Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i LPG używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE PL PL

2 UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Podstawa i cele wniosku Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej w UE jest regulowane dyrektywą Rady 2003/96/WE ( 1 ) (zwaną dalej dyrektywą w sprawie opodatkowania energii lub dyrektywą ). Na mocy art. 19 ust. 1 dyrektywy, oprócz przepisów przewidzianych w szczególności w art. 5, 15 i 17, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia dalszych zwolnień lub obniżek podatku akcyzowego z uwagi na szczególne względy polityczne. Celem niniejszego wniosku jest udzielenie Włochom zezwolenia na stosowanie na niektórych szczególnie upośledzonych obszarach obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu ciekłego (LPG) używanych do celów grzewczych w celu częściowej kompensacji wysokich kosztów ogrzewania ponoszonych przez mieszkańców tych obszarów geograficznych. Wysoki poziom kosztów ogrzewania na tych obszarach wynika z bardzo trudnych warunków klimatycznych lub wyspiarskiego charakteru tych obszarów oraz trudności w zaopatrzeniu w paliwo. Kontekst ogólny Pismem z dnia 31 maja 2012 r. władze włoskie wystąpiły z wnioskiem o zezwolenie na stosowanie na niektórych szczególnie upośledzonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i LPG używanych do celów grzewczych w drodze przedłużenia decyzji Rady 2008/318/WE z dnia 7 kwietnia 2008 r. upoważniającej Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE( 2 ). Decyzją tą upoważniono Włochy do stosowania, do dnia 31 grudnia 2012 r., na niektórych szczególnie upośledzonych obszarach obniżonych stawek podatku akcyzowego w odniesieniu do oleju opałowego i LPG używanych do celów grzewczych. Ponadto władze włoskie ujęły w swoim wniosku rozszerzenie zakresu zezwolenia na gminy wchodzące w skład prowincji, gdzie ponad 70 % gmin klasyfikuje się do strefy klimatycznej F, które to same prowincje nie znajdują się jednak w strefie klimatycznej F. Władze włoskie przedstawiły dodatkowe informacje i wyjaśnienia w dniach 4 grudnia 2012 r., 16 lipca 2013 r., 31 grudnia 2013 r. oraz 22 stycznia 2014 r. Pismem z dnia 19 marca 2014 r. władze włoskie poinformowały Komisję, że występują z wnioskiem o odnowienie zezwolenia przyznanego decyzją Rady 2008/318/WE na kolejny okres sześciu lat bez dodawania do wykazu nowych gmin uwzględnionych w pierwotnym wniosku. W celu uzasadnienia swojego wniosku o odstępstwo Włochy wskazują na różnorodność swojego terytorium cechującego się zmiennym klimatem i warunkami geograficznymi. Krajowe poziomy podatku akcyzowego w przypadku oleju gazowego oraz LPG używanych do celów grzewczych są we Włoszech stosunkowo wysokie. W celu uniknięcia nadmiernych obciążeń niektórych konsumentów szczególnie zależnych od ogrzewania Włochy wprowadziły obniżone stawki opodatkowania w niektórych częściach swojego terytorium ( 1 ) Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z r., s. 51; ostatnio zmieniona dyrektywami 2004/74/WE i 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z , s. 87 i 100). ( 2 ) Dz.U. L 109 z , s PL 2 PL

3 oraz chciałyby w dalszym ciągu stosować obniżkę wprowadzoną w 2006 r. Ulga podatkowa wynosi 129,11 EUR za litrów w przypadku oleju gazowego (co obniża stosowaną stawkę podatkową do 274,10 EUR za litrów) i 159,07 EUR za kg w przypadku LPG (co obniża stosowaną stawkę podatkową do 30,87 EUR za kg). Stosowane stawki podatkowe są ustalone na poziomie przewyższającym minimalny poziom opodatkowania przewidziany w dyrektywie. Ulga podatkowa obowiązuje na obszarach geograficznych spełniających następujące kryteria: Na mocy art. 8 ust. 10 włoskiej ustawy nr 448/1998 wspomniana korzyść odnosi się do dostaw paliwa (oleju gazowego i LPG) wykorzystywanego na terenie gmin: zaklasyfikowanych do strefy F zgodnie z dekretem prezydenckim nr 412 z dnia 26 sierpnia 1993 r.; nieposiadających sieci dostaw gazu i zaklasyfikowanych do strefy klimatycznej E zgodnie z wyżej wymienionym dekretem prezydenckim nr 412/1993. W tym przypadku, jak przewidziano w art. 8 ust. 10 lit. c) pkt 4) ustawy nr 448/1998, wspomniana korzyść zostanie usunięta w momencie podłączenia gminy do sieci dostaw gazu; w regionie Sardynii i małych wysp, dopóki w danej gminie nie zostanie udostępniona sieć przesyłowa gazu ziemnego. Ta część systemu obejmuje wszystkie wyspy włoskie z wyjątkiem Sycylii. Przedmiotowej korzyści podatkowej nie można łączyć z innymi obniżkami podatku akcyzowego. Według władz włoskich zróżnicowanie stawek podatkowych opiera się na obiektywnych kryteriach i ma na celu zapewnienie geograficznej spójności z pozostałą częścią terytorium włoskiego, tj. zapewnienie ludności kwalifikujących się obszarów porównywalnej stopy życia, jaką ma pozostała część ludności Włoch, za pomocą zmniejszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów ogrzewania. We wszystkich przypadkach wysokość ulgi podatkowej jest taka sama; ma ona jedynie na celu częściowe zmniejszenie dodatkowych kosztów ogrzewania związanych z zimnym klimatem lub trudnościami w zaopatrzeniu w paliwo napotykanymi przez ludność kwalifikujących się obszarów. Zdaniem władz włoskich w przypadku regionów górskich dodatkowe koszty transportu LPG są o 120 % wyższe niż w pozostałej części kraju, zaś transportu oleju gazowego o 132 % wyższe. Według władz włoskich w przypadku stref klimatycznych E i F ulga podatkowa jest równa średnio % ceny oleju gazowego i LPG używanych do celów grzewczych. Powyższe wartości liczbowe należy porównać ze średnimi kosztami ogrzewania: koszty te przewyższają o 90 % średnią krajową w strefie klimatycznej E oraz o 170 % średnią krajową w strefie klimatycznej F, co jest związane z warunkami klimatycznymi. Specyfika wysp polega na tym, że z powodu ich położenia geograficznego mają one ograniczone możliwości w zakresie dostaw paliwa, co powoduje, że w związku z dodatkowymi kosztami transportu dostawy te są droższe niż w przypadku kontynentalnej części Włoch. Władze włoskie potwierdziły, że wspomniana ulga podatkowa nie powoduje nadmiernej kompensacji i nie sprowadza cen LPG oraz oleju gazowego poniżej poziomu cen na kontynencie. Jeśli chodzi o stosowanie subsydium w odniesieniu do małych wysp, w ich przypadku łańcuch logistyczny jest w sposób nieunikniony droższy niż we Włoszech kontynentalnych. Wyższe koszty są wynikiem braku podstawowej logistyki, co prowadzi do PL 3 PL

4 wyższych kosztów dystrybucji. Często są one również powodowane utrudnionym dostępem drogowym, wyższymi kosztami paliwa silnikowego niż na kontynencie i kosztami transportu umożliwiającego dostęp do małych wysp, jak również ograniczoną wielkością poszczególnych dostaw. Władze włoskie oszacowały, że koszty te są około % wyższe niż odpowiadające im koszty we Włoszech kontynentalnych. Wyjaśniły również, że w ciągu ostatnich trzech lat środek umożliwił obniżenie końcowej ceny zakupu LPG oraz oleju gazowego wykorzystywanych do celów grzewczych o około 10 %. Władze włoskie wyjaśniły, że na wspomnianych obszarach nie nastąpił rozwój sieci przesyłowej gazu ziemnego, co stawia gminy w górach, na Sardynii oraz małych wyspach w jeszcze bardziej niekorzystnym położeniu. Roczne wydatki z budżetu na realizację przedmiotowego środka wynoszą około 230 mln EUR. Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz decyzja Rady 2008/318/WE z dnia 7 kwietnia 2008 r. upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE. Spójność z pozostałymi obszarami polityki i celami Unii Każdy wniosek o odstępstwo na mocy art. 19 dyrektywy w sprawie opodatkowania energii musi zostać zbadany przez Komisję z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji oraz polityki UE w dziedzinach zdrowia, ochrony środowiska, energii i transportu. Zróżnicowanie stawek podatkowych częściowo zmniejsza dodatkowe koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców niektórych obszarów geograficznych we Włoszech, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z pozostałą częścią terytorium, w przypadku których standardowa stawka podatkowa mająca zastosowanie do LPG i olejów gazowych używanych do celów grzewczych doprowadziłaby do nadmiernego obciążenia podatkowego. Niekorzystna sytuacja geograficzna przekłada się na dodatkowe koszty ogrzewania, które wynikają z trudnych warunków klimatycznych lub wyspiarskiego charakteru tych obszarów, w połączeniu z niedostępnością alternatywnych źródeł energii do celów grzewczych, a w szczególności z brakiem dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. Zarówno w przypadku LPG, jak i gazu płynnego obniżona stawka podatkowa jest wyższa niż minimalne poziomy opodatkowania określone w dyrektywie w sprawie opodatkowania energii i jedynie częściowo zmniejsza dodatkowe koszty ogrzewania ponoszone na odnośnych obszarach geograficznych. Można zatem uznać, że obniżka ta jest zgodna z celem polegającym na zapewnieniu zachęty podatkowej do osiągnięcia większej efektywności energetycznej. Środka nie uznano za niezgodny z odpowiednimi politykami UE dotyczącymi środowiska i energii. Ponadto jest on do przyjęcia z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz potrzeby zapewnienia uczciwej konkurencji. Ogranicza się on do częściowej kompensacji dodatkowych kosztów ogrzewania związanych z obiektywnymi PL 4 PL

5 warunkami istniejącymi na obszarach, których dotyczy wniosek. Ulga podatkowa nie sumuje się z żadną inną ulgą podatkową i nie ma zastosowania do jakiegokolwiek innego wykorzystania olejów opałowych niż ogrzewanie pomieszczeń. Artykuł 19 ust. 2 dyrektywy w sprawie opodatkowania energii stanowi, że środki przyjęte na jego podstawie muszą być ograniczone w czasie, i wyznacza maksymalny okres ich obowiązywania wynoszący sześć lat, z możliwością przedłużenia. Ponieważ jest to środek podatkowy o charakterze tymczasowym, Komisja zakłada, ze jego przedłużenie powinno zapewnić Włochom wystarczającą ilość czasu na dokonanie oceny wpływu tego środka na środowisko, jak również na wprowadzenie zachęt do poprawy efektywności energetycznej i przeprowadzenie ich oceny. Przedłużenie środka powinno zapewnić władzom włoskim wystarczająco dużo czasu na zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia takiej oceny. Będzie ono również stanowić sygnał, że w przyszłości nacisk zostanie położony na bardziej ukierunkowane działania w zakresie oszczędzania energii w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zapewnienia pozytywnego wpływu na środowisko. Z wymienionych powodów na obecnym etapie właściwe wydaje się udzielanie pozwolenia na okres trzech lat. Zasady pomocy państwa Przewidziane przez władze włoskie obniżone stawki podatkowe w wysokości 274,10 EUR za l oleju gazowego i 30,87 EUR za kg LPG, wykorzystywanych do celów grzewczych, są powyżej minimalnego unijnego poziomu opodatkowania określonego w art. 9 dyrektywy 2003/96/WE. Przedmiotowy środek wchodzi zatem w zakres art. 25 rozporządzenia 800/2008/WE ( 3 ) ( ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych ) i w związku z tym zostałby uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym oraz zwolniony z wymogu zgłoszenia. Okres obowiązywania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych był pierwotnie ograniczony do dnia 31 grudnia 2013 r. Został jednak przedłużony przez Komisję do dnia 30 czerwca 2014 r. na mocy rozporządzenia 1224/2013/UE ( 4 ). W przypadku nowych zasad pomocy państwa przyjętych przez Komisję przed wydaniem decyzji Rady w sprawie przedmiotowego wniosku zobowiązania w zakresie zgłoszenia będą musiały zostać poddane ponownej ocenie na podstawie nowych przepisów. 2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW Konsultacje z zainteresowanymi stronami Niniejszy wniosek dotyczy jedynie Włoch. Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. Ocena skutków Niniejszy wniosek dotyczy upoważnienia dla jednego państwa członkowskiego, wydawanego na wniosek tego państwa. ( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008/WE z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U. L 214 z , s. 3). ( 4 ) Dz.U. L 320 z PL 5 PL

6 3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU Wniosek ma na celu przyznanie Włochom pozwolenia na stosowanie odstępstwa od przepisów ogólnych dyrektywy Rady 2003/96/WE w celu stosowania obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i LPG używanych do celów grzewczych. Podstawa prawna Artykuł 19 dyrektywy Rady 2003/96/WE. Zasada pomocniczości Dziedzina podatków pośrednich objęta art. 113 TFUE nie jest sama w sobie przedmiotem wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej w rozumieniu art. 3 TFUE. Wykonywanie przez państwa członkowskie ich obecnych kompetencji w tej dziedzinie jest jednak ściśle określone i ograniczone przez istniejące prawo UE. Zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE jedynie Rada może upoważnić państwo członkowskie do wprowadzenia dodatkowych zwolnień lub obniżek w rozumieniu tego przepisu. Państwa członkowskie nie mogą zastępować w tym zakresie Rady. Wniosek spełnia zatem wymogi zasady pomocniczości. Zasada proporcjonalności Wniosek spełnia wymogi zasady proporcjonalności. Ulga podatkowa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia przedmiotowego celu (zob. powyżej rozważania na temat aspektów rynku wewnętrznego i uczciwej konkurencji). Wybór instrumentów Proponowane instrumenty: decyzja wykonawcza Rady. Artykuł 19 dyrektywy 2003/96/WE przewiduje jedynie tego typu środek. 4. WPŁYW NA BUDŻET Proponowany środek nie pociąga ze sobą obciążenia finansowego ani administracyjnego dla Unii. Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet Unii. PL 6 PL

7 2014/0200 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i LPG używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej ( 5 ), w szczególności jej art. 19 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z art. 19 ust 1 dyrektywy 2003/96/WE Włochy zostały upoważnione do stosowania na niektórych szczególnie upośledzonych obszarach obniżonych stawek podatku akcyzowego na olej gazowy oraz LPG używane do celów grzewczych. Odnośne pozwolenie zostało wydane z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2012 r. decyzją Rady 2008/318/WE z dnia 7 kwietnia 2008 r. upoważniającą Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE ( 6 ). (2) Pismem z dnia 31 maja 2012 r. władze włoskie wystąpiły z wnioskiem o zezwolenie na stosowanie na niektórych szczególnie upośledzonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i LPG używanych do celów grzewczych w drodze przedłużenia praktyki stosowanej na niektórych obszarach zgodnie z wyżej wymienioną decyzją Rady, jeszcze przed upływem terminu jej obowiązywania. Władze włoskie przedłożyły dodatkowe informacje i wyjaśnienia w dniach 4 grudnia 2012 r., 16 lipca 2013 r., 31 grudnia 2013 r. i 22 stycznia 2014 r. Pismem z dnia 19 marca 2014 r. władze włoskie wystąpiły z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia udzielonego decyzją Rady 2008/318/WE bez zmian w odniesieniu do jego zasięgu terytorialnego. Wniosek o zezwolenie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (3) Włochy mają niezwykle zróżnicowane terytorium, gdzie warunki klimatyczne i geograficzne są bardzo zmienne. Z uwagi na charakterystykę swojego terytorium Włochy wprowadziły obniżone stawki opodatkowania oleju gazowego i LPG w celu częściowej kompensacji nieproporcjonalnie wysokich kosztów ogrzewania ponoszonych przez mieszkańców niektórych obszarów geograficznych. ( 5 ) Dz.U. L 283 z , s. 51. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z , s. 100). ( 6 ) Dz.U. L 109 z , s PL 7 PL

8 (4) Zróżnicowanie stawek podatkowych opiera się na obiektywnych kryteriach i ma na celu zapewnienie ludności na kwalifikujących się obszarach stopy życia porównywalnej do tej, jaką ma pozostała część ludności Włoch, za pomocą obniżenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów ogrzewania wynikających z trudnych warunków klimatycznych lub trudności w zaopatrzeniu w paliwo w porównaniu z pozostałą częścią kraju. (5) Ulga podatkowa ma zastosowanie na obszarach geograficznych spełniających następujące kryteria: i) najtrudniejsze warunki klimatyczne na terytorium Włoch (gminy położone na terenie strefy F zgodnie z dekretem prezydenckim nr 412 z 1993 r. ( 7 )), trudne warunki klimatyczne połączone z trudnościami w zaopatrzeniu w paliwo (gminy położone w strefie E zgodnie z dekretem prezydenckim nr 412 z 1993 r., o ile nie zostały podłączone do sieci przesyłowej gazu ziemnego), izolacja geograficzna w połączeniu z trudnym i kosztownym zaopatrzeniem w paliwo: Sardynia oraz małe wyspy. Ze względu na fakt, że rozwój sieci przesyłowej gazu ziemnego w istotnym stopniu obniży dodatkowe koszty ogrzewania i zwiększy zróżnicowanie dostaw paliwa, w stosownych przypadkach stosowanie obniżonej stawki jest ograniczone do czasu zakończenia budowy sieci przesyłowej gazu ziemnego na terenie poszczególnych gmin. (6) Komisja dokonała przeglądu omawianego środka i uznała, że nie narusza on zasad konkurencji ani nie ogranicza funkcjonowania rynku wewnętrznego; nie uznała go też za niezgodny z polityką UE w dziedzinach ochrony środowiska, energii i transportu. Zarówno w przypadku oleju gazowego, jak i LPG obniżona stawka podatkowa jest wyższa niż minimalne poziomy opodatkowania określone w dyrektywie 2003/96/WE i jedynie częściowo zmniejsza dodatkowe koszty ogrzewania ponoszone na odnośnych obszarach geograficznych. (7) Środek ma zastosowanie jedynie do ogrzewania pomieszczeń (zarówno na potrzeby osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych); nie ma on zastosowania w przypadku innych form wykorzystania gospodarczego wspomnianych produktów. Według władz włoskich kwota korzyści podatkowych dla podmiotów gospodarczych jest w każdym poszczególnym przypadku objęta rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis ( 8 ). Jeśli jednak zyski dowolnego indywidualnego przedsiębiorstwa przekroczą limity określone w przywołanym rozporządzeniu, fakt ten należy zgłosić Komisji zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 734/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE ( 9 ). (8) Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ środka na środowisko, właściwe wydaje się udzielanie pozwolenia na okres trzech lat. Taki okres jego stosowania powinien zapewnić władzom włoskim wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie oceny jego wpływu na środowisko, jak również będzie wskazywać na potrzebę wprowadzenia w przyszłości bardziej ukierunkowanych środków w zakresie oszczędzania energii w celu poprawy efektywności energetycznej i zapewnienia pozytywnego wpływu na środowisko, ( 7 ) W dekrecie prezydenckim nr 412 z 1993 r. podzielono terytorium Włoch na sześć stref klimatycznych (od A do F). Klasyfikacja ta oparta jest oparta na jednostce stopniodni, które odzwierciedlają ilość dni w roku, w których temperatura zewnętrzna odbiega od optymalnego poziomu 20 C, co powoduje konieczność ogrzewania. ( 8 ) Dz.U. L 352 z , s. 1. ( 9 ) Dz.U. L 204 z , s. 15. PL 8 PL

9 PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się Włochy do stosowania obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i LPG używanych do celów grzewczych w następujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji obszarach geograficznych: 1. gminy znajdujące się w strefie F zgodnie z dekretem prezydenckim nr 412 z dnia 26 sierpnia 1993 r.; 2. gminy znajdujące się w strefie E zgodnie z dekretem prezydenckim nr 412 z dnia 26 sierpnia 1993 r.; 3. gminy Sardynii i małych wysp ( 10 ). W celu uniknięcia nadmiernej kompensacji obniżka nie może wykroczyć poza dodatkowe koszty ogrzewania na danych obszarach. W przypadku Sardynii i małych wysp ulga podatkowa nie może pociągać za sobą obniżki cen poniżej ceny tego samego paliwa we Włoszech kontynentalnych. Obniżona stawka musi być zgodna z wymogami dyrektywy Rady 2003/96/WE, a w szczególności z minimalnymi poziomami stawek podatkowych określonymi w art. 9 tej dyrektywy. Artykuł 2 Obszary geograficzne, o których mowa w załączniku w pkt 2 i 3,kwalifikują się do ulgi podatkowej, jeżeli w danej gminie nie ma dostępnej sieci przesyłowej gazu ziemnego. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. Decyzja wygasa po upływie trzech lat. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej. Sporządzono w Brukseli dnia [ ] r. W imieniu Rady Przewodniczący ( 10 ) Wszystkie włoskie wyspy z wyjątkiem Sycylii. PL 9 PL

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Francję do zawarcia umowy ze Szwajcarią obejmującej postanowienia, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0079 (NLE) 9664/17 FISC 115 ENER 253 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 15 maja 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.1.2016 r. COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania benzyny i oleju

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2015 r. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Węgier do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 23 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 listopada 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0254 (NLE) 13681/15 FISC 144 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 września 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 września 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 września 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0188 (NLE) 11978/17 FISC 179 ECOFIN 706 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2017 r. COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Środków

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.2.2014 r. COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2014 r. COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.4.2015 r. COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Zmieniony wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.4.2017 r. COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.9.2011 KOM(2011) 577 wersja ostateczna 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 PL Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 19.1.2005 COM(2005) 4 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Republikę Cypryjską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2017 r. COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.4.2016 r. COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie PL PL

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.7.2014 r. COM(2014) 497 final 2014/0230 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku od energii elektrycznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 5931/16 FISC 16 ECOFIN 75 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA RADY

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 13.7.2012 r.

DECYZJA KOMISJI. z dnia 13.7.2012 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2012 r. C(2012) 4609 final DECYZJA KOMISJI z dnia 13.7.2012 r. dotycząca wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RADA UNIEUROPEJSKIEJ. Bruksela,28maja2013r.(13.06) (OR.en) 10151/13. Międzyinstytucjonalnynumer referencyjny: 2009/0139(CNS) LIMITE FISC109

PUBLIC RADA UNIEUROPEJSKIEJ. Bruksela,28maja2013r.(13.06) (OR.en) 10151/13. Międzyinstytucjonalnynumer referencyjny: 2009/0139(CNS) LIMITE FISC109 ConseilUE RADA UNIEUROPEJSKIEJ Bruksela,28maja2013r.(13.06) (OR.en) Międzyinstytucjonalnynumer referencyjny: 2009/0139(CNS) PUBLIC 10151/13 LIMITE FISC109 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Delegacje WniosekdotyczącydyrektywyRadyzmieniającej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.1.2015 r. COM(2015) 4 final 2015/0004 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 22.9.2016 r. JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 sierpnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0253 (NLE) 11773/16 MAMA 170 MED 31 RHJ 19 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 23 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 2 lutego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.10.2006 KOM(2006) 634 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.5.2014 r. COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia między Unią Europejską i jej państwami

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.8.2016 r. COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 8.7.2004 COM(2004) 468 końcowy 2003/0091 (CNS) Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w zakresie podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.6.2004 SEC(2004) 827 końcowy Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu (przedstawione przez Komisję) PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 maja 2008 r. (22.05) (OR. en) 9192/08. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0096 (CNB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 maja 2008 r. (22.05) (OR. en) 9192/08. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0096 (CNB) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 15 maja 2008 r. (22.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0096 (CNB) 9192/08 UEM 110 ECOFIN 166 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) 10588/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 1 lipca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: MI 444 ENT 133 COMPET 333 DELACT 84 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Słowenię w ramach przepisów o podatku od emisji dwutlenku węgla

DECYZJA KOMISJI. z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Słowenię w ramach przepisów o podatku od emisji dwutlenku węgla 27.9.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 268/19 DECYZJA KOMISJI z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Słowenię w ramach przepisów o podatku od emisji dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 192 final 2016/0097 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) 13408/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) 13408/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE) 13408/13 TRANS 466 MAR 126 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY. zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE (oleje odpadowe)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY. zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE (oleje odpadowe) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 19.12.2007 KOM(2007) 826 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE (oleje odpadowe) PL PL 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 5.12.2014 r. JOIN(2014) 41 final 2014/0351 (NLE) Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. w sprawie wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech

Zalecenie DECYZJA RADY. w sprawie wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.4.2015 r. COM(2015) 166 final Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech PL PL UZASADNIENIE Decyzją

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2017

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) 12614/15 CCG 28 DELACT 128 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 29 września 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XI.2008 r. K(2008) 6353 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23.7.2007 KOM(2007) 439 wersja ostateczna 2007/0152 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY rozszerzające przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 320 wersja ostateczna 2008/0107 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 29.3.2006 KOM(2006) 153 wersja ostateczna 2006/0055 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7529/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT 55 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie ewentualnego przeniesienia siedziby ICCO z Londynu do Abidżanu

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie ewentualnego przeniesienia siedziby ICCO z Londynu do Abidżanu KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.8.2015 r. COM(2015) 410 final 2015/0183 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie ewentualnego przeniesienia siedziby ICCO z Londynu do Abidżanu PL PL 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2012 C(2012) 9472 final Dotyczy: Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji

Bardziej szczegółowo