Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2011 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 1 Podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2011 rok dotyczące: 1) wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 1) do niniejszej uchwały, 2) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 2) do niniejszej uchwały, 3) kwoty zobowiązań wymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 3) do niniejszej uchwały, 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 5) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego (z wyłączeniem dotacji udzielonych dla innych jednostek samorządu terytorialnego), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 6) wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 7) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub

2 rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 8) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2011 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r., podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2011 rok wymagane ustawą o finansach publicznych. Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek 3

4 Część 1. Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie po zmianach za 2011 rok A. Dochody , ,44 B. Wydatki , ,22 C. Nadwyżka/Deficyt (AB) , ,78 D. Finansowanie (D1D2) , ,28 D1. Przychody ogółem , ,28 D2. Rozchody ogółem , ,00 Część 2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w 2011 roku wyniosła ,43 zł. Część 3. Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Zobowiązania wymagalne w 2011 roku w kwocie ,83 zł dotyczą: 1. zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych kwota 0, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota 0 zł, 2. zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem kwota ,83 zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 1.528,00 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota ,83 zł, z tego: instytucje kultury kwota ,33 zł, spzozy kwota ,50 zł.* * wykazana kwota zobowiązań jest niezgodna z kwotą wynikającą ze sprawozdania RbZ wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku w związku z faktem uwzględnienia w ww. kwocie skorygowanej wartości zobowiązań wymagalnych zgodnie z kwotami wykazanymi w sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez spzozy, których termin dostarczenia do UMWW upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. Po tym terminie zostanie skorygowane sprawozdanie RbZ spzozów sporządzone wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku. 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadanie Wykonanie za 2011 rok I+II OTRZYMANE DOTACJE OGÓŁEM I. Otrzymane dotacje , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Powiat Poznański Na wykonanie opracowania pn.: "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego gminy Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Komorniki)" , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dla Teatru Wielkiego w Poznaniu na przygotowanie spektaklu plenerowego w przestrzeni publicznej "Mandragora" do muzyki J. B ,00 Miasto Poznań Lullego, R. Straussa,i K. Szymanowskiego Dla Polskiego Teatru Tańca Balet Poznański w Poznaniu na realizację projektu pn: "VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Cztery Pory ,00 Roku" Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego ,00

6 Dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego na Miasto Poznań zorganizowanie koncertu plenerowego "Gwiazdy nad Maltą 007. The Music of Bond. James Bond" z okazji święta Miasta Dnia Patronów św. Piotra i św. Pawła , Biblioteki ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Miasto Poznań Dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację projektu pn.: "Przygotowanie do druku, oprawa oraz promocja książki z serii wielkopolska Biblioteka Poezji" ,00 II. Otrzymana pomoc finansowa ogółem , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 Gmina Duszniki Udrożnienie i oczyszczenie rzeki Mogielnicy na odcinku biegnącym przez Gminę Duszniki w miejscowościach Chełmianko i Niewierz ,00 Gmina Wronki Konserwacja mechaniczna rzeki Ostrorogi na odcinku między ,00 Powiat Szamotulski Ćmachowem i Wierzchocinem 7 500,00 Gmina Ryczywół Wykonanie niezbędnych prac regulacyjnych stanu rzeki Flinty ,00 Gmina Chrzypsko Wielkie Udrożnienie i oczyszczenie rzeki Oszczenicy od zastawki w miejscowości Charcice do mostu nad rzeką w drodze wojewódzkiej nr 3 000, w Chrzypsku Wielkim Gmina Międzychód Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez udrożnienie i oczyszczenie Strugi Bielskiej 3 000,00 Powiat Kolski ,00 Powiat Turecki ,00 Gmina Kościelec Dofinansowanie "Udrożnienia cieków od rzeki Wart do Zbiornika ,00 Gmina Brudzew Przykona, poprzez Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę" ,00 Gmina Przykona ,00 Gmina Koło ,00 Powiat Międzychodzki Udrożnienie cieków wodnych podstawowych na terenie powiatu międzychodzkiego ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miasto Ostrów Wielkopolski Gmina Rzgów Odbudowa rzeki Ołobok etap II z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej Wykonanie koncepcji dotyczącej odprowadzenia wody z Polderu Barłogi do Strugi Zakrzewskiej , ,00

7 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,57 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,63 Gmina Gostyń Gmina Oborniki Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji w Gostyniu Dofinansowanie remontu chodników na terenie Miasta i Gminy Oborniki, znajdujących się przy drodze wojewódzkiej nr , ,63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,94 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miasto i Gmina Grabów nad Prosną Dofinansowanie instalacji pełnej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Bukownica (skrzyżowanie ,00 Marszałki) Poprawę bezpieczeństwa publicznego, z tego: ,78 Gmina Chodzież budowa ronda w latach poprzez przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich w miejscowości Rataje ,00 Gmina Kostrzyn wspólne finansowanie inwestycji budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w Trzeku ,78 Gmina Mosina wykonanie chodnika w Dymaczewie Starym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr ,00 Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich z tego: ,16 Gmina Blizanów budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Jastrzębniki ,00 Gmina i Miasto Krajenka budowa chodnika w m. Skórka ,00 Gmina Grodziec budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Królików (obejmującą również budowę chodnika w miejscowości Królików Czwarty) ,53 Miasto i Gmina Odolanów dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 w miejscowości Tarchały Wielkie ,00 dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w Odolanowie ul. Krotoszyńska ,63 Miasto i Gmina Szamotuły budowę sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły al. Jana Pawła II ,00 Gmina Przemęt instalację sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 316 w miejscowości Kaszczor 3 000,00 Miasto i Gmina Ostrzeszów budowę chodnika w Rojowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 oraz budowę chodnika w Szklarce Przygodzickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00

8 Gmina Gizałki budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty 6 000,00 Gmina Śrem przebudowę chodnika na ciąg pieszorowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku Śrem Psarskie, zamontowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego we wsi Psarskie , Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 Gromadzenie fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej Miasto Piła mieszkańców miasta Piły, realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w pile , , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,40 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6309 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,40 Powiat Jarociński Dofinansowanie projektu pn.: "Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy" , Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego , Teatry ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 Organizacja 51. Kaliskich Spotkań Teatralnych (w tym zł z Miasto Kalisz przeznaczeniem na Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza dla najwybitniejszego aktora 51 Kaliskich Spotkań Teatralnych) , Centra Kultury i sztuki ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 Na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: , Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych ,00 Miasto Kalisz 18. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA ,00 STRADA" Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Miasto Leszno Dofinansowanie dobudowy foyer w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie , Muzea ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

9 Gmina Krzemieniewo Miasto Piła Miasto Kalisz Konserwacja muzealiów w postaci skarbu monet dla Muzeum Okręgowego w Lesznie Organizacja wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły realizowanego przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile 3 000, ,00 Na organizację przez Muzeum Okręgowe ziemi Kaliskiej w Kaliszu: ,00 Jarmark Archeologiczny 5 000,00 Biesiada Piastowska 5 000,00 Weekend CeltyckoIrlandzki 5 000,00 Festiwal Słowian i Waregów 4 700,00 III UDZIELONE DOTACJE OGÓŁEM ,17 I. (AB) Udzielone dotacje ogółem A. Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT , , Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: , ,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ,31 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ,35 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,65 Miasto Poznań , Miasto Leszno ,66 PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: ,49 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ,49 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Miasto Poznań , Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich , ,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ,33 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ,68 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,86 Powiat Gnieźnieński , ,51 Powiat Jarociński , ,96 Powiat Kaliski , ,98 Powiat Koniński , ,00 Powiat Kolski , ,58 Powiat Leszczyński , ,70 Powiat Międzychodzki , ,00 Powiat Nowotomyski , ,59 Powiat Ostrzeszowski , ,15 Powiat Wągrowiecki ,95 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i ,09 szkolenia WRPO w 2011 r. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ,09 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Powiat Gnieźnieński Powiat Jarociński Powiat Kaliski Powiat Koniński Powiat Kolski Powiat Leszczyński Powiat Międzychodzki Powiat Nowotomyski Powiat Ostrzeszowski Powiat Wągrowiecki , , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,85 PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego: ,08

11 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 606, Gmina Wielichowo 3 634, Gmina Wągrowiec , Gmina Szamotuły 8 875, ,77 Gmina Środa Wielkopolska , Gmina Czerwonak 4 247, Gmina Ostrzeszów 7 975, Gmina Września , Gmina Zaniemyśl 3 650, Gmina Szamocin 3 733, Gmina Skoki 5 024, Gmina Gołańcz 5 171, Gmina Murowana Goślina 6 417, Gmina Nowy Tomyśl 5 165, Gmina Dopiewo 6 395, Gmina Raszków 5 459, Gmina Chodzież , Gmina Wierzbinek 3 146, Gmina Duszniki 3 637, ,57 Gmina Swarzędz , Gmina Wapno 1 941, Gmina Buk 4 102, Gmina Lipka 3 508, Gmina Lwówek , Gmina Dominowo 4 118, Gmina Skulsk 2 200, Gmina Damasławek 2 469, Gmina Opatówek 2 738, Gmina Mieścisko 3 903, Gmina Rawicz , Gmina Lubasz 2 118, Gmina Ujście 5 256, Gmina Trzemeszno 6 337, Gmina Jastrowie , Gmina Ostrów Wlkp ,09

12 2009 Gmina Oborniki , Gmina Stare Miasto 6 286, Gmina Słupca 4 864, Gmina Turek 8 892, Gmina Opalenica 4 729, Gmina Rakoniewice 3 712, Gmina Rogoźno 4 936, Gmina Wyrzysk 8 030, Gmina Zduny 3 829, Gmina Wilczyn 5 499, Gmina Brodnica 3 518, Gmina Sieroszewice 2 679, Gmina Drawsko 4 058, Gmina Kępno , Gmina Gołuchów 3 502, Gmina Sulmierzyce 1 155, Gmina Gniezno , Gmina Przemęt 6 035, Gmina Grodzisk Wielkopolski , Gmina Kleczewo 1 929, Gmina Lisków 8 683, Gmina Kościan , Gmina Kostrzyn 6 648, Gmina Rozdrażew 2 316, Gmina Wronki 7 218, Gmina Malanów , Gmina Odolanów 6 741, Gmina Margonin 3 104, Gmina Pleszew , Gmina Krzyż Wielkopolski 4 755, Gmina Perzów 2 765, Gmina Krobia 7 167, Gmina Rokietnica 5 804, Gmina Gostyń , Gmina Pniewy 2 872, Gmina Łęka Opatowska 5 014, Gmina Mycielin 961, Gmina Koźminek 1 530, Gmina Rydzyna 3 889, Gmina Czermin 1 751, Gmina Grzegorzew 1 939, Gmina Kobyla Góra 1 707,24

13 2009 Gmina Godziesze Wielkie 3 973, Gmina Puszczykowo 2 241, Gmina Baranów 3 470, Gmina Wolsztyn , Gmina Śmigiel 6 358, Gmina Połajewo 3 411, Gmina Sieraków 2 837, Gmina Blizanów 8 949, Gmina Osieczna 5 056, Gmina Krotoszyn , Gmina Rychwał 4 594, Gmina Stęszew 5 368, Gmina Okonek 7 338, Gmina Trzcianka , Gmina Złotów 8 476, Gmina Tarnówek 1 545, Gmina Białośliwie 1 915, Gmina Stawiszyn 1 653, Gmina Bralin 2 838, Gmina Ślesin 8 421, ,75 Gmina Śrem , Gmina Dobrzyca 5 473, Gmina Wieleń 5 479, Gmina Krzywiń 4 380, Gmina Lipno 3 644, Gmina Babiak 4 765, Gmina Czarnków , Gmina Koźmin Wielkopolski 5 142, Gmina Kraszewice 3 480, Gmina Mieleszyn 2 064, Gmina CekówKolonia 2 940, Gmina Gizałki 1 450, Gmina Kramsk 6 399, Gmina Jarocin , Gmina Książ Wielkopolski 4 791, Gmina Chocz 1 734, Gmina Trzcinica 3 026, Gmina Żelazków 2 170, Gmina Obrzycko 3 289, Gmina Czempiń 3 504, Gmina Pobiedziska 6 683,90

14 2009 Gmina Grabów 2 111, Gmina Zakrzewo 3 528, Gmina Przygodzice 6 390, Gmina Koło 7 288, Gmina Olszówka 1 533, Gmina Ostroróg 2 083, Gmina Czajków 3 183, Gmina Nowe Skalmierzyce 4 486, Gmina Rychtal 2 614, Gmina Kłodawa 3 737, Gmina Sompolno 4 031, Gmina Sośnie 4 288, ,55 Gmina Siedlce , Gmina Kleczew , Gmina Szydłowo 4 179, Gmina Brzeziny 9 915, Gmina Krzemieniewo 8 699, Gmina Zbąszyń , Miasto Leszno , ,30 Miasto Konin , Miasto Piła , Miasto Poznań , Miasto Kalisz , ,12 Powiat Ostrowski , Powiat Poznański , Powiat Śremski , Powiat Krotoszyński , Powiat CzarnkowskoTrzcianecki , Powiat Pilski , Powiat Nowotomyski , Powiat Wrzesiński , Powiat Wolsztyński , Powiat Turecki , ,23 Powiat Koniński , Powiat Rawicki , Powiat Kościański , Powiat Średzki , Powiat Leszczyński ,52

15 2009 Powiat Złotowski , Powiat Jarociński , Powiat Wągrowiecki , Powiat Pleszewski , Powiat Kaliski , Powiat Kolski , Powiat Gnieźnieński , Powiat Kępiński , Powiat Słupecki , Powiat Chodzieski , Powiat Szamotulski , Powiat Międzychodzki 8 095, Powiat Gostyński , Powiat Ostrzeszowski , Powiat Obornicki , Powiat Grodziski , Gmina Kawęczyn , Gmina Dobra 6 966,62 PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,24 Gmina Olszówka , ,55 Gmina Grodziec , Gmina Kościelec , ,49 Gmina Rokietnica , Gmina Krzymów , Gmina Dobra , Gmina Babiak , Gmina Chodów 7 963, Gmina Kłodawa , ,18 Gmina Stare Miasto , ,86 Gmina Wilczyn ,00

16 ,08 Gmina Opatówek , ,28 Gmina Rychwał , ,93 Gmina Dopiewo , Gmina Kawęczyn , ,90 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce , ,92 Gmina Grzegorzew , Gmina Ryczywół , Gmina Malanów , Gmina Chrzypsko Wielkie 5 529, ,79 Gmina Golina , ,27 Miasto Konin , ,86 Gmina Gniezno , Gmina Ostroróg , Gmina Żerków , Gmina Piaski , Gmina Ostrowite , ,23 Gmina Miejska Słupca , ,39 Miasto i Gmina Krotoszyn , Gmina Suchy Las , Gmina Wolsztyn , ,39 Gmina Gostyń , ,29 Gmina Lwówek , ,87 Miasto i Gmina Pleszew , ,61 Gmina Pniewy , ,84 Gmina Skulsk , Gmina Dolsk , Gmina Swarzędz ,97

17 ,42 Gmina Międzychód , Gmina Przemęt , ,97 Gmina Tuliszków , Gmina Ostrów Wielkopolski , ,59 Gmina Dąbie , ,31 Miasto Poznań , Powiat Gnieźnieński , Miasto Leszno , Powiat Turecki , ,29 Powiat Pilski , Powiat CzarnkowskoTrzcianecki , Powiat Wrzesiński , Powiat Obornicki , Powiat Gostyński 6 533, ,54 Powiat Słupecki , Powiat Rawicki 5 700, Powiat Kaliski 7 241, Powiat Poznański 50, Powiat Grodziski 2 410, ,76 Powiat Złotowski , ,88 Powiat Krotoszyński , Gmina Osieczna 1 173, Gmina Oborniki , Gmina Sompolno 7 453, Powiat Wągrowiecki , Gmina Mycielin , Gmina Miejska Kościan , Gmina Rozdrażew , Gmina Czerniejewo , Gmina Przykona , Gmina Mieleszyn , Gmina Kaźmierz , Gmina Łęka Opatowska , Gmina Czermin ,50

18 2009 Gmina Lisków , Gmina Ceków Kolonia , Gmina Kołaczkowo , Gmina Wronki , Gmina Szczytniki , Gmina Trzcianka , Gmina Czarnków , Gmina Pobiedziska , Gmina Damasławek 7 768, ,37 Miasto i Gmina Grabów Nad Prosną , Gmina Brudzew , Gmina Miejska Górka , ,32 Gmina Miejska Wągrowiec , Gmina Skoki , Gmina Miejska Koło , Miasto Sulmierzyce 7 136, Gmina Blizanów , Miasto Puszczykowo , Gmina Kuślin , Gmina Nekla , Gmina Komorniki , Gmina Miejska Turek , Gmina Sośnie , Gmina Mieścisko 9 379, ,04 Gmina Sieraków , Gmina Mosina 5 831, Gmina Miasteczko Krajeńskie 8 999, ,19 Gmina i Miasto Złotów , Gmina Godziesze Wielkie , Gmina Władysławów , Gmina Wieleń , ,48 Gmina Środa Wielkopolska , Gmina Kotlin , Gmina Żelazków , Gmina Przygodzice , Gmina Września , Gmina Lipka ,45

19 2009 Gmina Obrzycko 9 259, Gmina Krzykosy , Gmina Kępno , ,75 Gmina Jarocin , Gmina Śrem , Gmina Orchowo 6 904, ,03 Gmina Wyrzysk , Gmina i Miasto Pyzdry 8 922, Gmina Grodzisk Wlkp , ,42 Gmina Strzałkowo , ,37 Gmina Ślesin , ,34 Miasto Luboń , Gmina Czajków 4 098, Gmina Okonek 8 449, Gmina Kramsk , Gmina Opalenica , ,24 Gmina Czempiń , Gmina Margonin 9 492, Gmina Rydzyna , Gmina Święciechowa , Gmina Włoszakowice , Gmina Brzeziny , Gmina Piła , Gmina i Miasto Stawiszyn 6 240, Gmina Zbąszyń , Gmina Koźminek 5 539, Gmina Kraszewice 4 980, Gmina Książ Wielkopolski , Gmina Przedecz 7 240, Gmina Wijewo 4 445, Gmina i Miasto Raszków , Gmina Kleczew , Gmina Brodnica , Gmina Tarnówka 4 329, Gmina Kostrzyn , Gmina Kamieniec 6 046,67

20 ,70 Gmina Niechanowo , Gmina Granowo 8 184, ,10 Gmina Krzyż Wielkopolski , Gmina Chocz 8 629, Gmina Rzgów 9 324, Gmina Doruchów 8 874, Gmina Miedzichowo 5 010, Gmina Gizałki 6 401, Gmina Wierzbinek , Gmina Siedlec , Gmina Nowe Miasto Nad Wartą 3 654, Miasto i Gmina Wysoka , Gmina Rawicz , Gmina Kórnik , Miasto i Gmina Szamotuły , Gmina Murowana Goślina , Gmina Duszniki , Gmina Zagórów , Gmina Stęszew , Gmina Borek Wielkopolski 4 700, ,49 Gmina Nowy Tomyśl , Gmina Dominowo 6 632, Gmina Krzywiń , Gmina Pakosław 9 039, ,29 Gmina i Miasto Witkowo , ,28 Gmina Ostrzeszów , ,00 Gmina Koźmin Wielkopolski , ,47 Gmina Czerwonak , Gmina Sieroszewice , ,43 Miasto Kalisz , Powiat Kościański 2 779,80 B. Pozostałe dotacje ,36

21 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,62 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6620 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,62 Powiat Gostyński Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930P w Gostyniu , Pozostała działalność ,09 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,09 Województwo Pomorskie Opracowanie projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji MDW E , Ochrona zdrowia 6 413, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 413,51 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 6 413,51 Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla Powiat Krotoszyński wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim 6 413, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe instytucje kultury , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 Miasto Poznań Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadanie publiczne w zakresie kultury związane z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów ,14 zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Powiat Krotoszyński Miasto i Gmina Krajenka Gmina Opatówek II. Udzielona pomoc finansowa ogółem jednostkami samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe we Wrześni Zamek w Koźminie, górna część wieży remont i prace zabezpieczająceizolacja ścian wieży Odtworzenie elewacji i okładzin architektonicznych klasycystycznego Pałacu Sułkowskich w Krajence etap I Odnowienie i zabezpieczenie dźwigarów mostku żelaznego w parku dworskim w Opatówku Prace konserwatorskorestauratorskie elementów drewnianych: sklepienie nawy głównej, empory, tralki, schody, poręcze w kościele poewangelickim w Miłosławiu kontynuacja , , , , ,71

22 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,02 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,02 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Słupca Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 Gmina Zaniemyśl ,00 Gmina Duszniki ,53 Gmina Nekla ,00 Gmina Lwówek ,00 Gmina Kępno ,00 Gmina Sompolno ,00 Gmina Pyzdry ,00 Gmina Kramsk ,00 Gmina Raszków ,00 Gmina Blizanów ,00 Gmina Trzemeszno ,00 Gmina Kiszkowo ,00 Gmina Czajków ,00 Gmina Krzykosy ,00 Gmina Lisków ,00 Gmina Święciechowa ,00 Gmina Bralin ,00 Gmina Krobia ,00 Gmina Trzcinica ,00 Gmina Włoszakowice ,00 Gmina Mycielin ,00 Gmina Miedzichowo ,00 Gmina Perzów ,00 Gmina Złotów ,00 Gmina Pleszew ,75 Gmina Rychtal ,00 Gmina Rozdrażew ,00 Gmina Mieścisko ,00 Gmina Kraszewice ,00 Gmina Budzyń ,00 Gmina Gostyń ,00 Gmina Władysławów ,00 Gmina Ostrowite ,00 Gmina Bojanowo ,00 Gmina Kamieniec ,00

23 Gmina Pogorzela ,00 Gmina Dobrzyca ,00 Gmina Grodzisk Wlkp ,00 Gmina Dominowo ,00 Gmina Wągrowiec ,00 Gmina Stare Miasto ,00 Gmina Wierzbinek ,00 Gmina Czempiń ,00 Gmina Przedecz ,00 Gmina Gołuchów ,00 Gmina Rakoniewice ,00 Gmina Wyrzysk ,00 Gmina Lipka ,00 Gmina Zakrzewo ,00 Gmina Godziesze Wielkie ,00 Gmina Poniec ,00 Gmina Koło ,00 Gmina Szczytniki ,00 Gmina Nowy Tomyśl ,00 Gmina Pępowo ,00 Gmina Wolsztyn ,00 Gmina Witkowo ,00 Gmina Kuślin ,00 Gmina Ostrów Wlkp ,00 Gmina Przykona ,00 Gmina Chrzypsko Wielkie ,00 Gmina Jaraczewo ,00 Gmina Ostrzeszów ,00 Gmina Stawiszyn ,00 Gmina Piaski ,00 Gmina Kłecko ,00 Gmina Miasteczko Krajeńskie ,00 Gmina Grabów n. Prosną ,00 Gmina Kawęczyn ,00 Gmina Gołańcz ,00 Gmina Brudzew ,00 Gmina Kołaczkowo ,00 Gmina Krzywiń ,00 Gmina Krzymów ,00 Gmina Borek Wlkp ,00 Gmina Baranów ,00 Gmina Czarnków ,13

24 Gmina Niechanowo ,00 Gmina Wijewo ,00 Gmina Golina ,00 Gmina Ceków Kol ,00 Gmina Drawsko ,00 Miasto Kalisz ,00 Gmina Wilczyn ,00 Gmina Sieroszewice ,00 Gmina Tuliszków ,00 Gmina Mieleszyn ,00 Gmina Brzeziny ,00 Gmina Chodów ,00 Gmina Obrzycko ,00 Gmina Połajewo ,00 Gmina Grodziec ,00 Gmina Babiak ,00 Gmina Września ,00 Gmina Krotoszyn ,00 Gmina Nowe Miasto ,00 Gmina Kościelec ,00 Gmina Przygodzice ,25 Gmina Białośliwie ,00 Gmina Książ Wlkp ,00 Gmina Koźminek ,00 Gmina Granowo ,00 Gmina Opalenica 9 225,00 Gmina Ryczywół ,00 Gmina Kórnik ,00 Gmina Krzyż Wlkp ,00 Gmina Mikstat ,00 Gmina Rychwał ,00 Gmina Dobra ,00 Gmina Kostrzyn ,00 Gmina Doruchów ,00 Gmina Rokietnica ,00 Gmina Olszówka ,00 Gmina Jutrosin ,00 Gmina Malanów ,00 Gmina Koźmin Wlkp ,50 Gmina Skoki ,00 Gmina Skulsk ,00 Gmina Żerków ,00

25 Gmina Zagórów ,00 Gmina Odolanów ,00 Gmina Chocz ,00 Gmina Wronki ,00 Gmina Łobżenica ,00 Gmina Gizałki ,00 Gmina Kościan ,00 Gmina Chodzież ,00 Gmina Osiek Mały ,00 Gmina Dopiewo ,12 Gmina Czermin ,00 Gmina Oborniki ,00 Gmina Kleszczewo ,00 Gmina Kleczew ,00 Gmina Szamocin ,00 Gmina Czerniejewo ,00 Gmina Rzgów ,00 Gmina Kazimierz Biskupi ,00 Gmina Siedlec ,00 Gmina Przemęt ,50 Gmina Łęka Opatowska ,00 Gmina Opatówek ,00 Powiat leszczyński Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania , Pozostała działalność ,26 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących ,81 Gmina Szczytniki Remont sceny artystycznej w miejscowości Szczytniki 7 531,00 Gmina Mycielin Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie przedsięwzięciem poprawiającym jakość życia i aktywizującym mieszkańców obszarów 7 789,00 wiejskich Gmina Rzgów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej w sprzęt nagłaśniający 3 899,00 Gmina i Miasto Tuliszków Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa etap I 7 796,00 Gmina Trzcinica Remont placu zabaw połączony z utworzeniem miejsca sportoworekreacyjnego w miejscowości Piotrówka 2 340,00 Gmina Wierzbinek Wyposażenie remizy OSP w Wierzbinku pełniącej rolę świetlicy wiejskiej 7 796,00 Gmina Czajków Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej zakup strojów wyjściowych dla Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie 7 796,00 Gmina Połajewo Remont zaplecza sanitarnego w sali wiejskiej w Przybychowie 7 796,00

26 Gmina Drawsko Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chełst 4 386,00 Miasto i Gmina Grabów nad Prosną Remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Marszałkach 7 794,00 Gmina Wapno Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stołężyn 7 781,00 Gmina Ostrowite Remont świetlicy wiejskiej w Dołach 7 796,00 Gmina Łobżenica Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rataje 7 796,00 Gmina Osiek Mały Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Budzisławiu Starym 7 796,00 Gmina Wągrowiec Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Koninku 7 796,00 Gmina Kraszewice Remont Domu wiejskiego w Kraszewicach B 7 796,00 Gmina Wyrzysk Remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym 7 796,00 Gmina Krzywiń Wykonanie konserwacji podłogi żywicznej w świetlicy wiejskiej w Bieżyniu wykorzystywanej do zajęć sportowych i kulturalnych przez 7 017,00 społeczność wiejską Gmina Jaraczewo Remont dachu świetlicy wiejskiej w Panience 7 796,00 Gmina Blizanów Orkiestra dęta łączy pokolenia zakup elementów stroju i instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pruszkowie 7 796,00 Gmina Pogorzela Remont placu zabaw w Gumienicach 3 782,00 Gmina Kołaczkowo Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie 7 796,00 Gmina Żerków Remont placu zabaw w Raszewach 7 796,00 Gmina Rozdrażew Remont świetlicy wiejskiej w Wolenicach 7 796,00 Gmina Orchowo Remont świetlicy wiejskiej w Słowikowie 7 796,00 Gmina Czerniejewo Remont dachu świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich 7 796,00 Gmina Lubasz Remont świetlicy wiejskiej w Sokołowie 7 405,00 Gmina Przygodzice Remont sali wiejskiej w Smardowie 7 796,00 Gmina Zduny Wymiana wyposażenia biblioteki w Konarzewie 7 796,00 Gmina Ceków Kolonia Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie 7 173,00 Gmina i Miasto Raszków Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Szczurawicach 7 796,00 Gmina Zbąszyń Remont sali wiejskiej w Chrośnicy 7 785,00 Gmina Dolsk Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wieszczyczynie 3 852,00 Gmina i Miasto Krajenka Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Paruszce 7 750,00 Gmina Chrzypsko Wielkie Remont placu w Chrzypsku Wielkim 7 796,00 Gmina Kwilcz Zachowanie obiektu małej architektury jako świadka historii wsi Miłostowo ,56 Gmina Lubasz W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i milej spędzisz czas ,00 Gmina Lwówek Zagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie Zieleńca ,00 Gmina Czerniejewo Budowa biskupińskiej chaty miejsca wypoczynku i rekreacji w Grabach ,00

27 Gmina Gostyń "Pięknieje wielkopolska wieś pięknieją też Krajewice" ,05 Gmina Kramsk Rozbudźmy radość do wspólnych spotkań. Młodzieżowa strefa integracji ,00 Gmina Śmigiel Remont wigwamu w Bruszczewie miejsca spotkań mieszkańców i turystów ,00 Gmina Perzów Nasz wiejski Dom Kultury 6 000,00 Gmina Lwówek Cudze chwalicie swego nie znacie ,00 Gmina Białośliwie Zwiększenie atrakcyjności sołectwa Pobórka Mała poprzez modernizację stawu w celu budowy miejsca rekreacji, wypoczynku oraz 4 920,00 zaplecza p. poż. Gmina Budzyń Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego 3 000,00 Gmina Łobżenica Podzielona radość jest radością podwójną utworzenie w Dziegciarni placu pn. "Uśmiech dla wszystkich" 5 000,00 Gmina Łobżenica Bliżej natury centrum integracyjne miejscowości Szczerbin 5 000,00 Gmina Oborniki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup i montaż świetlicy wiejskiej wykonanej w technologii systemowej w miejscowości 918,80 Wychowaniec Gmina Oborniki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez renowację wiaty rekreacyjnej oraz zakup i montaż świetlicy wiejskiej wykonanej w 918,80 technologii systemowej w Sycynie Gmina Rawicz Żylice wieś z jajem 4 830,00 Gmina Kamieniec Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo 3 690,00 Gmina Ryczywół Wokół radomskiego stawu 400,00 Gmina Tuliszków Dziecięca dolina w Piętnie 5 000,00 Gmina Wieleń Kuźniczka Centrum Integracji Środowisk Artystycznych na obszarach wiejskich Gminy Wieleń 3 099,60 Gmina Piaski Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych 6 000,00 Gmina Dobrzyca Dzieci przyszłością Sośnicy ,00 Gmina Rzgów Zagospodarowanie terenu na potrzeby mieszkańców wsi Zarzew 8 000,00 Gmina Opatówek Zagospodarowanie terenu zielenią w miejscowości Rajsko 8 000,00 Gmina Międzychód Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kamionnie ,00 Gmina Kłodawa Remont ogrodzenia i wiaty w Rodzinnym Parku Rozrywki ALFA ,00 Gmina Krajenka Zagospodarowanie miejsca rekreacji i odpoczynku w Głubczynie 5 000,00 Gmina Kórnik Zagospodarowanie brzegu jeziora Skrzynki Duże w okolicy pomostu w Mościenicy 2 000,00 Gmina Miejska Górka Rekultywacja boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw o elementy wypoczynkowo rekreacyjne 6 000,00 Gmina Wyrzysk Zagospodarowanie terenu przy centrum sportowo rekreacyjnym w Osieku nad Notecią ,00

28 Gmina Kępno Impreza integracyjna dla mieszkańców oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klinach 4 000,00 Gmina Lipka Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Kiełpinie 2 346,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,45 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Międzychód W mieszkańcach Kamionny siła i współpraca dlatego jarmark na nowy plac w dolinie Kamionki powraca wielofunkcyjny plac rekreacyjny z ,00 małym amfiteatrem w Dolinie Rzeki Kamionki Gmina Miejska Górka Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko ,00 Gmina Kępno Zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo rekreacyjnym w Mikorzynie ,00 Gmina Koło Przebudowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji we wsi Dzierawy gmina Koło ,00 Gmina Orchowo Budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grilla ,00 Gmina Pakosław Sowy nie tylko Nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki ,00 Gmina Krotoszyn Wiejskie centrum kultury i sportu w miejscowości Unisław ,00 Gmina Kórnik Budowa placu zabaw "Urwisek" bezpiecznego i przyjaznego miejsca rekreacji najmłodszych ,51 Gmina Kołaczkowo Plac spotkań wielopokoleniowych w miejscowości Bieganowo ,00 Gmina Dolsk Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznosportowej i rekreacyjnej ,00 miejscowości Nowieczek Gmina Ostrowite Zagospodarowanie placu mieszczącego się na ulicy Lotników Polskich w Giewartowie ,53 Gmina Ostrowite Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Kąpielu na cele społeczno kulturalno sportowe ,00 Gmina Ostrowite Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie ,37 Gmina Rawicz Zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego "Sołecki zakątek" w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej ,62 Gmina Budzyń Uporządkowanie centrum wsi poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku ,00 Gmina Budzyń Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej ,00 Gmina Jutrosin Bielawy barwna estetyczna przystań leśna ,26 Gmina Orchowo Rewaloryzacja zachodniej części parku w Myślątkowie ,73 Gmina Kościelec Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie działki w miejscowości Kościelec do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego ,00 Gmina Malanów Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Babianna ,00 Gmina Kościan Strefa rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach ,00 Gmina Kościan Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew ,00 Gmina Lipka Centrum rekreacyjno wypoczynkowe w miejscowości Trudna ,75

29 Gmina Skulsk Budowa i remont miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Sołectwie Mniszki ,00 Gmina Skulsk Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego ,00 Gmina Kórnik Budowa wiaty drewnianej do celów kulturalno rekreacyjnych wraz z zakupem wyposażenia ,28 Gmina Drawsko Warto zatrzymać się w Kwiejcach ,62 Gmina Rzgów Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach ,00 Gmina Rzgów Wzrost atrakcyjności miejscowości Osiecza Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego ,34 Gmina Rychwał Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Grabowa ,39 Gmina Przygodzice Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Ludwików ,29 Gmina Przygodzice Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka ,84 Gmina Miasteczko Krajeńskie Grabionna na europejskim szlaku rowerowym ,00 Gmina Miasteczko Krajeńskie Spotkania pod bukiem ,00 Gmina Krobia Biskupiński Gościniec powrót do korzeni ,48 Gmina Witkowo Świetlica i plac zabaw miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo i Ruchocinek, gm, Witkowo ,00 Gmina Krotoszyn Kompleks sportowo rekreacyjny w Chwaliszewie ,00 Gmina Krzywiń Łuszkowo wieś na sportowo ,00 Gmina Orchowo Zagospodarowanie terenu za domem strażaka i kultury w Orchowie na miejsce wypoczynku i rekreacji ,00 Gmina Bojanowo Zagospodarowanie centrum kultury Gołaszyna poprzez utwardzenie placu rekreacyjno sportowego z ogrodzeniem panelowym oraz zmianą ,00 i modernizacją systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej Gmina Wągrowiec Urządzenie zieleni wraz z zagospodarowaniem części działki nr 160/30 przy świetlicy wiejskiej we wsi Potulice ,00 Gmina Wągrowiec Rekultywacja zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Oporzyn ,00 Gmina Kostrzyn Ekoedukacja na zielonym placu zabaw w Trzekolandii ,69 Gmina Lwówek Wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie 5 000,00 Gmina Lwówek Bródki ziemia ojców naszych 4 999,95 Gmina Lwówek Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Józefowo 4 999,95 Gmina Dąbie Bajkowy zakątek zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno edukacyjne 5 000,00 Gmina Krajenka Plac zabaw i miejsce rekreacji w Paruszce 5 000,00 Gmina Miejska Górka "Wiatrakowy zawrót głowy" utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki 5 000,00

30 Gmina Kraszewice Budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr ,00 Gmina Lisków Piękna nasza Gmina cała Wieża Widokowa w Swobodzie 3 000,00 Gmina Łobżenica Aby służyła nam jak najdłużej... "Przyrodnicza polana z kaczeńcem" w Witogroszczy Kolonia 5 000,00 Gmina Kramsk STREFA REKREACJI STREFA INTEGRACJI STREFA BEZPIECZEŃSTWA, czyli jak stary zdewastowany plac zmienił się w 4 200,00 teren rekreacyjno integracyjny z placem zabaw dla dzieci Gmina Koźminek Kompleks rekreacyjno sportowy wsi Pietrzyków 4 920,00 Gmina Osiek Mały Budowa placu zabaw jako miejsca przyjaznego dzieciom 5 000,00 Gmina Kępno Zaczarowany kominek w naszej świetlicy 1 000,00 Gmina Szamotuły Zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportoworekreacyjne 5 000,00 Gmina Przemęt Ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach 180,00 Gmina Pakosław Za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie estetyzacja wsi i budowa placu zabaw 5 000,00 Gmina Piaski Przystań bł. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych 5 000,00 pielgrzymów Gmina Przygodzice Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie Mała architektura 5 000,00 Gmina Łubowo Bezpieczna wioska dziecięca 1 799,99 Gmina Malanów Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary 2 460,00 Gmina Kościan Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze 5 000,00 Gmina Mosina Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo" 5 000,00 Gmina Kępno Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach 4 000,00 Gmina Krajenka "Radosna Podróżna" miejsce rekreacji 5 000,00 Gmina Skulsk Rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Sołectwie Mniszki 5 000,00 Gmina Krajenka Plac 500lecia w Śmiardowie Krajeńskim 5 000,00 Gmina Kaczory Wykorzystanie centrum miejscowości Zelgniewo na cele rekreacji i wypoczynku 3 335,00 Gmina Kobylin Mała wieś lecz atrakcji wiele możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę 5 000,00 Gmina Krzywiń Bielewo przystanek Mickiewicza 4 920,00 Gmina Sośnie Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kącka 1 845,00 Gmina Wapno O czym szumią stare drzewa? 5 000,00 Gmina Kórnik Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji budowa kompleksu rekreacyjnego "KAMYCZEK" w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu 4 300,00

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów miasto Chodzież 22,52 gmina Budzyń 21,65 gmina Chodzież_ 23,08 miasto-gmina Margonin 20,48 miasto-gmina Szamocin 20,08

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa wielkopolskiego

Ranking gmin województwa wielkopolskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa wielkopolskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI Organizatorzy w terenie : Poznań - Macej Waśkiewicz 501816199, Piła - Ziatyk Mariusz 672154998, Leszno - Łuczak Piotr 655205580, Konin - Tomaszewski Wojciech 632437495, Kalisz - Kwiatkowski Wojciech 62

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe.

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe. XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Poznań Macej Organizatorzy w Waśkiewicz terenie

Bardziej szczegółowo

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR AG.271/01/17 Załącznik nr 4 do siwz SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR powiat gmina adres chodzieski Budzyń ul. Lipowa 6,64-840 Budzyń chodzieski Chodzież ul. Mostowa 9,64-800 Chodzież chodzieski Margonin ul.

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2010 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2010 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 11-31 LIPCA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca Miejsce postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN 2017-07-11 09:00

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2018-03-05 09:00 15:00 NZOZ - LARGO CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawą Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci i młodzieży Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań Poznań 85 055,00 28 352,00 1 i Centrum Animacji Kultury 2

Bardziej szczegółowo

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Świadczeniodawca Godz. postoju Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-08-01 09:00 13:00 CZARNKOWSKO -TRZCIANECKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15 Strona1 REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP.06.02.00-30-0146/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Start do kariery!, o numerze RPWP.06.02.00-30-0146/15, realizowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/725/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/725/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/725/13 zmieniającej uchwałę nr XXXI/614/13 z dnia realizacji II etapu konkursu Pięknieje wielkopolska wieś. Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Nazwa realizatora Miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-12-02

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2016 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1% 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-01-15 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2015 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2014 - województwo wielkopolskie * "kwota po korekcie" (dokonana na podstawie informacji o poprawkach dokonanych

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: )

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: ) 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 2009-04-08 w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ:2009-04-16)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 65,76% - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 58,69 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 53,60 % - Technikum, Chodzież 52,65 % - Technikum

Bardziej szczegółowo

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH GENERALNY POMIAR RUCHU W ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY () W PUNKTACH POMIAROWYCH W ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWO: WIEKOPOLSKIE NUMER WOJEWÓDZTWA: 30 Sam. z 30096 116 0,000 8,200 8,200 BININO-NOJEWO

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Stróżewo, boisko sportowe.

Stróżewo, boisko sportowe. Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła / Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR 4809/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Koordynatorzy okręgowi: 1. okręg kaliski: Wojciech Kwiatkowski 502091351 e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl 2. okręg koniński: Marcin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU "Odum " s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU Odum  s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Załącznik nr 1 OPIS OBIEKTÓW L.p. POWIAT GMINA Adres nieruchomości Rodzaj obiektu Podstawa dysponowania Wynajmujący Powierzchn a użytkowa (m2) Kubatura m3 Rodzaj ogrzewania Instalacja techniczna budynku

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 2010-12-29 w sprawie budżetu gminy na 2011rok (wpływ:2011-01-11)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2010 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji gmin

Bardziej szczegółowo

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej R e a l i z a c j a Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego Od 1999 / r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE KWALIFIKACJE - GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO

WYSOKIE KWALIFIKACJE - GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO REGULAMIN PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE - GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO RPWP.06.02.00-30-0034/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Wysokie kwalifikacje-gwarancją sukcesu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W ROKU 2015

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W ROKU 2015 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W ROKU 2015 Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU 30096 116 0,0 8,2 8,2 BININO-NOJEWO 1263 21 928 131 40 131 6 6 30097 117 0,0 9,9 9,9 OBRZYCKO-OSTRORÓG

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- analiza gmin

Załącznik nr 1- analiza gmin Załącznik nr 1- analiza gmin Poziom bezpieczeństwa w gminie (zagrożenia, podmioty KSRG, itp.) 3 2 1 wysoki średni niski Powiat Gmina WARTOŚĆ KOŃCOWA m. Poznań m. Poznań 3 p. poznański m. Luboń 3 m. Puszczykowo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1984/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uchwała Nr 1984/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. Uchwała Nr 1984/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2015 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r.

Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017 Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017 Powiat wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Różana Niechanowie wielkopolskie wrzesiński Września Sędziwojewo Świetlica wiejska Sędziwojewo Sędziwojewo 69 _

Różana Niechanowie wielkopolskie wrzesiński Września Sędziwojewo Świetlica wiejska Sędziwojewo Sędziwojewo 69 _ 20150415 leszczyński Krzemieniewo Mierzejewo Sala Wiejska nr.32 nr.1 20150416 272 gostyński Borek Wielkopolski Borek Wielkopolski Gospodarstwo rolne Zbigniew Biskup ul. Marii Konopnickiej 13 20150417 20150421

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 3972 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo