Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22"

Transkrypt

1 ISSN Miesi cznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej NUMER PA DZIERNIK 2008 Historie mi osno-kuchenne str. 6 Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22

2

3 + STUDENCI + Wstêpniak Dlaczego nie spróbowa nie odk ada wszystkiego na pó niej? przemierzy wzd u i wszerz warszawskiej Pragi? do czy do redakcji i.pewu? Pa dziernik to taka pora, gdy mamy na adowane akumulatory i cz sto jeszcze du o wolnego czasu. W nowym numerze i.pewu zach camy Was do ró nych dzia a, miedzy innymi do spróbowania swoich si w gazecie studenckiej. Dla wszystkich, których interesuje praca dziennikarza, to wietny pocz tek. Nie lubicie pisa? Mamy dla Was Dzia Promocji, w którym nikt nie b dzie wymaga znajomo ci zasad ortografii. Nie interesuje Was marketing? Nie szkodzi. Mo na realizowa si równie jako grafik, b d fotograf. Nie macie uzdolnie artystycznych? By mo e spodoba Wam si praca nad stron internetow, albo nad wi kszymi i mniejszymi projektami, do których potrzebna jest przed wszystkim ch dzia ania. Je li tylko tak posiadacie, odwied cie nas na KONIKU, albo na spotkaniach informacyjnych szczegó y w numerze. Zapraszam do czytania. Olga Kurek Poradnik pierwszoroczniaka Prokrastynacja K cik Studenckich Serc Studenci na amach P2P Ranking numeru WARSZAWA + Redakcja Redaktor Naczelny: Wojciech Karcz Z-czyni Redaktora Naczelnego: Olga Kurek + Redaktorzy: Piotr Bia czak, Tomasz Pi towski, Maciej Pietrukiewicz, Ada Skowronek, Sylwester Staniek, Katarzyna Staro, Beata W odarek, Ma gorzata Zawilska + Dzia graficzny: Anna Beczek, Iwona Dominiak, Ewelina Dymek, Marta Lenarczyk, ukasz Pawliszak + Fotografia: Rafa Kowalewski, Micha Starzyk + Administrator strony www: Urszula Siero + Dzia Promocji: Marcin Arciszewski, Patrycja Olszewska + Wydawca: Samorz d Studentów Politechniki Warszawskiej + Zdj cia na ok adce: Kowal Adres korespondencyjny : Centrum Ruchu Studenckiego ul. Wary skiego 12, Warszawa, z dopiskiem i.pewu tel/fax: (022) Zakochaj si w Pradze Recenzja miejsca Koncerty w Stodole Recenzje filmowe, ksi kowe Warszawski Festiwal Filmowy Filmy 2008/2009 Wywiad z liderem Comy Wywiad z cz onkiem INGAI Konkursy, sudoku Prokrastynacja s. 5 Ranking numeru s. 11

4 Sylwek z aczka 4 STUDENCKI PORADNIK NIEKULTURALNY PIERWSZOROCZNIAKA No dobra mo e troch przegi em z t nazw. Nie b dzie wcale a tak niekulturalnie A o czym b dzie? Jeszcze nie wiem Kazali mi co napisa wi c co zaraz wymy l. Z czym mia em problemy na pierwszym roku? Na pewno nie z tym gdzie pój do kina, galerii lub teatru Znacznie gorzej by o, kiedy w gr wchodzi y sprawy urz dowe, chocia by os awiony dziekanat Nie raz i nie dwa zdarzy si Wam, e (o zgrozo!) b dziecie musieli ruszy do pokoju gdzie czas si zatrzyma. Ta kraina, która zamiast Dziekanat powinna zwa si Hadesem, to jedno z tych miejsc, do których nie chod je li nie musisz! Po pierwsze, je li masz pytanie dzwo! Przez telefon znacznie szybciej dowiesz si, e nikt nie mo e Ci pomóc. Dlatego te nie radz sta w morderczych kolejkach z adnymi pytaniami. Jedyne kwestie, które za atwisz w dziekanacie to oddanie/ odebranie dokumentów, a i to nie zawsze. Kolejny ciekawy aspekt to akademiki. Je li mieszkasz w akademiku to ju wiesz, albo dowiesz si wkrótce, e zawsze jest jaka okazja do wi towania. No to za co dzi? Za rod? takich toastów zawsze jest multum i sztuk jest, aby w pierwszych tygodniach samotnej egzystencji w nowym otoczeniu nie da si zbytnio wci gn w ich wir. Mo e si wydawa, e na uczelni nikt od nas niczego nie wymaga. Wyk ady s nieobowi zkowe, na wiczeniach nie odpytuj (cho nie zawsze tak jest) wi c y nie umiera. Smutna prawda wychodzi przy pierwszym sezonie kolokwiów, kiedy nikogo nie obchodzi, e nie chodzi e na wyk ady i nie przygotowywa e si na wiczenia. Materia by wi c masz go umie! taka jest smutna rzeczywisto. I nigdy nie mów sobie, e od nast pnego semestru b d si ju uczy systematycznie, zacznij od zaraz, inaczej nigdy si nie zbierzesz. Przywyknij do tego, e je li sam czego nie zrobisz nikt nie zrobi tego za Ciebie, bo nawet najukocha sz dziewczyn trafi szlag, je li b dziesz j non stop n ka aby ugotowa a Ci obiad jak u mamy. Kolejny punkt to znajomi. Znajomi, znajomi i jeszcze raz znajomi! Nawi zuj tyle znajomo ci ile tylko mo esz. Poznawaj ludzi, zawieraj przyja nie. Dzi ki temu zawsze b dziesz mia z kim pogada, rozweseli si po nie zaliczonym kolokwium, wyj na imprez oraz, co bardzo wa ne, b dziesz mia sk d bra notatki. Nie chodzi o jakie y owanie na kim, ale o zwyk y handel wymienny. S wyk ady, na które mo na ustala dy ury i wymienia si notatkami. Cz sto spotkasz si z pogl dami typu nic nie wnosisz, nic nie dostajesz wi c staraj si udziela je li tylko mo esz. Podsumowuj c, studiowanie to weso y okres, ale pod warunkiem, e studiuje si rozs dnie. Jak piewa Micha Bajor troch chmur troch s o ca, co z pocz tku co z ko ca, troch pieprzu ciut mi ty, cz dróg prostych cz kr tych. Co prawda to by o o mi o ci, ale nadaje si i w odniesieniu do czasów sp dzonych na uczelni, bo na studiach spróbujesz wszystkiego i nauczysz si bardzo wiele. Na koniec ycz wszystkim studentom, aby semestr mija jak poci g ekspresowy (tylko nie ten przez W oszczow, ale raczej jakie TGV)! I czytajcie I.PEWU! Sylwester Staniek I.PEWU ROZDAJE WEJ CIÓWKI NA WOW! Wystarczy odpowiedzie e na trzy krótkie pytania: Kiedy odby a si pierwsza edycja Wielkich Otrz sin Warszawy? W jakich miastach w tym roku odbywa si WOW? Która to edycja WOW? W? Pierwszych pi poprawnych odpowiedzi owie dzi wygrywa darmowe wej cie do warszawskich awskic klubów. Odpowiedzi przesy ajcie na adres do 8 pa dziernika. WOW! 2008 WIELKIE OTRZ SINY WARSZAWY WOW! 2008 Wielkie Otrz siny Warszawy to trzecia edycja najwi kszej imprezy klubowej w historii stolicy. Cho WOW kierowane jest przede wszystkim do studentów I roku, ch tnych do prze ycia w ci gu jednej nocy najbardziej spektakularnego wydania clubbingu i zintegrowania si z imprezow Warszaw jest znacznie wi cej razem 10 tysi cy! Tym razem WOW! na które obowi zuje 1 wspólny bilet, zamieniany na opask na r k odb dzie si w kilkunastu klubach, gwarantuj c wielk ró norodno wra e muzycznych i dozna towarzyskich. W tym roku mo emy spodziewa si koncertów na ywo (m.in. Sorry Boys), porywaj cych setów dj-skich (m.in. Novika & Lexus Beats Friendly, DJ Tennessee, Break Da Funk), pokazów ta ca, studenckich konkursów, fireshow i wielu dodatkowych atrakcji, które rozpoczn na klubowo rok akademicki. Tym razem zabawa do bia ego rana odb dzie si w takich sto ecznych klubach, jak m.in. HotL, Luzztro, Remont, Organza, Punkt, Scena 2000, Klub Dziennikarza, Remonz, Organza Shot Bar, Surf Spot, ZOO Do wielu tych miejsc wst p na co dzie wi e si z du ymi kosztami i uci liw selekcj. Podczas WOW! wszyscy studenci, ch tni zintegrowania si z lud mi ze swojej i innych sto ecznych uczelni, b d mogli ca kowicie przej kontrol nad klubow Warszawa! Zach camy gor co do poznania nowych znajomych i nawi zania pierwszych flirtów zgodnie z has em Zakochaj si w Warszawie! WOW zdecydowanie to umo liwi:) Wielki start WOW! 2008 ju w rod 15 pa dziernika. Wst p na wszystkie imprezy kosztuje zaledwie 12 pln w przedsprzeda y. Szczegó owe info o programie i atrakcjach na

5 Prokrastynacja syndrom studenta Jak się zachowujesz kiedy masz do zrobienia coś ważnego i wymagającego dużo wysiłku? Podkasujesz rękawy i z entuzjazmem zabierasz się za pracę? A może przez cały czas odsuwasz od siebie myśl o zadaniu i zabierasz się za nie w ostatniej chwili? Brzmi znajomo? To zjawisko ma nazwę. Na imię mu prokrastynacja KI DIABE? 1. wyznaczenie sobie zadania (projekt na DLACZEGO JA? ze strachu i tak to, co napiszemy, czy stworzymy bo jesteœmy perfekcjonistami bo chcemy unikn¹æ frustracji Jest tyle innych przyjemnych rzeczy, bo przynosi to skutki JAK Z TEGO WYJŒÆ? na ewentualne poprawki, dodatkowe twojej pracy odwrotnie proporcjonalnie do Ada Skowronek 5

6 6 + K¹cik Studenckich Serc odc. 4 Historie kuchenne Mariana Jaki czas temu Marian, student Politechniki, pozna Kasi. Patrzy jej g boko w oczy, u miecha si, zdobywa szarmanckimi gestami i I tak! Kasia zgodzi a si na spotkanie! Marian zaprosi j do parku, Kasia zaprosi a go do teatru, Marian zaprosi Kasi do kawiarni. Tak jak w piosence Umówi em si z ni na dziewi t : kino, kawiarnia i spacer, w ksi ycow jasn noc i i czego tu brakuje. Czy wyobra amy sobie udane randkowanie bez romantycznej kolacji? Czy to w ogóle mo liwe? By mo e tak. Ale czy warto ryzykowa i sprawdza to na w asnej skórze? Marian uzna, e nie warto: A mo e by tak zaprosi Kasi do drogiej restauracji Nie, zamówienie jednej herbaty nie zrobi na niej wra enia. A mo e urz dzi kolacj przy wiecach w pokoju w akademiku? Ale czy Kasia lubi Telepizz?! KSS postanowi pomóc Marianowi w jego rozterkach i przeprowadzi sond w ród reprezentacyjnej grupy dwudziestu czterech studentek warszawskich uczelni. Pierwsze pytanie dotyczy o zasadniczej kwestii kto powinien gotowa : on, czy ona? Ewelina, UW: Oczywi cie, e on. Skoro mówi si, e m czy ni s najlepszymi kucharzami, niech to potwierdzaj na ka dym kroku. Marta PW: Powinna gotowa ta osoba, która lepiej gotuje. A druga powinna zmywa. Alicja UW: W zwi zku powinno obowi zywa partnerstwo i takie rozwa ania s nie na miejscu. To pytanie nie by o zbyt trudne, o wiele wi cej k opotu ankietowanym dziewczynom sprawi o przypomnienie sobie, jaka by a najwspanialsza rzecz, jak przyrz dzi im kiedykolwiek do jedzenia m czyzna. Agata, UKSW: Szarlotk. Powiedzia am kiedy koledze, e mam ochot na szarlotk, tak domow, a on ca y nast pny dzie m czy si, eby mi j upiec. Ewelina, UW: Kiedy przysz am do mojego ch opaka, a tam czeka a na mnie pyszna kolacja, z niesamowitym deserem podanym w miseczkach z czekolady, które Pawe sam wykona. To by o cudowne. Nie uwierzysz, ale jeden go, z którym si umawia am, zaprosi mnie kiedy do siebie, a gdy wesz am, zapyta, co b dzie na kolacj. Z takim podej ciem wypi jedynie piwo. Samotnie przed telewizorem. Monika, PW: Mój by y facet robi mi na niadanie kanapki. Niby nic, ale by to taki czu y gest z jego strony, e do dzi to wspominam. I tu pojawia si wa na wskazówka. Nie liczy si wykwintno potrawy, jej cena, ani wyrafinowany sposób podania. Liczy si pomys i intencja, z jak zosta a przygotowana. Przyrz dzanie jedzenia wspaniale nadaje si do wyra ania uczu. Nie sp dzamy przecie w kuchni kilku godzin na robieniu ulubionego ciasta dla naszej znajomej, czy dalekiej krewnej. Wbrew pozorom, czasem forma mo e okaza si wa niejsza od tre ci. Bywa, e smak potraw nie jest tak istotny jak miejsce, w którym zostan zaserwowane Agnieszka, PW: Nie jestem przekonana, e restauracja jest najlepszym pomys em na pierwsz randk. Raczej nie chodz do restauracji i my l, e poczu abym si troch nieswojo i tak zbyt oficjalnie. Paulina, UW: Bardzo lubi ubiera si elegancko, dlatego randka w restauracji wydaje mi si doskona ym pomys em. M czyzna, który zaprasza kobiet w takie miejsce, od razu pokazuje, e ma klas. Oczywi cie powinien pami ta o tym, eby w restauracji panowa odpowiedni klimat. wiece na stole i muzyka w tle s obowi zkowe. Kasia, SGH: Nie wiem, czy mog poda nazw, ale znam tak przeurocz restauracj na ulicy urawiej, Smaki Warszawy. Nie tylko menu jest godne polecenia, ale tak e sam, jakby przeniesiony z zupe nie innej epoki, lokal zachwyca, przynajmniej mnie. Nie jest to co prawda tania restauracja, ale restauracje chyba tanie nie bywaj. Aleksandra, UW: Piknik nad Wis, albo deser podany na kocyku roz o onym na trawie na Polach Mokotowskich nie mam lepszych pomys ów na idealn kolacj. adna restauracja nie dorówna takim pomys om. Gdy ju dokonali my wyboru miejsca, mo na zastanowi si nad potrawami. KSS zapyta znajome studentki, jaki wymarzony posi ek móg by sprawi, e powiedzenie przez o dek do serca mia oby szans okaza si prawdziwe Ma gosia, UW: Osobi cie sp dzam w kuchni niewiele czasu, dlatego ch opak zyska by wiele w moich oczach, gdyby co dla mnie ugotowa, niezale nie od tego, co by to by o. Aleksandra, UW: Wielki, wielki, ogromny deser, czekoladowo-nugatowo-waniliowy, albo truskawkowo-czekoladowo- mietankowy na pewno podbi by moje serce. Albo ciasto czekoladowe, w polewie czekoladowej. To by oby przepi kne. Monika, SGGW: Przywi zuj spor wag do tego, aby codziennie je du e ilo ci warzyw i owoców. Ch opak, który przygotowuj c dla mnie obiad nie zapomnia by o zupie, a zupy s przecie bardzo zdrowe, i surówce, najlepiej polanej olejem z pestek winogron, sprawi by, e spojrza abym na niego zupe nie inaczej. To wszystko brzmi wspaniale, ale ustalili my na pocz tku, e gotowa ma

7 zarówno on, jak i ona. Jak wi c wygl daj pomys y studentek na idealn kolacj? Agata, PW: G ównym elementem naszej kolacji by by oso gotowany w winie. Na stole pojawi yby si sa atki i zapiekane warzywa. Wszystko popijaliby my bia ym winem. Sylwia, WAT: Na wspóln kolacj przygotowa abym przede wszystkim odpowiedni sukienk. Nie mog oby zabrakn równie wiec. Przyda aby si tak e butelka czerwonego wina i muzyka. A jedzenie? Tak, o nim te nie mog abym zapomnie. Ma gosia, UW: Moim zdaniem przy ka dym posi ku bardzo du e znaczenie ma sposób podania i atmosfera podczas jego spo ywania. S dz, e przyjemnie by oby je przy wietle wiec, na przyk ad sa atk z fet. Po wys uchaniu wszystkich opinii mo na odnie wra enie, e ile kobiet, tyle kulinarnych ycze. Restauracja, czy piknik? Warzywa, czy s odycze? Oczywi cie naj atwiej zdecydowa, gdy zna si gusta konkretnej osoby. Przestrzeganie kilku zasad zwi ksza prawdopodobie stwo udanej randki, jednak najskuteczniejszy sk adnik potraw znany jest tylko w bajkach: magiczny eliksir mi o ci. 7 K.S., O.K. Afrodyzjaki sk adniki jedzenia, o których s dzi si, e rozbudzaj zmys y i po danie oraz zwi kszaj potencj. Swoj nazw wzi y od greckiej bogini mi o ci, Afrodyty. Ró ne ród a jako afrodyzjaki wymieniaj : granaty, owoce mango, melony, morele selery, bak a any, korzenie pietruszki drób, mi so zaj cy, j dra byków (Hiszpania), oczy jagni t (Ba kany) bazyli, chili, korze e -szenia, papryk, pieprz, ga k muszkato owa ostrygi, krewetki, homary ososie, sandacze, pstr gi, w gorze czekolad, kakao, kaw, szampana, mleko kozie ONE DECISION ONE DESIRE ONE MAGAZINE ONE PARTY UDANA ROMANTYCZNA KOLACJA TAK THIS FALL wiece na stole Nastrojowa muzyka Aromatycznie przyprawione potrawy coming soon* NIE Pokój wygl daj cy jak nekropolia w dzie zaduszny Sm tne ballady o w a ciwo ciach usypiaj cych Zupa cebulowa z czosnkiem *Ju wkrótce niesamowita impreza urodzinowa miesi cznika i.pewu wi cej informacji w nast pnym numerze

8 8 Studenci na amach Jezioro Vidra, fot. Natalia Monarska Hydro Dracula! Rumu skie obiekty hydrotechniczne relacja z wyprawy naukowej Widok z zapory Vidraru (kiedy rzeka p yn a tu), fot. Natalia Monarska Rumunia kraj do bliski, ale w wiadomo ci wielu z nas egzotyczny, kojarz cy si raczej z ebrakami i przyd ugimi k ami, ni wietnie rozwini t energetyk wodn. Wraz z Ko em Naukowym In ynierii Wodnej, dzia aj cym na Wydziale In ynierii rodowiska, ruszyli my w te rejony, aby z bliska przyjrze si temu zadziwiaj cemu krajowi. Energia z Karpat W ci gu pi ciu dni sp dzonych w Rumunii zwiedzili my reprezentatywne obiekty nale ce do kaskad górskich rzek: Some Olt, Lotru i Arges. Godny podziwu jest stopie wykorzystania ich potencja u energetycznego. S one ca kowicie zestopniowane i wyposa one w elektrownie, od niewielkich (np. Cluj i 0,94 MW) do bardzo du ych (np. M ri elu 220,5 MW). Najbardziej imponuj ca jest znajduj ca si na rzece Arges zapora Vidraru, gdzie ró nica mi dzy stanowiskiem górnym a dolnym wynosi 165 m. Szczególnie zainteresowa a nas elektrownia Caineni, której budowa zosta a przerwana i obecnie stoi niezagospodarowana i niezabezpieczona, mi dzy szos a rzek Olt, daleko od najbli szych osiedli. Po rozmiarze drzewek rosn cych tam, gdzie nie powinny, wnioskujemy, e roboty nie s prowadzone ju od kilku lat. Mieli my dzi ki temu niepowtarzaln okazj obejrzenia tego, co na co dzie jest niedost pne dla wzroku. Szykany w niecce wypadowej, ta my uszczelniaj ce mi dzy sekcjami roboczymi, filary i przelewy w ró nych fazach budowy a co energiczniejsi mieli mo liwo sprawdzenia swojej kondycji przy wbieganiu na szczyt przelewu. Blaski i cienie Nie da si zapomnie, e wszystkie ogl dane przez nas obiekty by y zaprojektowane i wykonane w ponurych latach dyktatury Nicolae Ceausescu. D ono w nich do uzyskania jak najwi kszej mocy, a koszty rodowiskowe w ogóle nie by y brane pod uwag. Straty nieuniknione przy dowolnej inwestycji tego typu, a wi c zwi zane z zalaniem przyleg ych terenów, przesiedleniem ludno ci i cz ciowym zniszczeniem ekosystemów zosta y powi kszone przez rabunkowe podej cie do gospodarki wodnej. Ca kowity przep yw ze stanowisk górnych zapór jest kierowany sztolniami do wspó pracuj cych z nimi podziemnych elektrowni, znajduj cych si nierzadko wiele kilometrów dalej. Przyk adem tego jest zapora F nt nele i oddalona od niej o 8,7 km elektrownia M ri elu: dla wytworzenia wi kszej mocy (jest ona wprost proporcjonalna do przep ywu oraz spadku), doprowadzono do sytuacji, w której stanowisko dolne zapory jest suche, a przep yw w korycie rzeki na odcinku mi dzy zapor a zrzutem wody z elektrowni wyst puje raz na kilka lat, gdy pracuj przelewy powodziowe. w takich warunkach mo liwe jest powa ne zachwianie ekosystemu i ca kowite uniemo liwienie w drówki ryb. Zapory na granicy Ciekawym obiektem jest zapora i elektrownia elazne Wrota i (oko o 100 km poni ej niej s jeszcze elazne Wrota II, ale tam ju nie dotarli my). Znajduje si on na Dunaju, granicznej rzece mi dzy Rumuni a Serbi. Powsta on w latach jako wspólna inwestycja Rumunii i by ej Jugos awii

9 i jest symetryczny wzgl dem granicy przebiegaj cej po rodku rzeki. Po ka dej stronie znajduje si elektrownia o ca kowitej mocy zainstalowanej 1050 MW, dwustopniowa luza oraz cz przelewowa. Ze wzgl du na trudn sytuacj polityczn w Serbii, b d c na koronie zapory dostali my surowy zakaz fotografowania. Uda o si go omin tylko cz ciowo, zatrzymuj c si na pobliskiej stacji benzynowej. Nie tylko woda nas interesuje Poza obiektami hydrotechnicznymi mogli my obejrze wiele ciekawych miejsc w Rumunii. Nale a y do nich urokliwe miasta: Oradea, Cluj-Napoca, Turnu Severin. w Timi oarze odwiedzili my Wydzia Hydrotechniczny tamtejszej politechniki. Mieli my te czas na spacer uliczkami tego malowniczego miasta, którego korzenie si gaj VII wieku. B d c w sercu Transylwanii nie mogli my omin Bran, gdzie znajduje si zamek Draculi. Niestety, jest to podróbka zosta wybudowany w XIX wieku wy cznie dla przyci gni cia turystów. Warto by o tam jecha g ównie ze wzgl du na zapieraj c dech w piersi drog. Te 120 km zapewni o nam prawie 4 godziny niezapomnianych wra e : przepi kne widoki, zakr ty mierci, przewrócona ci arówka Prawdziw siedzib Vlada Palownika, znajduj c si wysoko w górach, mieli my okazj podziwia sprzed wej cia do elektrowni Vidraru. Zamek jest w ruinie, ale mo na go zwiedza, wystarczy tylko pokona 1400 schodów dziel cych go od podnó a góry, na której stoi. Mimo wszystko odmówili my sobie tej przyjemno ci. Wsz dzie spotykali my si z yczliwo ci rumu skich gospodarzy. o ile u miechy sprzedawców zwykle mia y na celu odwrócenie uwagi od faktu, e przy zakupach p acimy podatek turystyczny, to uprzejmo oprowadzaj cych nas po obiektach pracowników i naukowców by a szczera. A po drodze S owacja Chocia zasadniczym celem wyprawy by o poznanie rumu skiej hydrotechniki, nie mogli my omin kilku stopni wodnych na S owacji. w przeciwie stwie do zorientowanych na energetyk obiektów rumu skich, inwestycje s owackie charakteryzuj si wielofunkcyjno ci i szerszym wykorzystaniem mo liwo ci wynikaj cych z budowy zapór oraz poszanowaniem przyrody. Przyk adem tego jest zespó Gabcikovo-Cunovo na Dunaju gdzie przy zaporze wykonano olimpijski tor kajakarstwa górskiego, zaliczany do najlepszych na wiecie, który jednocze nie pe ni rol przep awki dla ryb. Co dalej? Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy uwa aj wypraw za udan i chc wi cej! Ju rysuje si plan kolejnej wyprawy, tym razem na Ukrain. Ma gorzata Zawilska Zaraz b dziemy tamt dy jecha fot. Natalia Monarska Patroni Honorowi: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. in. W odzimierz Kurnik Komitet Bada Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk Rada Kó Naukowych Politechniki Warszawskiej Samorz d Studentów Politechniki Warszawskiej Studenckie Ko o Astronautyczne zaprasza wszystkich studentów do udzia u w konkursie odbywaj cym si pod has em: To jest ma y krok cz owieka, ale wielki krok ludzko ci Przedmiotem konkursu s referaty dotycz ce jednego z nast puj cych tematów: a) Najciekawsze konstrukcje powsta e w programach NASA. b) Kosmiczne innowacje Jakie problemy napotka cz owiek podczas budowy kolonii pozaziemskiej, opisz co powinni uwzgl dnia w swoich projektach kosmiczni in ynierowie. Zaproponuj rozwi zania najwa niejszych wed ug Ciebie problemów. c) Zosta projektantem kosmicznej mody Opisz zaprojektowany przez Ciebie strój dla przysz ych osób mieszkaj cych na Marsie lub Ksi ycu (uwzgl dniaj c równie niezb dne aspekty techniczne). Prace nale y przes a do dnia r. Wi cej szczegó ów i regulamin konkusu dost pne pod adresem (zak adka Konkurs): Patroni Medialni:

10 10 P2P JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? PROBLEM LEGALNOŚCI ZA CO KARA I CZY KARA JEST REALNA? KUP LICENCJĘ LUB PRODUKT FREEWARE freeware copywright =

11 Ranking Numeru - czekolada KONIK RANKING NUMERU Czekolada 11

12 Artyku pod patronatem Sto ecznego Biura Turystyki 12 Zakochaj s i w Pradze Olga Kurek Foto: Kowal Warszawska Praga prze ywa swój renesans. Nie oznacza to niestety, e jej zniszczone zabytkowe kamienice s w szybkim tempie restaurowane. Ale by mo e ruch kulturalny, jaki panuje w tej dzielnicy oraz zainteresowanie Prag w ród turystów (czego dowodem mo e by wydany ostatnio i ciesz cy si du popularno ci przewodnik po Pradze) s zapowiedzi pozytywnych zmian. Swoj nazw Praga wzi a od miejsca wcze niej poro ni tego lasem, wypalanego pod zasiewy. Podczas drugiej wojny wiatowej ucierpia a mniej, ni lewobrze na cz Warszawy. Cz sto by a inspiracj dla poetów i pisarzy, a ostatnio równie dla re yserów, czego przyk adem jest film ukasz Palkowskiego Rezerwat. Warto Prag odkry dla siebie. schapsa, zszama zje sing-singi zamszowe buty siewrany szemrany ubikator ubikacja uci kuranta upi si uci szlumerka przespa si udziudziany upity walcowa w obrazki gra w karty wypaproszy zgubi zamkn go bnik zapi klap u majtek (za: Oliwkowy Humber sun bez wysi ku przez most l sko-d browski jakby bawi c si niezmienn odleg o ci pomi dzy sob a p dz c o trzysta metrów z ty u Warszaw. Przelecia Zygmuntowsk i Targow do Z bkowskiej, po czym wjecha w niezbyt szerok ulic, tak typow dla Pragi, jak ból nerek dla pijaka. By a to ulica o nie wyrównanym gabarycie domów, pe na kocich bów, tanich knajp i kolejarzy z pobliskiego dworca, w jej rodku wznosi si szpital kolejowy w nieskazitelnie miko ajewskim stylu; nagie, odrapane ciany kamienic, pe ne okien, szczerzy y czarne bramy prowadz ce na bogate w szczegó y codziennego ycia podwórka, na których plakaty i obwieszczenia s siadowa y zgodnie ze strojnymi w kolorowe bibu ki i papierowe kwiecie o tarzykami. Leopold Tyrmand, Z y Na zdj ciu po prawej: praskie podwórko. Na wi tego Wincentego, wprost Cmentarza Bródnowskiego, piwko si w butelkach pieni w budce z piwem panny Gieni ( ) Panna Gienia to miss Bródna, jak anio z marmuru cudna, czysta zawsze, pe na szyku, jak ubranka nieboszczyków. ( ) Po pogrzebie, kto yw rusza do Gieni na haberbusza Tu s zdrówka wszystkich pite tych co odwalili kit. ( ) mie ciep e podwatowanie w dolinie mie pieni dze w kieszeni na pe na pewno na zycher na pewno nale nik rodzaj uczesania nymn, obciuchci oszuka, okra odwali leje odrobi lekcje pan starszy kelner Pij panny, kamieniarze, fasonowi lastrykarze i mistrz hebla, cz ek rozumny, co miast ó ek macha trumny. ( ) Wci t um go ci nieustanny w budce z piwem pi knej panny. Po pochówku, kto yw rusza do Gieni na haberbusza. Piosenka o barze Pod trupikiem Na zdj ciu po prawej: dawny gmach morgi (czyli kostnicy) przy ul. K opotowskiego i Jasi skiego. paskudent student pid o picie parzygnat obel ywie o kucharce popa w przypa k mie k opot przydrynduli przynie przyglini aresztowa saskok pski z Saskiej K py albo na Pradze Praga w sobot Dno kamienicy studni Fryzjer bez r ki (haiku nagrodzone w konkursie Haiku dla Warszawy ; utwory mo na przeczyta na stacji metra Wilanowska) Kiedy mia em bodaj siedem lat i szed em na spacer z Ojcem do Parku Praskiego, obserwowa em niezwyk e dla mnie prace. Na skraju parku, a obrze u dzisiejszego placu Weteranów 1863 r. robotnicy wiercili otwór w ziemi. Robili to z wielkim wysi kiem, obracaj c si swych ramion, ca ym nieomal cia em du y wider. W otwór wk adano nast pnie rury metalowe. Takie wiercenia odbywa y si w kilku miejscach Parku Praskiego, jak równie na ulicy Zygmuntowkiej (dzi al. Solidarno ci). Nie bardzo wiedzia em, co w a ciwie si dzieje. Jedni mówili, e szukaj ropy naftowej, inni e by mo e ukryte tam by y skarby przed najazdem Szwedów. Ojciec mój natomiast powiedzia, e s to badania próbek ziemi na ró nych g boko ciach, niezb dne do dok adnego rozpoznania przed zamierzon budow kolei podziemnej. Pawe Elsztein, Moja Praga Na zdj ciu po prawej: pomnik yrafy w Parku Praskim, dar ZOO dla dzieci praskich. Orkiestra w barze «Smakosz» siedzia a na ko cu d ugiego, kiszkowatego pomieszczenia i ju od pi tnastu minut gra a monotonnie walczyka: «Jak przygoda, to tylko w Warszawie, w Warszawie» Orkiestra by o to mo e okre lenie zbyt dumne dla wspólnych wysi ków skrzywionego, chudego skrzypka, grubego, niemi osiernie fa szuj cego akordeonisty i b bnisty o obliczu starego, spracowanego konia. Niewysoki m odzieniec w kraciastej koszuli pod popelinow wiatrówk z we nianymi ci gaczami przy ko nierzu i mankietach spogl da z pogard w stron tej trójki ( ) Odstawi kufel na kontuar, przy którym sta, i u miechn si przymilnie do grubej bufetowej, uwa nie i sk po ods aniaj c bezz bne dzi s a. Gor co, co? powiedzia, sepleni c lekko; wyj grzebie z tylnej kieszeni spodni i przeczesa rzadkie, k dzierzawe w osy. Leopold Tyrmand, Z y Na zdj ciu po prawej: Pomnik Kapeli Praskiej, u zbiegu K opotowskiego i Floria skiej. Po wys aniu sms-a na wskazany na b bnie numer, pomnik wygrywa jedn ze 100 popularnych melodii. dziad ki pieni dze dzyndzaj, trombik tramwaj fajnisty dobry, doskona y fajtn spa forsiaki pieni dze gawroni si gapi si gumalastyczny gumowy

13

14 14 InfoPraga to praski punkt informacji turystycznej i kulturalnej, prowadzony przez dwie mi o niczki Pragi, Ann Owsiany oraz Katarzyn Sawko. Foto: Kowal Olga Kurek: Jak powsta projekt InfoPraga? Katarzyna Sawko: InfoPraga jest du ym projektem stowarzyszenia Monopol Warszawski, które dzia a na terenie Konesera od kilku lat i walczy o o to, by Koneser sta si centrum kultury, a nie zosta przerobiony na parking dla TIRów. Prezes stowarzyszenia jest wieloletnim przewodnikiem po Pradze. Znalaz nas, czyli dwie m ode osoby, które szuka y miejsca dla siebie i chcia y dzia a w obszarze pozarz dowym i nam to po prostu przekaza. Kto przychodzi do waszego punktu? Staramy si dzia a wielotorowo. Po pierwsze ró ne dzia ania adresujemy do mieszka ców. Od takich bardzo symbolicznych, jak wydawanie Przegl du Praskiego. Staramy si dowarto ciowywa Pra an, którzy czuj si czasem jak takie zwierz tka w zoo, które przyje d aj ogl da dziennikarze i tury ci, przekonani, e s tu sami kryminali ci i ludzie z marginesu. Druga grupa docelowa to Warszawiacy z lewego brzegu, którzy te maja bardzo silny negatywny stereotyp dotycz cy Pragi. Trzeci grup s tury ci z Polski i zagranicy. G ównie docieramy do nich przez internet. Jak wygl daj te projekty? Najwi ksze projekty by y dotychczas zwi zane ze wiatem wirtualnym, czyli gry. Pierwsza gra o Bronku, który szuka tu na Pradze brylantyny, to mia by taki male ki, dzielnicowy projekcik. My leli my, e b dziemy nasze podwórkowe dzieciaki oswaja z Prag, a okaza o si, e jej popularno przeros a nasze oczekiwania. W ten sposób dostali my zlecenie na kolej gr, tak warszawsk, której bohaterem b dzie Bazyliszek, który poszukuje po wojnie Syrenki. Trzecia gra, która jest w trakcie produkcji, to gra o wielokulturowej Pradze. Staramy si te, aby gra o Pradze mia a follow-up w wiecie realnym i organizujemy wokó tego gry miejskie. A za co ty osobi cie najbardziej lubisz Prag? Za taki klimat dawnej Warszawy i kontakty mi dzyludzkie, które tu s bli sze, bardziej bezpo rednie, ni u mnie na Mokotowie, a mieszka am te w kilku innych dzielnicach. Za to, e ludzie nadal maj czas, by przystan na ulicy, porozmawia, u miechn si. Czuj si Pra anami, a na przyk ad ja nie bardzo czuj si Mokotowiank. yj troszk wolniej. Dzi kuj za rozmow. Czy InfoPraga grozi zawieszenie dzia alno ci? Tak, ale tylko jako punkt turystyczny. Miasto otworzy o inny praski punkt informacji turystycznej na ul. Okrzei. InfoPraga, dzia aj c non-profit, nie obawia si konkurencji, ale nie otrzymuj c wsparcia finansowego ze strony miasta, prawdopodobnie ograniczy swoj dzia alno do realizacji projektów. Drugi punkt informacji turystycznej, na nie tak du ej w ko cu Pradze, jest zastanawiaj cym pomys em w adz miasta. Recenzja miejsca Po drugiej stronie lustra Gdy dojedziemy do g ównej arterii Pragi, jak jest ulica Targowa, a nast pnie skr cimy w brukowan, s ynn ulice Z bkowsk, trafimy na klika pubów o ciekawym klimacie. Jednym z nich jest po o one niedaleko od Targowej Po drugiej stronie lustra. W miejscu klubokawiarni by a kiedy masarnia (st d okadzone ciany tam, gdzie by a w dzarnia mi sa; w piwnicy mo na zauwa y kryszta y soli, które wci wychodz ze ciany, po tym jak peklowano w solankach mi so). Jak znale to miejsce? Bardzo prosto. Wystarczy skr ci w podwórko naprzeciwko wielkiego paj ka, który wspina si po cianie jednego z pubów. Mo na te kierowa si wprost na figur Matki Boskiej, stoj c przed lokalem. Brzmi dziwnie? W tym ca y urok. Czy warto zapuszcza si wieczorami w ten rejon Warszawy? Po drugiej stronie lustra oceniali dla was Olga i Tomek. OKOLICA MENU WYSTRÓJ OLGA Je li kto boi si Pragi, tej cz ci akurat nie powinien. Bardzo ciekawy widok z okna. Du y plus za obecno piwa Ciechan Miodowy w karcie, minus za jedzenie, czyli g ownie paluszki, krakersy, tosty. Wn trze jest do przestronne. Stoliki ze starych stojaków pod maszyny do szycia, drewniane krzes a. Nie jest zbyt pretensjonalne i mi o si tu siedzi, szczególnie po zmroku. CENY Do zaakceptowania. Ujd. OGÓLNA OCENA Bardzo przytulne miejsce na jesienny wieczór. TOMEK Okolica niezwykle nastrojowa, dla tych wszystkich, którzy lubuj si w tzw. przestrzeniach podwórkowych. Klasyczne zestawy towarzysz ce bardziej przyjacielskim spotkaniom, ni romantycznej kolacji we dwoje. Zbytnio si tam nie najemy. Czerwone ciany, lustra, obrazy, dywany na pod odze. Skomponowane poprawnie, ale do estetycznego idea u jeszcze daleko. Genialnie wystylizowany, drewniany bar. Zarówno w grupie przyjació jak i we dwoje przyjemnie si siedzi. Po drugiej stronie lustra ul. Z bkowska 5 Ceny: Warka 0,5 z beczki 6 z Piwo Ciechan 8 z Kawa Latte 6 z Mo na p aci kart.

15 Co Ty wiesz o studiowaniu... My wiemy wszystko! Studiujesz na Politechnice Warszawskiej? i.pewu to Twój miesięcznik Miesi cznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej rzeczy ważne i niepoważne tematy studenckie i tematy warszawskie sudoku, ranking numeru, konkursy i wiele innych Co miesiąc na Twoim wydziale! REKRUTACJA Masz szansę tworzyć, rozwijać się, działać dołącz do redakcji i.pewu Jeśli chcesz: pisać o tym, co Cię interesuje robić zdjęcia tworzyć grafikę spróbować swoich sił w promocji przeprowadzać korektę zajmować się stroną internetową Przyjdź na spotkanie: 13, 15 i 23 października 2008, godz.18.00, Centrum Ruchu Studenckiego (Dom Studencki Riviera) przez cały rok:

16 16

17

18 RECENZJA + RECENZJA + RECENZJA + RECENZJA 18

19 W DRUJ CY WIAT Dlaczego rzeczy dziej si tak, a nie inaczej? Profesor Grzegorz W. Ko odko odpowiada na to pytanie: poniewa wiele rzeczy dzieje si na raz. W swojej ksi ce stara si przedstawi przyczyny, konsekwencje i wzajemne zale no ci biegu wydarze na wiecie i, trzeba przyzna, robi to po mistrzowsku. Procesy ekonomiczne W druj cy wiat ukazuje w bardzo szerokim historycznym kontek- cie, poruszaj c tak e zagadnienia z dziedziny kultury, polityki czy ekologii. Globalizacja, fenomen gospodarki chi skiej, zró nicowanie ekonomiczne w ró nych zak tkach wiata, skutki rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej, narodziny handlu i twórczej my li ekonomicznej, próby okre lenia przysz o ci wiatowej gospodarki i jej konsekwencji to tylko niektóre z poruszanych tu tematów. PREDATOR Kiedy zobaczy em na ok adce ksi ki Patrici Cornwell grafik przedstawiaj c poskr cane, zakrwawione druty i zdj cie denatki z odbitymi na plecach czerwonymi d o mi, a nieco ni ej podpis Predator jako nie tchn o to we mnie zbytniej ch ci zag bienia si w powie. Zapowiada o si strasznie, a ja nie lubi si ba. Nie to ebym si moczy w nocy, spa przy zapalonym wietle lub co tego pokroju Po prostu horrory mnie nie bawi. Co innego thrillery i ku mojej rado- ci Predator okaza si by thrillerem. Jest to opowie o tajnym, tytu owym projekcie, opieraj cym si na badaniu mózgu seryjnych morderców. Ma na celu odnalezienie o rodka odpowiadaj cego za ch zabijania. Ale na tym historia si nie ko czy. Jest tak e seryjny morderca na wolno ci, W dzie pi w trumnach, ywi si krwi zwierz t i ludzi, nienawidz wiat a s onecznego i czosnku. Ka dy w tym opisie rozpozna wampira, nawet dziecko, a w a nie przede wszystkim do m odszych czytelników zosta- a skierowana opisywana ksi ka, wydana przez Wydawnictwo W.A.B. Jej autork jest Angela Sommer-Bodenburg b d ca z wykszta cenia socjologiem, psychologiem i pedagogiem, posiadaj ca wieloletnie do wiadczenie w pracy z dzie mi. Wampirek jest szóst cz ci ca ego cyklu opowiadaj cego o ch opcu Antosiu oraz jego przyjacielu wampirze Rydygierze. Wst p ksi ki, bogato ilustrowany, tak jak i reszta ksi ki, przez rysunki Amelie Glienke, wprowadza nas w fabu : m ody cz owiek pozna ma ego wampira, gdy pewnego wieczoru zosta sam w domu. Pomimo pocz tkowych obaw, zosta przyjacielem upiora, który o dziwo, nie ró ni si bardzo od naszego bohatera. Wraz z biegiem wydarze poznajemy kolejne postaci: m odsz siostr Rydygiera Ani, z któr Antka czy m odzie cza mi o, rodziców ch opca (matka jest nauczycielk, ojciec pracownikiem biurowym), czy w ko cu g ównych antagonistów: stró a cmentarnego S pa-kowalskiego i ogrodnika W szynosa. Akcja tej cz ci cyklu rozpoczyna si w momencie odkrycia przez rodziców Antka, e nowa znajoma ich syna (czyli Ania) Mimo tego, e autor jest znanym na ca ym wiecie autorytetem w zakresie ekonomii, ksi ka napisana jest j zykiem przyst pnym dla ka dego czytelnika. Publikacja ta pozbawiona jest tabelek, wykresów czy obszernej bibliografii, ale nie brak w niej danych statystycznych, które s umiej tnie wkomponowane w tekst. Wielkim atutem W druj cego wiata jest jego wirtualny nawigator strona internetowa pl zawieraj ca informacje graficzne, dane i bibliografi, które zosta y pomini te w ksi ce. Jest to ksi ka napisana z pasj i trosk, a przede wszystkim wielka wiedz, dlatego bez w tpienia zas uguje na polecenie, tak e jako przyjemna i pouczaj ca lektura dla nie-ekonomisty. Beata W odarek odbijaj cy na swych ofiarach w intymnych miejscach czerwone d onie. Za wspomnianym panem, nazywanym Krabem, ugania si jednostka policji, której pomaga wyk adowca medycyny s dowej Narodowej Akademii Policyjnej Kay Scarpetta. Naprawd, dawno si nie u miecha em przez trzysta stron powie ci czytaj c nazwisko g ównej bohaterki! Pani Cornwell na pewno nie spodziewa a si, e jakiemu Polakowi doktor Kay b dzie przywodzi na my l skarpet dlatego mog j usprawiedliwi. W ka dym b d razie ksi ka zasysa jak dobry odkurzacz. Trzysta dziewi tna cie stron szybko si ko czy i nie pozostawia za sob zawodu, e czego brakowa o. Jest szybka akcja i sporo czarnego humoru. Jak dla mnie super. Sylwester Staniek WAMPIREK W NIEBEZPIECZE STWIE nie jest widoczna na zrobionym przez nich zdj ciu. Zaniepokojeni, po konsultacji z lekark rodzinn, wysy aj syna do psychologa. W mi dzyczasie stró S p-kowalski postanawia zamieni zaro ni ty cmentarz w zielony ogród, przy okazji raz na zawsze pozbywaj c si upiorów z nekropolii. Dla Rydygiera i jego rodziny oznacza to miertelne niebezpiecze stwo, jednak Antek nie ma zamiaru pozostawi przyjació w potrzebie Wampirek jest ksi k, która z pewno ci spodoba si m odym czytelnikom. Odnajd tu dreszczyk emocji wraz z ma dawk horroru, ale tak e i elementy komiczne posta ogrodnika cmentarnego w wielu miejscach roz adowuje napi cie, cho by przez nieumy lne krzy owanie planów Sepa-Kowalskiego swoim gadulstwem. Dla ka dego ch opca lub dziewczynki atrakcyjny b dzie motyw skrz tnie ukrywanej przed rodzicami tajemnicy, czy g bokiej przyja ni pomi dzy bohaterami. Patrz c z perspektywy przekazywanych warto ci, ksi ka uczy tolerancji i szacunku dla odmienno ci Rydygier wraz z rodzin mogliby by równie dobrze tureckimi emigrantami, cho oczywi- cie ma to wszystko szerszy wymiar. Naturalnie nie mog o zabrakn w tku przyja ni i lojalno ci wobec przyjació, cho na szcz - cie nie jest on zbyt nachalny. Móg bym ju zako czy te recenzj, ale W druj cy wiat Grzegorz W. Ko odko Prószy ski i S-ka Predator Patricia Cornwell Prószy ski i S-ka spokoju nie daje mi jeden fakt dlaczego, tak naprawd tylko matka zajmuje si ch opcem? Pomoc ojca w wychowaniu ko czy si na drobnych wskazówkach dotycz cych treningu sportowego. To matka idzie z Antkiem do lekarza, a potem do psychologa. Autorka b d ca psychologiem i socjologiem, powinna by bardziej wiadoma roli, jak odgrywaj ksi ki w kszta towaniu m odych umys ów. Po co wpaja od najm odszych lat krzywdz ce stereotypy? Reasumuj c, ksi ka powinna zaciekawi m odych czytelników, przy okazji ucz c pozytywnych wzorców (mo e nie do ko ca, vide poprzedni akapit). Ciekawa szata graficzna jest dodatkowym atutem. Wampirek mo e by doskona ym pomys em na prezent dla m odszego brata lub siostry, a e jest to szósta cz cyklu, reszta kolekcji mo e by wybawieniem dla osób nie lubi cych wymy la nowego upominku co roku. Piotr Bia czak Wampirek w niebezpiecze stwie Angela Sommer-Bodenburg Wydawnictwo W.A. B 19 RECENZJA + RECENZJA + RECENZJA

20 24 WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY pa dziernika W pi tek 10 pa dziernika, rozpocznie si 24 edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego (WFF), jednej z czo owych imprez filmowych w Europie rodkowej i Wschodniej. W programie tegorocznego WFF znajdzie si ponad 130 premierowych filmów fabularnych oraz ponad 80 filmów krótkometra owych. Festiwal to jedyna polska impreza filmowa, która naprawd liczy si w europejskiej bran yfilmowej. Wydawane w Hollywood pismo Variety, uznawane za bran ow wyroczni, umie ci o Festiwal Warszawski na li cie dwudziestu czo owych festiwali europejskich obok Cannes, Berlina i Wenecji. Warszawski Festiwal Filmowy to impreza premierowa, o bardzo starannie wybranym programie. Dziesi cioosobowy zespó programowy, wspomagany przez doradców z Europy, Azji oraz obu Ameryk, przez ca y rok ogl da i selekcjonuje filmy. Co roku podczas Festiwalu swoje dokonania prezentuj filmowcy z ca ego wiata tylko w ubieg ym roku by o ich w Warszawie ponad stu. W swojej d ugiej historii Festiwal go ci wielkich re yserów, takich jak Wim Wenders, Michael Haneke, Sir Alan Parker, Peter Greenaway, Cristian Mungiu. Spo ród polskich twórców w wydarzeniu tym brali udzia mi dzy innymi Krzysztof Kie lowski, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i Jerzy Skolimowski. W tym roku organizatorzy wprowadz nowe sekcje konkursowe oraz zmiany w lokalizacji projekcji festiwalowych. Pokazy tegorocznego Festiwalu odb d si w Multikinie Z ote Tarasy oraz w Kinotece. Program 24 WFF b dzie podzielony na siedem sekcji, z których pi ma charakter konkursowy: 1. Konkurs Warszawski dla filmów fabularnych z ca ego wiata. 2. Konkurs 1 2 dla pierwszych i drugich pe nometra owych filmówfabularnych w dorobku ich re yserów z ca ego wiata. 3. Konkurs Wolny Duch dla filmów niezale nych, nowatorskich,buntowniczych z ca ego wiata. 4. Konkurs Dokumentalny dla pe nometra owych (powy ej 60 min.)filmów dokumentalnych z ca ego wiata. 5. Konkurs Krótkometra owy dla europejskich filmów krótkometra owych(do 45 min.). 6. Mistrzowskie Dotkni cie nowe filmy uznanych twórców. 7. Odkrycia wizje wspó czesnego wiata. Ju po raz dwudziesty drugi widzowie WFF wybior spo ród wszystkichfestiwalowych filmów ten, który otrzyma najwa niejsze wyró nienie Nagrod Publiczno ci. Uchylaj c r bka tajemnicy mo emy zdradzi, e w tym roku na festiwalu zostan pokazane m.in. Ud aw si ( Choke ), re. Clark Gregg, USA 2008; wyst puj : Sam Rockwell, Anjelica Huston, Kelly Macdonald; adaptacja znanej powie ci Chucka Palahniuka; Sundance 2008: Specjalna Nagroda Jury; premiera europejska Locarno 2008; Pozwól mi wej ( Let the Right One In ), re. Tomas Alfredson, Szwecja 2008autor filmu Four Shades of Brown, znowu zaskakuje; Göteborg 2008: Nordycka Nagroda Filmowa, Nagroda Nordic Vision, Tribeca 2008: Najlepszy Film Fabularny, Edinburgh 2008: Rotten Tomatoes Critical Consensus Award Nim diabe dowie si, e nie yjesz ( Before The Devil Knows You re Dead ), re. Sidney Lumet, USA/Wielka Brytania 2007; wyst puj : Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Albert Finney, Marisa Tomei Po wi cej informacji i kompletny program zapraszamy na stron festiwalu:

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ogółem ilość uczestników: 115 Ilość kobiet: 66 Ilość męŝczyzn: 47 Średnia wieku: 25 śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ilość wypoŝyczeń czytelnika Ilość

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków?

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków? Kiedy, w jakich sytuacjach najczęściej słuchasz muzyki? W jakich sytuacjach muzyki słuchają Twoi Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, a jakie według Twoich rodziców/ Na jakim koncercie byłeś po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] str. 1 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 1. [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] 1. Organizatorami Konkursu na najlepszy scenariusz

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na kimś dobre wrażenie. Przestrzeganie tych kilku wskazówek

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwi w filmie

Sprawiedliwi w filmie Sprawiedliwi w filmie Jak opowiadać o Sprawiedliwych? Kształtowanie pamięci o ratowaniu Żydów w czasie Zagłady w reprezentacjach filmowych i rejestracjach wideo. Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller,

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się Praca w grupie 131 Praca w grupie jest jednym z założeń kompetencji zdolność uczenia się i zarazem jednym z aktualnych społecznie tematów. Chodzi o wymianę myśli i wzajemne uzupełnianie się w grupie oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10)

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Informacje wstępne: Niniejszy regulamin przyjęty został w dniu 5.06.2009 r. przez Zarząd Główny do stosowania w

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W...

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W... Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce i Kramarzówce oraz udziału w projekcie Ja też jestem przedszkolakiem nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Warszawa, 30 października 2015 Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Nadchodzący sezon w DUKA to mnóstwo nowości w kategoriach dekoracji, porcelany oraz praktycznych produktów do kuchni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo