REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu: Księgowi Przyszłości 2014 zwanego dalej,,konkursem jest spółka SONETA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Kustronia 44A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5, wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , zwani dalej,,organizatorem Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski. Udział w Konkursie jest bezpłatny Celem Konkursu jest promocja i integracja środowiska zawodowego rachunkowości i finansów, podnoszenie prestiżu zawodów związanych z rachunkowością i finansami, a także motywowanie do nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w tych zawodach Konkurs przeprowadzany jest w 2 kategoriach: 1) Drużyna zawodowa, 2) Drużyna studencka Konkurs składa się z 3 etapów: eliminacji (Etap pierwszy/ Etap I), półfinału (Etap drugi/ Etap II/Półfinał) i sesji finałowej wyłaniającej zwycięzcę (Etap trzeci/etap III/Finał) Ocena zadań konkursowych prowadzona jest pod względem prawidłowości ich rozwiązań. W dwóch pierwszych etapach ocena dokonana zostanie automatycznie, według przygotowanego wcześniej klucza odpowiedzi, na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie W Etapie trzecim oceny zadań konkursowych dokona Jury Konkursu, którego skład wybiera Organizator. Jury spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego. Głos decydujący ma Przewodniczący Jury. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 2.1.Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca kryteria udziału w Konkursie w poszczególnych kategoriach działająca w ramach Konkursu jako członek trzyosobowej grupy, (dalej Uczestnik ). 2.2.Uczestnikami Konkursu w kategorii Drużyna zawodowa, są członkowie grupy składającej się z 3 osób zawodowo zajmujących się rachunkowością i finansami, pełniących funkcję/zajmujących stanowisko księgowego lub członka w zespole księgowych. 2.3.Uczestnikami Konkursu w kategorii Drużyna studencka są członkowie grupy składającej się z 3 osób studiujących na kierunkach związanych z rachunkowością lub finansami, którzy nie przekroczyli 28 roku życia (urodzeni po r.).

2 2.4.Z udziału w Konkursie wyłączeni są biegli rewidenci, doradcy podatkowi oraz osoby będące laureatami ogólnopolskich konkursów o podobnym lub tożsamym celu lub przedmiocie Z udziału w Konkursie wyłączeni są ponadto pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny pracownika Organizatora rozumie się jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia Pod pojęciem Organizatora ze strony Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozumie się wyłącznie pracowników Biura Zarządu Głównego i Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych Aby poprawnie zarejestrować drużynę do Konkursu, Uczestnik będący liderem drużyny tj. osobą która reprezentuje drużynę i z którego konta możliwe jest wypełnienie testów Etapu pierwszego i Etapu drugiego (dalej: Lider ), rejestruje drużynę, wypełniając formularz zakładania drużyny, udostępniony na stronie i zaprasza pozostałych członków drużyny do współtworzenia drużyny i udziału w Konkursie Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez zarejestrowanie się członków drużyny w danej kategorii na stronie w specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym (dalej: Zgłoszenie ) do dnia r. tj. ostatniego dnia, w którym można rozwiązać test eliminacyjny wchodzący w skład części A Etapu pierwszego Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu Uczestnik podczas rejestracji w Konkursie jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z Konkursu i odebraniem prawa do otrzymania nagrody Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w Konkursie tylko raz, w jednej wybranej kategorii Lider może zmienić członków swojej drużyny, jak i członek drużyny może przejść do innej drużyny, tylko do momentu rozwiązania pierwszego testu eliminacyjnego obejmującego Etap I część A. Uczestnik, który został wykluczony przez Lidera z drużyny przed rozwiązaniem pierwszego testu eliminacyjnego obejmującego Etap I część A, może założyć nową drużynę, bądź przystąpić do innej. Po przystąpieniu przez danego Uczestnika do pierwszego testu eliminacyjnego obejmującego Etap I część A przystąpienie przez niego do innej drużyny nie będzie już możliwe Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do Konkursu lub wykluczeniu Uczestnika/Drużyny, którego/ych zgłoszenie lub odpowiedź: a) narusza prawo obowiązujące w Polsce; b) narusza prawa osób trzecich; c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie; h) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu Uczestnik ma prawo wycofać Zgłoszenie w każdym momencie trwania Konkursu. Skutki zmniejszenia liczby Uczestników w drużynie na poszczególnych etapach Konkursu regulują poniższe postanowienia Regulaminu.

3 3. ZASADY KONKURSU 3.1. Zadania konkursowe obejmują pytania z rachunkowości finansowej i zarządczej, podatkowe, finansowe, a także zadania dotyczące etyki zawodowej księgowego i oprogramowania enova Etap I Konkursu będzie składał się z dwóch części, pierwszej (Dalej: Etap I część A), która odbędzie się w dniach 3-9 kwietnia 2014 roku oraz drugiej w dniach kwietnia 2014 roku (dalej Etap I część B), polegających na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe jednokrotnego wyboru, udostępnione za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie W celu prawidłowego korzystania z aplikacji internetowej na stronie wymagane/y/a jest: a. łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s, b. przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 9, Firefox 10.0, Google Chrome 16.0, Safari 6, c. system operacyjny Windows XP/SP3, Vista, 7, 8, Mac OS Organizator (SKwP) zapewnia sobie prawo do zakwalifikowania uczestników kursów organizowanych przez Organizatora (Dalej: Kursanci), którzy przystąpią do Konkursu z pominięciem Etapu I części A i przystąpią bezpośrednio do rozwiązywania zadań Etapu I części B (Dalej: Dzika Karta ) Dziką Kartę może otrzymać maksymalnie 27 drużyn, tj. po jednej z każdego oddziału okręgowego Organizatora (SKwP) oraz 1 z Instytutu Certyfikacji Zawodowej Kursant z Dziką Kartą aby wziąć udział w Konkursie musi skompletować drużynę. (Dalej: Drużyna z Dziką Kartą ) składającą się z 3 osób, spełniających kryteria niniejszego Regulaminu O decyzji przyznania Dzikiej Karty decyduje Organizator Na podstawie zweryfikowanych odpowiedzi na pytania, do Etapu I części B (drugi test eliminacyjny), zostaną dopuszczone drużyny, które odpowiedzą poprawnie na minimum 50% pytań oraz maksymalnie 27 Drużyn z Dziką kartą Na podstawie zweryfikowanych odpowiedzi na pytania, z Etapu I części B, do Półfinału przejdzie do 5 najlepszych Drużyn studenckich i do 10 najlepszych Drużyn zawodowych, z każdego z utworzonych przez Organizatora 6 okręgów Polski (to jest maksymalnie 30 Drużyn studenckich i 60 Drużyn zawodowych) okręg 1: mazowieckie, podlaskie okręg 2: małopolskie, podkarpackie, lubelskie okręg 3: dolnośląskie, opolskie okręg 4: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie okręg 5: kujawsko pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie okręg 6: łódzkie, śląskie, świętokrzyskie O przynależności do danego okręgu decyduje miejsce zamieszkania Lidera drużyny, wskazane w Zgłoszeniu W przypadku gdy drużyny uzyskają identyczną punktację, uniemożliwiającą wskazanie Uczestników kolejnego etapu, do kolejnego etapu przechodzi drużyna, która rozwiązała zadania w krótszym czasie Jeżeli drużyna z danej kategorii zakwalifikowana do Etapu I części B lub Półfinału zrezygnuje z udziału w Konkursie (przez co rozumiana jest również rezygnacja lub wykluczenie danego Uczestnika- członka drużyny) to zastąpi ją kolejna drużyna, która znajduje się na najwyższej pozycji w rankingu punktacyjnym Lista Uczestników zakwalifikowanych do Etapu I, części B zostanie opublikowana do dnia 11 kwietnia 2014 r. w serwisie oraz na stronach internetowych Organizatorów. Wszyscy Uczestnicy otrzymają również stosowne zawiadomienie na adres poczty elektronicznej wskazanej w Zgłoszeniu.

4 3.9. Etap II Konkursu (Półfinał) odbędzie się w dniach maja 2014 roku i będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru, udostępnionych za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie Na podstawie zweryfikowanych odpowiedzi na pytania Etapu II, do Finału przejdzie po 1 najlepszej Dryżynie zawodowej i po 1 Drużynie studenckiej z każdego okręgu (to jest maksymalnie 12 drużyn) W przypadku gdy drużyny biorące udział w Półfinale uzyskają identyczną punktację, uniemożliwiającą wskazanie Uczestników kolejnego etapu, do kolejnego etapu przechodzi drużyna, która rozwiązała zadania w krótszym czasie Jeżeli drużyna z danej kategorii zakwalifikowana do Finału zrezygnuje z udziału w Konkursie (przez co rozumiana jest również rezygnacja lub wykluczenie danego Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień pkt poniżej) to zastąpi ją kolejna drużyna, która znajduje się na najwyższej pozycji w rankingu punktacyjnym Lista Uczestników zakwalifikowanych do Finału zostanie opublikowana do dnia 20 maja 2014 r. w serwisie w mediach patronujących imprezie oraz na stronach internetowych Organizatorów. Wszyscy Uczestnicy otrzymają również stosowne zawiadomienie na adres poczty elektronicznej wskazanej w Zgłoszeniu Wszelkie reklamacje, w tym składane w związku z korzystaniem przez Uczestników z aplikacji internetowej na stronie mogą być składane na adres elektroniczny: lub na adres Organizatora: Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację Finał Konkursu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 roku w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania Uczestników podczas Finału. Organizator zapewnia wyżywienie Finał składać się będzie z dwóch części Część A Finału polega na rozwiązaniu testu składającego się z 10 pytań i wyłonią zwycięzcę w każdej kategorii Konkursu. Postanowienia ust stosuje się odpowiednio Na podstawie zweryfikowanych odpowiedzi na pytania, do ścisłego finału (części B) przejdzie do 3 najlepszych drużyn z każdej kategorii (to jest maksymalnie 6 drużyn) Część B Finału odbędzie się w formie turnieju rozgrywającego się pomiędzy finalistami w każdej kategorii Konkursu. Szczegóły Finału Organizator poda do 9 kwietnia W przypadku remisu, w celu wyłonienia zwycięzcy, drużyny o tej samej punktacji, odpowiedzą na dodatkowe pytanie, do którego postanowienia dotyczące części B Finału stosuje się odpowiednio W przypadku gdy jeden z Uczestników-członków danej drużyny nie będzie mógł uczestniczyć w finale, Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w Konkursie drużyn 2 osobowych.

5 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 4.1. Jury biorąc pod uwagę wartość odpowiedzi przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii Konkursu Nagrodami w Konkursie za zajęcie 1 miejsca w kategorii Drużyna zawodowa jest voucher wycieczkowy o wartości po zł dla każdego Uczestnika Drużyny zawodowej (łącznie zł) oraz cenne nagrody rzeczowe. Nagrodami w Konkursie za zajęcie 1 miejsca w kategorii Drużyna studencka jest voucher wycieczkowy o wartości po zł dla każdego Uczestnika Drużyny studenckiej (łącznie zł) oraz cenne nagrody rzeczowe. Nagrodami w Konkursie za zajęcie 2 i 3 miejsca w kategorii Drużyna zawodowa lub Drużyna studencka są cenne nagrody rzeczowe (jak np. sprzęt elektroniczny tj. tablety, smartfony; oprogramowanie enova, system do elektronicznego wczytywania faktur SaldeoSMART, książki i czasopisma branżowe). Szczegółowe nagrody Organizator poda do dnia r Jeżeli zwycięska Drużyna zawodowa składa się z Uczestników, będących osobami pracującymi w jednej firmie Organizator przyzna dodatkową nagrodę dla firmy Dodatkową nagrodą przyznaną firmie jest pakiet partnerski enova uprawniający do korzystania z niego na zasadach określonych przez jego producenta. W skład pakietu partnerskiego enova wchodzi: licencje na oprogramowanie enova/enova365, 5 letnia gwarancja oraz wdrożenie systemu w firmie Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi po zakończeniu Finału Konkursu na Gali finałowej w dniu 10 czerwca 2014 roku podczas której nastąpi wręczenie nagród i dyplomów laureatom Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie Soneta sp. z o.o., jako sponsor nagród zobowiązuje się do przyznania dodatkowej nagrody pieniężnej (dalej: Dodatkowa nagroda) w wysokości odpowiadającej równowartości 10 % należnego podatku dochodowego od wartości nagrody; oznacza to, że dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od wartości nagrody Wysyłając Zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów i w publikacjach wydawniczych Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników poszczególnych etapów Konkursu Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatorów. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres Konkursu: 5.3. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie na co najmniej 7 dni przed datą ich wejścia w życie. O wszelkich zmianach Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony na adres podanym w Zgłoszeniu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika na zasadach niniejszego Regulaminu do czasu jego zmiany Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie Kobieta Roku Glamour 2015 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Forex Cup Young" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Forex Cup Young POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Forex Cup Young" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Akademia Giełdowa IX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU.

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. Regulamin Konkursu xsocial - wygrywaj kopiując innych! 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo