Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych. Poradnik dla administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych. Poradnik dla administracji"

Transkrypt

1 Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych Poradnik dla administracji Rozpoczęcie eksploatacji instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów związane jest z koniecznością uzyskania decyzji i pozwoleń, w tym: pozwolenia na budowę, wytwarzania odpadów czy prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Niniejszy poradnik przedstawia w przystępny sposób krok po kroku procedurę wydawania decyzji i pozwoleń. 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Podstawa prawna. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest pozwoleniem emisyjnym tzn. jego istotą jest udzielenie zgody na wytwarzanie odpadów (stanowiącego emisję w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska - dalej: POŚ). Do pozwolenia na wytwarzanie odpadów znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia określone w dziale IV ustawy POŚ, zatytułowanym Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w rozdziałach 1-3.Zasadniczą podstawę prawną pozwolenia na wytwarzanie odpadów stanowi jednak przede wszystkim art. 17 ust. 2 ustawy o odpadach. Fot. Renata Słupek Pozwolenie dotyczy wszystkich odpadów (z wyjątkiem odpadów komunalnych) wytwarzanych przez ten sam podmiot (wnioskodawcę), powstających w miejscu, gdzie instalacja jest eksploatowana. Można przyjąć, że miejscem tym jest cały zakład, rozumiany jako jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny oraz znajdującymi się na nim urządzeniami (zgodnie z art. 3 pkt. 48 ustawy POŚ ). Oznacza to, że jeżeli wymagane jest uzyskanie pozwolenia dotyczącego odpadów niebezpiecznych, 1

2 to w decyzji uwzględnia się także inne odpady, nawet jeżeli zostaną wytworzone w ilości mniejszej niż 5 tys. Mg. Obowiązek ten wynika z art. 17 ust. 3 ustawy o odpadach Podmiot zobowiązany do uzyskania pozwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musi uzyskać podmiot, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie albo powyżej 5 tys. Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne Właściwość organów Organem właściwym do wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów jest marszałek województwa albo starosta - właściwy ze względu na położenie instalacji, co w tym wypadku jest równoznaczne z miejscem wytwarzania odpadów. Marszałek województwa jest organem właściwym w przypadku instalacji, kwalifikowanych jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. W pozostałych przypadkach właściwym organem do wydania pozwolenia będzie starosta. Właściwość organów określa art. 378 ust. 2 ustawy - POŚ Zakres wniosku o wydanie pozwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jako pozwolenie emisyjne, jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację, który występuje w tym wypadku w roli potencjalnego posiadacza, wytwórcy odpadów. Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia działalności. Przepisy nie określają terminu składania wniosku. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej dwa miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia działalności (wytwarzania odpadów). W tym czasie bowiem, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego dalej: k. p. a., organ administracji może prowadzić postępowanie bez przekraczania ustawowych terminów. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać przede wszystkim informacje określone w art. 184 ustawy POŚ: 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 3. informację o tytule prawnym do instalacji; 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 2

3 5. ocenę stanu technicznego instalacji; 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności; 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; Fot. Janusz Topolski 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych; 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane; 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji; 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań; 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 18. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; 3

4 19. deklarowany termin oddania instalacji do użytku w przypadku określonym w art. 191a ustawy POŚ (uruchomienie nowej instalacji); 20. czas na jaki ma być wydane pozwolenie. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy POŚ. Wymogi te odnoszą się do technologii stosowanej w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach, a przy określaniu ich spełnienia uwzględnia się w szczególności: 1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów; 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; 7) postęp naukowo-techniczny. Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć: 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów określają przepisy art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach, zgodnie z którymi wspomniany wniosek powinien zawierać następujące informacje: 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 3. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 4

5 Wytwórca odpadów (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres) Miejscowość i data (nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia) WNIOSEK o pozwolenie na wytwarzanie odpadów Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) oraz art. 181 i art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wnoszę o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji: Opis instalacji (z uwzględnieniem następujących informacji): 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 2. informacja o tytule prawnym do instalacji (np. akt własności, umowa dzierżawy), 3. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (uwaga: ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów), 4. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 5. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 6. opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 7. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (uwaga: o ile takie działanie jest przewidywane), 8. informację o rodzaju prowadzonej działalności, 9. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji, 10. przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska, 11. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (do 10 lat), 12. informacje pozostałe (art. 184 ust. 1 pkt 7-10 oraz 16-17b ustawy - POŚ), o ile wiążą się one z procesem wytwarzania odpadów, a nie zostały one uwzględnione w punktach poprzedzających, 13. informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy - POŚ (uwaga: dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych). Punkty 3, 4, 6 i 7 wskazane jest wymienić w tabeli, wraz z podaniem liczby porządkowej (l.p.), co wpłynie na czytelność wniosku. Do wniosku o pozwolenie dołączam: 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną), np. wypis z KRS, 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, 3) fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej 5

6 1.4. Zakres pozwolenia W pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytworzone przez danego wytwórcę w danym miejscu oraz wymagania ogólne dotyczące pozwoleń emisyjnych ustalone w art. 188 ust. 2 ustawy POŚ: 1. rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom; 2. jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska: a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji, b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; 3. źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii; 4. termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a ustawy POŚ (uruchomienie nowej instalacji). Pozwolenie może określić o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska (art. 188 ust. 3 ustawy POŚ): 1. sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji; 2. wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń; 3. wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie również termin realizacji tych działań; 4. rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5 ustawy POŚ; 6

7 5. zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy POŚ; 6. sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane; 7. sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 5, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Ustawa o odpadach (art. 18 ust. 2) wymaga dodatkowo, aby pozwolenie na wytwarzanie odpadów określało: a) ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku, b) sposoby dalszego gospodarowania odpadami, c) miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów. Można w związku z tym podkreślić, że punkty b) i c) są w dużej mierze zdeterminowane treścią wniosku. W szczególności organ wydający pozwolenie musi uwzględnić wyrażony przez wnioskodawcę brak zainteresowania dalszym, samodzielnym zagospodarowaniem odpadu, pod warunkiem wskazania zamiaru przekazania uprawnionemu posiadaczowi. 7

8 oznaczenie organu (starosta lub marszałek województwa) Miejscowość i data Znak sprawy DECYZJA Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), art. 181, art. 183 i art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), oraz art. 104 k.p.a. w związku z art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku (wymienić wnioskodawcę, datę wpłynięcia wniosku, nr pisma), udzielam (wymienić komu) pozwolenia na wytwarzanie odpadów - o treści następującej: 1. wskazanie ilości odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku (uwaga: ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów), 2. wskazanie sposobów gospodarowania odpadami, 3. wskazanie miejsce i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (uwaga: o ile takie działanie jest przewidywane), Wskazane byłoby wymienić pkt 1-3 w tabeli z podaniem liczby porządkowej, co ułatwi ewentualne zmiany w decyzji. 4. czas obowiązywania (do 10 lat). Uwaga: Treść tych punktów jest co do zasady zdeterminowana treścią wniosku. Niemożność akceptacji proponowanych we wniosku warunków prowadzenia działalności powinna skutkować odmową wydania pozwolenia. 5. Elementy dodatkowe spośród wymienionych w art. 188 ustawy - POŚ, w tym zabezpieczenie roszczeń - o ile znajdują zastosowanie, z powołaniem podstawy prawnej. UZASADNIENIE TREŚĆ: Z udziałem stron/uczestników na prawach strony (wymienić w razie konieczności), po uzyskaniu opinii (wymienić, jeśli opinie innych organów zostały uzyskane na podstawie obowiązujących przepisów).... Pouczenie o przysługującym prawie do odwołania Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w... lub w przypadku kompetencji marszałka województwa: Ministra Środowiska za pośrednictwem (oznaczenie organu) - w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. pieczęć okrągła podpis organu lub osoby upoważnionej pieczątka osoby upoważnionej Otrzymują: (strony) Do wiadomości: (organy) Zgodnie z art. 18. ust. 4 ustawy o odpadach w przypadku pozwolenia wydanego przez starostę kopie powinni otrzymać: marszałek województwa, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) i wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 8

9 1.5. Odmowa wydania pozwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest tzw. decyzją związaną. Innymi słowy organ administracji, przy prawidłowo sporządzonym wniosku, nie może odmówić wydania pozwolenia. Nie oznacza to braku możliwości odpowiedniego, z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, ukształtowania treści decyzji - jest to obowiązkiem organu. Szczegółowe reguły, jakie mają być przy tym brane pod uwagę, znajdują się zwłaszcza w ustawie o odpadach i ustawie POŚ. O możliwości odmowy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów przesądza jednak ocena wniosku pod kątem występowania jednej z przesłanek wymienionych w art. 186 ustawy POŚ. Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 1. nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i 204 ust. 1 ustawy POŚ; 2. eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych; 3. eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska; 4. wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1 ustawy POŚ; 5. wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna; 6. eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu a także jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami: mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska; jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, zgodnie z art. 18 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach. Rozstrzygnięcia należy dokonać w oparciu o swobodną ocenę wszystkich okoliczności, ale w decyzji odmownej jako podstawę prawną trzeba wskazać przepisy art. 186 ustawy POŚ albo art. 18 ust. 3 ustawy o odpadach. Przepisy te odwołują się do skutków postępowania z już wytworzonymi odpadami. Zauważyć można, że to nie same odpady mają powodować takie skutki, ale nieprawidłowe gospodarowanie nimi. Negatywna ocena odpadów nie może stanowić podstawy odmowy wydania pozwolenia. Przepisy nie kwalifikują zakresu powodowanych zagrożeń, wystarczy wobec tego stwierdzenie możliwości zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia. Nie polega to jednak na zmianie czy pogorszeniu ogólnej sytuacji. Musi być stwierdzone prawdopodobieństwo powstania uszczerbków na zdrowiu, utraty życia czy szkód w środowisku. 9

10 1.6. Cofanie i ograniczanie pozwolenia Cofnięcie decyzji jest formą odpowiedzialności administracyjnej za nieprzestrzeganie określonych wymagań z zakresu ochrony środowiska lub ochrony przed odpadami. Zasady cofania i ograniczania pozwoleń regulują przepisy art ustawy POŚ, które przewidują dwie możliwości: cofnięcie pozwolenia z odszkodowaniem lub bez odszkodowania. Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach czy zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. W tym przypadku decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania gdy: 1. eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy POŚ lub ustawy o odpadach (w tym przypadku organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie); 2. przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję na warunkach określonych w pozwoleniu; 3. instalacja jest objęta postępowaniem, o którym mowa w art ustawy POŚ (postępowanie kompensacyjne). 4. nastąpiło przekroczenie krajowych pułapów emisji, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zasady cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia za odszkodowaniem określają przepisy art. 196 ustawy POŚ, zgodnie z którymi musi zaistnieć jedna z poniższych sytuacji: 1. przemawiają za tym względy ochrony środowiska lub 2. korzystanie z pozwolenia stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. W tym przypadku odszkodowanie jest ustalane w drodze decyzji organu właściwego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia. Od decyzji takiej nie przysługuje odwołanie do organu II instancji, a jedynie powództwo do sądu powszechnego w terminie 30 dni od jej doręczenia. Droga sądowa przysługuje także w razie niewydania decyzji przez właściwy organ w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. Odszkodowanie przysługuje od organu właściwego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia. 10

11 Postępowanie o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia jest wszczynane z urzędu albo na wniosek prowadzącego instalację lub zainteresowanego jej nabyciem. Przed wydaniem decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia bez odszkodowania organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie. Fot. Renata Słupek Jeżeli prowadzący instalację pomimo wezwania do zaniechania i usunięcia negatywnych skutków naruszeń w wyniku prowadzonej działalności nie zastosuje się do wezwania i dalej prowadzi takie działania, organ właściwy do wydania pozwolenia w decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, określa zakres i termin wykonania obowiązku zaniechania naruszeń. Gdy prowadzący instalację usunął negatywne skutki w środowisku powstałe w wyniku prowadzonej działalności lub skutki takie nie wystąpiły, po wydaniu decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub graniczeniu pozwolenia, organ właściwy do wydania pozwolenia orzeka na wniosek prowadzącego instalację o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia. W razie stwierdzenia, iż nie usunięto w wyznaczonym terminie negatywnych skutków w środowisku, organ właściwy do wydania pozwolenia orzeka o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do usunięcia tych skutków. 11

12 Jeżeli w związku z eksploatacją instalacji wytwórca odpadów zamierza wytwarzać powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie albo powyżej tys. 5 tys. Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, to przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów, przedkłada właściwemu organowi wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, tj.: albo Marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ, który zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania Staroście właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla pozostałych przedsięwzięć (nieokreślonych w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ), który zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu Organ właściwy do wydania decyzji: wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów; w razie konieczności wzywa wytwórcę odpadów do uzupełnienia wniosku i następnie wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów; odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w drodze decyzji. Kopie wydanych decyzji starosta przekazuje marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 12

13 2. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Podstawa prawna Do wydawania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi znajdują zastosowanie przepisy ustawy o odpadach (art. 17 ust. 1 oraz art. 19 i art ).Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi nie jest pozwoleniem emisyjnym w rozumieniu ustawy POŚ. Decyzja wyraża zgodę na wytworzenie odpadów niebezpiecznych, zarówno w przypadku powstawania odpadów w związku z eksploatacją instalacji, jak i w związku z innym rodzajem działalności (z uwzględnieniem wskazanych limitów ilościowych) Podmiot zobowiązany do uzyskania decyzji Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi musi uzyskać: 1. wytwórca odpadów, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie; 2. wytwórca odpadów prowadzący instalację, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości od 0,1 Mg do 1 Mg rocznie. Wymóg uzyskania takiej decyzji nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi nie dotyczy odpadów komunalnych Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja ta odnosi się do wszystkich odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez dany podmiot, nie tylko tych, które wykraczają poza wskazany powyżej limit (co zwalnia automatycznie od obowiązku składania w tym zakresie odrębnej informacji). Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dotyczy też wszystkich takich odpadów wytworzonych przez dany podmiot, niezależnie od rodzaju działalności powodującej ich powstanie. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zatwierdzany w drodze decyzji przez właściwy organ, którym jest: marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Marszałek województwa zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych; starosta właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów, dla pozostałych przedsięwzięć. Starosta zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych; wymóg zasięgania opinii prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. 13

14 Kopię wydanej decyzji starosta przekazuje właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta Zakres wniosku o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego należy dołączyć program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwórca odpadów niebezpiecznych musi przedłożyć właściwemu organowi na dwa miesiące przed: 1. rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub 2. zmianą prowadzonej działalności, jeśli wpłynie to na rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi. Ustawa o odpadach nie wymienia w zasadzie szczegółowych informacji, jakie powinny znaleźć się we wniosku. Jednakże we wniosku wytwórca odpadów musi określić czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. Ustawa o odpadach określa zakres programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zgodnie z art. 20 ust. 1 program powinien zawierać: 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; 2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych. Ponadto art. 21 ust. 2 ustawy o odpadach przewiduje, że omawianą decyzję można wydać jedynie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, jeżeli są wymagane. Wnioskodawca powinien załączyć stosowną informację - o ile takie pozwolenie lub zgłoszenie było wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane. 14

15 Wytwórca odpadów (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres) Miejscowość i data (nazwa organu właściwego do wydania decyzji) WNIOSEK o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na okres (czas, na jaki wydana ma być decyzja - do 10 lat). Przedstawić następujący zakres informacji: 1. rodzaje odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; 2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Do wniosku zatwierdzenie programu gospodarki odpadami dołączam: 1. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodny z wymaganiami określonymi w art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach. 2. Pozwolenie na użytkowanie obiektu (o ile jest wymagane). 3. Fakultatywnie - ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej 2.4. Zakres decyzji Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi ma również tzw. charakter związany, ponieważ właściwy organ może odmówić jej wydania w przypadkach określonych w ustawie o odpadach. 15

16 oznaczenie organu Znak sprawy Miejscowość i data DECYZJA Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251,z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku (wymienić wnioskodawcę, datę wpłynięcia wniosku, nr pisma), orzekam, co następuje: zatwierdzam (wymienić komu) program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (pełna nazwa dokumentu) oraz ustalam: 1. określenie ilości i rodzajów odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku (uwaga: ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów), 2. opis sposobów gospodarowania odpadami, 3. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (uwaga: o ile takie działanie jest przewidywane). Punkty 1-3 wskazane jest wymienić w tabeli z podaniem liczby porządkowej (l. p.). Uwaga: Treść tych punktów jest co do zasady zdeterminowana treścią wniosku. Niemożność akceptacji proponowanych we wniosku warunków prowadzenia działalności powinna skutkować odmową wydania decyzji. Określam czas obowiązywania decyzji na... (do 10 lat). Fakultatywnie: Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustanawiam zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (wskazać formę i wysokość). UZASADNIENIE TREŚĆ: Z udziałem stron/uczestników na prawach strony (wymienić w razie konieczności), po uzyskaniu opinii (wymienić, jeśli opinie innych organów zostały uzyskane na podstawie obowiązujących przepisów) Pouczenie o przysługującym prawie do odwołania Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w... lub w przypadku kompetencji marszałka województwa do: Ministra Środowiska za pośrednictwem (oznaczenie organu) - w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. pieczęć okrągła podpis organu lub osoby upoważnionej pieczątka osoby upoważnionej Otrzymują: (strony) Do wiadomości: (organy) Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o odpadach w przypadku decyzji wydanej przez starostę kopie decyzji otrzymują:marszałek województwa, wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz wójt (burmistrz lub prezydent miasta). 16

17 2.5. Odmowa wydania decyzji Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest decyzją związaną. Podstawą odmowy wydania omawianej decyzji może być art. 22 ustawy o odpadach, zgodnie z którym właściwy organ odmawia wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli: 1. zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska; 2. zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest niezgodny z planami gospodarki odpadami Wstrzymanie działalności W przypadku określonym w art. 23 ustawy o odpadach właściwy organ wstrzymuje, w drodze decyzji, działalność wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 17

18 Wytwórca odpadów jeśli zamierza prowadzić działalność, w wyniku której będzie wytwarzać odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg (0,1 Mg) lub wytwarzać odpady niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji, od 0,1 Mg do 1Mg rocznie, na co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpa dów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi, przedkłada właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z Programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi, tj.: albo Marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ, który zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania Staroście właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dla pozostałych przedsięwzięć (nieokreślonych w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ), który zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Organ właściwy do wydania decyzji 1. zatwierdza program i wydaje decyzję, lub 2. odmawia wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli: zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska; zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest niezgodny z planami Kopie wydanych decyzji starosta przekazuje marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. 18

19 3. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Podstawa prawna Obowiązek złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami wynika z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach Podmiot zobowiązany do złożenia informacji Informację taką musi przedłożyć odpowiedniemu organowi wytwórca odpadów, jeżeli wytwarza rocznie mniej niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Informację w czterech egzemplarzach należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Informacja nie dotyczy odpadów komunalnych, podobnie jak w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi Właściwość organów Organem właściwym do otrzymania takiej informacji jest: marszałek województwa dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ, albo starosta dla pozostałych przedsięwzięć ze względu na miejsce wytwarzania odpadów Zakres informacji Wymagania dotyczące treści przedkładanej informacji (4 egzemplarze) są sformułowane w art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach, zgodnie z którym omawiana informacja powinna zawierać: 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować (właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów), 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 19

20 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 4. opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów Ocena przedłożonej informacji Przedłożona informacja powinna zostać oceniona w czasie 30 dni przez właściwy organ (tj. marszałka województwa albo starostę) pod kątem zgodności zamierzeń wytwórcy odpadów z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o odpadach nie wymagają, by organ kierował się postanowieniami planów gospodarki odpadami. W przypadku stwierdzenia, że przedłożona informacja nie odpowiada wymaganiom, organ w drodze decyzji wnosi sprzeciw, w terminie do 30 dni od dnia złożenia informacji (art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, np. stwierdzenia, że odpady wytworzone w ilości do 100 kg (0,1 Mg) rocznie mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, właściwy organ (marszałek województwa lub starosta) zobowiązuje wytwórcę odpadów do złożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji (art. 24 ust. 6 ustawy o odpadach). Jeden egzemplarz informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami, a także kopie wspomnianych decyzji starosta przekazuje marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta Wstrzymanie działalności Organ ma obowiązek kontrolować działania wytwórcy odpadów i w przypadku gdy narusza on przepisy ustawy o odpadach lub działa w sposób niezgodny z wcześniej złożoną informacją o wytwarzanych odpadach, organ (marszałek województwa albo starosta), któremu należało przedłożyć taką informację, wzywa wytwórcę odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń. Jeżeli wytwórca pomimo wspomnianego wezwania nadal narusza przepisy ustawy o odpadach, organ właściwy do otrzymania informacji wstrzymuje w drodze decyzji działalność powodującą wytwarzanie odpadów, uwzględniając przy tym potrzeby bezpiecznego dla środowiska zakończenia takiej działalności. W takiej sytuacji wytwórca odpadów zobowiązany jest do usunięcia negatywnych skutków prowadzonej działalności na własny koszt. 20

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Opracowano na podstawie: (Dz.U.01.62.628, Dz.U.02.41.365, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.199.1671, Dz.U.03.7.78, Dz.U.04.96.959, Dz.U.04.116.1208, Dz.U.04.191.1956,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r. Dz.U.10.28.145 USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KOMPETENCJE STAROSTY Z MOCY USTAWY O ODPADACH I USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

PODSTAWOWE KOMPETENCJE STAROSTY Z MOCY USTAWY O ODPADACH I USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Jak będą przedstawiać się kompetencje starosty odnośnie gospodarki odpadami w kontekście nowej ustawy o odpadach (z 14 grudnia 2012 r.) oraz ustawy prawo ochrony środowiska znowelizowanej nową o odpadach

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U.2000.22.272 z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 lutego 2001 r. Druk nr 575

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 lutego 2001 r. Druk nr 575 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 19 lutego 2001 r. Druk nr 575 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych Wydawanie pozwoleń zintegrowanych I. Warunki ogólne. Według art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)- pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15101 Poz. 1547 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM :

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM : Karta informacyjna Starostwo Powiatowe w Grudziądzu WYDZIAŁ: Ochrony Środowiska Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej PROCEDURA: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Przedmiot sprawy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) (tekst jednolity) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Termin złożenia zawiadomienia na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania.

Termin złożenia zawiadomienia na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania. 1. Przyjmowanie zawiadomień o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. Opis sprawy - Inwestor zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel. 660 491 800 e-mail: t.skalecki@kujawsko-pomorskie.

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel. 660 491 800 e-mail: t.skalecki@kujawsko-pomorskie. Strona: 1 z 5 Wyszczególnienie Nazwa usługi Podstawa prawna Departament/osoba odpowiedzialna Wymagane dokumenty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń tel.

Bardziej szczegółowo

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU FORMALNOŚCI KROK PO KROKU Opis inwestycji Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji. Typ inwestycji Kategoria inwestycji Gmina Powiat Województwo Stacja demontażu pojazdów

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251 2007.08.19 zm. Dz.U.2007.88.587 art. 4 2008.01.01 zm. przen. Dz.U.2005.175.1462 art. 20 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 145 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.223.1464 art. 3 2009.03.07 zm.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami.

Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami. Sebastian Fabisiak Szef Departamentu Prawa Ochrony Środowiska Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami. Wiele elektrowni

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002

DECYZJA. Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002 Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 16 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji administracyjnych

Proces podejmowania decyzji administracyjnych Proces podejmowania decyzji administracyjnych Debata nt. ochrony przed hałasem Warszawa, dn. 11 grudnia 2012 r. Czynniki wpływające na koniecznośd lub obowiązek budowy ekranów akustycznych Etap planowania

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WZORÓW: WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, OŚWIADCZENIAO POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE I DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2141 Warszawa, 30 września 2003 r.

Druk nr 2141 Warszawa, 30 września 2003 r. Druk nr 2141 Warszawa, 30 września 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa OSZ-020-1-03 Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 20.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE ZŁOŻA KOPALINY

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE ZŁOŻA KOPALINY Formularz Obsługa danych na formularzu Resetuj dane w formularzu Pobierz dane z formularza Weryfikuj dane w formularzu ( miejscowość, data ), Dane wnioskodawcy imię nazwisko nazwa adres kod pocztowy poczta

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Pan Gabriel Waliłko Starosta Niżański

Pan Gabriel Waliłko Starosta Niżański LRZ-4101-05-10/2012 P/12/168 Rzeszów, dnia sierpnia 2012 r. Pan Gabriel Waliłko Starosta Niżański Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU...... 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania lub pobytu...

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU...... 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania lub pobytu... WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego Miejscowość... Data... 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa lub zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) lub

Bardziej szczegółowo

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych.

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Wydanie 1 z dn. 24.02.2014r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Ogólny opis: Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

P/07/156 LRZ-41015-1-07. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska

P/07/156 LRZ-41015-1-07. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli P/07/156 LRZ-41015-1-07 Warszawa, dnia grudnia 2007 r. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Ustanawianie, łączenie, znoszenie stref oraz zmiana ich obszaru (1)

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Ustanawianie, łączenie, znoszenie stref oraz zmiana ich obszaru (1) zmiany: 2008-08-04 Dz.U.2008.118.746 art. 1 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 12 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. r 123 poz. 600)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

I. WYMAGANE DOKUMENTY: K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych URZĄD GMINY Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I.

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I. I. II. Nazwa Gminy 1 Urząd Gminy/Miasta 2 Adres Urzędu 3 REGON 4 NIP Charakterystyka jednostki 1 Liczba ludności gminy (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.) 2 Powierzchnia gminy (ha) 3 Liczba sołectw Załączyć

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka (Pieczęć wnioskodawcy)... (Miejscowość i data) Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka WNIOSEK O WPIS/ZMIANĘ ZAKRESU WPISU* DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2014. 1. Przedmiot umowy

Umowa nr../2014. 1. Przedmiot umowy Umowa nr../2014 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 150/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 maja 2014 r. zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Gminą Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, NIP - 657-261-73-25, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU Załącznik nr 1 Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) Procentowa zawartość PCB w odpadzie 3) Posiadacz 4) KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy Adres posiadacza 5) Miejsce

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez:

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez: UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2015 r. we Włodawie z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jo.dzialoszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jo.dzialoszyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jo.dzialoszyn.pl Działoszyn: Sukcesywny wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny oraz trybu postępowania w sprawie rozdzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

... WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ...... (miejscowość, data) ( pieczęć firmowa pracodawcy ) Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 NIE TAK

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 NIE TAK Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia Załącznik nr 1 poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1973) Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587.

Bardziej szczegółowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo tel. 61 477-81-94, fax 61 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. podziału nieruchomości 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Działania porządkowe i nakazowo-egzekucyjne organu (warianty działania) i podstawy prawne tych działań

Działania porządkowe i nakazowo-egzekucyjne organu (warianty działania) i podstawy prawne tych działań Lp Tabela nr 1a. Czynności kontrolno-rozpoznawcze i działania pokontrolne organów Państwowej Straży Pożarnej w pierwszej instancji w stosunku do zakładów i zwiększonym i o dużym ryzyku wystąpienia poważnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

wymaga dokonania zmian w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych, ze względu na określenie w decyzjach Komisji Europejskiej obowiązków ciążących na

wymaga dokonania zmian w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych, ze względu na określenie w decyzjach Komisji Europejskiej obowiązków ciążących na U Z A S A D N I E N I E Projekt niniejszej ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o odpadach wydobywczych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Poz. 1171 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Domy jednorodzinne możemy budować wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Może ją uzyskać tylko osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Mława, dnia...... pieczęć organizatora Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Na zasadach określonych w art. 57 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo