Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: socjologia 1 stacjonarne - -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod ECTS: 14200 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: socjologia 1 stacjonarne - -"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Instytut Socjologii Studia Kierunek Stopień Tryb Specjalność Specjalizacja Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): socjologia 1 stacjonarne - - Dr Grzegorz Balawajder Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin A. Formy zajęć: wykład B: Sposób realizacji: Zajęcia w sali dydaktycznej C: Liczba godzin: 30 Status przedmiotu: Metody dydaktyczne wykład obowiązkowy Język wykładowy: Liczba punktów ECTS polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia Test egzaminacyjny B. Formy zaliczenia egzamin C. Podstawowe kryteria Próg zaliczenia testu 50% Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi Wymagania formalne Wymagania wstępne Cele przedmiotu Zaliczenie z ćwiczeń brak Ekonomia na poziomie mikro i makro to przedmiot dający studentom rudymentarną wiedzę z jednego z najważniejszych elementów współczesnego życia społecznego gospodarowania. Studenci na wykładach i ćwiczeniach zaznajamiają się z mechanizmami i zagadnieniami ekonomicznymi takimi jak: definicja i istota ekonomii (ekonomia pozytywna i normatywna; własność, użyteczność i rzadkość w ekonomii; popyt, podaż, cena i rynek (elastyczność popytu i podaży); podstawowe podmioty ekonomiczne: gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, państwo; giełda jako podmiot ekonomiczny; teoria ekonomii; podstawowe mierniki działalności gospodarczej rachunek dochodu narodowego; pojęcie cyklu koniunkturalnego; kategoria wzrostu i rozwoju ekonomicznego; kategoria pieniądza i polityki pieniężnej; system bankowy i znaczenie banku centralnego; inflacja i polityka antyinflacyjna; budżet i polityka fiskalna; pojęcie policy mix ; rynek pracy i bezrobocie jako kategoria ekonomiczna; konkurencja doskonała i niedoskonała, konkurencja monopolistyczna; rynek kapitałowy jako element rynku finansowego, narzędzia i jego struktura; ekonomia transformacji; ryzyko w działalności ekonomicznej 5 Treści programowe A. Problematyka wykładu 1. Wprowadzenie do ekonomii. Potrzeby społeczne a zasoby ekonomiczne. 2. Systemy ekonomiczne. 3. Rynek i jego specyfika. 4. Popyt,prawo popytu,czynniki kształtujące popyt. Elastyczność popytu.

2 B. Problematyka ćwiczeń/konwersat orium/laboratorium Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 5. Podaż,prawo podaży, czynniki kształtujące podaż. Elastyczność podaży. 6. Równowaga rynkowa a struktury rynku. 7. Gospodarstwo konsumenckie i jego równowaga. 8. Przedsiębiorstwo,funkcja produkcji,koszty,przychody,równowaga przedsiębiorstwa. 9. Ruch okrężny w gospodarce otwartej i zamkniętej. 10. Rynek czynników wytwórczych. 11. Gospodarka narodowa i jej struktura. Produkt krajowy brutto. 12. Pieniądz i jego funkcje. Popyt i podaż pieniądza. Rynek pieniądza. 13. Polityka monetarna. Bank Centralny 14. Polityka fiskalna. Podatki,budżet,deficyt budżetowy,dług publiczny. 15. Inflacja. 16. Bezrobocie. 17. Międzynarodowa wymiana handlowa. Bilans handlowy i bilans płatniczy. Kurs walutowy a opłacalność eksportu i importu. 18. Równowaga w gospodarce otwartej. 19. Wzrost gospodarczy. R. Milewski (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa J. Beksiak (red.), Ekonomia, Wyd. PWN, Warszawa J. W. Bossak, Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Wyd. SGH, Warszawa, 2006, str T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wyd. WSPiZ, Warszawa, T. Kowalik, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa L. Balcerowicz, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wyd. Znak, Warszawa 1995; książka dostępna na: L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wyd. PWN, Warszawa 1997; książka dostępna na: G. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Wyd. Poltext, Warszawa 1999; książka dostępna na: P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, Wyd. PWE, Warszawa, A. Sławiński, Rynki finansowe, Wyd. PWE, Warszawa E. Osiewicz (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Wyd. PWE, Warszawa 2006 (rozdz. 11). S. Borowicz, Wahania cykliczne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (publikacje-analizy i badania, w tym Bankowość centralna od A do Z publikacja: R. Kokoszczyński, B. Pietrzak (red.), Bankowość centralna od A do Z, Wyd. NBP, Warszawa 2008; książka dostępna na: D. Miłaszewicz, Wybrane aspekty polityki monetarnej i budżetowej, A. Buckley, Inwestycje zagraniczne, Składniki wartości i ocena, Wyd. PWN, Warszawa B. Literatura uzupełniająca: S. Jankowski, C. Pietras, Podstawy ekonomii, OWPW, Warszawa S. Marciniak, Makro i Mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wyd. PWN, Warszawa P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia t. 1 i 2, Warszawa D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Gdańsk D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

3 W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Wyd. Difin, Warszawa M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa R. Barro, Makroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa B. Belletante, Giełda. Jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym, Wyd. PWN, Warszawa H. Chołaj, Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, Wyd. UMCS Lublin H. Chołaj, Dekada transformacji gospodarki polskiej, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa H. Chołaj, Wstęp do teorii transformacji, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, S. D. Levitt, S. J. Dubner, Freakonomia. Świat od podszewki, Wyd. Helion, Katowice B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa B. Snowdon, H. Vane, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Wyd. Bellona J. Socha, Rynek, giełda, inwestycje, Wyd. OLYMPUS, Warszawa J. Socha, Rynek papierów wartościowych w Polsce, Wyd. OLYMPUS, Warszawa J. Misala, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Wyd. SGH, Warszawa J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Wyd. SGH, Warszawa W. Balicki, Miejsce wyjaśniania w ekonomii (w) J. Tarajkowski (red.), Wokół inflacji. Fetysz czy ograniczenie rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s J. Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polska, Wyd. PWN, Warszawa M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Tex, Warszawa J. Sloman, Podstawy ekonomii, Warszawa W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa P. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, J. K. Solarz, raport Międzynarodowy system finansowy. Istota i perspektywy, artykuł dostępny na: R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Wyd. PWE, Warszawa L. Oręziak, Polityka budżetowa w strefie euro, artykuł dostępny na: E. Kwiatkowski, Bezrobocie, Wyd. PWN, Warszawa Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Wyd. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa M. Stawicka, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Wyd. CeDeWu, Warszawa T. Gruszecki, Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków S. Sałek, Skuteczność polityki pieniężnej NBP w aspekcie celu inflacyjnego, artykuł dostępny na: A. Wernik, Problemy polityki fiskalnej w kreowaniu Policy mix, artykuł dostępny na: Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Wyd. WSB, Poznań R. Barczyk, Wpływ dyskrecjonalnych instrumentów polityki fiskalnej na zmiany aktywności gospodarczej, artykuł dostępny na: J. Ciak, Polityka budżetowa, artykuł dostępny na:

4 Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (postawy) Ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, wie na czym polegają podobieństwa i różnice pomiędzy dyscyplinami Ma elementarną wiedzę na temat różnych uczestników życia gospodarczego i instytucji ekonomicznych oraz 0 zachodzących między nimi relacjach Posiada podstawową wiedzę o człowieku jako uczestniku procesu gospodarowania oraz zna instytucje życia ekonomicznego zasaday ich funkcjonowania Ma podstawową wiedzę o zróżnicowaniach i nierównościach gospodarczych we współczesnym świecie oraz zna teorie, które wyjaśniają ich występowanie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu statystyki; zna podstawowe modele statystyczne i zasady analizy ilościowej zarówno danych pierwotnych, jak i zastanych. Zna racjonalny model nauki i jego ograniczenia w odniesieniu do badań jednostek i instytucji, rozumie wzajemne powiązania pomiędzy opisem i wyjaśnianiem, teorią i praktyką społeczną Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości Potrafi wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, analizować i użytkować informacje i dane o współczesnym świecie w wymiarze ekonomicznym Potrafi analizować przyczyny i przebieg określonych procesów i zjawisk ekonomicznych (bezrobocie, inflacja, wzros gospodarczy, koniunktura gospodarcza) zgodnie z metodami pracy socjologa Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie socjologii Potrafi wyszukiwać i posługiwać się dostępnymi aplikacjami do komunikacji cyfrowej, cyfrowej publikacji i prezentacji treści Potrafi wyszukiwać i posługiwać się dostępnymi aplikacjami do komunikacji cyfrowej, cyfrowej publikacji i prezentacji treści Jest otwarty na nowe idee, wykazując gotowość do podejmowania dyskusji i zmiany opinii na Odniesienie do efektów kształcenia dla programu K_W02 K_W07 K_W10 K_W19 K_W17 K_W22 K_U01 K_U16 K_U17 K_U10 K_U10 K_K04 Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru S1A_W01 S1a_W02 S1a_W05 S1A_W01 S1A_W06 S1A_W06 S1A_W11 S1A_U01 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U07 S1A_U07

5 Kontakt: podstawie dostępnych danych i argumentów Jest otwarty i zorientowany na zdobywanie doświadczeń zawodowych, dostrzega i rozumie potrzebę łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, wykazując się aktywną postawą w zdobywaniu kompetencji w przedsiębiorczości Akceptuje konieczność krytycznego podejścia do zasobów informacyjnych Jest chętny do podejmowania pracy zespołowej; współdziała w grupie z zaangażowaniem wykonując określone zadania Jest zorientowany na poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnie projektuje swoje plany edukacyjne, wykorzystując różne formy kształcenia ustawicznego; K_K14 K_K20 K_K05 K_K13 S1A_K07 S1A-K02 S1A_K05 S1A_K06

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo