ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Kielce, ul. Strycharska 6 NIP: Regon: adres strony internetowej: Znak sprawy: I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: konserwację studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady udziału w postępowaniu, określenie przedmiotu zamówienia, sposób realizacji zamówienia oraz wymagania dotyczące ofert zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Kielce, dnia r. Dyr. Zakładu mgr inż. Zygmunt Mazur... Zatwierdził: 1

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwację studni teletechnicznych miejskiej sieci komputerowej z wymianą zamków zabezpieczających, wybudowanych w ramach zadania e-świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Montaż zamka Abloy do pokrywy wewnętrznej 535 sztuk. 2) Montaż dodatkowej pokrywy wewnętrznej z zamkiem Abloy 50 sztuk. 3) Konserwacja studni kablowych (montaż nowych wsporników kabla do 50 studni, czyszczenie studni i jej elementów dla 535 studni, malowanie konstrukcji metalowych dla 535 studni, numerowanie i porządkowanie kabli dla 100 studni, uszczelnienie otworów kanalizacji dla 100 studni, wymianę pokryw zewnętrznych dla 5 studni). 4) Paszportyzacja trasowa studni 535 studni. 5) Wykonanie mapy cyfrowej. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa zał. Nr 2 do SIWZ. 2. Rodzaj zamówienia: usługa II. Podwykonawstwo Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości zamówienia podwykonawcom. III. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: r. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowym dostarczonym przez Wykonawcę w terminie 3 dni od podpisania umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego. IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie i terminie wskazanymi w niniejszej specyfikacji następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ. 2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż zł. 3. Dokumenty upoważniające osoby podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy: - dokumenty rejestrowe określające zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania, a także pełnomocnictwo określające jego zakres, jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. VI SIWZ. V. Podmioty występujące wspólnie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas w ofercie muszą być wskazane nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2

3 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wszelka korespondencja oraz ustalenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innym Wykonawcą. 5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. VI. Informacje dotycząca wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem/operacja bezgotówkowa/ na konto: ING Bank Śląski Nr z dopiskiem: Wadium na konserwację studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających. 5. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 7. Zwrot wadium nastąpi na warunkach: Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcom pozostałym niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Gwarancja, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem odrzucenia oferty): ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w niniejszej SIWZ, określać termin ważności nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z SIWZ, podawać przedmiot gwarancji/poręczenia wynikający z niniejszej SIWZ, gwarantować wypłatę wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta - w przypadku zaistnienia przesłanek zatrzymania wadium. 10. Gwarancja/poręczenie nie mogą zawierać jakichkolwiek zapisów ograniczających zakres odpowiedzialności gwaranta. 3

4 VII. Sposób obliczenia ceny Cena oferty jest to wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym opłaty i podatki, oraz zastosowane upusty i rabaty. Ryzyko ustalenia wielkości wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana podatku VAT nie skutkuje zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. Cenę należy podać na formularzu ofertowym - załącznik Nr 1 do SIWZ Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. VIII. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. IX. Sposób przygotowania i składania ofert 1. Na ofertę składa się formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Wymogi formalne: a) oferta musi być złożona w formie pisemnej, każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, jej treść musi odpowiadać treści SIWZ; b) dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. d) Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego; e) dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty upoważniające do reprezentowania dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwa, należy załączyć do oferty; f) kopie dokumentów, z wyjątkiem pełnomocnictw, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem; g) pełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez notariusza; h) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osoby podpisujące ofertę; i) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. 4

5 3. Opakowanie oferty a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu składania ofert. b) opakowanie musi zostać opatrzone: - danymi Wykonawcy: nazwą/firmą, dokładnym adresem, nr telefonu i faxu (dopuszcza się odcisk stempla) - danymi Zamawiającego: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, Kielce - napisem: Oferta na konserwację studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających Nie otwierać przed r. godz. 11:10 c) wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 4. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. Zmienioną ofertę należy złożyć w miejscu i terminie składania ofert, w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzonym: nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą przedmiotu zamówienia, napisem ZMIANA OFERTY. Wycofanie oferty dokonuje się poprzez złożenie pisemnego wniosku w miejscu i terminie składania ofert. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy. Dokumenty dotyczące zmiany lub wycofania oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, co winno być odpowiednio udokumentowane. X. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferty należy składać w budynku UM Kielce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Kielce, ul. Strycharska 6, sekretariat 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11:00 Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną zwrócone bez otwierania. XI. Kryteria i sposób oceny ofert 1. Podstawą oceny jest cena brutto oferty. 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium: cena 100%. 3. Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 4. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Oferty, których treść nie odpowiada SIWZ zostaną odrzucone. 7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może: unieważnić postępowanie, wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych 5

6 przeprowadzić negocjacje w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. 8. Załączone do oferty dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego jak; ogłoszenia, reklamy, cenniki, foldery, broszury, wydruki ze stron www, itp., nie będą traktowane jako dokumenty ofertowe, nie będą więc podlegać badaniu i ocenie. XII. Formalności po wyborze oferty 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń o Wykonawcach biorących udział w postępowaniu i wynikach postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty). 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: a) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictw - jeżeli taka konieczność zaistnieje. b) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy). c) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. d) złączenia kopii opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli polisa załączona do oferty wygasła) na kwotę min zł. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały czas trwania umowy do chwili wystawienia protokołu odbioru końcowego. 3. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie podpisania umowy, traktowane będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. XIII. Istotne postanowienia umowy Warunki zawarcia umowy określa wzór umowy - zał. Nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały czas trwania umowy. Nieprzedłużenie ubezpieczenia i nieprzedłożenie zamawiającemu opłaconej polisy stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia. 3. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 5. Każda forma zabezpieczenia musi gwarantować natychmiastową i bezwarunkową jego wypłatę na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela. 6. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 6

7 7. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zatrzymuje 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwrot tej kwoty nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. XV. Zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest fax. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie adres pocztowy oraz nr faksu do porozumiewania się. 3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę dotarło do adresata w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 4. Wszelką korespondencję oraz pytania należy kierować na adres: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Kielce, ul. Strycharska 6 fax: , Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: - w zakresie spraw merytorycznych: Kamil Wojniak Kierownik Sekcji Miejskiej Sieci Komputerowej tel w sprawach formalnych: Sekcja Zamówień Publicznych tel Kontakt w godzinach urzędowania od 7 30 do XVI. Informacje dodatkowe 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Sposób realizacji zamówienia musi być zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. W każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SWZ (modyfikacja może wynikać również z treści udzielanych wyjaśnień). Każda zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie zmiany SIWZ. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na uwzględnienie w ofertach dokonanych zmian SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny. Wykaz załączników: Zał. Nr 1 - Formularz oferty. Zał. Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. Zał. Nr 3 - Wzór umowy. 7

8 Załącznik Nr 1... pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Miejscowość, data O F E R T A na konserwację studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających Ja/ My niżej podpisani: jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/e, składając niniejszą ofertę w imieniu:.... (nazwa i adres Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia) 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, w zakresie i na warunkach określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową brutto (wraz z podatkiem VAT) : zł (słownie... zł) Na którą składa się: Cena netto zł Stawka podatku VAT... % wyliczoną zgodnie z poniższym zestawieniem: 2. Oświadczam/y, że: a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, b) uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, c) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagane przez Zamawiającego kryteria określone w przedmiocie zamówienia, d) akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, f) załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert (odpowiedzialność karna z art kk), g) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia, h) udzielamy 24-miesięcznego okresu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, 8

9 i) zobowiązujemy się do kontynuowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min zł. przez cały czas trwania umowy i przedkładania Zamawiającemu opłaconych polis potwierdzających kontynuację ubezpieczenia. 3. Korespondencję prosimy kierować na adres: (podać dane Pełnomocnika w przypadku Wykonawców występujących wspólnie) telefon: faks:. Uwaga: Wymagany jest nr faksu ze względu na przyjętą formę porozumiewania się. 4. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 5. Załącznikami do niniejszej oferty są: podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 9

10 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Konserwacja studni teletechnicznych z wymianą zamków zabezpieczających I. Montaż zamka Abloy do pokrywy wewnętrznej 535 sztuk 1. Otwarcie studni kablowej, sprawdzenie obecności gazu. 2. Otwarcie i wyjęcie dodatkowej pokrywy wewnętrznej. 3. Demontaż starego zamka. 4. Montaż nowego zamka Abloy (wszystkie zamki muszą być otwieranie jednym kluczem, Zamawiającemu należy przekazać min. 10 kluczy, a wszystkie, które zostaną zakupione wraz z zamkami). 5. Włożenie pokrywy wewnętrznej do studni kablowej. 6. Sprawdzenie działania zamka z pokrywa wewnętrzną. 1. Zamknięcie studni. II. Montaż dodatkowej pokrywy wewnętrznej z zamkiem Abloy 50 sztuk 2. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni. 3. Wywiercenie otworów pod kołki rozporowe lub wstrzelenie osadzaków w betonie. 4. Mocowanie listew lub drążków do kołków lub osadzaków. 5. Nałożenie pokryw, zamocowanie zamka. 6. Sprawdzenie działania pokryw wraz z zamkami. 7. Oznakowanie pokrywy studni. III. Konserwacja studni kablowych (w ramach konserwacji ujęto montaż nowych wsporników kabla do 50 studni, czyszczenie studni i jej elementów dla 535 studni, malowanie konstrukcji metalowych dla 535 studni, numerowanie i porządkowanie kabli dla 100 studni, uszczelnienie otworów kanalizacji dla 100 studni, wymianę pokryw zewnętrznych dla 5 studni). 1. Otwarcie, sprawdzenie obecności gazu, czyszczenie studni i jej elementów (535 studni). 2. Trasowanie i wiercenie lub wykucie otworów (50 studni). 3. Osadzanie słupka wspornikowego (50 studni). 4. Przykręcenie wspornika do słupka wspornikowego (50 studni). 5. Czyszczenie kabli, ułożenie na kabli na wspornikach (50 studni). 6. Uszczelnienie otworów kanalizacji (100 studni). 7. Uzupełnienie malowania konstrukcji metalowych (535 studni). 8. Umocowanie opaski na kablu (100 studni). 9. Wymiana pokrywy 600x1000 do studni SKR2 pokrywa typu ciężkiego z wietrznikiem i opisem MIASTO KIELCE (5 studni). 10. Zamkniecie studni (535 studni). 11. Wywiezienie nieczystości (535 studni). IV. Paszportyzacja trasowa studni 535 studni 1. Przegląd wizualny stanu jakości elementów konstrukcyjnych betonowych wewnętrznych i zewnętrznych studni kablowych (skorupa i rama, pokrywa). 10

11 2. Sprawdzenie stanu zabezpieczenie przed korozją elementów z powłokami galwanicznymi i malarskimi (wewnętrzne pokrywy zabezpieczające studnie przed ingerencja osób trzecich, rury wspornikowe, rama i pokrywa zewnętrzna studni). 3. Sprawdzenie stanu ułożenia kabli w studni kablowej. Sprawdzenie przebiegów trasowych rurociągu i kabli w kanalizacji pierwotnej. Na dokumentacji powykonawczej należy zaznaczyć przebieg rurociągów i kabli. Dane powyższe należy pokazać na przekroju poprzecznym kanalizacji. Sprawdzenie zajętości otworów kanalizacji kablowej pierwotnej. Zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej usytuowanie kabli w rurach, złączy kablowych, stelaży i zapasów kabla, podać liczbę rur kanalizacji wtórnej oraz kolor. 4. Sprawdzenie poprawność odtworzenia nawierzchni i uporządkowania terenu terenu wokół studni kablowej, sprawdzenie wysokości ramy studni w odniesieniu do niwelety terenu terenu. 5. Sprawdzenie czytelności opisów zawieszek identyfikacyjnych zawieszonych na kablach (wymiana lub uzupełnienie). 6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z wykazem wykonanych prac konserwacyjnych w każdej studni kablowej, dokumentacją fotograficzną i informacjami wymaganymi w pkt 3 - wersja papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (tabele excel, scany pdf., dokumentacja fotograficzna, pliki dwg, jpg). V. Wykonanie mapy cyfrowej. Wykonanie jednej spójnej mapy cyfrowej (format dwg) na bazie dostarczonych przez Zamawiającego cząstkowych inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych w formacie dwg z dostarczonym podkładem ulicowym (format dwg) i wyodrębnieniem jednej warstwy z trasą kanalizacji teletechnicznej projektu e-świętokrzyskie. 11

12 UMOWA NR../2015 Załącznik Nr 3 Wzór Umowy zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Zakładem Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Kielce, ul. Strycharska 6, zwanym dalej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez : mgr inż. Zygmunta Mazura Dyrektora Zakładu a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :. działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez:. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna zawarcia umowy Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygniętego w dniu.. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZOiIUM. Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. 2 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na: konserwacji studni teletechnicznych wybudowanych w ramach zadania e- Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 3 Termin realizacji 1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na czas do dnia r. 4 Wysokość wynagrodzenia 1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za realizację przedmiotu umowy, ustala się w wysokości:. brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych:. 2. Strony nie przewidują możliwości podwyższenia wysokości wynagrodzenia, określonego w ust Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie także w przypadku zmiany stawek podatkowych, w tym podatku VAT. 4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy zawarł w cenie ofertowej. 12

13 ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 5 Ogólne obowiązki Zamawiającego Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do: 1) przekazania Wykonawcy dotychczasowych kluczy do pokryw zabezpieczających, 2) przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej z budowy kanalizacji teletechnicznej w ramach zadania e-świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce w wersji elektronicznej, 3) dokonania odbioru końcowego prac. ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 6 Podstawowe obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) dostarczenia harmonogramu rzeczowego realizacji umowy w terminie 3 od daty podpisania umowy, 2) terminowego wykonania prac z zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowym, 3) powołania koordynatora prac dla zadania, 4) bezpośredni nadzór prac przez koordynatora zadania, 5) stosowania materiałów i urządzeń z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881), 6) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania prac, 7) prowadzenia prac w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim kosztem i staraniem: 1) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad pracami, 2) wykonanie zabezpieczenia prowadzonych prac i ich ochrony w okresie realizacji umowy, 3) gospodarowanie terenem prac od rozpoczęcia wykonania prac do momentu odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w szczególności za szkody powstałe z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego prowadzenia prac 4) zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie, 5) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 6) utylizacja śmieci i odpadów powstałych w wyniku czyszczenia studni, 7) po zakończeniu prac, uporządkowania terenu. 7 Ryzyko Wykonawcy 1. Za wykonanie prac zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 13

14 lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 8 Utrzymanie terenu i bezpieczeństwo prowadzonych prac 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania prowadzonych prac. 2. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy. 3. W czasie wykonywania prowadzonych prac Wykonawca powinien utrzymać teren prac w taki sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. ROZDZIAŁ IV. ODBIORY 9 1. Zamawiający przeprowadzi odbiory końcowe w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca załącza kompletną dokumentację powykonawczą zgodna z przedmiotem umowy, podpisaną przez uprawnione osoby. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 1) w przypadku wad nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na ich usunięcie z zastrzeżeniem, że procedura ta wydłuża wymieniony w pkt 1 termin przeprowadzenia odbioru końcowego o czas wymagany na usunięcie wad. 2) jeżeli wady nie dają się usunąć i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. ROZDZIAŁ V. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 10 Zapłata wynagrodzenia 1. Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie po wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, stanowiący załącznik do faktury, z tym, że w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w trakcie jego odbioru, wystawienie faktury może nastąpić dopiero po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad. 3. Należności wynikająca z wystawionej faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy. 4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, dokonywać przelewu (cesji) swoich wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na osoby trzecie (art. 514 KC).. 11 Termin zapłaty wynagrodzenia Należność określona fakturą będzie płatna w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury VAT, wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego. 14

15 ROZDZIAŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 12 Rękojmia za wady. 1. Wykonawca prac jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru lub ujawnione w okresie rękojmi. 2. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonywania prac, stosowanych przez Wykonawcę. 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w 4 ust. 1 w kwocie:. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących terminach: 1) część zabezpieczenia w wysokości 70 %, po końcowym odbiorze przedmiotu umowy i wystawieniu faktury końcowej, w terminie 30 dni, licząc od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, po ewentualnym pomniejszeniu o należne Zamawiającemu kary przewidziane umową, 2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, służąca do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy (na jego pisemny wniosek) w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, po ewentualnym pomniejszeniu o należne Zamawiającemu kary przewidziane umową. 3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 5. Jeżeli termin zakończenia prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie został przez Wykonawcę zachowany, jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia prac. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później, niż z chwilą upływu umownego terminu zakończenia prac. 6. W przypadku niedostarczenia dokumentu o przedłużeniu zabezpieczenia, w terminie określonym w ust.5, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia, do czasu dostarczenia przedłużenia. 15

16 ROZDZIAŁ VIII. KARY UMOWNE W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 4 ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, 1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową, w wysokości równej 0,2% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac oraz w okresie rękojmi, w wysokości równej 0,2% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 3. Łączna kwota kar umownych, określonych w ust. 2, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 4 ust Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 5. Roszczenia z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo pokryć z należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ IX. ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 15 Podstawy odstąpienia od umowy i zmian umowy 1. Poza przypadkami uprawniającymi Zamawiającego do odstąpienia od umowy określonymi w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, 3) złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy, 4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy pomimo wezwania Zamawiającego, 5) przerwania przez Wykonawcę realizacji prac na okres dłuższy niż 30 dni, 6) opóźnienia wykonywania prac w stosunku do harmonogramu rzeczowego powyżej 30 dni. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania odbioru prac budowlanych. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) wstrzymania prac lub przerw w ich realizacji, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, bądź z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, 2) zmiany zakresu realizowanych prac, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 4. Do umowy załączona będzie kopia opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min ,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały czas trwania umowy. Nieprzedłożenie Zamawiającemu opłaconej polisy, a także nieprzedłużenie ubezpieczenia, stanowią podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 16

17 ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony. 2. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 3. Integralną część umowy stanowią: 1) złożona przez Wykonawcę oferta z dnia r., 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 17 Przepisy związane W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie: 1) ustawa Kodeks Cywilny, 2) ustawa Prawo Budowlane, 3) Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce. 18 Rozstrzyganie sporów Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów związanych z wykonaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Wykonawca: Zamawiający: 17

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2012 (wzór)

UMOWA NR.../2012 (wzór) GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZAŁĄCZNIK NR 5b ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie tel. 0-71 310-35-19 wew. 434 fax. 0-71 310-22-95 e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl www.oborniki-slaskie.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Legionowo, dnia r. Informacja

Legionowo, dnia r. Informacja Legionowo, dnia 28.06.2006 r. Informacja dotycząca Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak III/2006 na Wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r.

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r. UMOWA NR... /D/16 (WZÓR) zawarta w dniu 2016 r. w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy na podstawie zaproszenia do składania ofert opublikowanego w dniu... 2016 r. pomiędzy: Miastem Pabianice

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo