Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych. Poradnik dla administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych. Poradnik dla administracji"

Transkrypt

1 Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych Poradnik dla administracji Rozpoczęcie eksploatacji instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów związane jest z koniecznością uzyskania decyzji i pozwoleń, w tym: pozwolenia na budowę, wytwarzania odpadów czy prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Niniejszy poradnik przedstawia w przystępny sposób krok po kroku procedurę wydawania decyzji i pozwoleń. 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Podstawa prawna. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest pozwoleniem emisyjnym tzn. jego istotą jest udzielenie zgody na wytwarzanie odpadów (stanowiącego emisję w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska - dalej: POŚ). Do pozwolenia na wytwarzanie odpadów znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia określone w dziale IV ustawy POŚ, zatytułowanym Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w rozdziałach 1-3.Zasadniczą podstawę prawną pozwolenia na wytwarzanie odpadów stanowi jednak przede wszystkim art. 17 ust. 2 ustawy o odpadach. Fot. Renata Słupek Pozwolenie dotyczy wszystkich odpadów (z wyjątkiem odpadów komunalnych) wytwarzanych przez ten sam podmiot (wnioskodawcę), powstających w miejscu, gdzie instalacja jest eksploatowana. Można przyjąć, że miejscem tym jest cały zakład, rozumiany jako jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny oraz znajdującymi się na nim urządzeniami (zgodnie z art. 3 pkt. 48 ustawy POŚ ). Oznacza to, że jeżeli wymagane jest uzyskanie pozwolenia dotyczącego odpadów niebezpiecznych, 1

2 to w decyzji uwzględnia się także inne odpady, nawet jeżeli zostaną wytworzone w ilości mniejszej niż 5 tys. Mg. Obowiązek ten wynika z art. 17 ust. 3 ustawy o odpadach Podmiot zobowiązany do uzyskania pozwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musi uzyskać podmiot, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie albo powyżej 5 tys. Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne Właściwość organów Organem właściwym do wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów jest marszałek województwa albo starosta - właściwy ze względu na położenie instalacji, co w tym wypadku jest równoznaczne z miejscem wytwarzania odpadów. Marszałek województwa jest organem właściwym w przypadku instalacji, kwalifikowanych jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. W pozostałych przypadkach właściwym organem do wydania pozwolenia będzie starosta. Właściwość organów określa art. 378 ust. 2 ustawy - POŚ Zakres wniosku o wydanie pozwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jako pozwolenie emisyjne, jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację, który występuje w tym wypadku w roli potencjalnego posiadacza, wytwórcy odpadów. Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia działalności. Przepisy nie określają terminu składania wniosku. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej dwa miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia działalności (wytwarzania odpadów). W tym czasie bowiem, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego dalej: k. p. a., organ administracji może prowadzić postępowanie bez przekraczania ustawowych terminów. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać przede wszystkim informacje określone w art. 184 ustawy POŚ: 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 3. informację o tytule prawnym do instalacji; 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 2

3 5. ocenę stanu technicznego instalacji; 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności; 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; Fot. Janusz Topolski 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych; 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane; 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji; 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań; 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 18. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; 3

4 19. deklarowany termin oddania instalacji do użytku w przypadku określonym w art. 191a ustawy POŚ (uruchomienie nowej instalacji); 20. czas na jaki ma być wydane pozwolenie. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy POŚ. Wymogi te odnoszą się do technologii stosowanej w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach, a przy określaniu ich spełnienia uwzględnia się w szczególności: 1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów; 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; 7) postęp naukowo-techniczny. Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć: 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów określają przepisy art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach, zgodnie z którymi wspomniany wniosek powinien zawierać następujące informacje: 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 3. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 4

5 Wytwórca odpadów (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres) Miejscowość i data (nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia) WNIOSEK o pozwolenie na wytwarzanie odpadów Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) oraz art. 181 i art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wnoszę o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji: Opis instalacji (z uwzględnieniem następujących informacji): 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 2. informacja o tytule prawnym do instalacji (np. akt własności, umowa dzierżawy), 3. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (uwaga: ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów), 4. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 5. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 6. opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 7. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (uwaga: o ile takie działanie jest przewidywane), 8. informację o rodzaju prowadzonej działalności, 9. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji, 10. przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska, 11. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (do 10 lat), 12. informacje pozostałe (art. 184 ust. 1 pkt 7-10 oraz 16-17b ustawy - POŚ), o ile wiążą się one z procesem wytwarzania odpadów, a nie zostały one uwzględnione w punktach poprzedzających, 13. informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy - POŚ (uwaga: dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych). Punkty 3, 4, 6 i 7 wskazane jest wymienić w tabeli, wraz z podaniem liczby porządkowej (l.p.), co wpłynie na czytelność wniosku. Do wniosku o pozwolenie dołączam: 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną), np. wypis z KRS, 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, 3) fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej 5

6 1.4. Zakres pozwolenia W pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytworzone przez danego wytwórcę w danym miejscu oraz wymagania ogólne dotyczące pozwoleń emisyjnych ustalone w art. 188 ust. 2 ustawy POŚ: 1. rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom; 2. jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska: a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji, b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; 3. źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii; 4. termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a ustawy POŚ (uruchomienie nowej instalacji). Pozwolenie może określić o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska (art. 188 ust. 3 ustawy POŚ): 1. sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji; 2. wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń; 3. wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie również termin realizacji tych działań; 4. rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5 ustawy POŚ; 6

7 5. zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy POŚ; 6. sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane; 7. sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 5, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Ustawa o odpadach (art. 18 ust. 2) wymaga dodatkowo, aby pozwolenie na wytwarzanie odpadów określało: a) ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku, b) sposoby dalszego gospodarowania odpadami, c) miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów. Można w związku z tym podkreślić, że punkty b) i c) są w dużej mierze zdeterminowane treścią wniosku. W szczególności organ wydający pozwolenie musi uwzględnić wyrażony przez wnioskodawcę brak zainteresowania dalszym, samodzielnym zagospodarowaniem odpadu, pod warunkiem wskazania zamiaru przekazania uprawnionemu posiadaczowi. 7

8 oznaczenie organu (starosta lub marszałek województwa) Miejscowość i data Znak sprawy DECYZJA Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), art. 181, art. 183 i art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), oraz art. 104 k.p.a. w związku z art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku (wymienić wnioskodawcę, datę wpłynięcia wniosku, nr pisma), udzielam (wymienić komu) pozwolenia na wytwarzanie odpadów - o treści następującej: 1. wskazanie ilości odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku (uwaga: ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów), 2. wskazanie sposobów gospodarowania odpadami, 3. wskazanie miejsce i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (uwaga: o ile takie działanie jest przewidywane), Wskazane byłoby wymienić pkt 1-3 w tabeli z podaniem liczby porządkowej, co ułatwi ewentualne zmiany w decyzji. 4. czas obowiązywania (do 10 lat). Uwaga: Treść tych punktów jest co do zasady zdeterminowana treścią wniosku. Niemożność akceptacji proponowanych we wniosku warunków prowadzenia działalności powinna skutkować odmową wydania pozwolenia. 5. Elementy dodatkowe spośród wymienionych w art. 188 ustawy - POŚ, w tym zabezpieczenie roszczeń - o ile znajdują zastosowanie, z powołaniem podstawy prawnej. UZASADNIENIE TREŚĆ: Z udziałem stron/uczestników na prawach strony (wymienić w razie konieczności), po uzyskaniu opinii (wymienić, jeśli opinie innych organów zostały uzyskane na podstawie obowiązujących przepisów).... Pouczenie o przysługującym prawie do odwołania Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w... lub w przypadku kompetencji marszałka województwa: Ministra Środowiska za pośrednictwem (oznaczenie organu) - w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. pieczęć okrągła podpis organu lub osoby upoważnionej pieczątka osoby upoważnionej Otrzymują: (strony) Do wiadomości: (organy) Zgodnie z art. 18. ust. 4 ustawy o odpadach w przypadku pozwolenia wydanego przez starostę kopie powinni otrzymać: marszałek województwa, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) i wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 8

9 1.5. Odmowa wydania pozwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest tzw. decyzją związaną. Innymi słowy organ administracji, przy prawidłowo sporządzonym wniosku, nie może odmówić wydania pozwolenia. Nie oznacza to braku możliwości odpowiedniego, z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, ukształtowania treści decyzji - jest to obowiązkiem organu. Szczegółowe reguły, jakie mają być przy tym brane pod uwagę, znajdują się zwłaszcza w ustawie o odpadach i ustawie POŚ. O możliwości odmowy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów przesądza jednak ocena wniosku pod kątem występowania jednej z przesłanek wymienionych w art. 186 ustawy POŚ. Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 1. nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i 204 ust. 1 ustawy POŚ; 2. eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych; 3. eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska; 4. wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1 ustawy POŚ; 5. wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna; 6. eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu a także jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami: mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska; jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, zgodnie z art. 18 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach. Rozstrzygnięcia należy dokonać w oparciu o swobodną ocenę wszystkich okoliczności, ale w decyzji odmownej jako podstawę prawną trzeba wskazać przepisy art. 186 ustawy POŚ albo art. 18 ust. 3 ustawy o odpadach. Przepisy te odwołują się do skutków postępowania z już wytworzonymi odpadami. Zauważyć można, że to nie same odpady mają powodować takie skutki, ale nieprawidłowe gospodarowanie nimi. Negatywna ocena odpadów nie może stanowić podstawy odmowy wydania pozwolenia. Przepisy nie kwalifikują zakresu powodowanych zagrożeń, wystarczy wobec tego stwierdzenie możliwości zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia. Nie polega to jednak na zmianie czy pogorszeniu ogólnej sytuacji. Musi być stwierdzone prawdopodobieństwo powstania uszczerbków na zdrowiu, utraty życia czy szkód w środowisku. 9

10 1.6. Cofanie i ograniczanie pozwolenia Cofnięcie decyzji jest formą odpowiedzialności administracyjnej za nieprzestrzeganie określonych wymagań z zakresu ochrony środowiska lub ochrony przed odpadami. Zasady cofania i ograniczania pozwoleń regulują przepisy art ustawy POŚ, które przewidują dwie możliwości: cofnięcie pozwolenia z odszkodowaniem lub bez odszkodowania. Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach czy zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. W tym przypadku decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania gdy: 1. eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy POŚ lub ustawy o odpadach (w tym przypadku organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie); 2. przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję na warunkach określonych w pozwoleniu; 3. instalacja jest objęta postępowaniem, o którym mowa w art ustawy POŚ (postępowanie kompensacyjne). 4. nastąpiło przekroczenie krajowych pułapów emisji, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zasady cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia za odszkodowaniem określają przepisy art. 196 ustawy POŚ, zgodnie z którymi musi zaistnieć jedna z poniższych sytuacji: 1. przemawiają za tym względy ochrony środowiska lub 2. korzystanie z pozwolenia stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. W tym przypadku odszkodowanie jest ustalane w drodze decyzji organu właściwego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia. Od decyzji takiej nie przysługuje odwołanie do organu II instancji, a jedynie powództwo do sądu powszechnego w terminie 30 dni od jej doręczenia. Droga sądowa przysługuje także w razie niewydania decyzji przez właściwy organ w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. Odszkodowanie przysługuje od organu właściwego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia. 10

11 Postępowanie o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia jest wszczynane z urzędu albo na wniosek prowadzącego instalację lub zainteresowanego jej nabyciem. Przed wydaniem decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia bez odszkodowania organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie. Fot. Renata Słupek Jeżeli prowadzący instalację pomimo wezwania do zaniechania i usunięcia negatywnych skutków naruszeń w wyniku prowadzonej działalności nie zastosuje się do wezwania i dalej prowadzi takie działania, organ właściwy do wydania pozwolenia w decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, określa zakres i termin wykonania obowiązku zaniechania naruszeń. Gdy prowadzący instalację usunął negatywne skutki w środowisku powstałe w wyniku prowadzonej działalności lub skutki takie nie wystąpiły, po wydaniu decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub graniczeniu pozwolenia, organ właściwy do wydania pozwolenia orzeka na wniosek prowadzącego instalację o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia. W razie stwierdzenia, iż nie usunięto w wyznaczonym terminie negatywnych skutków w środowisku, organ właściwy do wydania pozwolenia orzeka o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do usunięcia tych skutków. 11

12 Jeżeli w związku z eksploatacją instalacji wytwórca odpadów zamierza wytwarzać powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie albo powyżej tys. 5 tys. Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, to przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów, przedkłada właściwemu organowi wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, tj.: albo Marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ, który zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania Staroście właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla pozostałych przedsięwzięć (nieokreślonych w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ), który zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu Organ właściwy do wydania decyzji: wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów; w razie konieczności wzywa wytwórcę odpadów do uzupełnienia wniosku i następnie wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów; odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w drodze decyzji. Kopie wydanych decyzji starosta przekazuje marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 12

13 2. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Podstawa prawna Do wydawania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi znajdują zastosowanie przepisy ustawy o odpadach (art. 17 ust. 1 oraz art. 19 i art ).Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi nie jest pozwoleniem emisyjnym w rozumieniu ustawy POŚ. Decyzja wyraża zgodę na wytworzenie odpadów niebezpiecznych, zarówno w przypadku powstawania odpadów w związku z eksploatacją instalacji, jak i w związku z innym rodzajem działalności (z uwzględnieniem wskazanych limitów ilościowych) Podmiot zobowiązany do uzyskania decyzji Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi musi uzyskać: 1. wytwórca odpadów, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie; 2. wytwórca odpadów prowadzący instalację, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości od 0,1 Mg do 1 Mg rocznie. Wymóg uzyskania takiej decyzji nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi nie dotyczy odpadów komunalnych Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja ta odnosi się do wszystkich odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez dany podmiot, nie tylko tych, które wykraczają poza wskazany powyżej limit (co zwalnia automatycznie od obowiązku składania w tym zakresie odrębnej informacji). Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dotyczy też wszystkich takich odpadów wytworzonych przez dany podmiot, niezależnie od rodzaju działalności powodującej ich powstanie. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zatwierdzany w drodze decyzji przez właściwy organ, którym jest: marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Marszałek województwa zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych; starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów, dla pozostałych przedsięwzięć. Starosta zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych; wymóg zasięgania opinii prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. 13

14 Kopię wydanej decyzji starosta przekazuje właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta Zakres wniosku o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego należy dołączyć program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwórca odpadów niebezpiecznych musi przedłożyć właściwemu organowi na dwa miesiące przed: 1. rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub 2. zmianą prowadzonej działalności, jeśli wpłynie to na rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi. Ustawa o odpadach nie wymienia w zasadzie szczegółowych informacji, jakie powinny znaleźć się we wniosku. Jednakże we wniosku wytwórca odpadów musi określić czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. Ustawa o odpadach określa zakres programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zgodnie z art. 20 ust. 1 program powinien zawierać: 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; 2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych. Ponadto art. 21 ust. 2 ustawy o odpadach przewiduje, że omawianą decyzję można wydać jedynie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, jeżeli są wymagane. Wnioskodawca powinien załączyć stosowną informację - o ile takie pozwolenie lub zgłoszenie było wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane. 14

15 Wytwórca odpadów (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres) Miejscowość i data (nazwa organu właściwego do wydania decyzji) WNIOSEK o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na okres (czas, na jaki wydana ma być decyzja - do 10 lat). Przedstawić następujący zakres informacji: 1. rodzaje odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; 2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Do wniosku zatwierdzenie programu gospodarki odpadami dołączam: 1. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodny z wymaganiami określonymi w art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach. 2. Pozwolenie na użytkowanie obiektu (o ile jest wymagane). 3. Fakultatywnie - ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej 2.4. Zakres decyzji Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi ma również tzw. charakter związany, ponieważ właściwy organ może odmówić jej wydania w przypadkach określonych w ustawie o odpadach. 15

16 oznaczenie organu Znak sprawy Miejscowość i data DECYZJA Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251,z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku (wymienić wnioskodawcę, datę wpłynięcia wniosku, nr pisma), orzekam, co następuje: zatwierdzam (wymienić komu) program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (pełna nazwa dokumentu) oraz ustalam: 1. określenie ilości i rodzajów odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku (uwaga: ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów), 2. opis sposobów gospodarowania odpadami, 3. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (uwaga: o ile takie działanie jest przewidywane). Punkty 1-3 wskazane jest wymienić w tabeli z podaniem liczby porządkowej (l. p.). Uwaga: Treść tych punktów jest co do zasady zdeterminowana treścią wniosku. Niemożność akceptacji proponowanych we wniosku warunków prowadzenia działalności powinna skutkować odmową wydania decyzji. Określam czas obowiązywania decyzji na... (do 10 lat). Fakultatywnie: Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustanawiam zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (wskazać formę i wysokość). UZASADNIENIE TREŚĆ: Z udziałem stron/uczestników na prawach strony (wymienić w razie konieczności), po uzyskaniu opinii (wymienić, jeśli opinie innych organów zostały uzyskane na podstawie obowiązujących przepisów) Pouczenie o przysługującym prawie do odwołania Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w... lub w przypadku kompetencji marszałka województwa do: Ministra Środowiska za pośrednictwem (oznaczenie organu) - w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. pieczęć okrągła podpis organu lub osoby upoważnionej pieczątka osoby upoważnionej Otrzymują: (strony) Do wiadomości: (organy) Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o odpadach w przypadku decyzji wydanej przez starostę kopie decyzji otrzymują:marszałek województwa, wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz wójt (burmistrz lub prezydent miasta). 16

17 2.5. Odmowa wydania decyzji Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest decyzją związaną. Podstawą odmowy wydania omawianej decyzji może być art. 22 ustawy o odpadach, zgodnie z którym właściwy organ odmawia wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli: 1. zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska; 2. zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest niezgodny z planami gospodarki odpadami Wstrzymanie działalności W przypadku określonym w art. 23 ustawy o odpadach właściwy organ wstrzymuje, w drodze decyzji, działalność wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 17

18 Wytwórca odpadów jeśli zamierza prowadzić działalność, w wyniku której będzie wytwarzać odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg (0,1 Mg) lub wytwarzać odpady niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji, od 0,1 Mg do 1Mg rocznie, na co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpa dów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi, przedkłada właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z Programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi, tj.: albo Marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ, który zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania Staroście właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla pozostałych przedsięwzięć (nieokreślonych w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ), który zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Organ właściwy do wydania decyzji 1. zatwierdza program i wydaje decyzję, lub 2. odmawia wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli: zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska; zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest niezgodny z planami Kopie wydanych decyzji starosta przekazuje marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. 18

19 3. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Podstawa prawna Obowiązek złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami wynika z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach Podmiot zobowiązany do złożenia informacji Informację taką musi przedłożyć odpowiedniemu organowi wytwórca odpadów, jeżeli wytwarza rocznie mniej niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Informację w czterech egzemplarzach należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Informacja nie dotyczy odpadów komunalnych, podobnie jak w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi Właściwość organów Organem właściwym do otrzymania takiej informacji jest: marszałek województwa dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ, albo starosta dla pozostałych przedsięwzięć ze względu na miejsce wytwarzania odpadów Zakres informacji Wymagania dotyczące treści przedkładanej informacji (4 egzemplarze) są sformułowane w art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach, zgodnie z którym omawiana informacja powinna zawierać: 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować (właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów), 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 19

20 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 4. opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów Ocena przedłożonej informacji Przedłożona informacja powinna zostać oceniona w czasie 30 dni przez właściwy organ (tj. marszałka województwa albo starostę) pod kątem zgodności zamierzeń wytwórcy odpadów z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o odpadach nie wymagają, by organ kierował się postanowieniami planów gospodarki odpadami. W przypadku stwierdzenia, że przedłożona informacja nie odpowiada wymaganiom, organ w drodze decyzji wnosi sprzeciw, w terminie do 30 dni od dnia złożenia informacji (art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, np. stwierdzenia, że odpady wytworzone w ilości do 100 kg (0,1 Mg) rocznie mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, właściwy organ (marszałek województwa lub starosta) zobowiązuje wytwórcę odpadów do złożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji (art. 24 ust. 6 ustawy o odpadach). Jeden egzemplarz informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami, a także kopie wspomnianych decyzji starosta przekazuje marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta Wstrzymanie działalności Organ ma obowiązek kontrolować działania wytwórcy odpadów i w przypadku gdy narusza on przepisy ustawy o odpadach lub działa w sposób niezgodny z wcześniej złożoną informacją o wytwarzanych odpadach, organ (marszałek województwa albo starosta), któremu należało przedłożyć taką informację, wzywa wytwórcę odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń. Jeżeli wytwórca pomimo wspomnianego wezwania nadal narusza przepisy ustawy o odpadach, organ właściwy do otrzymania informacji wstrzymuje w drodze decyzji działalność powodującą wytwarzanie odpadów, uwzględniając przy tym potrzeby bezpiecznego dla środowiska zakończenia takiej działalności. W takiej sytuacji wytwórca odpadów zobowiązany jest do usunięcia negatywnych skutków prowadzonej działalności na własny koszt. 20

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 7.12 wersja z dnia 03.11.2015 r. Wnioskodawca Ruda Śląska, dnia... Nazwa i adres firmy REGON NIP Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska Telefon/fax e-mail WNIOSEK o wydanie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW Podstawa prawna: art. 180 pkt 3, art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek

Bardziej szczegółowo

Karta usługi nr WS-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA. 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy.

Karta usługi nr WS-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA. 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy. Karta usługi nr WS-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeŝeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyŝej 1 Mg odpadów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Opracowano na podstawie: (Dz.U.01.62.628, Dz.U.02.41.365, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.199.1671, Dz.U.03.7.78, Dz.U.04.96.959, Dz.U.04.116.1208, Dz.U.04.191.1956,

Bardziej szczegółowo

Starosta Prudnicki ul. Kościuszki Prudnik

Starosta Prudnicki ul. Kościuszki Prudnik ..... (oznaczenie i adres wnioskodawcy nr REGON, nr NIP)... (miejscowość, data) Starosta Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Na podstawie art. 180a

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów .. Imię i nazwisko (nazwa firmy), pieczęć... (Miejscowość i data)... Adres. Numer telefonu STAROSTA DRAWSKI Plac E. Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Bardziej szczegółowo

STAROSTA SOKÓLSKI ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

STAROSTA SOKÓLSKI ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 Sokółka, dnia... (imię i nazwisko, nazwa firmy) (adres) (regon, NIP) (telefon) STAROSTA SOKÓLSKI ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 www.bip.powiatzninski.pl, www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA USŁUGI Nr OŚ.0143.10.2018 a) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez czwartek, 03 stycznia :00 - Poprawiony niedziela, 27 września :54

Wpisany przez czwartek, 03 stycznia :00 - Poprawiony niedziela, 27 września :54 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Jakubowski Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa Biuro Ochrony Środowiska pragnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI

INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI INFORMACJE OGÓLNE Do wniosków dot. gospodarowania odpadami składanych do tut. organu należy dołączyd: 1) potwierdzoną odpowiednio za zgodnośd z oryginałem kopię: odpisu z KRS w przypadku spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

... WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO ... wnioskodawca miejscowość, data adres Starosta Kutnowski WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO Zgodnie z art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel Strona: 1 z 5 Wyszczególnienie Nazwa usługi Podstawa prawna Departament/osoba odpowiedzialna Wymagane dokumenty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń tel.

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE PODSTAWA PRAWNA: Art. 201, 208 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232. ze zm.) ODBIORCA: Prowadzący instalacje wymagające

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r. Dz.U.10.28.145 USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KOMPETENCJE STAROSTY Z MOCY USTAWY O ODPADACH I USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

PODSTAWOWE KOMPETENCJE STAROSTY Z MOCY USTAWY O ODPADACH I USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Jak będą przedstawiać się kompetencje starosty odnośnie gospodarki odpadami w kontekście nowej ustawy o odpadach (z 14 grudnia 2012 r.) oraz ustawy prawo ochrony środowiska znowelizowanej nową o odpadach

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Łęczyckiego

Do Starosty Łęczyckiego Dane posiadacza odpadów:..., dnia... Nazwa:...... Adres:... tel.:.... Do Starosty Łęczyckiego Na podstawie art.41 ust.5, art.42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Łęczyckiego

Do Starosty Łęczyckiego Dane posiadacza odpadów:..., dnia... Nazwa:...... Adres:... tel.:.... Do Starosty Łęczyckiego Na podstawie art.42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz.21 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW

POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ OS.10 POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek spełniający wymagania z art. 42 ust.1 ustawy o odpadów

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Łęczyckiego

Do Starosty Łęczyckiego Dane posiadacza odpadów:..., dnia... Nazwa:...... Adres:... tel.:.... Do Starosty Łęczyckiego Na podstawie art.42 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Starosta Wąbrzeski ul. Wolności Wąbrzeźno

Starosta Wąbrzeski ul. Wolności Wąbrzeźno ...... (oznaczenie i adres wnioskodawcy nr REGON)... (miejscowość, data) Starosta Wąbrzeski ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Zgodnie z art. 41 i 42

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/6002/zezwolenie-na-przetwarzanie-odpadow Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Szczegóły Kategoria sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145 1) Niniejsza ustawa dokonuje

Bardziej szczegółowo

Starosta Krotoszyński ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp Krotoszyn

Starosta Krotoszyński ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp Krotoszyn ...... (oznaczenie i adres wnioskodawcy nr REGON)... (miejscowość, data) Starosta Krotoszyński ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 63-700 Krotoszyn WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW Podstawa prawna: art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2019 r. o odpadach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Imię, nazwisko (nazwa przedsiębiorcy)...... Adres/siedziba... Słupsk, dn.... WNIOSEK o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U.2000.22.272 z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa:

Strona internetowa: Karta usługi nr WS-11 URZĄD MIASTA KRAKOWA Pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW Podstawa prawna: art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

... WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW ... wnioskodawca miejscowość, data adres Starosta Kutnowski WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW Zgodnie z art. 41 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.2001.62.628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Łęczyckiego

Do Starosty Łęczyckiego Dane posiadacza odpadów:..., dnia... Nazwa:...... Adres:... tel.:.... Do Starosty Łęczyckiego Na podstawie art.42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 lutego 2001 r. Druk nr 575

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 lutego 2001 r. Druk nr 575 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 19 lutego 2001 r. Druk nr 575 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 630, fax: + 48 91 42 45 627 wgkios@um.szczecin.pl www.szczecin.pl Imię

Bardziej szczegółowo

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Sprawy interesantów - Lista spraw Ogłoszono 2016-03-08 07:49:03 przez

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.14.2016 Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 630, fax: + 48 91 42 45 627 wgkios@um.szczecin.pl www.szczecin.pl Imię

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Starosta Wąbrzeski ul. Wolności Wąbrzeźno

Starosta Wąbrzeski ul. Wolności Wąbrzeźno ...... (oznaczenie i adres wnioskodawcy nr REGON)... (miejscowość, data) Starosta Wąbrzeski ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Zgodnie z art. 41 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Ustawa o odpadach 2 Odpowiedzialność za odpady 3 Pozwolenia i zezwolenia 4 Ewidencja Ustawa o odpadach 1 1 Nowa ustawa o odpadach

Bardziej szczegółowo

, (miejscowość, data) Wnioskodawca. lub nazwa: Adres ulica: budynek: lokal: kod pocztowy: miejscowość: NIP REGON. Czy jest pełnomocnik Tak Nie

, (miejscowość, data) Wnioskodawca. lub nazwa: Adres ulica: budynek: lokal: kod pocztowy: miejscowość: NIP REGON. Czy jest pełnomocnik Tak Nie , (miejscowość, data) Wnioskodawca imię: lub nazwa:, nazwisko: Adres ulica: budynek: lokal: kod pocztowy: miejscowość: NIP REGON Czy jest pełnomocnik Tak Nie Pełnomocnik Imię:, nazwisko: Adres Ulica: Budynek:

Bardziej szczegółowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.4.2016 Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

... dnia... WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW. Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

... dnia... WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW. Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów ...... dnia... nazwa Wnioskodawcy (miejscowość)... adres...... adres do korespondencji...... imię i nazwisko pełnomocnika (o ile Wnioskodawca działa przez pełnomocnika)...... adres do korespondencji pełnomocnika...

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.1.4.2014 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.7.2014 Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów Urząd Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28 08-441 Parysów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 23 10 2008r. USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 75/439/EWG

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel Strona: 1 z 5 Wyszczególnienie Nazwa usługi Podstawa prawna Departament/osoba odpowiedzialna Wymagane dokumenty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń tel.

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

DOW-S-V MC Wrocław, dnia 24 sierpnia 2016 r. L.dz. 1956/08/2016

DOW-S-V MC Wrocław, dnia 24 sierpnia 2016 r. L.dz. 1956/08/2016 Ogólnie rzecz biorąc DOW-S-V.7222.18.2016.MC Wrocław, dnia 24 sierpnia 2016 r. L.dz. 1956/08/2016 DECYZJA Na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 oraz art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Bardziej szczegółowo

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE Radziejów, dnia... Imię i nazwisko (nazwa firmy)...... Adres...... Tel.... Adres e-mail... NIP WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Na podstawie art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 5 i 8

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW .. (miejscowość, data) (nazwa wnioskodawcy) (siedziba) (nr telefonu) Starosta Gdański Ul. Wojska Polskiego 6 8-000 Pruszcz Gdański WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

... dnia... WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW. Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

... dnia... WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW. Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów ...... dnia... nazwa Wnioskodawcy (miejscowość)... adres...... adres do korespondencji...... imię i nazwisko pełnomocnika (o ile Wnioskodawca działa przez pełnomocnika)...... adres do korespondencji pełnomocnika...

Bardziej szczegółowo

Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż Wyszków

Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż Wyszków Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.9.2016 Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż 2 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji 1 Zadania WIOŚ Rodzaje kontroli Tryby zamykania składowisk Zakres kontroli

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarce odpadami

Planowanie w gospodarce odpadami Planowanie w gospodarce odpadami Łukasz Turowski Skąd potrzeba planowania w gospodarce odpadami? Głównymi celami w polityce Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami są: zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

DGO-I AT Warszawa, dnia r.

DGO-I AT Warszawa, dnia r. DGO-I.070.83.2018.AT Warszawa, dnia 14-01-2019 r. 818651.2285342.1719458 Pan Adam Małyszko Prezes Zarządu Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów Szanowny Panie, odpowiadając na pismo z dnia 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych Wydawanie pozwoleń zintegrowanych I. Warunki ogólne. Według art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)- pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.4.2014 Pan Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno Urząd Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a 09 472 Słupno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Katedra Technologii Chemicznej PW. Gospodarka odpadami WYKŁAD 2

Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Katedra Technologii Chemicznej PW. Gospodarka odpadami WYKŁAD 2 Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Dr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15101 Poz. 1547 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.3.2014 Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała Urząd Gminy w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1 08-411 Biała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, 05.12.2014 r. OŚR-I.6223.19.2014 Na podstawie: DECYZJA art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WOJEWODA MAZOWIECKI WKA.I.0932 2 13/09 Warszawa, dnia 30 marca 2010 r. Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM :

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM : Karta informacyjna Starostwo Powiatowe w Grudziądzu WYDZIAŁ: Ochrony Środowiska Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej PROCEDURA: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Przedmiot sprawy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów 7.11 wersja z dnia 03.11.2015r. Wnioskodawca Ruda Śląska, dnia... Nazwa i adres firmy REGON NIP Telefon/fax Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska e-mail WNIOSEK o wydanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów Firmy zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów muszą sprostać licznym wymaganiom i obowiązkom. Przede wszystkim muszą dysponować zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie. Maciej Krzyczkowski

Gospodarka odpadami w firmie. Maciej Krzyczkowski Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Odpowiedzialność za odpady 2 Pozwolenia i zezwolenia 3 Ewidencja 4 Zmiany w przepisach o odpadach Ustawa o odpadach ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ OS.10 POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek spełniający wymagania z art. 42 ust.1 ustawy o odpadów

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego DGO.VI.022.21.2018.MD Warszawa, dnia 25-09-2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w związku z pismem z 24 sierpnia 2018 r. (znak sprawy: OS-PZ.720.3.2018, znak pisma: OS- PZ.KW-00823/18) zawierającym

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 i 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 i 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 i 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 14-15.12.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku Seminarium ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W GMINIE GDZIE JESTEŚMY? Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi mgr Jadwiga Zonenberg RCEE w Płocku,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów Urząd Gminy w Platerowie ul. 3 Maja 5 08-210 Platerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych

Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych INVEST EXPO Ochrona środowiska jako wyzwanie Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych dr inż. Jurand BIEŃ Katowice, 8 grudnia 204 r. Ustawa o odpadach - regulacje w zakresie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408; Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.197.2015.RM Warszawa, 21 września 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta Mława

Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta Mława Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.1.2015 Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 06-500 Mława WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.6.2016 Pan Marian Kmieciak Wójt Gminy Odrzywół Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel. 660 491 800 e-mail: t.skalecki@kujawsko-pomorskie.

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel. 660 491 800 e-mail: t.skalecki@kujawsko-pomorskie. Strona: 1 z 5 Wyszczególnienie Nazwa usługi Podstawa prawna Departament/osoba odpowiedzialna Wymagane dokumenty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń tel.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo