5. Pamięć operacyjna 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, 6. Parametry pamięci Min. 1TB SATA 7200 obr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Pamięć operacyjna 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, 6. Parametry pamięci Min. 1TB SATA 7200 obr."

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dostawa urządzeń komputerowych dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu. nr: ZP/PN/2312/11/2462/2014 Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), jeŝeli opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów naleŝy uznać, iŝ wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równowaŝny. Wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów uŝyte w Opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych, obejmujących urządzenia i wyroby o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niŝ wymienione w Opisie Przedmiotu Zmówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca powołujący się na rozwiązania równowaŝne jest zobowiązany wykazać, Ŝe oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry równowaŝności zostały określone w Opisie Przedmiotu Zmówienia Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Urządzenia komputerowe Stacje robocze Komputery osobiste Drukarki i plotery Monitory ekranowe Nośniki do przechowywania Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi Zamówienia będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Matematyka i informatyka drogą do sukcesu cz. II KSI: POKL /13 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedmiot zamówienia stanowi: I. Dostawa urządzeń komputerowych o parametrach nie gorszych niŝ: 1) Jednostka centralna komputera (stacja graficzna) z monitorem 15 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Typ Komputer stacjonarny z monitorem 15 sztuk. 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 3. Chipset Płyta główna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie, 4. Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów, Strona 1 z 11

2 5. Pamięć operacyjna 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, RAM 6. Parametry pamięci Min. 1TB SATA 7200 obr./min masowej 7. Wydajność grafiki Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 280 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 8. WyposaŜenie multimedialne Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 9. Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposaŝona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne i 2 szt 3,5 wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umoŝliwiać montaŝ min 2 szt. dysku 3,5 lub dysków 2,5 Suma wymiarów obudowy nie moŝe przekraczać 98cm i objętości 28 litrów, waga max 11 kg, Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 65% Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaŝ kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umoŝliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŝenia kłódki). Obudowa musi być wyposaŝona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie moŝe wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji, KaŜdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 10. Zgodność z Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) systemami operacyjnymi i standardami 11. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera 12. Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (moŝliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 13. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, uniwersalnym numerze nadawanym przez administratora dacie produkcji komputera wielkości zainstalowanej pamięci RAM, taktowaniu zainstalowanej pamięci RAM obsadzeniu kości pamięci z rozbiciem na DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4 typie procesora wraz z informacją o : ilości rdzeni, Strona 2 z 11

3 14. Certyfikaty i standardy wielkości pamięci cache L2 i L3, taktowaniu procesora minimalnym taktowaniu procesora maksymalnym taktowaniu procesora pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Certyfikat ISO9001:2008 ISO 14001:2004 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zuŝywających energię moŝliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyŝej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 15. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 29 db 16. Warunki gwarancji 2-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenia Producenta potwierdzonego, Ŝe serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 17. Wsparcie techniczne producenta MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do umowy naleŝy dołączyć link strony. Strona 3 z 11

4 18. Wymagania dodatkowe 19 Wbudowane porty: min. 1 x RS232, min. 1 x VGA, min. 2 x PS/2, min. 2 x DisplayPort v1.1a; min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. MoŜliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych. Komputer musi umoŝliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez uŝytkownika), PXE 2.1, Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposaŝona w : min. 1 złącze PCI Express x16 Gen.3 min. 1 złącze PCI Express x16 Gen 2 min. 1 złącze PCI Epress x 1 Gen 2, min. 1 złącze PCI 32bit, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1,5,10 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi Nagrywarka DVD +/-RW Opakowanie musi byc wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Monitor Format ekranu monitora panoramiczny Przekątna ekranu 23 cali Typ panela LCD TFT IPS Technologia podświetlenia LED Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Częst. odświeŝania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność 250 cd/m2 Kontrast :1 Kąt widzenia poziomy 178 stopni Kąt widzenia pionowy 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Regulacja cyfrowa (OSD) Głośniki Ilość wbudowanych głośników 2 szt. Moc głośnika 5 Wat Złącza wejściowe Pozostałe złącza 2 x HDMI 15-stykowe D-Sub Wejście antenowe RF 1 x SCART 1 x wejście AV (kabel Component/Composite + Audio R/L) 1 x wejście audio (stereo mini-jack) 1 x USB x wyjście audio (stereo mini-jack) Wbudowany tuner TV Typ Tunera TV Pilot w zestawie DVB-T DVB-C Tuner HD H.264 (MPEG-4) brak danych Strona 4 z 11

5 Pobór mocy (praca/spoczynek) MoŜliwość pochylenia panela (tilt) MontaŜ na ścianie (VESA) MoŜliwość zabezpieczenia (Kensington) Szerokość Wysokość Głębokość Masa netto Kolor obudowy 35/0,3 Wat 100 x 100 mm 533 mm 400 mm 173 mm 3,7 kg Czarny 2) Stacja graficzna mobilna 15 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer graficzny mobilny z ekranem o przekątnej min.15,6" typu TFT HD o rozdzielczości HD WLED (1366x768) z TrueLife, 2. Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna 3. Chipset Dedykowany przez producenta do obsługi oferowanego procesora 4. Wydajność obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 530 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień ). - Minimalna liczba rdzeni: 2 - Minimalna liczba wątków na rdzeń: 2 - Łączna minimalna liczba wątków: 4 - Nominalne taktowanie zegara: 1.6 GHz - Maksymalne automatyczne taktowanie zegara: 2.6 GHz - Minimalna wielkość pamięci prodręcznej 2 poziomu: 3MB - Zintegrowany kontroler pamięci DDR3 - Proces technologiczny: nie większy niŝ 22 nm - Minimalna przepustowość pamięci: 25.6 GB/s - Minimalna prędkość obsługiwanej pamięci: 1333 MHz - Zintegrowany układ graficzny o wydajności w programie Pamięć operacyjna 8GB (1x8192MB) moŝliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny RAM 5. Parametry pamieci Min. 1 TB SATA, 5400 obr./min., standardowy magentyczny masowej 6. Karta graficzna - Minimalna ilość shaderów: Nominalne taktowanie zegara: 775MHz - Maksymalne automatyczne taktowanie zegara: 825MHz - Minimalne taktowanie pamięci: 2000 MHz - Zintegrowany procesor audio - Przepustowość szyny pamięci: 64bit - Obsługiwana pamięć: DDR3 - Proces technologiczny: nie większy niŝ 28 nm - zainstalowana pamięc vudeo min MB 7. WyposaŜenie multimedialne 8. Wymagania dotyczące baterii i zasilania 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Karta dźwiękowa zintegrowana zgodna z Waves Maxx Audio lub równowaŝny, wbudowane w obudowę min 2 głośniki stereo, kaŝdy z głośników o mocy min. 2W. Czas naładowania baterii max 2 godziny przy wyłączonym komputerze. Zasilacz o mocy min 65W Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) 10. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001:2008 ISO 14001:2004 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat ISO dla producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych Epeat min. Brown 11. Ergonomia Głośność notebooka mierzona zgodnie z normą ISO 7779 w pozycji operatora i obserwatora w Strona 5 z 11

6 trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 17 db 12. Waga i wymiary Maksymalnie 2.70 kg z baterią 4-cell Maksymalnie 2.85 kg z baterią 6-cell Wymiary maksymalnie: wysokość max: 25,4 mm szerokość: 376 mm głębokość: 259 mm 13. Warunki gwarancji 2 lata w następnym dniu roboczym, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 14. Wymagania dodatkowe Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Urządzenia wskazujące TouchPad Klawiatura numeryczna Rodzaj baterii Li-Ion (6 Cells) Złącza zewn.:2x USB 2.0 2x USB 3.0 1x RJ-45 (LAN) 1 x HDMI 1x combo audio (mikrofon/słuchawki) wejście zasilania (DC-in) Bezprzewodowa karta sieciowa Chipset bezprzewodowej karty sieciowej Wireless 1705 Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE b/g/n Bluetooth Czytnik kart pamięci Typy odczytywanych kart pamięci: - SecureDigital Card - SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) - SecureDigital extended Capacity (SDXC) - MemoryStick - MemoryStick Pro - MultiMedia Card - MultiMedia Plus Card - WyposaŜenie standardowe 3) Drukarka (3D) 1 szt. Kamera internetowa Mikrofon Głośniki stereo MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 1) rodzaj technologii technologia drukowania modelu 3D polegająca na nakładaniu warstw tworzywa termoplastycznego oraz struktur pomocniczych 2) komora drukowania w mm 203 x 203 x 152 mm 3) rodzaj komory drukowania zamknięta, podgrzewana 4) dostępne grubości warstw w mm 0,254; 0,330 5) wymiary zewnętrzne w mm 635 x 660 x 787 6) waga 76 kg 7) rodzaj materiału budującego tworzywo sztuczne ABS 8) ilość dostępnych kolorów minimum 8 kolorów Strona 6 z 11

7 9) rodzaj materiału podporowego rozpuszczalny w roztworze zasadowym 10) moŝliwość wyboru rodzaju podpór tak 11) pojemniki z materiałami zamknięte podajniki z materiałem chroniące materiał przed wilgocią, o pojemności 688cm3 12) moŝliwość rozszerzenia o dodatkowe podajniki materiału tak 13) system operacyjny Windows 7 14) sposób komunikacji z komputerem LAN-TCP/IP 15) zasilanie VAC, 50/60Hz, 7A 16) certyfikaty Deklaracja CE 17) oprogramowanie zawiera min. funkcje: - przygotowanie modeli do wydruku - ułoŝenie modeli w wirtualnej komorze - sterujące pracą drukarki - oszacowanie zuŝycia materiałów oraz czasu wydruku - wskazywanie ile materiału zostało w zasobnikach 18) urządzenie do usuwania struktur pomocniczych komora o pojemności min. 30l dodatkowy mniejszy koszyk do małych elementów 19) waga urządzenia max. 31 kg 20) zasilanie: 240VAC, 60Hz, 15A 21) zgodność z CE 22) gwarancja na drukarkę i urządzenie do usuwania podpór 12 miesięcy 23) transport do uŝytkownika końcowego 24) instalacja i uruchomienie u uŝytkownika końcowego 25) szkolenie razem 2 dni po 8h dla 4 osób u uŝytkownika końcowego 26) Zawartość a) drukarka 3D b) oprogramowanie zarządzające drukarką c) zestaw edukacyjny materiałów eksploatacyjnych: cm³ materiału budującego w kolorze kości słoniowej cm³ materiału budującego w innych kolorach cm³ materiału podporowego sztuki podstaw podmodelowych d) urządzenie do rozpuszczania materiału podporowego e) 12 butelek koncentratu rozpuszczającego f) 12 miesięcy standardowej gwarancji g) dodatkowe 24 miesiące nieodpłatnych części serwisowych h) instrukcja w języku polskim i angielskim 4) Drukarka laserowa 1 szt. Obszar zastosowań Druk w kolorze Emulacje biurowy PCL6 BR-Script 3 (PostScript Level 3 Language Emulation) Maksymalny rozmiar papieru Rozdzielczość w pionie (mono) Rozdzielczość w poziomie (mono) Rozdzielczość w pionie (kolor) Rozdzielczość w poziomie (kolor) Maksymalna szybkość druku (mono) Maksymalna szybkość druku (kolor) Maksymalna wydajność A dpi 600 dpi 2400 dpi 600 dpi 22 str./min. 22 str./min str./mies. Strona 7 z 11

8 Obsługa papieru / nośniki Pojemność podajników papieru Zainstalowane podajniki papieru Maks. pojemność podajników papieru Pojemność tac odbiorczych papieru Maks. pojemność tac odbiorczych papieru Automatyczny dupleks Gramatura papieru Procesor Prędkość procesora Pamięć Zainstalowana pamięć Maksymalna wielkość pamięci Interfejsy / Komunikacja USB szt. Podajnik na 250 arkuszy 250 szt. 100 szt. 100 szt g/m2 333 MHz 128 MB 128 MB 1 szt. Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 10/100 Bezprzewodowa karta sieciowa Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE b/g/n Pozostałe informacje Toner Szerokość max Głębokość max Wysokość max Masa netto max Cechy dodatkowe Komplet tonerów do druku mono i kolor w zestawie (nie testowe) 410 mm 465 mm 240 mm 18,1 kg Wyświetlacz LCD 5) Pamięć USB PenDrive 2GB 34 szt. Pojemność pamięci (flash) Min. 2 GB Interfejs pamięci USB 2.0 Szybkość odczytu min 15 MB/s Szybkość zapisu min 4 MB/s 6) Pamięć USB PenDrive 8GB 3 szt. Pojemność pamięci (flash) Min. 8 GB Interfejs pamięci USB 2.0 Szybkość odczytu min 15 MB/s Szybkość zapisu min 7 MB/s 7) Pamięć USB PenDrive 16GB 2 szt. Pojemność pamięci (flash) Min. 16 GB Interfejs pamięci USB 2.0 Szybkość odczytu min 15 MB/s Szybkość zapisu min 7 MB/s 8) Monitor z systemem do montaŝu (monitor plus uchwyt) 1 szt. Przekątna ekranu Technologia podświetlenia matrycy Obsługa technologii HD Obsługa technologii 3D 50 cali Edge LED Full-HD Strona 8 z 11

9 Częstotliwość odświeŝania Rozdzielczość ekranu Sygnał wideo (HD) 100 Hz 1920 x 1080 pikseli 1080p 1080i 720p 720i 576p 576i 480p 480i Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu 16:9 Jasność ekranu 350 cd/m2 Kontrast (statyczny) 5000:1 Typ Tunera TV analogowy DVB-C z CI+ DVB-T Tuner HD H.264 (MPEG-4) DVB-S DVB-S2 System dźwięku Moc wyjściowa audio Telegazeta (pamięć) PiP (obraz w obrazie) PaP (obraz i obraz) Funkcje uŝyteczne Czytnik kart pamięci Bezprzewodowa karta sieciowa Złącze HDMI Złącze SCART Złącze D-Sub Złącze COMPONENT (Y, Pb, Pr) Złącze Composite (RCA) Złącze USB 2.0 Dodatkowe informacje n/t złącz Dolby Digital Plus 2 x 15 Wat 1000 stron Nie Nie EPG Odtwarzanie filmów, muzyki i zdjęć z urządzeń USB Funkcja pauzy na Ŝywo (Time Shift) Personal Video Recording (PVR) SMART TV Nie 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. 1 x cyfrowe wyjście koaksjalne audio 1 x Złącze C.I. (Common Interface) 1 x RJ45 Ethernet DLNA Klasa energetyczna A+ Roczne zuŝycie energii 102 kwh Pobór mocy (praca/spoczynek) 70/0,16 Wat MontaŜ na ścianie (VESA) 200 x 400 mm (uchwyt VESA w zestawie pasujący do zestawu) Szerokość 1123 mm Wysokość 727 mm Głębokość 265 mm Szerokość (bez podstawy) 1123 mm Wysokość (bez podstawy) 654 mm Głębokość (bez podstawy) 41 mm Strona 9 z 11

10 Masa netto Kolor 20,1 kg Czarny Warunki ogólne realizacji zamówienia: 1. Urządzenia, oprogramowania dostarczone w ramach realizacji umowy będą: a) nowe nie uŝywane wcześniej w innych projektach tzn. nie uŝywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem uŝywania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu / oprogramowania lub dostawcę, c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaŝy producenta na rynek polski, co zgodnie z tiret a i b oznacza, Ŝe będą one urządzeniami / oprogramowaniem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do uŝytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, d) dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nie posiadający śladów otwierania i uŝytkowania), których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji, e) dostarczane bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z moŝliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji, f) mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 2. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń / oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 3. W przypadku gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie naleŝy do kaŝdej jednostki komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym certyfikatem/licencją. 4. Oferowane oprogramowanie musi pochodzić z legalnych źródeł. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie składniki niezbędne do potwierdzenia legalności oferowanego oprogramowania (np.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia przez Zamawiającego praw do tego oprogramowania lub jego uruchomienia. 5. Udzielenie i przekazanie licencji na oferowane oprogramowanie nie moŝe naruszać praw osobistych i majątkowych osób trzecich. 6. Licencja udzielona będzie na okres zgodny z opisanym powyŝej. 7. Wszelkie opłaty i wynagrodzenie autorskie za licencje zawarte są w cenie przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do uŝytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, Ŝe oferowany sprzęt spełnia wymagane prawem przepisy i normy. ww. dokumenty naleŝy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją dostawy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 9. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w szczególności transport na własny koszt i na własne ryzyko, rozładunek własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi oraz przeprowadzenie szkoleń w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 1) Zamawiający będzie korzystać z zapisów art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (załącznik nr 8) - dostawa opodatkowana stawką 0% VAT (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wykonawca po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, uzyskanej nie wcześniej niŝ po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia, na zastosowanie stawki 0% VAT, zobowiązuje się do wystawienia faktury z stawką 0% VAT lub korekty wcześniej wystawionej faktury, jeŝeli zastosowano inna stawkę VAT. Strona 10 z 11

11 2) Warunki gwarancji i serwisu: 1) Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na oferowane produkty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ. 2) Na wszelkie produkty okres udzielanej przez Wykonawcę gwarancji nie wskazany w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do SIWZ nie będzie krótszy niŝ okres gwarancji udzielony przez producentów tych produktów. 3) Wymagane są następujące minimalne długości okresów gwarancyjnych sprzętu (o ile przy kaŝdej z powyŝszych pozycji nie określono inaczej): a) płyty główne - min. 36 miesiące b) procesory - min. 36 miesięcy c) obudowy i zasilacze - min. 24 miesiące d) dyski twarde - min. 36 miesięcy e) pamięci RAM - lifetime f) pamięci Flash - min. 60 miesięcy g) napędy optyczne - min. 24 miesiące h) zasilacze - min. 24 miesiące i) stacja robocza - min. 36 miesięcy j) pozostałe - min. 12 miesięcy. 4) W przypadku wystąpienia usterki sprzętu w okresie gwarancyjnym z przyczyn nie wynikłych z niewłaściwej eksploatacji, magazynowania lub zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterki w terminie 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego. 5) W przypadku usterki, której usunięcie potrwa dłuŝej niŝ 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy sprzętu równowaŝnego. 6) Do usunięcia usterki serwis przystąpi zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a w przypadku nie wskazanym przez Zamawiającego - nie później, niŝ w trzecim dniu roboczym od dnia zgłoszenia. 7) W okresie gwarancyjnym koszty transportu sprzętu do i z punktu naprawczego Wykonawca pokryje we własnym zakresie. 8) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej umoŝliwiający zgłaszanie wad lub usterek za pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznie. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie dostarczonych licencji na oprogramowanie w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia licencji. 5) W przypadku urządzeń drukujących gwarancja musi obejmować takŝe materiały eksploatacyjne (bęben, listwa bębna, developer, wygrzewacz, fuser film i inne z wyjątkiem tonera) aŝ do chwili osiągnięcia deklarowanej przez producenta maksymalnej liczby wydrukowanych/przetworzonych stron lub do osiągnięcia 100% zuŝycia ww. materiałów startowych. Wykonawca zobowiązuje się równieŝ do bezpłatnego dokonywania (wymaganych przez producenta) niezbędnych przeglądów dostarczonych urządzeń drukujących w ilości nie większej niŝ 2 razy w roku. 6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnej dowolnej rozbudowy komputera/laptopa bez utraty gwarancji. Strona 11 z 11

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu: 1. Komputer stacjonarny - 40 szt. Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Załącznik nr 2 do formularza oferty Nr postępowania przetargowego: PN/02/14

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Pełnomocnik Rektora ds. planowania strategicznego i zamówień publicznych Laptop 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo