SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 Numer sprawy: PREK /2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO przetargu nieograniczonego na wykonanie w ramach zamówień sektorowych usługi w zakresie agencyjnej sprzedaŝy biletów i usług na stacjach Aleksandrów Kujawski i Nakło n/notecią na rzecz PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko - Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta Bydgoszcz DOTYCZY: udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z obowiązkiem wnoszenia wadium przez Wykonawców strona 1

2 ROZDZIAŁ I : Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działalności agencyjnej w zakresie sprzedaŝy biletów i usług na stacjach według podziału dokonanego przez Zamawiającego : I część zamówienia Aleksandrów Kujawski II część zamówienia Nakło n/ Notecią w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy; 2. Zakres usługi obejmuje: 2.1 Działalność agencyjną na stacjach Aleksandrów Kujawski i Nakło n/notecią polegającą na : 1)sprzedaŜy z kas fiskalnych: a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi osobowe i pospieszne Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., b) biletów na przewóz rzeczy i zwierząt pod opieką podróŝnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - na pociągi Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., c) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP IC - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PCC RAIL oraz w komunikacji PR/PCC/PR - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, e) biletu wspólnego na przejazd pociągami kilku przewoźników tj.: PKP IC, PKP PR, PKP SKM, Koleje Mazowieckie (max 3) - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, f) biletów na przejazd pociągami osobowymi w obszarze województwa mazowieckiego od/do punktu taryfowego na których kursują pociągi uruchamiane przez Koleje Mazowieckie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, g) biletów okresowych odcinkowych według taryfy normalnej i ulgowej na przejazd pociągami PR/SKM, h) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; 2)dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów, 3)legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy znaczkami nakładu urzędowego spółki, 4)przyjmowaniu zapłat naleŝności z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, 5)sprzedaŜy legitymacji seniora, 6)udzielaniu telefonicznie i ustnie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy PKP, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób Szczegółowe określenie realizacji przedmiotu zamówienia określą projekty umów: agencyjnej stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, dzierŝawy kasy fiskalnej stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ, 2.3 Minimalne godziny otwarcia kasy biletowej na stacjach: Lp. Nazwa stacji godziny otwarcia kas 1. Aleksandrów codziennie Kujawski 2. Nakło n/notecią Pon-Sob i , Niedziele i Św i strona 2

3 3. Wymagania niezbędne do wykonania zamówienia : 1) sprzedaŝ biletów wyłącznie przez osoby posiadające waŝne egzaminy na stanowisko kasjera bil.-bag. lub sprzedawcy biletów z uprawnieniami do obsługi kasy fiskalnej. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złoŝonego dokumentu w postaci potwierdzonej kserokopii świadectwa złoŝonego egzaminu na : a) kasjera biletowo - bagaŝowego; b) sprzedawcy biletów; c) asystenta słuŝby handlowo-przewozowej; d) referenta słuŝby handlowo-przewozowej; e) adiunkta słuŝby handlowo-przewozowej; f) referendarza słuŝby handlowej; g) dyŝurnego ruchu z części handlowo-przewozowej; oraz potwierdzonej kserokopii świadectwa z obsługi kasy fiskalnej TT/F, lub TP/F lub dokumentu potwierdzającego zdanie tego egzaminu. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie ma moŝliwości sprawdzenia jej prawdziwości w inny sposób. Zamawiający informuje, Ŝe istnieje moŝliwość zdania egzaminu przed komisją Zamawiającego i uzyskanie dokumentu potwierdzającego umiejętności obsługi kasy fiskalnej. 2) zawarcie odrębnej umowy na dzierŝawę kas fiskalnych, 3) ponoszenie kosztów eksploatacyjnych przekazanych kas fiskalnych tj.: ubezpieczenia, napraw, konserwacji, sprawdzenia pamięci kas fiskalnych, materiałów itp., 4) usługa będąca przedmiotem zamówienia musi być wykonywana na terenie kolejowego dworca pasaŝerskiego w budynku,w którym obecnie znajduje się kasa biletowa, co wymaga zawarcia stosownej umowy najmu lokalu uŝytkowego z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy 5) składający zamówienie nie zapewnia moŝliwości wynajęcia lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaŝ określona w rozdziale I ust. 1. 6) zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert od podmiotów gospodarczych oraz od osób reprezentujących ten podmiot, z którymi miał zawartą umowę agencyjną na sprzedaŝ biletów, a która to umowa została rozwiązana przez zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie tego podmiotu. 7) kasa biletowa na stacji Aleksandrów Kujawski czynna w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od 5.15 do 21.45, 8) kasa biletowa na stacji Nakło n/ Notecią czynna w dniach i godzinach: od poniedziałku do soboty od i , w niedziele i święta i ) Agent zobowiązuje się umoŝliwić podróŝnym korzystanie z poczekalni i dojścia na perony w godzinach otwarcia kasy, a w godzinach, gdy kasa jest nieczynna co najmniej 60 minut przed odjazdem pociągu, a po jego odjeździe do czasu opuszczenia peronu i poczekalni przez podróŝnych. Dopuszcza się moŝliwość negocjacji nowych strona 3

4 godzin otwarcia kasy w przypadku zmiany zewnętrznych warunków działania kasy (np. zmiana rozkładu jazdy pociągów, zmiana częstotliwości kursowania pociągów, zmiana potoków podróŝnych wynikająca z warunków na lokalnym rynku pracy itp.) według pisemnych ustaleń ze ZLECENIODAWCĄ. 4. Średniomiesięczne wpływy netto według statystyki wynoszą : Lp. Nazwa stacji bilety jednorazowe spółki P R Wpływy netto ( w zł) bilety okresowe spółki P R bilety innych przewoźnik ów i wspólny bilet Razem wpływy netto w ( zł) 1 Aleksandrów Kujawski , , , ,10 2 Nakło n/notecią , , , ,06 4. Prowizja na bilety innych przewoźników niŝ PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. wynosi 2,5 % 5. Szacunkowa wartość zamówienia: a) stacja Aleksandrów Kujawski ,12 zł (31.275,21 Euro); b) stacja Nakło n/ Notecią ,56 zł (29.283,89 Euro) ROZDZIAŁ II Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania sprzedaŝy biletów określone w Rozdziale I ust.3 pkt 1 SIWZ, 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie postanowień Rozdziału II ust. 2 niniejszej specyfikacji. 2. Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; strona 4

5 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają określonych w Rozdziale II ust1-3 SIWZ; 11) wykonawców, którzy złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania ; 12) wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, mimo wezwania w określonym przez Zamawiającego terminie strona 5

6 do poprawienia błędów lub uzupełnienia brakujących dokumentów ; 13) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 14) Wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji 3. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. ROZDZIAŁ III Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego 1.1. Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców: 1) którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie rozdziału II ust 2 niniejszej specyfikacji; 2) którzy spełnią warunki określone w rozdziałe II ust1 niniejszej specyfikacji ; 3) których oferty nie zostały odrzucone Zamawiający odrzuci ofertę jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ IV Instrukcja dla Wykonawców. 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1.1 KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się opracowania oferty alternatywnej. 1.2 Przedstawiona oferta musi być zgodna z warunkami niniejszej specyfikacji oraz napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze, lub nieścieralnym atramentem. 1.3 Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być trwale złączona i podpisana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów gospodarczych lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo w tej sytuacji musi stanowić integralną część oferty. Strony winny być ponumerowane. 1.4 Kopie dołączanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania przedstawienia oryginału strona 6

7 lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie ma moŝliwości sprawdzenia jej prawdziwości w inny sposób. 1.5 Oferta musi zawierać : 1) nazwisko i imię lub nazwę firmy, dokładny adres Wykonawcy i datę sporządzenia oferty, 2) dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów określone Załączniku Nr 2 do niniejszej - specyfikacji, 3) wysokość prowizji od kwoty netto z uzyskanych wpływów za wykonanie usługi, która winna być podana w procentach cyfrowo i słownie, 4) Wysokość podatku Vat ; 5) szacunkową wartość zamówienia netto na okres 24 miesięcy w zł tj. szacunkowa wartość zamówienia = (% prowizji x średniomiesięczne wpływy x 24 m-cy) Wzór oferty określa Załącznik Nr 1 SIWZ Do oferty naleŝy dołączyć dowód wniesienia wadium. 1.6.Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane przez podpisujących ofertę. Obowiązek parafowania dotyczy równieŝ wszystkich miejsc, w których Wykonawca naniósł zmiany Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wadium 2.1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości zaleŝnej od okresu złoŝonej oferty. 2.2.Wadium dla całości zamówienia wynosi 2350,- zł; a) dla I części zamówienia Aleksandrów Kujawski 1200; b) dla II części zamówienia Nakło n/ Notecią Forma wniesienia wadium. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : - pieniądzu; - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu naleŝy wpłacić je na konto: Bank S.A BRE O/R Warszawa z dopiskiem PR Bydgoszcz wadium Aleksandrów, Nakło (wpisać nazwę kasy agencyjnej) - PREK /2009 strona 7

8 a dowód wpłaty wadium naleŝy dołączyć do oferty Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium w następujących przypadkach: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego; 3) Zamawiający uniewaŝnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 2.5 Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku gdy: 1) wycofał on ofertę przed upływem terminu składania ofert ; 2) został on wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 2.6 JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 2.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 2.8 ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. ROZDZIAŁ V Kryteria wyboru oferty 1.Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert dla poszczególnych stacji i ich znaczenie: 1.1. wysokość prowizji 100 pkt (A+B) a) dla biletów jednorazowych A pkt b) dla biletów wielokrotnych B pkt 2. Sposób punktacji: Cena dla biletów jednorazowych Ilość punktów = prowizja najniŝsza x A prowizja badanej oferty dla biletów wielokrotnych Ilość punktów = prowizja najniŝsza x B prowizja badanej oferty strona 8

9 L p. Nazwa stacji A B 1 Aleksandrów Kujawski Nakło n/notecią W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 3. Zasady wyboru oferty Wybrana będzie oferta, która odpowiada wymaganiom niniejszej specyfikacji oraz uzyska największą ilość punktów, większą od zera. Nie moŝe zostać wybrana oferta, która otrzyma liczbę punktów Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach : - nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; - cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - wystąpiła istotna zmiana powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; - postępowanie dotknięte jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy : ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składnia ofert, złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje, ten sam przedmiot zamówienia. ROZDZIAŁ VI Pozostałe warunki 1. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane są pisemnie - na pisemny wniosek Wykonawcy złoŝony nie później, niŝ na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali niniejszą specyfikację bez ujawniania źródła zapytania. W razie konieczności dokonania uzupełnień i zmian w przygotowywanych ofertach, spowodowanych treścią udzielonego wyjaśnienia, Zamawiający przedłuŝy odpowiednio termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi. strona 9

10 2. Wymagany przez Zamawiającego termin związania złoŝoną ofertą wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu związania złoŝoną ofertą Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawcy o przedłuŝenie terminu o czas oznaczony, nie dłuŝszy jednak niŝ 30 dni. 3. Termin i miejsce składania ofert. Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Przetarg -PREK /2009 kasa agencyjna Aleksandrów, Nakło (wpisać nazwę kasy agencyjnej) nie otwierać przed terminem r. godz.09:30 naleŝy złoŝyć lub przesłać na adres : PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 7 ; Bydgoszcz I piętro, pokój 101 (wejście od peronu 4 na dworcu Bydgoszcz Główna ) Termin składania ofert wskazany w ogłoszeniu o przetargu upływa w dniu r. godz. 09:00. NiezaleŜnie od sposobu dostarczenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do miejsca składania ofert tj. pokój 101 w siedzibie Zamawiającego. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złoŝenia oferty i zostanie powiadomiony jakim numerem została oznaczona jego oferta. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Przyjęcie oferty zamiennej powoduje zwrot oferty złoŝonej pierwotnie bez jej otwierani Wykonawca nie moŝe dokonać skutecznie zmian lub wycofać oferty po upływie terminu do składania ofert. 4. Miejsce i termin otwarcia ofert 4.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności Wykonawców, którzy zechcą w nim uczestniczyć, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj r.o godzinie 09 : 30 w siedzibie Zamawiającego I piętro pokój Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy),oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny (wysokości prowizji) i szacunkową wartość całości zamówienia. 4.4 W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację o których mowa w ust. 2 i Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: ElŜbieta Rumińska tel lub ; Maria Falkowska, Tomasz Kupczyk tel Zamawiający informuje, Ŝe w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiadomienia, wnioski i informację przekazywane będą w formie pisemnej. 6. Zasady korekty omyłek Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym strona 10

11 Wykonawcę. Poprawianie oczywistych omyłek jeśli będą one dotyczyły obliczenia ceny jest dopuszczalne jeśli nastąpi zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych 7. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu nieograniczonego wszystkich Wykonawców. Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający powiadomi na piśmie i określi w nim termin i miejsce zawarcia umowy. 8. Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, będące przedmiotem przetargu, których interes prawny doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej : Protest ; odwołanie; skarga do sądu. 9. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega: - wybór trybu postępowania. 10. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki: Załącznik Nr 1 - Wzór oferty. Załącznik Nr 2 - Zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców. Załącznik Nr 3 Projekt umowy agencyjnej. Załącznik Nr 4 Projekt umowy dzierŝawy kasy fiskalnej. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ZATWIERDZIŁ Dyrektor (-) Marek Ostrowski strona 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Sygn. sprawy PREK /2009 Data... OFERTA 1.Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP...REGON... Nr telefonu/ telefaksu/ faksu... 2.Nazwa i siedziba Zamawiającego. PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko -Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta Bydgoszcz 3. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składam ofertę przetargową o następującej treści: 3.1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Lp. Nazwa stacji Bilety jednorazowe Wysokość prowizji od kwoty netto % Kwot a zł Bilety okresowe Wysoko ść prowizji od kwoty netto - % Kwot a zł wielkość prowizji za bilet innych przewoŝ ników i wspóln y bilet - % Kwota za za bilet innych bilet innych przewoźn ików i wspólny bilet -zł Wartość szacunkowa całego zamówienia Netto zł ( rub.4+6+8) Podate k Vat (w zł) Aleksandrów 1 Kujawski 2,5% ,76 strona 12

13 2 Nakło n/notecią 2,5 % , Sposób obliczenia wartośći zamówienia: 1.Średniomiesięczne wpływy z kasy : a) za bilety jednorazowe x wysokość prowizji x 24 miesiące ; b) za bilety wielokrotne x wysokość prowizji x 24 miesiące ; c) wspólny bilet i KM x 2,5% prowizji x 24 miesiące tj. kwota z poz. 8 tabeli ; 2. Suma z poz.1a+poz.1b+poz.1c ; 3. Podatek VAT od poz. 2 Uwaga: Wypełnić tylko rubryki właściwe do danej części zamówienia, na którą składana jest oferta. Pozostałe rubryki naleŝy wykreślić Zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział II ust 1 oświadczam, Ŝe : - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - mam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, - dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŝe potencjałem technicznym oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegam wykluczeniu na podstawie wymagań SIWZ rozdział II ust. 2 niniejszej specyfikacji. 3.4.Oświadczenie ofertowe: a) oświadczam, Ŝe zapoznałem się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeŝeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty, b) oświadczam, Ŝe uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( 60 dni od dnia otwarcia ofert. c) oświadczam, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekty umów stanowiące - załącznik nr 3 i załącznik nr 4 zostały zaakceptowane i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia tych umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Załącznikami do niniejszej oferty są ( wymienić ): Numer konta na które ma być zwrócone wadium.... strona 13

14 ... podpis Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie dokumentów wymaganych od wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które powinny stanowić załączniki do oferty. Lp Nazwa (rodzaj dokumentu) 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoznaczne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczeń Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niŝ 3 m- ce przed upływem terminu składania ofert Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia. 2. Świadectwo lub zaświadczenie, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie złoŝyły egzamin ze znajomości przepisów Prawa Przewozowego, Taryf oraz obsługi kasy fiskalnej- potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi systemów sprzedaŝy biletów kolejowych. Osoby, których dokumenty wystawione będą wcześniej niŝ 24 miesiące przed upływem terminu składania ofert zobowiązane będą do złoŝenia egzaminu kontrolnego z zakresu świadczonej usługi-przed Termin dostarczenia łącznie z ofertą strona 14

15 podpisaniem umowy. UMOWA AGENCYJNA Załącznik nr 3 do SIWZ nr 2RUII/ / 2009 zawarta w dniu r. pomiędzy PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ,00 PLN w całości wpłaconym, NIP , REGON: działającą przez Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7, reprezentowany przez: 1) ).. - Z-cy Dyrektora Zakładu zwanego dalej ZLECENIODAWCĄ, - zwanym dalej AGENTEM. a 1 1. ZLECENIODAWCA powierza AGENTOWI prowadzenie w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY działalności na stacji. polegającej na: 1) sprzedaŝy z kasy fiskalnej: a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi osobowe i pospieszne Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., b) biletów na przewóz rzeczy i zwierząt pod opieką podróŝnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - na pociągi Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., c) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP IC - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PCC RAIL oraz w komunikacji PR/PCC/PR - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; e) biletu wspólnego na przejazd pociągami kilku przewoźników tj.: PKP IC, PKP PR, PKP SKM, Koleje Mazowieckie (max 3) - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; strona 15

16 f) biletów na przejazd pociągami osobowymi w obszarze województwa mazowieckiego od/do punktu taryfowego na których kursują pociągi uruchamiane przez Koleje Mazowieckie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, g) biletów okresowych odcinkowych według taryfy normalnej i ulgowej na przejazd pociągami PR/SKM, h) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; 2) dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów, 3) legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy znaczkami nakładu urzędowego spółki, 4) przyjmowaniu zapłat naleŝności z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, 5) sprzedaŝy legitymacji seniora, 6) udzielaniu telefonicznie i ustnie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy PKP, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest: 1) w kasie biletowej na stacji, 2) codziennie w godz. od. do..,, przy czym kasa i pomieszczenia poczekalni (jeŝeli takie występują) winny być czynne co najmniej na 30 minut przed planowym odjazdem pociągu do czasu odjazdu tego pociągu ze stacji/przystanku osobowego. Dopuszcza się moŝliwość negocjacji nowych godzin otwarcia kasy w przypadku zmiany zewnętrznych warunków działania kasy (np. zmiana rozkładu jazdy pociągów, zmiana częstotliwości kursowania pociągów, zmiana potoków podróŝnych wynikająca z warunków na lokalnym rynku pracy itp.) według pisemnych ustaleń ze ZLECENIODAWCĄ. 2 1.ZLECENIODAWCA upowaŝnia AGENTA do wystawiania faktur VAT za sprzedaŝ usług ZLECENIODAWCY wg zasad ujętych w Instrukcji Pf-8. 2.ZLECENIODAWCA jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ; 3.ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć odpłatnie sieciowy rozkład jazdy, plakatowe rozkłady jazdy, podręczniki prawa przewozowego, taryfy, instrukcje i inne przepisy stosowane przy odprawie osób, rzeczy, zwierząt w komunikacji krajowej i w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy kasy biletowej, 4.ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć AGENTOWI niezbędną liczbę biletów, odpowiednie druki manipulacyjne, zmiany do przepisów, o których mowa w 3 pkt 3 oraz zmiany do obowiązującego rozkładu jazdy PKP, a takŝe wszelkie regulacje prawne wydawane przez ZLECENIODAWCĘ dotyczące odprawy podróŝnych; 5.Zapotrzebowanie na materiały wymienione w ust.3 i 4 AGENT kierować będzie na piśmie do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w AGENT wykona na własny koszt datownik oraz stempel o treści: PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14A Warszawa Stacja... kasa nr... NIP strona 16

17 które w przypadku rozwiązania umowy zostaną komisyjne zniszczone przez AGENTA przy udziale przedstawiciela ZLECENIODAWCY. 7.Przekazywanie biletów, druków itp. określonych w ust. 4 następuje kaŝdorazowo za potwierdzeniem odbioru przez AGENTA. 8.Administratorem systemu operacyjnego kasy fiskalnej jest przedstawiciel Sekcji Przewozów PasaŜerskich w Przekazanie i zwrot kasy fiskalnej wraz z instrukcjami, ksiąŝką kasy rejestrującej, ksiąŝką usterek następuje na podstawie protokołu przyjęcia i zdania kasy. 10.AGENT na własny koszt w imieniu ZLECENIODAWCY w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczy kasę/y fiskalną/e od wszelkich ryzyk zgodnie z ich wartością. 11.AGENT pokrywać będzie koszty związane z uŝytkowaniem kasy fiskalne, tj. koszty konserwacji, napraw pogwarancyjnych, sprawdzenia pamięci kasy fiskalnej itp. 12.AGENT zaopatruje się samodzielnie i na własny koszt w materiały eksploatacyjne (np. kasety z taśmą barwiącą, dyskietki, papier, rolki papieru) według wytycznych uzyskanych od ZLECENIODAWCY. 3 AGENT zobowiązuje się : 1)zawrzeć odrębną umowę dzierŝawy kasy fiskalnej, 2)ewidencjonować w kasie fiskalnej wyłącznie sprzedaŝ dokonywaną w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY, 3)przestrzegać przepisy: Ustawy - Prawo przewozowe, przepisy wykonawcze do Ustawy - Prawo przewozowe, Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy Regionalne (RPO-PR), Taryfy na przewóz osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy Regionalne (TP-PR), Załącznika do Taryfy na przewóz osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy Regionalne, Taryfy Przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC), Załącznika do Taryfy Przewozowej Spółki PKP Intercity Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt PKP Intercity (RPO-IC), Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP- KM), Załącznika do Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM, Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Koleje Mazowieckie-KM (RP-KM), Instrukcji Pf-8, Instrukcji Ph-3, Zasad odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach osób uprawnionych do ulgi 99%, 80% i 70% oraz wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ w sprawie sprzedaŝy biletów, 4)dokonywać sprawnej sprzedaŝy biletów na rachunek ZLECENIODAWCY, 5)wydawać Poświadczenie o zgłoszeniu braku waŝnego biletu na przejazd - H-1044 podróŝnym, których nie moŝe odprawić z róŝnych powodów, 6)stosować się do wszystkich poleceń i zarządzeń Kierownictwa Sekcji Przewozów PasaŜerskich w... w zakresie prowadzonej działalności wyszczególnionej w niniejszej umowie oraz uczęszczać na pouczenia okresowe i egzaminy kontrolne, 7)zatrudniać do sprzedaŝy biletów wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymienionym w 1 ust. 5 Instrukcji przygotowania i doskonalenia zawodowego, przeprowadzania egzaminów i pouczeń obowiązujących w PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. (Pa-1) i zgodnie z 18 wyŝej wymienionej Instrukcji uczestniczyć w pouczeniach okresowych organizowanych przez ZLECENIODAWCĘ. Osoby obsługujące kasę fiskalną muszą posiadać egzamin z obsługi kasy fiskalnej. Egzaminy odpłatnie strona 17

18 przeprowadza w siedzibie ZLECENIODAWCY komisja egzaminacyjna ZLECENIODAWCY. Aktualny wykaz osób dokonujących obsługi kasy fiskalnej do sprzedaŝy biletów naleŝy przesyłać do siedziby ZLECENIODAWCY. Koszty szkoleń i egzaminów ponosi AGENT, 8)przestrzegać obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpoŝarowe; 9)najpóźniej na cztery godziny przed planowym odjazdem pociągu zawiadamiać Kierownictwo Sekcji Przewozów PasaŜerskich w... - o kaŝdym przypadku niemoŝności dokonania sprzedaŝy biletów, 10) bieŝąco i terminowo uaktualniać i wprowadzać zmiany w wydawnictwach rozkładów jazdy pociągów będących na wyposaŝeniu kasy oraz w przepisach i instrukcjach, o których mowa w pkt.3 co najmniej 2 dni przed terminem wejścia w Ŝycie (pod warunkiem dostarczenia przez ZLECENIODAWCĘ informacji o zmianach). Termin ten nie dotyczy aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Biuletynie PKP S.A., które AGENT winien prenumerować we własnym zakresie, 11)oznakować kasę w sposób następujący: Kasa biletowa Agent PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. i zapewnić odpowiednią estetykę okienka kasowego oraz wnętrza kasy dostosowując je do wizerunku Spółki PKP Przewozy Regionalne, 12)prowadzić działalność w lokalu najmowanym na podstawie stosownej umowy, usytuowanym w budynku dworca pasaŝerskiego kolejowego, 13)odbierać z pociągu korespondencję słuŝbową i postępować zgodnie z wytycznymi przekazywanymi w tym zakresie przez Kierownictwo Sekcji Przewozów PasaŜerskich w..., 14)posiadać na wyposaŝeniu kasy telefon dla potrzeb kompleksowej obsługi podróŝnych i ponosić z tego tytułu wszelkie koszty, 15)utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach przyległych do kasy, będących poczekalnią dla podróŝnych, 16)ponosić wszelkie koszty związane z najmem pomieszczenia kasowego i zakupem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kasy mediów, 17)pełnić obowiązki w estetycznym ubiorze, w stosunku do podróŝnych być kulturalnym i uprzejmym, 18)uczestniczyć w działaniach promocyjnych i reklamie usług PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., wywieszać w miejscu dostępnym dla podróŝnych, otrzymane od przedstawiciela ZLECENIODAWCY informacje w zakresie obsługi podróŝnych, reklamy kolejowych przewozów pasaŝerskich, dbać o bieŝące ich aktualizowanie oraz uaktualniać tablicowy rozkład jazdy według wytycznych przekazanych przez Kierownictwo Sekcji Przewozów PasaŜerskich w..., 19)przestrzegać tajemnicy w zakresie postanowień niniejszej umowy oraz w zakresie wysokości uzyskiwanych wpływów i ponoszonych wydatków w kasie biletowej. 4 ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych przez AGENTA umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych z osobami trzecimi. 5 Potrzebę zmiany na stanowisku rachunkozdawcy kasy biletowej AGENT zobowiązany jest strona 18

19 zgłosić do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w AGENT zobowiązuje się do: 1)prowadzenia rachunkowości kasy zgodnie z postanowieniami Instrukcji Pf-8, 2)przesłania sprawozdania kasowego wraz z dwoma egzemplarzami raportu Rozliczenia biletów ze sprzedaŝy biletów na rzecz kaŝdej spółki i na produkty wspólne PR/SKM, PR/IC zgodnie z 36 i 56 Instrukcji Pf-8 w terminie do dnia 1-go kaŝdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym, bezpośrednio do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie. 3)sporządzania i przesyłania ZLECENIODAWCY jednego egzemplarza raportu Zamknięcie miesiąca i Rozliczenie biletów - na poszczególne spółki z kodem komunikacji 7 i Wpływy (utargi) z działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy AGENT zobowiązuje się wpłacać za pośrednictwem poczty lub banku w kaŝdy dzień roboczy, w którym utarg przekroczy 500 zł. W pozostałych przypadkach wpłata powinna być dokonana w dniu roboczym, w którym skumulowany utarg przekroczy 500 zł, jednak nie rzadziej niŝ raz na 10 dni - na konto: PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ul. Wileńska 14A Warszawa BRE O/Olsztyn nr - - dla kasy nr., nr - - dla kasy nr.. Wpłaty winny być pomniejszone o udokumentowane wydatki tytułem dokonanych zwrotów za niewykorzystane bilety. 2.Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu środków na konto wskazane przez ZLECENIODAWCę. Uzyskane wpływy z tytułu agencyjnej sprzedaŝy biletów winny wpłynąć na wskazane konto nie później niŝ w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem banku lub nie później niŝ w terminie pięciu dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem poczty. 3.Dokonane wpłaty utargów będą zaliczane na poczet spłaty zobowiązań najwcześniej wymagalnych. 4.W przypadku, niezachowania terminu wpłaty określonego w ust.1 PKP Przewozy Regionalne spółce z o.o. przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 5.Przy zakończeniu zmiany dziennej w dniu dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy kwotę przelewu naleŝy rozliczyć w kasie kodem 1. W trakcie miesiąca sprawozdawczego wpływy uzyskane w kasie po dokonaniu przelewu utargów - AGENT wykazuje jako pozostałość kasową. 6.W ostatnim dniu pracy kasy w danym miesiącu sprawozdawczym naleŝy zakończyć dyŝur z pozostałością kasową 0,00 zł (zero złotych). Utargi w pełnej wysokości uzyskane od poprzedniej wpłaty na rachunek bankowy do zakończenia miesiąca naleŝy wykazać kodem 1 i przekazać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. strona 19

20 7.Przyznaje się kwotę rezerwy kasowej w wysokości.. zł ( słownie:.. zł ) niezbędnej do wydawania reszty podróŝnym po przekazaniu utargów. 8.AGENT zobowiązany jest do drukowania w systemie kasy fiskalnej journala zmiany w okresach dekadowych, a na zakończenie miesiąca takŝe journala w opcji za miesiące rozliczeniowe i przesyłania ich kaŝdorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego do PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, Wydział Rachunkowo- Bilansowy w terminie do 1-go kaŝdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym. 9.Brakujące wpłaty stwierdzone po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego AGENT przekazuje jako oddzielną wpłatę najpóźniej pierwszego roboczego dnia, następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 10. Stwierdzoną nadpłatę na dobro PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. naleŝy wyjaśnić. Wyjaśnienie naleŝy przesłać do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, które podejmie decyzję o sposobie jej regulacji. 11.Po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego AGENT zobowiązany jest sporządzić w dwóch egzemplarzach odręczne zestawienie wpłat, dokonanych przelewem bankowym/pocztowym na konto PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., o którym mowa w ust. 1, zawierające: 1)datę dokonanej wpłaty, 2)kwotę wpłaty, 3)ogólną kwotę wpłat wynikającą z przelewów dokonanych w miesiącu sprawozdawczym, 4)ogólną kwotę wpływów wynikającą z raportu rozliczeniowego zamknięcie miesiąca Oryginał zestawienia naleŝy przesyłać do Sekcji Przewozów PasaŜerskich w.... AGENT zobowiązany jest na Ŝądanie Naczelnika Sekcji przedstawić do wglądu oryginały dowodów wpłaty. 8 1.Prowizja AGENTA za usługi wykonane zgodnie z 1 ust.1 wynosić będzie: 1) za sprzedaŝ na rzecz spółek wymienionych w 1,ust.1, pkt.1, lit. a, b: a) jednorazowych w wysokości.%, b) okresowych w wysokości..%, 2) za sprzedaŝ biletów, wymienionych w 1, ust.1, pkt.1, lit. c, d, e, f, g, h- w wysokości 2,5% 2. Podstawę do naliczenia prowizji, o której mowa w ust.1 stanowi kwota wpływów za bilety, pomniejszona o wartość biletów anulowanych, wartość biletów zwróconych i wartości wystawionych w kasie AGENTA biletów do zleceń na kredytowane przejazdy oraz o zawarty w niej podatek VAT. 3. Do kwoty prowizji AGENT powinien doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 4. Po zakończeniu miesiąca na wyliczoną kwotę prowizji AGENT zobowiązany jest wystawić fakturę VAT, w której jako nabywcę usługi określa: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. ul.wileńska 14A, Warszawa NIP: Kujawsko- Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta7, Bydgoszcz oraz zaznaczyć nazwę miesiąca i rok, którego prowizja dotyczy. strona 20

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr./.../ 2007 UMOWA AGENCYJNA

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr./.../ 2007 UMOWA AGENCYJNA Załącznik Nr 2 do SIWZ nr./.../ 2007 UMOWA AGENCYJNA zawarta w dniu... r. pomiędzy PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w Lublin ul. Gazowa 4 ; 20-406 Lublin zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA nr./.../ 2007

UMOWA AGENCYJNA nr./.../ 2007 21 PROJEKT UMOWY UMOWA AGENCYJNA nr./.../ 2007 zawarta w dniu... r. pomiędzy Zakład Przewozów Regionalnych w. ul. ; zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. nr./.../ 2010 UMOWA AGENCYJNA

Załącznik nr 3 do SIWZ. nr./.../ 2010 UMOWA AGENCYJNA Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA AGENCYJNA nr./.../ 2010 Zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wileńska 14a posiadającą NIP: 526-25-57-278 kapitał

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

AGENTEM (WYKONAWCĄ). W

AGENTEM (WYKONAWCĄ). W UMOWA AGENCYJNA Załącznik nr 2 do SIWZ nr./.../ 2008 Zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w Lublinie ul. Gazowa 4 ; 20-406 Lublin posiadającą NIP: 526-25-57-278

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 1 z 5 10-01-05 16:03 Gdynia: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - POSTEPOWANIE NR 01/UCMMiT/AW/10 Numer ogłoszenia: 3234-2010; data zamieszczenia: 05.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy kasy fiskalnej nr 5 RU I/.../...

Umowa dzierżawy kasy fiskalnej nr 5 RU I/.../... Numer sprawy: PRGM 0241/PN 08/07/2008 ZAŁĄCZNIK NR 3a do SIWZ Umowa dzierżawy kasy fiskalnej nr 5 RU I/.../... zawarta w dniu...w Kielcach pomiędzy PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o.z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Numer ogłoszenia: 221082-2008; data zamieszczenia: 15.09.2008 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA AGENCYJNA nr... zawarta w dniu... pomiędzy:

WZÓR. UMOWA AGENCYJNA nr... zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR Załącznik nr 4do Zapytania UMOWA AGENCYJNA nr... zawarta w dniu..... pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a; 03-414 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: RI. 3463-21/10 (pieczęć adresowa firmy ) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo