WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ"

Transkrypt

1 Sygnatura akt VI C 65/1 O WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 20 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Skrzypczak - Woźny Protokolant: Magdalena Kozera po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2011 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa przeciwko - o zapłatę 1. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 3.917,49 zł (trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych czterdzieści dziewięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia roku do dnia zapłaty. II. ustala iż postanowienie zawarte w paragrafie 9 ustęp 2 podpunkt 2 umowy kredytu mieszkaniowego nr MG z dnia roku zawartej pomiędzy _ a jest nieważne. III. ustala, że oprocentowanie należności głównej z tytułu kredytu o jakim mowa w paragrafie 9 ustęp 2 podpunkt 2 umowy kredytu mieszkaniowego nr MG z dnia roku zawartej pomiędzy a jest, zmienne i wynosi sumę stawki LIBOR dla depozytów trzymiesięcznych we frankach szwajcarskich CHF i stałej marży w wysokości 0,85 %. IV. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 2.517,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.,.

2 Sygn. akt VI C 65/10 UZASADNIENIE Powodowie zasądzenie od strony pozwanej kwoty 3917,49 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem szkody poniesionej przez powodów wyrządzonej wskutek nie prawidłowo naliczonego oprocentowania kredytu wraz z kosztami postępowania sądowego, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Nadto wnieśli o ustalenie, że postanowienie 9 ust. 2 Umowy Kredytu Mieszkaniowego nr z dnia 22 czerwca 2006r zawartej pomiędzy powodami i stroną pozwaną w zakresie sposobu zmiany oprocentowania jest nieważne i ustalenie, że oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi sumę stawki LIBOR dla depozytów 3 miesięcznych we frankach szwajcarskich i stałej marży 0,85 %, co odpowiada rzeczywistej marży, jaką ustaliła strona pozwana w dniu zawarcia umowy kredytu. W uzasadnieniu wskazali, że w dniu 2 czerwca 2006r zawarli w Oddziale pozwanego Banku we Wrocławiu Umowę Kredytu Mieszkaniowego nr MG , na podstawie której strona pozwana udzieliła powodom kredytu w CHF (franków szwajcarskich). Zgodnie z 2 ust 3 Umowy Kredytu oprocentowanie kredytu było zmienne i w dniu zawarcia umowy wynosiło 2,35 %. Natomiast w 9 umowy wskazano, że zmiana stopy procentowej mogła nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty; zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest walutą Kredytu; nałożenia na bank przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązku tworzenia/ odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu. Powodowie zaznaczyli, że już podczas negocjacji umowy kredytowej sugerowali, że taki zapis umowy kredytu jest nieprecyzyjny i umożliwia niekontrolowane zmiany oprocentowania przez bank, jednakże pracownik banku zapewnił ich, że oprocentowanie kredytu może ulegać zmianom jedynie w przypadku zmian stóp procentowych stawki LIBOR (London Interbank Offer Rate) na rynku międzybankowym i jeśli będzie dokonywane, to tylko proporcjonalnie do takich zmian. Powodowie zarzucili, że po uruchomieniu kredytu, w toku realizacji umowy kredytu, strona pozwana kilkakrotnie podwyższyła oprocentowania kredytu, tj. - w dniu r na 2,85 %; - w dniu r. na 3,05%; - w dniu r na 3,45 %; - w dniu r na3,75%; - w dniu r na 3,85%; - w dniu r na 4,05%; - w dniu r na 4,45%. Powodowie wskazali, także że strona pozwana podwyższenie oprocentowania tłumaczyła podwyższeniem stawek LIBOR dla kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich, ale dwie podwyżki z dnia

3 i nie zostały w ogóle uzasadnione. Powodowie zaznaczyli, że nie kwestionują zasadności trzech pierwszych wiw podwyżek, jednak kolejne podwyżki były ich zdaniem dowolne i bezpodstawne, gdyż zmiany stawek LIBOR na przestrzeni tego okresu nie uzasadniały tak wysokich podwyżek. Powodowie wyjaśnili, że w dniu udzielania im' kredytu stopa oprocentowali LIBOR 3 M dla kredytów we frankach szwajcarskich wynosiła 1,50 %, a zatem skoro strona pozwana ustaliła w Umowie Kredytu oprocentowanie w wysokości 2,35 %, to oznacza, że marża zastosowana przy ustalaniu oprocentowania wynosiła 0,85% (2.35-1,50=0,85). Podali, że podwyżki dokonane w okresie spowodowane były wzrostem stawki LIBORi w zasadzie odpowiadały sumie nowej stawki LIBOR 3 M + marża 0,85%. Powodowie zarzucili, że podwyżki dokonywane od r. nie odpowiadały rzeczywistemu wzrostowi stawki LIBOR i były znacznie zawyżone, tj. - w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,75.%, natomiast pozwany podwyższył oprocentowanie kredytu do 3,75% (marża 1%), - w dniu r stawka LIBOR 3M uległa obniżeniu do 2,66 %, natomiast pozwany podwyższył oprocentowanie kredytu do 3,85% (marża 1,19%; - w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,81 %, pozwany podwyższył oprocentowanie kredytu do 4,05% ( marża 1,24 %); - w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,94%, pozwany podwyższył oprocentowanie kredytu do 4,45% ( marża 1,51%). Nadto powodowie zarzucili, że kiedy w 2009r. stawka LIBOR 3 M zaczęła spadać do poziomu 0,4 % na dzień wniesienia pozwu, pozwany nie obniżył oprocentowania - pozostawiając je na poziomie 4,45%. Zdaniem powodów takie nieuczciwe praktyki strony pozwanej umożliwiał mu nieprecyzyjny zapis 9 ust. 2 pkt 2 umowy kredytu, który jest niezgodny z przepisami prawa bankowego. W ocenie powodów wiw zapis zbyt ogólnie określa zasady zmiany oprocentowania, które powinny precyzyjnie określać przesłanki od których taka zmiana jest uzależniona. Powodowie zarzucili, że zapis ten jako nieuzgodniony z nimi indywidualnie, stanowi klauzulę niedozwoloną w rozumieniu art kc, jest nieważny jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i rażąco narusza ich interesy. Powodowie wyjaśnili, że na wysokość dochodzonej kwoty składa się niesłusznie pobrana i naliczona przez stronę pozwaną kwota odsetek w łącznej kwocie 1358,89 CHF, tj. 3917,49 zł, wskazując, że w okresie od dnia 6 listopada 2007r do dnia 6 czerwca 2009r strona pozwana pobrała od nich łącznie 5480,76 CHF tytułem odsetek od kredytu, natomiast gdyby stosowała w tym czasie stałą marżę w wysokości 0,85% w stosunku do stawki LIBOR3 łączna kwota odsetek od kredytu wyniosłaby 4121,87 CHF. W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości, kwestionując zarzut powodów o niedopuszczalności stosowania przez stronę pozwaną zmiennej stopy oprocentowania wynikającej z 9 pkt 2 uts 2 umowy kredytowej nr MG W uzasadnieniu wskazała, że wiw zapis o możliwości stosowania zmiennego oprocentowania jest zgodny z przepisem art. 76 prawa bankowego, w sytuacji

4 wskazania w umowie kredytowej okoliczności od których uzależniona jest zmiana wysokości o procentowania. Strona pozwana zaznaczyła, że w ramach treści umowy kredytowej Strony określiły warunki stosowania zmiennej stopy oprocentowania kredytu, która odbywać się miała w oparciu o zmianę stopy referencyjnej obowiązującej dla franka szwajcarskiego oraz zmianę parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w Szwajcarii. Zdaniem strony pozwanej zmiany stopy oprocentowania kredytu odnoszą się do czynników zewnętrznych, niezależnych od stron umowy kredytowej i w tym zakresie spełniają warunki zgodności z art. 76 Praw bankowego w zw. z art Kodeksu cywilnego. Strona pozwana zaznaczyła, że formuła zmiennego oprocentowania kredytu została objęta konsensusem stron i powodowie zgodzili się na takie ukształtowanie zakresu swoich zobowiązań wynikającego z zawartej umowy kredytowej, nie żądając zmiany treści formuły oprocentowania, ani wyjaśnień w zakresie znaczenia zapisów zawartych w umowie kredytowej. Prócz tego strona pozwana podkreśliła, że powodowie w latach wywiązywali się z zawartej umowy kredytowej uiszczając bez żadnych zastrzeżeń kwoty rat kredytowych uwzględniających zmianę oprocentowania, co zdaniem strony pozwanej świadczy o tym, że akceptowali podstawy zmiany wysokości oprocentowania kredytu. Strona pozwana przyznała, że w oparciu o stopę LIBOR3 w dacie zawarcia umowy kredytowej nr MG tj. w dniu r. oprocentowanie kredytu wynosiło 2,35%, stopa LIBOR3 wynosiła 1,5%, a marża 0,85%. Prócz tego strona pozwana podniosła, że dokonywania zmian oprocentowania w drodze jednostronnej decyzji banku stanowi zabezpieczenie banku w przypadku zdarzeń wpływających negatywnie na interes banku np. niekorzystne zmiany na rynku usług finansowych. Zdaniem strony pozwanej roszczenie powodów jest nieuzasadnione, z wagi na fakt, że spełnione przez nich świadczenia odsetkowe z tytułu korzystania z pożyczonego kapitału odpowiadają wartości pieniądza w czasie w oparciu o podstawową stopę referencyjną waluty, w której wyrażony jest kredyt. W piśmie procesowym z dnia 29 wrzesrua 2009r. powodowie zaprzeczyli by mieli jakikolwiek wpływ na treść 9 umowy kredytu, wbrew twierdzeniu strony pozwanej, że jej zawarcie nastąpiło w drodze konsensusu. Podnieśli, że treść tego zapisu została im narzucona bez możliwości negocjacji, gdyż gdyby nie zaakceptowali tego zapisu strona pozwana odmówiła by im udzielenia kredytu. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: MG z dnia r. powodowie zaciągnęli u strony pozwanej umowę kredytu mieszkaniowego w wysokości 94225,00 CHF z okresem kredytowania od r. do r. W 9 umowy zapisano, że kredyt oprocentowany jest według

5 zmiennej stopy procentowej, której wysokość na dzień podpisania umowy wynosi 2,35%, oprocentowanie obowiązujące w dniu zawarcia umowy kredytu może ulegać zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty; zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest walutą Kredytu; nałożenia na bank przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązku tworzenia/ odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu. W dniu udzielenia kredytu stawka LIBOR 3M dla kredytów we frankach szwajcarskich wynosiła 1,50% zatem marża banku wynosiła 0,85 % (2,35 %-1,50%=0,85%). Na skutek wniosku powodów z dnia r., okres kredytowania został skrócony do r. Dowód: - umowa kredytu mieszkaniowego nr MG z dnia r z dnia r., k ; -pismo powodów z dnia r., k. 70; - aneks nr 1 do mowy z dnia r., k Powodowie zawierając umowę kredytu nie mieli wpływu na jej treść w zakresie ustalenia oprocentowania kredytu, nie mieli możliwości negocjacji umowy w tym zakresie. Oferta produktowa była sztywna. Umowa została przygotowana przez przedstawiciela strony pozwanej w centrali na uprzednio opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd Banku wzorcu bez udziału powodów. Wzór umowy był jednolity dla kredytów hipotecznych zabezpieczonych na nieruchomości. Przed podpisaniem umowy powodowie zostali zapewnienie przez pracownika banku, że strona pozwana nie może w sposób dobrowolny zmieniać oprocentowania kredytu. Dowód: - zeznania świadka, k ; - zeznania świadka, k ; - zeznania świadka, k ; - przesłuchanie stron - powódka, k W dniu r strona pozwana podwyższyła oprocentowanie kredytu do 3,75%, którą to zmianę bank tłumaczył podwyższeniem stopy referencyjnej dla CHF (marża 1%). W dniu r pozwany podwyższył oprocen towanie kredytu do 3,85% (marża 1,19% ). Następnie w dniu r strona pozwana podwyższył oprocentowanie kredytu do 4,05% ( marża 1,24 %) oraz w dniu r strona pozwana dokonała kolejnej podwyżki oprocentowania kredytu do 4,45% ( marża 1,51%). Miesięczna rata spłaty kredytu wynosiła 374,75 CHF. Dowód: -pismo strony pozwanej z dnia r., k. 23; - harmonogram spłat, k. 24; - - pismo strony pozwanej z dnia r., k. 25; - harmonogram spłat, k. 26; -pismo strony pozwanej z dnia r., k. 27; - harmonogram spłat, k. 28; -pismo strony pozwanej z dnia r., k. 29;

6 - harmonogram spłat, k. 30,30,32,33; - tabela z wyliczeniem rat odsetek i kapitału, k. 80. W dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,75.%, następnie w dniu r stawka LIBOR 3M wynosiła 2,66 %, zaś w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,81 % oraz w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,94%. Dowód: wykaz stawek LIBOR 3M w latach , k Powodowie kilkukrotnie zwracali się do strony pozwanej z reklamacją dotyczącą wysokości oprocentowania kredytu i zmiany zasad oprocentowania. Reklamacje powodów nie zostały uwzględnione przez stronę pozwaną, która argumentowała podwyższenie stawek oprocentowania kredytu, światową sytuacją ekonomiczną, koniecznością pozyskiwania przez bank walut i kosztami tego pozyskiwania oraz wskazując, że zasady naliczania oraz aktualizacji oprocentowania są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W dniu r. strona pozwana zaproponowała powodom zmianę oprocentowania na 4,44% w oparciu o stawkę referencyjną LIBOR 3M i marżę banku tj. 3,75 %. Powodowie nie zaakceptowali oferty w tym kształcie. Dowód: - pismo powodów z dnia r. wraz z potwierdzeniem nadania, k. 34; - pismo powodów z dnia r. wraz z potwierdzeniem nadania, k ; - pismo powodów z dnia r. wraz z potwierdzeniem nadania, k ; - pismo strony pozwanej z dnia r., k ; - pismo strony pozwanej z dnia r., k ; - pismo strony pozwanej z dnia r., k. 44; - pismo strony pozwanej z dnia r., k ; - pismo strony pozwanej z dnia r., k ; Na podstawie zapisów jakie znajdują się w 9 umowy kredytu z dnia r. nie można w sposób jednoznaczny zweryfikować wszystkich ararnetrów, które mia wpływ na zmianę procentowania. Strona pozwana pozostawiła w swojej dyspozycji dużą swobodę w kształtowaniu wysokości oprocentowania kredytu mieszkaniowego nr MG oprocentowanie kredytu było zmieniane w oparciu o stopę procentową ustaloną decyzją Zarządu Banku. Powodowie nie mieli możliwości zweryfikowania czy dana zmiana procentowania kredytu była uzasadniona czy nie.

7 Dowód: opinia biegłego sądowego wraz z ustną opinia uzupełniającą, k , k Sąd rozważył, co następuje: Powództwo w całości zasługuje na uwzględnienie. Bezspornym w sprawie była okoliczność, iż strony łączyła umowa kredytu mieszkaniowego zawarta w dniu r., w której w 9 zapisano, że kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, której wysokość na dzień podpisania umowy wynosi 2,35%, oprocentowanie obowiązujące w dniu zawarcia umowy kredytu może ulegać zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty; zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest walutą Kredytu; nałożenia na bank przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązku tworzenia/ odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu. W dniu udzielenia kredytu stawka LIBOR 3M dla kredytów we frankach szwajcarskich wynosiła 1,50% zatem marża banku wynosiła 0,85 % (2,35 %-1,50%=0,85%). Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia była okoliczność czy możliwość zmiany oprocentowania kredytu w sposób określony w umowie nr MG z dnia r. oparta została o zapis w wiążącej strony umowie, mający charakter niedozwolonego postanowienia umownego. Jak wynika z poczynionych przez Sąd ustaleń powodowie przy zawieraniu umowy kredytu nie mieli wpływu na treść umowy w zakresie ustalenia oprocentowania kredytu, nie mieli również możliwości~ umowy w tym zakresie. Oferta produktowa banku- jak zeznała _ była sztywna. Wzorzec umowy został przygotowany w centrali bez udziału powodów. Wzór umowy o kredyt hipoteczny zabezpieczony na nieruchomości był dla wszystkich klientów taki sam co do głównych postanowień, różniły się one jedynie kwotą kredytu, okresem kredytowania oraz warunkami ubezpieczenia. Podpisując w/w umowę kredytu powodowie musieli zaakceptować warunki kredytu zaproponowane przez stronę pozwaną, gdyż w przeciwnym razie bank odmówiłby im udzielenia kredytu. Na podstawie przedstawionych przez strony dowodów ustalono że, w okresie obowiązywania umowy bank kilkukrotnie podwyższył oprocentowanie kredytu. W dniu r strona pozwana podwyższyła oprocentowanie kredytu do 3,75%, (marża 1%), w dniu r - do 3,85% (marża 1,19% ), w dniu r - 4,05% ( marża 1,24 %), natomiast w dniu r do 4,45% ( marża 1,51%). Podwyższenie stopy oprocentowania pozwany bank tłumaczył podwyższeniem stopy referencyjnej dla waluty kredytu, światową sytuacją ekonomiczną, koniecznością pozyskiwania przez bank walut i kosztami tego pozyskiwania, jednocześnie w odpowiedzi na pisemne prośby pozwanych o wskazanie przyczyn podwyżek i algorytmu na podstawie którego zostały wyliczone wskazał, że zasady..

8 naliczania oraz aktualizacji oprocentowania są poufne przedsię biorstwa. 1 stanowią tajemnicę W przekonaniu Sądu, postanowienia umowy, na które powołują się powodowie a w szczególności zapis 9 umowy nr MG z dnia r., stanowią niedozwolone postanowienia umowne, o których mowa wart kc. Zgodnie z art kc za niedozwolone postanowienia umowne uważa się postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nie uzgodnione indywidualnie, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W konsekwencji postanowienia takie nie wiążą konsumenta. Za nie uzgodnione indywidualnie postanowienia umowy, uważa się, zgodnie z treścią art kc, te postanowienia na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumen towi przez kontrahen ta. W pierwszej kolejności podnieść należy, że zarówno swoboda umów, jak i autonomia woli, realizowana może być jedynie pod kontrolą prawa. Sąd może dokonywać oceny zawartych umów, co do ich zgodności z prawem, a ocena taka może zostać dokonana miedzy innymi. w toczącym się między przedsiębiorcą, a konsumentem sporze, którego przedmiotem są skutki prawne określonego postanowienia zawartej umowy. Klauzula generalna wyrażona wart kc zawiera dwa kryteria oceny postanowienia umowy jako niedozwolonego: dobre obyczaje i interesy konsumenta. "Dobre obyczaje" są w zasadzie równoważnikiem "zasad współżycia społecznego", jako że zgodnie z utrwaloną judykaturą do zasad tych zalicza się tylko pozaprawne reguły postępowania nie sprzeczne z etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami. Interesy konsumenta rozumieć należy szeroko, nie tylko jako interes ekonomiczny, jednakże zawsze należy mieć na względzie, iż naruszenia te kwalifikowane mają być jako "rażące". Podzielić należy pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia r., w sprawie I CK 832/04 (BiuI. SN 2005/11/13), że w rozumieniu art k.c. "rażące naruszenie interesów konsumenta" oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym, natomiast "działanie wbrew dobrym obyczajom" w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego wyraża się w tworzeniu przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową tego stosunku. Obie, wskazane w tym przepisie, formuły prawne służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta. Zważyć ponadto należy, iż oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny (art kc). Ocena, czy postanowienia zawartej umowy...

9 rażąco naruszają interesy konsumenta, powinna być dokonywana zawsze in concreto, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności danego przypadku. Powodowie zarzucając abuzywność zapisom kształtującym stosunek prawny między stronami, a w szczególności 9 umowy, podnosili, że zapis ten jest nieważny jako nieuzgodniony z nimi indywidualnie, sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i rażąco naruszający ich interesy. Zgodnie z treścią art pkt 8 i 9 kc, w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie. Zauważyć jednak należy, że wymienione w tym przepisie klauzule umowne, nie są jako takie zabronione w obrocie, a jedynie mogą zostać uznane za niedozwolone wobec konsumentów tylko wówczas, gdy zostały wypełnione pozostałe przesłanki odnoszące się do klauzul niedozwolonych, wymienione wart k.c., a więc jeżeli klauzule umowne nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem i kształtują jego prawa oraz obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W ocenie Sądu istnieją podstawy by przyjąć, iż zapis 9 umowy kredytu z dnia r., przyzwalający stronie pozwanej na zmianę oprocentowania kredytu w oparciu o stopę procentową ustaloną decyzją Zarządu Banku, w sposób rażący narusza interesy powodów. Należy mieć bowiem na uwadze, iż powodowie nie tylko nie mieli wpływu na treść tego zapisu, nie mogli go również negocjować, ale również w okresie trwania umowy nie mają możliwości zweryfikowania czy dana zmiana procentowania kredytu jest uzasadniona czy nie. A co za tym idzie, rażącym naruszeniem interesów powodów jest fakt, iż nie byli oni w stanie przewidzieć choćby hipotetycznego kosztów zaciągniętego kredytu, gdyż jego oprocentowanie uzależnione było od jednostronnej decyzji Zarządu Banku o zmianie stóp oprocentowania, dokonywanej w oparciu o niejasne dla nich kryteria. Sąd dał wiarę, spójnym zeznaniom świadków i powódki w tym zakresie, że postanowienie 9 umowy nie zostało z powodami uzgodnione indywidualnie i powodowie nie mieli wpływu na treść umowy. Sąd nie tracił również z pola widzenia treści zeznań która z ramienia banku załatwiała wszelkie formalności związane z zawarciem umowy kredytowej przez powodów, która zapewniała ich, że bank nie może w sposób dowolny zmieniać oprocentowania kredytu. Co bez wątpienia miała również wpływ na decyzję powodów o podpisaniu umowy w takiej treści. Świadek ten przyznała, że sformułowanie zawarte w umowie w 9 jest nie precyzyjne i bardzo ogólne, zupełnie nie zrozumiałe dla klientów, ona sama przedstawiła powodom własną interpretację tego zapisu opierając się przy tym na informacjach jakie przedstawiano jej na szkoleniach organizowanych przez bank. W tym miejscu należy podnieść, że strona pozwana jako przedsiębiorca wykorzystała tym samym swoją dominującą pozycję w stosunku do konsumen ta.

10 Za bezzasadne uznać zatem należało, twierdzenia strony pozwanej, że umowa kredytowa została objęta konsensusem stron, a powodowie zgodzili się na takie ukształtowanie zakresu swoich zobowiązań kredytowych, ponadto nie żądali zmiany treści formuły oprocentowania, a w latach wywiązywali się z zawartej umowy kredytowej uiszczając bez żadnych zastrzeżeń kwoty kolejnych rat kredytowych uwzględniających zmianę oprocentowania. Co zdaniem strony pozwanej świadczy o tym, że akceptowali oni podstawy zmiany wysokości oprocentowania kredytu. W ocenie Sądu, oczywistym jest fakt, iż powodowie do zawarcia umowy kredytowej o treści ustalonej jednostronnie przez stronę pozwaną - bank, niejako zostali zmuszeni, aby uniknąć negatywnych dla nich skutków - np. nie zawarcia w ogóle umowy kupna lokalu mieszkalnego, byli zobowiązani zaakceptować treść umowy, mimo wątpliwości odnośnie zapisów dotyczących zmiany oprocentowania opierając się przy tym na zapewnieniach pracownika reprezentującego bank o czym była mowa wcześniej. Ponadto wbrew twierdzeniom strony pozwanej powodowie od początku mieli zastrzeżenia co do sposobu i częstotliwości zmian oprocentowania kredytu o czym świadczą pisemne reklamacje oraz wnioski o wyjaśnienie składane przez powodów w tym okresie. Na które to bank odpowiadał w sposób ogólny i lakoniczny co ostatecznie skłoniło powodów do wystąpienia na drogę postępowania sądowego. W tym miejscu należy wskazać, że treść pisma strony pozwanej z dnia r (k: 45-47) w całości potwierdza stanowisko powodów, które od początku było konsekwentne i niezmienne, jednocześnie przecząc twierdzeniom strony pozwanej w szczególności, że podpisanie umowy było wynikiem konsensusu stron. Treść powyższego pisma ma również istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniej szej sprawy i uznania zapisów 9 umowy za klauzule abuzywne - albowiem potwierdza, ono że oprocentowanie kredytu powodów nie było uzależnione od ogólnie przyjętych parametrów ale od indywidualnej decyzji zarządu banku. Zgodnie z dyspozycją art. 69 ustawy Prawo Bankowe z dnia r (Dz.U 2002 nr. 72 poz 665 z późno zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie o określać szczególności: 1) strony umowy 2) kwotę i walutę kredytu 3) cel, na który kredyt został udzielony 4) zasady i termin spłaty kredytu 5) wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrola wykorzystania i spłaty kredytu

11 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych 9) wysokość prowizji jeżeli umowa ją przewiduje 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Jednocześnie w myśl art. 76 ustawy Prawo Bankowe cyt. wyżej zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu z tym, że w razie stosowania stopy zmiennej należy : 1) określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy procentowej kredytu 2) powiadomić w sposób określony w umowie kredytobiorcę oraz poręczycieli o każdej zmianie stopy oprocentowania kredytu. Skuteczność dokonanej zmiany oprocentowania kredytu uzależniona jest od określenia konkretnych okoliczności uzasadniających tę zmianę - podobne stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia r II CKN 933/99 Wprawdzie przepisy nie mówią wprost o stopniu szczegółowości określania warunków zmiany stopy procentowej kredytu to jednak winna ona być na tyle szczegółowa aby dawała możliwość konsumentowi obliczenia różnicy a w dalszej kolejności oceny celowości i opłacalności zaciągniętego kredytu. W przedmiotowej sprawie konsument nie miał takiej możliwości, wszelkie zmiany oprocentowania dokonywano na podstawie decyzji zarządu Banku o czym konsument dowiadywał się po fakcie, a w zawiadomieniu nie informowano go który z parametrów określonych w 9 umowy uległ zmianie i w jakim zakresie. Potwierdził to również w swojej opinii biegły z zakresu bankowości przyznając, że ( k; 245) zwykły klient banku nie jest w stanie ustalić czy zmiana oprocentowania jest uzasadniona 1 dokonać wyliczenia ekonomicznego, może to zrobić tylko specjalista pod warunkiem, że ma dostęp do wszystkich danych i parametrów mających wpływ na wysokość oprocentowania oraz którymi kierował się zarząd banku podejmując w tym zakresie decyzję. Dokonując dalszej analizy zapisów umowy łączącej strony nie sposób pominąć faktu, że nie tylko parametry mające istotny wpływ na wysokość oprocentowania są ujęte bardzo ogólnie to jeszcze barak jest zakresu maksymalnego ( górnej granicy) wzrostu oprocentowania w trakcie trwania umowy co dodatkowo uniemożliwia konsumentowi dokonania oceny opłacalności kredytu oraz nawet w przybliżonym zakresie ostatecznych kosztów jego udzielenia. Celem umowy kredytu bankowego jest postawienie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy a czyniąc to bank w zamian za określony w umowie zysk z tytułu oprocentowania i prowizji zgadza się również na ponoszenie określonego ryzyka. Brak jasnych i zrozumiałych dla konsumenta reguł i zasad zmiany oprocentowania, daje w ocenie Sądu zbyt dużą swobodę bankowi do zmian wysokości oprocentowania a tym samym

12 przenoszenie większego ryzyka z tytułu udzielonego kredytu na konsumenta, co pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Strona pozwana w trakcie toczącego się postępowania me przedstawiła żadnego dowodu na poparcie swoich twierdzeń co do indywidualnego uzgodnienia postanowień umownych umowy kredytowej z powodami jak również zasadności dokonywanych w trakcie trwania umowy podwyżek oprocentowania pomimo ciążącego na niej ciężaru w myśl art. 6 kc Potwierdzeniem takim nie może być ogólny wniosek opinii biegłego z dni 7 marca 201 Or albowiem jak ostatecznie przyznał biegły na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2011r wypowiadał się on co do ogólnych zasad zmian oprocentowania i zmian na rynku międzybankowym jakie w tym okresie miały miejsce, nie zostały mu natomiast przedstawione żadne dane szczegółowe (źródłowe), które pozwoliłyby ustalić mu czy w tym konkretnym przypadku podwyżka była uzasadniona co do zasady jak i co do wysokości. A co za tym idzie zasadnym było uznanie zapisu 9 ustęp 2 podpunkt 2 umowy za nieważny w myśl art. 58 par. 2kc w zw. z art kc i art kc czemu dano wyraz w pkt. II wyroku. W konsekwencji czego pobrane przez stronę pozwaną wyższe oprocentowanie w okresie od października 2007r do czerwca 2009r wywołało po stronie powodów wymierną szkodę będącą następstwem nienależytego wykonania umowy. Wysokość szkody została ustalona na kwotę 3917,49 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy oprocentowaniem wyliczonym na podstawie stawki LIBOR 3M i stałej prowizji a oprocentowaniem stosowanym w tym okresie przez stronę pozwaną. Mając powyższe okoliczności na uwadze powództwo i w tym zakresie należało uwzględnić w całości wraz odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu czemu dano wyraz w pkt. I wyroku. Roszczenie odsetkowe może być dochodzone wraz z roszczeniem głównym lub też jako roszczenie odrębne. Decyzja w tym zakresie należy do wierzyciela podobnie jak okres za jaki są dochodzone, choć w tym ostatni, zakresie podlegają one kontroli sądowej. Powodowie dochodzili odsetek nie od dnia powstania szkody ale od dnia wytoczenia powództwa ograniczenie to nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie stąd też zasługiwało ono na uwzględnienie w całości. Powodowi domagali się również ustalenia że oprocentowanie umowy kredytu jest zmienne i wynosi sumę stawki LIBOR dla depozytów 3 miesięcznych we frankach szwajcarskich i stałej marży na poziomie 0,85%. W przypadku ustalenia przez Sąd nieważności części postanowień umownych zawartych pomiędzy stronami, pozostałe postanowienia nadal obowiązują strony, natomiast w miejsce zakwestionowanych stosuje się ogólnie obowiązujące normy regulującego tego rodzaju stosunki prawne. W przypadku umów kredytowych jest to o tyle utrudnione, że warunki procentowania kredytów, wysokość marży i opłat jest indywidualną oferta każdego z banków. To jednak zasady obliczania oprocentowania są tożsame

13 dla całego ry~o świadków _, w Polsce. Jak us~, _, o zeznania będących pracownikami strony pozwanej w niedługim czasie po zawarciu umowy w pozwanymi dokonano zmian w sposobie określania warunków (okoliczności) - zmiany oprocentowania kredytów mieszkaniowych prawdopodobnie miało na to wpływ szereg czynników między innymi interwencja ze strony Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego. W efekcie czego strona pozwana w nowych umowach stosowała powszechnie przyjęty w tego rodzaju umowach wskażnik jakim jest stawka LIBOR dla depozytów 3 miesięcznych we frankach szwajcarskich. Uwadze Sądu nie umknął również fakt, że strona pozwana w trakcie trwania umowy kredytowej proponowała powodom aneksowanie umowy w tym zakresie jednocześnie jednak proponując marżę na poziomie zbliżonym do obowiązującego w tym czasie powodów oprocentowania kredytu ( obliczanego wg dotychczasowych wskażników 3,75%) przy podpisaniu umowy łączne oprocentowanie kredytu wynosiło 2,35%. Propozycję strony pozwanej powodowie uznali za niekorzystną dla siebie i odmówili podpisania aneksu do umowy w kształcie proponowanym przez bank Zmiana ta w ocenie powodów doprowadziłaby do dalszego wzrostu oprocentowania albowiem przy tak wysokim wskażniku marży, każda nawet niewielka zmiana stawki LIBOR skutkowałaby podwyższeniem oprocentowania przez bank W chwili podpisania umowy kredytowej wysokość oprocentowania ustalono na poziomie 2.35%. Dane o stawkach LIBORdla depozytów trzymiesięcznych we frankach szwajcarskich są ogólnie dostępne i na dzień podpisania umowy wynosiła ona 1,50%, co pozwala łatwo wyliczyć wysokość marży jaką naliczył sobie bank (0.85%) Stąd też zasadnym w ocenie Sądu było ustalenie obecnie wysokości oprocentowania zmiennego kredytu przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących zasad obliczania wysokości oprocentowania ( LIBOR 3M + stała marża) ale przy uwzględnieniu wskażników obowiązujących w chwili podpisywania umowy tj. zmienna stawka LIBOR 3M i stała marża na poziomie 0,85%, co jak wskazano wcześniej odpowiada wysokości marży zastosowanej przez stronę pozwaną przy podpisaniu umowy. Tak ustalone oprocentowanie zmienne kredytu jest zdaniem sądu zrozumiałe dla obu stron umowy i rozkłada ryzyko z nim związane na oba podmioty, ograniczając tym samym zbytnią swobodę banku w ustalaniu wysokości oprocentowania a w dalszej kolejności przerzucania ryzyka kredytowego na konsumenta. Reasumując powyższe rozważania powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie czemu dano wyraz w sentencji. Orzeczenie o kosztach postępowania znajduje odzwierciedlenie wart. 98 k.p.c i par. 2 w zw z par. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) przy czym co do kosztów zastępstwa prawnego sąd w całości uwzględnił wniosek pełnomocnika powodów o zasadzenie wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości czterokrotności stawki minimalnej albowiem pełnomocnik swoim działaniem znacząco przyczynił się do wyjaśnienia okoliczności spornych pomiędzy

14 stronami a jego nakład pracy usprawiedliwia tak obliczoną wysokość wynagrodzenia.

RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW

RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW Warszawa, wrzesień 2009 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK Spis treści 2 I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. PODSTAWA PRAWNA ANALIZY... 4 3. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny Spis treści:

Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny Spis treści: Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny Spis treści: I. Cel i zakres Ekspertyzy II. Ekonomiczne i regulacyjne uzasadnienie UNWW w kredycie

Bardziej szczegółowo

Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez Millennium:

Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez Millennium: Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez Millennium: I. Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 91/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 613/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2008 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Art. 1. Art. 2

USTAWA. Art. 1. Art. 2 (projekt) USTAWA o uznaniu za bezskuteczne naruszających interesy konsumentów postanowień umów kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska Art. 1 1. Ustawę stosuje się do

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-28/12/M

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT-61-36/13/BP Katowice, dn. 12 września 2014 r. DECYZJA Nr RKT 28/2014 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-19/10/11 Gdańsk, dnia 22 lipca 2011r. DECYZJA NR RGD. 6/2011 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Problem opłat i prowizji za usługi bankowe w aspekcie niedozwolonych klauzul umownych

Problem opłat i prowizji za usługi bankowe w aspekcie niedozwolonych klauzul umownych Problem opłat i prowizji za usługi bankowe w aspekcie niedozwolonych klauzul umownych Magdalena Warchałowska Pojęcie niedozwolonych klauzul umownych Instytucję niedozwolonych klauzul umownych wprowadziła

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI 1 WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2015 Wydanie zeszytu naukowego zostało sfinansowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ / kwartalnik Skład Kolegium Redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Apelacji Białostockiej: Przewodniczący Członkowie SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIV NR 4 (32) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przedkładane na podstawie art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 475/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

(część 3) REKOMENDACJA

(część 3) REKOMENDACJA REKOMENDACJA Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 3) Rekomendacja została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygnatura akt VIII Ga 372/14 Dnia 11 grudnia 2014 roku WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIII NR 1 (25) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-4/2011/WS

Bardziej szczegółowo