Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Zamówięruępublic'..- f TED TendersElectronicDaily hę://ted.europa.eu/udl?uri:ted:notice: l0:TEXT:P... Zamówienie pu biic s189 r.ilill.lv.vt. - Zamówieniepub icznena usługi- ogłoszenieo zamówieniu. Proceduraotwarta Państwa członkowskie PL-Zamośó:Nadzór nad robotami budow anymi 20101s 'l ogłoszenle o ZAMÓWEN U Usługi SEKCJA I: INSTYTUGJA ZAMAWIAJACA I.1) NAZWA, ADRESYI PUNKTY KONTAKTOWE Sąd okręgowyw Zamościu ul. Akademicka1 Do wiadomości: Gzeąorz U anowski Zamość POLSKA Tel gov.pl Faks Adresy internetowe ogó ny adres instytucjizamawiającejwww.zamosc.so.gov.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem:jak podanowyżejd a punktukontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dia ogu konkurencyjnego o az Dynamicznego systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:jak podanowyżejdia puńktu kontaktowógoofeę ub wnioski o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu należyprzesyłaćna adreś:jak podanowyżejd a punktukontaktowego.2) RoDzAJ INSTYTUCJ ZAMAW AJĄGEJ I GŁÓWNY PRZEDM ot LUB PRzEDMloTY DzlAŁALNoŚc Ministerstwo lub inny organ krajowylub federalny,w tymjednostkiregionalnei lokalne ogó ne usługipubliczne nstytucjazamawiającadokonujezakupu w imieniuinnychinstytucjizamawiających SEKGJA ll: PMEDMIOT ZAMOWIENIA l l. 1 )o P t s.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Prowadzenienadzoru inwestorskiegonad rea izacjązadania pod nazwą,,budowabudynkusądu inwestycyjnego okręgowegoi Sądu Rejonowegou zbiegu ulic:wyszyńskiego'zamoyskiego,pawłówkaw Zamościu''.1.2) Rodzaj zamówienia oraz oka izacjarobót budow anych,miejsce rea izacjidostaw ub świadczeniausług Usługi Kategoriausług:nr 12 Głównemiejsceświadczenia usługzamość. Kod NUTS P1312.,l.3)ogłoszenie dotyczy ZamówieniapubIicznego ll.1.4) lnformacje na temat umowy ramowej..l.5) Krótki opis zamówienia Iub zakupu(ów) 1' Przedmiotemzamówieniajest usługapo egającana prowadzeniunadzoruinwestorskiegonad rea izacjązadania pod nazwą,,budowabudynku Sądu okręgowegoi Sądu Rejonowegou zbiegu u ic:wysźyńskiego, inwestycyjnego Zamoyskiego,Pawłówkaw Zamościu'' 2' Zakres usługiobejmuje: 1) Zapoznaniesię z doj<umentacją projektowąi przedmiaramirobótw stopniupozwalającymna udziałw proceduze wyboruwykonawcyrobót budow anychoraz udziałw tej procedurze,przeprowadzonej zgodńie z przepisamiustawyz dnia r. Prawozamówień pub icznych(t.j'dz.u. z2010 r., Nr 113,poz. 759 zpóżn' zm.) 2) DostarczenieWykonawcyrobót budow anychw formiepapierowejkomp etnejdokumentacji_ uzyskanejod Zamawiającego- niezbędnejdo wykonaniainwestycjizgodniez pzepisami prawa,złożonąofeńą i podpisiną z Wykonawcąrobót budow anychumową 3) Powiadomienieorganu nadzoru budow anegoo terminierozpoczęciarobótz zatączeniemoświadczenia kierownika budowyi inspektorównadzoru,stwierdzających przejęcieobowiązkówpzypisanych tym funkcjomna budowie, przekazaniep acubudowywykonawcyrobót budowlanychw terminiezaakceptowanymprzez 4) Protoko arne Zamawiającego w harmonogramieinwestycji, 5) Nadzór inwestorskinad rea izacjąrobót budow anychwszystkichbranż,zgodnie z wymogamiokreś onymi ustawąz dnia7 ipca1994r. Prawobudow ane (t.j.dz. U. z2006r., Nr, 56,poz. 1118zpóin.zm.) 6) Zapewnieniecodziennegonadzoru,nad rea izacjązadaniainwestycyjnego, a w szczegó ności wizytowaniebudowy, monitorowanie rea izacjikontraktu,sprawdzanieobmiarów,nadzorowaniei odbiór robót, Ńadzór zobowiązanyjest zapewnićsiłamii środkami własnymiobecnośóinspektorównadzoruw odpowiednimd a prawidłowej realizaójirobót budow anychczasie;nadzór ponosiodpowiedzia nośó za wsze kieopóźnienia,nieprawidłowości Iubwady, oó ttorycrl pzyczyni]tsię w szczegó ności poprzez brak zapewnieniawymaganegopzepisami prawa Iub umowąnaozoru, 7) Nadzór nad zapewnieniembezpieczeństwai pzestrzeganiempzepisów p.poz', bezpieczeństwai higieny pracy,przez wszystkichuczestnikówprocesu inwestycyjnego W rozumieniuwymagaństawianychp zez prawobudow anei inne pzepisy, obow ązujące 8) Współpracaz projektantem w zakresienadzoruautorskiego, 9) DokonywaniebieŹącejana izy kosztów inwestycjioraz sporządzaniestosownych szczegołowychrapońów z postępu robót budow anych, 10)Sprawdzeniedokumentówroz iczeniowych budowypod wzg ędemmerytorycznymirachunkowym,.l1) zwłoczne zawiadomieniezamawiającegoo wszystkichniepzewidzianychrobotachdodatkowych,zamiennychiub lzb ll:19

2 Zamówięrue public'.' TED TendersElectronicDaily hę://ted.europa.er/udl?uri:ted;notice: :TEXT: P... uzupełniających niezbędnych.doprawidłowego - za zgodą wykonaniazadania inwestycyjnegooi^az przygotowanie - proceduryz eceniatych robót, Zamawiającego 12) nicjowanie wprowadzenia.zmian.do treściumowyzawańejz M/ykonawcąrobót budow anychpopaez opiniowanie zasadności wprowadzeniatakichzmian, a takżeprzygotowanie stosownychdokumentównieźoęohy.crr do pzygotowania aneksówzmieniającychwarunkiokreś one w umowiena robotybudow ane,przy uwzg ędnieniu-ogianicze ń z,tiązanychz Wprowadzaniem takichzmian, Wynikających z pzepisów ustawyprawozamówióń pub icznychoraz ograniczeń narzuconychprzez Zamawiającego, 13)Prowadzenieroboczychnarad na tereniebudowyz udziałemwykonawcyrobót budow anych,sporządzanla protokołów i przekazywaniaich w terminie2 dni od daty naradyzamawiającemui wykonawcyiobót budow anych, 14) Prowadzeniecomiesięcznychrad budowydotyczącychpostępurobói, w którycń udziałbiorąpzedstawiciele wszystkichstronzaangażowanychw realizacjizadania inwestydnego 15)Kontro asposobu składowaniai przechowywaniamateriałów,. 16) Nadzorowaniebadań materiałówi robót wykonywanychpzez wykonawę robót budowlanych 17)Z ecaniewykonawcy robót budow anychwykonaniadodatkowyóh badań materiałów un róbót budzących wątp iwość co do ich jakości, 18) Sprawdzanie i formułowan.ie zaleceń dotyczących poprawnościi autentycznościwsze kich ceńyfikatów, po is ubezpieczeniowych, gwarancjiwykonan a,ubezpieczeniaod odpowiedzia ńości cywi nejitp., 19)Dokonywanieodbiorurobót zanikającychi ulegającychzakryciu, 20) PzygotowaniemateriałÓw do odbioruoraz dokonywanieodóiorów:e ementów,częściowegoi końcowego, sprawdzeniekompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawę robót budowanyin wymaganich do odbioru dokumentóworaz uczestnictwow odbioze robót, 21) Zatwierdzanieprotokołówodbioru e ementówrobót, niezbędnych do wystawieniafaktur przez Wykonawę robót budowlanychw danym okresierozliczeniowym, 22) Uzyskaniewszystkichwymaganychprzepisamiprawadecyzjiadministracyjnych, opinii,uzgodnieńpo zakończeniu procesu inwestycyjnego, 23) Roz iczeniekońcowebudowy, 2!) Pfek?7anie _ przy udzia ezamawiającego- gotowychobiektów do użytkowaniawraz z komp etemniezbędnych dokumentóww staniefaktycznymi prawnym,zdatnymdo rozpoczęciaużytkowania, 25) \Atlstępowaniew imieniu Zamawiającegopzed organami admińistracjiw sprawach wynikającychz rea izaąiinwestycji, w granicachudzie onychpełnomocnictw, 26) Naliczaniei egzekwowaniew uzgodnieniuzzamawiającymwymaganych- zgodnie z warunkamiumownymi- kar umownych od Vl/ykonawcyrobót budow anych, 27)Archiwizacjakorespondencjii dokumentacjidotyczącejpzebiegu procesuinwestycyjnegoi przekazaniejezamawiającemu w stanie kompletnympo zakończeniuinwestycji ub rozwiązaniuumówy z Ńadzorem, 28) WystawianieiWycena poleceń zmian W porozumieniuz Zińawiająrym,29) Podejmowaniedecyzjio robotach,którychwykonaniejest natychmiistowowymagane,wynikającychz pzepisów bezpieczeństwai higienypracy ubwsytuacjach zagrożeniażyció, 30) Prowadzeniew imieniuzamawiającego- własnymstaraniemi na swój koszt- wsze kichbadań aboratoryjnych i kontro nych wynikającychz zakresu badań okreś onych w SpecyfikacjiTechnicznejWykonaniai odbioru Roó'ot Budowlanych 31)Monitorowaniepostępu-robótbudow anychpoprzezsprawdzenieich zeczywistegozaawansowaniai zgodności rea izacjiz-obowiązującymharmonogramemrea izacjioraz informowaniezamiwiającego o wsze kichzagro-zeniach związanychz terminowością Wykonaniazadania inwestycyjnego 32J zwłoczne, ecz nie późniejniżw terminie2 dni, udzie eniav1/ykonawcy robót budow anychwsze kichdostępnych dotyczących rea izacjizadania inwestyryjnegó 1t9r1na9j!i wy'jaśnień 33) Podejmowaniedecyzji o wstrzymaniu części ub całościrobót po uzgodnieniu zzamawiąąa1m, 34) SprawdzeniewykonanychrobÓt i powiadomienie Wykonawcyiobót ńudow anycho wvr<ńvin wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 35)Wnioskowaniez jednoczesnympowiadomieniem o.tymzamawiającegoo usunięciuz terenu budowykażdejosoby zatrudnionejprzez M/ykonawcęrobÓt budow anych,która zachowujesię w sposób ńiewłaściwylub jest ńiekompetentna ub niedbaław swojejpracy, 36) Rozpatrywanieroszczeń WykonawcyrobÓt budow anychiprzedstawianiezamawiającemumerytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich, 37) Rozwiązywanie wszelkichproblemówi.sporówzwiązanychz rea izacjąrobót,w szczegó nościw zakresieakceptacji zamiennych rozvaązańi mateńałów,wad dokumentacjiinwestycjiw tym iojektowej, roz iczaniemzadania inwestycyjnógo, sporządzaniemdokumentacjipowykonawczejitp., 38) Roz iczenieumowy o roboty budowlane w przypadkujej rozwiązaniawraz z przeprowadzenieminwentaryzacji, 39) opracowywanie sprawozdań.i załącznikówwg wzorów Zamawiającego,, nformacja z rea izqąizadań finansowanycnze Ś9d]rÓw inwestycyjnych''w terminach obowiązującychw MinisterstwióSprawiedliwości, 40) Prowadzeniei bieżącaaktua izacjakartyewidencyjnejzadania inwestycyjnego, 41) Kontro owanie roz iczeńfinansowychbudowy(ewidencjai bi ansowanie - fakturvat i dokńentów roz iczeniowych rachunków)' 42) Spoządzenie uzgodnionychzzamawiąącym dowodówodbiorutechnicznego(ot) i przekazywanietych dokumentów do ZamawiającegoWraz z oświadczeniem o usunięc upzez Wykonawcę robót ówentua ńych ustórek stwierdzonychpzy jednego miesiącaod daty pzekazania Zamawiającemuprotokołuodbiorukońcowego, 99b!9rzew terminie 43) W terminie60 dni od daty pzekazania obiektudo użytkowania opiacowinie kompletnejdokumentaójiroz iczeniowej zadania inwestycyjnegoce emjej złożeniaw DepartamencieBudżetui nwestycjiministersiwa Sprawiedńwości, 44) Wystawieniewsze kich niezbędnych dokumentów związanych z rea izai1ązadaniainwestycyjnegoi udostępnianieich Zamawiającemu, na każdepisemneżądanie, 45) Zapewnienie,w razie potrzeby' tłumaczeniawszelkich dokumentów obcojęzycznych,związanych z rea izaąązadania inwestycyjnego, 46) Zapewnienie,w razie potrzeby,tłumaczana budowie,w pzypadku gdy w składzespołunadzoru nwestorskiego językiempo skim, wchodziosoba nie władająca 47) obsługa okresugwarancjii rękojmi;nadzór zobowiązanybędziedo: prowadzeniaprzy udzia epzedstawicieli Zamawiającegoprzeg ądówgwarancyjnych.zamawiającyziłtaoa, że w okresie gwarancy;nymprzynajmniejraz na po rokudokonywanebędą przeg ądystanu technicznegowybudowanegoobiektui iństa acjiiw przypadkustwiórdzenia ustereuwadobjętychgwarancją ub rękojmiąnadzór zobowiązanybędziedo wyegzekwbwańiaich naprawypzez Wykonawę robót budow anych,w ramachprowadzeniaprzeg ądówgwarancyjilyćn. Nadzór zobowiązanyjest do opracowaniaharmonogramupzeglądów' organizowaniaprzeg ądówraz na pół rbku,przygotowaniadokumentacjipo pzeg ądzie,kierowaniapism do \Ą/ykonawcy robót budow anycho usunięcieusterekjeś i-będzie taka potzeba - óbsługa poodbiorowado terminówwygaśnięcia gwarancjii odbiorówpogwaranryjńych. 3. za eżnie od zakresu okreś onego w pkt 2. zakres usługistanowiąę pzedmiot zamówieniaobejmujetakżewsze kie ll:19

3 ZamÓwięruępublic' TED TendersElectronicDaily :TEXT:P... czynnościmającena ce uspowodowanieaby całość nadzorowanychrobót (inwestycji) byławykonanaw szczegó ności zgodniez: a) Projektamibudowlano- wykonawczymi, b) Warunkamiokreś onymi w pozwo eniachna budowędecyzjanr 63/09i Decyzjanr 47t O, - technicznymiokreś onymi c) Vl/ymaganiami materiałowo w szczegółowychspecyfikacjachtechnicznychwykonaniai odbiorurobót, d) Pzepisami obowiązującegoprawa. 4. Wykonawcabędzieświadczył usługęnadzoru inwestorskiego w następującychspecja nościach: - konstrukcyjno-b udowlanej, - drogowej, - insta acyjnej w zakresiesieci, insta acjii urządzeń;ciep nych,wenty acyjnych, gazowycn, k imatyzacyjnych, wodociągowych,kanaiizacyjnych, - insta acyjnejw zakresie sieci, insta acjii urządzeń e ektrycznychi e ektroenergetycznych, - telekomunikacyjnej. 5' Wykonawcabędzieświadczył usługęnadzoru nad rea izacjązadania inwestycyjnegoopisanegow ZakresieZadania nwestycyjnego, stanowiącymzatlączniknr 9 do S WZ i okreś onego dokumentacjąprojektowąstanowiącązałączniki do SIWZ (szczegółowywykaz tej dokumentacjizawiera załączniknr.10.dos WZ). Rea izacjazamówieniapodlega prawu po skiemu,w tym w szczegó ności ustawiez dnia r. Prawo budow ane(t.j Dz. U. z 2006 r. Nr '156,poz. 1118ze zm.) i aktomwykonawczymdo niej,ustawiez dnia23 kwietnia1964r. Kodeks cywi ny(dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawiez dnia 29'1 '2004r. Prawozamówień pub icznych(t.j.dz. U' z 2O1Or. Nr 113'poz' 759 z póżn.zm.). l.,.6)wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71247AA0 '1.7)7-amówieniejest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień ządowych (GPA) '1.8)Podziałna części l.1.9) Dopuszcza się składanieofeń wariantowych.2)w ELKoŚĆLue zaxres zamow EN A '2.1)Całkowitawie kość ub zakres WańośÓzamówieniapowyżej125000euro,zakres zamówieniazostałokreś ony w pkt ) Opcje II,3)CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI okres w miesiącach:105 (od udzie eniazamówienia): SEKCJA III:INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSoWYM I TECHNICZNYM. 1) WARUNK DoTYczĄcE ZAMÓW EN A..l '1)Vl/ypągąne wadiai gwarancje.1.warunkiem jestwniesienie udziału w postępowaniu wadiumw wysokości 55 ooopln (słownie: pięćdziesiąt pięćtysięcy złotych00/100). Wadium możebyó Wnoszonew jednej ub ki kuformachwyszczegó nionychw ań. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: - W pieniądzu, _ W poręczeniachbankowychiub poręczeniachspółdzie czej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasyjest zawsze poręczeniempieniężnym, - w gwarancjachbankowych, - w gwarancjachubezpieczeniowych, - poręczeniachudzie anychpzez podmioty,o którychmowaw art.6b ust' 5 pkt 2 ustawyz dnia 9.,1,.2000r. o utworzeniupolskiejagencji RozwojuPrzedsiębiorczoŚci(Dz.U.Nr 109,poz.1158z późniejszymizmianami). 2. Zabezpieczenie na eżytegowykonania umowy W Wysokości10 % ceny ofertowejna eżyzttożzyć pzed podpisaniem umowyw jednej z następującychpostaci: - w pieniądzu, - w poręczeniachbankowych ub w poręczeniachspołdzie czej - kredytowej,ztym, Że kasy oszczędnościowo zobowiązaniekasy jest zawsze zobowiązaniempienięźnym, * gwarancjachbankowych, - gwarancjachubezpieczeniowych, * poręczeniachudzie anychpzez podmioty,o którychmowaw art.6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia g r. o utwozeniu Po skiejagencji RozwojuPzedsiębiorczości...1'2) Główne warunki finansowania i płatnościi/ ubodniesienie do odpowiednich paepisów je regulujących BudżetPaństwa..,l.3) Forma prawna' jaką musi przyjąćgrupa wykonawców, któę zostanie udzielone zamówienie lll.1.4) nne szczegó ne warunki, którym pod ega rea izacjazamówienia.2)warunk udz AŁU.2'1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w Ęm wymogi dotyczące wpisu do Ęestru zawodowego Iub hand owego nformacjei forma nościkoniecznedo dokonaniaoceny spełnianiawymogów:,1.o udzie eniezamówien amogą ubiógaó się Wykonawcy,którzy spełniająwarunki okreś one w arl,22 ust. 1 ustawyprawozamówień pub icznych,dot cżące:. a) posiadaniauprawnieńdo wykonywaniaokreś onej jeże iprzepisyprawanakładiją działa ności ub czynności, obowiązekich posiadania, b) posiadaniawiedzy i doświadczenia, c) dysponowaniaodpowiednimpotencjałem technicznymoraz osobamizdo nymido wykonaniazamówienia, d) sytuacjiekonomiczneji finansowej. 2. W postępowaniumogąwziącudziałwykonawcyniepod egający rtyk uczeniuz postępowaniao udzie eniezamówienia pub icznegow oko icznościach, o którychmowaw ań' 24 ust. 1 ustawyprawozamówień pub icznych. 3. W pzypadku WykonawcÓwwspó nieubiegającysię o udzie eniezamówienia,warunkiz pkt 1a-1.d powinienspełnićco I:19

4 Zamowieruepublic.' TED TęndersElectronicDaily hę://ted.ewopa.er/udl?uri:ted:notice:z :TEXT:P..' najmniejjeden z wykonawców,a bowszyscy wykonawcywspó nie.warunek okreś onyw pkt' 2. powinienspełnićkażdyz wykonawców' 4, W ce upotwierdzeniaspełnianiawarunkówna eżzy złożyćoświadczenie o spełnianiuwarunkówudziałuw postępowaniu okreś onychw art,22 ust.,t ustawy Prawo zamówień pub icznych(wg wzoru za ącznlkanr 2 do S WZ) 5' W ce uwykazaniabraku podstawdo wyk uczeniawykonawcyz postępowaniao udzie eniezamówieniapub icznegow oko icznościach' o których mowa W ań. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pub icznych na eżyprzedłożyć: 5.1. oświadczenie M/ykonawcyo braku podstawdo wykluczeniaz postępowaniana podstawiear1.24 ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia2004r.prawo zamówień publicznych(wg wzoruzałącznikanr 6 do S WZ), 5.2' Aktua nyodpis z w1aściwego rejestru'jeże iodrębnepzepisy wymagająwpisu do rejestru,w ce uwykazaniabraku podstaw do wyk uczeniaw oparciu o ań. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,vvystawionynie wcześniejniż 6 miesięcy pzed upływem terminuskładaniaofeń, a w stosunku do osób flzycznych oświadczenie w zakresie ań.24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wg ńoru załączniknr 7 do SIWZ), 5.3. Aktua nezaświadczeniewłaściwego nacze nikauzędu skarbowegopotwierdzające,że \^/ykonawcanie za egaz opłacaniempodatków- ubzaświadczenie, że uzyskałprzewidzianeprawemzwo nienie,odroczenie ub rozłożenie na raty za egłychpłatności ub wstzymanie w całości wykonaniadecyzjiwłaściwego organu- wystawionenie wcześniej niż3 miesiącepzed upływemterminuskładaniaofert, 5.4.Aktua nezaświadczenie właściwego oddziałuza{adu UbezpieczeńSpołecznychIub Kasy Ro niczegoubezpieczenia Społecznegopotwierdzające, że Wykonawcanie za egaz opłacaniem składekna ubezpieczeńiazdrowoinei spoieczne ub potwierdzenia, że uzyskałpzewidziane prawemzwo nienie,odroczenie ub rozłożenie na ratyza egłychpłatności ub wstzymanie w całości wykonaniadecyzjiwłaściwego organu- wystawionegonie wcześniejniz 3 miesęćepized upływem terminuskładaniaofeń, 5.5.Aktua nąinformacjęz KrajowegoRejestruKarnegow zakresieokreś onym w art.24 ust. 1 pkt 4-B ustawyprawo zamówieńpub icznych,wystawionąnie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływemterminuskładaniaofeń' 5.6.Aktualnąinformacjęz KĘowego RejestruKarnegow zakresieokreślonym w art'24 ust 1 pkt g ustawyprawo zamówieńpublicznychwystawionąnie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływemterminuskładaniaofeń. \^/ykonawca powołujący się pzy wykazaniuspełnieniawarunkówudziałuw postępowaniuna potencjałinnych podmiotów, które będą brałyudziałw rea izacjiczęścizamówienia,przedkładatakze dokumeńtydotyczącetego podmiotuw zakresie Wymaganymd a wykonawcy,określonym w pkt Dokumentypodmiotówzagranicznych: Jeże iwykonawcama siedzibę ub miejscezamieszkaniapoza terytoriumrzeczypospo itej Po skiejprzedkłada: A. dokumentvvystawiony w kęu, w którymma siedzibęlub miejscezamieszkaniapotwierd-zająry, źe: - Wystawionynie wcześniej a) nie otwańojego ikwidacjiani nie ogłoszonoupadłości niż6 miesięcypzed upływem terminuskładaniaofeń b) nie za egaz uiszczaniempodatków,opłat,składekna ubezpieczeniaspołecznei zdrowotnealbo że uzyskał pzewidziane prawemzwo nienie,odroczenie ub rozłożenie na ratyzaległychpłatności ub wstzymanie w całości wykonaniaderyzji właściwego organu- wystawionynie wcześniej niż3 miesiącepzed upływemterminuskładaniaofeń, c) nie orzeczonowobec niego zakazu ubieganiasię o zamówienie- wystawionynie wcześniejniż6 miesięcypzed up,ływem terminuskładaniaofeń B. zaświadczeniewłaściwego organusądowego ub administracyjnego ńiejsca zamieszkaniaosoby, któę dokumenty dotycząw zakresie okreś onym w art-24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień pub icznych - wystawionó nie wcześńiej niż6 miesięcyprzed upływemterminuskładaniaofeń - a booświadczenie pzed.notariuszem,właściwym złoizone organemsądowym,administraryjnym a boorganemsamoządu zawodowego ub gospodarczegoodpowiedn omiejsca zamieszkaniaosoby ub kęu, w którymwykonawcama siedzibę ub miejscezamieszkania,jeże iw miejscuzamieśzkania osoby Iubw kraju,w którymwykonawcama siedzibęlub miejscazamieszkania,nie wydajesię takiegożaświadczenia. '2.2) Zdo nośćekonomiczna i finansowa nformacje i forma nościkoniecznedo dokonaniaoceny spełnianiawymogów:1) Wykonawcywykażąsię zdo nością kredytową ubposiadaniemśrodkówfinansowych na rachunkuwwysokościco najmniej:2oooóo PLŃ, W pzypadku Wykonawów, którzywykażąkwotęposiadanychśrodkówf nansowychiub zdo nośckredytowąw innej wa ucieniź PLN' Zamawiającyprze iczyich wańość wedługśredniegokursu NBP z dnia Wystawieniainformacji potwierdzającej posiadanychśrodkówiubzdo ność vvysokośó kredytową Do dokonaniaoceny spełnieniawarunkuwymaganejest złożenie informacjibanku ub społdzie czej kasy oszczędnościowo- kredytowej,w których \Ą/ykonawcaposiada rachunek potwierdzającąwysokośćposiidanych środków.3 finansowych ub zdo ność kredytowąwykonawcy na kwotęwskazaną w pkt 1), wystawionąnie wcześniejniż miesiące pzed upływemterminuskładaniaofeń' Wykonawcapowołująrysię pzy wykazywaniuspełnieniawarunkówudziałuw postępowaniuna zdo ność finansową innych podmiotów,pzedkłada informacjębanku ub kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącąpodmiotu, z którógo zdo ności finansowejkorzystana podstawieań' 26 ust.2bustawyprawozamówień pub icznych,potwierdzającąr,vysokose posiadanychptzez ten podmiotśrodkówfinansowych ubjego zdo ność kredytow4wystawionąn ewczesni.ejniz ó miesiącepzed upływemterminuskładaniaofert. 2) \Ą/ykonawcylv{tkaiąŻesą ubezpieczeni od odpowiedzia ności cywi nejw zakresie prowadzonejdziała ności zwięane) z pzedmiotemzamówieniana kwotęco najmniej: PLN' W pzypadku Wykonawców, któzy wykażąkwotę ubezpieczenia w innej wa ucie niż PLN, Zamawiający pze iczy jej wartość wedługśredniegokursu NBP z pierwszegodnia okresuobjętegoubezpieczeniem W ce udokonaniaoceny spełnianiatego warunkuwymaganejestzłoizenie opłaconejpo isya w przypadkujej braku innegodokumentupotwierdzającego, że Wykonawcajest ubezpieczonyod odpowiedzia ności cywilnejw zakresie prowadzonejdziała ności gospodarczejzwiązanejz pzedmiotemzamówieniao wańości wskazanejw pkt2).z pzedkładanegodokumentu(np. po isy,dowoduopłaceniaskładki)musi jednoznaczniewynikać,że składkazostała zapfacona..2.3) ZdoIność techniczna nformacje i{orma ności koniecznedo dokonaniaoceny spełnianiawymogów' 1) Wiedza i doświadczenie: Wykonawryw okresieostatnichtrzech atpzed upływemterminuskładaniaofert,a jeżeliokres prowadzeniadziała ności jest krótszy- W tym okresie,wykona ina eżycie: co najmniej1 usługękomp eksowegonadzoru inwestorskiego nad budowąbudynku uiytecznościpub icznej* o zb iżonym do niniejszegopzedmiotu zamówieniazakresie,tj: obejmującym budowębudynkuwraz z infrastrukturątowarzyszącąo wańościnadzorowanychrobót budow anychco najmniej zł bruttoi kubatuze budynku użytecznościpub icznejnie mniejszejniż60.000m3, *budynekużytecznościpub icznejbudynek przeznaczonyna potzeby administracjipublicznej,wymiarusprawied iwości, ku tury'kultu re igijnego, oświaty, szko nictwawyższego,nauki,opiekizdrowotnej,opiekispołecznejiub soc;a nej,obsługi bankowej,hand u,gastronomii,usług,turystyki,sportu,obsługipasażerówwtransporcie ko ejowyń,drogowym, otniczym,morskimiubwodnym śród ądowym, świadczenia usługpocztowychiub te ekomunikacyjnych oraz inny ogó nodostępnybudynek pżeznaczonydo wykonywaniapodobnychfunkcji,w tym takze budynek biurowyi socialny($ l1:19

5 Zamówieniepublic TED TendersElectronicDailv hę ://ted.europa.er/udl?uri:ted:notice:z l0:TEXT: P... pkt 6 rozpoządzeniaministra nfrastruktury z dnia 12,4.2002r' w sprawiewarunkówtechnicznych,jakim powinny odpowiadaćbudynkii ich usytuowanie- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz' 690 ze zm'). Wa.ńoŚćrobotpodanąw wa utachinnych niżpln Wykonawcaprze iczywg średniego kursu NBP na dzień wystawienia swiadectwapzejęcia (diakontraktówrea izowanych zgodniez warunkamif D C) ub na dzień podpisaniaprotokołu odbioru robót (w pzypadku kontraktów w których nie wystawiasię Świadectwa Pzejęcia). 2) Potencjałtechnicznyi osoby zdo nedo wykonaniapżedmiotuzamówienia: Wykonawcavrykażedysponowanieosobamio odpowiednichkwa ifikacjach zawodowych,doświadczeniu iwykształceniu niezbędnymdo wykonaniazamówienia: _ kieror,vnik zespołuinspektorów nadzoru 1 osoba: wykształceniewyższe oraz paynajmniej 1o- etniedoświadczeniena stanowiskachzwiązanych z kierowaniemzespołeminspektorównadzoru pzy rea izaąi róbót budow anych pżedmiotowizamówienia,w tym nadzór nad realizacjąco najmn ejdwóch obiektówbudow anych odpowiadających pzedmiotowizamówienia(obiektówbudow anychużyteczności odpowiadających pub icznejobejmującychbudowę ub pzebudowę ub remontobiektubudow anegolub zespołuobiektówbudow anych)o wartoś-ci jednegó z tych prźyna;ńńie; obiektównie niższejniż PLN (brutto).powinienposiadaćuprawnieniabudow anebez-ogianiczeńw specja ności konstrukcyjno.budow anej, zgodnie z ustawąz dnia7'7.1994rprawo Budow ane(t.j.dz. U. z2006 r. Nr 156 poz. 1118ze zm.) oraz rozpoządzeniemministratransportui Budownictwaz dnia r. w sprawiesamodzie nych funkcjitechnicznychwbudownictwie(dz.u.22006r. Nr83poz.578zezm.)wsprawiesamodzielnychfunkcji technicznychw budownictwie ub odpowiadająceim ważneuprawnieniabudow ane,które zostaływydane nj podstawie wcześniejobowiązująrychpzepisów, - inspektorzynadzoru (wchodzącyw składzespołuinspektorównadzoru)powinniposiadać uprawnieniado nadzoru robót budow anychw specja nościach: - konstrukcyjno - budowlanej: _ nspektornadzorubranzy ogó nobudow anej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudow anebez ograniczeńw specja nościkonstrukcyjno- budow anejbez ograniczeńz co najmniej5 - etnimdoświadczeniem na stanowisku nspektoranadzoru,w ramach rea izacjico najmniej4 robót budowlanychobejmującychbranżęogólnobudow aną podczas rea izacjibudowy,przebudowyiub remontuobiektubudow anegolub zespołuobiektówbudow anych,z czego co najmniej2 obiektówbudow anychużyteczności - AsystentinspektoraNadzoru branżyogó nobudow anej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudow anebez ograniczeńw specja ności konstrukcyjnobudowlanejz co najmniej3 - etnimdoświadczeniem na stanowiskuinspektora nadzoru,w ramachrea izacjico najmniej2 robót budowlanychobejmującychbranżęogó nobudow anąpodczasrea izaąi budowy,pzebudowy lub remontu'obiektubudow anego ub zespołuobiektówbudńinych, z czego co najmniej2 obiektówbudow anychużyteczności _ insta acyjnej w zakresiesieci, insta acjii urządzeń;ciep nych,wentylacyjnych,k imatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych,kana izacyjnych, - lnspektornadzoru branżysanitarnej- 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudow ane bez ograniczeńw specja ności ' insta acyjnej w zakresiesieci' insta acjii uznr zeń;ciep nych,wenty acyjnych, k imatyzacyjnycń, gazowych, Wod-ociągowych, kana izacyjnych z co najmniej5 etnimdoświadczeniem na stanowiskulnśpekńranadzoru,w ramacn rea izacjico najmniej4 robót budow anychobejmującychbranżęsanitarnąpodczas rea izacjibudowy,przebudowyiub remontuobiektubudow anego ub zespołuobiektówbudow anych,z czógo co najmniej2 obiektówbudow anych pubiicznej' użyteczności - Asystent nspektoranadzoru branżysanitarnej-. osoba - posiadającyuprawnienia budow anebez ograniczeńw specja nościinstalacyjnejw.zakresie sieci, insta acjii uządzeń; cieplnych, wenty acyjnych,k imatyzaryjn-ych, gazowycn, wodociągowych, kana izacyjnych z co najmniej3 - letnimdoświadczeniem na stinowisi<u nspektóranldźoru,.wramach rea izacjico najmniej2 robót budow anychobejmującychbranżęsanitarnąpodczas rea izacjibudowy'przebudowyiub remontobiektubudow anegoiub zespołuobiektówbudow anych, z czego óo najmniej1 obiókt buooillliny użyteczności publicznej, _ insta acyjnejw zakresie sieci, insta acjii uuądzeń elektrycznych i e ektroenergetycznych: - lnspektornadzorubranżye ektrycznej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniaoudowahe bez ograniczeńw specja ności insta acyjnej w zakresiesieci, insta acjii uządzeń e ektrycznych i e ektroenergetycznych z co najńniej 5 - etnim doświadczeniemna stanowisku nspektoranadzoru,w ramachrea izacjico najmnie;ł robót budówlanychobejmujących branżęelektrycznąpodczasrea izacjibudowy,pzebudowy lub remontuobiektubu-dow anego lub zespołuobiektów budow anych,z e'zegoco najmniej2 obiektówbudow anychużyteczności - Asystent nspektoranadzoru branżye ektrycznej - 1 osoba - posiadającyuprawńieniabudowlanebez ograniczeńw specja ności insta acyjnej w zakresiesieci, insta acjii uządzeń e ektrycznychi e ektroenergetycznych, z co-najmniej 3letnim doświadczeniem na stanowisku nspektoranadzoru,w ramachrea izacjico najmniej2 robót budowlańycn obejmującychbranżęe ektrycznąpodczas realizacjibudowy,przebudowyiub rómontu-obiektubudowlanegolub zespołu obiektówbudow anych,z ęego co najmniej1 obiektubudow anegoużyteczności publicznej, - drogowej: - nspektornadzorubranżydrogowej-.1osoba - posiadającyuprawnieniabudow ane bez ograniczeńw specja ności drogowejz co najmniej5 - etnimdoświadczeniem na stanowisku nspektoranadzoru,w ramach rea izaąicó najmniejł robót budow anychobejmującychbranżędrogowąpodczasrea izacjibudowy,przebudowy'iub remontuobiektu budow anego ub zespołuobiektówbudowlanychz czego co najmniej2 obiektówbudow jnychużyteczności _ Asystent nspektoranadzoru branżydrogowej- 1 osoba - posiadającyuprawnienia budów ane.bezograniczeńw specjalności drogowejz co najmniej3 - etnimdoświadczeniem na stanowisku nspektoranadzoru,w rańach rea izacjico najmniej2 robót budow anychobejmującychbranżędrogowąpodczasrea izacjibudowy,pzebudowy, ub remontu obiektubudow anegoiub zespołuobiektówbudow anychz czego co najmniej.t obiektubudow anegóużyteczności publicznej, - telekomunikacyjnej: - nspektornadzorubranżytelekomunikacyjnej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudowlanebez ograniczeńw specjalności te ekomunikacyjnej z co najmniej3 - letnimdoświadczeniemna stanowisku nspektoranadżoru,w ramach rea izacjico ńajmniej2 robó.tbudowlanychobejmująrychbranżęte ekomunikacyjną podczas realizacjibudowy, pzebudowy, ub remontuobiektubudow anegoa bozespołuobiektówbudowlańychz czego co najńniej 1 obiektu budow anegoużyteczności - Asystent nspektoranadzoru branżytelekomunikacyjnej - 1 osoba - posiadającyuprawnieniabudow anebez ograniczeńw specjalności te ekomunikacyjnej z co najmniej2 - etnimdoświadczeniemna stanowisku nspektoranaozoru, w ramachrea izacjico najmniej1 robotybudow anejobejmującychbranżetelekomunikacyjną podczas rea izacjibudowy' pzebudowy, ub remontuobiektubudow anegoalbo zespołuobiektówbudow anych,z cźógóco najmniej1 obiektu budow anegoużyteczności pubiicznej. Uwaga: nspektozynadzoru i ich asystencipowinniposiadaćuprawnieniabudow anebez ograniczeńzgodniez ustawąz dnia 7'7,1994r. Prawo Budowlane(t.j.Dz. U. z2006r, Nr 156 poz. 1118zezm.) orazroipoządzenióm M nistratranspońui -budownictwie Budownictwaz dnia 28 kwietnia2006 r. w sprawiesamodzielnychfunkcjitechnicznychw (Dz. U. z 2006r.Nr l1:19

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2015/S 121-219915. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2015/S 121-219915. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219915-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2015/S 121-219915 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251113-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2011/S 151-251113 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406294-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, Do wiadomości Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:176591-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2010/S 117-176591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Samochody osobowe 2012/S 64-103823. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Samochody osobowe 2012/S 64-103823. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103823-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Samochody osobowe 2012/S 64-103823 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308185-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121480-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253332-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo