SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 Numer sprawy: PREK /2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO przetargu nieograniczonego na wykonanie w ramach zamówień sektorowych usługi w zakresie agencyjnej sprzedaŝy biletów i usług na stacjach Aleksandrów Kujawski i Nakło n/notecią na rzecz PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko - Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta Bydgoszcz DOTYCZY: udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z obowiązkiem wnoszenia wadium przez Wykonawców strona 1

2 ROZDZIAŁ I : Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działalności agencyjnej w zakresie sprzedaŝy biletów i usług na stacjach według podziału dokonanego przez Zamawiającego : I część zamówienia Aleksandrów Kujawski II część zamówienia Nakło n/ Notecią w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy; 2. Zakres usługi obejmuje: 2.1 Działalność agencyjną na stacjach Aleksandrów Kujawski i Nakło n/notecią polegającą na : 1)sprzedaŜy z kas fiskalnych: a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi osobowe i pospieszne Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., b) biletów na przewóz rzeczy i zwierząt pod opieką podróŝnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - na pociągi Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., c) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP IC - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PCC RAIL oraz w komunikacji PR/PCC/PR - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, e) biletu wspólnego na przejazd pociągami kilku przewoźników tj.: PKP IC, PKP PR, PKP SKM, Koleje Mazowieckie (max 3) - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, f) biletów na przejazd pociągami osobowymi w obszarze województwa mazowieckiego od/do punktu taryfowego na których kursują pociągi uruchamiane przez Koleje Mazowieckie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, g) biletów okresowych odcinkowych według taryfy normalnej i ulgowej na przejazd pociągami PR/SKM, h) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; 2)dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów, 3)legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy znaczkami nakładu urzędowego spółki, 4)przyjmowaniu zapłat naleŝności z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, 5)sprzedaŜy legitymacji seniora, 6)udzielaniu telefonicznie i ustnie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy PKP, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób Szczegółowe określenie realizacji przedmiotu zamówienia określą projekty umów: agencyjnej stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, dzierŝawy kasy fiskalnej stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ, 2.3 Minimalne godziny otwarcia kasy biletowej na stacjach: Lp. Nazwa stacji godziny otwarcia kas 1. Aleksandrów codziennie Kujawski 2. Nakło n/notecią Pon-Sob i , Niedziele i Św i strona 2

3 3. Wymagania niezbędne do wykonania zamówienia : 1) sprzedaŝ biletów wyłącznie przez osoby posiadające waŝne egzaminy na stanowisko kasjera bil.-bag. lub sprzedawcy biletów z uprawnieniami do obsługi kasy fiskalnej. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złoŝonego dokumentu w postaci potwierdzonej kserokopii świadectwa złoŝonego egzaminu na : a) kasjera biletowo - bagaŝowego; b) sprzedawcy biletów; c) asystenta słuŝby handlowo-przewozowej; d) referenta słuŝby handlowo-przewozowej; e) adiunkta słuŝby handlowo-przewozowej; f) referendarza słuŝby handlowej; g) dyŝurnego ruchu z części handlowo-przewozowej; oraz potwierdzonej kserokopii świadectwa z obsługi kasy fiskalnej TT/F, lub TP/F lub dokumentu potwierdzającego zdanie tego egzaminu. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie ma moŝliwości sprawdzenia jej prawdziwości w inny sposób. Zamawiający informuje, Ŝe istnieje moŝliwość zdania egzaminu przed komisją Zamawiającego i uzyskanie dokumentu potwierdzającego umiejętności obsługi kasy fiskalnej. 2) zawarcie odrębnej umowy na dzierŝawę kas fiskalnych, 3) ponoszenie kosztów eksploatacyjnych przekazanych kas fiskalnych tj.: ubezpieczenia, napraw, konserwacji, sprawdzenia pamięci kas fiskalnych, materiałów itp., 4) usługa będąca przedmiotem zamówienia musi być wykonywana na terenie kolejowego dworca pasaŝerskiego w budynku,w którym obecnie znajduje się kasa biletowa, co wymaga zawarcia stosownej umowy najmu lokalu uŝytkowego z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy 5) składający zamówienie nie zapewnia moŝliwości wynajęcia lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaŝ określona w rozdziale I ust. 1. 6) zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert od podmiotów gospodarczych oraz od osób reprezentujących ten podmiot, z którymi miał zawartą umowę agencyjną na sprzedaŝ biletów, a która to umowa została rozwiązana przez zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie tego podmiotu. 7) kasa biletowa na stacji Aleksandrów Kujawski czynna w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od 5.15 do 21.45, 8) kasa biletowa na stacji Nakło n/ Notecią czynna w dniach i godzinach: od poniedziałku do soboty od i , w niedziele i święta i ) Agent zobowiązuje się umoŝliwić podróŝnym korzystanie z poczekalni i dojścia na perony w godzinach otwarcia kasy, a w godzinach, gdy kasa jest nieczynna co najmniej 60 minut przed odjazdem pociągu, a po jego odjeździe do czasu opuszczenia peronu i poczekalni przez podróŝnych. Dopuszcza się moŝliwość negocjacji nowych strona 3

4 godzin otwarcia kasy w przypadku zmiany zewnętrznych warunków działania kasy (np. zmiana rozkładu jazdy pociągów, zmiana częstotliwości kursowania pociągów, zmiana potoków podróŝnych wynikająca z warunków na lokalnym rynku pracy itp.) według pisemnych ustaleń ze ZLECENIODAWCĄ. 4. Średniomiesięczne wpływy netto według statystyki wynoszą : Lp. Nazwa stacji bilety jednorazowe spółki P R Wpływy netto ( w zł) bilety okresowe spółki P R bilety innych przewoźnik ów i wspólny bilet Razem wpływy netto w ( zł) 1 Aleksandrów Kujawski , , , ,10 2 Nakło n/notecią , , , ,06 4. Prowizja na bilety innych przewoźników niŝ PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. wynosi 2,5 % 5. Szacunkowa wartość zamówienia: a) stacja Aleksandrów Kujawski ,12 zł (31.275,21 Euro); b) stacja Nakło n/ Notecią ,56 zł (29.283,89 Euro) ROZDZIAŁ II Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania sprzedaŝy biletów określone w Rozdziale I ust.3 pkt 1 SIWZ, 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie postanowień Rozdziału II ust. 2 niniejszej specyfikacji. 2. Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; strona 4

5 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają określonych w Rozdziale II ust1-3 SIWZ; 11) wykonawców, którzy złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania ; 12) wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, mimo wezwania w określonym przez Zamawiającego terminie strona 5

6 do poprawienia błędów lub uzupełnienia brakujących dokumentów ; 13) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 14) Wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji 3. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. ROZDZIAŁ III Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego 1.1. Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców: 1) którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie rozdziału II ust 2 niniejszej specyfikacji; 2) którzy spełnią warunki określone w rozdziałe II ust1 niniejszej specyfikacji ; 3) których oferty nie zostały odrzucone Zamawiający odrzuci ofertę jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ IV Instrukcja dla Wykonawców. 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1.1 KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się opracowania oferty alternatywnej. 1.2 Przedstawiona oferta musi być zgodna z warunkami niniejszej specyfikacji oraz napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze, lub nieścieralnym atramentem. 1.3 Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być trwale złączona i podpisana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów gospodarczych lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo w tej sytuacji musi stanowić integralną część oferty. Strony winny być ponumerowane. 1.4 Kopie dołączanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania przedstawienia oryginału strona 6

7 lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie ma moŝliwości sprawdzenia jej prawdziwości w inny sposób. 1.5 Oferta musi zawierać : 1) nazwisko i imię lub nazwę firmy, dokładny adres Wykonawcy i datę sporządzenia oferty, 2) dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów określone Załączniku Nr 2 do niniejszej - specyfikacji, 3) wysokość prowizji od kwoty netto z uzyskanych wpływów za wykonanie usługi, która winna być podana w procentach cyfrowo i słownie, 4) Wysokość podatku Vat ; 5) szacunkową wartość zamówienia netto na okres 24 miesięcy w zł tj. szacunkowa wartość zamówienia = (% prowizji x średniomiesięczne wpływy x 24 m-cy) Wzór oferty określa Załącznik Nr 1 SIWZ Do oferty naleŝy dołączyć dowód wniesienia wadium. 1.6.Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane przez podpisujących ofertę. Obowiązek parafowania dotyczy równieŝ wszystkich miejsc, w których Wykonawca naniósł zmiany Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wadium 2.1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości zaleŝnej od okresu złoŝonej oferty. 2.2.Wadium dla całości zamówienia wynosi 2350,- zł; a) dla I części zamówienia Aleksandrów Kujawski 1200; b) dla II części zamówienia Nakło n/ Notecią Forma wniesienia wadium. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : - pieniądzu; - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu naleŝy wpłacić je na konto: Bank S.A BRE O/R Warszawa z dopiskiem PR Bydgoszcz wadium Aleksandrów, Nakło (wpisać nazwę kasy agencyjnej) - PREK /2009 strona 7

8 a dowód wpłaty wadium naleŝy dołączyć do oferty Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium w następujących przypadkach: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego; 3) Zamawiający uniewaŝnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 2.5 Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku gdy: 1) wycofał on ofertę przed upływem terminu składania ofert ; 2) został on wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 2.6 JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 2.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 2.8 ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. ROZDZIAŁ V Kryteria wyboru oferty 1.Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert dla poszczególnych stacji i ich znaczenie: 1.1. wysokość prowizji 100 pkt (A+B) a) dla biletów jednorazowych A pkt b) dla biletów wielokrotnych B pkt 2. Sposób punktacji: Cena dla biletów jednorazowych Ilość punktów = prowizja najniŝsza x A prowizja badanej oferty dla biletów wielokrotnych Ilość punktów = prowizja najniŝsza x B prowizja badanej oferty strona 8

9 L p. Nazwa stacji A B 1 Aleksandrów Kujawski Nakło n/notecią W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 3. Zasady wyboru oferty Wybrana będzie oferta, która odpowiada wymaganiom niniejszej specyfikacji oraz uzyska największą ilość punktów, większą od zera. Nie moŝe zostać wybrana oferta, która otrzyma liczbę punktów Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach : - nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; - cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - wystąpiła istotna zmiana powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; - postępowanie dotknięte jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy : ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składnia ofert, złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje, ten sam przedmiot zamówienia. ROZDZIAŁ VI Pozostałe warunki 1. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane są pisemnie - na pisemny wniosek Wykonawcy złoŝony nie później, niŝ na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali niniejszą specyfikację bez ujawniania źródła zapytania. W razie konieczności dokonania uzupełnień i zmian w przygotowywanych ofertach, spowodowanych treścią udzielonego wyjaśnienia, Zamawiający przedłuŝy odpowiednio termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi. strona 9

10 2. Wymagany przez Zamawiającego termin związania złoŝoną ofertą wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu związania złoŝoną ofertą Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawcy o przedłuŝenie terminu o czas oznaczony, nie dłuŝszy jednak niŝ 30 dni. 3. Termin i miejsce składania ofert. Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Przetarg -PREK /2009 kasa agencyjna Aleksandrów, Nakło (wpisać nazwę kasy agencyjnej) nie otwierać przed terminem r. godz.09:30 naleŝy złoŝyć lub przesłać na adres : PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 7 ; Bydgoszcz I piętro, pokój 101 (wejście od peronu 4 na dworcu Bydgoszcz Główna ) Termin składania ofert wskazany w ogłoszeniu o przetargu upływa w dniu r. godz. 09:00. NiezaleŜnie od sposobu dostarczenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do miejsca składania ofert tj. pokój 101 w siedzibie Zamawiającego. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złoŝenia oferty i zostanie powiadomiony jakim numerem została oznaczona jego oferta. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Przyjęcie oferty zamiennej powoduje zwrot oferty złoŝonej pierwotnie bez jej otwierani Wykonawca nie moŝe dokonać skutecznie zmian lub wycofać oferty po upływie terminu do składania ofert. 4. Miejsce i termin otwarcia ofert 4.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności Wykonawców, którzy zechcą w nim uczestniczyć, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj r.o godzinie 09 : 30 w siedzibie Zamawiającego I piętro pokój Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy),oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny (wysokości prowizji) i szacunkową wartość całości zamówienia. 4.4 W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację o których mowa w ust. 2 i Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: ElŜbieta Rumińska tel lub ; Maria Falkowska, Tomasz Kupczyk tel Zamawiający informuje, Ŝe w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiadomienia, wnioski i informację przekazywane będą w formie pisemnej. 6. Zasady korekty omyłek Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym strona 10

11 Wykonawcę. Poprawianie oczywistych omyłek jeśli będą one dotyczyły obliczenia ceny jest dopuszczalne jeśli nastąpi zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych 7. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu nieograniczonego wszystkich Wykonawców. Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający powiadomi na piśmie i określi w nim termin i miejsce zawarcia umowy. 8. Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, będące przedmiotem przetargu, których interes prawny doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej : Protest ; odwołanie; skarga do sądu. 9. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega: - wybór trybu postępowania. 10. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki: Załącznik Nr 1 - Wzór oferty. Załącznik Nr 2 - Zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców. Załącznik Nr 3 Projekt umowy agencyjnej. Załącznik Nr 4 Projekt umowy dzierŝawy kasy fiskalnej. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ZATWIERDZIŁ Dyrektor (-) Marek Ostrowski strona 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Sygn. sprawy PREK /2009 Data... OFERTA 1.Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP...REGON... Nr telefonu/ telefaksu/ faksu... 2.Nazwa i siedziba Zamawiającego. PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Kujawsko -Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta Bydgoszcz 3. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składam ofertę przetargową o następującej treści: 3.1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Lp. Nazwa stacji Bilety jednorazowe Wysokość prowizji od kwoty netto % Kwot a zł Bilety okresowe Wysoko ść prowizji od kwoty netto - % Kwot a zł wielkość prowizji za bilet innych przewoŝ ników i wspóln y bilet - % Kwota za za bilet innych bilet innych przewoźn ików i wspólny bilet -zł Wartość szacunkowa całego zamówienia Netto zł ( rub.4+6+8) Podate k Vat (w zł) Aleksandrów 1 Kujawski 2,5% ,76 strona 12

13 2 Nakło n/notecią 2,5 % , Sposób obliczenia wartośći zamówienia: 1.Średniomiesięczne wpływy z kasy : a) za bilety jednorazowe x wysokość prowizji x 24 miesiące ; b) za bilety wielokrotne x wysokość prowizji x 24 miesiące ; c) wspólny bilet i KM x 2,5% prowizji x 24 miesiące tj. kwota z poz. 8 tabeli ; 2. Suma z poz.1a+poz.1b+poz.1c ; 3. Podatek VAT od poz. 2 Uwaga: Wypełnić tylko rubryki właściwe do danej części zamówienia, na którą składana jest oferta. Pozostałe rubryki naleŝy wykreślić Zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział II ust 1 oświadczam, Ŝe : - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - mam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, - dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŝe potencjałem technicznym oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegam wykluczeniu na podstawie wymagań SIWZ rozdział II ust. 2 niniejszej specyfikacji. 3.4.Oświadczenie ofertowe: a) oświadczam, Ŝe zapoznałem się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeŝeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty, b) oświadczam, Ŝe uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( 60 dni od dnia otwarcia ofert. c) oświadczam, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekty umów stanowiące - załącznik nr 3 i załącznik nr 4 zostały zaakceptowane i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia tych umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Załącznikami do niniejszej oferty są ( wymienić ): Numer konta na które ma być zwrócone wadium.... strona 13

14 ... podpis Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie dokumentów wymaganych od wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które powinny stanowić załączniki do oferty. Lp Nazwa (rodzaj dokumentu) 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoznaczne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczeń Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niŝ 3 m- ce przed upływem terminu składania ofert Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia. 2. Świadectwo lub zaświadczenie, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie złoŝyły egzamin ze znajomości przepisów Prawa Przewozowego, Taryf oraz obsługi kasy fiskalnej- potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi systemów sprzedaŝy biletów kolejowych. Osoby, których dokumenty wystawione będą wcześniej niŝ 24 miesiące przed upływem terminu składania ofert zobowiązane będą do złoŝenia egzaminu kontrolnego z zakresu świadczonej usługi-przed Termin dostarczenia łącznie z ofertą strona 14

15 podpisaniem umowy. UMOWA AGENCYJNA Załącznik nr 3 do SIWZ nr 2RUII/ / 2009 zawarta w dniu r. pomiędzy PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ,00 PLN w całości wpłaconym, NIP , REGON: działającą przez Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7, reprezentowany przez: 1) ).. - Z-cy Dyrektora Zakładu zwanego dalej ZLECENIODAWCĄ, - zwanym dalej AGENTEM. a 1 1. ZLECENIODAWCA powierza AGENTOWI prowadzenie w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY działalności na stacji. polegającej na: 1) sprzedaŝy z kasy fiskalnej: a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi osobowe i pospieszne Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., b) biletów na przewóz rzeczy i zwierząt pod opieką podróŝnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - na pociągi Spółki PKP Przewozy Regionalne spółkę z o.o., c) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP IC - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PCC RAIL oraz w komunikacji PR/PCC/PR - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; e) biletu wspólnego na przejazd pociągami kilku przewoźników tj.: PKP IC, PKP PR, PKP SKM, Koleje Mazowieckie (max 3) - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; strona 15

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60 15-379 Białystok tel. 782 452 661 fax. 85 673 35 22 http://www.przewozyregionalne.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo