Załcznik nr 1 do umowy przyrzeczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załcznik nr 1 do umowy przyrzeczenia"

Transkrypt

1 Załcznik nr 1 do umowy przyrzeczenia S t a n d a r d s e g m e n t u 1.Stan surowy : fundamenty elbetowe wylewane na mokro strop (nad parterem), podcigi i słupy elbetowe ciany nadziemia ( zewntrzne i konstrukcyjne z keramzytu) ciany działowe z bloczków gipsowych zwykłych i wodoodpornych ORTH - GIPS grub.8 cm kominy do wentylacji grawitacyjnej z kształtek z keramzytu, obmurowane ponad dachem cegł klinkierow kominy spalinowe typu Schiedel lub Presto - do kotłowni i do kominka (bez wkładu kominkowego),obmurowane ponad dachem cegł klinkierow schody dwu biegowe elbetowe prefabrykowane ( bez wykoczenia i porczy) dach drewniany dwu spadowy z wizarów kryty dachówk typu Bras, ocieplony wełn mineraln z izolacjami systemowymi wykoczony od wewntrz płyt gipsowokartonow na kształtownikach stalowych, strop poddasza w konstrukcji drewnianej wykoczony od spodu płyt gipsowo-kartonow stolarka okienna w parterze drewniana z drewna mahoniowego a w dachu drewniana kolankowa typu FAKRO z drewna sosnowego, z nawiewnikami w ramach okiennych rynny i rury spustowe PCV izolacja przeciwwilgociowa oraz termiczna 2.Roboty wykoczeniowe (bez podłóg, glazury i drzwi wewntrznych ) elewacja budynku : wyprawa tynkarska akrylowa,ocieplona styropianem gr.12 cm wyprawy wewntrzne cian i sufitów szpachlowane gipsem malowanie farb emulsyjn na biało (łazienka i wc : sufit i ciany 0,5m od sufitu) posadzki cementowe zatarte na gładko z izolacjami przeciwwilgociowymi i cieplnymi parapety wewntrzne z konglomeratu obróbki blacharskie z blachy powlekanej drzwi wejciowe wzmocnione, izolowane akustycznie, drzwi do kotłowni z garau metalowe p.po brama wjazdowa do garau segmentowa uchylna z napdem sterowanym na pilota 3. I n s t a l a c j e instalacja wodocigowa z sieci miejskiej z pomiarem instalacja kanalizacyjna do sieci miejskiej instalacja wody zimnej i ciepłej z kotła gazowego do urzdze wg. projektu podstawowego ( bez białego montau) instalacja zimnej wody wyprowadzona na zewntrz segmentu do podlewania ogrodu kanalizacja sanitarna do urzdze wg. projektu podstawowego kryta (bez białego montau) instalacja co ( z grzejnikami typu PURMO i w łazience typu drabinkowego) zasilane z kotłowni gazowej instalacja gazowa z sieci miejskiej do kotłowni w kadym domku kocioł dwufunkcyjny

2 instalacje elektryczne - wewntrzne kompletne ( z osprztem, bez opraw owietleniowych wewntrznych) moliwo podłczenia kuchni gazowej lub elektrycznej ( bez kuchenki) instalacja telefoniczna - orurowanie ( wybór operatora ley po stronie kupujcego) instalacje RTV - orurowanie ( wybór operatora ley po stronie kupujcego) instalacja domofonowa kompletna z videofonem orurowanie do wprowadzenia instalacji dozoru 4. Roboty zewntrzne ogrodzenie osiedla wysokie (h=2,0 m) z bram wjazdow i furtk wejciow, ogrodzenie wewntrzne niskie ( h= 0,6-0,7 m) podjazd do garau, cigi pieszo jezdne z kostki Bauma altana mietnikowa przy bramie wjazdowej na osiedle teren rekreacyjny, ziele,plac zabaw dla dzieci, elementy drobnej architektury 5. S i e c i i p r z y ł c z a : wodocigowa z hydrantami kanalizacji gazowa linii NN z przyłczami teletechniczne owietlenie terenu

3 Załcznik nr 3 do umowy przyrzeczenia Ustalenie powierzchni segmentu 1. do ustalenia powierzchni poszczególnych segmentów spółdzielnia stosuje pomiary z natury wykonane w trakcie odbioru od wykonawcy, wykonane w wietle wyprawionych cian wyodrbniajcych dany segment z uwzgldnieniem postanowie "b" "c" "d" 2. powierzchnia segmentu jest powierzchnia wszystkich pomieszcze znajdujcych si w lokalu, bez wzgldu na ich przeznaczenie i sposób uywania. Do powierzchni zalicza si powierzchni pod cianami działowymi. 3. nie wlicza si do powierzchni segmentu zajtych przez: konstrukcj, piony instalacji i wentylacji, kominów, balkonów, logii, tarasów, wnk i wystpów o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m 2 oraz tej czci w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi,której wysoko od podłogi do sufitu wynosi mniej ni 140 cm.jeeli wysoko pomieszczenia lub jego cz wynosi od 140 cm do 220 cm, to do tej powierzchni uytkowej lokalu wlicza si 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego czci. Powierzchni pomieszczenia lub jego czci o wysokoci równej i wyszej od 220 cm zlicza si w 100%. 4. w przypadku gdy w segmencie znajduj si wewntrzne schody łczce dwa lub wicej poziomów, powierzchni zajt przez schody zalicza si do powierzchni uytkowej tylko na najniszym poziomie segmentu

4 Załcznik nr 4 do umowy przyrzeczenia Procedura odbioru segmentu Po wykonaniu wszystkich robót budowlano-instalacyjnych, Sprzedajcy dokona protokolarnego przekazania segmentu jego Włacicielowi. Spisany na t okoliczno Protokół technicznego przekazania przejcia bdzie zawierał: 1. numery i biece stany liczników do rozliczenia zainstalowanych mediów, 2. instrukcje i uwagi korzystania z poszczególnych urzdze technicznych i instalacji (wod-kan, energia elektryczna, gaz, mieci, wspólna cz pieszo-jezdna,) 3. zasady gwarancji i rkojmi udzielonej przez Sprzedajcego 4. warunki zgłaszania i usuwania usterek w okresie gwarancji 5. termin rozpoczcia wnoszenia opłat eksploatacyjnych 6. pokwitowanie odbioru przez właciciela kompletu kluczy, pilotów, itp.. Za dat ostatecznego odbioru segmentu przyjmuje si dat spisania protokółu, w którym mog by zawarte usterki umoliwiajce prowadzenie prac wykoczeniowych przez Kupujcego. Stwierdzone usterki w trakcie odbioru, które uniemoliwiaj prowadzenie prac wykoczeniowych stanowi podstaw do odmowy podpisania odbioru. W przypadku rozbienoci zda udokumentowanie niemoliwoci prowadzenia prac wykoczeniowych ley po stronie Kupujcego. W trakcie przekazania przejcia lokalu Właciciel otrzyma równie nastpujce dokumenty: 1. Zasady realizacji prac wykoczeniowych ; Sprzedajcy informuje, e Właciciel przejmujc lokal odpowiada za jego stan i urzdzenia techniczne oraz wszystkie czynnoci w nim wykonywane, 2. obmiar lokalu ze stanu rzeczywistego; powierzchnia jest wielkoci stał wyliczon na dzie otrzymania kluczy i niezalena od wykonywanych kolejnych zmian aranacyjnych, 3. plan mieszkania z tras przebiegu instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody i ciepłej wody (rozprowadzenie pod szlicht), 4. informacj o wykonanej instalacji elektrycznej, 5. instrukcj obsługi kotła co/ cw. 6. informacj dotyczc gazu 7. kod do domofonu i instrukcj obsługi domofonu, 8. instrukcj obsługi bramy garaowej i pilota 9. instrukcj obsługi i warunki gwarancji uytkowania okien, 10. certyfikat dotyczcy drzwi wejciowych 11. informacj o zastosowaniu kluczy systemowych, 12. przepisy bezpieczestwa uytkowania garau, Tryb postpowania przy zgłoszeniach wad / usterek w okresie gwarancji i rkojmii : 1.Wykonawca zobowizany jest do przystpienia w celu usunicia wady w czasie 7 dni od pisemnego powiadomienia przez Inwestora. 2.W przypadku niesprzyjajcych warunków atmosferycznych strony ustalaj indywidualnie termin przewidywanego rozpoczcia i zakoczenia usunicia wady w formie pisemnej.

5 3.W sytuacji powstania awarii wykonawca przystpi do usunicia wady po powiadomieniu telefonicznym / fax przez zamawiajcego, nie póniej ni w cigu 24 godzin. 4. Brak rozpoczcia usuwania usterki / wady w wyznaczonym terminie moe spowodowa zlecenie usunicie w / w przez innego wykonawc na koszt Generalnego Wykonawcy bez koniecznoci uzgodnienia kosztów robót. Koszty usunicia wad zostan potrcone z kaucji gwarancyjnej, w przypadku jej przekroczenia wykonawca podda si egzekucji wprost w celu pokrycia dodatkowych kosztów. 5. Wykonawca zobowizany jest do pisemnego powiadamiania Inwestora o usuwaniu wad po zakoczeniu robót i uzyskaniu potwierdzenia lokatora. Potwierdzenie winno dotrze w cigu 5 dni do biura SM. Brak potwierdzenia traktowane bdzie jako nie przystpienie do robót poprawkowych. 6. Wykonawca wyznaczy osob odpowiedzialn do przyjmowania zgłosze i kierowania pracami poprawkowymi z podaniem telefonu kontaktowego / faxu.osoba wyznaczona bdzie dostpna dla lokatorów zgłaszajcych bezporednio wady wykonawcy. Zmiana w /w wymaga powiadomienia pisemnego Inwestora. 7. Informowanie lokatora o trybie i terminie usunicia wad spoczywa na wykonawcy z powiadomieniem pisemnym SM.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w SM STROP.

R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w SM STROP. Tekst jednolity Regulaminu sporządzony przez Zarząd Spółdzielni uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą nr 48/13 Rady Nadzorczej z dnia 17.06.2013r. R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren 1. Otoczenie teren chodniki, pochylnie zieleń miejsce gromadzenia odpadów drogi, parkingi rekreacja dla dzieci rekreacja dla młodzieży instalacje związane z otoczeniem budynku ogrodzony od strony działek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. I. PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1. I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ RAZEM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI LOKALI. Na podstawie 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Razem ustala się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone następującymi uchwałami Rady Nadzorczej: 1) Nr 12/VIII./2008 z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji realizowanej przez SBM Ateńska

SPECYFIKACJA. WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji realizowanej przez SBM Ateńska SPECYFIKACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji realizowanej przez SBM Ateńska Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: NA ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

R E G U LA M I N. Rozdział I. Przepisy ogólne

R E G U LA M I N. Rozdział I. Przepisy ogólne R E G U LA M I N obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI i jej Członków w zakresie napraw wewnątrz lokali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH MARZEC 2007 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH SEGMENT C TOM 5 OBIEKT: Budynki wielorodzinne

Bardziej szczegółowo

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY Cena za dom uzależniona jest od wybranego standardu. - konstrukcja budynku-murowana 1. Standard deweloperski PODSTAWOWY - ściany konstrukcyjne i osłonowe-murowane, - konstrukcja i pokrycie dachu- Drewniana

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny,

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny, REGULAMIN W sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi te lokale. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

Oferta na budowę domu jednorodzinnego, wg projektu Abakon Leggero 1

Oferta na budowę domu jednorodzinnego, wg projektu Abakon Leggero 1 Bielsko-Biała, 08-08-2014 Oferta na budowę domu jednorodzinnego, wg projektu Abakon Leggero 1 Powierzchnia Netto (powierzchnia podłóg): około 64,00 m2 1. System PRAEFA Wszystkie domy budowane przez naszą

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. Nazwa rysunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo