Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22"

Transkrypt

1 ISSN Miesi cznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej NUMER PA DZIERNIK 2008 Historie mi osno-kuchenne str. 6 Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22

2

3 + STUDENCI + Wstêpniak Dlaczego nie spróbowa nie odk ada wszystkiego na pó niej? przemierzy wzd u i wszerz warszawskiej Pragi? do czy do redakcji i.pewu? Pa dziernik to taka pora, gdy mamy na adowane akumulatory i cz sto jeszcze du o wolnego czasu. W nowym numerze i.pewu zach camy Was do ró nych dzia a, miedzy innymi do spróbowania swoich si w gazecie studenckiej. Dla wszystkich, których interesuje praca dziennikarza, to wietny pocz tek. Nie lubicie pisa? Mamy dla Was Dzia Promocji, w którym nikt nie b dzie wymaga znajomo ci zasad ortografii. Nie interesuje Was marketing? Nie szkodzi. Mo na realizowa si równie jako grafik, b d fotograf. Nie macie uzdolnie artystycznych? By mo e spodoba Wam si praca nad stron internetow, albo nad wi kszymi i mniejszymi projektami, do których potrzebna jest przed wszystkim ch dzia ania. Je li tylko tak posiadacie, odwied cie nas na KONIKU, albo na spotkaniach informacyjnych szczegó y w numerze. Zapraszam do czytania. Olga Kurek Poradnik pierwszoroczniaka Prokrastynacja K cik Studenckich Serc Studenci na amach P2P Ranking numeru WARSZAWA + Redakcja Redaktor Naczelny: Wojciech Karcz Z-czyni Redaktora Naczelnego: Olga Kurek + Redaktorzy: Piotr Bia czak, Tomasz Pi towski, Maciej Pietrukiewicz, Ada Skowronek, Sylwester Staniek, Katarzyna Staro, Beata W odarek, Ma gorzata Zawilska + Dzia graficzny: Anna Beczek, Iwona Dominiak, Ewelina Dymek, Marta Lenarczyk, ukasz Pawliszak + Fotografia: Rafa Kowalewski, Micha Starzyk + Administrator strony www: Urszula Siero + Dzia Promocji: Marcin Arciszewski, Patrycja Olszewska + Wydawca: Samorz d Studentów Politechniki Warszawskiej + Zdj cia na ok adce: Kowal Adres korespondencyjny : Centrum Ruchu Studenckiego ul. Wary skiego 12, Warszawa, z dopiskiem i.pewu tel/fax: (022) Zakochaj si w Pradze Recenzja miejsca Koncerty w Stodole Recenzje filmowe, ksi kowe Warszawski Festiwal Filmowy Filmy 2008/2009 Wywiad z liderem Comy Wywiad z cz onkiem INGAI Konkursy, sudoku Prokrastynacja s. 5 Ranking numeru s. 11

4 Sylwek z aczka 4 STUDENCKI PORADNIK NIEKULTURALNY PIERWSZOROCZNIAKA No dobra mo e troch przegi em z t nazw. Nie b dzie wcale a tak niekulturalnie A o czym b dzie? Jeszcze nie wiem Kazali mi co napisa wi c co zaraz wymy l. Z czym mia em problemy na pierwszym roku? Na pewno nie z tym gdzie pój do kina, galerii lub teatru Znacznie gorzej by o, kiedy w gr wchodzi y sprawy urz dowe, chocia by os awiony dziekanat Nie raz i nie dwa zdarzy si Wam, e (o zgrozo!) b dziecie musieli ruszy do pokoju gdzie czas si zatrzyma. Ta kraina, która zamiast Dziekanat powinna zwa si Hadesem, to jedno z tych miejsc, do których nie chod je li nie musisz! Po pierwsze, je li masz pytanie dzwo! Przez telefon znacznie szybciej dowiesz si, e nikt nie mo e Ci pomóc. Dlatego te nie radz sta w morderczych kolejkach z adnymi pytaniami. Jedyne kwestie, które za atwisz w dziekanacie to oddanie/ odebranie dokumentów, a i to nie zawsze. Kolejny ciekawy aspekt to akademiki. Je li mieszkasz w akademiku to ju wiesz, albo dowiesz si wkrótce, e zawsze jest jaka okazja do wi towania. No to za co dzi? Za rod? takich toastów zawsze jest multum i sztuk jest, aby w pierwszych tygodniach samotnej egzystencji w nowym otoczeniu nie da si zbytnio wci gn w ich wir. Mo e si wydawa, e na uczelni nikt od nas niczego nie wymaga. Wyk ady s nieobowi zkowe, na wiczeniach nie odpytuj (cho nie zawsze tak jest) wi c y nie umiera. Smutna prawda wychodzi przy pierwszym sezonie kolokwiów, kiedy nikogo nie obchodzi, e nie chodzi e na wyk ady i nie przygotowywa e si na wiczenia. Materia by wi c masz go umie! taka jest smutna rzeczywisto. I nigdy nie mów sobie, e od nast pnego semestru b d si ju uczy systematycznie, zacznij od zaraz, inaczej nigdy si nie zbierzesz. Przywyknij do tego, e je li sam czego nie zrobisz nikt nie zrobi tego za Ciebie, bo nawet najukocha sz dziewczyn trafi szlag, je li b dziesz j non stop n ka aby ugotowa a Ci obiad jak u mamy. Kolejny punkt to znajomi. Znajomi, znajomi i jeszcze raz znajomi! Nawi zuj tyle znajomo ci ile tylko mo esz. Poznawaj ludzi, zawieraj przyja nie. Dzi ki temu zawsze b dziesz mia z kim pogada, rozweseli si po nie zaliczonym kolokwium, wyj na imprez oraz, co bardzo wa ne, b dziesz mia sk d bra notatki. Nie chodzi o jakie y owanie na kim, ale o zwyk y handel wymienny. S wyk ady, na które mo na ustala dy ury i wymienia si notatkami. Cz sto spotkasz si z pogl dami typu nic nie wnosisz, nic nie dostajesz wi c staraj si udziela je li tylko mo esz. Podsumowuj c, studiowanie to weso y okres, ale pod warunkiem, e studiuje si rozs dnie. Jak piewa Micha Bajor troch chmur troch s o ca, co z pocz tku co z ko ca, troch pieprzu ciut mi ty, cz dróg prostych cz kr tych. Co prawda to by o o mi o ci, ale nadaje si i w odniesieniu do czasów sp dzonych na uczelni, bo na studiach spróbujesz wszystkiego i nauczysz si bardzo wiele. Na koniec ycz wszystkim studentom, aby semestr mija jak poci g ekspresowy (tylko nie ten przez W oszczow, ale raczej jakie TGV)! I czytajcie I.PEWU! Sylwester Staniek I.PEWU ROZDAJE WEJ CIÓWKI NA WOW! Wystarczy odpowiedzie e na trzy krótkie pytania: Kiedy odby a si pierwsza edycja Wielkich Otrz sin Warszawy? W jakich miastach w tym roku odbywa si WOW? Która to edycja WOW? W? Pierwszych pi poprawnych odpowiedzi owie dzi wygrywa darmowe wej cie do warszawskich awskic klubów. Odpowiedzi przesy ajcie na adres do 8 pa dziernika. WOW! 2008 WIELKIE OTRZ SINY WARSZAWY WOW! 2008 Wielkie Otrz siny Warszawy to trzecia edycja najwi kszej imprezy klubowej w historii stolicy. Cho WOW kierowane jest przede wszystkim do studentów I roku, ch tnych do prze ycia w ci gu jednej nocy najbardziej spektakularnego wydania clubbingu i zintegrowania si z imprezow Warszaw jest znacznie wi cej razem 10 tysi cy! Tym razem WOW! na które obowi zuje 1 wspólny bilet, zamieniany na opask na r k odb dzie si w kilkunastu klubach, gwarantuj c wielk ró norodno wra e muzycznych i dozna towarzyskich. W tym roku mo emy spodziewa si koncertów na ywo (m.in. Sorry Boys), porywaj cych setów dj-skich (m.in. Novika & Lexus Beats Friendly, DJ Tennessee, Break Da Funk), pokazów ta ca, studenckich konkursów, fireshow i wielu dodatkowych atrakcji, które rozpoczn na klubowo rok akademicki. Tym razem zabawa do bia ego rana odb dzie si w takich sto ecznych klubach, jak m.in. HotL, Luzztro, Remont, Organza, Punkt, Scena 2000, Klub Dziennikarza, Remonz, Organza Shot Bar, Surf Spot, ZOO Do wielu tych miejsc wst p na co dzie wi e si z du ymi kosztami i uci liw selekcj. Podczas WOW! wszyscy studenci, ch tni zintegrowania si z lud mi ze swojej i innych sto ecznych uczelni, b d mogli ca kowicie przej kontrol nad klubow Warszawa! Zach camy gor co do poznania nowych znajomych i nawi zania pierwszych flirtów zgodnie z has em Zakochaj si w Warszawie! WOW zdecydowanie to umo liwi:) Wielki start WOW! 2008 ju w rod 15 pa dziernika. Wst p na wszystkie imprezy kosztuje zaledwie 12 pln w przedsprzeda y. Szczegó owe info o programie i atrakcjach na

5 Prokrastynacja syndrom studenta Jak się zachowujesz kiedy masz do zrobienia coś ważnego i wymagającego dużo wysiłku? Podkasujesz rękawy i z entuzjazmem zabierasz się za pracę? A może przez cały czas odsuwasz od siebie myśl o zadaniu i zabierasz się za nie w ostatniej chwili? Brzmi znajomo? To zjawisko ma nazwę. Na imię mu prokrastynacja KI DIABE? 1. wyznaczenie sobie zadania (projekt na DLACZEGO JA? ze strachu i tak to, co napiszemy, czy stworzymy bo jesteœmy perfekcjonistami bo chcemy unikn¹æ frustracji Jest tyle innych przyjemnych rzeczy, bo przynosi to skutki JAK Z TEGO WYJŒÆ? na ewentualne poprawki, dodatkowe twojej pracy odwrotnie proporcjonalnie do Ada Skowronek 5

6 6 + K¹cik Studenckich Serc odc. 4 Historie kuchenne Mariana Jaki czas temu Marian, student Politechniki, pozna Kasi. Patrzy jej g boko w oczy, u miecha si, zdobywa szarmanckimi gestami i I tak! Kasia zgodzi a si na spotkanie! Marian zaprosi j do parku, Kasia zaprosi a go do teatru, Marian zaprosi Kasi do kawiarni. Tak jak w piosence Umówi em si z ni na dziewi t : kino, kawiarnia i spacer, w ksi ycow jasn noc i i czego tu brakuje. Czy wyobra amy sobie udane randkowanie bez romantycznej kolacji? Czy to w ogóle mo liwe? By mo e tak. Ale czy warto ryzykowa i sprawdza to na w asnej skórze? Marian uzna, e nie warto: A mo e by tak zaprosi Kasi do drogiej restauracji Nie, zamówienie jednej herbaty nie zrobi na niej wra enia. A mo e urz dzi kolacj przy wiecach w pokoju w akademiku? Ale czy Kasia lubi Telepizz?! KSS postanowi pomóc Marianowi w jego rozterkach i przeprowadzi sond w ród reprezentacyjnej grupy dwudziestu czterech studentek warszawskich uczelni. Pierwsze pytanie dotyczy o zasadniczej kwestii kto powinien gotowa : on, czy ona? Ewelina, UW: Oczywi cie, e on. Skoro mówi si, e m czy ni s najlepszymi kucharzami, niech to potwierdzaj na ka dym kroku. Marta PW: Powinna gotowa ta osoba, która lepiej gotuje. A druga powinna zmywa. Alicja UW: W zwi zku powinno obowi zywa partnerstwo i takie rozwa ania s nie na miejscu. To pytanie nie by o zbyt trudne, o wiele wi cej k opotu ankietowanym dziewczynom sprawi o przypomnienie sobie, jaka by a najwspanialsza rzecz, jak przyrz dzi im kiedykolwiek do jedzenia m czyzna. Agata, UKSW: Szarlotk. Powiedzia am kiedy koledze, e mam ochot na szarlotk, tak domow, a on ca y nast pny dzie m czy si, eby mi j upiec. Ewelina, UW: Kiedy przysz am do mojego ch opaka, a tam czeka a na mnie pyszna kolacja, z niesamowitym deserem podanym w miseczkach z czekolady, które Pawe sam wykona. To by o cudowne. Nie uwierzysz, ale jeden go, z którym si umawia am, zaprosi mnie kiedy do siebie, a gdy wesz am, zapyta, co b dzie na kolacj. Z takim podej ciem wypi jedynie piwo. Samotnie przed telewizorem. Monika, PW: Mój by y facet robi mi na niadanie kanapki. Niby nic, ale by to taki czu y gest z jego strony, e do dzi to wspominam. I tu pojawia si wa na wskazówka. Nie liczy si wykwintno potrawy, jej cena, ani wyrafinowany sposób podania. Liczy si pomys i intencja, z jak zosta a przygotowana. Przyrz dzanie jedzenia wspaniale nadaje si do wyra ania uczu. Nie sp dzamy przecie w kuchni kilku godzin na robieniu ulubionego ciasta dla naszej znajomej, czy dalekiej krewnej. Wbrew pozorom, czasem forma mo e okaza si wa niejsza od tre ci. Bywa, e smak potraw nie jest tak istotny jak miejsce, w którym zostan zaserwowane Agnieszka, PW: Nie jestem przekonana, e restauracja jest najlepszym pomys em na pierwsz randk. Raczej nie chodz do restauracji i my l, e poczu abym si troch nieswojo i tak zbyt oficjalnie. Paulina, UW: Bardzo lubi ubiera si elegancko, dlatego randka w restauracji wydaje mi si doskona ym pomys em. M czyzna, który zaprasza kobiet w takie miejsce, od razu pokazuje, e ma klas. Oczywi cie powinien pami ta o tym, eby w restauracji panowa odpowiedni klimat. wiece na stole i muzyka w tle s obowi zkowe. Kasia, SGH: Nie wiem, czy mog poda nazw, ale znam tak przeurocz restauracj na ulicy urawiej, Smaki Warszawy. Nie tylko menu jest godne polecenia, ale tak e sam, jakby przeniesiony z zupe nie innej epoki, lokal zachwyca, przynajmniej mnie. Nie jest to co prawda tania restauracja, ale restauracje chyba tanie nie bywaj. Aleksandra, UW: Piknik nad Wis, albo deser podany na kocyku roz o onym na trawie na Polach Mokotowskich nie mam lepszych pomys ów na idealn kolacj. adna restauracja nie dorówna takim pomys om. Gdy ju dokonali my wyboru miejsca, mo na zastanowi si nad potrawami. KSS zapyta znajome studentki, jaki wymarzony posi ek móg by sprawi, e powiedzenie przez o dek do serca mia oby szans okaza si prawdziwe Ma gosia, UW: Osobi cie sp dzam w kuchni niewiele czasu, dlatego ch opak zyska by wiele w moich oczach, gdyby co dla mnie ugotowa, niezale nie od tego, co by to by o. Aleksandra, UW: Wielki, wielki, ogromny deser, czekoladowo-nugatowo-waniliowy, albo truskawkowo-czekoladowo- mietankowy na pewno podbi by moje serce. Albo ciasto czekoladowe, w polewie czekoladowej. To by oby przepi kne. Monika, SGGW: Przywi zuj spor wag do tego, aby codziennie je du e ilo ci warzyw i owoców. Ch opak, który przygotowuj c dla mnie obiad nie zapomnia by o zupie, a zupy s przecie bardzo zdrowe, i surówce, najlepiej polanej olejem z pestek winogron, sprawi by, e spojrza abym na niego zupe nie inaczej. To wszystko brzmi wspaniale, ale ustalili my na pocz tku, e gotowa ma

7 zarówno on, jak i ona. Jak wi c wygl daj pomys y studentek na idealn kolacj? Agata, PW: G ównym elementem naszej kolacji by by oso gotowany w winie. Na stole pojawi yby si sa atki i zapiekane warzywa. Wszystko popijaliby my bia ym winem. Sylwia, WAT: Na wspóln kolacj przygotowa abym przede wszystkim odpowiedni sukienk. Nie mog oby zabrakn równie wiec. Przyda aby si tak e butelka czerwonego wina i muzyka. A jedzenie? Tak, o nim te nie mog abym zapomnie. Ma gosia, UW: Moim zdaniem przy ka dym posi ku bardzo du e znaczenie ma sposób podania i atmosfera podczas jego spo ywania. S dz, e przyjemnie by oby je przy wietle wiec, na przyk ad sa atk z fet. Po wys uchaniu wszystkich opinii mo na odnie wra enie, e ile kobiet, tyle kulinarnych ycze. Restauracja, czy piknik? Warzywa, czy s odycze? Oczywi cie naj atwiej zdecydowa, gdy zna si gusta konkretnej osoby. Przestrzeganie kilku zasad zwi ksza prawdopodobie stwo udanej randki, jednak najskuteczniejszy sk adnik potraw znany jest tylko w bajkach: magiczny eliksir mi o ci. 7 K.S., O.K. Afrodyzjaki sk adniki jedzenia, o których s dzi si, e rozbudzaj zmys y i po danie oraz zwi kszaj potencj. Swoj nazw wzi y od greckiej bogini mi o ci, Afrodyty. Ró ne ród a jako afrodyzjaki wymieniaj : granaty, owoce mango, melony, morele selery, bak a any, korzenie pietruszki drób, mi so zaj cy, j dra byków (Hiszpania), oczy jagni t (Ba kany) bazyli, chili, korze e -szenia, papryk, pieprz, ga k muszkato owa ostrygi, krewetki, homary ososie, sandacze, pstr gi, w gorze czekolad, kakao, kaw, szampana, mleko kozie ONE DECISION ONE DESIRE ONE MAGAZINE ONE PARTY UDANA ROMANTYCZNA KOLACJA TAK THIS FALL wiece na stole Nastrojowa muzyka Aromatycznie przyprawione potrawy coming soon* NIE Pokój wygl daj cy jak nekropolia w dzie zaduszny Sm tne ballady o w a ciwo ciach usypiaj cych Zupa cebulowa z czosnkiem *Ju wkrótce niesamowita impreza urodzinowa miesi cznika i.pewu wi cej informacji w nast pnym numerze

8 8 Studenci na amach Jezioro Vidra, fot. Natalia Monarska Hydro Dracula! Rumu skie obiekty hydrotechniczne relacja z wyprawy naukowej Widok z zapory Vidraru (kiedy rzeka p yn a tu), fot. Natalia Monarska Rumunia kraj do bliski, ale w wiadomo ci wielu z nas egzotyczny, kojarz cy si raczej z ebrakami i przyd ugimi k ami, ni wietnie rozwini t energetyk wodn. Wraz z Ko em Naukowym In ynierii Wodnej, dzia aj cym na Wydziale In ynierii rodowiska, ruszyli my w te rejony, aby z bliska przyjrze si temu zadziwiaj cemu krajowi. Energia z Karpat W ci gu pi ciu dni sp dzonych w Rumunii zwiedzili my reprezentatywne obiekty nale ce do kaskad górskich rzek: Some Olt, Lotru i Arges. Godny podziwu jest stopie wykorzystania ich potencja u energetycznego. S one ca kowicie zestopniowane i wyposa one w elektrownie, od niewielkich (np. Cluj i 0,94 MW) do bardzo du ych (np. M ri elu 220,5 MW). Najbardziej imponuj ca jest znajduj ca si na rzece Arges zapora Vidraru, gdzie ró nica mi dzy stanowiskiem górnym a dolnym wynosi 165 m. Szczególnie zainteresowa a nas elektrownia Caineni, której budowa zosta a przerwana i obecnie stoi niezagospodarowana i niezabezpieczona, mi dzy szos a rzek Olt, daleko od najbli szych osiedli. Po rozmiarze drzewek rosn cych tam, gdzie nie powinny, wnioskujemy, e roboty nie s prowadzone ju od kilku lat. Mieli my dzi ki temu niepowtarzaln okazj obejrzenia tego, co na co dzie jest niedost pne dla wzroku. Szykany w niecce wypadowej, ta my uszczelniaj ce mi dzy sekcjami roboczymi, filary i przelewy w ró nych fazach budowy a co energiczniejsi mieli mo liwo sprawdzenia swojej kondycji przy wbieganiu na szczyt przelewu. Blaski i cienie Nie da si zapomnie, e wszystkie ogl dane przez nas obiekty by y zaprojektowane i wykonane w ponurych latach dyktatury Nicolae Ceausescu. D ono w nich do uzyskania jak najwi kszej mocy, a koszty rodowiskowe w ogóle nie by y brane pod uwag. Straty nieuniknione przy dowolnej inwestycji tego typu, a wi c zwi zane z zalaniem przyleg ych terenów, przesiedleniem ludno ci i cz ciowym zniszczeniem ekosystemów zosta y powi kszone przez rabunkowe podej cie do gospodarki wodnej. Ca kowity przep yw ze stanowisk górnych zapór jest kierowany sztolniami do wspó pracuj cych z nimi podziemnych elektrowni, znajduj cych si nierzadko wiele kilometrów dalej. Przyk adem tego jest zapora F nt nele i oddalona od niej o 8,7 km elektrownia M ri elu: dla wytworzenia wi kszej mocy (jest ona wprost proporcjonalna do przep ywu oraz spadku), doprowadzono do sytuacji, w której stanowisko dolne zapory jest suche, a przep yw w korycie rzeki na odcinku mi dzy zapor a zrzutem wody z elektrowni wyst puje raz na kilka lat, gdy pracuj przelewy powodziowe. w takich warunkach mo liwe jest powa ne zachwianie ekosystemu i ca kowite uniemo liwienie w drówki ryb. Zapory na granicy Ciekawym obiektem jest zapora i elektrownia elazne Wrota i (oko o 100 km poni ej niej s jeszcze elazne Wrota II, ale tam ju nie dotarli my). Znajduje si on na Dunaju, granicznej rzece mi dzy Rumuni a Serbi. Powsta on w latach jako wspólna inwestycja Rumunii i by ej Jugos awii

9 i jest symetryczny wzgl dem granicy przebiegaj cej po rodku rzeki. Po ka dej stronie znajduje si elektrownia o ca kowitej mocy zainstalowanej 1050 MW, dwustopniowa luza oraz cz przelewowa. Ze wzgl du na trudn sytuacj polityczn w Serbii, b d c na koronie zapory dostali my surowy zakaz fotografowania. Uda o si go omin tylko cz ciowo, zatrzymuj c si na pobliskiej stacji benzynowej. Nie tylko woda nas interesuje Poza obiektami hydrotechnicznymi mogli my obejrze wiele ciekawych miejsc w Rumunii. Nale a y do nich urokliwe miasta: Oradea, Cluj-Napoca, Turnu Severin. w Timi oarze odwiedzili my Wydzia Hydrotechniczny tamtejszej politechniki. Mieli my te czas na spacer uliczkami tego malowniczego miasta, którego korzenie si gaj VII wieku. B d c w sercu Transylwanii nie mogli my omin Bran, gdzie znajduje si zamek Draculi. Niestety, jest to podróbka zosta wybudowany w XIX wieku wy cznie dla przyci gni cia turystów. Warto by o tam jecha g ównie ze wzgl du na zapieraj c dech w piersi drog. Te 120 km zapewni o nam prawie 4 godziny niezapomnianych wra e : przepi kne widoki, zakr ty mierci, przewrócona ci arówka Prawdziw siedzib Vlada Palownika, znajduj c si wysoko w górach, mieli my okazj podziwia sprzed wej cia do elektrowni Vidraru. Zamek jest w ruinie, ale mo na go zwiedza, wystarczy tylko pokona 1400 schodów dziel cych go od podnó a góry, na której stoi. Mimo wszystko odmówili my sobie tej przyjemno ci. Wsz dzie spotykali my si z yczliwo ci rumu skich gospodarzy. o ile u miechy sprzedawców zwykle mia y na celu odwrócenie uwagi od faktu, e przy zakupach p acimy podatek turystyczny, to uprzejmo oprowadzaj cych nas po obiektach pracowników i naukowców by a szczera. A po drodze S owacja Chocia zasadniczym celem wyprawy by o poznanie rumu skiej hydrotechniki, nie mogli my omin kilku stopni wodnych na S owacji. w przeciwie stwie do zorientowanych na energetyk obiektów rumu skich, inwestycje s owackie charakteryzuj si wielofunkcyjno ci i szerszym wykorzystaniem mo liwo ci wynikaj cych z budowy zapór oraz poszanowaniem przyrody. Przyk adem tego jest zespó Gabcikovo-Cunovo na Dunaju gdzie przy zaporze wykonano olimpijski tor kajakarstwa górskiego, zaliczany do najlepszych na wiecie, który jednocze nie pe ni rol przep awki dla ryb. Co dalej? Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy uwa aj wypraw za udan i chc wi cej! Ju rysuje si plan kolejnej wyprawy, tym razem na Ukrain. Ma gorzata Zawilska Zaraz b dziemy tamt dy jecha fot. Natalia Monarska Patroni Honorowi: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. in. W odzimierz Kurnik Komitet Bada Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk Rada Kó Naukowych Politechniki Warszawskiej Samorz d Studentów Politechniki Warszawskiej Studenckie Ko o Astronautyczne zaprasza wszystkich studentów do udzia u w konkursie odbywaj cym si pod has em: To jest ma y krok cz owieka, ale wielki krok ludzko ci Przedmiotem konkursu s referaty dotycz ce jednego z nast puj cych tematów: a) Najciekawsze konstrukcje powsta e w programach NASA. b) Kosmiczne innowacje Jakie problemy napotka cz owiek podczas budowy kolonii pozaziemskiej, opisz co powinni uwzgl dnia w swoich projektach kosmiczni in ynierowie. Zaproponuj rozwi zania najwa niejszych wed ug Ciebie problemów. c) Zosta projektantem kosmicznej mody Opisz zaprojektowany przez Ciebie strój dla przysz ych osób mieszkaj cych na Marsie lub Ksi ycu (uwzgl dniaj c równie niezb dne aspekty techniczne). Prace nale y przes a do dnia r. Wi cej szczegó ów i regulamin konkusu dost pne pod adresem (zak adka Konkurs): Patroni Medialni:

10 10 P2P JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? PROBLEM LEGALNOŚCI ZA CO KARA I CZY KARA JEST REALNA? KUP LICENCJĘ LUB PRODUKT FREEWARE freeware copywright =

11 Ranking Numeru - czekolada KONIK RANKING NUMERU Czekolada 11

12 Artyku pod patronatem Sto ecznego Biura Turystyki 12 Zakochaj s i w Pradze Olga Kurek Foto: Kowal Warszawska Praga prze ywa swój renesans. Nie oznacza to niestety, e jej zniszczone zabytkowe kamienice s w szybkim tempie restaurowane. Ale by mo e ruch kulturalny, jaki panuje w tej dzielnicy oraz zainteresowanie Prag w ród turystów (czego dowodem mo e by wydany ostatnio i ciesz cy si du popularno ci przewodnik po Pradze) s zapowiedzi pozytywnych zmian. Swoj nazw Praga wzi a od miejsca wcze niej poro ni tego lasem, wypalanego pod zasiewy. Podczas drugiej wojny wiatowej ucierpia a mniej, ni lewobrze na cz Warszawy. Cz sto by a inspiracj dla poetów i pisarzy, a ostatnio równie dla re yserów, czego przyk adem jest film ukasz Palkowskiego Rezerwat. Warto Prag odkry dla siebie. schapsa, zszama zje sing-singi zamszowe buty siewrany szemrany ubikator ubikacja uci kuranta upi si uci szlumerka przespa si udziudziany upity walcowa w obrazki gra w karty wypaproszy zgubi zamkn go bnik zapi klap u majtek (za: Oliwkowy Humber sun bez wysi ku przez most l sko-d browski jakby bawi c si niezmienn odleg o ci pomi dzy sob a p dz c o trzysta metrów z ty u Warszaw. Przelecia Zygmuntowsk i Targow do Z bkowskiej, po czym wjecha w niezbyt szerok ulic, tak typow dla Pragi, jak ból nerek dla pijaka. By a to ulica o nie wyrównanym gabarycie domów, pe na kocich bów, tanich knajp i kolejarzy z pobliskiego dworca, w jej rodku wznosi si szpital kolejowy w nieskazitelnie miko ajewskim stylu; nagie, odrapane ciany kamienic, pe ne okien, szczerzy y czarne bramy prowadz ce na bogate w szczegó y codziennego ycia podwórka, na których plakaty i obwieszczenia s siadowa y zgodnie ze strojnymi w kolorowe bibu ki i papierowe kwiecie o tarzykami. Leopold Tyrmand, Z y Na zdj ciu po prawej: praskie podwórko. Na wi tego Wincentego, wprost Cmentarza Bródnowskiego, piwko si w butelkach pieni w budce z piwem panny Gieni ( ) Panna Gienia to miss Bródna, jak anio z marmuru cudna, czysta zawsze, pe na szyku, jak ubranka nieboszczyków. ( ) Po pogrzebie, kto yw rusza do Gieni na haberbusza Tu s zdrówka wszystkich pite tych co odwalili kit. ( ) mie ciep e podwatowanie w dolinie mie pieni dze w kieszeni na pe na pewno na zycher na pewno nale nik rodzaj uczesania nymn, obciuchci oszuka, okra odwali leje odrobi lekcje pan starszy kelner Pij panny, kamieniarze, fasonowi lastrykarze i mistrz hebla, cz ek rozumny, co miast ó ek macha trumny. ( ) Wci t um go ci nieustanny w budce z piwem pi knej panny. Po pochówku, kto yw rusza do Gieni na haberbusza. Piosenka o barze Pod trupikiem Na zdj ciu po prawej: dawny gmach morgi (czyli kostnicy) przy ul. K opotowskiego i Jasi skiego. paskudent student pid o picie parzygnat obel ywie o kucharce popa w przypa k mie k opot przydrynduli przynie przyglini aresztowa saskok pski z Saskiej K py albo na Pradze Praga w sobot Dno kamienicy studni Fryzjer bez r ki (haiku nagrodzone w konkursie Haiku dla Warszawy ; utwory mo na przeczyta na stacji metra Wilanowska) Kiedy mia em bodaj siedem lat i szed em na spacer z Ojcem do Parku Praskiego, obserwowa em niezwyk e dla mnie prace. Na skraju parku, a obrze u dzisiejszego placu Weteranów 1863 r. robotnicy wiercili otwór w ziemi. Robili to z wielkim wysi kiem, obracaj c si swych ramion, ca ym nieomal cia em du y wider. W otwór wk adano nast pnie rury metalowe. Takie wiercenia odbywa y si w kilku miejscach Parku Praskiego, jak równie na ulicy Zygmuntowkiej (dzi al. Solidarno ci). Nie bardzo wiedzia em, co w a ciwie si dzieje. Jedni mówili, e szukaj ropy naftowej, inni e by mo e ukryte tam by y skarby przed najazdem Szwedów. Ojciec mój natomiast powiedzia, e s to badania próbek ziemi na ró nych g boko ciach, niezb dne do dok adnego rozpoznania przed zamierzon budow kolei podziemnej. Pawe Elsztein, Moja Praga Na zdj ciu po prawej: pomnik yrafy w Parku Praskim, dar ZOO dla dzieci praskich. Orkiestra w barze «Smakosz» siedzia a na ko cu d ugiego, kiszkowatego pomieszczenia i ju od pi tnastu minut gra a monotonnie walczyka: «Jak przygoda, to tylko w Warszawie, w Warszawie» Orkiestra by o to mo e okre lenie zbyt dumne dla wspólnych wysi ków skrzywionego, chudego skrzypka, grubego, niemi osiernie fa szuj cego akordeonisty i b bnisty o obliczu starego, spracowanego konia. Niewysoki m odzieniec w kraciastej koszuli pod popelinow wiatrówk z we nianymi ci gaczami przy ko nierzu i mankietach spogl da z pogard w stron tej trójki ( ) Odstawi kufel na kontuar, przy którym sta, i u miechn si przymilnie do grubej bufetowej, uwa nie i sk po ods aniaj c bezz bne dzi s a. Gor co, co? powiedzia, sepleni c lekko; wyj grzebie z tylnej kieszeni spodni i przeczesa rzadkie, k dzierzawe w osy. Leopold Tyrmand, Z y Na zdj ciu po prawej: Pomnik Kapeli Praskiej, u zbiegu K opotowskiego i Floria skiej. Po wys aniu sms-a na wskazany na b bnie numer, pomnik wygrywa jedn ze 100 popularnych melodii. dziad ki pieni dze dzyndzaj, trombik tramwaj fajnisty dobry, doskona y fajtn spa forsiaki pieni dze gawroni si gapi si gumalastyczny gumowy

13

14 14 InfoPraga to praski punkt informacji turystycznej i kulturalnej, prowadzony przez dwie mi o niczki Pragi, Ann Owsiany oraz Katarzyn Sawko. Foto: Kowal Olga Kurek: Jak powsta projekt InfoPraga? Katarzyna Sawko: InfoPraga jest du ym projektem stowarzyszenia Monopol Warszawski, które dzia a na terenie Konesera od kilku lat i walczy o o to, by Koneser sta si centrum kultury, a nie zosta przerobiony na parking dla TIRów. Prezes stowarzyszenia jest wieloletnim przewodnikiem po Pradze. Znalaz nas, czyli dwie m ode osoby, które szuka y miejsca dla siebie i chcia y dzia a w obszarze pozarz dowym i nam to po prostu przekaza. Kto przychodzi do waszego punktu? Staramy si dzia a wielotorowo. Po pierwsze ró ne dzia ania adresujemy do mieszka ców. Od takich bardzo symbolicznych, jak wydawanie Przegl du Praskiego. Staramy si dowarto ciowywa Pra an, którzy czuj si czasem jak takie zwierz tka w zoo, które przyje d aj ogl da dziennikarze i tury ci, przekonani, e s tu sami kryminali ci i ludzie z marginesu. Druga grupa docelowa to Warszawiacy z lewego brzegu, którzy te maja bardzo silny negatywny stereotyp dotycz cy Pragi. Trzeci grup s tury ci z Polski i zagranicy. G ównie docieramy do nich przez internet. Jak wygl daj te projekty? Najwi ksze projekty by y dotychczas zwi zane ze wiatem wirtualnym, czyli gry. Pierwsza gra o Bronku, który szuka tu na Pradze brylantyny, to mia by taki male ki, dzielnicowy projekcik. My leli my, e b dziemy nasze podwórkowe dzieciaki oswaja z Prag, a okaza o si, e jej popularno przeros a nasze oczekiwania. W ten sposób dostali my zlecenie na kolej gr, tak warszawsk, której bohaterem b dzie Bazyliszek, który poszukuje po wojnie Syrenki. Trzecia gra, która jest w trakcie produkcji, to gra o wielokulturowej Pradze. Staramy si te, aby gra o Pradze mia a follow-up w wiecie realnym i organizujemy wokó tego gry miejskie. A za co ty osobi cie najbardziej lubisz Prag? Za taki klimat dawnej Warszawy i kontakty mi dzyludzkie, które tu s bli sze, bardziej bezpo rednie, ni u mnie na Mokotowie, a mieszka am te w kilku innych dzielnicach. Za to, e ludzie nadal maj czas, by przystan na ulicy, porozmawia, u miechn si. Czuj si Pra anami, a na przyk ad ja nie bardzo czuj si Mokotowiank. yj troszk wolniej. Dzi kuj za rozmow. Czy InfoPraga grozi zawieszenie dzia alno ci? Tak, ale tylko jako punkt turystyczny. Miasto otworzy o inny praski punkt informacji turystycznej na ul. Okrzei. InfoPraga, dzia aj c non-profit, nie obawia si konkurencji, ale nie otrzymuj c wsparcia finansowego ze strony miasta, prawdopodobnie ograniczy swoj dzia alno do realizacji projektów. Drugi punkt informacji turystycznej, na nie tak du ej w ko cu Pradze, jest zastanawiaj cym pomys em w adz miasta. Recenzja miejsca Po drugiej stronie lustra Gdy dojedziemy do g ównej arterii Pragi, jak jest ulica Targowa, a nast pnie skr cimy w brukowan, s ynn ulice Z bkowsk, trafimy na klika pubów o ciekawym klimacie. Jednym z nich jest po o one niedaleko od Targowej Po drugiej stronie lustra. W miejscu klubokawiarni by a kiedy masarnia (st d okadzone ciany tam, gdzie by a w dzarnia mi sa; w piwnicy mo na zauwa y kryszta y soli, które wci wychodz ze ciany, po tym jak peklowano w solankach mi so). Jak znale to miejsce? Bardzo prosto. Wystarczy skr ci w podwórko naprzeciwko wielkiego paj ka, który wspina si po cianie jednego z pubów. Mo na te kierowa si wprost na figur Matki Boskiej, stoj c przed lokalem. Brzmi dziwnie? W tym ca y urok. Czy warto zapuszcza si wieczorami w ten rejon Warszawy? Po drugiej stronie lustra oceniali dla was Olga i Tomek. OKOLICA MENU WYSTRÓJ OLGA Je li kto boi si Pragi, tej cz ci akurat nie powinien. Bardzo ciekawy widok z okna. Du y plus za obecno piwa Ciechan Miodowy w karcie, minus za jedzenie, czyli g ownie paluszki, krakersy, tosty. Wn trze jest do przestronne. Stoliki ze starych stojaków pod maszyny do szycia, drewniane krzes a. Nie jest zbyt pretensjonalne i mi o si tu siedzi, szczególnie po zmroku. CENY Do zaakceptowania. Ujd. OGÓLNA OCENA Bardzo przytulne miejsce na jesienny wieczór. TOMEK Okolica niezwykle nastrojowa, dla tych wszystkich, którzy lubuj si w tzw. przestrzeniach podwórkowych. Klasyczne zestawy towarzysz ce bardziej przyjacielskim spotkaniom, ni romantycznej kolacji we dwoje. Zbytnio si tam nie najemy. Czerwone ciany, lustra, obrazy, dywany na pod odze. Skomponowane poprawnie, ale do estetycznego idea u jeszcze daleko. Genialnie wystylizowany, drewniany bar. Zarówno w grupie przyjació jak i we dwoje przyjemnie si siedzi. Po drugiej stronie lustra ul. Z bkowska 5 Ceny: Warka 0,5 z beczki 6 z Piwo Ciechan 8 z Kawa Latte 6 z Mo na p aci kart.

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

J zyk alba ski. Literatura

J zyk alba ski. Literatura W Albanii niezb dne s znajomo ci. Dzi ki nim mo na za atwi wszystko. Przez wspomnienie nazwiska wspólnego znajomego wi cej osi gniemy ni przez pokazanie banknotów. J zyk alba ski Albania wielokrotnie by

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE.

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Uniwersytet Miko aja Kopernika Wydzia Nauk Historycznych Miros aw Patryk Szwabowicz PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Praca licencjacka napisana w Katedrze Etnologii pod kierunkiem dr Violetty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC Poznań Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AKTUALNOŚCI AMPERO AP-LED AUTOMATYKA -OPP BFM GLOBAL CEIA CHIORINO COX

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom Autorzy: Bogdan Bereza-Jarociñski, Boles³aw Szomañski ISBN: 978-83-246-1948-1 Format: 158 235, stron: 328 Twórz rozwi¹zania najwy szej

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Propozycje TVP Polonia wiosna 2011

Propozycje TVP Polonia wiosna 2011 Propozycje TVP Polonia wiosna 2011 Filmy Hity Polskiego Kina roda godz. 20.15 powtórka czwartek godz. 03.55 Girl Guide re. Juliusz Machulski 2011-03-02 roda Wynajmuj cy mieszkanie w Warszawie m ody góral

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Tytuł oryginału: The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Market, Sell, and Innovate, Second Edition Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński,

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Katowice 2011 KOMITET WYDAWNICZY: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo