WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011

2 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości 18, Poznań tel , fax PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US O ile nie zaznaczono inaczej, dane według stanu w dniu 31 XII 2010 r. Dane o szkołach podane są według stanu na początek roku szkolnego (30 IX 2010) lub roku akademickiego (30 XI 2010) z wyjątkiem danych o absolwentach wykazywanych na koniec poprzedniego roku szkolnego/akademickiego. Opracowanie: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Analiz Urząd Statystyczny w Poznaniu Projekt i skład: Artur Owczarkowski

3 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powierzchnia: 29826,51 km 2 Ludność: osób Stopa bezrobocia*: 8,5% Podmioty gospodarcze** (Polska=100): 9,7% WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE * Stan w dniu 31 VII 2011 r. ** Stan w dniu 30 VI 2011 r. 3

4 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 4

5 POŁĄCZENIA Z PL ŁAWICA 5

6 Województwo wielkopolskie na tle kraju i Unii Europejskiej a - dane wstępne b - według metodologii Eurostat Źródło: Eurostat i GUS Województwo wielkopolskie Polska Unia Europejska (UE 27) Ludność na 1 km ,7 121,9 116,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności ,0 10,8 10,7 a Zgony na 1000 ludności ,1 9,9 9,7 a Przyrost naturalny na 1000 ludności ,9 0,9 1,0 a Przeciętne trwanie życia osób w wieku 0 lat: kobiety ,9 80,0 82,4 mężczyźni ,7 71,3 76,4 Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w PPS (UE=100) ,6 56,2 100,0 Nakłady na B+R w % PKB ,52 0,60 1,92 Współczynnik zatrudnienia ,8 59,3 64,2 dla osób w wieku lata w % Stopa bezrobocia b w %: ogółem ,8 9,6 9,6 osób w wieku poniżej 25 lat ,9 23,7 20,9 6

7 WIELKOPOLSKA NA TLE KRAJU 7

8 LUDNOŚĆ tys Ludność faktycznie zamieszkała w latach tys Ludność wg płci w latach Mężczyźni Kobiety

9 - w końcu 2010 roku województwo wielkopolskie zamieszkiwało osób - w ciągu roku liczba ludności zwiększyła się o 11,1 tys., tj. o 0,3%, a w odniesieniu do roku 2000 o 2,2% (w kraju liczba ludności w ciągu 10 lat zmniejszyła się o 0,1%) - średni roczny przyrost ludności w latach kształtował się na poziomie 0,22% - pod względem liczby ludności Wielkopolska z udziałem 9,0% utrzymuje się na 3. miejscu w kraju po województwach mazowieckim (13,7%) i śląskim (12,1%) 9

10 LUDNOŚĆ Gęstość zaludnienia w 2010 r. 10

11 - w 2010 r. na 1 km 2 powierzchni przypadało w Wielkopolsce średnio 115 osób, przy przeciętnej dla Polski 144 osób na km 2 - najwyższa gęstość zaludnienia (powyżej 2000 os/km 2 ): Kościan, Luboń, Poznań, Leszno - najmniej zaludnione powiaty: złotowski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki - 2/3 ludności to osoby w wieku produkcyjnym - na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają przeciętnie 54,1 osoby w wieku nieprodukcyjnym - współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniósł w 2010 r. 2,83, co jest drugim wynikiem w Polsce - w 2010 r. w województwie wielkopolskim zanotowano urodzeń żywych (współczynnik 11,99 ) - w 2010 r. zanotowano zgonów (9,10 ) Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym według płci w latach Ogółem Mężczyźni Kobiety

12 Ludność według płci i wieku LUDNOŚĆ 12

13 Ruch naturalny ludności w latach r. Prognoza na lata Ruch naturalny ludności w 2010 r. 13

14 LUDNOŚĆ Gęstość zaludnienia i saldo migracji według województw w 2010 r. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według województw w 2010 r. 14

15 Odpływ migrantów z województwa wielkopolskiego na pobyt stały do wybranych krajów i kontynentów według płci w 2010 r. 15

16 LUDNOŚĆ Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w 2010 r. 16

17 Napływ migrantów z innych województw do województwa wielkopolskiego na pobyt stały według płci w 2010 r. Odpływ migrantów z województwa wielkopolskiego do innych województw na pobyt stały według płci w 2010 r. 17

18 GOSPODARSTWA DOMOWE Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w Wielkopolsce w latach ,45 3,40 3,35 3,30 3,25 3,20 3,15 3,10 3,05 3,00 3,41 3,40 3,36 3,33 3,32 3,33 3,27 3,27 3,16 3,07 3,

19 - w 2009 r. na gospodarstwo domowe w województwie przypadało średnio 3,07 os. - przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych w Wielkopolsce wyniósł w 2009 r. 1097,33 zł, co stanowi 98,5% przeciętnego dochodu rozporządzalnego dla Polski - przeciętne miesięczne nominalne wydatki gospodarstwa domowego w województwie wyniosły 879,57 zł (w kraju 956,68 zł) - Wielkopolska zajmuje drugie miejsce w kraju w wyposażeniu gospodarstw domowych w samochody osobowe, a pod względem wyposażenia w pozostałe przedmioty trwałego użytkowania lokuje się powyżej średniej krajowej (za wyjątkiem komputerów osobistych oraz odtwarzaczy CD) 19

20 RYNEK PRACY 20

21 Pracujący na 1000 ludności w 2009 r. 21

22 RYNEK PRACY Struktura pracujących w gospodarce narodowej według sekcji w 2009 r. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Przemysł 7,4% 4,5% 5,4% 15,9% Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Transport i gospodarka magazynowa 3,6% 2,6% 1,2% 2,0% 1,6% 1,6% 5,1% 16,9% osób 6,9% 25,2% Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz pozostała działalność usługowa 22

23 Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia rejestrowanego w 2009 r. - według stanu na koniec roku 2009, liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 1310,5 tys., o 1,6% mniej niż rok wcześniej - pracujący stanowili 38,5% ogółu mieszkańców województwa i 9,7% ogólnej liczby pracujących w kraju; pod tym względem wielkopolskie zajmuje trzecie miejsce wśród województw - w 2009 r. w Wielkopolsce najwięcej osób pracowało w przemyśle i budownictwie (32,1% ogółu pracujących) Stopa bezrobocia według województw w grudniu 2010 r. zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie śląskie małopolskie pomorskie mazowieckie podlaskie podkarpackie opolskie Województwa Polska 23

24 RYNEK PRACY 18 % Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim w latach ,6 17,2 17,1 15,9 14, ,5 11, ,1 9,2 7,8 6,

25 - województwo wielkopolskie ma najniższy w kraju wskaźnik bezrobocia: w końcu 2010 r. stopa bezrobocia wyniosła 9,2%, o 3,1 pkt. mniej niż średnia dla Polski oraz ponad dwukrotnie mniej niż w województwie warmińskomazurskim - w 2010 r. najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Poznaniu oraz powiatach: poznańskim, kępińskim i nowotomyskim - w latach stopa bezrobocia w województwie systematycznie spadała, natomiast w latach odnotowano jej wzrost 25

26 RYNEK PRACY Bezrobotni zarejestrowani w % ludności w wieku produkcyjnym w 2009 r. 26

27 Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2009 r. 27

28 SZKOLNICTWO Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych na 10 tys. ludności Uczniowie liceów profilowanych na 10 tys. ludności zmiany strukturalne będące skutkiem reformy oświatowej spowodowały spadek liczby uczniów szkół zawodowych oraz wzrost liczby uczniów liceów ogólnokształcących (do 2006 r.) - w roku szkolnym 2010/2011 języka angielskiego, najpopularniejszego wśród nauczanych języków obcych, uczyło się 6 na 7 uczniów szkół podstawowych, 4 na 5 uczniów gimnazjów oraz 97,5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych w systemie obowiązkowej nauki języka - języka niemieckiego uczył się co siódmy uczeń szkoły podstawowej, 41,8% uczniów gimnazjów oraz niemal 6 na 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 350 Uczniowie średnich szkół zawodowych na 10 tys. ludności

29 Uczniowie liceów ogólnokształcących na 10 tys. ludności Nauczanie obowiązkowe języków obcych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/ % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85,7% 0,1% 14,5% 0,2% 0,4% angielski francuski niemiecki rosyjski inne Nauczanie obowiązkowe języków obcych w gimnazjach w roku szkolnym 2010/ % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81,5% 61,8% 1,8% 2,0% 0,9% 0,1% angielski francuski niemiecki rosyjski hiszpański włoski Nauczanie obowiązkowe języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/ % 100% 80% 60% 40% 20% 0% 97,5% 85,0% 5,6% 7,3% 1,5% 2,2% 0,2% angielski francuski niemiecki rosyjski łaciński hiszpański włoski 29

30 SZKOŁY WYŻSZE - wielkopolskie, pod względem liczby studentów, jest piątym województwem w Polsce - w latach notowany był przyrost liczby studentów, natomiast od roku 2007 niewielki spadek, w roku 2010 w Wielkopolsce studiowało osób - największą uczelnią Wielkopolski i czołową w kraju jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wśród uczelni o znacznym wpływie ogólnopolskim są: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy (tzw. uniwersytety przymiotnikowe) 30

31 31

32 INFRASTRUKTURA IT - w województwie wielkopolskim 97,1% przedsiębiorstw wykorzystuje komputery, czyli na poziomie średniej dla Polski - w województwie nieznacznie mniejszy procent przedsiębiorstw niż wynosi średnia krajowa ma dostęp do Internetu (95,0% wobec 95,8% średnio w Polsce) oraz korzysta z dostępu szerokopasmowego (68,4% przy 69,0% w Polsce) 32

33 * przynajmniej raz w tygodniu 33

34 PODMIOTY GOSPODARCZE tys Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w latach tys. 700 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2010 r Ogółem Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 34

35 tys Spółki handlowe w latach ,8 25,8 24,2 23,1 21,7 19,6 20,6 17,4 18,5 15,4 13,9 12,

36 PODMIOTY GOSPODARCZE Podmioty gospodarki narodowej według wybranych form prawnych w 2010 r

37 Spółki handlowe według form prawnych w 2010 r. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w okresie I-XII 2010 r. (województwo=100) 37

38 PODMIOTY GOSPODARCZE - na koniec grudnia 2010 r. w rejestrze REGON były zarejestrowane podmioty - największą grupę stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w 2010 r. ich udział wyniósł 77,8% - największa koncentracja podmiotów wystąpiła w Poznaniu i powiecie poznańskim - w Wielkopolsce dominują jednostki prowadzące działalność handlową 27,8% ogółu zarejestrowanych podmiotów, oraz zajmujące się budownictwem (13,0%) i przetwórstwem przemysłowym (10,1%) 38

39 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według liczby pracujących w w 2010 w województwie wielkopolskim zarejestrowano nowe jednostki, tj. o 4802 więcej niż w 2009 r. Ze względu na rodzaj działalności, najwięcej nowo rejestrowanych jednostek należało do sekcji Handel i naprawy (28,8%, w kraju 28,1%) - działalnością budowlaną zajmowało się 5607 nowych podmiotów, czyli 14,7% nowych jednostek (w kraju 14,5%) - wśród zarejestrowanych podmiotów przeważają jednostki małe, z liczbą pracujących mniejszą niż 10 os. - w 2010 w rejestrze REGON ujęte było 80 podmiotów o liczbie pracujących powyżej 1000 osób, wobec 79 w roku

40 BUDOWNICTWO - w 2010 r. w wielkopolskim oddano do użytkowania 13,5 tys. mieszkań, co w skali kraju stanowiło 9,9% (lepszy wynik uzyskano jedynie w województwie mazowieckim) - drugą pozycję województwo wielkopolskie zajmuje również pod względem liczby budynków oddanych do użytku, natomiast trzecią - liczby wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych 40

41 41

42 Mieszkania oddane do użytkowania w 2010 r. BUDOWNICTWO 42

43 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w 2010 r. zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie śląskie małopolskie pomorskie mazowieckie podlaskie podkarpackie opolskie 43

44 WYNAGRODZENIA Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł w latach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 r. w województwie wielkopolskim wynosiło 3126,36 zł i było o 5,0% wyższe od notowanego w 2009 r. - przeciętne wynagrodzenie w Wielkopolsce pozostaje niższe niż w kraju (7 miejsce) - średni roczny przyrost wynagrodzeń w latach kształtował się na poziomie 4,9% 44

45 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie a brutto według powiatów w 2009 r. 45

46 północny 13,0% WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w województwie wielkopolskim w latach (rok poprzedni=100) , ,3 101,7 100,9 103,6 102,1 100,7 102,4 104,7 103,6 102, zł Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w województwie wielkopolskim w latach Udział regionów i województw w tworzeniu PKB w 2008 r. opolskie dolnośląskie 2,3% 8,1% podlaskie 2,3% świętokrzyskie 2,7% podkarpackie 3,8% lubelskie 3,9% warmiosko-mazurskie 2,8% kujawsko-pomorskie 4,7% mazowieckie 21,5% łódzkie 6,2% pomorskie 5,5% lubuskie 2,3% zachodniopomorskie 4,0% wielkopolskie 9,3% małopolskie 7,4% śląskie 13,2% 46

47 - ceny towarów i usług konsumpcyjnych w województwie wielkopolskim w latach wzrosły średnio o 31,4%, a przeciętny roczny wzrost wyniósł 3,4% - w 2008 r. wartość PKB dla województwa wyniosła mln zł i w porównaniu z 2007 r. zwiększyła się o 3,6%. W latach średnie roczne tempo wzrostu PKB wynosiło 6,9%, podobnie jak dla kraju - województwo wielkopolskie wytwarza 9,3% krajowego PKB - w 2008 roku 5 województw: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie wygenerowało blisko 60% krajowej wielkości PKB Ceny mediów w zł według województw w 2010 r. zachodniopomorskie dolnośląskie 6,00 kujawsko-pomorskie wielkopolskie 5,00 4,00 lubelskie 3,00 warmińsko-mazurskie 2,00 lubuskie 1,00 świętokrzyskie 0,00 łódzkie śląskie małopolskie pomorskie mazowieckie podlaskie opolskie podkarpackie Zimna woda z sieci wodociągowej za 1 m3 Energia elektryczna dla gospodarstw domowych za 1 kwh Gaz ziemny wysokometanowy z sieci dla gospodarstw domowych za 1 m3 Centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych za 1 m2 47

48 NAKŁADY INWESTYCYJNE mld zł 250 Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej w latach (w bieżących cenach ewidencyjnych) Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny

49 - w 2009 r. w województwie wielkopolskim nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej zamknęły się kwotą 18343,6 mln zł, o 54,5% więcej niż w 2000 r. - inwestycje sektora prywatnego stanowiły 66,9% ogółu nakładów - przeważają inwestycje w przemyśle w 2009 r. stanowiły 29,6% ogółu nakładów - według stanu na koniec 2009 r., wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej w Wielkopolsce wynosiła ,3 mln zł i w stosunku do 2008 r. zwiększyła się o 7,1%, a w stosunku do 2000 r. o 74,9% - wartość brutto środków trwałych województwa wielkopolskiego w 2009 r. stanowiła 9% wartości krajowej - wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach przeliczona na 1 mieszkańca województwa wielkopolskiego w 2009 roku wyniosła zł, tj. o 70,9% więcej niż w 2000 r. 49

50 GMINY WEDŁUG LICZBY MIESZKAŃCÓW 1 Poznań Witkowo Kalisz Zbąszyń Konin Kłodawa Piła Krobia Ostrów Wielkopolski Rakoniewice Gniezno Wieleń Leszno Rokietnica Jarocin Pniewy Września Siedlec Swarzędz Buk Krotoszyn Przygodzice Śrem Wągrowiec Oborniki Golina Środa Wielkopolska Raszków Rawicz Jastrowie Pleszew Czempiń Wolsztyn Czarnków Luboń Stare Miasto Szamotuły Czarnków Turek Kazimierz Biskupi Gostyń Żerków Mosina Tuliszków Czerwonak Opatówek Wągrowiec Sompolno Nowy Tomyśl Kramsk Kępno Miłosław Kościan Gołuchów Trzcianka Krzywiń Ostrzeszów Kleczew Koło Łobżenica Tarnowo Podgórne Sieroszewice Kórnik Puszczykowo Chodzież Gniezno Komorniki Blizanów Grodzisk Wielkopolski Strzałkowo Wronki Miejska Górka Międzychód Złotów Ostrów Wielkopolski Lwówek Złotów Żelazków Dopiewo Słupca Pobiedziska Nowe Miasto nad Wartą Śmigiel Zagórów Rogoźno Skoki Kostrzyn Bojanowo Murowana Goślina Włoszakowice Opalenica Krzyż Wielkopolski Kościan Osieczna Nowe Skalmierzyce Okonek Suchy Las Godziesze Wielkie Stęszew Sieraków Wyrzysk Duszniki Trzemeszno Krzemieniewo Odolanów Książ Wielkopolski Słupca Piaski Ślesin Rydzyna Przemęt Gołańcz Koźmin Wielkopolski Turek

51 115 Budzyń Brudzew Jaraczewo Kobyla Góra Rychwał Brzeziny Szydłowo Bralin Dobrzyca Łubowo Ujście Dolsk Kobylin Chodzież Szczytniki Lądek Władysławów Niechanowo Babiak Kuślin Grabów nad Prosną Grzegorzew Poniec Damasławek Kaczory Lipka Borek Wielkopolski Kiszkowo Baranów Lisków Kaźmierz Łęka Opatowska Kłecko Grodziec Koźminek Kawęczyn Szamocin Doruchów Wierzbinek Ostrowite Święciechowa Pogorzela Krzymów Rozdrażew Krajenka Białośliwie Koło Granowo Ryczywół Ostroróg Stawiszyn Mycielin Lubasz Zakrzewo Pyzdry Czermin Kotlin Trzcinica Zduny Chocz Jutrosin Pakosław Czerniejewo Brodnica Rzgów Gizałki Nekla Ceków-Kolonia Wielichowo Olszówka Wysoka Obrzycko Krzykosy Przykona Kościelec Przedecz Sośnie Rychtal Lipno Mieleszyn Margonin Orchowo Malanów Perzów Dąbie Miedzichowo Kamieniec Kraszewice Zaniemyśl Wijewo Wilczyn Chrzypsko Wielkie Kleszczewo Chodów Dobra Miasteczko Krajeńskie Skulsk Tarnówka Połajewo Wapno Kwilcz Dominowo Mikstat Sulmierzyce Kołaczkowo Czajków Pępowo Obrzycko Mieścisko Powidz Osiek Mały Drawsko

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów miasto Chodzież 22,52 gmina Budzyń 21,65 gmina Chodzież_ 23,08 miasto-gmina Margonin 20,48 miasto-gmina Szamocin 20,08

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa wielkopolskiego

Ranking gmin województwa wielkopolskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa wielkopolskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI Organizatorzy w terenie : Poznań - Macej Waśkiewicz 501816199, Piła - Ziatyk Mariusz 672154998, Leszno - Łuczak Piotr 655205580, Konin - Tomaszewski Wojciech 632437495, Kalisz - Kwiatkowski Wojciech 62

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2010 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2010 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe.

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe. XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Poznań Macej Organizatorzy w Waśkiewicz terenie

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR AG.271/01/17 Załącznik nr 4 do siwz SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR powiat gmina adres chodzieski Budzyń ul. Lipowa 6,64-840 Budzyń chodzieski Chodzież ul. Mostowa 9,64-800 Chodzież chodzieski Margonin ul.

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci i młodzieży Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań Poznań 85 055,00 28 352,00 1 i Centrum Animacji Kultury 2

Bardziej szczegółowo

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

Stróżewo, boisko sportowe.

Stróżewo, boisko sportowe. Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH GENERALNY POMIAR RUCHU W ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY () W PUNKTACH POMIAROWYCH W ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWO: WIEKOPOLSKIE NUMER WOJEWÓDZTWA: 30 Sam. z 30096 116 0,000 8,200 8,200 BININO-NOJEWO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła / Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15 Strona1 REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP.06.02.00-30-0146/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Start do kariery!, o numerze RPWP.06.02.00-30-0146/15, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Koordynatorzy okręgowi: 1. okręg kaliski: Wojciech Kwiatkowski 502091351 e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl 2. okręg koniński: Marcin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawą Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU "Odum " s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU Odum  s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Załącznik nr 1 OPIS OBIEKTÓW L.p. POWIAT GMINA Adres nieruchomości Rodzaj obiektu Podstawa dysponowania Wynajmujący Powierzchn a użytkowa (m2) Kubatura m3 Rodzaj ogrzewania Instalacja techniczna budynku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2011 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2016 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1% 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2015 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W ROKU 2015

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W ROKU 2015 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W ROKU 2015 Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 listopada 2012 r.

Poznań, 16 listopada 2012 r. Notatki Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, "' Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: )

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: ) 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 2009-04-08 w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ:2009-04-16)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Termin: 13 października 2015r. Miejsce: Poznań, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Opis:

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2014 - województwo wielkopolskie * "kwota po korekcie" (dokonana na podstawie informacji o poprawkach dokonanych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Świadczeniodawca Godz. postoju Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA NSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWSKA WOJEWÓDZK NSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWSKA W POZNANU STACJA CHEMCZNOROLNCZA ODDZAŁ W POZNANU ZASOBNOŚĆ ZANECZYSZCZENE GLEB WELKOPOLSK STAN NA ROK Biblioteka Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 2010-12-29 w sprawie budżetu gminy na 2011rok (wpływ:2011-01-11)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji gmin

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV kadencji

Skład osobowy Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV kadencji Skład osobowy Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV kadencji Powiat Chodzieski 1. Kamila Kliwicka Budzyń 2. Paweł Cezary Szafranek Budzyń 3. Mieczysław Józef Michalak Chodzież 4. Michał Szostak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 65,76% - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 58,69 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 53,60 % - Technikum, Chodzież 52,65 % - Technikum

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo wielkopolskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie projekty

Wielkopolskie projekty Wielkopolskie projekty Mapa przedsięwzięć realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dodatek do biuletynu informacyjnego nasz region Wielkopolskie projekty Mapa przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2018-03-05 09:00 15:00 NZOZ - LARGO CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej R e a l i z a c j a Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego Od 1999 / r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "TWOJA SZANSA NA KARIERĘ!!!" nr projektu RPWP /15

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA NA KARIERĘ!!! nr projektu RPWP /15 REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "TWOJA SZANSA NA KARIERĘ!!!" nr projektu 1 Informacja o projekcie: 1. Projekt "TWOJA SZANSA NA KARIERĘ!!!" realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR 4809/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 3972 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

NOWA PROPOZYCJA DELIMITACJI OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH PO OPINIACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE I GMINNE 18 kwietnia 2017 r.

NOWA PROPOZYCJA DELIMITACJI OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH PO OPINIACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE I GMINNE 18 kwietnia 2017 r. NOWA PROPOZYCJA DELIMITACJI OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH PO OPINIACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE I GMINNE 18 kwietnia 2017 r. I. ZAŁOŻENIA Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE KWALIFIKACJE - GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO

WYSOKIE KWALIFIKACJE - GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO REGULAMIN PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE - GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO RPWP.06.02.00-30-0034/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Wysokie kwalifikacje-gwarancją sukcesu

Bardziej szczegółowo

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU 30096 116 0,0 8,2 8,2 BININO-NOJEWO 1263 21 928 131 40 131 6 6 30097 117 0,0 9,9 9,9 OBRZYCKO-OSTRORÓG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWE KOMPETENCJE DOBRY ZAWÓD. AKTYWIZACJA OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY W WOJ

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KOMPETENCJE DOBRY ZAWÓD. AKTYWIZACJA OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY W WOJ REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWE KOMPETENCJE DOBRY ZAWÓD. AKTYWIZACJA OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. WIELKOPOLSKIM" nr projektu 1 Informacja o projekcie: 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Koordynatorzy okręgowi: 1. okręg kaliski: Wojciech Kwiatkowski 502091351 e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl 2. okręg koniński: Marcin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- analiza gmin

Załącznik nr 1- analiza gmin Załącznik nr 1- analiza gmin Poziom bezpieczeństwa w gminie (zagrożenia, podmioty KSRG, itp.) 3 2 1 wysoki średni niski Powiat Gmina WARTOŚĆ KOŃCOWA m. Poznań m. Poznań 3 p. poznański m. Luboń 3 m. Puszczykowo

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Rad Powiatowych

Skład osobowy Rad Powiatowych Skład osobowy Rad Powiatowych Rada w Powiecie Chodzieskim 1. Eugeniusz Koczorowski Budzyń 2. Paweł Szafranek Budzyń 3. Mieczysław Józef Michalak Chodzież 4. Katarzyna Szostak Chodzież 5. Arkadiusz Matusiak

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-08-01 09:00 13:00 CZARNKOWSKO -TRZCIANECKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Nazwa realizatora Miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-12-02

Bardziej szczegółowo

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Właściciel obiektu i/lub zarządzający obiektem 1 Budzyń Budzyń 2 Wyszyny Region Wodny Warty Gmina Budzyń/Gminny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo