SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 Numer sprawy: PREK /2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO przetargu nieograniczonego na wykonanie w ramach zamówień sektorowych usługi w zakresie agencyjnej sprzedaŝy biletów i usług na stacjach Aleksandrów Kujawski i Nakło n/notecią na rzecz PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko - Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta Bydgoszcz DOTYCZY: udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z obowiązkiem wnoszenia wadium przez Wykonawców strona 1

2 ROZDZIAŁ I : Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działalności agencyjnej w zakresie sprzedaŝy biletów i usług na stacjach według podziału dokonanego przez Zamawiającego : I część zamówienia Aleksandrów Kujawski II część zamówienia Nakło n/ Notecią w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy; 2. Zakres usługi obejmuje: 2.1 Działalność agencyjną na stacjach Aleksandrów Kujawski i Nakło n/notecią polegającą na : 1)sprzedaŜy z kas fiskalnych: a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi osobowe i pospieszne Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., b) biletów na przewóz rzeczy i zwierząt pod opieką podróŝnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - na pociągi Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., c) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP IC - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PCC RAIL oraz w komunikacji PR/PCC/PR - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, e) biletu wspólnego na przejazd pociągami kilku przewoźników tj.: PKP IC, PKP PR, PKP SKM, Koleje Mazowieckie (max 3) - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, f) biletów na przejazd pociągami osobowymi w obszarze województwa mazowieckiego od/do punktu taryfowego na których kursują pociągi uruchamiane przez Koleje Mazowieckie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, g) biletów okresowych odcinkowych według taryfy normalnej i ulgowej na przejazd pociągami PR/SKM, h) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; 2)dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów, 3)legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy znaczkami nakładu urzędowego spółki, 4)przyjmowaniu zapłat naleŝności z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, 5)sprzedaŜy legitymacji seniora, 6)udzielaniu telefonicznie i ustnie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy PKP, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób Szczegółowe określenie realizacji przedmiotu zamówienia określą projekty umów: agencyjnej stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, dzierŝawy kasy fiskalnej stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ, 2.3 Minimalne godziny otwarcia kasy biletowej na stacjach: Lp. Nazwa stacji godziny otwarcia kas 1. Aleksandrów codziennie Kujawski 2. Nakło n/notecią Pon-Sob i , Niedziele i Św i strona 2

3 3. Wymagania niezbędne do wykonania zamówienia : 1) sprzedaŝ biletów wyłącznie przez osoby posiadające waŝne egzaminy na stanowisko kasjera bil.-bag. lub sprzedawcy biletów z uprawnieniami do obsługi kasy fiskalnej. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złoŝonego dokumentu w postaci potwierdzonej kserokopii świadectwa złoŝonego egzaminu na : a) kasjera biletowo - bagaŝowego; b) sprzedawcy biletów; c) asystenta słuŝby handlowo-przewozowej; d) referenta słuŝby handlowo-przewozowej; e) adiunkta słuŝby handlowo-przewozowej; f) referendarza słuŝby handlowej; g) dyŝurnego ruchu z części handlowo-przewozowej; oraz potwierdzonej kserokopii świadectwa z obsługi kasy fiskalnej TT/F, lub TP/F lub dokumentu potwierdzającego zdanie tego egzaminu. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie ma moŝliwości sprawdzenia jej prawdziwości w inny sposób. Zamawiający informuje, Ŝe istnieje moŝliwość zdania egzaminu przed komisją Zamawiającego i uzyskanie dokumentu potwierdzającego umiejętności obsługi kasy fiskalnej. 2) zawarcie odrębnej umowy na dzierŝawę kas fiskalnych, 3) ponoszenie kosztów eksploatacyjnych przekazanych kas fiskalnych tj.: ubezpieczenia, napraw, konserwacji, sprawdzenia pamięci kas fiskalnych, materiałów itp., 4) usługa będąca przedmiotem zamówienia musi być wykonywana na terenie kolejowego dworca pasaŝerskiego w budynku,w którym obecnie znajduje się kasa biletowa, co wymaga zawarcia stosownej umowy najmu lokalu uŝytkowego z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy 5) składający zamówienie nie zapewnia moŝliwości wynajęcia lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaŝ określona w rozdziale I ust. 1. 6) zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert od podmiotów gospodarczych oraz od osób reprezentujących ten podmiot, z którymi miał zawartą umowę agencyjną na sprzedaŝ biletów, a która to umowa została rozwiązana przez zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie tego podmiotu. 7) kasa biletowa na stacji Aleksandrów Kujawski czynna w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od 5.15 do 21.45, 8) kasa biletowa na stacji Nakło n/ Notecią czynna w dniach i godzinach: od poniedziałku do soboty od i , w niedziele i święta i ) Agent zobowiązuje się umoŝliwić podróŝnym korzystanie z poczekalni i dojścia na perony w godzinach otwarcia kasy, a w godzinach, gdy kasa jest nieczynna co najmniej 60 minut przed odjazdem pociągu, a po jego odjeździe do czasu opuszczenia peronu i poczekalni przez podróŝnych. Dopuszcza się moŝliwość negocjacji nowych strona 3

4 godzin otwarcia kasy w przypadku zmiany zewnętrznych warunków działania kasy (np. zmiana rozkładu jazdy pociągów, zmiana częstotliwości kursowania pociągów, zmiana potoków podróŝnych wynikająca z warunków na lokalnym rynku pracy itp.) według pisemnych ustaleń ze ZLECENIODAWCĄ. 4. Średniomiesięczne wpływy netto według statystyki wynoszą : Lp. Nazwa stacji bilety jednorazowe spółki P R Wpływy netto ( w zł) bilety okresowe spółki P R bilety innych przewoźnik ów i wspólny bilet Razem wpływy netto w ( zł) 1 Aleksandrów Kujawski , , , ,10 2 Nakło n/notecią , , , ,06 4. Prowizja na bilety innych przewoźników niŝ PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. wynosi 2,5 % 5. Szacunkowa wartość zamówienia: a) stacja Aleksandrów Kujawski ,12 zł (31.275,21 Euro); b) stacja Nakło n/ Notecią ,56 zł (29.283,89 Euro) ROZDZIAŁ II Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania sprzedaŝy biletów określone w Rozdziale I ust.3 pkt 1 SIWZ, 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie postanowień Rozdziału II ust. 2 niniejszej specyfikacji. 2. Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; strona 4

5 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają określonych w Rozdziale II ust1-3 SIWZ; 11) wykonawców, którzy złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania ; 12) wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, mimo wezwania w określonym przez Zamawiającego terminie strona 5

6 do poprawienia błędów lub uzupełnienia brakujących dokumentów ; 13) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 14) Wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji 3. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. ROZDZIAŁ III Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego 1.1. Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców: 1) którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie rozdziału II ust 2 niniejszej specyfikacji; 2) którzy spełnią warunki określone w rozdziałe II ust1 niniejszej specyfikacji ; 3) których oferty nie zostały odrzucone Zamawiający odrzuci ofertę jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ IV Instrukcja dla Wykonawców. 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1.1 KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się opracowania oferty alternatywnej. 1.2 Przedstawiona oferta musi być zgodna z warunkami niniejszej specyfikacji oraz napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze, lub nieścieralnym atramentem. 1.3 Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być trwale złączona i podpisana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów gospodarczych lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo w tej sytuacji musi stanowić integralną część oferty. Strony winny być ponumerowane. 1.4 Kopie dołączanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania przedstawienia oryginału strona 6

7 lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie ma moŝliwości sprawdzenia jej prawdziwości w inny sposób. 1.5 Oferta musi zawierać : 1) nazwisko i imię lub nazwę firmy, dokładny adres Wykonawcy i datę sporządzenia oferty, 2) dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów określone Załączniku Nr 2 do niniejszej - specyfikacji, 3) wysokość prowizji od kwoty netto z uzyskanych wpływów za wykonanie usługi, która winna być podana w procentach cyfrowo i słownie, 4) Wysokość podatku Vat ; 5) szacunkową wartość zamówienia netto na okres 24 miesięcy w zł tj. szacunkowa wartość zamówienia = (% prowizji x średniomiesięczne wpływy x 24 m-cy) Wzór oferty określa Załącznik Nr 1 SIWZ Do oferty naleŝy dołączyć dowód wniesienia wadium. 1.6.Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane przez podpisujących ofertę. Obowiązek parafowania dotyczy równieŝ wszystkich miejsc, w których Wykonawca naniósł zmiany Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wadium 2.1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości zaleŝnej od okresu złoŝonej oferty. 2.2.Wadium dla całości zamówienia wynosi 2350,- zł; a) dla I części zamówienia Aleksandrów Kujawski 1200; b) dla II części zamówienia Nakło n/ Notecią Forma wniesienia wadium. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : - pieniądzu; - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu naleŝy wpłacić je na konto: Bank S.A BRE O/R Warszawa z dopiskiem PR Bydgoszcz wadium Aleksandrów, Nakło (wpisać nazwę kasy agencyjnej) - PREK /2009 strona 7

8 a dowód wpłaty wadium naleŝy dołączyć do oferty Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium w następujących przypadkach: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego; 3) Zamawiający uniewaŝnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 2.5 Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku gdy: 1) wycofał on ofertę przed upływem terminu składania ofert ; 2) został on wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 2.6 JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 2.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 2.8 ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. ROZDZIAŁ V Kryteria wyboru oferty 1.Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert dla poszczególnych stacji i ich znaczenie: 1.1. wysokość prowizji 100 pkt (A+B) a) dla biletów jednorazowych A pkt b) dla biletów wielokrotnych B pkt 2. Sposób punktacji: Cena dla biletów jednorazowych Ilość punktów = prowizja najniŝsza x A prowizja badanej oferty dla biletów wielokrotnych Ilość punktów = prowizja najniŝsza x B prowizja badanej oferty strona 8

9 L p. Nazwa stacji A B 1 Aleksandrów Kujawski Nakło n/notecią W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 3. Zasady wyboru oferty Wybrana będzie oferta, która odpowiada wymaganiom niniejszej specyfikacji oraz uzyska największą ilość punktów, większą od zera. Nie moŝe zostać wybrana oferta, która otrzyma liczbę punktów Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach : - nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; - cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - wystąpiła istotna zmiana powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; - postępowanie dotknięte jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy : ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składnia ofert, złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje, ten sam przedmiot zamówienia. ROZDZIAŁ VI Pozostałe warunki 1. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane są pisemnie - na pisemny wniosek Wykonawcy złoŝony nie później, niŝ na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali niniejszą specyfikację bez ujawniania źródła zapytania. W razie konieczności dokonania uzupełnień i zmian w przygotowywanych ofertach, spowodowanych treścią udzielonego wyjaśnienia, Zamawiający przedłuŝy odpowiednio termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi. strona 9

10 2. Wymagany przez Zamawiającego termin związania złoŝoną ofertą wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu związania złoŝoną ofertą Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawcy o przedłuŝenie terminu o czas oznaczony, nie dłuŝszy jednak niŝ 30 dni. 3. Termin i miejsce składania ofert. Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Przetarg -PREK /2009 kasa agencyjna Aleksandrów, Nakło (wpisać nazwę kasy agencyjnej) nie otwierać przed terminem r. godz.09:30 naleŝy złoŝyć lub przesłać na adres : PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 7 ; Bydgoszcz I piętro, pokój 101 (wejście od peronu 4 na dworcu Bydgoszcz Główna ) Termin składania ofert wskazany w ogłoszeniu o przetargu upływa w dniu r. godz. 09:00. NiezaleŜnie od sposobu dostarczenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do miejsca składania ofert tj. pokój 101 w siedzibie Zamawiającego. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złoŝenia oferty i zostanie powiadomiony jakim numerem została oznaczona jego oferta. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Przyjęcie oferty zamiennej powoduje zwrot oferty złoŝonej pierwotnie bez jej otwierani Wykonawca nie moŝe dokonać skutecznie zmian lub wycofać oferty po upływie terminu do składania ofert. 4. Miejsce i termin otwarcia ofert 4.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności Wykonawców, którzy zechcą w nim uczestniczyć, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj r.o godzinie 09 : 30 w siedzibie Zamawiającego I piętro pokój Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy),oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny (wysokości prowizji) i szacunkową wartość całości zamówienia. 4.4 W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację o których mowa w ust. 2 i Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: ElŜbieta Rumińska tel lub ; Maria Falkowska, Tomasz Kupczyk tel Zamawiający informuje, Ŝe w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiadomienia, wnioski i informację przekazywane będą w formie pisemnej. 6. Zasady korekty omyłek Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym strona 10

11 Wykonawcę. Poprawianie oczywistych omyłek jeśli będą one dotyczyły obliczenia ceny jest dopuszczalne jeśli nastąpi zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych 7. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu nieograniczonego wszystkich Wykonawców. Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający powiadomi na piśmie i określi w nim termin i miejsce zawarcia umowy. 8. Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, będące przedmiotem przetargu, których interes prawny doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej : Protest ; odwołanie; skarga do sądu. 9. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega: - wybór trybu postępowania. 10. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki: Załącznik Nr 1 - Wzór oferty. Załącznik Nr 2 - Zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców. Załącznik Nr 3 Projekt umowy agencyjnej. Załącznik Nr 4 Projekt umowy dzierŝawy kasy fiskalnej. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ZATWIERDZIŁ Dyrektor (-) Marek Ostrowski strona 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Sygn. sprawy PREK /2009 Data... OFERTA 1.Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP...REGON... Nr telefonu/ telefaksu/ faksu... 2.Nazwa i siedziba Zamawiającego. PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko -Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta Bydgoszcz 3. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składam ofertę przetargową o następującej treści: 3.1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Lp. Nazwa stacji Bilety jednorazowe Wysokość prowizji od kwoty netto % Kwot a zł Bilety okresowe Wysoko ść prowizji od kwoty netto - % Kwot a zł wielkość prowizji za bilet innych przewoŝ ników i wspóln y bilet - % Kwota za za bilet innych bilet innych przewoźn ików i wspólny bilet -zł Wartość szacunkowa całego zamówienia Netto zł ( rub.4+6+8) Podate k Vat (w zł) Aleksandrów 1 Kujawski 2,5% ,76 strona 12

13 2 Nakło n/notecią 2,5 % , Sposób obliczenia wartośći zamówienia: 1.Średniomiesięczne wpływy z kasy : a) za bilety jednorazowe x wysokość prowizji x 24 miesiące ; b) za bilety wielokrotne x wysokość prowizji x 24 miesiące ; c) wspólny bilet i KM x 2,5% prowizji x 24 miesiące tj. kwota z poz. 8 tabeli ; 2. Suma z poz.1a+poz.1b+poz.1c ; 3. Podatek VAT od poz. 2 Uwaga: Wypełnić tylko rubryki właściwe do danej części zamówienia, na którą składana jest oferta. Pozostałe rubryki naleŝy wykreślić Zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział II ust 1 oświadczam, Ŝe : - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - mam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, - dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŝe potencjałem technicznym oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegam wykluczeniu na podstawie wymagań SIWZ rozdział II ust. 2 niniejszej specyfikacji. 3.4.Oświadczenie ofertowe: a) oświadczam, Ŝe zapoznałem się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeŝeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty, b) oświadczam, Ŝe uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( 60 dni od dnia otwarcia ofert. c) oświadczam, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekty umów stanowiące - załącznik nr 3 i załącznik nr 4 zostały zaakceptowane i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia tych umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Załącznikami do niniejszej oferty są ( wymienić ): Numer konta na które ma być zwrócone wadium.... strona 13

14 ... podpis Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie dokumentów wymaganych od wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które powinny stanowić załączniki do oferty. Lp Nazwa (rodzaj dokumentu) 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoznaczne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczeń Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niŝ 3 m- ce przed upływem terminu składania ofert Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia. 2. Świadectwo lub zaświadczenie, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie złoŝyły egzamin ze znajomości przepisów Prawa Przewozowego, Taryf oraz obsługi kasy fiskalnej- potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi systemów sprzedaŝy biletów kolejowych. Osoby, których dokumenty wystawione będą wcześniej niŝ 24 miesiące przed upływem terminu składania ofert zobowiązane będą do złoŝenia egzaminu kontrolnego z zakresu świadczonej usługi-przed Termin dostarczenia łącznie z ofertą strona 14

15 podpisaniem umowy. UMOWA AGENCYJNA Załącznik nr 3 do SIWZ nr 2RUII/ / 2009 zawarta w dniu r. pomiędzy PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ,00 PLN w całości wpłaconym, NIP , REGON: działającą przez Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7, reprezentowany przez: 1) ).. - Z-cy Dyrektora Zakładu zwanego dalej ZLECENIODAWCĄ, - zwanym dalej AGENTEM. a 1 1. ZLECENIODAWCA powierza AGENTOWI prowadzenie w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY działalności na stacji. polegającej na: 1) sprzedaŝy z kasy fiskalnej: a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi osobowe i pospieszne Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., b) biletów na przewóz rzeczy i zwierząt pod opieką podróŝnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - na pociągi Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., c) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP IC - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PCC RAIL oraz w komunikacji PR/PCC/PR - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; e) biletu wspólnego na przejazd pociągami kilku przewoźników tj.: PKP IC, PKP PR, PKP SKM, Koleje Mazowieckie (max 3) - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; strona 15

16 f) biletów na przejazd pociągami osobowymi w obszarze województwa mazowieckiego od/do punktu taryfowego na których kursują pociągi uruchamiane przez Koleje Mazowieckie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, g) biletów okresowych odcinkowych według taryfy normalnej i ulgowej na przejazd pociągami PR/SKM, h) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; 2) dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów, 3) legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy znaczkami nakładu urzędowego spółki, 4) przyjmowaniu zapłat naleŝności z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, 5) sprzedaŝy legitymacji seniora, 6) udzielaniu telefonicznie i ustnie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy PKP, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest: 1) w kasie biletowej na stacji, 2) codziennie w godz. od. do..,, przy czym kasa i pomieszczenia poczekalni (jeŝeli takie występują) winny być czynne co najmniej na 30 minut przed planowym odjazdem pociągu do czasu odjazdu tego pociągu ze stacji/przystanku osobowego. Dopuszcza się moŝliwość negocjacji nowych godzin otwarcia kasy w przypadku zmiany zewnętrznych warunków działania kasy (np. zmiana rozkładu jazdy pociągów, zmiana częstotliwości kursowania pociągów, zmiana potoków podróŝnych wynikająca z warunków na lokalnym rynku pracy itp.) według pisemnych ustaleń ze ZLECENIODAWCĄ. 2 1.ZLECENIODAWCA upowaŝnia AGENTA do wystawiania faktur VAT za sprzedaŝ usług ZLECENIODAWCY wg zasad ujętych w Instrukcji Pf-8. 2.ZLECENIODAWCA jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ; 3.ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć odpłatnie sieciowy rozkład jazdy, plakatowe rozkłady jazdy, podręczniki prawa przewozowego, taryfy, instrukcje i inne przepisy stosowane przy odprawie osób, rzeczy, zwierząt w komunikacji krajowej i w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy kasy biletowej, 4.ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć AGENTOWI niezbędną liczbę biletów, odpowiednie druki manipulacyjne, zmiany do przepisów, o których mowa w 3 pkt 3 oraz zmiany do obowiązującego rozkładu jazdy PKP, a takŝe wszelkie regulacje prawne wydawane przez ZLECENIODAWCĘ dotyczące odprawy podróŝnych; 5.Zapotrzebowanie na materiały wymienione w ust.3 i 4 AGENT kierować będzie na piśmie do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w AGENT wykona na własny koszt datownik oraz stempel o treści: PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14A Warszawa Stacja... kasa nr... NIP strona 16

17 które w przypadku rozwiązania umowy zostaną komisyjne zniszczone przez AGENTA przy udziale przedstawiciela ZLECENIODAWCY. 7.Przekazywanie biletów, druków itp. określonych w ust. 4 następuje kaŝdorazowo za potwierdzeniem odbioru przez AGENTA. 8.Administratorem systemu operacyjnego kasy fiskalnej jest przedstawiciel Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Przekazanie i zwrot kasy fiskalnej wraz z instrukcjami, ksiąŝką kasy rejestrującej, ksiąŝką usterek następuje na podstawie protokołu przyjęcia i zdania kasy. 10.AGENT na własny koszt w imieniu ZLECENIODAWCY w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczy kasę/y fiskalną/e od wszelkich ryzyk zgodnie z ich wartością. 11.AGENT pokrywać będzie koszty związane z uŝytkowaniem kasy fiskalne, tj. koszty konserwacji, napraw pogwarancyjnych, sprawdzenia pamięci kasy fiskalnej itp. 12.AGENT zaopatruje się samodzielnie i na własny koszt w materiały eksploatacyjne (np. kasety z taśmą barwiącą, dyskietki, papier, rolki papieru) według wytycznych uzyskanych od ZLECENIODAWCY. 3 AGENT zobowiązuje się : 1)zawrzeć odrębną umowę dzierŝawy kasy fiskalnej, 2)ewidencjonować w kasie fiskalnej wyłącznie sprzedaŝ dokonywaną w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY, 3)przestrzegać przepisy: Ustawy - Prawo przewozowe, przepisy wykonawcze do Ustawy - Prawo przewozowe, Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy Regionalne (RPO-PR), Taryfy na przewóz osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy Regionalne (TP-PR), Załącznika do Taryfy na przewóz osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy Regionalne, Taryfy Przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC), Załącznika do Taryfy Przewozowej Spółki PKP Intercity Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt PKP Intercity (RPO-IC), Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP- KM), Załącznika do Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM, Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Koleje Mazowieckie-KM (RP-KM), Instrukcji Pf-8, Instrukcji Ph-3, Zasad odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach osób uprawnionych do ulgi 99%, 80% i 70% oraz wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ w sprawie sprzedaŝy biletów, 4)dokonywać sprawnej sprzedaŝy biletów na rachunek ZLECENIODAWCY, 5)wydawać Poświadczenie o zgłoszeniu braku waŝnego biletu na przejazd - H-1044 podróŝnym, których nie moŝe odprawić z róŝnych powodów, 6)stosować się do wszystkich poleceń i zarządzeń Kierownictwa Sekcji Przewozów PasaŜerskich w... w zakresie prowadzonej działalności wyszczególnionej w niniejszej umowie oraz uczęszczać na pouczenia okresowe i egzaminy kontrolne, 7)zatrudniać do sprzedaŝy biletów wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymienionym w 1 ust. 5 Instrukcji przygotowania i doskonalenia zawodowego, przeprowadzania egzaminów i pouczeń obowiązujących w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. (Pa-1) i zgodnie z 18 wyŝej wymienionej Instrukcji uczestniczyć w pouczeniach okresowych organizowanych przez ZLECENIODAWCĘ. Osoby obsługujące kasę fiskalną muszą posiadać egzamin z obsługi kasy fiskalnej. Egzaminy odpłatnie strona 17

18 przeprowadza w siedzibie ZLECENIODAWCY komisja egzaminacyjna ZLECENIODAWCY. Aktualny wykaz osób dokonujących obsługi kasy fiskalnej do sprzedaŝy biletów naleŝy przesyłać do siedziby ZLECENIODAWCY. Koszty szkoleń i egzaminów ponosi AGENT, 8)przestrzegać obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpoŝarowe; 9)najpóźniej na cztery godziny przed planowym odjazdem pociągu zawiadamiać Kierownictwo Sekcji Przewozów PasaŜerskich w... - o kaŝdym przypadku niemoŝności dokonania sprzedaŝy biletów, 10) bieŝąco i terminowo uaktualniać i wprowadzać zmiany w wydawnictwach rozkładów jazdy pociągów będących na wyposaŝeniu kasy oraz w przepisach i instrukcjach, o których mowa w pkt.3 co najmniej 2 dni przed terminem wejścia w Ŝycie (pod warunkiem dostarczenia przez ZLECENIODAWCĘ informacji o zmianach). Termin ten nie dotyczy aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Biuletynie PKP S.A., które AGENT winien prenumerować we własnym zakresie, 11)oznakować kasę w sposób następujący: Kasa biletowa Agent PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. i zapewnić odpowiednią estetykę okienka kasowego oraz wnętrza kasy dostosowując je do wizerunku Spółki PKP Przewozy Regionalne, 12)prowadzić działalność w lokalu najmowanym na podstawie stosownej umowy, usytuowanym w budynku dworca pasaŝerskiego kolejowego, 13)odbierać z pociągu korespondencję słuŝbową i postępować zgodnie z wytycznymi przekazywanymi w tym zakresie przez Kierownictwo Sekcji Przewozów PasaŜerskich w..., 14)posiadać na wyposaŝeniu kasy telefon dla potrzeb kompleksowej obsługi podróŝnych i ponosić z tego tytułu wszelkie koszty, 15)utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach przyległych do kasy, będących poczekalnią dla podróŝnych, 16)ponosić wszelkie koszty związane z najmem pomieszczenia kasowego i zakupem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kasy mediów, 17)pełnić obowiązki w estetycznym ubiorze, w stosunku do podróŝnych być kulturalnym i uprzejmym, 18)uczestniczyć w działaniach promocyjnych i reklamie usług PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., wywieszać w miejscu dostępnym dla podróŝnych, otrzymane od przedstawiciela ZLECENIODAWCY informacje w zakresie obsługi podróŝnych, reklamy kolejowych przewozów pasaŝerskich, dbać o bieŝące ich aktualizowanie oraz uaktualniać tablicowy rozkład jazdy według wytycznych przekazanych przez Kierownictwo Sekcji Przewozów PasaŜerskich w..., 19)przestrzegać tajemnicy w zakresie postanowień niniejszej umowy oraz w zakresie wysokości uzyskiwanych wpływów i ponoszonych wydatków w kasie biletowej. 4 ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych przez AGENTA umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych z osobami trzecimi. 5 Potrzebę zmiany na stanowisku rachunkozdawcy kasy biletowej AGENT zobowiązany jest strona 18

19 zgłosić do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w AGENT zobowiązuje się do: 1)prowadzenia rachunkowości kasy zgodnie z postanowieniami Instrukcji Pf-8, 2)przesłania sprawozdania kasowego wraz z dwoma egzemplarzami raportu Rozliczenia biletów ze sprzedaŝy biletów na rzecz kaŝdej spółki i na produkty wspólne PR/SKM, PR/IC zgodnie z 36 i 56 Instrukcji Pf-8 w terminie do dnia 1-go kaŝdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym, bezpośrednio do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie. 3)sporządzania i przesyłania ZLECENIODAWCY jednego egzemplarza raportu Zamknięcie miesiąca i Rozliczenie biletów - na poszczególne spółki z kodem komunikacji 7 i Wpływy (utargi) z działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy AGENT zobowiązuje się wpłacać za pośrednictwem poczty lub banku w kaŝdy dzień roboczy, w którym utarg przekroczy 500 zł. W pozostałych przypadkach wpłata powinna być dokonana w dniu roboczym, w którym skumulowany utarg przekroczy 500 zł, jednak nie rzadziej niŝ raz na 10 dni - na konto: PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ul. Wileńska 14A Warszawa BRE O/Olsztyn nr - - dla kasy nr., nr - - dla kasy nr.. Wpłaty winny być pomniejszone o udokumentowane wydatki tytułem dokonanych zwrotów za niewykorzystane bilety. 2.Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu środków na konto wskazane przez ZLECENIODAWCę. Uzyskane wpływy z tytułu agencyjnej sprzedaŝy biletów winny wpłynąć na wskazane konto nie później niŝ w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem banku lub nie później niŝ w terminie pięciu dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem poczty. 3.Dokonane wpłaty utargów będą zaliczane na poczet spłaty zobowiązań najwcześniej wymagalnych. 4.W przypadku, niezachowania terminu wpłaty określonego w ust.1 PKP Przewozy Regionalne spółce z o.o. przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 5.Przy zakończeniu zmiany dziennej w dniu dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy kwotę przelewu naleŝy rozliczyć w kasie kodem 1. W trakcie miesiąca sprawozdawczego wpływy uzyskane w kasie po dokonaniu przelewu utargów - AGENT wykazuje jako pozostałość kasową. 6.W ostatnim dniu pracy kasy w danym miesiącu sprawozdawczym naleŝy zakończyć dyŝur z pozostałością kasową 0,00 zł (zero złotych). Utargi w pełnej wysokości uzyskane od poprzedniej wpłaty na rachunek bankowy do zakończenia miesiąca naleŝy wykazać kodem 1 i przekazać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. strona 19

20 7.Przyznaje się kwotę rezerwy kasowej w wysokości.. zł ( słownie:.. zł ) niezbędnej do wydawania reszty podróŝnym po przekazaniu utargów. 8.AGENT zobowiązany jest do drukowania w systemie kasy fiskalnej journala zmiany w okresach dekadowych, a na zakończenie miesiąca takŝe journala w opcji za miesiące rozliczeniowe i przesyłania ich kaŝdorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego do PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, Wydział Rachunkowo- Bilansowy w terminie do 1-go kaŝdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym. 9.Brakujące wpłaty stwierdzone po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego AGENT przekazuje jako oddzielną wpłatę najpóźniej pierwszego roboczego dnia, następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 10. Stwierdzoną nadpłatę na dobro PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. naleŝy wyjaśnić. Wyjaśnienie naleŝy przesłać do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, które podejmie decyzję o sposobie jej regulacji. 11.Po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego AGENT zobowiązany jest sporządzić w dwóch egzemplarzach odręczne zestawienie wpłat, dokonanych przelewem bankowym/pocztowym na konto PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., o którym mowa w ust. 1, zawierające: 1)datę dokonanej wpłaty, 2)kwotę wpłaty, 3)ogólną kwotę wpłat wynikającą z przelewów dokonanych w miesiącu sprawozdawczym, 4)ogólną kwotę wpływów wynikającą z raportu rozliczeniowego zamknięcie miesiąca Oryginał zestawienia naleŝy przesyłać do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w.... AGENT zobowiązany jest na Ŝądanie Naczelnika Sekcji przedstawić do wglądu oryginały dowodów wpłaty. 8 1.Prowizja AGENTA za usługi wykonane zgodnie z 1 ust.1 wynosić będzie: 1) za sprzedaŝ na rzecz spółek wymienionych w 1,ust.1, pkt.1, lit. a, b: a) jednorazowych w wysokości.%, b) okresowych w wysokości..%, 2) za sprzedaŝ biletów, wymienionych w 1, ust.1, pkt.1, lit. c, d, e, f, g, h- w wysokości 2,5% 2. Podstawę do naliczenia prowizji, o której mowa w ust.1 stanowi kwota wpływów za bilety, pomniejszona o wartość biletów anulowanych, wartość biletów zwróconych i wartości wystawionych w kasie AGENTA biletów do zleceń na kredytowane przejazdy oraz o zawarty w niej podatek VAT. 3. Do kwoty prowizji AGENT powinien doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 4. Po zakończeniu miesiąca na wyliczoną kwotę prowizji AGENT zobowiązany jest wystawić fakturę VAT, w której jako nabywcę usługi określa: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. ul.wileńska 14A, Warszawa NIP: Kujawsko- Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta7, Bydgoszcz oraz zaznaczyć nazwę miesiąca i rok, którego prowizja dotyczy. strona 20

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usługi stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów technicznych oraz napraw bieŝących i awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Baćkowice: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10 data zamieszczenia: 26.05.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM ZAMAWIAJĄCY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM NR SPRAWY: 2013-0029559 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, 1/ 5 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza postępowanie ofertowe na bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złoŝona przez: Lp. Nazwa (wy) Wykonawcy (ów). Adres(y) Wykonawcy(ów)

OFERTA. 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złoŝona przez: Lp. Nazwa (wy) Wykonawcy (ów). Adres(y) Wykonawcy(ów) OFERTA Załącznik nr 1 Do przetargu nieograniczonego GOPS.271.2.2012 na wykonanie zamówienia pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 26 osób - uczestników projektu CZAS NA AKTYWNOŚĆ W

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20 ZAPO/AZ/ 68 /12/2011 Katowice 2011-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; następujący:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo