WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ"

Transkrypt

1 Sygnatura akt VI C 65/1 O WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 20 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Skrzypczak - Woźny Protokolant: Magdalena Kozera po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2011 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa przeciwko - o zapłatę 1. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 3.917,49 zł (trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych czterdzieści dziewięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia roku do dnia zapłaty. II. ustala iż postanowienie zawarte w paragrafie 9 ustęp 2 podpunkt 2 umowy kredytu mieszkaniowego nr MG z dnia roku zawartej pomiędzy _ a jest nieważne. III. ustala, że oprocentowanie należności głównej z tytułu kredytu o jakim mowa w paragrafie 9 ustęp 2 podpunkt 2 umowy kredytu mieszkaniowego nr MG z dnia roku zawartej pomiędzy a jest, zmienne i wynosi sumę stawki LIBOR dla depozytów trzymiesięcznych we frankach szwajcarskich CHF i stałej marży w wysokości 0,85 %. IV. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 2.517,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.,.

2 Sygn. akt VI C 65/10 UZASADNIENIE Powodowie zasądzenie od strony pozwanej kwoty 3917,49 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem szkody poniesionej przez powodów wyrządzonej wskutek nie prawidłowo naliczonego oprocentowania kredytu wraz z kosztami postępowania sądowego, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Nadto wnieśli o ustalenie, że postanowienie 9 ust. 2 Umowy Kredytu Mieszkaniowego nr z dnia 22 czerwca 2006r zawartej pomiędzy powodami i stroną pozwaną w zakresie sposobu zmiany oprocentowania jest nieważne i ustalenie, że oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi sumę stawki LIBOR dla depozytów 3 miesięcznych we frankach szwajcarskich i stałej marży 0,85 %, co odpowiada rzeczywistej marży, jaką ustaliła strona pozwana w dniu zawarcia umowy kredytu. W uzasadnieniu wskazali, że w dniu 2 czerwca 2006r zawarli w Oddziale pozwanego Banku we Wrocławiu Umowę Kredytu Mieszkaniowego nr MG , na podstawie której strona pozwana udzieliła powodom kredytu w CHF (franków szwajcarskich). Zgodnie z 2 ust 3 Umowy Kredytu oprocentowanie kredytu było zmienne i w dniu zawarcia umowy wynosiło 2,35 %. Natomiast w 9 umowy wskazano, że zmiana stopy procentowej mogła nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty; zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest walutą Kredytu; nałożenia na bank przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązku tworzenia/ odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu. Powodowie zaznaczyli, że już podczas negocjacji umowy kredytowej sugerowali, że taki zapis umowy kredytu jest nieprecyzyjny i umożliwia niekontrolowane zmiany oprocentowania przez bank, jednakże pracownik banku zapewnił ich, że oprocentowanie kredytu może ulegać zmianom jedynie w przypadku zmian stóp procentowych stawki LIBOR (London Interbank Offer Rate) na rynku międzybankowym i jeśli będzie dokonywane, to tylko proporcjonalnie do takich zmian. Powodowie zarzucili, że po uruchomieniu kredytu, w toku realizacji umowy kredytu, strona pozwana kilkakrotnie podwyższyła oprocentowania kredytu, tj. - w dniu r na 2,85 %; - w dniu r. na 3,05%; - w dniu r na 3,45 %; - w dniu r na3,75%; - w dniu r na 3,85%; - w dniu r na 4,05%; - w dniu r na 4,45%. Powodowie wskazali, także że strona pozwana podwyższenie oprocentowania tłumaczyła podwyższeniem stawek LIBOR dla kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich, ale dwie podwyżki z dnia

3 i nie zostały w ogóle uzasadnione. Powodowie zaznaczyli, że nie kwestionują zasadności trzech pierwszych wiw podwyżek, jednak kolejne podwyżki były ich zdaniem dowolne i bezpodstawne, gdyż zmiany stawek LIBOR na przestrzeni tego okresu nie uzasadniały tak wysokich podwyżek. Powodowie wyjaśnili, że w dniu udzielania im' kredytu stopa oprocentowali LIBOR 3 M dla kredytów we frankach szwajcarskich wynosiła 1,50 %, a zatem skoro strona pozwana ustaliła w Umowie Kredytu oprocentowanie w wysokości 2,35 %, to oznacza, że marża zastosowana przy ustalaniu oprocentowania wynosiła 0,85% (2.35-1,50=0,85). Podali, że podwyżki dokonane w okresie spowodowane były wzrostem stawki LIBORi w zasadzie odpowiadały sumie nowej stawki LIBOR 3 M + marża 0,85%. Powodowie zarzucili, że podwyżki dokonywane od r. nie odpowiadały rzeczywistemu wzrostowi stawki LIBOR i były znacznie zawyżone, tj. - w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,75.%, natomiast pozwany podwyższył oprocentowanie kredytu do 3,75% (marża 1%), - w dniu r stawka LIBOR 3M uległa obniżeniu do 2,66 %, natomiast pozwany podwyższył oprocentowanie kredytu do 3,85% (marża 1,19%; - w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,81 %, pozwany podwyższył oprocentowanie kredytu do 4,05% ( marża 1,24 %); - w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,94%, pozwany podwyższył oprocentowanie kredytu do 4,45% ( marża 1,51%). Nadto powodowie zarzucili, że kiedy w 2009r. stawka LIBOR 3 M zaczęła spadać do poziomu 0,4 % na dzień wniesienia pozwu, pozwany nie obniżył oprocentowania - pozostawiając je na poziomie 4,45%. Zdaniem powodów takie nieuczciwe praktyki strony pozwanej umożliwiał mu nieprecyzyjny zapis 9 ust. 2 pkt 2 umowy kredytu, który jest niezgodny z przepisami prawa bankowego. W ocenie powodów wiw zapis zbyt ogólnie określa zasady zmiany oprocentowania, które powinny precyzyjnie określać przesłanki od których taka zmiana jest uzależniona. Powodowie zarzucili, że zapis ten jako nieuzgodniony z nimi indywidualnie, stanowi klauzulę niedozwoloną w rozumieniu art kc, jest nieważny jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i rażąco narusza ich interesy. Powodowie wyjaśnili, że na wysokość dochodzonej kwoty składa się niesłusznie pobrana i naliczona przez stronę pozwaną kwota odsetek w łącznej kwocie 1358,89 CHF, tj. 3917,49 zł, wskazując, że w okresie od dnia 6 listopada 2007r do dnia 6 czerwca 2009r strona pozwana pobrała od nich łącznie 5480,76 CHF tytułem odsetek od kredytu, natomiast gdyby stosowała w tym czasie stałą marżę w wysokości 0,85% w stosunku do stawki LIBOR3 łączna kwota odsetek od kredytu wyniosłaby 4121,87 CHF. W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości, kwestionując zarzut powodów o niedopuszczalności stosowania przez stronę pozwaną zmiennej stopy oprocentowania wynikającej z 9 pkt 2 uts 2 umowy kredytowej nr MG W uzasadnieniu wskazała, że wiw zapis o możliwości stosowania zmiennego oprocentowania jest zgodny z przepisem art. 76 prawa bankowego, w sytuacji

4 wskazania w umowie kredytowej okoliczności od których uzależniona jest zmiana wysokości o procentowania. Strona pozwana zaznaczyła, że w ramach treści umowy kredytowej Strony określiły warunki stosowania zmiennej stopy oprocentowania kredytu, która odbywać się miała w oparciu o zmianę stopy referencyjnej obowiązującej dla franka szwajcarskiego oraz zmianę parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w Szwajcarii. Zdaniem strony pozwanej zmiany stopy oprocentowania kredytu odnoszą się do czynników zewnętrznych, niezależnych od stron umowy kredytowej i w tym zakresie spełniają warunki zgodności z art. 76 Praw bankowego w zw. z art Kodeksu cywilnego. Strona pozwana zaznaczyła, że formuła zmiennego oprocentowania kredytu została objęta konsensusem stron i powodowie zgodzili się na takie ukształtowanie zakresu swoich zobowiązań wynikającego z zawartej umowy kredytowej, nie żądając zmiany treści formuły oprocentowania, ani wyjaśnień w zakresie znaczenia zapisów zawartych w umowie kredytowej. Prócz tego strona pozwana podkreśliła, że powodowie w latach wywiązywali się z zawartej umowy kredytowej uiszczając bez żadnych zastrzeżeń kwoty rat kredytowych uwzględniających zmianę oprocentowania, co zdaniem strony pozwanej świadczy o tym, że akceptowali podstawy zmiany wysokości oprocentowania kredytu. Strona pozwana przyznała, że w oparciu o stopę LIBOR3 w dacie zawarcia umowy kredytowej nr MG tj. w dniu r. oprocentowanie kredytu wynosiło 2,35%, stopa LIBOR3 wynosiła 1,5%, a marża 0,85%. Prócz tego strona pozwana podniosła, że dokonywania zmian oprocentowania w drodze jednostronnej decyzji banku stanowi zabezpieczenie banku w przypadku zdarzeń wpływających negatywnie na interes banku np. niekorzystne zmiany na rynku usług finansowych. Zdaniem strony pozwanej roszczenie powodów jest nieuzasadnione, z wagi na fakt, że spełnione przez nich świadczenia odsetkowe z tytułu korzystania z pożyczonego kapitału odpowiadają wartości pieniądza w czasie w oparciu o podstawową stopę referencyjną waluty, w której wyrażony jest kredyt. W piśmie procesowym z dnia 29 wrzesrua 2009r. powodowie zaprzeczyli by mieli jakikolwiek wpływ na treść 9 umowy kredytu, wbrew twierdzeniu strony pozwanej, że jej zawarcie nastąpiło w drodze konsensusu. Podnieśli, że treść tego zapisu została im narzucona bez możliwości negocjacji, gdyż gdyby nie zaakceptowali tego zapisu strona pozwana odmówiła by im udzielenia kredytu. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: MG z dnia r. powodowie zaciągnęli u strony pozwanej umowę kredytu mieszkaniowego w wysokości 94225,00 CHF z okresem kredytowania od r. do r. W 9 umowy zapisano, że kredyt oprocentowany jest według

5 zmiennej stopy procentowej, której wysokość na dzień podpisania umowy wynosi 2,35%, oprocentowanie obowiązujące w dniu zawarcia umowy kredytu może ulegać zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty; zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest walutą Kredytu; nałożenia na bank przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązku tworzenia/ odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu. W dniu udzielenia kredytu stawka LIBOR 3M dla kredytów we frankach szwajcarskich wynosiła 1,50% zatem marża banku wynosiła 0,85 % (2,35 %-1,50%=0,85%). Na skutek wniosku powodów z dnia r., okres kredytowania został skrócony do r. Dowód: - umowa kredytu mieszkaniowego nr MG z dnia r z dnia r., k ; -pismo powodów z dnia r., k. 70; - aneks nr 1 do mowy z dnia r., k Powodowie zawierając umowę kredytu nie mieli wpływu na jej treść w zakresie ustalenia oprocentowania kredytu, nie mieli możliwości negocjacji umowy w tym zakresie. Oferta produktowa była sztywna. Umowa została przygotowana przez przedstawiciela strony pozwanej w centrali na uprzednio opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd Banku wzorcu bez udziału powodów. Wzór umowy był jednolity dla kredytów hipotecznych zabezpieczonych na nieruchomości. Przed podpisaniem umowy powodowie zostali zapewnienie przez pracownika banku, że strona pozwana nie może w sposób dobrowolny zmieniać oprocentowania kredytu. Dowód: - zeznania świadka, k ; - zeznania świadka, k ; - zeznania świadka, k ; - przesłuchanie stron - powódka, k W dniu r strona pozwana podwyższyła oprocentowanie kredytu do 3,75%, którą to zmianę bank tłumaczył podwyższeniem stopy referencyjnej dla CHF (marża 1%). W dniu r pozwany podwyższył oprocen towanie kredytu do 3,85% (marża 1,19% ). Następnie w dniu r strona pozwana podwyższył oprocentowanie kredytu do 4,05% ( marża 1,24 %) oraz w dniu r strona pozwana dokonała kolejnej podwyżki oprocentowania kredytu do 4,45% ( marża 1,51%). Miesięczna rata spłaty kredytu wynosiła 374,75 CHF. Dowód: -pismo strony pozwanej z dnia r., k. 23; - harmonogram spłat, k. 24; - - pismo strony pozwanej z dnia r., k. 25; - harmonogram spłat, k. 26; -pismo strony pozwanej z dnia r., k. 27; - harmonogram spłat, k. 28; -pismo strony pozwanej z dnia r., k. 29;

6 - harmonogram spłat, k. 30,30,32,33; - tabela z wyliczeniem rat odsetek i kapitału, k. 80. W dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,75.%, następnie w dniu r stawka LIBOR 3M wynosiła 2,66 %, zaś w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,81 % oraz w dniu r stawka LIBOR 3 M wynosiła 2,94%. Dowód: wykaz stawek LIBOR 3M w latach , k Powodowie kilkukrotnie zwracali się do strony pozwanej z reklamacją dotyczącą wysokości oprocentowania kredytu i zmiany zasad oprocentowania. Reklamacje powodów nie zostały uwzględnione przez stronę pozwaną, która argumentowała podwyższenie stawek oprocentowania kredytu, światową sytuacją ekonomiczną, koniecznością pozyskiwania przez bank walut i kosztami tego pozyskiwania oraz wskazując, że zasady naliczania oraz aktualizacji oprocentowania są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W dniu r. strona pozwana zaproponowała powodom zmianę oprocentowania na 4,44% w oparciu o stawkę referencyjną LIBOR 3M i marżę banku tj. 3,75 %. Powodowie nie zaakceptowali oferty w tym kształcie. Dowód: - pismo powodów z dnia r. wraz z potwierdzeniem nadania, k. 34; - pismo powodów z dnia r. wraz z potwierdzeniem nadania, k ; - pismo powodów z dnia r. wraz z potwierdzeniem nadania, k ; - pismo strony pozwanej z dnia r., k ; - pismo strony pozwanej z dnia r., k ; - pismo strony pozwanej z dnia r., k. 44; - pismo strony pozwanej z dnia r., k ; - pismo strony pozwanej z dnia r., k ; Na podstawie zapisów jakie znajdują się w 9 umowy kredytu z dnia r. nie można w sposób jednoznaczny zweryfikować wszystkich ararnetrów, które mia wpływ na zmianę procentowania. Strona pozwana pozostawiła w swojej dyspozycji dużą swobodę w kształtowaniu wysokości oprocentowania kredytu mieszkaniowego nr MG oprocentowanie kredytu było zmieniane w oparciu o stopę procentową ustaloną decyzją Zarządu Banku. Powodowie nie mieli możliwości zweryfikowania czy dana zmiana procentowania kredytu była uzasadniona czy nie.

7 Dowód: opinia biegłego sądowego wraz z ustną opinia uzupełniającą, k , k Sąd rozważył, co następuje: Powództwo w całości zasługuje na uwzględnienie. Bezspornym w sprawie była okoliczność, iż strony łączyła umowa kredytu mieszkaniowego zawarta w dniu r., w której w 9 zapisano, że kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, której wysokość na dzień podpisania umowy wynosi 2,35%, oprocentowanie obowiązujące w dniu zawarcia umowy kredytu może ulegać zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty; zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest walutą Kredytu; nałożenia na bank przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązku tworzenia/ odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu. W dniu udzielenia kredytu stawka LIBOR 3M dla kredytów we frankach szwajcarskich wynosiła 1,50% zatem marża banku wynosiła 0,85 % (2,35 %-1,50%=0,85%). Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia była okoliczność czy możliwość zmiany oprocentowania kredytu w sposób określony w umowie nr MG z dnia r. oparta została o zapis w wiążącej strony umowie, mający charakter niedozwolonego postanowienia umownego. Jak wynika z poczynionych przez Sąd ustaleń powodowie przy zawieraniu umowy kredytu nie mieli wpływu na treść umowy w zakresie ustalenia oprocentowania kredytu, nie mieli również możliwości~ umowy w tym zakresie. Oferta produktowa banku- jak zeznała _ była sztywna. Wzorzec umowy został przygotowany w centrali bez udziału powodów. Wzór umowy o kredyt hipoteczny zabezpieczony na nieruchomości był dla wszystkich klientów taki sam co do głównych postanowień, różniły się one jedynie kwotą kredytu, okresem kredytowania oraz warunkami ubezpieczenia. Podpisując w/w umowę kredytu powodowie musieli zaakceptować warunki kredytu zaproponowane przez stronę pozwaną, gdyż w przeciwnym razie bank odmówiłby im udzielenia kredytu. Na podstawie przedstawionych przez strony dowodów ustalono że, w okresie obowiązywania umowy bank kilkukrotnie podwyższył oprocentowanie kredytu. W dniu r strona pozwana podwyższyła oprocentowanie kredytu do 3,75%, (marża 1%), w dniu r - do 3,85% (marża 1,19% ), w dniu r - 4,05% ( marża 1,24 %), natomiast w dniu r do 4,45% ( marża 1,51%). Podwyższenie stopy oprocentowania pozwany bank tłumaczył podwyższeniem stopy referencyjnej dla waluty kredytu, światową sytuacją ekonomiczną, koniecznością pozyskiwania przez bank walut i kosztami tego pozyskiwania, jednocześnie w odpowiedzi na pisemne prośby pozwanych o wskazanie przyczyn podwyżek i algorytmu na podstawie którego zostały wyliczone wskazał, że zasady..

8 naliczania oraz aktualizacji oprocentowania są poufne przedsię biorstwa. 1 stanowią tajemnicę W przekonaniu Sądu, postanowienia umowy, na które powołują się powodowie a w szczególności zapis 9 umowy nr MG z dnia r., stanowią niedozwolone postanowienia umowne, o których mowa wart kc. Zgodnie z art kc za niedozwolone postanowienia umowne uważa się postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nie uzgodnione indywidualnie, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W konsekwencji postanowienia takie nie wiążą konsumenta. Za nie uzgodnione indywidualnie postanowienia umowy, uważa się, zgodnie z treścią art kc, te postanowienia na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumen towi przez kontrahen ta. W pierwszej kolejności podnieść należy, że zarówno swoboda umów, jak i autonomia woli, realizowana może być jedynie pod kontrolą prawa. Sąd może dokonywać oceny zawartych umów, co do ich zgodności z prawem, a ocena taka może zostać dokonana miedzy innymi. w toczącym się między przedsiębiorcą, a konsumentem sporze, którego przedmiotem są skutki prawne określonego postanowienia zawartej umowy. Klauzula generalna wyrażona wart kc zawiera dwa kryteria oceny postanowienia umowy jako niedozwolonego: dobre obyczaje i interesy konsumenta. "Dobre obyczaje" są w zasadzie równoważnikiem "zasad współżycia społecznego", jako że zgodnie z utrwaloną judykaturą do zasad tych zalicza się tylko pozaprawne reguły postępowania nie sprzeczne z etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami. Interesy konsumenta rozumieć należy szeroko, nie tylko jako interes ekonomiczny, jednakże zawsze należy mieć na względzie, iż naruszenia te kwalifikowane mają być jako "rażące". Podzielić należy pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia r., w sprawie I CK 832/04 (BiuI. SN 2005/11/13), że w rozumieniu art k.c. "rażące naruszenie interesów konsumenta" oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym, natomiast "działanie wbrew dobrym obyczajom" w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego wyraża się w tworzeniu przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową tego stosunku. Obie, wskazane w tym przepisie, formuły prawne służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta. Zważyć ponadto należy, iż oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny (art kc). Ocena, czy postanowienia zawartej umowy...

9 rażąco naruszają interesy konsumenta, powinna być dokonywana zawsze in concreto, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności danego przypadku. Powodowie zarzucając abuzywność zapisom kształtującym stosunek prawny między stronami, a w szczególności 9 umowy, podnosili, że zapis ten jest nieważny jako nieuzgodniony z nimi indywidualnie, sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i rażąco naruszający ich interesy. Zgodnie z treścią art pkt 8 i 9 kc, w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie. Zauważyć jednak należy, że wymienione w tym przepisie klauzule umowne, nie są jako takie zabronione w obrocie, a jedynie mogą zostać uznane za niedozwolone wobec konsumentów tylko wówczas, gdy zostały wypełnione pozostałe przesłanki odnoszące się do klauzul niedozwolonych, wymienione wart k.c., a więc jeżeli klauzule umowne nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem i kształtują jego prawa oraz obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W ocenie Sądu istnieją podstawy by przyjąć, iż zapis 9 umowy kredytu z dnia r., przyzwalający stronie pozwanej na zmianę oprocentowania kredytu w oparciu o stopę procentową ustaloną decyzją Zarządu Banku, w sposób rażący narusza interesy powodów. Należy mieć bowiem na uwadze, iż powodowie nie tylko nie mieli wpływu na treść tego zapisu, nie mogli go również negocjować, ale również w okresie trwania umowy nie mają możliwości zweryfikowania czy dana zmiana procentowania kredytu jest uzasadniona czy nie. A co za tym idzie, rażącym naruszeniem interesów powodów jest fakt, iż nie byli oni w stanie przewidzieć choćby hipotetycznego kosztów zaciągniętego kredytu, gdyż jego oprocentowanie uzależnione było od jednostronnej decyzji Zarządu Banku o zmianie stóp oprocentowania, dokonywanej w oparciu o niejasne dla nich kryteria. Sąd dał wiarę, spójnym zeznaniom świadków i powódki w tym zakresie, że postanowienie 9 umowy nie zostało z powodami uzgodnione indywidualnie i powodowie nie mieli wpływu na treść umowy. Sąd nie tracił również z pola widzenia treści zeznań która z ramienia banku załatwiała wszelkie formalności związane z zawarciem umowy kredytowej przez powodów, która zapewniała ich, że bank nie może w sposób dowolny zmieniać oprocentowania kredytu. Co bez wątpienia miała również wpływ na decyzję powodów o podpisaniu umowy w takiej treści. Świadek ten przyznała, że sformułowanie zawarte w umowie w 9 jest nie precyzyjne i bardzo ogólne, zupełnie nie zrozumiałe dla klientów, ona sama przedstawiła powodom własną interpretację tego zapisu opierając się przy tym na informacjach jakie przedstawiano jej na szkoleniach organizowanych przez bank. W tym miejscu należy podnieść, że strona pozwana jako przedsiębiorca wykorzystała tym samym swoją dominującą pozycję w stosunku do konsumen ta.

10 Za bezzasadne uznać zatem należało, twierdzenia strony pozwanej, że umowa kredytowa została objęta konsensusem stron, a powodowie zgodzili się na takie ukształtowanie zakresu swoich zobowiązań kredytowych, ponadto nie żądali zmiany treści formuły oprocentowania, a w latach wywiązywali się z zawartej umowy kredytowej uiszczając bez żadnych zastrzeżeń kwoty kolejnych rat kredytowych uwzględniających zmianę oprocentowania. Co zdaniem strony pozwanej świadczy o tym, że akceptowali oni podstawy zmiany wysokości oprocentowania kredytu. W ocenie Sądu, oczywistym jest fakt, iż powodowie do zawarcia umowy kredytowej o treści ustalonej jednostronnie przez stronę pozwaną - bank, niejako zostali zmuszeni, aby uniknąć negatywnych dla nich skutków - np. nie zawarcia w ogóle umowy kupna lokalu mieszkalnego, byli zobowiązani zaakceptować treść umowy, mimo wątpliwości odnośnie zapisów dotyczących zmiany oprocentowania opierając się przy tym na zapewnieniach pracownika reprezentującego bank o czym była mowa wcześniej. Ponadto wbrew twierdzeniom strony pozwanej powodowie od początku mieli zastrzeżenia co do sposobu i częstotliwości zmian oprocentowania kredytu o czym świadczą pisemne reklamacje oraz wnioski o wyjaśnienie składane przez powodów w tym okresie. Na które to bank odpowiadał w sposób ogólny i lakoniczny co ostatecznie skłoniło powodów do wystąpienia na drogę postępowania sądowego. W tym miejscu należy wskazać, że treść pisma strony pozwanej z dnia r (k: 45-47) w całości potwierdza stanowisko powodów, które od początku było konsekwentne i niezmienne, jednocześnie przecząc twierdzeniom strony pozwanej w szczególności, że podpisanie umowy było wynikiem konsensusu stron. Treść powyższego pisma ma również istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniej szej sprawy i uznania zapisów 9 umowy za klauzule abuzywne - albowiem potwierdza, ono że oprocentowanie kredytu powodów nie było uzależnione od ogólnie przyjętych parametrów ale od indywidualnej decyzji zarządu banku. Zgodnie z dyspozycją art. 69 ustawy Prawo Bankowe z dnia r (Dz.U 2002 nr. 72 poz 665 z późno zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie o określać szczególności: 1) strony umowy 2) kwotę i walutę kredytu 3) cel, na który kredyt został udzielony 4) zasady i termin spłaty kredytu 5) wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrola wykorzystania i spłaty kredytu

11 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych 9) wysokość prowizji jeżeli umowa ją przewiduje 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Jednocześnie w myśl art. 76 ustawy Prawo Bankowe cyt. wyżej zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu z tym, że w razie stosowania stopy zmiennej należy : 1) określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy procentowej kredytu 2) powiadomić w sposób określony w umowie kredytobiorcę oraz poręczycieli o każdej zmianie stopy oprocentowania kredytu. Skuteczność dokonanej zmiany oprocentowania kredytu uzależniona jest od określenia konkretnych okoliczności uzasadniających tę zmianę - podobne stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia r II CKN 933/99 Wprawdzie przepisy nie mówią wprost o stopniu szczegółowości określania warunków zmiany stopy procentowej kredytu to jednak winna ona być na tyle szczegółowa aby dawała możliwość konsumentowi obliczenia różnicy a w dalszej kolejności oceny celowości i opłacalności zaciągniętego kredytu. W przedmiotowej sprawie konsument nie miał takiej możliwości, wszelkie zmiany oprocentowania dokonywano na podstawie decyzji zarządu Banku o czym konsument dowiadywał się po fakcie, a w zawiadomieniu nie informowano go który z parametrów określonych w 9 umowy uległ zmianie i w jakim zakresie. Potwierdził to również w swojej opinii biegły z zakresu bankowości przyznając, że ( k; 245) zwykły klient banku nie jest w stanie ustalić czy zmiana oprocentowania jest uzasadniona 1 dokonać wyliczenia ekonomicznego, może to zrobić tylko specjalista pod warunkiem, że ma dostęp do wszystkich danych i parametrów mających wpływ na wysokość oprocentowania oraz którymi kierował się zarząd banku podejmując w tym zakresie decyzję. Dokonując dalszej analizy zapisów umowy łączącej strony nie sposób pominąć faktu, że nie tylko parametry mające istotny wpływ na wysokość oprocentowania są ujęte bardzo ogólnie to jeszcze barak jest zakresu maksymalnego ( górnej granicy) wzrostu oprocentowania w trakcie trwania umowy co dodatkowo uniemożliwia konsumentowi dokonania oceny opłacalności kredytu oraz nawet w przybliżonym zakresie ostatecznych kosztów jego udzielenia. Celem umowy kredytu bankowego jest postawienie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy a czyniąc to bank w zamian za określony w umowie zysk z tytułu oprocentowania i prowizji zgadza się również na ponoszenie określonego ryzyka. Brak jasnych i zrozumiałych dla konsumenta reguł i zasad zmiany oprocentowania, daje w ocenie Sądu zbyt dużą swobodę bankowi do zmian wysokości oprocentowania a tym samym

12 przenoszenie większego ryzyka z tytułu udzielonego kredytu na konsumenta, co pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Strona pozwana w trakcie toczącego się postępowania me przedstawiła żadnego dowodu na poparcie swoich twierdzeń co do indywidualnego uzgodnienia postanowień umownych umowy kredytowej z powodami jak również zasadności dokonywanych w trakcie trwania umowy podwyżek oprocentowania pomimo ciążącego na niej ciężaru w myśl art. 6 kc Potwierdzeniem takim nie może być ogólny wniosek opinii biegłego z dni 7 marca 201 Or albowiem jak ostatecznie przyznał biegły na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2011r wypowiadał się on co do ogólnych zasad zmian oprocentowania i zmian na rynku międzybankowym jakie w tym okresie miały miejsce, nie zostały mu natomiast przedstawione żadne dane szczegółowe (źródłowe), które pozwoliłyby ustalić mu czy w tym konkretnym przypadku podwyżka była uzasadniona co do zasady jak i co do wysokości. A co za tym idzie zasadnym było uznanie zapisu 9 ustęp 2 podpunkt 2 umowy za nieważny w myśl art. 58 par. 2kc w zw. z art kc i art kc czemu dano wyraz w pkt. II wyroku. W konsekwencji czego pobrane przez stronę pozwaną wyższe oprocentowanie w okresie od października 2007r do czerwca 2009r wywołało po stronie powodów wymierną szkodę będącą następstwem nienależytego wykonania umowy. Wysokość szkody została ustalona na kwotę 3917,49 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy oprocentowaniem wyliczonym na podstawie stawki LIBOR 3M i stałej prowizji a oprocentowaniem stosowanym w tym okresie przez stronę pozwaną. Mając powyższe okoliczności na uwadze powództwo i w tym zakresie należało uwzględnić w całości wraz odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu czemu dano wyraz w pkt. I wyroku. Roszczenie odsetkowe może być dochodzone wraz z roszczeniem głównym lub też jako roszczenie odrębne. Decyzja w tym zakresie należy do wierzyciela podobnie jak okres za jaki są dochodzone, choć w tym ostatni, zakresie podlegają one kontroli sądowej. Powodowie dochodzili odsetek nie od dnia powstania szkody ale od dnia wytoczenia powództwa ograniczenie to nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie stąd też zasługiwało ono na uwzględnienie w całości. Powodowi domagali się również ustalenia że oprocentowanie umowy kredytu jest zmienne i wynosi sumę stawki LIBOR dla depozytów 3 miesięcznych we frankach szwajcarskich i stałej marży na poziomie 0,85%. W przypadku ustalenia przez Sąd nieważności części postanowień umownych zawartych pomiędzy stronami, pozostałe postanowienia nadal obowiązują strony, natomiast w miejsce zakwestionowanych stosuje się ogólnie obowiązujące normy regulującego tego rodzaju stosunki prawne. W przypadku umów kredytowych jest to o tyle utrudnione, że warunki procentowania kredytów, wysokość marży i opłat jest indywidualną oferta każdego z banków. To jednak zasady obliczania oprocentowania są tożsame

13 dla całego ry~o świadków _, w Polsce. Jak us~, _, o zeznania będących pracownikami strony pozwanej w niedługim czasie po zawarciu umowy w pozwanymi dokonano zmian w sposobie określania warunków (okoliczności) - zmiany oprocentowania kredytów mieszkaniowych prawdopodobnie miało na to wpływ szereg czynników między innymi interwencja ze strony Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego. W efekcie czego strona pozwana w nowych umowach stosowała powszechnie przyjęty w tego rodzaju umowach wskażnik jakim jest stawka LIBOR dla depozytów 3 miesięcznych we frankach szwajcarskich. Uwadze Sądu nie umknął również fakt, że strona pozwana w trakcie trwania umowy kredytowej proponowała powodom aneksowanie umowy w tym zakresie jednocześnie jednak proponując marżę na poziomie zbliżonym do obowiązującego w tym czasie powodów oprocentowania kredytu ( obliczanego wg dotychczasowych wskażników 3,75%) przy podpisaniu umowy łączne oprocentowanie kredytu wynosiło 2,35%. Propozycję strony pozwanej powodowie uznali za niekorzystną dla siebie i odmówili podpisania aneksu do umowy w kształcie proponowanym przez bank Zmiana ta w ocenie powodów doprowadziłaby do dalszego wzrostu oprocentowania albowiem przy tak wysokim wskażniku marży, każda nawet niewielka zmiana stawki LIBOR skutkowałaby podwyższeniem oprocentowania przez bank W chwili podpisania umowy kredytowej wysokość oprocentowania ustalono na poziomie 2.35%. Dane o stawkach LIBORdla depozytów trzymiesięcznych we frankach szwajcarskich są ogólnie dostępne i na dzień podpisania umowy wynosiła ona 1,50%, co pozwala łatwo wyliczyć wysokość marży jaką naliczył sobie bank (0.85%) Stąd też zasadnym w ocenie Sądu było ustalenie obecnie wysokości oprocentowania zmiennego kredytu przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących zasad obliczania wysokości oprocentowania ( LIBOR 3M + stała marża) ale przy uwzględnieniu wskażników obowiązujących w chwili podpisywania umowy tj. zmienna stawka LIBOR 3M i stała marża na poziomie 0,85%, co jak wskazano wcześniej odpowiada wysokości marży zastosowanej przez stronę pozwaną przy podpisaniu umowy. Tak ustalone oprocentowanie zmienne kredytu jest zdaniem sądu zrozumiałe dla obu stron umowy i rozkłada ryzyko z nim związane na oba podmioty, ograniczając tym samym zbytnią swobodę banku w ustalaniu wysokości oprocentowania a w dalszej kolejności przerzucania ryzyka kredytowego na konsumenta. Reasumując powyższe rozważania powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie czemu dano wyraz w sentencji. Orzeczenie o kosztach postępowania znajduje odzwierciedlenie wart. 98 k.p.c i par. 2 w zw z par. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) przy czym co do kosztów zastępstwa prawnego sąd w całości uwzględnił wniosek pełnomocnika powodów o zasadzenie wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości czterokrotności stawki minimalnej albowiem pełnomocnik swoim działaniem znacząco przyczynił się do wyjaśnienia okoliczności spornych pomiędzy

14 stronami a jego nakład pracy usprawiedliwia tak obliczoną wysokość wynagrodzenia.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 46/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 607/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [ ] przeciwko B. Bank S.A. z siedzibą w W. o uznanie postanowień

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Postanowienie wzorca umownego przewidujące, że w razie wypłaty świadczenia z tytułu opcji dodatkowej dochodzi do zakończenia umowy i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt V CSK 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA FRANKOWICZÓW

POMOC DLA FRANKOWICZÓW POMOC DLA FRANKOWICZÓW Jakie są szanse wygranej w batalii z bankiem w przypadku wystąpienia z pozwem z umowy kredytu frankowego? Coraz więcej osób decyduje się na wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmC 1531/09

UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmC 1531/09 Sygn. akt XVII AmC 1531/09 UZASADNIENIE Powód (...) w P. wniosło pozew o uznanie za niedozwolone postanowienia 11 ust. 5 wzorca umowy o nazwie umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (...) waloryzowany

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmC 512/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2009r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Urszula Wilk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 135/12 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 74/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 września 2011 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Kazimierz Zawada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 668/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt I PZ 33/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 marca 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSA Maciej Piankowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 519/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 kwietnia 2016 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Władysław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez BRE Bank:

Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez BRE Bank: Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez BRE Bank: 1. Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 października 2003 r., V CK 277/02

Wyrok z dnia 9 października 2003 r., V CK 277/02 Wyrok z dnia 9 października 2003 r., V CK 277/02 Postanowienia określające sposób ustalenia wartości pojazdu na podstawie ustaleń rynkowych (przy uwzględnieniu stanu technicznego, przebiegu i wyposażenia)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 29/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2008 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmC 1939/10

UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmC 1939/10 Sygn. akt XVII AmC 1939/10 UZASADNIENIE Powódka M. T. 30 czerwca 2010 r. złożyła pozew, w którym wniosła o uznanie za niedozwolone postanowienia zawartego w stosowanym przez pozwanych K. W. i J. W. wspólników

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 319/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 199/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 47/12. Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 47/12. Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 47/12 POSTANOWIENIE Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 81/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 8 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 8 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02 id: 20197 1. Przewidziane tym przepisem [art. 1105 2 k.p.c. - wstawienie własne] uzależnienie dopuszczalności skutecznego zastrzeżenia klauzuli arbitrażowej od zagranicznego statusu co najmniej jednej

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Sygn. akt VI ACa 356/06 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO (del.)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 314/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca) Sygn. akt V CK 537/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 159/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt IV CZ 53/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 212/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2008 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk Sygn. akt II CK 383/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2004 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 121/12. Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 121/12. Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 121/12 POSTANOWIENIE Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 162/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt VI ACa 857/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO del.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ UZASADNIENIE

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ UZASADNIENIE Sygn. XXV C 1005/15 Dnia 2 marca 2016 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Adam Mitkiewicz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Ocena, czy ustalenie treści stosunku zobowiązaniowego lub jego celu jest dopuszczalne w odniesieniu do zagadnień, które ustawa normuje w sposób imperatywny,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 679/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2013 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE III CZP 3/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Włodzimierza M. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w R. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej od wyroku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. XVII AmC 375/11

UZASADNIENIE. XVII AmC 375/11 XVII AmC 375/11 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 lutego 2011 roku powód Stowarzyszenie (...)z siedzibą w P.wniósł o uznanie za niedozwolone i zakazania wykorzystywania przez pozwanego - Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 292/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 9/11. Dnia 18 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 9/11. Dnia 18 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III PZ 9/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 października 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 655/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak Sygn. akt IV CSK 687/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lipca 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Władysław

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 listopada 2006 r., V CSK 299/06

Wyrok z dnia 22 listopada 2006 r., V CSK 299/06 Wyrok z dnia 22 listopada 2006 r., V CSK 299/06 Wierzyciel może zrzec się wynikającego z art. 481 1 k.c. uprawnienia do żądania odsetek za opóźnienie. Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący) Sędzia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz Sygn. akt III CZ 65/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bronisław Czech SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bronisław Czech SSN Barbara Myszka Sygn. akt V CK 332/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 listopada 2005 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bronisław Czech SSN Barbara Myszka

Bardziej szczegółowo

Poradnik kredytobiorcy

Poradnik kredytobiorcy adw. Wiesław Żurawski dr hab. Jerzy Zemke www.wirtualnymecenas.pl Poradnik kredytobiorcy Kredyt hipoteczny indeksowany do CHF stan prawny na dzień 31 grudnia 2016 roku dr hab. Jerzy Zemke Profesor nadzwyczajny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 124/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2010 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A.(...)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 288/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2007 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) SSN Henryk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CK 299/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 grudnia 2004 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W.

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W. Sygn. akt I CSK 550/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 60/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt V CZ 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner w sprawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. XVII AmC 2061/09

UZASADNIENIE. XVII AmC 2061/09 XVII AmC 2061/09 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 grudnia 2009 roku powód Stowarzyszenie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł o uznanie za niedozwolone i zakazanie stosowania prymy pozwaną (...) S.A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 77/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 77/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 77/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 października 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 273/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt V CNP 44/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lutego 2016 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) w sprawie ze skargi L. W.(poprzednio

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II C 302/14 Dnia 17 lutego 2015 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR (del) Magdalena Antosiewicz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 160/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 marca 2014 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Projekt z 24.11.2015 Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Justyna Kosińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Justyna Kosińska Sygn. akt I CSK 628/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 września 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSA Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt II PZ 32/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 88/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 października 2007 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus Sygn. akt V CK 423/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 grudnia 2005 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 342/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2010 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN

Bardziej szczegółowo

BEZSKUTECZNOŚĆ NIEUCZCIWYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH - kształtowanie się linii orzeczniczej

BEZSKUTECZNOŚĆ NIEUCZCIWYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH - kształtowanie się linii orzeczniczej BEZSKUTECZNOŚĆ NIEUCZCIWYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH - kształtowanie się linii orzeczniczej dr Jacek Czabański, adwokat www.pomocfrankowiczom.pl Nieuczciwość klauzul indeksacyjnych Nie ulega wątpliwości, że

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 355/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) wyciąg. Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZźOBOWIĄ ZANIACH UMOWNYCH

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) wyciąg. Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZźOBOWIĄ ZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) wyciąg Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZźOBOWIĄ ZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 57/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo