Informacja o dokumentach wymaganych do wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o dokumentach wymaganych do wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów"

Transkrypt

1 Informacja o dokumentach wymaganych do wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów Potwierdzenie ministra właściwego do spraw transportu do wydawania kart pojazdów, przez producenta lub importera nowych pojazdów samochodowych wprowadzającego te pojazdy do obrotu handlowego na terytorium RP jest wydawane na podstawie 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów. Obowiązek dla producenta lub importera nowych pojazdów w zakresie wydania karty pojazdu wynika z art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. Wnioski powinny być składane przez producenta lub importera nowych pojazdów samochodowych, wprowadzającego te pojazdy do obrotu handlowego na terytorium Polski, na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Transportu Drogowego ul. Tytusa Chałubińskiego 4/ Warszawa Wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), tj. powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Żądanie uzyskania potwierdzenia do wydawania kart dla danych pojazdów powinno wskazywać markę i rodzaj pojazdu(ów) a w przypadku, o którym mowa w pkt 4, 5 i 6 niniejszej informacji również numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych ze złożeniem wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów (na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny). Wówczas powinno być załączone do wniosku wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo. Opłata skarbowa (o której mowa w Dziale II ust. 21 w załączniku do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) w wysokości 17 zł jest pobierana od wydanego zaświadczenia oraz z tytułu pełnomocnictwa (jeżeli zostało udzielone do dokonania czynności związanych ze złożeniem wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów). Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu m. st. Warszawy, nr konta: Przedłożenie do wniosku wymienionych poniżej załączników występuje w związku z przepisami art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - prawo o ruchu drogowym oraz wynikającymi z tej ustawy wymaganiami w zakresie homologacji (rozdział 1a), dopuszczenia jednostkowego pojazdu (rozdział 1b) i dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (rozdział 1c) i jest zróżnicowane w zależności od tego, dla jakich pojazdów wnioskowane jest potwierdzenie do wydawania kart pojazdu.

2 1. Wniosek o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów dla nowych pojazdów samochodowych, dla których wnioskujący uzyskał świadectwo homologacji typu pojazdu albo świadectwo homologacji typu WE pojazdu a) kopie uzyskanych przez wnioskującego świadectw(a) homologacji typu pojazdu, o których(m) mowa w art. 70c pkt 1 lit. b prawa o ruchu drogowym lub art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) albo świadectw(a) homologacji typu WE pojazdu, o których(m) mowa w art. 70c ust. 1 lit a prawa o ruchu drogowym - bez załączników, b) kopia dokumentu potwierdzającego, że podmiot prowadzi działalność w zakresie c) potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej). do lit. a - stosownie do art. 220 kpa, zamiast kopii dokumentów, o których mowa w lit. a, we wniosku może być podany numer i data wydania uzyskanego świadectwa homologacji typu pojazdu albo świadectwa homologacji typu WE pojazdu, dla których wydania właściwy jest minister do spraw transportu, do lit. b jeżeli podmiot jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o dokumentów, o których mowa w lit. b (stosownie do art. 220 kpa). 2. Wniosek o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów dla nowych pojazdów samochodowych sprowadzanych z zagranicy wraz ze świadectwami zgodności WE wydanymi przez producenta pojazdu a) kopia przynajmniej jednego świadectwa zgodności WE dla wnioskowanych pojazdów (zgodnego ze wzorem określonym w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2009 dnia 7 maja 2009 r. zastępującego załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. L 118 z , str ),

3 b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskującego prawa do dysponowania pojazdem z załączonym świadectwem zgodności WE (np. faktura nabycia), c) kopia dokumentu potwierdzającego, że podmiot prowadzi działalność w zakresie d) potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej). 3. Wniosek o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów dla nowych pojazdów samochodowych, dla których wnioskujący uzyskał uznanie świadectwa homologacji typu a) kopia uznania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego zgodnie z procedurą homologacji typu przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 70j ust. 1 ustawy albo kopia uznania świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach wydanego na dany typ pojazdu zgodnie z procedurą homologacji typu przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 70k ust. 1 ustawy, b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskującego prawa do c) kopia dokumentu potwierdzającego, że podmiot prowadzi działalność w zakresie d) potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej). do lit. a - stosownie do art. 220 kpa, zamiast kopii jednego z dokumentów, o których mowa w lit. a, we wniosku odpowiednio może być podana data i numer uznania świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70j ust. 1 ustawy, albo data i numer uznania świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70k ust. 1 ustawy - dla których udzielenia właściwy jest minister do spraw transportu,

4 4. Wniosek o potwierdzenie do wydania karty pojazdu dla nowego pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy, który uzyskał dopuszczenie jednostkowe pojazdu a. kopia decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, o którym mowa w art. 70zo ust. 1 Prawa o ruchu drogowym albo kopia decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, o którym mowa w art. 70zp ust. 1 ww. ustawy, c. kopia dokumentu potwierdzającego, że podmiot prowadzi działalność w zakresie d. potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej). do lit. a - stosownie do art. 220 kpa, zamiast kopii jednego z dokumentów, o których mowa w lit. a, we wniosku może być podana data i numer decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dla którego udzielenia właściwy jest minister do spraw transportu, 5. Wniosek o potwierdzenie do wydania karty pojazdu dla nowego pojazdu samochodowego, dla którego wydane zostało świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu a. kopia świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, o którym mowa w art. 70zt ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, c. kopia dokumentu potwierdzającego, że podmiot prowadzi działalność w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań art. 77 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym), d. potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej).

5 do lit. a - stosownie do art. 220 kpa, zamiast kopii dokumentu, o którym mowa w lit. a, we wniosku może być podana data i numer świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, jeżeli udzielił go minister właściwy do spraw transportu, na podstawie art. 70zu Prawa o ruchu drogowym, dokumentów, o których mowa w lit. c (stosownie do art. 220 kpa). 6. Wniosek o potwierdzenie do wydania karty pojazdu dla nowego pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych jednej ze służb, o których mowa w art. 70d ust. 3 i art. 70zn ust. 4 Ustawy - prawo o ruchu drogowym a. oświadczenie jednostki wymienionej w przepisie art. 70d ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, że wnioskowany pojazd jest pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych tej jednostki (lub inny dokument potwierdzający ten fakt) i nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu. c. kopia zaświadczenia o pozytywnym wyniku okresowego badania technicznego przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium RP wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu (w związku z wymaganiem art. 81 ust. 3 ustawy - prawo o ruchu drogowym), d. kopia dokumentu potwierdzającego, że podmiot prowadzi działalność w zakresie obrotu pojazdami, np.: odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (tzw. KRS), zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (dla potwierdzenia spełnienia wymagań art. 77 ust. 1 prawa o ruchu drogowym), e. potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej). dokumentów, o których mowa w lit. d (stosownie do art. 220 kpa). Złożenie wniosku o potwierdzenie ministra właściwego do spraw transportu do wydawania kart pojazdów możliwe jest również drogą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie epuap.

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Wydanie D wg stanu na dzień 07-06-2012 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J NA

K A R T A I N F O R M A C Y J NA K A R T A I N F O R M A C Y J NA Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl KM.01

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu, UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne projekt 30.10.2007 r. USTAWA z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych oraz na ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdu nowego.

Rejestracja pojazdu nowego. Rejestracja pojazdu nowego. Przerejestrowanie pojazdu z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w innym powiecie. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

Jak prawo klasyfikuje czterokołowce i jakie kryteria o tym decydują?

Jak prawo klasyfikuje czterokołowce i jakie kryteria o tym decydują? Jak prawo klasyfikuje czterokołowce i jakie kryteria o tym decydują? Czterokołowce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 1 sklasyfikowane zostały jako pojazdy samochodowe inne, które podzielone

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2005.108.908) - wyciąg DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2005.108.908) - wyciąg DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2005.108.908) - wyciąg DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2011

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2011 Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2011 LUTY 2011 Zmiany w prawie 1. Wejście w życie zmian w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji W dniu 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmiany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu 2013.01.11 12:10 wp.pl fot. PAP/Tomasz Gzell Poszukiwaniu i kupnu samochodu towarzyszą najczęściej duże emocje. Łatwo wtedy zapomnieć o urzędowych obowiązkach, a ich

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI WARSZAWA, LIPIEC 2014 r. JAK

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Projekt U S T AWA z dnia 1), 2) o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) wprowadza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo