Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ROKITNO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ROKITNO"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ROKITNO Strona 1 z 16

2 SPIS TREŚCI 1. Ogólny zakres prac przewidzianych do realizacji na stacji gazowej Rokitno Organizacja i wytyczne dla robót budowlanych Wymagania dotyczące właściwości materiałów Informacje o istniejących elementach stacji i specyfikacja elementów dla robót Wymagania dla kotłowni stacji Wymagania dla kotłowni i instalacji podgrzewu technologicznego Montaż kotłów Odprowadzenie spalin Pompa obiegowa Zawór trójdrogowy Czynnik grzewczy Izolacja cieplna i stalowe rurociągi instalacji Oznakowanie instalacji grzewczej Wymagania dotyczące robót malarskich instalacji grzewczej Ogólne zalecenia dla instalacji Ogólne zalecenia dla prac malarskich pomieszczenia kotłowni Badania i odbiory kotłowni i instalacji grzewczej Nadzór i odbiory techniczne Kontrola jakości wykonania robót Parametry i wielkości charakterystyczne dla kotłowni Projekt powykonawczy kotłowni i instalacji grzewczej Roboty związane z powłokami malarskimi i zabezpieczeniem połączeń kołnierzowych Elementy przeznaczone do malowania i zabezpieczenia Zalecenia dot. powłok malarskich poszczególnych elementów stacji Wymagania w zakresie zabezpieczenia elementów betonowych Kontrola jakości prac Roboty związane z instalacjami odgazowania i zabezpieczeniem wylotów rur Oznakowanie części technologicznej Zakres robót związanych z zagospodarowaniem Teren stacji wolny od zabudowy Chodnik wokół kontenera nawanialni Kontener nawanialni Dokumentacja powykonawcza Wykaz zasadniczych protokołów badań i odbiorów Strona 2 z 16

3 1. Ogólny zakres prac przewidzianych do realizacji na stacji gazowej Rokitno 1. Przebudowa kotłowni stacji gazowej a) demontaż trzech kotłów b) zakup i montaż dwóch kotłów c) zakup i montaż pompy z elektroniczną regulacja prędkości d) zakup i montaż zaworu trójdrogowego i czujnika termostatycznego e) demontaż izolacji czyszczenie orurowania instalacji grzewczej, naniesienie nowych powłok, montaż izolacji cieplnej z wykorzystaniem istniejącego płaszcza ochronnego f) uzupełnienie rynny odprowadzenia wody z dachu kotłowni g) oczyszczenie podłogi, ścian, kratek i malowanie ścian pomieszczenia kotłowni h) próby i badania kotłowni i instalacji grzewczej i) rozruch kotłowni 2. Odtworzenie powłok malarskich na układach rurowych napowietrznych stacji i elementach: a) oczyszczenie układów rurowych technologicznych napowietrznych przez czyszczenie strumieniowo ścierne b) wymiana izolacji przejść ziemia powietrze napowietrznych układów rurowych przy ZZU wejściowym oraz wyjściowym i przewodach obejścia stacji c) naniesienie nowych powłok na oczyszczone powierzchnie d) zabezpieczenie połączeń kołnierzowych w napowietrznych układach rurowych systemem mas i izolacji np. Stopaq e) oczyszczenie i naniesienie powłok na maszty odgromowe ( dopuszcza się czyszczenie ręczne) f) oczyszczenie czyszczenie strumieniowo ścierne i malowanie wiaty ciągu obejścia stacji g) oczyszczenie i malowanie drzwi do pomieszczeń budynku ( dopuszcza się czyszczenie ręczne) 3. Montaż dodatkowych zaworów na instalacji odgazowania filtrów, odgazowania ciągów redukcyjnych, ciągów pomiarowych, 4. Montaż zaworów manometrycznych i manometrów na korpusach filtrów 5. Demontaż zabezpieczeń wylotów rur upustowych i instalacji odgazowania w części technologicznej montaż kominków ocynkowanych na wylotach rur 6. Oczyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej układu rurowego technologicznego stacji wewnątrz pomieszczenia technologicznego budynku 7. Oczyszczenie i malowanie kontenera nawanialni -powierzchnia zewnętrzna, oraz elementów ze stali węglowej wewnątrz, naprawa ograniczników otwarcia drzwi nawanialni, montaż konstrukcji wsporczej pod linię wtrysku- między kontenerem a układem rurowym, zabezpieczenie ramy fundamentowej kontenera masą bitumiczno epoksydową, wymiana kratek wentylacyjnych na kratki stalowe ocynkowane powierzchnia kratek pozostaje bez zmian 8. Naprawa ubytków w betonowych stopniach i chodnikach zabezpieczenie powłokami malarskimi wymiana wycieraczek zewnętrznych na stalowe ocynkowane 3 szt. 9. Oczyszczenie strumieniowo ścierne przęseł ogrodzenia i malowanie przęseł, oczyszczenie podmurówki ogrodzenia i naprawa miejscowych ubytków fundamentu ogrodzenia naprawa zamków furtki wyjścia awaryjnego 10. Oczyszczenie pasa o szerokości 1,0 m od strony zewnętrznej ogrodzenia z przerostów drzew i krzaków, i roślinności 11. Czyszczenie wjazdu, dróg wewnętrznych, chodników, opaski budynku z przerostów i mchów 12. Wysprzątanie pomieszczeń stacji po wykonaniu robót 13. Rozebranie i ponowne ułożenie chodnika wokół kontenera nawanialni wymaga się podwyższenia chodnika do fundamentu kontenera nawanialni przed ułożeniem należy zabezpieczyć fundament nawanialni izolacją lekką 14. Wykonanie nowych opasek żwirowych w miejscach wskazanych na mapie 15. Wykonanie oznakowania urządzeń i elementów stacji paskowe i numeryczne zgodne z oznakowaniem na schemacie stacji i kotłowni 16. Wykonanie badań robót uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych 17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej Strona 3 z 16

4 2. Organizacja i wytyczne dla robót budowlanych Roboty na obiekcie należy wykonać na podstawie polecenia pracy gazoniebezpiecznej, obejmującej cały zakres prac. Wykonawca opracuje polecenie pracy gazoniebezpiecznej wraz z instrukcją wykonania prac, instrukcją zabezpieczenia oraz harmonogramem prac. Polecenie pracy gazoniebezpiecznej powinno spełniać wymagania procedury Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej P.02.O.02. Na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót całe polecenie pracy należy uzgodnić z: Działem Eksploatacji Obiektów, Działem BHP i Ochrony oraz Oddziałową Dyspozycja Gazu (ODG). Teren budowy będzie przekazany w terminie określonym w umowie. Roboty będą wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru. Roboty będą wykonywane przy zachowaniu ciągłości przepływu paliwa gazowego przez stację. Po stronie Wykonawcy będzie dostawa, montaż oraz uruchomienie promiennika ciepła ( szt. 1) zapewniającego podgrzew pilotów reduktorów podczas wykonywania prac związanych z instalacją grzewczą i kotłownią stacji. Przygotowanie obiektu do prac, nadzór nad zapewnieniem ciągłości pracy stacji, nadzór nad pracą urządzeń technologicznych w trakcie realizacji zapewni OGP Oddział w Rembelszczyźnie. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie stacji w trakcie realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia prac. Czas realizacji prac na obiekcie musi być ograniczony do niezbędnego minimum. Wykonawca prac w ramach zadania ma uprzątnąć teren stacji ( włącznie z pasem 1,0 m od grodzenia na zewnątrz) i doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Każdego dnia od rozpoczęcia robót na obiekcie wykonawca prac powiadamia ODG o wejściu i opuszczeniu terenu stacji zwracając szczególnie uwagę na sprawność zasilania elektrycznego stacji ( sprawdzenie zabezpieczeń). Roboty będą wykonywane przy pomiarze stężenia gazu w atmosferze. Częstotliwość pomiarów i warunki będą określone w instrukcjach do pracy gazoniebezpiecznej. Roboty związane z remontem powłok malarskich, powinny być zgodne z wymogami ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami OPZ, organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami: Systemem Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP) i Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz procesu zarządzania BHP obowiązującym u Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w szczególności: a) P.02/G/01Prace gazoniebezpieczne b) P.02/A/01 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii. Ewidencjonowanie awarii c) INS-ZŚ Instrukcja dla podwykonawców ZSZ Zamawiający wymaga aby ruch próbny kotłowni wynosił nie mniej niż 72 godziny. 3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów Podczas realizacji robót należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Ustawą o wyrobach budowlanych. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej przebudowy będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Przed montażem elementów i urządzeń przeznaczonych do wykonania zakresu prac Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe składowanie, wbudowanie, spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, oraz poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszelkie zmiany co do zmian materiałów, elementów i urządzeń podczas wykonywania prac wymagają akceptacji OGP Oddział w Rembelszczyźnie. 4. Informacje o istniejących elementach stacji i specyfikacja elementów dla robót Stacja gazowa zlokalizowana w m. Rokitno. Teren stacji ogrodzony. Obiekt przesyłu gazu ( grupa E wg PN-C-04750;2002 [ GZ50]) który pełni następujące funkcje: obniżenie ciśnienia z wysokiego na średnie ( max 5,5/0,35 MPa), pomiar i uzdatnianie paliwa gazowego. Środek nawaniający THT. Czynnik grzewczy - borygo. Zasadnicze elementy technologiczne stacji zlokalizowano w budynku murowanym redukcja, pomiar, Strona 4 z 16

5 kotłownia, AKP. Nawanialnia jest zlokalizowana we wolno stojącym kontenerze. Na terenie stacji zlokalizowane są gazociągi nadziemne wysokiego ciśnienia, gazociągi podziemne, połączenia spawane, gwintowe, zaciskowe i kołnierzowe. Zestawienie wielkości opisujących zakres prac i ogólną specyfikacją robót umieszczono w załączniku nr 1. W załączniku nr 2 przedstawiono plan stacji z naniesieniem elementów zagospodarowania do wykonania i charakterystycznych wymiarów. 5. Wymagania dla kotłowni stacji Kotłownia stacji zlokalizowana w budynku murowanym, w oddzielnym pomieszczeniu. Źródłem ciepła są trzy kotły stalowe produkcji MOZG typu BS3, każdy o mocy 150 kw rok produkcji Każdy kocioł wyposażony w indywidualną instalację odprowadzania spalin. Układ grzewczy pompowy, otwarty, z możliwością obiegu grawitacyjnego. Kotłownia wyposażona w instalację elektryczną, oświetleniową, wentylację. Kotłownia stacji powinna spełniać wymagania normy: PN-B-20431:1999 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 Wymagania dla kotłowni: a) parametry pracy instalacji: 90/70 C, b) zabudować dwa kotły bezprądowe, kotły wyposażone w palniki atmosferyczne, każdy o mocy min. 70 kw, c) układ grzewczy otwarty,pompowy z obejściem grawitacyjnym umożliwiającym przepływ czynnika przy braku zasilania elektrycznego, d) montaż pompy z elektroniczną regulacją prędkości e) sterowanie pracą kotłów w funkcji temperatury gazu po redukcji zaleca się montaż zaworu trójdrogowego z czujnikiem termostatycznym f) przewidzieć konieczność opróżnienia instalacji z czynnika (płyn niezamarzający) oraz rozwiązania związane z niedopuszczeniem przed przedostaniem się czynnika grzewczego do gruntu w przypadku rozszczelnienia się instalacji w kotłowni g) rozwiązania związane z uzupełnianiem instalacji czynnikiem grzewczym, h) przewód spalinowy oddzielny dla każdego kotła, i) czynnik grzewczy niezamarzający j) izolacja przewodów w kotłowni do wymiany, zastosować nową izolację i wykorzystać istniejący płaszcz ochronny izolacji. 5.1 Wymagania dla kotłowni i instalacji podgrzewu technologicznego Montaż kotłów Nie przewiduje się zmiany obiegu grzewczego kotłowni. Istniejące kotły ze względu na stan wymienników należy zdemontować. Ze względu na rzeczywiste przepływy w miejscu istniejących kotłów na istniejącym fundamencie przewiduje się zabudowę dwóch kotłów na okres wstępny każdy o mocy min. 70kW. Zawory odcinające trzeciego kotła zaślepić przeciw kołnierzami co umożliwi przyłączenie nowej jednostki przy wzroście przepływów ponad okres wstępny. Kotły przyłączyć do instalacji z wykorzystaniem istniejących zaworów odcinających. Rury bezpieczeństwa nowych kotłów przyłączyć do istniejącego naczynia zbiorczego bez zmiany średnicy rury istniejąca średnica rur bezpieczeństwa na całej długości pozostaje bez zmian. Rurę bezpieczeństwa zabezpieczyć zaworem kulowym i korkiem, przewidzieć konstrukcje podtrzymujące rury bezpieczeństwa. Rozmieszczenie nowych jednostek musi zapewnić montaż trzeciego kotła ( o mocy 70 kw) w okresie docelowym. Kotły podłączyć do istniejącej instalacji zasilania w paliwo gazowe. Nie dopuszcza się łączenia kotłów węzami elastycznymi posiadającymi stosowne atesty. Część instalacji pod trzeci kocioł należy wyposażyć w armaturę odcinająca i zabezpieczyć korkiem Odprowadzenie spalin Kotły połączyć z istniejącą instalacją odprowadzania spalin. Dobór elementów łączących jak i wykonanie połączenia po stronie Wykonawcy robót. Nie dopuszcza się elementów aluminiowych typu spiro. Wszelkie materiały i elementy komina powinny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. Strona 5 z 16

6 Odprowadzenie spalin do komina należy prowadzić bez zbędnych łuków i załamań z zachowaniem swobody rozszerzalności cieplnej przewodów ze stali. Przewody należy prowadzić ze wzniosem w kierunku komina. Wykonawstwo przewodów winno zapewnić szczelność, także uwzględniając rozszerzalność cieplną materiałów. Elementy stalowych przewodów spalinowych powinny być prefabrykowane Odcinki stalowych przewodów spalinowych należy łączyć między sobą wg instrukcji producenta. Elementy nowe przewodów kominowych winny być zaopatrzone w króćce do pomiaru temperatury oraz do poboru próbek spalin. Dokładność wykonania elementów prefabrykowanych przewodów odprowadzenia spalin powinna zapewnić szczelność połączeń przez odpowiednie wykonanie powierzchni przylgowych oraz dobór właściwego materiału uszczelniającego. Kominy stalowe: a) elementy kominowe przed montażem należy sprawdzić, dokonując odbioru częściowego pod względem zachowania tolerancji wymiarowych, b) konstrukcja nośna/wsporcza komina powinna zapewnić swobodną rozszerzalność termiczną oraz w znacznym stopniu ograniczyć możliwość demontażu elementów zewnętrznych, c) elementy kominów nad dachem należy specyficznie oznaczyć np. przez pomalowanie farbą o odpowiednich dopuszczeniach ( temperatura 120 o C) i kolorze d) wykonać konstrukcję wsporczą elementów komina na dachu zabezpieczoną antykorozyjnie,rozwiązanie powinno uwzględnić rozszerzalność cieplną elementów komina Pompa obiegowa Przewiduje się wymianę jednej pompy obiegowej. W miejscu uszkodzonej pompy należy zamontować nową pompę z elektroniczną regulacja prędkości. Dobór pompy oraz przyłączenie do instalacji po stronie Wykonawcy prac. Pozostałe pompy obiegowe pozostają bez zmian. Pompę należy instalować na prostym odcinku przewodu (króćce wlotowy i wylotowy) w jednej osi, wspólnej z osią rurociągu. Pompę należy mocować tak by oś silnika była w położeniu poziomym. Uruchomienie pompy należy przeprowadzić w następującej kolejności: a. sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych, b. zalać pompę i przewód ssący czynnikiem, a następnie odpowietrzyć, c. sprawdzić czy nie ma przecieków, d. sprawdzić zgodność kierunków obrotów pompy i silnika, e. uruchomić silnik Podczas badań sprawdzić szczelność zamykania zaworów, wszelkich połączeniu kołnierzowych i gwintowych, pracę zaworów zwrotnych, oraz działanie przyrządów pomiarowych, nieprzerwany czas pracy pompy winien wynosić 12godzin. Podczas pracy bieg pompy powinien być cichy i równomierny, pompa i silnik nie mogą wykazywać drgań i nie powinny się nadmiernie nagrzewać, w czasie pracy pompy temperatura silnika, mierzona w otworach chłodzenia powietrznego, nie może przekraczać temperatury czujnika obsługiwanego o więcej niż 30 C Zawór trójdrogowy Dla zapewnienia regulacji obiegiem technologicznym należy w pomieszczeniu technologicznym na orurowaniu przed podgrzewaczami część wspólna dla obu podgrzewaczy _ zamontować zawór trójdrogowy sterowany czujnikiem termostatycznym. Czujnik montować na części wspólnej orurowania na średnim ciśnieniu w miejscu o ciągłym przepływie gazu nie dopuszcza się montażu w przestrzeni martwej lub potencjalnie martwej. Długość kapilary czujnika zależna od miejsca montażu. Przewidzieć izolację kapilary czujnika Czynnik grzewczy Obecnie instalacja jest wypełniona borygiem. Nie przewiduje się wymiany czynnika. Po stronie Wykonawcy jest uzupełnienie instalacji czynnikiem. Po uzupełnieniu instalacji zbiornik uzupełniający powinien być wypełniony w połowie objętości Izolacja cieplna i stalowe rurociągi instalacji Należy zdemontować izolację na całym orurowaniu instalacji w obrębie kotłowni i podgrzewaczy gazu. Rury stalowe instalacji grzewczej, naczynie wzbiorcze oraz inne elementy stalowe należy oczyścić i zabezpieczyć nową powłoką malarską. Po odbiorze powłok malarskich instalacji oraz próbach instalacji należy zamontować nową izolację z w wykorzystaniem istniejącego płaszcza ochronnego. Strona 6 z 16

7 Przewody izolować przy użyciu izolacji wełny mineralnej o wytrzymałości min. 95 C. Całość izolacja podlega zabezpieczeniu z wykorzystaniem istniejącego płaszcza ochronnego. Izolację wykonać zgodnie z PN -B Grubość izolacji zgodna z PN-85/B Zaizolowane przewody należy oznakować kolorowymi strzałkami ( folia samoprzylepna) zgodnie z kierunkiem przepływu. Oznakowanie wg.pn-70/n Zastosować rury stalowe czarne bez szwu przewodowe wg PN-80/H łączone przez spawanie, a przy armaturze łączonych na gwint zgodnie z PN-70/H Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. Wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha, nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia Oznakowanie instalacji grzewczej Po wykonaniu robót należy wykonać schemat instalacji grzewczej wraz z kotłownią stacji. Po uzgodnieniu schematu ze służbami Inwestora należy oznakować urządzenia i elementu kotłowni i instalacji grzewczej. Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. Komin trzeciego kotła pozostaje trójnik przyłączeniowy kocioł do komina zaślepić deklem ze stali nierdzewnej. 5.2 Wymagania dotyczące robót malarskich instalacji grzewczej Ogólne zalecenia dla instalacji 1. powietrze powinno być wolne od pyły i innych zanieczyszczeń 2. temperatura otoczenia powinna wynosić od +10 o C do 30 o C 3. wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 85%. 4. w celu uniknięcia kondensacji wilgoci na podłożu stalowym temperatura zabezpieczanej powierzchni powinna być o 3 o C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. 5. należy przestrzegać zalecanych w Kartach Charakterystyki Wyrobów Lakierowych odstępów nakładania kolejnych warstw farby oraz przestrzegać okresu przydatności do stosowania po zmieszaniu składników farby 6. prace malarskie mogą się odbywać po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni stopień czystości Sa2,5 zgodnie z normą PN ISO /1996, Dopuszcza się czyszczenie ręczne z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych do stopnia czystości St 3 wg PN-ISO /1996 z odtłuszczeniem ( w przypadku małych powierzchni). 7. podczas prowadzenia prac malarskich należy kontrolować na bieżąco i wpisywać do Protokołu odbioru prac malarskich warunki prowadzenia prac ( tj temperaturę powietrza, temperaturę powierzchni malowanej, temperaturę punktu rosy, wilgotność powietrza), Przed rozpoczęciem prac wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi jednostkami OGP O/Rembelszczyzna technologię zabezpieczenia powłokami malarskimi Ogólne zalecenia dla prac malarskich pomieszczenia kotłowni Przed malowaniem powierzchnie przygotować przez szpachlowanie i przetarcie. Warunki temperaturowe i wilgotnościowe jak powyżej a) podczas malowania pomieszczeń okna powinny być zamknięte Strona 7 z 16

8 b) powierzchnie malowane powinny być gładkie i równe, wszystkie występy od lica należy skuć, usunąć lub zeszlifować, oczyścić z pyłu. c) podłoża powinny być mocne, niepalące, niekruczące, bez widocznych rys, pęknięć, czyste i suche, d) przed malowaniem powierzchnie zagruntować odpowiednim środkiem dla danej farby e) pomieszczenie po malowaniu wietrzyć przez okres 2 dni f) stosować odpowiednie środki bhp i ochrony osobistej Badania i odbiory kotłowni i instalacji grzewczej Zakres badań odbiorczych obejmuje badania odbiorcze szczelności i odpowietrzenia, zabezpieczenia przed korozją zewnętrzną, badania wizualne połączeń spawanych. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, c.o. osprzętu i armatury należy przeprowadzić badania hudrauliczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania i działania urządzeń zabezpieczających. 1. badania i odbiory pompy polegają na: sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji pomp, (przewód ssawny, wysokość ssania, przewód tłoczny, usytuowanie armatury odcinającej, zwrotnej, możliwość zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika przed zawilgoceniem, etc.), 2. odbiór rurociągów i armatury polega na: kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym, próbie ciśnieniowej instalacji na zimno i gorąco,kompletacji dokumentów, 3. badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na: ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli, etc., ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidzianych projektem parametrów pracy, kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze wskazaniami urządzeń kontrolnych, kontroli działania obwodów: sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń, 4. badania urządzeń mechanicznych polegają na stwierdzeniu zgodności montażu z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producentów poszczególnych urządzeń, co sprowadza się m.in. do: a) sprawdzenia zamocowań urządzeń do fundamentów, cokołów, ram, etc., b) sprawdzeniu połączeń z instalacją i możliwości właściwej pracy, c) sprawdzenia współosiowości zamontowanych na rurociągach urządzeń, d) sprawdzenia kompletności oprzyrządowania, e) przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu próbnego. 5. Kominy. W omawianych kotłowniach występują kominy stalowe. Należy je odbierać zgodnie z: instrukcją producenta, oraz Dz.U Dz.U Kontrolę instalacji odprowadzania spalin i wentylacji kotłowni powinna przeprowadzić osoba posiadająca stosowne kwalifikacje. 6. Ruch próbny kotłowni. Po zakończeniu kontroli wykonania należy przepłukać instalację, po czym przystąpić do próby ciśnieniowej na zimno oraz działania poszczególnych zespołów należy przystąpić do rozruchu kotłowni i ruchu próbnego. Rozruch urządzeń mechanicznych polega na: sprawdzeniu kierunku obrotów, obserwacji przyrządów kontrolno-pomiarowych, silników napędowych, łożysk, drgań, hałasów, przecieków na uszczelnieniach, wykonaniu niezbędnych regulacji, usunięciu zauważonych usterek, sprawdzeniu działania układów sterowania. Z przeprowadzonych prób rozruchu mechanicznego urządzeń powinien być spisany protokół stwierdzający wynik prób oraz w przypadku pozytywnego wyniku dopuszczenia do ruchu próbnego na gorąco". uruchamianie układu obiegu wody należy przeprowadzić z uwzględnieniem m.in. zasad odpowietrzenia, szybkości nagrzewu. Po wykonaniu niezbędnego zakresu prac rozruchowych należy przystąpić do ruchu próbnego, (72- godzinnego), ruch próbny powinien być przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli: bhp, i p.poż., przyszłego użytkownika obiektu, inspektorów nadzoru inwestycyjnego, kierownictwa montażu. 7. Instalacje i elementy AKPiA podczas ruchu kotła sprawdzić: sprawność działania urządzeń automatyki, prawidłowość nastawień wartości zadanych, przedziały odchyłek parametrów regulowanych. Badania i odbiór instalacji należy wykonać w oparciu o szczegółowe wytyczne określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobri Instal Strona 8 z 16

9 Nadzór i odbiory techniczne Przed komisyjnym odbiorem robót musi być dokonany odbiór techniczny przeprowadzony przez wykonawcę w obecności inspektora nadzoru inwestycyjnego. W ramach odbioru technicznego sprawdza się przede wszystkim: a) jakości wykonania robót b) próby szczelności instalacji gazowej c) próby szczelności wszystkich elementów podczas próby na zimno i ciepło d) powłoki malarskie Kontrola jakości wykonania robót Podczas prowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji podgrzewania należy sprawdzić w szczególności: a) zastosowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i posiadających atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, b) prawidłowość wykonania wszystkich połączeń spawanych, gwintowanych, zaciskowych, c) sposób zamocowania przewodów, rozstaw podpór mocujących, d) zachowanie odpowiednich odległości przewodów c.o. od innych instalacji, e) prawidłowość podłączenia kotła do przewodu spalinowego oraz prawidłowość funkcjonowania kanałów wentylacyjnych, f) poprawność wykonania powłok malarskich, g) poprawność wykonania izolacji cieplnej, 5.4. Parametry i wielkości charakterystyczne dla kotłowni 1. Rodzaj gazu: gaz ziemny PN-C E o następujących właściwościach: a. gęstość względem powietrza 0,57 b. temperatura na wlocie od 0 C do +10 C 2. Zakres temperatury gazu na wylocie ze stacji: od 0 C do +10 C (temperatura gazu przy maksymalnym przepływie powinna wynosić 0 C) 3. Przepustowość obliczeniowa stacji w warunkach normalnych: Okres wstępny Q= m 3 /h Okres docelowy Q= m 3 /h 4. Ciśnienie wejściowe do stacji: 1. MOP wej = 5,5 MPa 2. P wejmax = 3,2 MPa 3. P wejmin = 2,0 MPa 5. Ciśnienie wyjściowe ze stacji: MOPwyj = 0,4 MPa OP= 0,33-0,38 MPa 5.5. Projekt powykonawczy kotłowni i instalacji grzewczej Dokumentacja projektowa powykonawcza powinna zawierać: a) opis techniczny instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami pracy instalacji z zestawieniem objętości czynnika grzewczego poszczególnych elementów isnyalacji b) obliczenia szczytowego zapotrzebowania na ciepło dla potrzeb technologii stacji w okresie wstępnym i docelowym parametry określono powyżej c) obliczenia szczytowego zapotrzebowania dla potrzeb ogrzewania budynku, d) schemat kotłowni oraz instalacji wraz z zestawieniem elementów i oznakowaniem numerycznym zgodnym z oznakowaniem instalacji na obiekcie, e) zestawienie dokumentów wraz z zestawieniem dokumentów odniesienia - rozporządzenia, normy itp. 6. Roboty związane z powłokami malarskimi i zabezpieczeniem połączeń kołnierzowych 6.1. Elementy przeznaczone do malowania i zabezpieczenia 1. Układ rurowy i armatura ZZU wejściowego Strona 9 z 16

10 2. Układ rurowy i armatura wraz z ciągiem obejścia stacji 3. Układ rurowy i armatura ZZU wyjściowego 4. Kontener układu nawaniania 5. Maszty instalacji odgromowej szt Drzwi do pomieszczeń budynku stacji 7. Ogrodzenie stacji wraz podmurówką 8. Naprawa i zabezpieczenie betonowych stopni przy wejściach do pomieszczeń pomocniczych budynku 6.2. Zalecenia dot. powłok malarskich poszczególnych elementów stacji Należy przeprowadzić renowacje powłok malarskich w/w układów oraz poszczególnych elementów stacji gazowej, zgodnie z n/w wytycznymi: a) sekcja nadziemna orurowania oraz armatura: powłoki malarskie dla kategorii korozyjności C3, zgodnie z normą PN-EN ISO podkład epoksydowy o grubości powłoki suchej nie mniej niż 80 µm, nawierzchniowa farba poliuretanowa o grubości powłoki suchej nie mniej niż 120 µm (kolorystyka zgodna z wymaganiami Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.), b) zabezpieczenia przeciwkorozyjne odcinków rur w obszarach przejść ziemia-powietrze powinny być wykonane wg załącznika C standardu ST-IGG-0601;2008 rys C1, c) należy wykonać izolacje przeciwkorozyjną połączeń kołnierzowych (np. system Stopaq FN 4200), zastosowana technologia izolacji przeciwkorozyjnej musi być dopuszczona do stosowania w zakresie sieci gazowych wysokiego ciśnienia, d) przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem powłok malarskich na ogrodzeniu, kontenerach, itp. należy wykonać naprawę usterek występujących na w/w obiektach w celu przywrócenia ich pełnej funkcjonalności (np. uzupełnienie i przyspawanie w ogrodzeniu wyłamanych lub oderwanych elementów, naprawa zawiasów w drzwiach poszczególnych kontenerów itd.) e) w kontenerze nawanialni wymienić kratki wentylacyjne na stalowe ocynkowane f) powietrze podczas nakładania powłok malarskich powinno być wolne od pyłu i innych zanieczyszczeń g) temperatura otoczenia powinna wynosić od +10 o C do 30 o C h) wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 85%. i) w celu uniknięcia kondensacji wilgoci na podłożu stalowym temperatura zabezpieczanej powierzchni powinna być o 3 o C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. j) należy przestrzegać zalecanych w Kartach Charakterystyki Wyrobów Lakierowych odstępów nakładania kolejnych warstw farby oraz przestrzegać okresu przydatności do stosowania po zmieszaniu składników farby k) prace malarskie mogą się odbywać po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni stopień czystości Sa2,5 zgodnie z normą PN ISO /1996, dopuszcza się czyszczenie ręczne z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych do stopnia czystości St 3 wg PN-ISO /1996 z odtłuszczeniem ( w przypadku małych powierzchni). l) podczas prowadzenia prac malarskich należy kontrolować na bieżąco i wpisywać do Protokołu odbioru prac malarskich warunki prowadzenia prac ( tj temperaturę powietrza, temperaturę powierzchni malowanej, temperaturę punktu rosy, wilgotność powietrza), m) maszty zabezpieczyć do wysokości 0,5 ponad poziom terenu powłoką epoksydowo bitumiczną n) przy nakładaniu farby pędzlem, należy przestrzegać zalecanych w Kartach Charakterystyki Wyrobów Lakierowych odstępstw nakładania kolejnych warstw. o) przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien opracować technologię malowania części nadziemnej/podziemnej, która podlega uzgodnieniu u Operatora Gazociagów Przesyłowych Gaz- System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. p) powłoki wykonanego układu stacji gazowej powinny być bezdefektowe. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odbioru wykonanych powłok w obecności przedstawiciela zamawiającego wg procedury P.02.O.12 Odbiór i przekazanie stacji gazowej do eksploatacji. Powłoki podlegają protokolarnemu odbiorowi Wymagania w zakresie zabezpieczenia elementów betonowych Należy przeprowadzić renowacje poszczególnych elementów betonowych występujących na stacji gazowej, zgodnie z n/w wytycznymi: Strona 10 z 16

11 1. Istniejącą podmurówkę ogrodzenia należy oczyścić wyrównać oraz zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych, 2. Wykonać zabezpieczenie fundamentu pod kontenerem nawanialni po uprzednim usunięciu wierzchniej warstwy gruntu do min. 15 cm wokół fundamentu 3. Oczyścić, wyrównać i wykonać zabezpieczenie fundamentów betonowych przy wejściu do pomieszczeń pomocniczych budynku 4. W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: a) usunięcie pozostałości powłok pielęgnacyjnych i powierzchniowych zanieczyszczeń oraz ewentualnie resztek starych powłok ochronnych, b) usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu c) usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem i zmniejszających przyczepność, d) usunięcie istniejących rys, uszkodzeń, raków itp., e) oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych Kontrola jakości prac Kontrola jakości obejmuje: 1. Kontrolę jakości materiałów dokumentem są atesty materiałów, 2. Kontrolę przydatności materiałów do stosowania w kontroli tej wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ważności atestu, stanu opakowania produktu, warunków przechowywania oraz daty produkcji i daty przydatności. Za jakość użytych materiałów odpowiada Wykonawca, 3. Kontrolę wykonywania robót w kontroli tej wykonawca sprawdza warunki atmosferyczne, parametry podłoża, stan przygotowania podłoża do nanoszenia powłoki. Uwaga a) Dokumentem prowadzonego nadzoru są protokoły zawierające wyniki powyższych kontroli. b) Dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji odbiorowej oraz procesu odbioru robót zawiera procedura P.02.O.12 Odbiór i przekazanie stacji gazowej do eksploatacji, obowiązująca w OGP GAZ-SYSTEM S.A. c) Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że badania wykonawcy nie są wiarygodne, to Inwestor może zlecić niezależnemu laboratorium (które posiada w zakresie swojej akredytacji dane badanie) przeprowadzenie dodatkowych badań. Jeżeli zastrzeżenia Inspektora Nadzoru zostaną potwierdzone to całkowite koszty tych badań zostaną poniesione przez wykonawcę. 7. Roboty związane z instalacjami odgazowania i zabezpieczeniem wylotów rur W instalacji odgazowania układów: filtrów, ciągów redukcyjnych oraz ciągów pomiarowych należy zamontować dodatkowe zawory odcinające za istniejącymi odcięciami. Obecnie instalacje odgazowania są wykonane z przewodów ze stali chromowo niklowej. Lokalizacja i sposób montażu nie powinien utrudniać operacji odgazowania. Miejsce montażu musi być łatwo dostępne i najlepiej zlokalizować możliwie blisko istniejących zaworów odcinających. Ze względu na zastosowane rury zaleca się montaż zaworów z pierścieniami zaciskowymi. Połączenia powinny zapewniać całkowitą szczelność. Przewody odgazowania ciągów redukcyjnych, filtrów, ciągów pomiarowych oraz zaworów wydmuchowych i króćców bezpieczeństwa są wyprowadzone na zewnątrz pomieszczenia następnie mocowane do konstrukcji wsporczej i wyprowadzone ponad dach budynku. Należy zdemontować istniejące zabezpieczenia wylotów tych rur. W ich miejsce należy zastosować kominki ocynkowane tzw. :bezpieczniki ogniowe zabezpieczające wyloty rur przez opadami atmosferycznymi. Należy przewidzieć dodatkowe mocowania rur do odgazowania na całej trasie ich przebiegu. Powłoki konstrukcji masztu w miejscach wykonywania prac podlegają oczyszczeniu i malowaniu. Filtry wyposażyć w zawory manometryczne i manometry. Manometry klasy 1.6 zakres 0-10 MPa. Zdemontowane rury z kurków upustowych ZZU wejściowego i wyjściowego są zlokalizowane w pomieszczeniu AKPiA. Należy zdemontować ze wszystkich rur istniejące zabezpieczenia wylotów. W miejscu zabezpieczeń wylotów rur z przeznaczeniem do ZZU wejściowego należy zamontować krócieć DN10 wykonany z pręta stalowego o średnicy równej średnicy zewnętrznej rury i otworze wewnętrznym centrycznym DN10. Wszystkie rury piaskować i nanieść nowe powłoki malarskie. Przewód odgazowania nawanialni należy wyposażyć w kominek zabezpieczający. Przewidzieć dodatkowo konstrukcję wsporczą pod przewód odgazowania nawanialni. Strona 11 z 16

12 8. Oznakowanie części technologicznej Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia następującego oznakowania na wszystkich instalacjach ( również które nie były wykonywane przez Wykonawcę) : 1. Kody paskowe ciśnieniowe a) rurociągi gazowe o ciśnieniu do 10 kpa włącznie - jeden pasek czerwony o szerokości 15 mm] b) rurociągi gazowe o ciśnieniu od 10 kpa do 0,5 MPa włącznie - dwa paski czerwone o szerokości 5 mm i odległości między nimi 20 mm, c) rurociągi gazowe o ciśnieniu powyżej 1,6 MPa - cztery paski czerwone o szerokości 15 mm i odległości między nimi 20 mm, 2. Oznakowanie kierunków przepływu 3. Oznakowanie numeryczne urządzeń technologicznych stacji oraz kotłowni 4. Oznakowanie tabliczkami ciągów i armatury oraz oznakowanie sterf EX tego typu oznakowanie dostarczą służby Inwestora. 9. Zakres robót związanych z zagospodarowaniem 9.2. Teren stacji wolny od zabudowy Przy ZZU wejściowym, wyjściowym oraz wokół budynku murowanego stacji należy wykonać nowe zabezpieczenie powierzchni warstwą żwiru. Powierzchnie przeznaczone do wykonania przedstawiono na schemacie zagospodarowania stacji. Przewiduje się usunięcie i wywiezienie wierzchniej warstwy w tych obszarach, wyrównanie, przykrycie agrowłókniną ciężką zapewniająca przepływ wód gruntowych do gruntu. Na folię ułożyć warstwę warstwę 10 cm żwiru wapiennego o frakcji 16-32mm. Dostosowanie rzędnych wysokościowych po stronie wykonawcy. Jako opór dla warstwy żwiru należy ułożyć krawężnik chodnikowe Chodnik wokół kontenera nawanialni Ze względu na rzędne terenu przyległego do chodnika wokół ZZU wyjściowego i kontenera nawanialni przewiduje się remont chodnika. W tym celu należy zdemontować istniejącą kostkę i obrzeża, następnie podnieść obrzeża, ułożyć warstwę podsypki cementowo piaskowej i ułożyć ponownie istniejącą kostkę. Rzędna chodnika powinna być równa rzędnej fundamentu kontenera. Spadki 2% od kontenera na wolny teren. 10. Kontener nawanialni Powierzchnie zabezpieczone powłokami malarskimi kontenera zewnętrzne i wewnętrzne należy oczyścić, odtłuścić i zabezpieczyć nową powłoką malarską. Kolorystyka zgodna z załączonymi wytycznymi. Ramę fundamentową należy zabezpieczyć powłoką bitumiczno epoksydową. Po demontażu kostki fundament na głębokości 15 cm poniżej terenu po zdemontowanej kostce zabezpieczyć izolacją lekka - 2 warstwy. W kontenerze należy wymienić kratki wentylacyjne na kratki stalowe ocynkowane. Przeprowadzić konserwację blokad drzwi w stanie otwarcie- jedną naprawić. Na wylocie przewodu odgazowania zamontować kominek stalowy ocynkowany. Rura wyprowadzona 1,0 m nad dach kontenera, wykonać konstrukcję wsporczą rury odgazowania, konstrukcja zabezpieczona powłoką ochronną. Wykonać konstrukcję wsporcza dla przewodu wtrysku między kontenerem a ZZU wyjściowym. Konstrukcja nie powinna zakłócać komunikacji, zabezpieczyć przewód przed przypadkową możliwością wyrwania przez osobę przechodząca. 11. Dokumentacja powykonawcza 1. Dokumentacja powykonawcza w zakresie spawania powinna przede wszystkim zawierać: atesty użytych materiałów spawalniczych, dziennik spawania, protokoły badań wizualnych kopię świadectw uprawnień spawaczy, świadectwa, certyfikaty wykonawców badań wizualnych,. 2. Atesty materiałów i elementów kształtowych użytych przy wykonaniu prac ( kształtki, rury, kołnierze, śruby, nakrętki, uszczelki, powłoki malarskie i inne). 3. dokumentację urządzeń: deklaracje, świadectwa itp., 4. Protokoły potwierdzające wykonanie prób i badań. 5. Wykonanie projektu powykonawczego kotłowni 6. uzupełnienie dokumentacji technicznej stacji będącej w posiadaniu Działu Eksploatacji Inwestora min. schematy kotłowni, weryfikacja wszystkich oznaczeń na rysunkach wg wzoru Działu Eksploatacji, zdjęcia Strona 12 z 16

13 wykonanych układów itp. dokumentacja do odbioru w Dziale Eksploatacji Obiektów, format schematów w wersji elektronicznej dgw. 7. wykonanie i uzupełnienie schematów na obiekcie, 8. wykonanie instrukcji dla kotłowni. 9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej -2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej format PDF. 10. Wykaz zasadniczych protokołów badań i odbiorów. 1. Protokół z montażu i uruchomienia promiennika ciepła i sprawdzeniu instalacji gazowej zasilającej promiennik 2. Protokoły z czyszczenia elementów przewidzianych do malowania oddzielnie dla układów rurowych, kontenera, ogrodzenia stacji i drzwi do budynku ( wszystkie drzwi na jednym protokole) 3. Protokoły z malowania poszczególnych elementów przewidzianych zakresem prac oddzielnie dla układów rurowych, kontenera, ogrodzenia stacji i drzwi do budynku ( wszystkie drzwi na jednym protokole) 4. Protokół odbioru robót związanych z przebudową kotłowni i instalacji grzewczej: protokół odbioru kotłów, pompy, zaworu trójdrogowego, protokół odbioru instalacji wentylacyjnej i odprowadzania spalin wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia, 5. Protokół sprawdzenia szczelności instalacji gazowej zasilającej kotły. 6. Oświadczenie wykonawcy o gotowości kotłowni i instalacji do wykonania próby na zimno i ciepło kotłowni i instalacji grzewczej 7. Protokół z prób na zimno i ciepło kotłowni i instalacji grzewczej 8. Protokół z rozruchu i ruchu próbnego kotłowni 9. Protokół z odbioru technicznego kotłowni i instalacji grzewczej 10. Protokół końcowy odbioru robót Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie stosowanych materiałów ma na celu określenie jakości, a nie wyeliminowanie konkurencji. dlatego we wszystkich przypadkach jest to jedynie bazą odniesienia. dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów. Przedstawione wielkości proponowanych elementów w niniejszym OPZ nie zwalniają Wykonawcy od przeprowadzenia inwentaryzacji i zastosowania elementów o odpowiednich parametrach. Za dobór i zabudowę odpowiednich elementów dostosowanych do instalacji odpowiada Wykonawca. Kolorystyka obowiązująca na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A, Oddział Rembelszczyzna Strona 13 z 16

14 Rurociągi RAL 1023 Armatura RAL 7045 Instalacja grzewcza RAL 3003 Konstrukcje RAL 7035 Ogrodzenie stacji gazowych RAL 7035 Obudowy stacji RAL 1015 Pokrętła,oznaczenia ciśnień, kierunki przepływu RAL 3020 Załączniki: Załącznik nr 1. Zestawienie wielkości opisujących zakres prac i ogólną specyfikacją robót i elementów Załącznik nr 2. Plan stacji z propozycją zagospodarowania Strona 14 z 16

15 Załącznik nr 1. Zestawienie wielkości opisujących zakres prac i ogólną specyfikacją robót przewidzianych do zabudowy Długość ogrodzenia ( z bramą i furtkami) ( czyszczenie i malowanie uzupełnienie ubytków w fundamencie, oczyszczenie terenu w pasie 1,0 m na zewnątrz ogrodzenia z 199,5 m drzew, krzaków i przerostów, naprawa zamków furtki wyjścia awaryjnego) Charakterystyka: przęsła stalowe wykonane z prętów stalowych, wzmocnionych trzema kątownikami stalowymi szerokość przęseł ok.. 2,20 m wysokość ok. 1,70 m słupki stalowe z rur DN80, brama i furtki wykonane w systemie przęseł, podmurówka betonowa o wysokości 0,2-0,4 m. ogrodzenie zabezpieczone powłoką malarską kolor brąz. Powierzchnia drogi wewnętrznej ( czyszczenie z przerostów mchów i roślinności) 504,0 m 2 Charakterystyka: kostka betonowa typu polbruk, obrzeża betonowe drogowe Powierzchnia wjazdu ( czyszczenie z przerostów mchów i roślinności) 30,2 m 2 Charakterystyka: kostka betonowa typu polbruk, obrzeża betonowe drogowe Powierzchnia chodników ( czyszczenie z przerostów mchów i roślinności) ZZU 45,0 m 2 wejściowy Kostka betonowa typu polbruk, obrzeża betonowe chodnikowe Wykonanie powierzchni żwirowych przy ZZU wyjściowym 78,8 m 2 Powierzchnia chodnika ZZU wyjściowego do przełożenia ( demontaż podniesienie i 35,0 m 2 montaż) żwir wapienny granulacji mm warstwa 10 cm na agrowłókninie ciężkiej ( przeciwko chwastom ) obwód krawężników do wykonania 23,2 m Wykonanie powierzchni żwirowych przy ZZU wejściowym 97,0 m 2 żwir wapienny granulacji mm warstwa 10 cm na agrowłókninie ciężkiej ( przeciwko chwastom ) obwód krawężników do wykonania 4,5 m Wykonanie powierzchni żwirowych wokół budynku 109,0 m 2 żwir wapienny granulacji mm warstwa 10 cm na agrowłókninie ciężkiej ( przeciwko chwastom ) ZZU wejściowy (czyszczenie, malowanie zabezpieczenie połączeń kołnierzowych) średnica DN150: zawór odcinający DN150, orurowanie (dwa połączenia kołnierzowe) L= 5,0 m kolumny wraz z zaworami upustowymi DN50, (cztery połączenia kołnierzowe) L= 2,4 m ciąg obejścia stacji DN100/50/150 zawór kulowy DN100, zawór szybko zamykający DN50, zasuwa regulacyjna DN50, zawór wydmuchowy DN25 ( 2x połączenia DN100, 4 L= 2,9 m x połączenia DN50, dwa połączenia DN25, jedno połączenie DN65) Wymiana izolacji przejść ziemia powietrze 3x DN150 ZZU wyjściowy (czyszczenie, malowanie zabezpieczenie połączeń kołnierzowych) średnica DN300:zawór odcinający DN300, przepustnica DN300, orurowanie (cztery połączenia kołnierzowe) L= 6,4 m króćce przyłączenia nawanialni kontaktowej z kurkami DN50 ( cztery połączenia kołnierzowe) L=1,4 m kolumny wraz z zaworami upustowymi DN50, (cztery połączenia kołnierzowe) L=2,0 m przewód obejścia z zaworem odcinającym DN150 ( dwa połączenia kołnierzowe) L=1,6 m Wymiana izolacji przejść ziemia powietrze 1x DN150 2x DN300 Kontener nawanialni (czyszczenie, malowanie, wymiana kratek wentylacyjnych ) Wymiary: długość x szerokość x wysokość [m] 2,08x1,12x2,55 Drzwi budynku ( czyszczenie i malowanie) Drzwi budynku pomieszczenie technologiczne - główne 10,3 m 2 Drzwi budynku pomieszczenie technologiczne - pomocnicze 6,4 m 2 Drzwi budynku pomieszczenie kotłowni 5,4 m 2 Pozostałe drzwi szt. 3 ( łączna powierzchnia) 8,2 m 2 Zakup i montaż wycieraczek stalowych ocynkowanych 3 szt. Strona 15 z 16

16 12. Maszty odgromowe ( czyszczenie i malowanie) stopniowana średnica h=20 m 2 szt. Kotłownia stacji demontaż kotłów istniejących 3 szt. zakup, dostawa i montaż kotłów 2 szt. przyłączenie kotłów do instalacji grzewcze 2 szt. 13. zabezpieczenie podejść do trzeciego kotła 2 szt. przyłączenie kotłów do instalacji odprowadzania spalin 2 szt. demontaż pompy obiegowej 1 szt. zakup, dostawa i montaż pompy obiegowej z elektroniczną regulacja prędkości 1 szt. zakup, dostawa i montaż zaworu trójdrogowego 1 szt. 14. Pomieszczeni kotłowni ( czyszczenie i malowanie) Powierzchnia użytkowa 19,5 m 2 Powierzchnia ścian i sufitu do malowania 95,0 m 2 Zabezpieczenie wylotów rur do odgazowania i rur upustowych demontaż istniejących zabezpieczeń wylotów rur wydmuchowych wyloty z podgrzewaczy gazu wymagany kominek DN80 2 szt. wyloty z rur zaworów wydmuchowych wymagany kominek DN25 ( włącznie z ciągiem zaworu obejścia stacji) 3 szt. 15. wyloty rur z odgazowania ciągów redukcyjnych wymagany kominek DN15 2 szt. wyloty rur z odgazowania filtrów wymagany kominek DN15 2 szt. wyloty rur z odgazowania ciągów pomiarowych wymagany kominek DN15 1 szt. montaż w rurach upustowych montowanych do kurków upustowych zakończeń na wylocie DN10 2 szt. wyloty rur z odgazowania nawanialni wymagany kominek DN15 1 szt. montaż zaworów manometrycznych i manometrów na filtrach gazu 2 kpl. 16. Montaż dodatkowych zaworów na odgazowaniu ciągów pomiarowych ( średnie ciśnienie) DN10 3 szt. 17. Montaż dodatkowych zaworów na odgazowaniu ciągów redukcyjnych DN10 2 szt. 18. Montaż dodatkowych zaworów na odgazowaniu filtrów DN10 2 szt. Strona 16 z 16

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Remont powłok malarskich i zagospodarowania terenu stacji gazowej Rawa Mazowiecka Strona 1 z 7 Spis treści 1. Ogólny zakres prac... 3 2. Ogrodzenie z systemem ochrony antykradzieżowe...

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia Wykaz protokołów: Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla Inwestora, Protokół B Wymalowania powierzchni referencyjnej dla Wykonawcy, Protokół C Prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. Budowa :Roboty modernizacyjne na instalacjach cieplnych Obiekt : Modernizacja kotłowni PRZEDMIAR ROBÓT 1 Instalacje 1.1 Instalacje technologiczne 1 KNR 215-0509-02-00 WACETOB Warszawa [R] 1,000 szt [ Wydanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STACJA UZDATNIANIA WODYW MIEJSCOWOŚCI GAJ WIELKI GMINA KAŹMIERZ INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU KOD CPV 45333000-0 instalacje gazowe; Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECZNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Kładki nr 24. Podstawa opracowania. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Q = 3 000 m 3 /h w miejscowości Wólka Radzymińska.

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa KRÓĆCÓW GWINTOWANYCH Z ZAMKIEM KŁOWYM. Nr kat. 3050 3100. Dyrektor Techniczny

Dokumentacja techniczno-ruchowa KRÓĆCÓW GWINTOWANYCH Z ZAMKIEM KŁOWYM. Nr kat. 3050 3100. Dyrektor Techniczny Dokumentacja techniczno-ruchowa KRÓĆCÓW GWINTOWANYCH Z ZAMKIEM KŁOWYM Nr kat. 3050 3100 Zatwierdził do stosowania Dyrektor Techniczny : Inż. Wacław Pilut Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ W BUDYNKU TEATRU NARODOWEGO

SPECYFIKACJA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ W BUDYNKU TEATRU NARODOWEGO SPECYFIKACJA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ W BUDYNKU TEATRU NARODOWEGO ZAMAWIAJĄCY: Teatr Narodowy w Warszawie Plac Teatralny 3 00-077 Warszawa BIURO PROJEKTÓW: EMSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: INSTALACJA SOLARNA NA POTRZEBY C.WU W PRZEDSZKOLU W ZWARDONIU. Adres obiektu: Zwardoń 18 34 373 Zwardoń powiat: żywiecki województwo: śląskie Wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPIS TREŚCI ST 17. OGRODZENIE...188 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17. Ogrodzenie...190 17.1. Wstęp...190 17.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...190 17.1.2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/D/ApBad/PB/2014 z dnia 13.08.2014 Procedura zgodna z art. 4 ust. 8a Ustawy Prawo zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/D/ApBad/PB/2014 z dnia 13.08.2014 Procedura zgodna z art. 4 ust. 8a Ustawy Prawo zamówień publicznych Gdańsk, 13.08.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/D/ApBad/PB/2014 z dnia 13.08.2014 Procedura zgodna z art. 4 ust. 8a Ustawy Prawo zamówień publicznych Przedmiotem zamówienia jest usługa służąca wyłącznie do

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym kpl. o masie 0.5 t - demontaż 5.00 kpl. 5.000 2 Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3 szt. 3 Cięcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 02.00 : INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA PODGRZEWU C.W.U.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 02.00 : INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA PODGRZEWU C.W.U. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 02.00 : INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA PODGRZEWU C.W.U. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo