Powiat Suwalski. Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Suwalski. Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego"

Transkrypt

1 Powiat Suwalski Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach

2 III kadencja samorządu Powiatu Suwalskiego była czasem przedsięwzięć, które przyniosły dynamiczne zmiany i rozwój. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, wykorzystywanie walorów przyrodniczo krajobrazowych do tworzenia korzystnych warunków dla aktywizacji wsi, rozwoju rolnictwa i turystyki oraz wspieranie rozwoju społecznego to główne kierunki działań Powiatu w latach Powiat Suwalski dokładał wszelkich starań, aby zasłużyć na postrzeganie go jako ważnego szczebla administracji w drabinie spełniania usługowych funkcji na rzecz lokalnej społeczności. Szeroki zakres podejmowanych przez samorząd inicjatyw zaprzecza szerzonej ostatnio opinii, że powiaty są zbędnym ogniwem w strukturze samorządu. RADĘ POWIATU W SUWAŁKACH III KADENCJI ( ) STANOWILI: Małachowski Sławomir Przewodniczący Rady Powiatu Biłda Stefan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łanczkowski Andrzej Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Łuniewski Artur Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Szwengier Stanisław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Urynowicz Kazimierz Przewodniczący Komisji Finansowej Ołdakowski Szczepan Starosta Suwalski Kowalewski Witold Wicestarosta Suwalski Chlebus Andrzej Członek Zarządu Powiatu w Suwałkach Bezdziecka Wiesława Borkowski Ryszard Kleszczewski Zbigniew Szczołek Mariola Truchan Anna Danuta Walicki Czesław Szanowni Państwo, W ostatniej kadencji, podobnie jak w poprzedniej, pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. W powiatowych strukturach samorządowych reprezentuję swoich wyborców już 12 lat, czyli od początku jego istnienia. Myślę, że to doświadczenie upoważnia mnie do dokonania próby podsumowania naszej działalności. Okres tych czterech lat pracy Rady uważam za owocny i udany, a swoją współpracę z Radnymi za bardzo twórczą. Udało nam się mianowicie stworzyć zespół, który, mimo iż składał się z ludzi reprezentujących różne środowiska, poglądy, temperamenty, potrafił, kiedy zaistniała potrzeba, skupić się na rozwiązywaniu konkretnego problemu. Umieliśmy, mimo częstej różnicy zdań, wypracować wspólne stanowisko, prowadząc merytoryczne, a nie tylko emocjonalne i polityczne dyskusje. Uważam, że wynikało to ze społecznej dojrzałości i kompetencji członków Rady Powiatu Radnych, którzy w taki sposób rozumieli obowiązek pracy na rzecz powiatu suwalskiego, a przez to również na rzecz gmin, które reprezentowali. Efektem tej skutecznej współpracy jest wysoka wartość pozyskanych i dobrze wykorzystanych dodatkowych funduszy na zadania inwestycyjne, w tym przede wszystkim na budowę i modernizację dróg. Jesteśmy w tym skuteczniejsi, niż inne samorządy podobnie funkcjonujące i mające podobne środki do gospodarowania. Powiat nie jest strukturą odizolowaną i jego funkcjonowanie jest tym bardziej skuteczne im lepsza jest współpraca z Wójtami i Radami poszczególnych Gmin, dlatego w imieniu Rady Powiatu za ten udany czteroletni okres współpracy dziękuję. W minionej Kadencji Rada obradowała na 40 sesjach. Podjęła 196 uchwał. Stałe Komisje Rady odbyły łącznie 141 posiedzeń, podjęły 344 uchwały, głównie opiniujące projekty uchwał Rady, ale też podejmowały inicjatywy okołobudżetowe. Rada Powiatu Suwalskiego była otwarta na współpracę z wszelkimi innymi podmiotami, które podejmowały działania wpisujące się w Strategię Rozwoju Powiatu. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym III kadencji funkcjonowania Rady, Zarządowi Powiatu i stojącemu na jego czele Staroście - Panu Szczepanowi Ołdakowskiemu oraz wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych za ich zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju powiatu suwalskiego. Sławomir Małachowski Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach

3 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Szanowni Państwo, Jako kończący kadencję Zarząd Powiatu chcielibyśmy podzielić się z Państwem przemyśleniami, przypomnieć wspólne sukcesy i podsumować osiągnięcia naszego samorządu w ostatnim czteroleciu. W czasie naszej pracy uniknęliśmy wielu niepotrzebnych sporów i konfliktów politycznych. Zaprosiliśmy do współdziałania wszystkich radnych Rady Powiatu. W konsekwencji pozwoliło to nam skupić się na rozwiązywaniu problemów, szczególnie społecznych, co jest nie tylko nałożonym na nas przez prawo obowiązkiem, ale przede wszystkim działaniem zbieżnym z oczekiwaniami mieszkańców powiatu. Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że konsekwentnie realizowaliśmy opracowany i uchwalony przez Radę Powiatu Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Suwalskiego, jak również wypełnialiśmy obietnice wyborcze złożone w 2006 r. Staraliśmy się nie zmarnować szans i działać jak najefektywniej. Najlepszym tego dowodem jest pozyskanie do budżetu powiatu 36 mln zł ze źródeł zewnętrznych dotacji europejskich, środków z budżetu państwa i innych samorządów. Znaczny wzrost budżetu samorządu umożliwił realizację wielu przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Wśród nich najważniejszymi były budowa i modernizacja dróg, których w tej kadencji przebudowaliśmy ponad 68 km. Ich wartość przekroczyła 16 mln zł, z tego 8,7 mln zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych. Pośród działań powiatu na rzecz najbardziej pokrzywdzonych przez los należy wymienić otwarcie hostelu terapeutycznego w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku. Tę budowę o wartości 3,9 mln zł prawie w stu procentach udało się nam zrealizować z funduszy pozyskanych z zewnątrz. W oparciu o internat w Dowspudzie udało się uruchomić Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Koszt utworzenia drugiego tego typu ośrodka w województwie wyniósł zł. Świadomi, jak ważną rzeczą jest troska o najmłodsze pokolenie, nie zapomnieliśmy o poprawie należącej do powiatu infrastruktury edukacyjnej. Termomodernizacja szkoły w Dowspudzie połączona z przebudową kanału ciepłowniczego udała się dzięki pozyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wliczając w to dodatkowo budowę przyszkolnego parkingu osiągnęliśmy inwestycję o wartości 1,45 mln złotych. Pragniemy podziękować za twórczą współpracę Dyrekcji i pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, którzy realizowali wiele programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia. Wśród wielu przedsięwzięć w tym zakresie warto choćby wspomnieć o nowoutworzonym Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki tej inwestycji o wartości zł urząd efektywniej służy osobom poszukującym pracy. Cieszy również fakt, że udało się przeprowadzić termomodernizację i remont wyeksploatowanych pomieszczeń urzędu. Dowodem umiejętności działania Powiatu w partnerstwie, jest utworzenie, wraz z innymi podmiotami życia społecznogospodarczego powiatu, Lokalnej Grupy Działania Nasza Suwalszczyzna. Wspólnie opracowana strategia i pozyskane środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiły wielu różnym podmiotom realizację szeregu projektów z tego programu. Dzięki umiejętnemu i skutecznemu pozyskiwaniu środków pomocowych, w tym unijnych przez wszystkie jednostki Powiatu Suwalskiego, mogliśmy zrealizować szereg programów skierowanych do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży szkolnej, biednych i pokrzywdzonych przez los. Udało nam się podjąć działania wspierające rozwój przedsiębiorczości, turystyki, sportu i kultury nie tylko w powiecie, ale i w regionie. Te i inne przedsięwzięcia mogliśmy realizować właśnie dzięki zgodnej i twórczej pracy całej Rady Powiatu oraz dobrej współpracy z innymi samorządami i partnerami społecznymi. Wysoko wykwalifikowani i kompetentni pracownicy Starostwa oraz naszych jednostek organizacyjnych (Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku, Domu Dziecka w Pawłówce, Zespołu Szkół w Dowspudzie i Zarządu Dróg Powiatowych) skutecznie realizowali zadania wyznaczone przez Radę Powiatu. W naszych działaniach nie zapominamy, że reprezentujemy wszystkich mieszkańców powiatu suwalskiego i że zostaliśmy wybrani po to, aby zawsze dbać o ich interesy i służyć im pomocą. Poczytujemy sobie za wielkie wyróżnienie, że przez te wszystkie lata mogliśmy pracować dla dobra powiatu i jego mieszkańców. Wszystkim z całego serca dziękujemy za dotychczasową, owocną współpracę. Zarząd Powiatu w Suwałkach: Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski Andrzej Chlebus - Członek Zarządu

4 Lokalna infrastruktura drogowa Każdego roku Powiat podnosił nakłady na inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Niewspółmiernie niskie do potrzeb środki finansowe Powiatu zmusiły Zarząd do podejmowania często trudnych decyzji i wyborów. Dzięki dotacjom rządowym oraz europejskim, kredytom i porozumieniom z gminami, samorząd powiatu starał się sprostać wymaganiom jak największej ilości mieszkańców i pozostałych użytkowników dróg. Nowa nawierzchnia na drodze Śmieciuchówka - Morgi Zmodernizowana droga na trasie Jeleniewo - Wołownia - Czerwonka W efekcie w latach nowym asfaltem pokryto 55 km dróg, a 17,5 km utwardzono żwirem. Łączny nakład na poprawę infrastruktury drogowej sięgnął 16,4 mln złotych. Podsumowując działalność Powiatu w tym zakresie można mówić o sukcesie szczególnie w 2009 roku. Została bowiem zmodernizowana rekordowa jak dotychczas ilość dróg powiatowych - łącznie 30,30 km, na które przeznaczono kwotę blisko 9 mln złotych. Z uwagi na fakt, iż środki europejskie na rozwój infrastruktury drogowej są bardzo ograniczone i tym samym nie tak dostępne jak oczekiwano, Powiat pozyskiwał je z innych źródeł m.in. budżetu państwa, kredytów, porozumień z gminami. W 2009 r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiat wyremontował drogi w gminie Filipów i w gminie Przerośl. W 2010 dzięki dofinansowaniu z tego samego programu samorząd Powiatu przebudował drogę Jeleniewo Wołownia Czerwonka. Wyasfaltowany odcinek liczący 7,5 km poprawił dojazd między innymi do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment. Natomiast efektem partnerskiego projektu powiatu z samorządem Vilkaviskis i Gminą Rutka Tartak w 2010 r. jest wyasfaltowany kolejny odcinek tej drogi na trasie Wołownia Czerwonka Kaletnik o długości ok. 3,5 km. Jako novum finansowania inwestycji w infrastrukturze drogowej, Powiat w 2009 r. wyemitował obligacje o wartości 3 mln złotych, które w całości wykorzystał na budowę i remont dróg. Dzięki temu wyasfaltowano 7 odcinków o łącznej długości 10,5 km. Jednocześnie możliwe było dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych z programu rządowego, dotyczyło to ok. 2 km dróg żwirowych. Jednak pomimo starań ciągle wysoki odsetek dróg wymaga przebudowy i generalnych remontów. Tym samym modernizacje dróg to ogromny wysiłek finansowy, ale i priorytetowe wyzwanie dla samorządu powiatowego. Otwarcie wyremontowanych dróg w NPPDL w Gminie Przerośl

5 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Wspieranie osób bezrobotnych Szczególnie istotnym zadaniem powiatu jest walka z bezrobociem i promocja zatrudnienia. Systematyczny spadek liczby bezrobotnych jest najlepszym dowodem efektywności działań Powiatowego Urzędu Pracy. Obecnie stopa bezrobocia w mieście Suwałki wynosi 12,2%, a w powiecie 7,9% gdzie dla porównania w 2006 r. wynosiła odpowiednio w mieście 15,6%, a w powiecie 12,5%. Wartość dotacji, które pozyskał Urząd na realizację programów na rzecz walki z bezrobociem w latach , to potężna kwota 36,3 mln zł. Dzięki tym staraniom urzędu i wsparciu z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, z różnych form aktywizacji zawodowej m.in. szkoleń, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy specjalistycznych badań lekarskich skorzystało osób. Wspierani byli również pracodawcy poprzez dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizację staży, przygotowania zawodowego czy prac interwencyjnych. W kwocie tej mieści się także 10,8 mln zł, które PUP pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego. W efekcie zrealizowanych zostało 9 projektów np. Drzwi do sukcesu aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży, Kobieta pracująca, Bezpośrednio do zatrudnienia inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego czy Urząd pracy 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę. Ten ostatni to jedyny w skali kraju system wykorzystujący unikalne połączenie portalu internetowego z dwiema infoliniami, stworzony na potrzeby osób bezrobotnych, poszukujących Kursy zawodowe dla osób bezrobotnych pracy i pracodawców. Aby skuteczniej i efektywniej nieść pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, w 2010 r. w strukturach PUP utworzono Centrum Aktywizacji Zawodowej. Ta wydzielona komórka organizacyjna skupia wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy, umożliwia indywidualne podejście do poszukujących pracy osób, zwłaszcza tych z największymi trudnościami. CAZ powstał kosztem zł, w znacznym procencie pokrytym z Funduszu Pracy. W maju 2010 r. PUP zorganizował I Transgraniczne Targi Pracy w Suwałkach Spotkajmy się na rynku pracy. Blisko pięciuset zainteresowanych miało okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, określić swoje predyspozycje i preferencje zawodowe oraz uzyskać bezpłatne porady z zakresu prawa i bezpieczeństwa. Dzięki temu przedsięwzięciu swoje stoiska promocyjne zaprezentowało około trzydziestu pracodawców. Powiatowy Urząd Pracy swoimi działaniami obejmuje także osoby niepełnosprawne. Przykładowo, w latach , 60 osób z różną niepełnosprawnością skorzystało ze szkoleń, stażów zawodowych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowania do wyposażenia tworzonych stanowisk pracy. Było to możliwe dzięki 0,9 mln zł uzyskanych z PFRON-u. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy po termomodernizacji Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP z udziałem Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej I Targi Pracy

6 Infrastruktura edukacyjna, edukacja i pomoc stypendialna Zespół Szkół w Dowspudzie jest jedyną placówką edukacyjną prowadzoną przez Powiat. Długoletnie eksploatowanie budynków szkolnych wiąże się z koniecznością ich remontu i modernizacji. W latach przeprowadzono remont budynku szkoły w ramach realizacji projektu pt. Rozbudowa i przebudowa obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. Wykonano przebudowę dachu na budynku szkoły, dobudowano szatnię nad siłownią wraz ze zmianą geometrii dachu, dobudowano również łącznik komunikujący nową szatnię z istniejącym budynkiem szkoły na poziomie I piętra oraz schody zewnętrzne do szatni. Wykonano termomodernizację oraz nową sieć cieplną zasilającą szkołę. Dzięki inwestycji o wartości 1,3 mln zł poprawiły się warunki nauki i pracy, zmalały koszty ogrzewania i wzrosła atrakcyjność placówki. Na sfinansowanie remontu szkoły Powiat pozyskał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 191,1 tys. zł, skorzystało 48 uczniów i 13 studentów. Ponadto każdego roku Zarząd Powiatu w Suwałkach przyznaje stypendia Starosty Suwalskiego. Przyznawane są one uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkującym w powiecie i osiągającym najlepsze wyniki w nauce. Kilku stypendystów przez okres każdego półrocza w danym roku szkolnym otrzymywało co miesiąc 200 zł. W ciągu ostatnich czterech lat ze stypendiów skorzystało 49 uczniów na łączną kwotę zł Istotnym przedsięwzięciem Powiatu dla poprawy jakości kształcenia jest pozyskana w 2009 r. dotacja (296.9 tys. zł) na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Dowspudzie. Projekt pt. Zawodowy skok bez przeszkód - program rozwojowy Zespołu Szkół im. L. M. Paca w Dowspudzie (EFS, PO KL) w ciągu 2 lat nauki szkolnej umożliwi 120 uczniom uczestnictwo w takich zajęciach jak kurs na prawo jazdy, kurs instruktorski jazdy konnej, matematyka czy język angielski. Natomiast w 2007 r. ze 100 tys. zł dotacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół Szkół w Dowspudzie zakupił nowy ciągnik na potrzeby kształcenia w zawodzie technik rolnik. Uczestnicy projektu Zawodowy skok bez przeszkód podczas praktyk Budynek Zespołu Szkół w Dowspudzie po remoncie Od 2008 r. pracownicy szkoły, uczniowie, a także odwiedzający w sezonie letnim Dowspudę turyści, korzystają z nowego parkingu, którego koszt wyniósł blisko 160 tys. zł. Natomiast dzięki uzyskanej dotacji (18,5 tys. zł.) z Kuratorium Oświaty w Białymstoku w szkole funkcjonuje monitoring wizyjny. W latach Powiat Suwalski zrealizował projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, zapewniające pomoc stypendialną studentom z terenu powiatu oraz uczniom z Zespołu Szkół w Dowspudzie. Z dotacji (EFS, ZPORR) w łącznej kwocie Wysokie walory przyrodniczo krajobrazowe powiatu obligują samorząd do promocji postaw przyjaznych środowisku. Starostwo Powiatowe w Suwałkach aktywnie uczestniczy w organizowaniu corocznych akcji Sprzątanie świata. Wiosną 2010 r. szczególnie szeroki zakres miała przeprowadzona Akcja Czysta Rospuda. Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowane były Wręczenie najzdolniejszym uczniom stypendiów Starosty Suwalskiego Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski konkursy ekologiczne dla młodzieży tj. Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce, Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Zrobić coś z niczego. Partnerski projekt Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Powiatu pt. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 i Obszary Chro-

7 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Akcja - Czysta Rospuda nionego Krajobrazu podniesienie wiedzy samorządów i społeczności lokalnej powiatu suwalskiego na temat zasad funkcjonowania wielkopowierzchniowych obszarów chronionych zaowocował w 2010 r. cieszącą się dużym zainteresowaniem konferencją oraz wystawą przyrodniczą poświęconą ochronie krajobrazu. W 2009 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starosty Suwalskiego wpisano, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Brodzie Nowym, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach. Ośrodek powstał w celu kompleksowego wsparcia rehabilitacyjnego, edukacyjnego a także rewalidacyjnego dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności. Pomoc społeczna W 2008 roku, oddając do użytku budynek hostelowo-terapeutyczny, Powiat zakończył budowę Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku. Pozyskiwane z ogromną determinacją od 2003 r. środki finansowe na utworzenie Ośrodka o łącznej kwocie 4,87 mln zł, pochodziły z różnych źródeł: kontraktu wojewódzkiego, PFRON, dotacji z rezerwy budżetu państwa, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także z budżetu Powiatu. Warszaty integracyjne z udziałem dzieci w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku Otwarcie budynku hostelowo - terapeutycznego Ośrodek Wsparcia w Lipniaku z nowo wybudowanym hostelem Rozbudowa bazy terapeutycznej Ośrodka stworzyła możliwości podjęcia w nim pracy przez osoby po przebytej chorobie i umożliwiła innowacyjną formę opieki. Ośrodek każdego dnia wspiera 42 osoby uczestniczące w zajęciach terapeutyczno rehabilitacyjnych w grupie pobytu dziennego, które mogą skorzystać z sali gimnastycznej, sauny, instrumentów muzycznych, pracowni wikliny, życia codziennego, papieru czerpanego, rękodzieła, plastycznej czy komputerowej. Natomiast nowo wybudowany hostel umożliwia zamieszkanie oraz rehabilitację społeczną i zawodową 34 osobom. Obok działalności statutowej Ośrodek Wsparcia w Lipniaku jest niezwykle aktywny jako realizator i współrealizator różnych projektów m.in. w ramach programów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Uczestnicy projektu Korkociag - wypłyń na głębię w trakcie kursów zawodowych Wokół tradycji - zajęcia integracyjne Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród tych przedsięwzięć mających na celu integrację społeczną, łamanie stereotypów postrzegania osób z chorobą psychiczną, rehabilitację oraz aktywizację zawodową, warto wymienić chociażby projekt pn. Od zrozumienia do zatrudnienia. Dzięki niemu 20 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych pod okiem specjalistów z zakresu hotelarstwa, gastronomii, ogrodnictwa oraz florystyki. W dowód uznania za swoją aktywność Ośrodek został wyróżniony nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dziedzinie Dobrych praktyk aktywnych form pomocy 2008 r.. Wśród wielu przedsięwzięć, które wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach jak pomoc socjalna czy rodzicielstwo zastępcze, należy dodać szereg projektów zrealizowanych ponad ustawowe obowiązki. Takie przedsięwzięcia jak Akademia dobrego rodzica, Wokół tradycji czy Reintegracja rodzin przemocowych w pełni finansowane z UE, niosły pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym niepełnosprawnym psychicznie, kształtowały pozytywne wzorce rodziny, w tym rodziny wielopokoleniowej, a także odbudowywały relacje w rodzinach dysfunkcyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje realizowany w rocznych edycjach, od 2008 r. projekt pt. KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!. Dzięki temu przedsięwzięciu dotowanemu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, każdego roku usamodzielniający się wychowankowie z Domu Dziecka w Pawłówce i z rodzin zastępczych, a także osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne mają szansę na zdobycie kwalifikacji zawodowych.

8 Nowy plac zabaw w Domu Dziecka w Pawłówce Wychowankowie domu dziecka na koloniach w Jarosławcu Kursy m.in. księgowości komputerowej, florystyki z obsługą kasy fiskalnej, pilarza czy kierowcy wózka jezdniowego, dają szansę znalezienia pracy. Szkolenia te połączone są z dodatkowym wsparciem: z wychowankami z Domu Dziecka i z rodzin zastępczych realizowane są indywidualne programy usamodzielnienia, z osobami bezrobotnymi - kontrakty socjalne, natomiast z niepełnosprawnymi - indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dzięki temu kompleksowemu wsparciu dziesiątki osób mają szansę na zmianę swojego życia na lepsze. Bardzo ważnym osiągnięciem było utworzenie w 2008 roku w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ofiarom przemocy domowej zapewniony jest pobyt czasowy w hostelu zlokalizowanym w Dowspudzie. Na ten cel dostosowano część II piętra w internacie Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca. Koszt inwestycji zamknął się kwotą zł. Prezentując działalność Powiatu Suwalskiego w zakresie opieki socjalnej nie można pominąć Domu Dziecka w Pawłówce. W ostatnich latach dokonano w tej placówce wiele, aby poprawić warunki mieszkaniowe oraz uczynić mieszkające tu dzieci szczęśliwszymi. W latach r. wyremontowane i doposażone zostały aneksy kuchenne, część pokoi mieszkalnych oraz świetlice, w tym zaadaptowano poddasze na świetlicę dla dzieci młodszych i dodatkowy aneks kuchenny. Koszt tych przedsięwzięć sięgnął 127,5 tys. zł z czego 63 tys. zł Dom Dziecka pozyskał z dotacji budżetu państwa w ramach tzw. programu naprawczego dochodzenia do standardów. Wiele przedsięwzięć w Domu Dziecka nie miałoby miejsca, gdyby nie aktywność placówki w pozyskiwaniu sponsorów. Firmy i osoby prywatne z Polski, Niemiec, Francji czy USA w ciągu ostatnich lat przekazały 132,3 tys. zł oraz wiele darów rzeczowych np. ubrań, kosmetyków czy artykułów szkolnych. Dzięki temu przy Domu Dziecka powstał plac zabaw, wielu wychowanków miało możliwość wyjazdu na obozy, wycieczki, biwaki a nawet kolonie w Gdańsku, Jarosławcu czy Zakopanem. Co roku Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach organizował tzw. Słodkie Mecze, dzięki którym do placówki trafiał sprzęt komputerowy, RTV czy sportowy. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Association Franco Polonaise z Francji, w 2009 r. grupa wychowanków miała możliwość prawie dwutygodniowego pobytu we Francji. Natomiast współpraca z Domem Pracy Twórczej w Wigrach i Wigierskim Parkiem Narodowym dała dzieciom możliwość szerokiej edukacji kulturalnej, regionalnej oraz proekologicznej. Działania na rzecz rozwoju turystyki Powiat Suwalski stale wzbogaca infrastrukturę szlaków turystycznych w regionie. W 2008 roku Zarząd wsparł suwalski Oddział PTTK w odnowieniu i scaleniu jednego z najważniejszych szlaków rowerowych regionu - transgranicznego szlaku R-65 Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny. W 2010 roku Zarządu Powiatu podpisał umowę grantową na sfinansowanie oznakowania dwóch szlaków ważnych dla turystycznej aktywizacji Doliny Rospudy. Do końca 2010 r. ze środków Unii Europejskiej, Wyróżnienie Polskiej Agencji Prasowej Funduszu Małych Projektów Programu Litwa-Polska, powstanie pierwszy na Suwalszczyźnie szlak samochodowy, oraz nowy szlak transgraniczny oba o tej samej nazwie: Fortyfikacje Pozycji Granicznej. Głównym ich walorem będzie prezentacja fragmentów poniemieckiej linii obronnej z okresu II wojny, która ciągnie się od okolic Raczek w pobliże trójstyku granic, przy Bolciach. Od marca 2010 roku Powiat wdraża, wraz z partnerskim samorządem rejonu Szackiego z Litwy projekt mający na celu ratowanie jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych powiatu pozostałości pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. W wyniku projektu pn. Konserwacja i restauracja zabytków architektury XIX wieku pogranicza polskolitewskiego - etap I powstanie dokumentacja techniczna na remont i konserwację pozostałości pałacu, co umożliwi pozyskanie finansów na konserwację pozostałości pałacu. Wiele działań z zakresie rozwoju turystyki Powiat podejmował wspólnie z Suwalską Organizacją Turystyczną jako jej aktywny członek założyciel. Owocem tej współpracy były m.in. obchody Światowych Dni Turystyki na Suwalszczyźnie czy przystąpienie do projektu Kampania promocyjna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych woj. Podlaskiego, koordynowanego przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną. Również w celu turystycznej promocji regionu Powiat w 2008 roku koordynował powstanie portalu turystycznego a w 2010 r. zamówił na antenie Telewizji Silesia dwa odcinki programu pn. Wakacje z TVS prezentujące atrakcje powiatu.

9 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Zarząd Powiatu wspiera imprezy turystyczne prezentujące walory naszego regionu, przede wszystkim jedną z najstarszych imprez zimowych Ogólnopolski Rajd Narciarski Wędrówki Północy. W latach udało się zorganizować i włączyć do programu tej imprezy nowość szkółkę narciarstwa biegowego. Promocja przedsiębiorczości Zawody o Puchar Starosty w Szelmencie Wędrówki Północy - szkółka narciarstwa biegowego w Dowspudzie Ważnym osiągnięciem Powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości jest realizowany od 2009 r. projekt Na dobry początek własnego biznesu. Na finansowanie tego przedsięwzięcia Powiat pozyskał dotację w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej o wartości 1,4 mln złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W efekcie realizacji projektu, w 2010 roku 26 osób otrzymało dotację w wysokości do 25 tys. złotych na Dni Agrobiznesu w Dowspudzie założenie własnej działalności gospodarczej, a 40 osób skorzystało ze wsparcia szkoleniowego i doradczego. Nowo powstałe firmy dodatkowo będą objęte wsparciem pomostowym w wysokości 1200 zł przez pierwsze pół roku swojej działalności. Do projektu przystąpić mogły osoby mieszkające w Suwałkach oraz w powiecie suwalskim, augustowskim i sejneńskim. Inną formą wsparcia ludzi przedsiębiorczych przez Powiat, jest realizowany w 2010 r. projekt pt. Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu poprzez wymianę doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości Rejonu Jurborskiego i Powiatu Suwalskiego. Działania założone w tym przedsięwzięciu umożliwiły wzajemny kontakt środowisku biznesu Polski i Litwy. Dzięki finansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska odbyła się w maju 2010 w litewskim Jurbarkas Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza i Międzynarodowa Wystawa Gospodarcza Biznes 2010, natomiast Powiat Suwalski zorganizował we wrześniu w Dowspudzie Dni Agrobiznesu. Ta dwudniowa impreza połączyła seminarium pt. Rolnictwo i przedsiębiorczość perspektywy dla agrobiznesu na Suwalszczyźnie z wystawą gospodarczą. Podczas Dni Agrobiznesu kilkudziesięciu przedsiębiorców, rolników i rękodzielników zaprezentowało swoje wyroby. Ponadto w ramach projektu powstały na Litwie wirtualne biura biznesu promujące także firmy z powiatu suwalskiego. Powstały filmy promocyjne o przedsiębiorstwach, a także opracowane zostały przewodniki inwestycyjne oraz inne wydawnictwa poświęcone przedsiębiorczości w obu regionach. Projekt został złożony wspólnie z Centrum Informacji Biznesowej w Jurborku i jego wartość wyniosła 154,5 tys. złotych. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego Największym osiągnięciem Powiatu w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest utworzenie w styczniu 2008 roku, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Komórka ta funkcjonująca w strukturach Starostwa, zapewnia całodobowy przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego a jej działalność opiera się, jako jednej z nielicznych, na przeszkolonych pracownikach Starostwa Powiatowego Powiatowy i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego po przejsciu trąby powietrznej w gminie Rutka-Tartak w Suwałkach. Działalność CZK sprawdziła się podczas trzech zdarzeń w 2010 r.: w maju podczas trąby powietrznej, która dotknęła mieszkańców gminy Rutka -Tartak oraz po wypadkach 2 ciężarówek przewożących substancje niebezpieczne. Dzięki dofinansowaniu Funduszu Wsparcia Policji, Zawody OSP w Przebrodzie

10 możliwe było w 2010 r. zwiększenie liczby patroli policyjnych w miejscach szczególnie atrakcyjnych turystycznie. Tym samym mieszkańcy i turyści wypoczywający latem w miejscowościach nad jez. Wigry mogli czuć się bezpieczniej. Działania Powiatu na rzecz ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska polegały także na zakupie wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym (środek pianotwórczy, korek pneumatyczny, narzędzia ratownicze). Za działalność na rzecz poprawy ochrony pożarowej Starostwo Powiatowe w Suwałkach zostało odznaczone Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz uhonorowane Brązową Odznaką Honorową Podlaski Krzyż Floriański. Przyjazny urząd Nowoczesny, funkcjonujący sprawnie i przyjaźnie urząd to nadrzędny i konsekwentnie realizowany cel w codziennej pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Dowodem profesjonalnej obsługi klientów urzędu jest uzyskanie w 2010 r. certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Wśród najistotniejszych osiągnięć usprawniania obsługi interesantów warto przywołać wdrożone w Wydziale Komunikacji rozwiązanie teleinformatyczne integrujące system rejestracji pojazdów z ogólnopolską ewidencją pojazdów i kierowców. Dzięki temu wydawanie dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów czy przerejestrowanie nie jest już uzależnione od papierowego potwierdzenia i odbywa się znacznie szybciej. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie wymieniła wyeksploatowany sprzęt komputerowy, na którym pracownicy wydawali prawa jazdy oraz rejestrowali pojazdy. Kompleksowe zarządzanie dokumentami wewnątrz urzędu oraz ich szybką wymianę z podmiotami zewnętrznymi umożliwia wdrożony w Starostwie system Elektronicznego Obiegu Dokumentów FlowER. Natomiast kontakt klientów indywidualnych z urzędem umożliwia uruchomiona za pośrednictwem platformy epuap skrzynka elektroniczna wymiany dokumentów. Nie bez znaczenia dla mieszkańców powiatu jest działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W ciągu ostatnich czterech lat osoba pełniąca tę funkcję udzieliła około 500 porad oraz skierowała 76 wystąpień do przedsiębiorców w celu wyegzekwowania praw zwracających się do niego konsumentów. 52 z nich zostały rozstrzygnięte pozytywnie dla użytkowników. W ramach ochrony praw konsumenckich rzecznik skierował wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Certyfikat ISO 9001:2009 dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach o wszczęcie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W wyniku tego Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorcę karę i zakazał stosowania takich praktyk. Rzecznik wystosował także wniosek do arbitra bankowego, w efekcie którego bank odstąpił od egzekwowania niesłusznie naliczonych odsetek od niespłaconego kredytu w wysokości zł. W wyniku skierowania 13 pozwów do sądu powszechnego, pozytywnymi dla konsumentów wyrokami zakończyło się 10 spraw. Wspieranie kultury i sportu oraz ochrona dziedzictwa narodowego Działalność Powiatu Suwalskiego na rzecz kultywowania lokalnej kultury, tradycji i obrzędów to przede wszystkim organizacja, często we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Kultury przedsięwzięć kulturalnych. W ostatnim czteroleciu w zostały zorganizowane 43 imprezy, w których uczestniczyło kilka tysięcy osób, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Największą imprezą kulturalną Powiatu są organizowane od 2005 roku dożynki pod hasłem Z wizytą u Paca. Od 2007 roku Powiatowe Święto Plonów swoim patronatem objął Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków i tym samym impreza wpisała się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Z roku na rok uroczystość nabiera szerszego wymiaru i cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno odwiedzających jak i wystawców. Szacuje się, że średnio u dożynkach uczestniczy ok. 2 tysięcy osób. Szczególny przebieg miały dożynki w 2010 r. Organizowane w ramach projektu pt. Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu poprzez wymianę doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości Rejonu Jurborskiego i Powiatu Suwalskiego odbyły się pod hasłem Dni Agrobiznesu w Dowspudzie i miały wiele nowych elementów. Uroczystości przede wszystkim wzbogacił spektakl teatralny pt. Wizyta poświęcony osiągnięciom i pionierskiej działalności gen. hr. L.M. Paca ostatniego właściciela dowspudzkiego majątku. Odbyła się wystawa koni zimnokrwistych, pokazy tradycyjnych rzemiosł z możliwością aktywnego uczestnictwa, a także wiele konkursów, w tym na najlepszy zespół ludowy i najciekawsze stoisko. Ponadto uroczystościom dożynkowym tradycyjnie towarzyszyły: konkurs wieńców, wystawa płodów rolnych i sprzętu rolniczego, kiermasz produktów lokalnych i występy artystyczne. Za wysokie osiągnięcia i innowacyjność w rolnictwie, co roku Starosta Suwalski przyznaje wyróżniającym się rolnikom z każdej gminy pamiątkowy medal. 10

11 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Na uwagę zasługuje też zorganizowany w czerwcu 2009 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji Muzycznej w Suwałkach koncert Macieja Smoleńskiego emerytowanego profesora śpiewu w Irlandzkiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Dublinie, który urodził się i spędził dziecięce lata w Suwałkach. Jest on synem generała Józefa Smoleńskiego dowódcy 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach w latach Dlatego też koncert połączony był z promocją książki Ósmy ułan Beliny - gen. Józef Smoleński Kolec prezentującą biografię generała. Na wniosek Starosty skierowany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działający na terenie powiatu zespół ludowy POGRANICZE otrzymał w 2007 roku nagrodę specjalną Ministra, a kierownik zespołu oraz dwóch wieloletnich jego członków otrzymało dyplomy Ministra za szczególne zasługi dla promocji polskiej kultury ludowej i kultywowania tradycji regionu. Natomiast podziękowania oraz pamiątkowy medal Starosty Suwalskiego za całokształt pracy na rzecz ochrony kultury ludowej oraz za promocję powiatu suwalskiego otrzymali w 2009 panowie Franciszek Racis z Jasionowa i Józef Murawski kierownik zespołu ludowego Pogranicze z Szypliszk - laureaci XXXI edycji prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga. Powiat swoje zadania z zakresu sportu powierzył Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach. W efekcie, w ostatnim czteroleciu zorganizowanych zostało 240 imprez sportowych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu suwalskiego. W imprezach tych udział wzięło ponad 32 tysiące osób. Popiersie gen. hr L. M. Paca w Dowspudzie 11

12 Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60, Suwałki tel. (+48 87) , fax (+48 87) Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna Projekt, skład i druk: Drukarnia, Studio Graficzne Xpression tel

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatowy 2011: Samorząd Inwestycje Projekty Realizacje

Biuletyn Powiatowy 2011: Samorząd Inwestycje Projekty Realizacje Biuletyn Powiatowy 2011: Samorząd Inwestycje Projekty Realizacje Słowo wstępne Przedstawiamy Państwu publikację opracowaną przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nysie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie Powiat SŁUPSKI Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686 Lokalne smakołyki Zdolni, że aż dech zapiera Laureaci Białych Bocianów Ból życia i... słowa Rybacy z Rowów Spacerem do Poddąbia

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel ISSN 1509-4421 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg zamieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnym gronie.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo