy 10.2 Stabilność chemiczna temperatura stosowania 5 0 C 25 0 C,chronić przed przegrzaniem oraz przemrożeniem 10.3.Możliwość zachodzenia niebezpiecznych reakcji nie dotyczy 10.4 Czynniki,których należy unikać nie dotyczy 10.5 Materiały,których należy unikać nie dotyczy 10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu nie dotyczy 11. Informacje toksykologiczne 11.1Informacje dotyczące skutków toksykologicznych nie dotyczy 12.Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność nie dotyczy 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu - nie dotyczy 12.3 Zdolność do biokumulacji - nie dotyczy

4 4/ Mobilność w ziemi - nie dotyczy 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT po wyschnięciu produkt nie wykazuje właściwości toksycznych 12.6Inne szkodliwe skutki działania Brak 13. Postępowanie z odpadami 13.1 Metody usuwania odpadów Odpady z produkcji nie są klasyfikowane jako niebezpieczne i w wykazie odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U. 112 poz.1206) Klasyfikacja odpadów Inne nie wymienione odpady Postępowanie z opakowaniem po produkcie: po całkowitym opróżnieniu opakowanie nadaje się do selektywnej zbiórki kod odpadu opakowania z tworzyw sztucznych wg Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn (Dz.U nr63 poz 638) z późniejszymi zmianami Szczegółowy sposób postępowania z wywożonym odpadem należy każdorazowo uzgodnić z właściwą administracją zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz 628/2001) 14. Informacja o transporcie zgodnie z przepisami RID/ADR nie są wymagane żadne oznakowania 15.Informacje dotyczące przepisów prawnych Ustawa z dn o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 poz. 84), z późniejszymi zmianami rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 27 poz 140) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz 1666) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn w sprawie ogólnych przepisów BHP ( tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz 2 ust.2 załącznika nr 3 do w/w Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U nr.53,poz.439), z późniejszymi zmianami 16. Inne informacje. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na poziomie wiedzy dotyczącym omawianego produktu w momencie określonym datą i podane są w dobrej wierze. Użytkownikowi zwraca się uwagę na ewentualne ryzyko użycia produktu w celach, do których nie jest on przeznaczony. W żadnym razie nie zwalnia on użytkownika ze znajomości i stosowania wszelkich testów regulujących jego czynności. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ostrożności przy użyciu produktu. Dokument ten został sporządzony na podstawie badań własnych produktu oraz na podstawie informacji o surowcach wchodzących w jego skład, zgodnie z wytycznymi określonymi w artykule 31 rozporządzenia REACH nr 1907/2006 oraz załączniku II rozp. REACH Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki. Zidentyfikowane zagrożenia: R 23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R 34 Powoduje oparzenia R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R 50/53 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Koniec karty.

5 5/4

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 A 02-672 Warszawa, Tel: (+48 22) 85 40 320 Fax: (+48 22) 85 40 329 Całodobowy kontakt w

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze zmianami Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2012-03-19 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo