Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Zamówięruępublic'..- f TED TendersElectronicDaily hę://ted.europa.eu/udl?uri:ted:notice: l0:TEXT:P... Zamówienie pu biic s189 r.ilill.lv.vt. - Zamówieniepub icznena usługi- ogłoszenieo zamówieniu. Proceduraotwarta Państwa członkowskie PL-Zamośó:Nadzór nad robotami budow anymi 20101s 'l ogłoszenle o ZAMÓWEN U Usługi SEKCJA I: INSTYTUGJA ZAMAWIAJACA I.1) NAZWA, ADRESYI PUNKTY KONTAKTOWE Sąd okręgowyw Zamościu ul. Akademicka1 Do wiadomości: Gzeąorz U anowski Zamość POLSKA Tel gov.pl Faks Adresy internetowe ogó ny adres instytucjizamawiającejwww.zamosc.so.gov.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem:jak podanowyżejd a punktukontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dia ogu konkurencyjnego o az Dynamicznego systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:jak podanowyżejdia puńktu kontaktowógoofeę ub wnioski o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu należyprzesyłaćna adreś:jak podanowyżejd a punktukontaktowego.2) RoDzAJ INSTYTUCJ ZAMAW AJĄGEJ I GŁÓWNY PRZEDM ot LUB PRzEDMloTY DzlAŁALNoŚc Ministerstwo lub inny organ krajowylub federalny,w tymjednostkiregionalnei lokalne ogó ne usługipubliczne nstytucjazamawiającadokonujezakupu w imieniuinnychinstytucjizamawiających SEKGJA ll: PMEDMIOT ZAMOWIENIA l l. 1 )o P t s.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Prowadzenienadzoru inwestorskiegonad rea izacjązadania pod nazwą,,budowabudynkusądu inwestycyjnego okręgowegoi Sądu Rejonowegou zbiegu ulic:wyszyńskiego'zamoyskiego,pawłówkaw Zamościu''.1.2) Rodzaj zamówienia oraz oka izacjarobót budow anych,miejsce rea izacjidostaw ub świadczeniausług Usługi Kategoriausług:nr 12 Głównemiejsceświadczenia usługzamość. Kod NUTS P1312.,l.3)ogłoszenie dotyczy ZamówieniapubIicznego ll.1.4) lnformacje na temat umowy ramowej..l.5) Krótki opis zamówienia Iub zakupu(ów) 1' Przedmiotemzamówieniajest usługapo egającana prowadzeniunadzoruinwestorskiegonad rea izacjązadania pod nazwą,,budowabudynku Sądu okręgowegoi Sądu Rejonowegou zbiegu u ic:wysźyńskiego, inwestycyjnego Zamoyskiego,Pawłówkaw Zamościu'' 2' Zakres usługiobejmuje: 1) Zapoznaniesię z doj<umentacją projektowąi przedmiaramirobótw stopniupozwalającymna udziałw proceduze wyboruwykonawcyrobót budow anychoraz udziałw tej procedurze,przeprowadzonej zgodńie z przepisamiustawyz dnia r. Prawozamówień pub icznych(t.j'dz.u. z2010 r., Nr 113,poz. 759 zpóżn' zm.) 2) DostarczenieWykonawcyrobót budow anychw formiepapierowejkomp etnejdokumentacji_ uzyskanejod Zamawiającego- niezbędnejdo wykonaniainwestycjizgodniez pzepisami prawa,złożonąofeńą i podpisiną z Wykonawcąrobót budow anychumową 3) Powiadomienieorganu nadzoru budow anegoo terminierozpoczęciarobótz zatączeniemoświadczenia kierownika budowyi inspektorównadzoru,stwierdzających przejęcieobowiązkówpzypisanych tym funkcjomna budowie, przekazaniep acubudowywykonawcyrobót budowlanychw terminiezaakceptowanymprzez 4) Protoko arne Zamawiającego w harmonogramieinwestycji, 5) Nadzór inwestorskinad rea izacjąrobót budow anychwszystkichbranż,zgodnie z wymogamiokreś onymi ustawąz dnia7 ipca1994r. Prawobudow ane (t.j.dz. U. z2006r., Nr, 56,poz. 1118zpóin.zm.) 6) Zapewnieniecodziennegonadzoru,nad rea izacjązadaniainwestycyjnego, a w szczegó ności wizytowaniebudowy, monitorowanie rea izacjikontraktu,sprawdzanieobmiarów,nadzorowaniei odbiór robót, Ńadzór zobowiązanyjest zapewnićsiłamii środkami własnymiobecnośóinspektorównadzoruw odpowiednimd a prawidłowej realizaójirobót budow anychczasie;nadzór ponosiodpowiedzia nośó za wsze kieopóźnienia,nieprawidłowości Iubwady, oó ttorycrl pzyczyni]tsię w szczegó ności poprzez brak zapewnieniawymaganegopzepisami prawa Iub umowąnaozoru, 7) Nadzór nad zapewnieniembezpieczeństwai pzestrzeganiempzepisów p.poz', bezpieczeństwai higieny pracy,przez wszystkichuczestnikówprocesu inwestycyjnego W rozumieniuwymagaństawianychp zez prawobudow anei inne pzepisy, obow ązujące 8) Współpracaz projektantem w zakresienadzoruautorskiego, 9) DokonywaniebieŹącejana izy kosztów inwestycjioraz sporządzaniestosownych szczegołowychrapońów z postępu robót budow anych, 10)Sprawdzeniedokumentówroz iczeniowych budowypod wzg ędemmerytorycznymirachunkowym,.l1) zwłoczne zawiadomieniezamawiającegoo wszystkichniepzewidzianychrobotachdodatkowych,zamiennychiub lzb ll:19

2 Zamówięrue public'.' TED TendersElectronicDaily hę://ted.europa.er/udl?uri:ted;notice: :TEXT: P... uzupełniających niezbędnych.doprawidłowego - za zgodą wykonaniazadania inwestycyjnegooi^az przygotowanie - proceduryz eceniatych robót, Zamawiającego 12) nicjowanie wprowadzenia.zmian.do treściumowyzawańejz M/ykonawcąrobót budow anychpopaez opiniowanie zasadności wprowadzeniatakichzmian, a takżeprzygotowanie stosownychdokumentównieźoęohy.crr do pzygotowania aneksówzmieniającychwarunkiokreś one w umowiena robotybudow ane,przy uwzg ędnieniu-ogianicze ń z,tiązanychz Wprowadzaniem takichzmian, Wynikających z pzepisów ustawyprawozamówióń pub icznychoraz ograniczeń narzuconychprzez Zamawiającego, 13)Prowadzenieroboczychnarad na tereniebudowyz udziałemwykonawcyrobót budow anych,sporządzanla protokołów i przekazywaniaich w terminie2 dni od daty naradyzamawiającemui wykonawcyiobót budow anych, 14) Prowadzeniecomiesięcznychrad budowydotyczącychpostępurobói, w którycń udziałbiorąpzedstawiciele wszystkichstronzaangażowanychw realizacjizadania inwestydnego 15)Kontro asposobu składowaniai przechowywaniamateriałów,. 16) Nadzorowaniebadań materiałówi robót wykonywanychpzez wykonawę robót budowlanych 17)Z ecaniewykonawcy robót budow anychwykonaniadodatkowyóh badań materiałów un róbót budzących wątp iwość co do ich jakości, 18) Sprawdzanie i formułowan.ie zaleceń dotyczących poprawnościi autentycznościwsze kich ceńyfikatów, po is ubezpieczeniowych, gwarancjiwykonan a,ubezpieczeniaod odpowiedzia ńości cywi nejitp., 19)Dokonywanieodbiorurobót zanikającychi ulegającychzakryciu, 20) PzygotowaniemateriałÓw do odbioruoraz dokonywanieodóiorów:e ementów,częściowegoi końcowego, sprawdzeniekompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawę robót budowanyin wymaganich do odbioru dokumentóworaz uczestnictwow odbioze robót, 21) Zatwierdzanieprotokołówodbioru e ementówrobót, niezbędnych do wystawieniafaktur przez Wykonawę robót budowlanychw danym okresierozliczeniowym, 22) Uzyskaniewszystkichwymaganychprzepisamiprawadecyzjiadministracyjnych, opinii,uzgodnieńpo zakończeniu procesu inwestycyjnego, 23) Roz iczeniekońcowebudowy, 2!) Pfek?7anie _ przy udzia ezamawiającego- gotowychobiektów do użytkowaniawraz z komp etemniezbędnych dokumentóww staniefaktycznymi prawnym,zdatnymdo rozpoczęciaużytkowania, 25) \Atlstępowaniew imieniu Zamawiającegopzed organami admińistracjiw sprawach wynikającychz rea izaąiinwestycji, w granicachudzie onychpełnomocnictw, 26) Naliczaniei egzekwowaniew uzgodnieniuzzamawiającymwymaganych- zgodnie z warunkamiumownymi- kar umownych od Vl/ykonawcyrobót budow anych, 27)Archiwizacjakorespondencjii dokumentacjidotyczącejpzebiegu procesuinwestycyjnegoi przekazaniejezamawiającemu w stanie kompletnympo zakończeniuinwestycji ub rozwiązaniuumówy z Ńadzorem, 28) WystawianieiWycena poleceń zmian W porozumieniuz Zińawiająrym,29) Podejmowaniedecyzjio robotach,którychwykonaniejest natychmiistowowymagane,wynikającychz pzepisów bezpieczeństwai higienypracy ubwsytuacjach zagrożeniażyció, 30) Prowadzeniew imieniuzamawiającego- własnymstaraniemi na swój koszt- wsze kichbadań aboratoryjnych i kontro nych wynikającychz zakresu badań okreś onych w SpecyfikacjiTechnicznejWykonaniai odbioru Roó'ot Budowlanych 31)Monitorowaniepostępu-robótbudow anychpoprzezsprawdzenieich zeczywistegozaawansowaniai zgodności rea izacjiz-obowiązującymharmonogramemrea izacjioraz informowaniezamiwiającego o wsze kichzagro-zeniach związanychz terminowością Wykonaniazadania inwestycyjnego 32J zwłoczne, ecz nie późniejniżw terminie2 dni, udzie eniav1/ykonawcy robót budow anychwsze kichdostępnych dotyczących rea izacjizadania inwestyryjnegó 1t9r1na9j!i wy'jaśnień 33) Podejmowaniedecyzji o wstrzymaniu części ub całościrobót po uzgodnieniu zzamawiąąa1m, 34) SprawdzeniewykonanychrobÓt i powiadomienie Wykonawcyiobót ńudow anycho wvr<ńvin wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 35)Wnioskowaniez jednoczesnympowiadomieniem o.tymzamawiającegoo usunięciuz terenu budowykażdejosoby zatrudnionejprzez M/ykonawcęrobÓt budow anych,która zachowujesię w sposób ńiewłaściwylub jest ńiekompetentna ub niedbaław swojejpracy, 36) Rozpatrywanieroszczeń WykonawcyrobÓt budow anychiprzedstawianiezamawiającemumerytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich, 37) Rozwiązywanie wszelkichproblemówi.sporówzwiązanychz rea izacjąrobót,w szczegó nościw zakresieakceptacji zamiennych rozvaązańi mateńałów,wad dokumentacjiinwestycjiw tym iojektowej, roz iczaniemzadania inwestycyjnógo, sporządzaniemdokumentacjipowykonawczejitp., 38) Roz iczenieumowy o roboty budowlane w przypadkujej rozwiązaniawraz z przeprowadzenieminwentaryzacji, 39) opracowywanie sprawozdań.i załącznikówwg wzorów Zamawiającego,, nformacja z rea izqąizadań finansowanycnze Ś9d]rÓw inwestycyjnych''w terminach obowiązującychw MinisterstwióSprawiedliwości, 40) Prowadzeniei bieżącaaktua izacjakartyewidencyjnejzadania inwestycyjnego, 41) Kontro owanie roz iczeńfinansowychbudowy(ewidencjai bi ansowanie - fakturvat i dokńentów roz iczeniowych rachunków)' 42) Spoządzenie uzgodnionychzzamawiąącym dowodówodbiorutechnicznego(ot) i przekazywanietych dokumentów do ZamawiającegoWraz z oświadczeniem o usunięc upzez Wykonawcę robót ówentua ńych ustórek stwierdzonychpzy jednego miesiącaod daty pzekazania Zamawiającemuprotokołuodbiorukońcowego, 99b!9rzew terminie 43) W terminie60 dni od daty pzekazania obiektudo użytkowania opiacowinie kompletnejdokumentaójiroz iczeniowej zadania inwestycyjnegoce emjej złożeniaw DepartamencieBudżetui nwestycjiministersiwa Sprawiedńwości, 44) Wystawieniewsze kich niezbędnych dokumentów związanych z rea izai1ązadaniainwestycyjnegoi udostępnianieich Zamawiającemu, na każdepisemneżądanie, 45) Zapewnienie,w razie potrzeby' tłumaczeniawszelkich dokumentów obcojęzycznych,związanych z rea izaąązadania inwestycyjnego, 46) Zapewnienie,w razie potrzeby,tłumaczana budowie,w pzypadku gdy w składzespołunadzoru nwestorskiego językiempo skim, wchodziosoba nie władająca 47) obsługa okresugwarancjii rękojmi;nadzór zobowiązanybędziedo: prowadzeniaprzy udzia epzedstawicieli Zamawiającegoprzeg ądówgwarancyjnych.zamawiającyziłtaoa, że w okresie gwarancy;nymprzynajmniejraz na po rokudokonywanebędą przeg ądystanu technicznegowybudowanegoobiektui iństa acjiiw przypadkustwiórdzenia ustereuwadobjętychgwarancją ub rękojmiąnadzór zobowiązanybędziedo wyegzekwbwańiaich naprawypzez Wykonawę robót budow anych,w ramachprowadzeniaprzeg ądówgwarancyjilyćn. Nadzór zobowiązanyjest do opracowaniaharmonogramupzeglądów' organizowaniaprzeg ądówraz na pół rbku,przygotowaniadokumentacjipo pzeg ądzie,kierowaniapism do \Ą/ykonawcy robót budow anycho usunięcieusterekjeś i-będzie taka potzeba - óbsługa poodbiorowado terminówwygaśnięcia gwarancjii odbiorówpogwaranryjńych. 3. za eżnie od zakresu okreś onego w pkt 2. zakres usługistanowiąę pzedmiot zamówieniaobejmujetakżewsze kie ll:19

3 ZamÓwięruępublic' TED TendersElectronicDaily :TEXT:P... czynnościmającena ce uspowodowanieaby całość nadzorowanychrobót (inwestycji) byławykonanaw szczegó ności zgodniez: a) Projektamibudowlano- wykonawczymi, b) Warunkamiokreś onymi w pozwo eniachna budowędecyzjanr 63/09i Decyzjanr 47t O, - technicznymiokreś onymi c) Vl/ymaganiami materiałowo w szczegółowychspecyfikacjachtechnicznychwykonaniai odbiorurobót, d) Pzepisami obowiązującegoprawa. 4. Wykonawcabędzieświadczył usługęnadzoru inwestorskiego w następującychspecja nościach: - konstrukcyjno-b udowlanej, - drogowej, - insta acyjnej w zakresiesieci, insta acjii urządzeń;ciep nych,wenty acyjnych, gazowycn, k imatyzacyjnych, wodociągowych,kanaiizacyjnych, - insta acyjnejw zakresie sieci, insta acjii urządzeń e ektrycznychi e ektroenergetycznych, - telekomunikacyjnej. 5' Wykonawcabędzieświadczył usługęnadzoru nad rea izacjązadania inwestycyjnegoopisanegow ZakresieZadania nwestycyjnego, stanowiącymzatlączniknr 9 do S WZ i okreś onego dokumentacjąprojektowąstanowiącązałączniki do SIWZ (szczegółowywykaz tej dokumentacjizawiera załączniknr.10.dos WZ). Rea izacjazamówieniapodlega prawu po skiemu,w tym w szczegó ności ustawiez dnia r. Prawo budow ane(t.j Dz. U. z 2006 r. Nr '156,poz. 1118ze zm.) i aktomwykonawczymdo niej,ustawiez dnia23 kwietnia1964r. Kodeks cywi ny(dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawiez dnia 29'1 '2004r. Prawozamówień pub icznych(t.j.dz. U' z 2O1Or. Nr 113'poz' 759 z póżn.zm.). l.,.6)wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71247AA0 '1.7)7-amówieniejest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień ządowych (GPA) '1.8)Podziałna części l.1.9) Dopuszcza się składanieofeń wariantowych.2)w ELKoŚĆLue zaxres zamow EN A '2.1)Całkowitawie kość ub zakres WańośÓzamówieniapowyżej125000euro,zakres zamówieniazostałokreś ony w pkt ) Opcje II,3)CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI okres w miesiącach:105 (od udzie eniazamówienia): SEKCJA III:INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSoWYM I TECHNICZNYM. 1) WARUNK DoTYczĄcE ZAMÓW EN A..l '1)Vl/ypągąne wadiai gwarancje.1.warunkiem jestwniesienie udziału w postępowaniu wadiumw wysokości 55 ooopln (słownie: pięćdziesiąt pięćtysięcy złotych00/100). Wadium możebyó Wnoszonew jednej ub ki kuformachwyszczegó nionychw ań. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: - W pieniądzu, _ W poręczeniachbankowychiub poręczeniachspółdzie czej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasyjest zawsze poręczeniempieniężnym, - w gwarancjachbankowych, - w gwarancjachubezpieczeniowych, - poręczeniachudzie anychpzez podmioty,o którychmowaw art.6b ust' 5 pkt 2 ustawyz dnia 9.,1,.2000r. o utworzeniupolskiejagencji RozwojuPrzedsiębiorczoŚci(Dz.U.Nr 109,poz.1158z późniejszymizmianami). 2. Zabezpieczenie na eżytegowykonania umowy W Wysokości10 % ceny ofertowejna eżyzttożzyć pzed podpisaniem umowyw jednej z następującychpostaci: - w pieniądzu, - w poręczeniachbankowych ub w poręczeniachspołdzie czej - kredytowej,ztym, Że kasy oszczędnościowo zobowiązaniekasy jest zawsze zobowiązaniempienięźnym, * gwarancjachbankowych, - gwarancjachubezpieczeniowych, * poręczeniachudzie anychpzez podmioty,o którychmowaw art.6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia g r. o utwozeniu Po skiejagencji RozwojuPzedsiębiorczości...1'2) Główne warunki finansowania i płatnościi/ ubodniesienie do odpowiednich paepisów je regulujących BudżetPaństwa..,l.3) Forma prawna' jaką musi przyjąćgrupa wykonawców, któę zostanie udzielone zamówienie lll.1.4) nne szczegó ne warunki, którym pod ega rea izacjazamówienia.2)warunk udz AŁU.2'1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w Ęm wymogi dotyczące wpisu do Ęestru zawodowego Iub hand owego nformacjei forma nościkoniecznedo dokonaniaoceny spełnianiawymogów:,1.o udzie eniezamówien amogą ubiógaó się Wykonawcy,którzy spełniająwarunki okreś one w arl,22 ust. 1 ustawyprawozamówień pub icznych,dot cżące:. a) posiadaniauprawnieńdo wykonywaniaokreś onej jeże iprzepisyprawanakładiją działa ności ub czynności, obowiązekich posiadania, b) posiadaniawiedzy i doświadczenia, c) dysponowaniaodpowiednimpotencjałem technicznymoraz osobamizdo nymido wykonaniazamówienia, d) sytuacjiekonomiczneji finansowej. 2. W postępowaniumogąwziącudziałwykonawcyniepod egający rtyk uczeniuz postępowaniao udzie eniezamówienia pub icznegow oko icznościach, o którychmowaw ań' 24 ust. 1 ustawyprawozamówień pub icznych. 3. W pzypadku WykonawcÓwwspó nieubiegającysię o udzie eniezamówienia,warunkiz pkt 1a-1.d powinienspełnićco I:19

4 Zamowieruepublic.' TED TęndersElectronicDaily hę://ted.ewopa.er/udl?uri:ted:notice:z :TEXT:P..' najmniejjeden z wykonawców,a bowszyscy wykonawcywspó nie.warunek okreś onyw pkt' 2. powinienspełnićkażdyz wykonawców' 4, W ce upotwierdzeniaspełnianiawarunkówna eżzy złożyćoświadczenie o spełnianiuwarunkówudziałuw postępowaniu okreś onychw art,22 ust.,t ustawy Prawo zamówień pub icznych(wg wzoru za ącznlkanr 2 do S WZ) 5' W ce uwykazaniabraku podstawdo wyk uczeniawykonawcyz postępowaniao udzie eniezamówieniapub icznegow oko icznościach' o których mowa W ań. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pub icznych na eżyprzedłożyć: 5.1. oświadczenie M/ykonawcyo braku podstawdo wykluczeniaz postępowaniana podstawiear1.24 ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia2004r.prawo zamówień publicznych(wg wzoruzałącznikanr 6 do S WZ), 5.2' Aktua nyodpis z w1aściwego rejestru'jeże iodrębnepzepisy wymagająwpisu do rejestru,w ce uwykazaniabraku podstaw do wyk uczeniaw oparciu o ań. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,vvystawionynie wcześniejniż 6 miesięcy pzed upływem terminuskładaniaofeń, a w stosunku do osób flzycznych oświadczenie w zakresie ań.24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wg ńoru załączniknr 7 do SIWZ), 5.3. Aktua nezaświadczeniewłaściwego nacze nikauzędu skarbowegopotwierdzające,że \^/ykonawcanie za egaz opłacaniempodatków- ubzaświadczenie, że uzyskałprzewidzianeprawemzwo nienie,odroczenie ub rozłożenie na raty za egłychpłatności ub wstzymanie w całości wykonaniadecyzjiwłaściwego organu- wystawionenie wcześniej niż3 miesiącepzed upływemterminuskładaniaofert, 5.4.Aktua nezaświadczenie właściwego oddziałuza{adu UbezpieczeńSpołecznychIub Kasy Ro niczegoubezpieczenia Społecznegopotwierdzające, że Wykonawcanie za egaz opłacaniem składekna ubezpieczeńiazdrowoinei spoieczne ub potwierdzenia, że uzyskałpzewidziane prawemzwo nienie,odroczenie ub rozłożenie na ratyza egłychpłatności ub wstzymanie w całości wykonaniadecyzjiwłaściwego organu- wystawionegonie wcześniejniz 3 miesęćepized upływem terminuskładaniaofeń, 5.5.Aktua nąinformacjęz KrajowegoRejestruKarnegow zakresieokreś onym w art.24 ust. 1 pkt 4-B ustawyprawo zamówieńpub icznych,wystawionąnie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływemterminuskładaniaofeń' 5.6.Aktualnąinformacjęz KĘowego RejestruKarnegow zakresieokreślonym w art'24 ust 1 pkt g ustawyprawo zamówieńpublicznychwystawionąnie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływemterminuskładaniaofeń. \^/ykonawca powołujący się pzy wykazaniuspełnieniawarunkówudziałuw postępowaniuna potencjałinnych podmiotów, które będą brałyudziałw rea izacjiczęścizamówienia,przedkładatakze dokumeńtydotyczącetego podmiotuw zakresie Wymaganymd a wykonawcy,określonym w pkt Dokumentypodmiotówzagranicznych: Jeże iwykonawcama siedzibę ub miejscezamieszkaniapoza terytoriumrzeczypospo itej Po skiejprzedkłada: A. dokumentvvystawiony w kęu, w którymma siedzibęlub miejscezamieszkaniapotwierd-zająry, źe: - Wystawionynie wcześniej a) nie otwańojego ikwidacjiani nie ogłoszonoupadłości niż6 miesięcypzed upływem terminuskładaniaofeń b) nie za egaz uiszczaniempodatków,opłat,składekna ubezpieczeniaspołecznei zdrowotnealbo że uzyskał pzewidziane prawemzwo nienie,odroczenie ub rozłożenie na ratyzaległychpłatności ub wstzymanie w całości wykonaniaderyzji właściwego organu- wystawionynie wcześniej niż3 miesiącepzed upływemterminuskładaniaofeń, c) nie orzeczonowobec niego zakazu ubieganiasię o zamówienie- wystawionynie wcześniejniż6 miesięcypzed up,ływem terminuskładaniaofeń B. zaświadczeniewłaściwego organusądowego ub administracyjnego ńiejsca zamieszkaniaosoby, któę dokumenty dotycząw zakresie okreś onym w art-24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień pub icznych - wystawionó nie wcześńiej niż6 miesięcyprzed upływemterminuskładaniaofeń - a booświadczenie pzed.notariuszem,właściwym złoizone organemsądowym,administraryjnym a boorganemsamoządu zawodowego ub gospodarczegoodpowiedn omiejsca zamieszkaniaosoby ub kęu, w którymwykonawcama siedzibę ub miejscezamieszkania,jeże iw miejscuzamieśzkania osoby Iubw kraju,w którymwykonawcama siedzibęlub miejscazamieszkania,nie wydajesię takiegożaświadczenia. '2.2) Zdo nośćekonomiczna i finansowa nformacje i forma nościkoniecznedo dokonaniaoceny spełnianiawymogów:1) Wykonawcywykażąsię zdo nością kredytową ubposiadaniemśrodkówfinansowych na rachunkuwwysokościco najmniej:2oooóo PLŃ, W pzypadku Wykonawów, którzywykażąkwotęposiadanychśrodkówf nansowychiub zdo nośckredytowąw innej wa ucieniź PLN' Zamawiającyprze iczyich wańość wedługśredniegokursu NBP z dnia Wystawieniainformacji potwierdzającej posiadanychśrodkówiubzdo ność vvysokośó kredytową Do dokonaniaoceny spełnieniawarunkuwymaganejest złożenie informacjibanku ub społdzie czej kasy oszczędnościowo- kredytowej,w których \Ą/ykonawcaposiada rachunek potwierdzającąwysokośćposiidanych środków.3 finansowych ub zdo ność kredytowąwykonawcy na kwotęwskazaną w pkt 1), wystawionąnie wcześniejniż miesiące pzed upływemterminuskładaniaofeń' Wykonawcapowołująrysię pzy wykazywaniuspełnieniawarunkówudziałuw postępowaniuna zdo ność finansową innych podmiotów,pzedkłada informacjębanku ub kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącąpodmiotu, z którógo zdo ności finansowejkorzystana podstawieań' 26 ust.2bustawyprawozamówień pub icznych,potwierdzającąr,vysokose posiadanychptzez ten podmiotśrodkówfinansowych ubjego zdo ność kredytow4wystawionąn ewczesni.ejniz ó miesiącepzed upływemterminuskładaniaofert. 2) \Ą/ykonawcylv{tkaiąŻesą ubezpieczeni od odpowiedzia ności cywi nejw zakresie prowadzonejdziała ności zwięane) z pzedmiotemzamówieniana kwotęco najmniej: PLN' W pzypadku Wykonawców, któzy wykażąkwotę ubezpieczenia w innej wa ucie niż PLN, Zamawiający pze iczy jej wartość wedługśredniegokursu NBP z pierwszegodnia okresuobjętegoubezpieczeniem W ce udokonaniaoceny spełnianiatego warunkuwymaganejestzłoizenie opłaconejpo isya w przypadkujej braku innegodokumentupotwierdzającego, że Wykonawcajest ubezpieczonyod odpowiedzia ności cywilnejw zakresie prowadzonejdziała ności gospodarczejzwiązanejz pzedmiotemzamówieniao wańości wskazanejw pkt2).z pzedkładanegodokumentu(np. po isy,dowoduopłaceniaskładki)musi jednoznaczniewynikać,że składkazostała zapfacona..2.3) ZdoIność techniczna nformacje i{orma ności koniecznedo dokonaniaoceny spełnianiawymogów' 1) Wiedza i doświadczenie: Wykonawryw okresieostatnichtrzech atpzed upływemterminuskładaniaofert,a jeżeliokres prowadzeniadziała ności jest krótszy- W tym okresie,wykona ina eżycie: co najmniej1 usługękomp eksowegonadzoru inwestorskiego nad budowąbudynku uiytecznościpub icznej* o zb iżonym do niniejszegopzedmiotu zamówieniazakresie,tj: obejmującym budowębudynkuwraz z infrastrukturątowarzyszącąo wańościnadzorowanychrobót budow anychco najmniej zł bruttoi kubatuze budynku użytecznościpub icznejnie mniejszejniż60.000m3, *budynekużytecznościpub icznejbudynek przeznaczonyna potzeby administracjipublicznej,wymiarusprawied iwości, ku tury'kultu re igijnego, oświaty, szko nictwawyższego,nauki,opiekizdrowotnej,opiekispołecznejiub soc;a nej,obsługi bankowej,hand u,gastronomii,usług,turystyki,sportu,obsługipasażerówwtransporcie ko ejowyń,drogowym, otniczym,morskimiubwodnym śród ądowym, świadczenia usługpocztowychiub te ekomunikacyjnych oraz inny ogó nodostępnybudynek pżeznaczonydo wykonywaniapodobnychfunkcji,w tym takze budynek biurowyi socialny($ l1:19

5 Zamówieniepublic TED TendersElectronicDailv hę ://ted.europa.er/udl?uri:ted:notice:z l0:TEXT: P... pkt 6 rozpoządzeniaministra nfrastruktury z dnia 12,4.2002r' w sprawiewarunkówtechnicznych,jakim powinny odpowiadaćbudynkii ich usytuowanie- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz' 690 ze zm'). Wa.ńoŚćrobotpodanąw wa utachinnych niżpln Wykonawcaprze iczywg średniego kursu NBP na dzień wystawienia swiadectwapzejęcia (diakontraktówrea izowanych zgodniez warunkamif D C) ub na dzień podpisaniaprotokołu odbioru robót (w pzypadku kontraktów w których nie wystawiasię Świadectwa Pzejęcia). 2) Potencjałtechnicznyi osoby zdo nedo wykonaniapżedmiotuzamówienia: Wykonawcavrykażedysponowanieosobamio odpowiednichkwa ifikacjach zawodowych,doświadczeniu iwykształceniu niezbędnymdo wykonaniazamówienia: _ kieror,vnik zespołuinspektorów nadzoru 1 osoba: wykształceniewyższe oraz paynajmniej 1o- etniedoświadczeniena stanowiskachzwiązanych z kierowaniemzespołeminspektorównadzoru pzy rea izaąi róbót budow anych pżedmiotowizamówienia,w tym nadzór nad realizacjąco najmn ejdwóch obiektówbudow anych odpowiadających pzedmiotowizamówienia(obiektówbudow anychużyteczności odpowiadających pub icznejobejmującychbudowę ub pzebudowę ub remontobiektubudow anegolub zespołuobiektówbudow anych)o wartoś-ci jednegó z tych prźyna;ńńie; obiektównie niższejniż PLN (brutto).powinienposiadaćuprawnieniabudow anebez-ogianiczeńw specja ności konstrukcyjno.budow anej, zgodnie z ustawąz dnia7'7.1994rprawo Budow ane(t.j.dz. U. z2006 r. Nr 156 poz. 1118ze zm.) oraz rozpoządzeniemministratransportui Budownictwaz dnia r. w sprawiesamodzie nych funkcjitechnicznychwbudownictwie(dz.u.22006r. Nr83poz.578zezm.)wsprawiesamodzielnychfunkcji technicznychw budownictwie ub odpowiadająceim ważneuprawnieniabudow ane,które zostaływydane nj podstawie wcześniejobowiązująrychpzepisów, - inspektorzynadzoru (wchodzącyw składzespołuinspektorównadzoru)powinniposiadać uprawnieniado nadzoru robót budow anychw specja nościach: - konstrukcyjno - budowlanej: _ nspektornadzorubranzy ogó nobudow anej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudow anebez ograniczeńw specja nościkonstrukcyjno- budow anejbez ograniczeńz co najmniej5 - etnimdoświadczeniem na stanowisku nspektoranadzoru,w ramach rea izacjico najmniej4 robót budowlanychobejmującychbranżęogólnobudow aną podczas rea izacjibudowy,przebudowyiub remontuobiektubudow anegolub zespołuobiektówbudow anych,z czego co najmniej2 obiektówbudow anychużyteczności - AsystentinspektoraNadzoru branżyogó nobudow anej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudow anebez ograniczeńw specja ności konstrukcyjnobudowlanejz co najmniej3 - etnimdoświadczeniem na stanowiskuinspektora nadzoru,w ramachrea izacjico najmniej2 robót budowlanychobejmującychbranżęogó nobudow anąpodczasrea izaąi budowy,pzebudowy lub remontu'obiektubudow anego ub zespołuobiektówbudńinych, z czego co najmniej2 obiektówbudow anychużyteczności _ insta acyjnej w zakresiesieci, insta acjii urządzeń;ciep nych,wentylacyjnych,k imatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych,kana izacyjnych, - lnspektornadzoru branżysanitarnej- 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudow ane bez ograniczeńw specja ności ' insta acyjnej w zakresiesieci' insta acjii uznr zeń;ciep nych,wenty acyjnych, k imatyzacyjnycń, gazowych, Wod-ociągowych, kana izacyjnych z co najmniej5 etnimdoświadczeniem na stanowiskulnśpekńranadzoru,w ramacn rea izacjico najmniej4 robót budow anychobejmującychbranżęsanitarnąpodczas rea izacjibudowy,przebudowyiub remontuobiektubudow anego ub zespołuobiektówbudow anych,z czógo co najmniej2 obiektówbudow anych pubiicznej' użyteczności - Asystent nspektoranadzoru branżysanitarnej-. osoba - posiadającyuprawnienia budow anebez ograniczeńw specja nościinstalacyjnejw.zakresie sieci, insta acjii uządzeń; cieplnych, wenty acyjnych,k imatyzaryjn-ych, gazowycn, wodociągowych, kana izacyjnych z co najmniej3 - letnimdoświadczeniem na stinowisi<u nspektóranldźoru,.wramach rea izacjico najmniej2 robót budow anychobejmującychbranżęsanitarnąpodczas rea izacjibudowy'przebudowyiub remontobiektubudow anegoiub zespołuobiektówbudow anych, z czego óo najmniej1 obiókt buooillliny użyteczności publicznej, _ insta acyjnejw zakresie sieci, insta acjii uuądzeń elektrycznych i e ektroenergetycznych: - lnspektornadzorubranżye ektrycznej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniaoudowahe bez ograniczeńw specja ności insta acyjnej w zakresiesieci, insta acjii uządzeń e ektrycznych i e ektroenergetycznych z co najńniej 5 - etnim doświadczeniemna stanowisku nspektoranadzoru,w ramachrea izacjico najmnie;ł robót budówlanychobejmujących branżęelektrycznąpodczasrea izacjibudowy,pzebudowy lub remontuobiektubu-dow anego lub zespołuobiektów budow anych,z e'zegoco najmniej2 obiektówbudow anychużyteczności - Asystent nspektoranadzoru branżye ektrycznej - 1 osoba - posiadającyuprawńieniabudowlanebez ograniczeńw specja ności insta acyjnej w zakresiesieci, insta acjii uządzeń e ektrycznychi e ektroenergetycznych, z co-najmniej 3letnim doświadczeniem na stanowisku nspektoranadzoru,w ramachrea izacjico najmniej2 robót budowlańycn obejmującychbranżęe ektrycznąpodczas realizacjibudowy,przebudowyiub rómontu-obiektubudowlanegolub zespołu obiektówbudow anych,z ęego co najmniej1 obiektubudow anegoużyteczności publicznej, - drogowej: - nspektornadzorubranżydrogowej-.1osoba - posiadającyuprawnieniabudow ane bez ograniczeńw specja ności drogowejz co najmniej5 - etnimdoświadczeniem na stanowisku nspektoranadzoru,w ramach rea izaąicó najmniejł robót budow anychobejmującychbranżędrogowąpodczasrea izacjibudowy,przebudowy'iub remontuobiektu budow anego ub zespołuobiektówbudowlanychz czego co najmniej2 obiektówbudow jnychużyteczności _ Asystent nspektoranadzoru branżydrogowej- 1 osoba - posiadającyuprawnienia budów ane.bezograniczeńw specjalności drogowejz co najmniej3 - etnimdoświadczeniem na stanowisku nspektoranadzoru,w rańach rea izacjico najmniej2 robót budow anychobejmującychbranżędrogowąpodczasrea izacjibudowy,pzebudowy, ub remontu obiektubudow anegoiub zespołuobiektówbudow anychz czego co najmniej.t obiektubudow anegóużyteczności publicznej, - telekomunikacyjnej: - nspektornadzorubranżytelekomunikacyjnej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudowlanebez ograniczeńw specjalności te ekomunikacyjnej z co najmniej3 - letnimdoświadczeniemna stanowisku nspektoranadżoru,w ramach rea izacjico ńajmniej2 robó.tbudowlanychobejmująrychbranżęte ekomunikacyjną podczas realizacjibudowy, pzebudowy, ub remontuobiektubudow anegoa bozespołuobiektówbudowlańychz czego co najńniej 1 obiektu budow anegoużyteczności - Asystent nspektoranadzoru branżytelekomunikacyjnej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudow anebez ograniczeńw specjalności te ekomunikacyjnej z co najmniej2 - etnimdoświadczeniemna stanowisku nspektoranaozoru, w ramachrea izacjico najmniej1 robotybudow anejobejmującychbranżetelekomunikacyjną podczas rea izacjibudowy' pzebudowy, ub remontuobiektubudow anegoalbo zespołuobiektówbudow anych,z cźógóco najmniej1 obiektu budow anegoużyteczności pubiicznej. Uwaga: nspektozynadzoru i ich asystencipowinniposiadaćuprawnieniabudow anebez ograniczeńzgodniez ustawąz dnia 7'7,1994r. Prawo Budowlane(t.j.Dz. U. z2006r, Nr 156 poz. 1118zezm.) orazroipoządzenióm M nistratranspońui -budownictwie Budownictwaz dnia 28 kwietnia2006 r. w sprawiesamodzielnychfunkcjitechnicznychw (Dz. U. z 2006r.Nr l1:19

6 Zamówięniepublic TED TęndersElecfuonicDaily :TEXT: P... lrtę://ted.europa.er/udl?uri:ted:notice:z89 83 poz' 578 ze zm.) ub odpowiadająceim ważneuprawnieniabudow ane,które zostaływydane na podstawiewcześniej obowiązująrychprzepisów. Zamawiającynie dopuszcza przedstawieniatej samej osoby do pe nieniawięcejniżjednej z wymienionychw pkt 2) funkcji. Zgodniez arl. 12a ustavvyz dnia r. - Prawobudowlane(t.j.z 2006r.Dz. U. Nr 156, poz. 1118ze zm.) okreś one w ań. 12 ust. 1 ustawymogą równieżwykonywaćosoby' samodzie nefunkcjetechnicznew budownictwie, w pzepisach odrębnych'regu ację zawodowezostałyuznane na zasadach okreś onych którychodpowiedniekwa ifikacje zawodowychnabytychw odrębnąstanowiąprzepisyustawyz dnia 18'3.2008r' o zasadach uznawaniakwa ifikacji państwachczłonkowskich Unii Europejskiej(Dz.U.Nr 63 poz'394'zpóin. zm.)' Personeldodatkowy: - Specjalistads' systemówbezpieczeństwa(np.te ewizjidozorowej,kontrolidostępu,sygna izacjiwłamaniai napadu, lub izabezpieczeniaobiektu'sygna izacjipożaru,nagłośnienia urządzeńpżeciwpożarowych sterowaniai monitorowania co najmniejśrednie techniczne,co najmniej5 - etnie innychtego typu systemów)- 1 osoba - posiadającywykształcenie bezpieczeństwawydane zawodowew budowiesystemówbezpieczeństwaoraz aktua nepoświadczenie doświadczenie do dostępudo informacji zgodniez ustawąz dnia r. o ochronieinformacjiniejawnych,upowaźniające niejawnycho klauzurzeco najmniej,,poufne", - specja istads. roz iczeńinwestycji-. osoba - posiadającywykształcenie wższe oraz co najmniej2 etnie doświadczeniew roz iczaniukontraktówbudow anychw tym przynajmniejjednego kontraktuzwiązanego z rea izacją pubiicznej' obiektuużyteczności W ce udokonaniaoceny spełnianiawarunkówwymaganejest złożenie.. a) Wykaz wykonanych,usług,o którychmowaw pkt. 1) w zakresieniezbędnymdo wykazaniaspełnieniawarunkuwiedzyi w okresieostatnichtrzech atpzed upływemterminuskładaniaofeń, a jeżeliokres prowadzenia doświadczenia pzedmiotu, dat wykonaniai odbiorcóworaz jest krótszy - w tym okresie,z podaniemich Warlości, działa ności załączeniemdokumentu potwierdzającego,że usługizostaływykonane należycie(wg wrzoruzałącznikanr 3 do S WZ). b) Wykaz osób, które będą uczestniczyów wykonywaniuzamówienia,o którychmowaw pkt 2) w szczegó ności i zawodowych,doświadczenia na tematich kwalifikacji usług'wraz z informacjami za świadczenie odpowiedzia nych oraz niezbędnychdo wykonaniazamówienia,a takżezakresuwykonywanychprzeznie czynności, wykształcenia informacjąo podstawie do dysponowaniatymi osobami (wg wzoru załącznikanr 4 do S WZ)' zamówienia,posiadająwymaganeuprawnienia, że osoby' które będąuczestniczycwwykonywaniu c) oświadczenie, zgodniez wymogamiwskazanymiw pkt 2) (wg wzoru załącznikanr 5 do S WZ) I. 2.4) Zamówien ia zastrzeżone ll.3) specyf czne WARUNK DoTYczĄcE zamoweń NA USŁUG '3.1) Świadczenie usługi zastrzeżonejest d a okreś onegozawodu Tak nspektozynadzoru i ich asystencipowinniposiadaóuprawnieniabudow anebez ograniczeńzgodniez ustawąz dnia Dz. U. z2006r. Nr156poz. 1118zezm.)orazrozpoządzeniemMinistraTranspońui 7'7', 994r.PrawoBudow ane(t'j. Budownictwaz dnia28 kwietnia2006 r. w sprawiesamodzielnychfunkcjitechnicznychw budownictwie(dz. U. z 2006r.Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadająceim Ważneuprawnieniabudow ane,które zostaływydane na podstawiewcześniej obowiązująrychprzepisów. Zgodniez arl. 12a ustawyz dnia r. - Prawobudowlane(t.j.z 2006r.Dz. U. Nr 156, poz. 1118ze zm.) w ar.12 ust..1ustawymogą równieżwykonywaćosoby, samodzie nefunkcjetechnicznew budownictwie'okreś one w pzepisach odrębnych.regu ację zawodowezostałyuznane na zasadach okreś onych którychodpowiedniekwa ifikacje zawodowychnabytychw odrębnąstanowiąprzepisyustawyz dnia r. o zasadach uznawaniakwa ifikacji państwachczłonkowskichunii Europejskiej(Dz.U.Nr 63 poz.394,zpóin' zm.)..3.2) osoby prawne powinny wskazaó nazwiska oraz kwa ifikacjezawodowe osób odpowiedzia nych za wykonanie usługi Tak SEKGJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY V.1.1) Rodzaj procedury otwańa V.1.2)ograniczenie iczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składaniaofeń ub do udziału V.1.3)Zmniejszenie iczby wykonawców podczas negocjacji ub dia ogu V'2) KRYTER A UDz ELEN A ZAMÓWEN A lv'2.1) Kryteria udzie eniazamówienia Najniższacena Y'2'2)Wykorzystana będzie aukcja e ekroniczna IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE V.3.1)Numer referencyjnynadany sprawie przez instytucjęzamawiającą Adm V.3'2)Poprzednie pub ikacje doęczące tego samego zamówienia V.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 10:00 dostępudodokumentów8' uzyskaniadokumentów ub Terminskładaniawnioskówdotyczących Dokumentyodpłatne podaćcenę 0..t8PLN pzetargowe)możnatakżeuzyskaćw siedzibiezamawiającego: u. S WZ (materiały Warunkii sposób płatności: G pok.,18): Akademicka1,22400 Zamośc(wejście na płyciedvd - nieodpłatnie 1)w wersjie ektronicznej wynosi: 2) w wers,jipapierowejodpłatnośó (tekst'rysunek): a) dokumentyczarno-białe - formata-4-0,18 PLNi 1 str, - formata-3-0,36 PLN/1 str, - powierzchniapowyżeja-3-10 PLN/1m I1:19

7 Zamowieruepublic TED TendęrsElecfionic Daily hę://ted.europa.er/udl?rni:ted:notice,:z89 I7-2010:TEXT: P..' b) dokumentykolorowe(tekst,rysunek)- 35 PLN/1m2. V.3.4)Termin składaniaofeń ub wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu : 0 0 lv.3.5)data wysłaniazaproszeń do składaniaofeń ub do udziałuzakwa ifikowanymkandydatom lv.3'6)język(i),w których możnaspoządzać oterty ub wnioski o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu oolski. lv.3.7)minima ny okres, w którym oferent będzie zlńązany ofeę okres w dniach 60 (od usta onejdaty składaniaofeń) lv.3.b)warunki otwarcia ofeń - 10:30 Data:8.'t' Miejsce SiedzibaZamawiającego: Sąd okręgowyw Zamościu, u.akademicka1,22-400zamość(wejście G pok. 1B). osoby upoważnione do obecnościpodczas otwarciaofert SEKCJA Vl: INFORMACJE UZUPEŁN AJACE V.1) JEST To ZAMoW EN E o CHAMKTERZE PoWTARZAJĄCYM s Ę V.2) ZAMoW EN E DoTYczY PRoJEKTU/PRoGMMU F NANSoWANEGo ze ŚnooxÓw wspolnotowych VI.3) INFORMACJE DODATKOWE Zamawiającynie pzewiduje udzie eniazamówień uzupełniających, o którychmowaw ań. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawyprawo zamówieńpubiicznych. 16'1. stotnepostanowieniatreściumowyzawańe zostaływ projekcieumowystanowiącymzałączniknr 8 do S WZ Zamawiającyna podstawieart' 144 ust. 1 ustawyprawozamówieńpub icznych,pzewiduje moż iwośó zm any zawańejumowyw następującychsytuacjach: 16,2.1'Zamawiającydopuszcza zmianę osób i podmiotóww następującychsytuacjach: 1) Zamawiającydopuszcza zmianę osób wyznaczonychdo pełnieniafunkcjiw pzypadku: - śmierci, _ rozwiązaniastosunku pracy, - utratyuprawnieńniezbędnychdo wykonywaniefunkcjiw ramachniniejszegozamówienia, - chorobypowyżej30 dni potwierdzonejzaświadczeniem ekarskim, _ innych zdarzeń osowychzaistniałychz p zycfyn niezależnychod Zamawiającegooraz Wykonawcy, skutkujących pełnieniafunkcjipzez daną osobę,wynikającychz oko iczności, obiektywnąniemoż iwością którychmimozachowania na eżytej staranności nie możnabyłoprzewidziećpzed wszczęciempostępowaniao udzie eniezamówieniapublicznego. Zmianaosób stanowiącychzespół inspektorównadzorubędziemoż iwana wniosekwykonawcyuzasadniony obiektywnymi po pzedstawieniuizaakceptowaniupzez Zamawiającegokandydaturyinnejosoby okolicznościami, spełniającej Warunkizawańe w Specyfikacji stotnychwarunkówzamówienia' ZamawiającyzastŻega sobie:prawodo nie Wyrażenia zgody na zmianęosób' których kwa ifikacje są niższeniżosób wymienionychw ofercie. 2) Zamawiający,na pisemnywniosekwykonawcy,dopuszczazmianępodwykonawcyiub rezygnacjęz udziału podwykonawcypzy rea izaąipzedmiotu zamówienia.zmiana możenastąpicwyłącznie po pzedstawieniupzez podwykonawcyo jego rezygnacjiz udziałuw rea izacjiprzedmiotuzamówieniaoraz o braku Wykonawcęoświadczenia roszczeńwobec Wykonawcyz tytułurea izacjiumowy.jeże izmianadotyczypodmiotutrzeciego,na zasobach,którego Wykonawcaopierałsię wykazującspełnianiewarunkówudziałuw postępowaniu, Zamawiającydopuścizmianę pod Warunkiem,że nowy podwykonawcawykażespełnianiewarunkóww zakresienie mniejszymniżwskazanena etapie postępowaniao udzie eniezamówieniapubiicznegopzez dotychczasowegopodvvykonawę. 16,2.2,Zamawiającydopuszcza zmianęterminówrea izacjiumowyw następującychsytuacjach: 1) w przypadku'gdy nastąpizmiana powszechnieobowiązująrychpzepisów prawaw zakresiemającymwpływna rea izacjępzedmiotu umowy, p anowanychprzez Ministerstwo 2) w przypadkuzmianywielkości Sprawied iwości środkówfinansov{ych w danym roku rea izacjiinwestycji,dopuszcza się zmianęterminurea izacjiumowy' 3) jeże izmiana terminówrea izacjiumowyjest koniecznaz powodudziałaniasiływyższejtj. niezwykłych i nieprzewidzianych oko iczności nieza eżnych od strony,która się na nie powołujei którychkonsekwencjimimozachowania należytejstaranności nie możnabyłopzewidziećpzed wszczęciempostępowan a o udzie eniezamówieniapub icznego. Pod pojęciemsiływyższejna potzeby niniejszegowarunku, rozumieó na eiy zdarzenie zewnętrzne: _ o charakteżenieza eżnym od stron, - któregonie możnabyłopzewidzieó na etapiepostępowaniao udzieleniezamówieniapublicznego, - któregonie możnauniknąćani któremustronynie mogłyzapobiecprzy zachowaniuna eżytej staranności, - któregonie moźnapzypisać drugiejstronie. Za siłęwyższąwarunkującązmianę umowyuważaćsię będziew szczegó ności: _ powódź,pożar, - si newiatry,obfiteopady atmosferyczne,ekstrema nyupał ub mróz, nietypowed a obszaru na którymrea izowany jest pzedmiot umowy,szczegó niew dłuższymokresie, _ inne zdazenia związanez działaniemsiłnatury,nietypowed a tego obszaru. uważasię za czynnikzakłócający,wpływczynnikówatmosferycznych, którychwystąpieniemusi byćnorma niebrane pod uwagępzy składaniuofeń. Za siłęvvyższąwarunkującązmianę umowyuważaćsię będzierównież: - zamieszki,strajki,atakiterrorystyczne, działaniawojenne, - nagłei długotrwałe przerwyw dostawieenergiie ektrycznej, - promieniowanie lub skażenia, - niepzewidzianeuszkodzenielub zniszczenieobiektubudowlanego,urządzeniatechnicznego ub systemu urządzeń technicznychpowodującepżerwę w ich używaniulub utratęich właściwości, bez którychzreatizowaniezałożonego pierwotniece u umowystałosię niemoż iwe, - Wystąpienie jest przedmiotumowyzakaźeń ub zachorowańna chorobęzakainą na obszarze,na którymrea izowany ub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w iczbiewiększej niżzvvyk ea bo wystąpienie zakażeń ub chorób zakażnyćh dotychczas niewystępujących Zamawiającydopuszcza moż iwość zmiany kwotywynagrodzenia Wykonawcyw pzypadku zmianystawkipodatku VAT przez ustawodawcę ,zamawiającydopuszcza możliwość wprowadzeniazmian zawartejumowyw innych niżwymienionew pkt lz lI 19

8 ę ę Ę ó ś ó ś ę ą ą ł ś ą ą ś ą ą ó ż ś ż ł ć ę ę ó ą ą ó ł ż ł ż ą ą ą ó ż ę ó ł ęł ą ó ą ó ę ó ż ą ń ą ó ó ę ą ą ą ą ó ń ę Ł ł ł ł ł ń ł ó ł ł ń ż ł ó ó ł ż ść ę ą ó ł ąś ś ó ń ó ł ż ć ł ł ń ż Ł Ł

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269312-2011:text:pl:html PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S 163-269312 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253552-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2010/S 165-253552 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407566-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80402-2011:text:pl:html PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344444-2012:text:pl:html PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S 209-344444 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264444-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2010/S 173-264444 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220275-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Mikroanalizatory promieniowania rentgenowskiego 2010/S 143-220275 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kłodzko: Wozy strażackie 2010/S 156-241238

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kłodzko: Wozy strażackie 2010/S 156-241238 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:241238-2010:text:pl:html PL-Kłodzko: Wozy strażackie 2010/S 156-241238 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110478-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2010/S 74-110478 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, ul. Balonowa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kłodzko: Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kłodzko: Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355120-2010:text:pl:html PL-Kłodzko: Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową 2010/S 232-355120 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Bardziej szczegółowo

19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych 2010/S 35-050641

19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych 2010/S 35-050641 19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 2010/S 35-050641 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy Dz.U.lS S177 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TE D: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270130-201 O:TEXT:PL:HTML PL-Kielce: Monitory ekranowe 2010/S 177-270130 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Elektroniczne tablice informacyjne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Łódź: Elektroniczne tablice informacyjne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330277-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Elektroniczne tablice informacyjne 2013/S 191-330277 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39205-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99220-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Nowa Ruda: Wozy strażackie 2011/S 83-136509

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Nowa Ruda: Wozy strażackie 2011/S 83-136509 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136509-2011:text:pl:html PL-Nowa Ruda: Wozy strażackie 2011/S 83-136509 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97805-2013:text:pl:html PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rybnik: Usługi pocztowe 2011/S 6-008699

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rybnik: Usługi pocztowe 2011/S 6-008699 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8699-2011:text:pl:html PL-Rybnik: Usługi pocztowe 2011/S 6-008699 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Katowice: Opatrunki przylepne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Katowice: Opatrunki przylepne 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119566-2011:text:pl:html PL-Katowice: Opatrunki przylepne 2011/S 73-119566 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91456-2011:text:pl:html PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2011/S 56-091456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Terminale komputerowe 2015/S 037-062692. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Terminale komputerowe 2015/S 037-062692. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62692-2015:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Terminale komputerowe 2015/S 037-062692 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365428-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi sprzątania i zamiatania ulic 2011/S 225-365428 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:188835-2012:text:pl:html PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83156-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S 048-083156 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138281-2012:text:pl:html PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S 84-138281 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25928-2016:text:pl:html Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Staszów: Implanty ortopedyczne 2013/S 065-108929. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Staszów: Implanty ortopedyczne 2013/S 065-108929. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108929-2013:text:pl:html PL-Staszów: Implanty ortopedyczne 2013/S 065-108929 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 2009/S 104-151070 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Zabrze: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 2009/S 104-151070 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi PL-Zabrze: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 2009/S 104-151070 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Śląskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210437-2016:text:pl:html -Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S 118-210437 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131519-2013:text:pl:html PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394308-2012:text:pl:html PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S 239-394308 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7125-2014:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Błaszki: Usługi udzielania kredytu 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Błaszki: Usługi udzielania kredytu 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163940-2013:text:pl:html PL-Błaszki: Usługi udzielania kredytu 2013/S 096-163940 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107284-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Skierniewice: Usługi udzielania kredytu 2015/S 128-235698. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Skierniewice: Usługi udzielania kredytu 2015/S 128-235698. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235698-2015:text:pl:html Polska-Skierniewice: Usługi udzielania kredytu 2015/S 128-235698 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Wyroby do angiografii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Wyroby do angiografii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169140-2016:text:pl:html Polska-Rzeszów: Wyroby do angiografii 2016/S 094-169140 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64942-2016:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S 040-064942 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S

PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S 1/5 PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S 204-293844 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340598-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2011/S 209-340598 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233356-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S 130-233356 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Wyroby ortopedyczne 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Wyroby ortopedyczne 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Warszawa: Wyroby ortopedyczne 2010/S 92-138058 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Usługi pocztowe 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kraków: Usługi pocztowe 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31296-2013:text:pl:html PL-Kraków: Usługi pocztowe 2013/S 020-031296 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412313-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227062-2015:text:pl:html Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29243-2014:text:pl:html Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:159537-2010:text:pl:html PL-Szczecin: Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254334-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty remontowe i renowacyjne 2015/S 075-131208. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Roboty remontowe i renowacyjne 2015/S 075-131208. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty remontowe i renowacyjne 2015/S 075-131208 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265680-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Bardziej szczegółowo