ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Kielce, ul. Strycharska 6 NIP: Regon: adres strony internetowej: Znak sprawy: I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: konserwację studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady udziału w postępowaniu, określenie przedmiotu zamówienia, sposób realizacji zamówienia oraz wymagania dotyczące ofert zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Kielce, dnia r. Dyr. Zakładu mgr inż. Zygmunt Mazur... Zatwierdził: 1

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwację studni teletechnicznych miejskiej sieci komputerowej z wymianą zamków zabezpieczających, wybudowanych w ramach zadania e-świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Montaż zamka Abloy do pokrywy wewnętrznej 535 sztuk. 2) Montaż dodatkowej pokrywy wewnętrznej z zamkiem Abloy 50 sztuk. 3) Konserwacja studni kablowych (montaż nowych wsporników kabla do 50 studni, czyszczenie studni i jej elementów dla 535 studni, malowanie konstrukcji metalowych dla 535 studni, numerowanie i porządkowanie kabli dla 100 studni, uszczelnienie otworów kanalizacji dla 100 studni, wymianę pokryw zewnętrznych dla 5 studni). 4) Paszportyzacja trasowa studni 535 studni. 5) Wykonanie mapy cyfrowej. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa zał. Nr 2 do SIWZ. 2. Rodzaj zamówienia: usługa II. Podwykonawstwo Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości zamówienia podwykonawcom. III. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: r. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowym dostarczonym przez Wykonawcę w terminie 3 dni od podpisania umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego. IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie i terminie wskazanymi w niniejszej specyfikacji następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ. 2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż zł. 3. Dokumenty upoważniające osoby podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy: - dokumenty rejestrowe określające zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania, a także pełnomocnictwo określające jego zakres, jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. VI SIWZ. V. Podmioty występujące wspólnie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas w ofercie muszą być wskazane nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2

3 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wszelka korespondencja oraz ustalenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innym Wykonawcą. 5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. VI. Informacje dotycząca wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem/operacja bezgotówkowa/ na konto: ING Bank Śląski Nr z dopiskiem: Wadium na konserwację studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających. 5. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 7. Zwrot wadium nastąpi na warunkach: Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcom pozostałym niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Gwarancja, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem odrzucenia oferty): ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w niniejszej SIWZ, określać termin ważności nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z SIWZ, podawać przedmiot gwarancji/poręczenia wynikający z niniejszej SIWZ, gwarantować wypłatę wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta - w przypadku zaistnienia przesłanek zatrzymania wadium. 10. Gwarancja/poręczenie nie mogą zawierać jakichkolwiek zapisów ograniczających zakres odpowiedzialności gwaranta. 3

4 VII. Sposób obliczenia ceny Cena oferty jest to wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym opłaty i podatki, oraz zastosowane upusty i rabaty. Ryzyko ustalenia wielkości wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana podatku VAT nie skutkuje zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. Cenę należy podać na formularzu ofertowym - załącznik Nr 1 do SIWZ Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. VIII. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. IX. Sposób przygotowania i składania ofert 1. Na ofertę składa się formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Wymogi formalne: a) oferta musi być złożona w formie pisemnej, każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, jej treść musi odpowiadać treści SIWZ; b) dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. d) Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego; e) dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty upoważniające do reprezentowania dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwa, należy załączyć do oferty; f) kopie dokumentów, z wyjątkiem pełnomocnictw, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem; g) pełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez notariusza; h) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osoby podpisujące ofertę; i) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. 4

5 3. Opakowanie oferty a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu składania ofert. b) opakowanie musi zostać opatrzone: - danymi Wykonawcy: nazwą/firmą, dokładnym adresem, nr telefonu i faxu (dopuszcza się odcisk stempla) - danymi Zamawiającego: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, Kielce - napisem: Oferta na konserwację studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających Nie otwierać przed r. godz. 11:10 c) wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 4. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. Zmienioną ofertę należy złożyć w miejscu i terminie składania ofert, w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzonym: nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą przedmiotu zamówienia, napisem ZMIANA OFERTY. Wycofanie oferty dokonuje się poprzez złożenie pisemnego wniosku w miejscu i terminie składania ofert. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy. Dokumenty dotyczące zmiany lub wycofania oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, co winno być odpowiednio udokumentowane. X. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferty należy składać w budynku UM Kielce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Kielce, ul. Strycharska 6, sekretariat 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11:00 Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną zwrócone bez otwierania. XI. Kryteria i sposób oceny ofert 1. Podstawą oceny jest cena brutto oferty. 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium: cena 100%. 3. Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 4. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Oferty, których treść nie odpowiada SIWZ zostaną odrzucone. 7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może: unieważnić postępowanie, wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych 5

6 przeprowadzić negocjacje w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. 8. Załączone do oferty dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego jak; ogłoszenia, reklamy, cenniki, foldery, broszury, wydruki ze stron www, itp., nie będą traktowane jako dokumenty ofertowe, nie będą więc podlegać badaniu i ocenie. XII. Formalności po wyborze oferty 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń o Wykonawcach biorących udział w postępowaniu i wynikach postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty). 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: a) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictw - jeżeli taka konieczność zaistnieje. b) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy). c) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. d) złączenia kopii opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli polisa załączona do oferty wygasła) na kwotę min zł. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały czas trwania umowy do chwili wystawienia protokołu odbioru końcowego. 3. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie podpisania umowy, traktowane będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. XIII. Istotne postanowienia umowy Warunki zawarcia umowy określa wzór umowy - zał. Nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały czas trwania umowy. Nieprzedłużenie ubezpieczenia i nieprzedłożenie zamawiającemu opłaconej polisy stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia. 3. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 5. Każda forma zabezpieczenia musi gwarantować natychmiastową i bezwarunkową jego wypłatę na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela. 6. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 6

7 7. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zatrzymuje 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwrot tej kwoty nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. XV. Zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest fax. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie adres pocztowy oraz nr faksu do porozumiewania się. 3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę dotarło do adresata w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 4. Wszelką korespondencję oraz pytania należy kierować na adres: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Kielce, ul. Strycharska 6 fax: , Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: - w zakresie spraw merytorycznych: Kamil Wojniak Kierownik Sekcji Miejskiej Sieci Komputerowej tel w sprawach formalnych: Sekcja Zamówień Publicznych tel Kontakt w godzinach urzędowania od 7 30 do XVI. Informacje dodatkowe 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Sposób realizacji zamówienia musi być zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. W każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SWZ (modyfikacja może wynikać również z treści udzielanych wyjaśnień). Każda zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie zmiany SIWZ. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na uwzględnienie w ofertach dokonanych zmian SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny. Wykaz załączników: Zał. Nr 1 - Formularz oferty. Zał. Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. Zał. Nr 3 - Wzór umowy. 7

8 Załącznik Nr 1... pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Miejscowość, data O F E R T A na konserwację studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających Ja/ My niżej podpisani: jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/e, składając niniejszą ofertę w imieniu:.... (nazwa i adres Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia) 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, w zakresie i na warunkach określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową brutto (wraz z podatkiem VAT) : zł (słownie... zł) Na którą składa się: Cena netto zł Stawka podatku VAT... % wyliczoną zgodnie z poniższym zestawieniem: 2. Oświadczam/y, że: a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, b) uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, c) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagane przez Zamawiającego kryteria określone w przedmiocie zamówienia, d) akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, f) załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert (odpowiedzialność karna z art kk), g) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia, h) udzielamy 24-miesięcznego okresu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, 8

9 i) zobowiązujemy się do kontynuowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min zł. przez cały czas trwania umowy i przedkładania Zamawiającemu opłaconych polis potwierdzających kontynuację ubezpieczenia. 3. Korespondencję prosimy kierować na adres: (podać dane Pełnomocnika w przypadku Wykonawców występujących wspólnie) telefon: faks:. Uwaga: Wymagany jest nr faksu ze względu na przyjętą formę porozumiewania się. 4. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 5. Załącznikami do niniejszej oferty są: podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 9

10 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Konserwacja studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających I. Montaż zamka Abloy do pokrywy wewnętrznej 535 sztuk 1. Otwarcie studni kablowej, sprawdzenie obecności gazu. 2. Otwarcie i wyjęcie dodatkowej pokrywy wewnętrznej. 3. Demontaż starego zamka. 4. Montaż nowego zamka Abloy (wszystkie zamki muszą być otwieranie jednym kluczem, Zamawiającemu należy przekazać min. 10 kluczy, a wszystkie, które zostaną zakupione wraz z zamkami). 5. Włożenie pokrywy wewnętrznej do studni kablowej. 6. Sprawdzenie działania zamka z pokrywa wewnętrzną. 1. Zamknięcie studni. II. Montaż dodatkowej pokrywy wewnętrznej z zamkiem Abloy 50 sztuk 2. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni. 3. Wywiercenie otworów pod kołki rozporowe lub wstrzelenie osadzaków w betonie. 4. Mocowanie listew lub drążków do kołków lub osadzaków. 5. Nałożenie pokryw, zamocowanie zamka. 6. Sprawdzenie działania pokryw wraz z zamkami. 7. Oznakowanie pokrywy studni. III. Konserwacja studni kablowych (w ramach konserwacji ujęto montaż nowych wsporników kabla do 50 studni, czyszczenie studni i jej elementów dla 535 studni, malowanie konstrukcji metalowych dla 535 studni, numerowanie i porządkowanie kabli dla 100 studni, uszczelnienie otworów kanalizacji dla 100 studni, wymianę pokryw zewnętrznych dla 5 studni). 1. Otwarcie, sprawdzenie obecności gazu, czyszczenie studni i jej elementów (535 studni). 2. Trasowanie i wiercenie lub wykucie otworów (50 studni). 3. Osadzanie słupka wspornikowego (50 studni). 4. Przykręcenie wspornika do słupka wspornikowego (50 studni). 5. Czyszczenie kabli, ułożenie na kabli na wspornikach (50 studni). 6. Uszczelnienie otworów kanalizacji (100 studni). 7. Uzupełnienie malowania konstrukcji metalowych (535 studni). 8. Umocowanie opaski na kablu (100 studni). 9. Wymiana pokrywy 600x1000 do studni SKR2 pokrywa typu ciężkiego z wietrznikiem i opisem MIASTO KIELCE (5 studni). 10. Zamkniecie studni (535 studni). 11. Wywiezienie nieczystości (535 studni). IV. Paszportyzacja trasowa studni 535 studni 1. Przegląd wizualny stanu jakości elementów konstrukcyjnych betonowych wewnętrznych i zewnętrznych studni kablowych (skorupa i rama, pokrywa). 10

11 2. Sprawdzenie stanu zabezpieczenie przed korozją elementów z powłokami galwanicznymi i malarskimi (wewnętrzne pokrywy zabezpieczające studnie przed ingerencja osób trzecich, rury wspornikowe, rama i pokrywa zewnętrzna studni). 3. Sprawdzenie stanu ułożenia kabli w studni kablowej. Sprawdzenie przebiegów trasowych rurociągu i kabli w kanalizacji pierwotnej. Na dokumentacji powykonawczej należy zaznaczyć przebieg rurociągów i kabli. Dane powyższe należy pokazać na przekroju poprzecznym kanalizacji. Sprawdzenie zajętości otworów kanalizacji kablowej pierwotnej. Zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej usytuowanie kabli w rurach, złączy kablowych, stelaży i zapasów kabla, podać liczbę rur kanalizacji wtórnej oraz kolor. 4. Sprawdzenie poprawność odtworzenia nawierzchni i uporządkowania terenu terenu wokół studni kablowej, sprawdzenie wysokości ramy studni w odniesieniu do niwelety terenu terenu. 5. Sprawdzenie czytelności opisów zawieszek identyfikacyjnych zawieszonych na kablach (wymiana lub uzupełnienie). 6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z wykazem wykonanych prac konserwacyjnych w każdej studni kablowej, dokumentacją fotograficzną i informacjami wymaganymi w pkt 3 - wersja papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (tabele excel, scany pdf., dokumentacja fotograficzna, pliki dwg, jpg). V. Wykonanie mapy cyfrowej. Wykonanie jednej spójnej mapy cyfrowej (format dwg) na bazie dostarczonych przez Zamawiającego cząstkowych inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych w formacie dwg z dostarczonym podkładem ulicowym (format dwg) i wyodrębnieniem jednej warstwy z trasą kanalizacji teletechnicznej projektu e-świętokrzyskie. 11

12 UMOWA NR../2015 Załącznik Nr 3 Wzór Umowy zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Zakładem Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Kielce, ul. Strycharska 6, zwanym dalej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez : mgr inż. Zygmunta Mazura Dyrektora Zakładu a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :. działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez:. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna zawarcia umowy Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygniętego w dniu.. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZOiIUM. Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. 2 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na: konserwacji studni teletechnicznych wybudowanych w ramach zadania e- Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 3 Termin realizacji 1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na czas do dnia r. 4 Wysokość wynagrodzenia 1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za realizację przedmiotu umowy, ustala się w wysokości:. brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych:. 2. Strony nie przewidują możliwości podwyższenia wysokości wynagrodzenia, określonego w ust Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie także w przypadku zmiany stawek podatkowych, w tym podatku VAT. 4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy zawarł w cenie ofertowej. 12

13 ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 5 Ogólne obowiązki Zamawiającego Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do: 1) przekazania Wykonawcy dotychczasowych kluczy do pokryw zabezpieczających, 2) przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej z budowy kanalizacji teletechnicznej w ramach zadania e-świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce w wersji elektronicznej, 3) dokonania odbioru końcowego prac. ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 6 Podstawowe obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) dostarczenia harmonogramu rzeczowego realizacji umowy w terminie 3 od daty podpisania umowy, 2) terminowego wykonania prac z zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowym, 3) powołania koordynatora prac dla zadania, 4) bezpośredni nadzór prac przez koordynatora zadania, 5) stosowania materiałów i urządzeń z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881), 6) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania prac, 7) prowadzenia prac w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim kosztem i staraniem: 1) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad pracami, 2) wykonanie zabezpieczenia prowadzonych prac i ich ochrony w okresie realizacji umowy, 3) gospodarowanie terenem prac od rozpoczęcia wykonania prac do momentu odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w szczególności za szkody powstałe z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego prowadzenia prac 4) zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie, 5) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 6) utylizacja śmieci i odpadów powstałych w wyniku czyszczenia studni, 7) po zakończeniu prac, uporządkowania terenu. 7 Ryzyko Wykonawcy 1. Za wykonanie prac zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 13

14 lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 8 Utrzymanie terenu i bezpieczeństwo prowadzonych prac 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania prowadzonych prac. 2. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy. 3. W czasie wykonywania prowadzonych prac Wykonawca powinien utrzymać teren prac w taki sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. ROZDZIAŁ IV. ODBIORY 9 1. Zamawiający przeprowadzi odbiory końcowe w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca załącza kompletną dokumentację powykonawczą zgodna z przedmiotem umowy, podpisaną przez uprawnione osoby. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 1) w przypadku wad nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na ich usunięcie z zastrzeżeniem, że procedura ta wydłuża wymieniony w pkt 1 termin przeprowadzenia odbioru końcowego o czas wymagany na usunięcie wad. 2) jeżeli wady nie dają się usunąć i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. ROZDZIAŁ V. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 10 Zapłata wynagrodzenia 1. Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie po wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, stanowiący załącznik do faktury, z tym, że w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w trakcie jego odbioru, wystawienie faktury może nastąpić dopiero po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad. 3. Należności wynikająca z wystawionej faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy. 4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, dokonywać przelewu (cesji) swoich wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na osoby trzecie (art. 514 KC).. 11 Termin zapłaty wynagrodzenia Należność określona fakturą będzie płatna w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury VAT, wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego. 14

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo